Folkeoplysningsudvalget - 23-05-2022

Referat
Dato:
Mandag, 23 maj, 2022 - 17:00
Hent som fil:
23. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller, at dagsorden godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Ingrid Nielsen og Susanne Schultz deltog ikke i mødet.

24. Orientering om budgetopfølgning pr. 30. april 2022

Resume

Folkeoplysningsudvalget bliver 3-4 gange i løbet af året præsenteret for en budgetopfølgning for udvalgets budgetramme. I denne sag bliver udvalget præsenteret for en budgetopfølgning med udgangspunkt i forbruget pr. 30. april 2022.


Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen fremgår af bilaget.
Der er ikke særlige forhold at orientere om på nuværende tidspunkt.
Som det fremgår, er forventningen ultimo april, at budgettet kan overholdes.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at orientering om budgetopfølgningen pr. 30. april 2022 tages til efterretning. 

Beslutning

Godkendt.


Ingrid Nielsen og Susanne Schultz deltog ikke i mødet.

25. Beslutning om aktivitetstimetilskud 2022

Resume

Sagsresume

Årets aktivitetstimetilskud til folkeoplysende foreninger skal fordeles. Budgettet i 2022 er på 2.092.771 kr.
På mødet den 23. januar 2021 besluttede Folkeoplysningsudvalget, at aktivitetstimetilskuddet i 2022 skal fordeles med udgangspunkt i aktiviteterne for 2. halvår 2021. Dvs. at foreningerne kun skulle indberette aktiviteter for 2. halvår. Beslutningen blev taget med henblik på at sikre en mere retfærdig fordeling mellem foreningerne, da en del foreninger var lukket ned i første halvår 2021, pga. Covid-19.

Folkeoplysningsudvalget skal i denne sag godkende fordelingen af aktivitetstimetilskuddet samt vælge hhv. udtrække foreninger, der skal udtages til stikprøver.


I forbindelse med denne sag følger en supplerende orientering om aktivitetstimetilskud. Det sker som led i introduktionen til udvalget.

Sagsfremstilling

I følge Faxe Kommunens retningslinjer for aktivitetstimetilskud, var ansøgningsfristen den 6. april. I praksis var fristen den 10. april grundet spørgsmål og påske.


Retningslinjer for aktivitetstimetilskud

I henhold til folkeoplysningsloven ydes der aktivitetstimetilskud til:


 • Godkendte folkeoplysende foreninger, der udfører frivilligt foreningsarbejde for børn og unge under 25 år.
 • Der ydes tilskud pr. aktivitetstime.
 • Stævner, kampe, turneringer, mesterskaber, kurser, administrativt arbejde m.v. medtages ikke i udregningen af aktivitetstimer.


Sagsbehandling

Der er modtaget 63 ansøgninger og samlet er der søgt om 267.500 aktivitetstimer.


Administrationen har gennemgået alle ansøgninger og den påkrævede dokumentation, i form af medlemslister/holdlister, aktivitetskalender/program og lignende.

Der er taget kontakt til en række foreninger, som enten havde problemer med at få indsendt deres ansøgning eller som havde spørgsmål i forhold til den særlige fordeling i år.


Enkelte foreninger har oplevet at Covid-19 fordelingen giver nogle udfordringer med deres tilskud, idet de havde mere aktivitet/flere medlemmer i foråret 2021 end i efteråret 2021, til trods for nedlukningen.

Der er derfor større afvigelser på størrelsen af aktivitetstimetilskuddet i år, sammenlignet med tidligere år. Det gælder f.eks. Haslev Fodbold Club (HFC), som havde 70 medlemmer og 1680 aktivitetstimer mere i 1. halvår end
i 2. halvår. Bag Folkeoplysningsudvalgets beslutning om beregningsgrundlag er en lige god/lige skidt betragtning som her vil ramme HFC.


På den anden side har vi en forening, der kun har ekisteret ca. halvt år og alene haft aktiviteter i 2. halvår 2021. Det gælder Faxe-Haslev Pigefodbold. Deres aktivitetstimetilskud er beregnet forholdsmæssigt, så de ikke bliver for-fordelt, men alene får tilskud til den periode de har eksisteret.


Udtræk til stikprøver

I forbindelse med sagsbehandlingen er Administrationen blevet opmærksom på enkelte forhold i dokumentationsmaterialet og foreslår at følgende foreninger udtages til stikprøve.

 • Haslev Svømmeklub
 • Rønnede IF
 • Karise IK


Herudover indstiller Administrationen, at udvalget udvælger yderligere to foreninger til stikprøve - ved lodtrækning som tidligere år.


Begrening


Budgettet for aktivitetstimetilskud 2022 er på 2.092.771 kr.


Der er søgt om 267.500 aktivitetstimer i 2022.


Dette giver en fordelingsnøgle på 7,823 kr. pr. time.


I 2020 blev der søgt tilskud til 538.211 timer og fordelingsnøglen var 3,77 kr. pr. time.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Udgiften finansieres via aktivitetstimetilskudspuljen.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,


1. at udvalget godkender fordelingsnøglen på 7,823 kr. pr. time og fordelingen i følge vedlagt bilag

2. at der foretages stikprøver af henholdsvis; Haslev Svømmeklub, Rønnede IF og Karise IK.

3. at udvalget ved lodtrækning udvælger yderligere to foreninger til stikprøver, og

4. at foreningerne der er udtrukket til stikprøve, får udbetalt et aconto beløb, svarende til halvdelen af det forventede tilskud. Det resterende beløb bliver udbetalt når stikprøven afsluttet.

Beslutning

Administrationen supplerede sagsfremstillingen og omdelte et ajourført beregningsgrundlag hvorefter udvalget godkendte indstillingerne herunder den ajourførte fordelingsnøgle på 7,862.

Udvalget godkendte administrationens indstilling om at Schæferhundeklubben indstilles til stikprøve.

Karise Gym & Fitness & Teestrup 4H blev udtrukket til stikprøve ved lodtrækning.


Ingrid Nielsen og Susanne Schultz deltog ikke i mødet.

26. Beslutning om fordeling af lokaletilskud 2022

Resume

Faxe Kommune støtter det folkeoplysende arbejde bl.a. via et tilskud til foreningers brug af egne eller lejede lokaler.


Folkeoplysningsudvalget skal i denne sag godkende fordelingen af lokaletilskud for 2022.

Ifølge Faxe Kommunes retningslinjer var fristen for ansøgning om lokaletilskud for foreninger den 6. april 2022.


I forbindelse med denne sag følger en supplerende orientering om lokaletilskud. Det sker som led i introduktionen til udvalget.

Sagsfremstilling

Retningslinjer for lokoletilskud (opsummeret)

Der ydes lokaletilskud i forhold til alderssammensætning blandt de aktive medlemmer i de ansøgende foreninger.

Lokaletilskuddet beregnes som 85 % af foreningens driftsudgifter for medlemmer under 25 år.

For medlemmer over 25 år fastsættes procentsatsen på baggrund af den pulje, der er til rådighed, fratrukket lokaletilskud til medlemmer under 25 år.


Lokaletilskud ydes af følgende udgifter:

 • Renter af prioritetsgæld
 • Skatter, afgifter og forsikringer vedr. ejendommen
 • Udgifter til almindelig vedligehold, opvarmning, belysning, rengøring og fornødent tilsyn
 • Særlige energibesparende foranstaltninger efter aftale
 • Udgifter til leje
 • Afholdte udgifter til almindeligt vedligeholdelse i følge lejekontrakt


Lokaletilskud 2022

Der er indkommet 48 ansøgninger fra foreninger om lokaletilskud.


Foreningerne har indsendt regnskab sammen med deres ansøgninger om lokaletilskud.


Der er indkommet ansøgninger for kr. 3.589.592 (3.782.769 kr i 2021)og budgettet er på kr. 2.022.984,(brutto) excl. de faste tilskud (særaftaler).

Tilskudsprocenten til medlemmer over 25 år bliver i 2022 på 27,29 %

(Tidligere har tilskudsprocenten været føglende 2021: 16,15 % 2020: 23,66 % , 2019: 15,96 %, 2018: 21,16 %


Lokaletilskud særligt i 2022
For at undgå, at foreningerne får problemer med 20 % reglen, har Folkeoplysningsudvalget besluttet, at der i de følgende år ses bort fra regnskabsår 2020, når der skal beregnes et gennemsnit.


Opmærksomhed

Under sagsbehandlingen er administrationen blevet opmærksom på at, Haslev Handicap Idræt har søgt lokaltilskud til baneleje i forbindelse med bowling-aktiviteter, men samtidig har opkrævet baneleje/betaling af medlemmerne for samme udgift. Administrationen har været i dialog med Haslev Handicapidræt og orienteret foreningen om, at den således ikke er berettiget til tilskud i år.


Udtræk til stikprøve

Selv om administrationen vurderer, at ansøgningsmaterialet generelt er i orden, så foreslås det, at Folkeoplysningsudvalget

benytter mulighederne i retningslinjerne og udtrækker 5 foreninger til stikprøve.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Udgiften finansieres via lokaletilskudspuljen.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,


 1. at fordelingen af lokaletilskud godkendes, og
 2. at Folkeoplysningsudvalget udtrækker 5 foreninger til til særlig stikprøve.

Beslutning

Godkendt.


Haslev Bridgeklub, Karise IK, Schæferhundeklubben, Haslev Amatør Bokseklub, Faxe Køre- og Rideforening blev udtrukket til stikprøve


Ingrid Nielsen og Susanne Schultz deltog ikke i mødet.

27. Beslutning om dialogmøde for de folkeoplysende foreninger 2022 - form og indhold

Resume

Folkeoplysningsudvalget har tradition for, at afholde et årligt dialogmøde for alle folkeoplysende foreninger i Faxe Kommune.

Formålet med dialogmødet er at informere, inddrage og skabe en platform for netværk for alle aktører på det folkeoplysende område.

Folkeoplysningsudvalget skal i denne sag, træffe beslutning om det kommende dialogmødes form og tema.

Sagsfremstilling

Tidligere temaer
Hovedtemaerne på dialogmøderne har tidligere været aktuelle lokale problemstillinger og strømninger i udvikling af foreningslivet, forskning med mere.
Tidligere år har temaerne for dialogmødet har været:

 • 2021: " Hvordan får vi fat i de uorganiserede", "foreningsudvikling" og "Hvordan oplever de unge fællesskaber"
 • 2020: "Covid-19’s betydning for foreningerne" samt "Hvordan får man fat i de uorganiserede" - AFLYST pga Covid-19
 • 2019: "Fastholdelse af de unge i foreningerne"


 • 2018: "Foreningsportalen, Foreningsudvikling & Facilitetsudvikling"

Dato og tid
Det blev besluttet sidste år, at Dialogmødet i år afholdes tirsdag den 4. oktober. Arrangementet afholdes normalt i tidsrummet fra kl 19 - 21 på Bavneskolen.

Dialogmødets ramme, indhold og temaer
Dialogmødet har tidligere været afholdt som et mix af information fra administrationen, debat og workshops.
Dette har haft til hensigt at gøre dialogmødet interessant og relevant for alle de deltagende, som kommer fra forskellige områder af det folkeoplysende felt.

Konferencens ramme
Udvalget skal beslutte hvilke elementer og forløb dialogmødet skal have (foredrag, debat, boder, workshops).
For at gøre dialogmødet interessant og relevant for alle de deltagende foreninger (bredt felt), har dialogmødet tidligere været afholdt som et mix af information fra administrationen, debat og workshops.

Indhold og temaer
Udvalget skal herudover beslutte årets tema (1 eller 2 temaer). Som oplæg til udvalgets efterfølgende debat har Administrationen opstillet 4 forslag til temaer, der alle i større eller mindre grad kan understøttes med lokale ekspempler/erfaringer:

 • Er din forening kommet godt i gang igen efter corona - & hvordan?
 • Fra nul til hundrede…medlemmer / Hvordan er det at starte en ny folkeoplysende forening?
 • Har vi en god kultur i foreningen - blandt andet i relationerne mellem børn/unge og voksne, i forhold til alkohol og røg, mobning eller andet?
 • Kursus- og uddannelsesmuligheder - lokalt/kommunalt?

Det videre forløb
Administrationen vil ud fra beslutningerne omkring ramme og tema udarbejde et program for dialogmødet.
Programmet vil blive præsenteret for udvalget på mødet d. 21. juni.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Udgiften finansieres via det folkeoplysende budget.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at rammen for dialogmødet 2022 og 1 til 2 temaer vælges.

Beslutning

Godkendt, idet udvalget valgte at der skal være fokus på foreningers udvikling og samarbejde - netværk og kurser.


Ingrid Nielsen og Susanne Schultz deltog ikke i mødet.

28. Beslutning om fremadrettet afholdelse af Foreningernes Dag

Resume

I denne sag skal udvalget beslutte om udvalget ønsker at genoptage samarbejdet med Frivilligrådet omkring Foreningernes dag, eller om der skal arbejdes med synlighed og foreningsrelationener på nye måder.

Formålet med Foreningernes Dag er at præsentere den spændvidde, der er i foreningslivet i Faxe Kommune. Her kan borgere møde de frivillige og foreningerne. Dette kan dels give borgerne mulighed for at øjne nye interesser, dels give foreningerne mulighed for at møde hinanden på tværs af interesser.

Sagsfremstilling

Historik
Frivilligrådet og Folkeoplysningsudvalget etablerede i 2014 arrangementet Foreningernes Dag.

Arrangementerne er afholdt i september måned på arealerne ved Kultunariet i Haslev. Fra 2014 til 2019 har der hvert år været omkring 50 foreninger fra de fleste af kommunens byer og lokalområder som deltagere. De har deltaget med stande og et større eller mindre antal aktiviteter. Foreningernes Dag har i 2022 og 2021 været aflyst på grund af Corona.

Frivilligrådet besluttede på deres møde d. 8. februar 2022, at de ønsker genoptage Foreningernes dag i foråret 2023.

Drøftelse
Udvalget skal drøfte om udvalget ønsker at genoptage Foreningernes Dag efter 2 års pause, eller ønsker nye/andre tiltag?
Drøftelsen kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

1.  Hvilke fordele/gevinster er der ved genoptagelse af Foreningers Dag efter samme koncept som tidligere?

2.  Hvilke ulemper/udfordringer er der ved en genoptagelse af Foreningers Dag?

3.  Hvordan kan udvalget arbejde med synlighed og foreningsrelationer på en nye måder?

Opmærksomhed
Ønsker udvalget at genoptage Foreningernes Dag og indgå i samarbejde med Frivilligrådet, skal der tillige udpeges en eller flere personer fra udvalget, til at indgå i den videre planlægning af arrangementet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller,


 1. at udvalget beslutter om arrangementet Foreningernes Dag genoptages, og
 2. Hvis arrangementet genoptages at der vælges medlemmer til en arbejdsgruppe.

Beslutning

Godkendt, idet udvalget besluttede at de ikke ønsker at genoptage Foreningernes dag.


Ingrid Nielsen og Susanne Schultz deltog ikke i mødet.

29. Beslutning om valg af repræsentant til Taskforce

Resume

Faxe Kommune har valgt at nedsætte en Taskforce, som skal arbejde for flere uddannelsesinstitutioner i kommunen. Til dette skal Folkeoplysningsudvalget vælge en repræsentant fra det folkeoplysende område.

Sagsfremstilling

Baggrund
Faxe Kommune har valgt at nedsætte en Taskforce, der skal afdække området, samt fremlægge konkrete forslag til etablering af flere uddannelser i Faxe Kommune, der i forlængelse af befolkningstilvæksten kan skabe fornyet dynamik, bosætning, erhvervsudvikling og en unik identitet i lokalmiljøet.


Taskforcens arbejde er langsigtet og den nedsættes i indeværende byrådsperiode 2022-2025, og tager afsæt i Byrådets Vision 2030, den nye turismestrategi, erhvervsstrategien, samt mål om at få flere unge i ungdomsuddannelse.


Taskforcen forventes at afholde 4-6 årlige møder.


Målsætning
Målene for Taskforcen er, at

 • Uddannelsesmulighederne skal udvides og udvikles, så flere skal kunne uddanne og efteruddanne sig i Faxe Kommune.
 • Udarbejde konkrete forslag til etablering af nye uddannelser beliggende i Faxe Kommune, enten som selvstændig uddannelse, eller som en lokal, regional elller national afdeling af en allerede etableret uddannelse.
 • Skabe relationer og nye samarbejdsområder på uddannelsesområdet.
 • Afdække andre øvrige samarbejdsrelationer, der kan styrke uddannnelsesområdet i Faxe Kommune, herunder udarbejdelse af konkrete forslag til dette samarbejde.


Kommissorium er vedlagt som bilag på sagen.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at udvalget vælger en repræsentant til at deltage i Taskforcen.

Beslutning

Godkendt, Lone Elgkær blev valgt.


Ingrid Nielsen og Susanne Schultz deltog ikke i mødet.

30. Orientering om status på prioriterede projekter fra facilitetsudviklingsplan fra 2019

Resume

Administrationen udarbejdede i 2019 en facilitetsudviklingsplan, der skal sikre, at kommunen har passende faciliteter til borgernes fritids- og kulturliv. Planens formål er at skabe bedre sammenhæng mellem borgernes fritidsinteresser og de faciliteter kommunen stiller til rådighed. Projekterne i planen var inddelt i rød, gul, og grøn kategori, hvor de røde projekter er/var de mest presserende.

Byrådet godkendte på deres møde d. 20. juni 2019 at følge Plan & Kulturudvalgets anbefalinger, og medtog projekterne i rød kategori i budgetforhandlingerne. Denne sag er en orientering om de projekter, som blev prioriteret i budgetforhandlingerne for 2020 og efterfølgende år.


Sagsfremstilling

Understående projekter blev prioriteret i budgetforhandlingerne, inkl. et nyt lysanlæg i Førslev og renovering kunststofgræsbane i Haslev.

Oversigten indeholder ligeledes en status på Haslev Tennisklubs hal-projekt og Østsjællands Flyveklubs byggeprojekt. Her har Faxe Kommune stillet garanti i forbindelse med begge projekter.

 • Ny kunstgræsbane i Faxe
  Status: Projektet er færdigmeldt og taget i brug.
 • Dalbyhallen - Ny hal
  Status: Byggeprojektet er påbegyndt og forventes færdigt i august 2022.
 • Bavneskolen - Renovering af gymnastiksal
  Status: Projektet er færdigmeldt.
 • Karise Hallen - Nyt depot og ventilation
  Status: Projektet er færdigmeldt.
 • Hylleholthallen - Forbedring af akustik i kondirummet
  Status: Projektet er færdigmeldt.
 • Løbebane - Renovering af 400 meter løbebane i Rønnede
  Status: Projektet er under udarbejdelse
 • Nyt lysanlæg ved fodboldbane i Førslev
  Status: Administrationen har indhentet tilbud og er ved at
  undersøge evt. lys-forurening.
 • Renovering af kunstgræsbane i Haslev
  Status: Opgaven er sat i værk og igangsættes til sommer.
 • Køb af yderligere timer i Faxe Hallerne
  Status: Køb af ca. 250 timer i tør-hallerne og 80 timer i svømmehallen.
 • Køb af yderligere timer i Haslev Hallerne
  Status: Køb af ca. 950 timer.


Faxe Kommune har stillet garanti:

 • Haslev Tennisklub - Ny hal
  Status: Projektet er færdigmeldt.
 • Østsjællands Flyveklub - Nyt klubhus
  Status: Projektet færdigmeldt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller, at orienteringen omkring status på facilitetsprojekterne tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Ingrid Nielsen og Susanne Schultz deltog ikke i mødet.

31. Orientering om sæson- og lokalefordeling 2022/2023

Resume

Jævnfør Folkeoplysningsloven skal Faxe Kommune stille egnede ledige lokaler til rådighed for de folkeoplysende foreninger, herunder idrætshaller, haller og udendørsanlæg. En folkeoplysende forening/aktivitet er kendetegnet ved, at aktiviteten foregår i fællesskab med andre, og at der er en form for instruktion og fælles læring.


Foreningerne i Faxe Kommune skal hvert år ønske tider i haller og på skoler for den kommende sæson. Herefter fordeler administrationen tiderne jf. folkeoplysningsloven og de kommunale retningslinjer. Fordelingen sker i samarbejde med foreningerne. Denne sag er en orientering om fordelingen for sæson 2022/2023.


I forbindelse med denne sag, følger en supplerende orientering om sæson- og lokalefordeling. Det sker som et led i introduktionen til udvalget.


Sagsfremstilling

Ansøgninger

Foreningerne har benyttet foreningsportalen til at søge om tider til sæsonen 2022/2023. Ønsker til lokaler kunne tastes fra den 1. december og frem til den 1. februar 2022. Administrationen har modtaget 376 ønsker til den kommende sæson, 2022 - 2023.


Behandling af sæsonønsker

Der har været stor efterspørgsel på specielt hal- og gymnastiksalstider. Her har administrationen været i tæt dialog med de berørte foreninger og har fundet løsninger i de søgte lokaler med enten andre ugedage, tidspunkter eller har fundet tider til foreningerne i nærliggende haller.


Lokalefordelingen er foretaget i samarbejde med serviceledere, sekretærer og halinspektører på lokaliteterne.


Svar på ansøgninger

Lokalefordelingen blev sendt ud til de fleste foreninger d. 31. marts og 1. april 2022. Et enkelt sted har der været brug for yderligere kommunikation med foreningerne og disse har derfor først modtaget svar d. 5. april 2022.


I god dialaog med foreningerne er lokalefordelingen for sæsonfordelingen samlet set "landet" - velvidende at alle ikke har kunnet få opfyldt alle primære ønsker til lokaler.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at lokalefordelingen for 2022/2023 tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Ingrid Nielsen og Susanne Schultz deltog ikke i mødet.

32. Orientering fra Plan & Kulturudvalget

Resume

Byrådsmedlemmer/medlemmer med plads i Plan- & Kulturudvalget orienterer mundtligt om seneste nyt fra udvalgets arbejde af betydning for det folkeoplysende område.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning

Lisette Lind Larsen(A) og Nellie Bradsted(V) orienterede om budgetforhandlinger og aktiviteter i Nordskoven samt havneudvidelsen.


Ingrid Nielsen og Susanne Schultz deltog ikke i mødet.

33. Sager til orientering

Sagsfremstilling

Opsamling på suppleanter for udvalgets medlemmer:

For idrætsforeninger har Aage Sandfeld accepteret posten som suppleant og for aftenskolerne har Jeannie Thorving Hansen accepteret suppleantposten.


Nyt fra Ungdomskolens bestyrelse:

Repræsentanten orienterer udvalget.


Nyt fra Frivilligt samråd:

Repræsentanten orienterer udvalget.


Eventuel sidste nyt fra administrationen:

Administrationen orienterer om sidste nyt.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.


Beslutning

Henrik Aakast informerede om Frivilligt Samråd nye sammensætning samt om emne til Frivillighedskonferencen.

Benny Agergaard orienterede om Kultur & Fritids nyhedsbrev samt sommeraktiviteter.


Ingrid Nielsen og Susanne Schultz deltog ikke i mødet.

34. Sager til næste møde

Resume

Ved afslutningen af hvert møde bliver Folkeoplysningsudvalget orienteret om forventede sager/emner til de to kommende møder i udvalget.
Oversigten fremgår nedenfor.

Sagsfremstilling

Oversigt over emner til de kommende udvalgsmøder:

Juni - 2022

 • Lokaletilskud til aftenskoler
 • Aftenskoletilskud - 2022
 • Dialogmøde - program
 • Folkeoplysningsudvalgets mødeplan 2023
 • Uddannelse/kursusvirksomhed
 • Medlemstal
 • Orientering om megatrends DGI
 • Ansøgning om øget lokaletilskud - Karise Idræts Klub (KIK)
 • Klippekort til foreningslivet


September - 2022

 • Udviklingspuljen 2. runde
 • Talentpuljen 2. runde
 • Budgetopfølgning pr. 31. august
 • Plan for det videre arbejde i Folkeoplysningsudvalget 2022-2025


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at oversigt over sager til næste møde godkendes.

Beslutning

Godkendt, idet udvalget tilføjede "synliggørelse af foreningerne" til mødet i september.


Ingrid Nielsen og Susanne Schultz deltog ikke i mødet.

35. Eventuelt

Økonomi

Økonomiske konsekvenserSagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.