Folkeoplysningsudvalget - 23-05-2023

Referat
Dato:
Tirsdag, 23 maj, 2023 - 17:00
Hent som fil:
15. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at dagsorden godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Ingrid Nielsen, Nellie Bradsted(V), Henrik Aakast(V) og Lisette Lind Larsen(A) deltog ikke i mødet.

16. Budgetopfølgning pr. 30. april 2023 - Folkeoplysningsudvalgets ramme

Resume

Folkeoplysningsudvalget bliver 3-4 gange i løbet af året præsenteret for en budgetopfølgning for udvalgets budgetramme. I denne sag bliver udvalget præsenteret for en budgetopfølgning med udgangspunkt i forbruget pr. 30. april 2023.


Sagsfremstilling

Det samlede budget i 2023 er på 12.656.566 kr., og med et forbrug pr. 30.4.23 på 3.903.788 kr., er det forventningen at budgettet kan overholdes.

Budgetopfølgningen inkl. bemærkninger fremgår af bilaget.Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at orientering om budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Ingrid Nielsen, Nellie Bradsted(V), Henrik Aakast(V) og Lisette Lind Larsen(A) deltog ikke i mødet.

17. Opsamling på fællesmøde med Plan & Kulturudvalget

Resume

Der blev i januar 2021 afholdt et fællesmøde med Plan & Kulturudvalget. På mødet drøftede Folkeoplysningsudvalget og Plan & Kulturudvalget 3 punkter.

Folkeoplysningsudvalget skal i denne sag evaluere og reflektere over, hvad der kunne være interessant at kigge nærmere på eller følge op på.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget og Plan & Kulturudvalget har i en årrække haft tradition for at mødes til et fællesmøde én gang årligt.


Tilbage i januar i år blev der afholdt fællesmøde med Plan & Kulturudvalget, hvor der var fokus på følgende punkter:


 • Opfølgning på Folkeoplysningspolitikken samt Kultur- og Fritidspolitikken
 • Facts, udfordringer og trusler på det folkeoplysende område i Faxe Kommune
  • Herunder oplæg fra 3 inviterede foreninger, KFUM-spejderne Peder Oxe, Faxe Ladeplads Idrætsforening og LOF Haslev/Faxe om:
   • Hvad går godt/fungerer godt?
   • Hvad giver udfordringer?
   • Hvilke ønsker har I til fremtiden?
 • Drøftelse af andre aktuelle emner:
  • Bekymring for energiudgifternes udvikling set i forhold til rammen for lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger
  • Energiudgifter og eventuelle konsekvenser set i forhold til foreningslivets brug af kommunale bygninger
  • Udsigt til kommende budgetreduktioner på det folkeoplysende område - som reduktionen af aftenskoletilskuddet (162.000 kr.)
  • Ny svømmehal – ønsker om fortsat fokus og opsparing
  • Haslev Orned/Nordskoven


For yderligere information se punkt 2, 3 og 4 i referatet fra Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2023.

Administrationen lægger op til, at udvalget drøfter oplevelserne fra mødet med henblik på evaluering og refleksion omkring, hvad der fremadrettet kunne være interessant at kigge nærmere på eller behov for at følge op på.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at opsamlingen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Ingrid Nielsen, Nellie Bradsted(V), Henrik Aakast(V) og Lisette Lind Larsen(A) deltog ikke i mødet.

18. Orientering om sæson- og lokalefordeling for 2023/2024

Resume

Jævnført folkeoplysningsloven skal Faxe Kommune stille egnede, ledige lokaler til rådighed for de folkeoplysende foreninger, herunder idrætshaller, gymnastiksale og udendørsanlæg. En folkeoplysende forening/aktivitet er kendetegnet ved, at aktiviteten foregår i fællesskab med andre, og at der er en form for instruktion og fælles læring.


Foreningerne i Faxe Kommune skal hvert år ønske tider i haller og på skoler for den kommende sæson. Herefter fordeler administrationen tiderne jf. folkeoplysningsloven og de kommunale retningslinjer. Fordelingen sker i samarbejde med foreningerne, serviceleder m.fl. Denne sag er en orientering om fordelingen for sæson 2023/2024.


Sagsfremstilling

Ansøgninger

Foreningerne har benyttet foreningsportalen til at søge om tider til sæsonen 2023/2024. Ønsker til lokaler kunne tastes fra den 1. december og frem til den 5. februar 2023. Administrationen har modtaget ca. 365 ønsker til den kommende sæson, heraf ca. 40 vedrørende kunstgræsbaner. Der er søgt på 32 forskellige lokationer(steder) og der er søgt om ca. 60.000 timer. Perioden for at søge tider blev forlænget, da mange foreninger ikke havde nået det inden fristen den 21. januar.


Som noget nyt, har fodboldklubberne i år også søgt om vintertider på kunstgræsbanerne sammen med de andre sæsonansøgningerne, tidligere har disse først været søgt i september, med tilbagemelding start oktober. Det er et forsøg der er lavet i samarbejde med fodboldklubberne for, at klubberne bedre kan planlægge deres sæson.


Behandling af sæsonønsker

Der har været stor efterspørgsel på specielt hal- og gymnastiksalstider. Her har administrationen været i tæt dialog med de berørte foreninger og har fundet løsninger i de søgte lokaler med enten andre ugedage, tidspunkter eller tider til foreningerne i en nærliggende hal eller gymnastiksal.


Lokalefordelingen er foretaget i samarbejde med serviceledere, sekretærer og halinspektører på lokaliteterne.


Svar på ansøgninger

I god dialog med foreningerne er lokalefordelingen for næste sæson samlet set "landet" - velvidende at alle ikke har kunnet få opfyldt alle primære ønsker til lokaler og/eller tider.


Lokalefordelingen blev sendt ud til foreninger d. 24. og 27. marts 2023, kun de tider der er søgt i skolernes tid, blev ikke sendt ud der. Dem som havde søgt tider i kanten af skoletiden, har dog modtaget svar, de sidste 2 foreninger har fået en midlertidig godkendelse jf. retningslinjerne for lokalefordeling.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Ingrid Nielsen, Nellie Bradsted(V), Henrik Aakast(V) og Lisette Lind Larsen(A) deltog ikke i mødet.


19. Forslag til ændring af udviklingspuljen

Resume

På udvalgets møde i januar blev det besluttet, at administrationen skulle udarbejde et oplæg om en opdeling af den nuværende udviklingspulje i to. I denne sag skal udvalget beslutte om puljen skal opdeles samt eventuel tage stilling til en fordeling af økonomien.

Sagsfremstilling

Udvalget og administrationen oplever, at det er besværligt for foreningerne at søge tilskud fra Udviklingspuljen samt at sende dokumentation. Her ud over har pengene de seneste år ikke været opbrugt, på trods af, at der reelt har været bevilliget flere penge end der har været i puljen. Derfor skal udvalget i denne sag drøfte og tage stilling til, om den nuværende Udviklingspulje skal opdeles i to puljer: henholdsvis en Uddannelsespulje (til kurser og uddannelse) og en Udviklingspulje (til større materiale anskaffelser, udviklingsprojekter, nye initiativer).


Fordele/ulemper ved opdeling af udviklingspuljen

Det er administrationens umiddelbare vurdering, at det vil være mere overskueligt for foreningerne, at søge én pulje til uddannelse og en anden pulje til udvikling, større materialeanskaffelser samt øvrige projekter.
Det kan tillige øge fleksibiliteten og gøre det mere smidigt ved, at lave forskellige ansøgningsfrister og måder, at søge på. Fx. at der kan ansøges løbende om tilskud til kurser/uddannelse. Det kan forhåbentlig bidrage til, at ansøgninger og den faktiske kursusdeltagelse kommer tættere på hinanden. For så vidt angår materialer og udviklingsaktiviteter kan en lidt længere friste give mening i forhold til, at have styr på den samlede finansiering af et projekt.


En ulempe kan være at der kan opstå en situation, hvor en pulje løber tør for penge, hvis man laver løbende ansøgninger.


Udvalget må vurdere balancerne mellem fordele og ulempe, idet begge dele forventeligt kan gøres gældende for puljerne.


Økonomi

Såfremt udvalget ønsker en opdeling af puljen i to, skal udvalget beslutte hvordan puljens midler skal deles mellem de to nye puljer.


Puljen er i 2023 på 579.438 kr. og beløbet vil umiddelbart fremadrettet også være i denne størrelsesorden. Den eksisterende fordelingsnøgle har økonomisk set været ca. 60 % til uddannelse/ kurser og ca. 40 % til større materiale anskaffelser, udviklingsprojekter og nye initiativer. I antal ansøgninger er antallet stort set ligeligt fordelt.


Administrationen kan se følgende scenarier som umiddelbare måder at fordele økonomien:

a. Fordeling med 60/40 - ved denne model fastholder man det eksisterende økonomiske niveau, som et gennemsnit af de hidtidige bevillinger

b. Fordeling med 70/30 - ved denne model øges tilskudsandelen til uddannelse og kurser

c. Fordeling med 50/50 - ved denne model øges tilskudsandelen til materialer m.m. og reducerer andelen til uddannelse og kurser i forhold til det eksisterende niveau.


Alt efter udvalgets beslutning om fordeling af økonomien, kan der være flere, måske også principielle, drøftelser om puljernes konkrete udmøntning. Det kan fx. handle om tilskudsprocenter til forskellige typer af kurser/uddannelse eller særlige prioriteter for Udviklingspuljen eller en mulig minimumsgrænse for ansøgninger. Udvalgets eventuelle tilkendegivelser på disse spørgsmål vil indgå i det videre arbejde.


Det videre arbejde

Såfremt udvalget beslutter at opdele puljen i to og en fordeling af økonomien, vil administrationen til udvalgets næste møde komme med et oplæg til nye retningslinjer til to nye puljer, inkl. ansøgningsfrister. Sammen med oplægget kommer der også forslag for en plan for ikrafttræden, herunder en mulig høring af de Folkeoplysende Foreninger i Faxe Kommune.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

1. at den nuværende Udviklingspulje opdeles i to: en Uddannelses-/kursuspulje og en ny Udviklingspulje (Større materialeanskaffelser, Udviklingsprojekter og nye initiativer) - og hvis ja hertil:

2. at den nuværende Udviklingspuljes økonomi fordeles med 60% til Uddannelse-/kurser og 40% til ny Udviklingspuljen

3. at administrationen til næste møde foreligger forslag til retningslinjer for de to ny puljer og en plan for hvornår de kan træde i kraft.

Beslutning

Godkendt.


Ingrid Nielsen, Nellie Bradsted(V), Henrik Aakast(V) og Lisette Lind Larsen(A) deltog ikke i mødet.


20. Haslev Trampolin- og Turn-gymnaster - Ansøgning om øget lokaletilskud

Resume

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice og Haslev Trampolin- og Turn-gymnaster (HTT) har afholdt et møde i forbindelse med, at foreningen ønsker at påføre en ekstra lejeudgift (af en hal på Haslev Idrætsefterskole/HIS) i forbindelse med deres ansøgning af lokaletilskud, når Faxe Kommune ikke har mulighed for at stille egnede lokaler til rådighed. På mødet blev det besluttet, at HTT indsender en ny samlet ansøgning i forhold til alle foreningens tidligere godkendte lejemål, da mange af de tidligere aftaler er forældede og at der nu søges for både Fitness og Drop In (samt rengøring, energi og vedligehold). Folkeoplysningsudvalget skal nu beslutte om HTT skal have lov at øge ansøgningsgrundlaget til max. 514.500 kr. i deres lokaletilskudsansøgning i 2022, 2023 og 2024.

Sagsfremstilling

Samlet opdateret ansøgningsgrundlag

På mødet blev det besluttet at HTT fremsender en samlet ansøgning, som både indeholder den nye ansøgning vedr. HIS, men også opdaterede ansøgninger på tidligere godkendte aftaler. Baggrunden for at samle ansøgningerne er at det er lettere for foreningen og administrationen at få overblik over udgifterne og gør ansøgningsprocessen mere smidig for alle parter. Understående model viser alle udgifterne i den nye samlede ansøgning:Foreningen ansøger Folkeoplysningsudvalget om lov til at øge ansøgningsgrundlaget til 514.500 kr. fra 2022 (udbetaling i 2023).


Tidligere godkendte ansøgninger:


 • Klublokale
  HTT har godkendelse til at medtage udgifter forbundet med deres klublokale i deres ansøgning af lokaletilskud. Udgiften er på 62.000 kr. om året.


 • Drop In og fitness - folkeoplysende afdeling
  FOU godkendte at lokaletilskudsgrundlag øges med 109.680 kroner fra regnskabsåret 2020, med den betingelse at foreningen hvert år medsender en oversigt over holdaktiviteter.


 • E-sport afdeling
  FOU godkendte at lokaletilskudsgrundlag øges med 30.000 kr. årligt (samt tilskudsberettede driftsudgifter) i en prøveperiode på 3 år (2020,2021,2022). HTT skal indsende en evaluering af e-sportsafdelingen inden udgangen af marts 2023, inden der tages stilling til tilskud for 2023 og frem. Evalueringen skal indeholde en oversigt over aktive medlemmer og et program over holdaktiviteter.


Nye ansøgninger:

 1. Springhal hos HIS
  HTT ønsker at leje springhallen hos HIS 1 1/2 timer om ugen, da springhallen i Haslev Hallerne er fuldt booket med foreningens egne hold. Udgiften for leje af springhal er 20.000 kr.


 1. Drop In & Fitness
  HTT ønsker at søge lokaletilskud til hele Drop In og Fitness og ikke kun den folkeoplysende afdeling jf. indsendte artikel fra DGI (vedlagt som bilag på sagen). Udgifterne er på henholdsvis 238.00 kr. og 155.000 kr. inkl. rengøring, energi, husleje og vedligehold.


 1. E-sport
  HTT ønsker at øge ansøgningsgrundlaget til 39.000 kr. jf. huslejestigning og energiudgifter.


Sagens videre forløb
Hvis udvalget godkender HTTs ansøgning om øget lokaletilskud vil foreningen fremadrettet indsende en samlet ansøgning i forhold til forskellige lokaler. Ansøgningsgrundlaget må max være op til 514.500 kr. og beløbet reduceres i det omfang at administrationen finder egnede lokaler. Den efterfølgende sag, om godkendelse af lokaletilskud for 2023, tager udgangspunkt i denne nye ansøgningsmodel. Der vil i lokaletilskudssagen blive taget forbehold for godkendelsen af denne ansøgning fra HTT. Administrationen indstiller at aftalen er gældende i 2022 (udbetaling i 2023), 2023 (udbetaling i 2024) og 2024 (udbetaling i 2025). Herefter evalueres aftalen.


20-procentsreglen
Stiger foreningens udgifter til lokaler eller energitiltag med mere end 20 % (i forhold til de seneste tre års gennemsnitlige udgifter), skal Folkeoplysningsudvalget særskilt godkende at stigningen kan indgå i beregningen af tilskuddet.


Foreningsbeskrivelse

HTT er en flerstrenget idrætsforening (En forening med flere afdelinger), der tilbyder medlemmerne fitness, trampolinspring-, gymnastik- og motionshold. Foreningen har 821 medlemmer, hvor 653 er unge under 25 år, og afholder deres aktiviteter i Haslevhallerne.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,


 1. at udvalget beslutter om HTT, må øge ansøgningsgrundlaget til max. 514.500 kr. i deres lokaletilskudsansøgning fra 2022 (udbetaling i 2023), 2023 (udbetaling i 2024) og 2024 (udbetaling i 2025), og
 2. at ansøgningsgrundlaget reduceres hvis administrationen finder egnede lokaler.

Beslutning

Godkendt.


Ingrid Nielsen, Nellie Bradsted(V), Henrik Aakast(V) og Lisette Lind Larsen(A) deltog ikke i mødet.

21. Beslutning om fordeling af Lokaletilskud 2023

Resume

Foreninger der laver frivilligt foreningsarbejde, og som er godkendt efter folkeoplysningslovens kapitel 7, kan søge lokaletilskud. Det er Folkeoplysningsudvalget, der godkender ansøgningerne, og foreningerne får svar om tilskuddets størrelse senest d. 1. juni. Tilskuddet udbetales i løbet af juni måned. Folkeoplysningsudvalget skal i denne sag godkende fordelingen af lokaletilskud for 2023.

Sagsfremstilling

Retningslinjer for lokaletilskud (opsummeret)
Der ydes lokaletilskud i forhold til alderssammensætning blandt de aktive medlemmer i de ansøgende foreninger.

Lokaletilskuddet beregnes som 85 % af foreningens driftsudgifter for medlemmer under 25 år.

For medlemmer over 25 år fastsættes procentsatsen på baggrund af den pulje, der er til rådighed, fratrukket lokaletilskud til medlemmer under 25 år.


Lokaletilskud ydes af følgende udgifter:

 • Renter af prioritetsgæld
 • Skatter, afgifter og forsikringer vedr. ejendommen
 • Udgifter til almindelig vedligehold, opvarmning, belysning, rengøring og fornødent tilsyn
 • Særlige energibesparende foranstaltninger efter aftale
 • Udgifter til leje
 • Afholdte udgifter til almindeligt vedligeholdelse i følge lejekontrakt


Lokaletilskud 2023

Der er indkommet 50 ansøgninger fra foreninger om lokaletilskud.


Foreningerne har indsendt regnskab sammen med deres ansøgninger om lokaletilskud.


Der er indkommet ansøgninger for kr. 4.559.568 kr. og budgettet er i 2023 på kr. 2.115.533 (brutto) excl. de faste tilskud (særaftaler).

Tilskudsprocenten til medlemmer over 25 år bliver i 2023 på 16,23%


(Tidligere har tilskudsprocenten været følgende: 2022: 27,2 %, 2021: 16,15 % 2020: 23,66 %, 2019: 15,96 %.

Lokaletilskud særligt i 2023

 1. For at undgå, at foreningerne får problemer med 20 % reglen, har Folkeoplysningsudvalget besluttet, at der i de følgende år ses bort fra regnskabsår 2020, når der skal beregnes et gennemsnit.


 1. Under sagsbehandlingen er administrationen blevet opmærksom på at, Haslev Handicap Idræt har søgt lokaltilskud til baneleje i forbindelse med bowling-aktiviteter, men samtidig har opkrævet baneleje/betaling af medlemmerne for samme udgift. Administrationen har været i dialog med Haslev Handicap Idræt og orienteret foreningen om, at den således ikke er berettiget til tilskud i år.


 1. Administrationen indstiller, at de fire foreninger der rammes af 20% reglen på grund af øgede energi-udgifter, får lov at få dispensation for reglen. Det drejer sig om følgende foreninger: Karise Idræts Klub, Teestrup 4H, De Grønne Pigespejdere og Østsjællands Flyveklub.
 2. At beregningen for lokaletilskud 2023 er foretaget med den forudsætning, at Haslev Trampolin- og Turn-gymnasters (HTT) ansøgning om øget ansøgningsgrundlag godkendes.


Udtræk til stikprøve

Selvom administrationen vurderer, at ansøgningsmaterialet generelt er i orden, så foreslås det, at Folkeoplysningsudvalget udtrækker Faxe Ladeplads Sejlklub, Svalebæk IF og Teestrup 4H til stikprøve, og herudover benytter muligheden i retningslinjerne, og udtrækker 2 yderligere foreninger til stikprøve.
Det foreslås tillige at udtrækningen sker blandt foreninger, der ikke har været udtaget til stikprøver eller forhandlinger i de seneste 3 år (2020, 2021 og 2022).

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 1. at fordelingen af lokaletilskud godkendes
 2. at de fire foreninger der fanges af 20 % reglen på grund af forhøjede energiudgifter får dispensation fra reglen
 3. at Folkeoplysningsudvalget udtrækker Faxe Ladeplads Sejlklub, Svalebæk IF og Teestrup 4H til stikprøve og herudover udtrækker yderligere 2 foreninger til stikprøve, og
 4. at der tages forbehold for, at HTT´s ansøgning om øget lokaletilskudsgrundlag er godkendt.

Beslutning

På baggrund af foreningshenvendelser supplerede administrationen sagsfremstillingen og omdelte et ajourført beregningsgrundlag hvorefter udvalget godkendte indstillingerne herunder den ajourførte fordelingsnøgle for medlemmer over 25 år på 16,14%.


Boots on Fire samt Haslev Badminton Klub blev udtrukket til stikprøve ved lodtrækning.


Ingrid Nielsen, Nellie Bradsted(V), Henrik Aakast(V) og Lisette Lind Larsen(A) deltog ikke i mødet.

22. Beslutning om fordeling af Aktivitetstimetilskud 2023

Resume

Folkeoplysningsudvalget skal i denne sag godkende fordelingen af Aktivitetstimetilskud samt tage stilling til forskellige problemstillinger som administrationen har fundet i sagsbehandlingen. Der skal desuden vælges hhv. udtrækkes foreninger, der skal udtages til stikprøver.

Sagsfremstilling

I følge Faxe Kommunens Retningslinjer for Aktivitetstimetilskud, var ansøgningsfristen den 1. april. I praksis blev fristen rykket til den 16. april, på grund af påske og mange manglende ansøgninger.

Retningslinjer for Aktivitetstimetilskud

I henhold til folkeoplysningsloven ydes der aktivitetstimetilskud til:

 • Godkendte folkeoplysende foreninger, der udfører frivilligt foreningsarbejde for børn og unge under 25 år.
 • Der ydes tilskud pr. aktivitetstime.
 • Stævner, kampe, turneringer, mesterskaber, kurser, administrativt arbejde m.v. medtages ikke i udregningen af aktivitetstimer.

Sagsbehandling

Der er modtaget 66 ansøgninger og samlet er der søgt om 468.341,32 aktivitetstimer.

Administrationen har gennemgået alle ansøgninger og den påkrævede dokumentation, i form af medlemslister/holdlister, aktivitetskalender/program og lignende.

Der er taget kontakt til rigtig mange foreninger under sagsbehandlingen, enten pga. fejlindberetning, manglende dokumentation eller andre spørgsmål. Nogle af disse skyldes at man er overgået til nyt tilskudsmodul og måde at søge tilskud på derfor er ændret i fht. tidligere år.

Spørgsmål til udvalget

I sagsbehandlingen er administrationen blevet opmærksomme på en række problemstillinger, som udvalget bedes tage stilling til.

 1. Selvtræning, administrationen er i tvivl om hvor meget folkeoplysende virksomhed der er i dette, det gælder særligt følgende:
 • Rideklubber
 • Foreninger med træningscentre/træningsfaciliteter
 1. Mc91, administrationen er i tvivl om hvor mange af deres aktiviteter der er folkeoplysende.
 2. Spejderforeningerne, der ser ud til at være en forskellighed i den måde de indberetter på.

Administrationen beder udvalget om at beslutte hvordan eller hvor meget selvtræning der kan godkendes og det samme i fht. Mc91s aktiviteter.
I forhold til spejderforeninger, vil administrationen tage en fælles dialog med spejderforeningerne omkring deres indberetninger.

Udtræk til stikprøver


I forbindelse med sagsbehandlingen er administrationen blevet opmærksom på enkelte forhold i dokumentationsmaterialet og foreslår, at følgende foreninger udtages til stikprøve.


 • Haslev KFUM IF
 • Haslev Fodbold Club
 • Faxe Ladeplads Idrætsforening
 • Haslev Skaterhal
 • Østsjællands Flyveklub


Herudover indstiller administrationen, at udvalget udvælger yderligere to foreninger til stikprøve - ved lodtrækning som tidligere år.

Beregning

Budgettet for aktivitetstimetilskud 2023 er på 2.190.768 kr.

Der er søgt om 468.341,32 aktivitetstimer i 2023.

Grundet de ovenstående problemstillinger har administrationen udarbejdet 2 beregninger. I bilag 1 er alle ansøgningerne medtaget (lav sats) og i bilag 2 er selvtræning, og Mc91 ansøgninger taget ud (høj sats). Det giver følgende muligheder for en fordelingsnøgle:

 1. 4,678 kr. pr. time.
 2. 4.857 kr. pr. time.

I 2022 blev der søgt tilskud til 245.450 timer og fordelingsnøglen var 8,526 kr. pr. time - kun ansøgt for aktiviteter i 2. halvår 2021(63 ansøgninger).


I 2020/2021 blev der søgt tilskud til 538.224 timer og fordelingsnøglen var 3,77/3,75 kr. pr. time (69 ansøgninger)


I 2019 blev der søgt tilskud til 578.080 timer og fordelingsnøglen var 3,40 kr. pr. time. (67 ansøgninger)


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & borgerservice indstiller:

 1. At udvalget beslutter hvor meget selvtræning samt hvor mange af Mc91s aktiviteter der skal godkendes.
 2. At administrationen ud fra udvalgets ovenstående beslutning beregner en fordelingsnøgle som vil være mellem 4,6 kr. og 4,8 kr./aktivitetstime.
 3. At Haslev KFUM IF, Haslev Fodbold Club, Faxe Ladeplads Idrætsforening, Haslev Skaterhal og Østsjællands Flyveklub udtages til stikprøvebehandling for nærmere undersøgelse af foreningernes aktivitetsomfang.
 4. Der udtrækkes to foreninger til særlig stikprøve og udtrækningen sker blandt de foreninger, der ikke har været udtrukket de seneste år.
 5. At foreninger der udtrækkes til stikprøve, får udbetalt et a conto beløb svarende til halvdelen af det forventede tilskud. Resten udbetales når stikprøven er afsluttet.


Beslutning

Udvalget valgte at aktiviteter der kan dokumenteres, som er inden for foreningens formål og levere op til mindst to af følgende tre parametre er tilskudsberettiget: aktiviteten foregår i fællesskab med andre, der er en form for instruktion eller fælles læring.


Herefter godkendte udvalget indstillingerne.


KFUM Karl af Rise samt Roklubben Viking blev udtrukket til stikprøve ved lodtrækning.


Ingrid Nielsen, Nellie Bradsted(V), Henrik Aakast(V) og Lisette Lind Larsen(A) deltog ikke i mødet.

23. Beslutning om etablering af åbent hus arrangement

Resume

Folkeoplysningsudvalget besluttede på deres møde i januar, at administrationen skal arbejde videre med et oplæg omkring "åbent hus" i de folkeoplysende foreninger, i forbindelse med en drøftelse omkring en evt. klippekortsordning til foreningslivet. Udvalget protokollerede herudover, at der skal arbejdes med at synliggøre foreningerne. Dette emne vil blive behandlet i en separat sag på mødet i juni, hvor administrationen vil præsentere et oplæg omkring synlighed i foreningslivet. Denne sag er en orientering omkring scenarier for et åbent hus-arrangement i Faxe Kommune og en endelig beslutning omkring model, samt økonomisk ramme.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet 3 modeller/scenarier for et åbent hus koncept.


Modeller - samt fordele og ulemper

Model A) "Åben træning i september"
Åben træning i september giver børn og voksne mulighed for at afprøve en aktivitet gratis i hele september måned. Foreninger, der er interesseret i at deltage i Åben træning i september tilmelder sig inde på foreningsportalen og oplyser kontaktperson i foreningen, som vil have ansvaret for kommunikationen med interesserede og stå for tilmeldinger. Efter tilmeldingsdatoens udløb trækker administrationen en liste med de tilmeldte foreninger og kontaktinformation. Denne liste danner grundlag for udarbejdelsen af en foreningsoversigt som kommunikeres ud til borgere i Faxe Kommune.
Fordele: Modellen er let at markedsføre og er ikke tung for foreninger at drifte, da det minder om den model mange foreninger praktiserer i forvejen.
Ulemper: Kræver at udvalget sætter midler af til fælles markedsføring af konceptet og at foreningerne har lyst til at tilmelde sig arrangementet.


Model B) "Åben træning"
Åben træning giver børn og voksne mulighed for at afprøve en aktivitet gratis de første 5 gange. Foreninger der er interesseret i at deltage i Åben træning tilmelder sig inde på foreningsportalen og oplyser kontaktperson i foreningen, som vil have ansvaret for kommunikationen med interesserede og stå for tilmeldinger. Åben træning er et tilbud, der løber hen over hele sæsonen. Efter tilmeldingsdatoens udløb (december) trækker administrationen en liste med de tilmeldte foreninger og kontaktinformation. Denne liste danner grundlag for udarbejdelsen af en foreningsoversigt, som kommunikeres ud til borgere ved sæsonstart i januar.

Fordele: Modellen er let at markedsføre og er ikke tung for foreninger at drifte, da det minder om den model mange foreninger praktiserer i forvejen.
Ulemper: Kræver at udvalget sætter midler af til fælles markedsføring af konceptet og at foreningerne har lyst til at tilmelde sig arrangementet.


Model C) "Åben hus i april"

Åbent hus giver børn og voksne mulighed for at komme og besøge foreningen og høre og afprøve foreningens forskellige tilbud til et åbent hus-arrangement i april (en lørdag i april). Foreninger, der er interesseret i at deltage i Åben hus-dagen tilmelder sig inde på foreningsportalen og oplyser en kontaktperson, som har ansvaret for arrangementet uden i foreningen. Efter tilmeldingsdatoens udløb (i januar) trækker administrationen en liste med de tilmeldte foreninger. Denne liste danner grundlag for udarbejdelsen af en foreningsoversigt, som efterfølgende kommunikeres ud til borgerne i perioden op til arrangementet. Foreningen skal selv stå for at planlægge arrangementets indhold på den pågældende dag.

Fordele: Modellen er let at markedsføre og foreningerne får mulighed for at sætte deres individuelle præg på arrangementet.
Ulemper: Kræver at udvalget sætter midler af til fælles markedsføring af konceptet og det krævet at foreningerne skal lægge en del arbejde i planlægning og afvikling af dagen. Det kan være en vanskelig model, for især de mindre foreninger, der har færre frivillige ressourcer at trække på.


Arrangementets synlighed
Da arrangementet er helt nyt tiltag vil det kræve at en større indsats at udbrede kendskabet omkring konceptet. Administrationen vil indgå en dialog med kommunikationsafdelingen i forhold til den endelige kommunikations og synlighedsplan. Understående er et udpluk at kommunikationsmuligheder.


 • Digitalt via Facebook og Boblberg
 • Annoncer i avisen
 • Kommunens infostandere
 • Opslag på skoler og daginstitutionernes digitale platforme (kræver tilladelse)
 • Flyer der deles ud i skoleklasser og daginstitutioner (kræver tilladelse)
 • merchandise/reklameartikler
 • grafisk bistand
 • Andet?


Økonomi
Udvalget skal fastsætte en økonomisk ramme for markedsføringen af arrangementet mellem 50.000 og 150.000 kr.


Sagens videre forløb

Administrationen arbejder videre med den valgte model og opdaterer udvalget løbende.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Et valg af model kræver at udvalget afsætter midler til markedsføring af arrangementet.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller, at udvalget vælger en åbent hus model og en økonomisk ramme.

Beslutning

Indstillinger er ikke godkendt, idet udvalget valgte at foreningerne skal spørges om deres interesse for et åbent hus arrangement til dialogmødet i oktober.


Ingrid Nielsen, Nellie Bradsted(V), Henrik Aakast(V) og Lisette Lind Larsen(A) deltog ikke i mødet.

Susanne Schultz deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


24. Beslutning om form og indhold til dialogmødet for de folkeoplysende foreninger

Resume

Folkeoplysningsudvalget har tradition for, at afholde et årligt dialogmøde for alle folkeoplysende foreninger i Faxe Kommune.

Formålet med dialogmødet er at informere, inddrage og skabe en platform for netværk for alle aktører på det folkeoplysende område.

Folkeoplysningsudvalget skal i denne sag, træffe beslutning om det kommende dialogmødes form og tema.

Sagsfremstilling

Tidligere temaer

Hovedtemaerne på dialogmøderne har tidligere været aktuelle lokale problemstillinger og strømninger i udvikling af foreningslivet, forskning med mere.
De seneste år har temaerne for dialogmødet været:


 • 2022: "Foreningers udvikling og samarbejde - netværk og kurser."
 • 2021: "Hvordan får vi fat i de uorganiserede", "foreningsudvikling" og "Hvordan oplever de unge fællesskaber"
 • 2020: "Covid-19’s betydning for foreningerne" samt "Hvordan får man fat i de uorganiserede" - AFLYST pga. Covid-19
 • 2019: "Fastholdelse af de unge i foreningerne"

Dato og tid

Det blev besluttet sidste år, at Dialogmødet i år afholdes onsdag den 11. oktober. Arrangementet afholdes normalt i tidsrummet fra kl. 19 - 21 på Bavneskolen.


Dialogmødets ramme, indhold og temaer
Dialogmødet har tidligere været afholdt som et mix af information fra administrationen, debat og workshops.
Dette har haft til hensigt at gøre dialogmødet interessant og relevant for alle de deltagende, som kommer fra forskellige områder af det folkeoplysende felt.


Udvalget skal beslutte hvilke elementer og forløb dialogmødet skal have, forslag til elementer kunne være:

 • Foredrag
 • Debat
 • Boder
 • Workshops
 • Paneldebat
 • Foreningsdating
 • Gruppearbejde

Indhold og temaer

Udvalget skal herudover beslutte årets tema. Som oplæg til udvalgets efterfølgende debat har administrationen opstillet 5 forslag til temaer:


 • Hvordan skaber vi god trivsel i foreningen
  • Samvær mellem børn, unge, ældre m.v.
  • Alkoholpolitik
  • Politik om nikotinholdige produkter
 • Økonomi
 • Forandringer, forskelligheder og fællesskaber
 • Inddragelse af personer med diagnose/handicap i den almindelige forening
 • Hvad har I gjort jer af læring og erfaring efter Corona?Det videre forløb

Administrationen vil ud fra udvalgets beslutningerne omkring ramme og tema udarbejde et program for dialogmødet.
Programmet vil blive præsenteret for udvalget på mødet d. 19. juni.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af


Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at udvalget vælger 2-3 elementer samt et tema for dialogmødet 2023.

Beslutning

Godkendt, idet udvalget valgte emnet trivsel samt elementerne workshops og debatoplæg.


Ingrid Nielsen, Nellie Bradsted(V), Henrik Aakast(V) og Lisette Lind Larsen(A) deltog ikke i mødet.

Susanne Schultz deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


25. Orientering fra udvalget

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Ingrid Nielsen, Nellie Bradsted(V), Henrik Aakast(V) og Lisette Lind Larsen(A) deltog ikke i mødet.

Susanne Schultz deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

26. Sager til orientering

Sagsfremstilling

Nyt fra task Force - Uddannelse

Repræsentanten orienterer udvalget.


Nyt fra Ungdomsskolens bestyrelse

Repræsentanten orienterer udvalget.


Nyt fra Frivilligt samråd

Repræsentanten orienterer udvalget.


Sommerferieaktiviteter 2023

Ung Faxe og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice arbejder tilsammen på et projekt til 150.000 kr. til sommerferieaktiviteter for børn og unge i alderen 7 år til 18 år. Aktiviteterne afholdes fra uge 26 til uge 32 (7 uger i alt) i Faxe Kommune. Foreningerne/aktørerne kan søge tilskud på max. 10.000 kr. til materialer og udstyr ift. aktiviteterne. Deadline for ansøgninger var den 18. april 2023. Oversigt over de endelige sommerferieaktiviteter forventes at kunne ses via Foreningsportalen og Ung Faxes hjemmeside fra ca. medio maj 2023. Info om aktiviteterne formidles via elev-intra, hjemmesiderne og lokalpressen.


Orientering om brobygningsprojekt for ukrainske familier

Med henblik på at hjælpe ukrainske familier herunder særligt børn og unge ind i lokale foreningsfællesskaber igangsætter Faxe Kommune fra den 1. juni et særligt brobyggerprojekt. Det sker i samarbejde med DGI Storstrøm som har medarbejdere med kompetencer til at bygge bro mellem hjem og foreninger. Brobygningen skal gøre det muligt at barnet eller den unge trygt kan starte til en fritidsaktivitet, som passer til den enkeltes interesse.
Projektet er aftalt for en 12 måneders forsøgsperiode, med en dedikeret DGI-medarbejder og vil i gennemsnit omfatte 10 timer pr uge. Projektsummen på 150.000 kr. deles ligeligt mellem Center for Børn, Unge & Familier (CBUF) og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice (CKFB). Sidstnævnte forestår den løbende koordinering med DGI Storstrømmen.


Formandsmøde med DGI Storstrømmen

DGI Storstrømmen har rettet henvendelse til borgmester, formændene for hhv. Plan- & Kulturudvalget og Folkeoplysningsudvalget, direktion og centerchef. Dette med henblik på at mødes og drøfte fælles udfordringer i forhold til bevægelse og motion for befolkningen og samarbejdsmuligheder mellem DGI og Faxe Kommune.
Den 22. marts mødtes de to udvalgsmænd og centerchefen med formand og direktør for DGI Storstrømmen. DGI Storstrømmen omfatter 420 medlemsforeninger, med ca. 62.000 medlemmer og et arbejde med foreningsudvikling og folkesundhed i bred forstand. Aktuelt samarbejdes der om certificeringer af daginstitutioner, foreningsnetværk og netværk for foreningskonsulenter. På mødet drøftede man tillige status for foreningslivet i kommunen og potentialer for et bredere samarbejde mellem DGI og Faxe Kommune. Der blev blandt andet talt om skole-foreningssamarbejde, trænings-/rehabilitering og andre sundhedsrelaterede aktiviteter samt brobygning. Det sidste var der på mødetidspunktet indledt en dialog om. Efterfølgende er der lavet en aftale om brobygning ift. ukrainske børn, unge og deres familier.


Møde med PKU

Formandskabet mødes med Plan & Kulturudvalget den 7. juni. Hvis udvalget har emner som bør drøftes, er der her mulighed for at komme med disse.


Kursus om alkohol og rusmidler

Der afholdes kursus om alkohol og rusmidler i foreningsregi torsdag den 1. juni. Indbydelse er vedlagt som bilag.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Godkendt, idet Lone orienterede om at Task Force fortsat er i undersøgelsesfasen og at Ungdomsskolen er i gang med ansættelse af ny leder.

Benny orienterede om at der afholdes Frivillighedskonference den 25. oktober med emnet "Meningsfulde fællesskaber og rummelighed".


Ingrid Nielsen, Nellie Bradsted(V), Henrik Aakast(V) og Lisette Lind Larsen(A) deltog ikke i mødet.

Susanne Schultz deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


27. Sager til næste møde

Sagsfremstilling

Oversigt over emner til de kommende udvalgsmøder:

Juni - mødet afholdes på Faxe Sundhedscenter,


 • Beslutning om lokaletilskud til aftenskolerne
 • Aftenskoletilskud
 • Udviklingspuljen - Retningslinjer
 • Retningslinjer for lokalefordeling
 • Analyse af medlemstal 2022
 • Dialogmødet for de Folkeoplysende foreninger - godkendelse af programSeptember

 • Talentpuljen 2. runde 2023
 • Udviklingspuljen 2. runde 2023
 • Mødeplan 2024

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at oversigten over sager til de næste møder godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Ingrid Nielsen, Nellie Bradsted(V), Henrik Aakast(V) og Lisette Lind Larsen(A) deltog ikke i mødet.

Susanne Schultz deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

28. Eventuelt

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af