Folkeoplysningsudvalget - 26-01-2022

Referat
Dato:
Onsdag, 26 januar, 2022 - 17:00
Hent som fil:
1. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller, at dagsorden godkendes.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at udvalget takker Per Thomsen (A) og Henrik Aakast (V) for samarbejdet og byder velkommen til de nye medlemmer fra Byrådet (Lisette Lind Larsen (A) og Nellie Bradsted (V)).


Fraværende: Jeannie Thorving Hansen, Lone Elgkær, Susanne Schultz, Kjeld Nielsen, Ingrid Nielsen deltog ikke i mødet. Jørgen Richardt Nielsen (A) deltog i mødet i stedet for Lisette Lind Larsen (A). Nellie Bradsted (V) og Anne Marie Kraholm Skovsgaard deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

2. Orientering om budget 2022

Resume

Folkeoplysningsudvalget bliver 3-4 gange i løbet af året præsenteret for en budgetopfølgning for udvalgets budgetramme. I denne sag bliver udvalget præsenteret for den samlede budgetramme for 2022.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalgets budgetramme for 2022 er samlet på 12.219.480 kr. Grundlaget for budget 2022 er en fremskrivning af budgettet fra 2021 (budgettet for 2022 fremgår af vedhæftede bilag).


Udover Folkeoplysningsudvalgets eget budget er der afsat midler til foreningslivet til følgende:

 • Fortsat samarbejde mellem skoler, foreningsliv, erhvervsliv og musikskole
 • Pulje der støtter børn- og unges kultur- og fritidsaktiviteter (fripas)
 • Pulje til renovering af bygninger, lokaler og inventar til fritidsbrugerne - herunder udskiftning og renovering af lysanlæg på boldbaner
 • Opsparing til ny svømmehal i Haslev
 • Opsparingspulje til haller
 • Belysning af baner ved Førslev idrætsanlæg
 • Renovering af kunstgræsbaner i Haslev
 • Ny hal i Dalby over årene 2020 og 2021
 • Renovering af eksisterende idrætsfaciliteter

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at budgettet for 2022 tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Jeannie Thorving Hansen, Lone Elgkær, Susanne Schultz, Kjeld Nielsen, Ingrid Nielsen deltog ikke i mødet. Jørgen Richardt Nielsen (A) deltog i mødet i stedet for Lisette Lind Larsen (A). Anne Marie Kraholm Skovsgaard deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Enclosures: 
3. Beslutning om fordeling af udviklingspuljens 1. runde (pr. 15. december 2021)

Resume

Udviklingspuljen støtter foreningslivets uddannelse af trænere/instruktører, anskaffelser af materialer/redskaber og en række udviklingsinitiativer i øvrigt.
I denne sag skal Folkeoplysningsudvalget tage stilling til fordeling af første runde af Udviklingspuljen 2022.

Følger udvalget indstillingerne, vil der i denne ansøgningsrunde blive fordelt tilskud for i alt 487.466,40 kr.

Udviklingspuljens restbeløb til 2. runden vil herefter være på 66.052,60 kr.

Sagsfremstilling

Puljens budget:
Budgettet for Udviklingspuljen i 2022 er på i alt 553.519 kr.

Ansøgning til puljen:
Der er i første ansøgningsrunde modtaget ansøgninger fra i alt 18 foreninger, for samlet set 1.881.378 kr.

Administrationen har vedlagt bilag som giver overblik over alle ansøgningerne og over foreslået fordeling og procentsatser.

Retningslinjer:
Retningslinjerne for Udviklingspuljen angiver følgende prioritering af ansøgninger:

 • Udviklingsprojekter, der fremmer tilgangen af aktive frivillige i foreningerne, dvs. såvel unge som ældre, herunder opstart af nystartede foreninger
 • Tilskud til kursusudgifter for lærere, ledere og instruktører
 • Tilskud til større materialeanskaffelser
 • Nye initiativer til gavn for hele foreningen
 • Projekter, der fremmer rekruttering af frivillige ledere med en særlig indsats overfor unge


Retningslinjerne er vedlagt som bilag til sagen.


Forslag til fordeling:
Da der i år er ansøgt om flere midler end der er budget til, foreslår administrationen følgende:

 • Tilskud til kurser reduceres fra max 55 % til max 50 %.
 • Tilskud til større materialeanskaffelser, nye initiativer og projekter reduceres fra max 30 % til max 20 %.

I lighed med tidligere foreslås det, at støtten gives forholdsmæssigt således, at støtten er lig med procentsats, dog max. det kronebeløb som procentsatsen udgør af det ansøgte (fx 20 % af ansøgt 100.000 kr. dog max op til 25.000 kr.). Bliver udgiften mindre end det ansøgte, så er det fortsat 20 % af den reelle udgift, der ydes tilskud til (fx 20 % af reel udgift på 80.000 kr. er lig med 16.000 kr.). Det vil sige, at hvis den ansøgte udgift reduceres efter godkendelse af tilskud, reduceres tilskuddet tilsvarende jf. fordelingsprocenten.

Indstillinger:
Hovedparten af ansøgningerne foreslås imødekommet med ovenstående procenter (50 % til kurser og 20 % til materialeanskaffelser, nye initiativer og projekter) og to foreningers projekter foreslås med ét samlet beløb til hver.


To projekter overføres til andre puljer:

 • Haslev Tennisklub: Automatisk dør-låse system - videre til Anlægspuljen
 • Østsjællands Flyveklub: Belysning i klublokale - videre til Lokaletilskud


Et projekt fra HTT henvises til nærmere drøftelse inden tilskudsbehandlingen genoptages i forbindelse med 2. runde.

Herunder indstilles det at der gives afslag på følgende ansøgningsposter, da det der søges til, ikke hører under Udviklingspuljens primære formål- eller udgiftsbeløbet er for småt, så det derfor forventes at foreningerne selv kan afholde udgiften:

 • AOF Østsjælland: Printer
 • KFUM-spejderne Kongsted: Madlavningskurser over bål
 • Teestrup 4H: Markedsføringsmaterialer
 • Teestrup 4H: Corona-oplysningsskilte
 • Østsjællands Flyveklub: Miljøgodkendelse


Opsamling:

Følges indstillingerne, vil der i denne ansøgningsrunde, blive ydet tilskud for i alt 487.466,40 kr.
Udviklingspuljen får dermed en rest på minimum: 66.052,60 kr. til 2. ansøgningsrunde pr. 15. august 2022.


Grundet Covid-19 og erfaringer fra sidste forår, forventer administrationen dels, at der er brug for en længere periode til at gennemføre kurser og anskaffelser, dels at en del af de ansøgte midler ikke vil være nået at blive brugt til august og derfor vil der sandsynligvis komme penge tilbage i puljen til anden runde.
Derfor anbefaler administrationen, at fordele en relativ stor del af puljen allerede i første runde.


Næste ordinære ansøgningsrunde har frist d. 15. august 2022, hvor ansøgningerne vil blive behandlet af Folkeoplysningsudvalget d. 15. september 2022.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, jf. vedlagte bilag:

 1. at der gives tilskud med procentsatserne 50 % til kurser og 20 % til materialeudgifter
 2. at der gives tilskud til to foreningers projekter med ét samlet beløb hver
 3. at der optages forhandling med HTT om ansøgning til fitnessmaskiner
 4. at to ansøgninger overgår til behandling på hhv. Lokaletilskud og Anlægspuljen
 5. at der gives afslag til 5 ansøgningsposter

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Jeannie Thorving Hansen, Lone Elgkær, Susanne Schultz, Kjeld Nielsen, Ingrid Nielsen deltog ikke i mødet. Jørgen Richardt Nielsen (A) deltog i mødet i stedet for Lisette Lind Larsen (A)


4. Beslutning om indstilling til Fritidsprisen 2022

Resume

Fritidsprisen uddeles til foreninger, grupper eller personer, der fremmer nytænkning, udvikling eller frivillig indsats indenfor fritidslivet i kommunen, eller har været til inspiration for andre. Folkeoplysningsudvalget skal nu udvælge en kandidat til Fritidsprisen, som indstilles til Plan & Kulturudvalget.

Sagsfremstilling

Der er 7 indstillinger til Fritidsprisen (indstillingerne sendes på mail inden mødet).

Fritidsprisen
Modtageren af Fritidsprisen får et diplom, der er underskrevet af borgmester og formanden for Plan & Kulturudvalget. Derudover får modtageren en check på 5.000 kr.

Prisuddelingen
Hvert år uddeler Faxe Kommune priser inden for kultur- Frivilligheds- og idrætsområdet for at hædre lokale talenter og ildsjæle. Mesterskabspriserne samt ungdomsleder- og fritidsprisen uddeles ved et stort arrangement i Kultunariet. Jævnfør retningslinjerne indstiller Folkeoplysningsudvalget en kandidat til Fritidsprisen. En nærmere beskrivelse af priserne er vedlagt som bilag.

Til arrangementet inviteres modtagerens nærmeste pårørende, pressen, Plan & Kulturudvalget, Folkeoplysningsudvalget, øvrige politikere i Faxe Kommune, samt medarbejdere fra Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice.

Der er praksis for, at navnene på prismodtagerne først offentliggøres et par uger efter udvælgelsen på Plan & Kulturudvalgets møde, så modtagerne kan nå at få besked inden da. I 2022 offentliggøres prismodtagerne den 25. februar 2022.

Prisen er blevet annonceret via kommunens informationssider i avisen i uge 50 og 52 og har været annonceret på Faxe Kommunes hjemmeside og Faxe Foreningsportal, ligesom folkeoplysende og kulturelle foreninger har modtaget en informationsmail, hvor der er blevet gjort opmærksom på prisen, frister m.m.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at Folkeoplysningsudvalget indstiller en modtager af Fritidsprisen til Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at udvalget valgte en kandidat.


Fraværende: Jeannie Thorving Hansen, Lone Elgkær, Susanne Schultz, Kjeld Nielsen, Ingrid Nielsen deltog ikke i mødet. Jørgen Richardt Nielsen (A) deltog i mødet i stedet for Lisette Lind Larsen (A)5. Beslutning om model for lokaletilskud til aftenskolerne

Resume

Denne sag handler om mulige modeller for tildeling af lokaletilskud til aftenskolerne. Sagen tager sit udgangspunkt i sag 33 fra Folkeoplysningsudvalgets møde den 22.6.2021. På mødet fik udvalget forelagt udfordringen med, at der de senere år har været stigende lokaleudgifter for aftenskoler, da ansøgningerne ligger lagt over budgettet til lokaleudgifter. Udvalget besluttede på mødet, at der udarbejdes en ny sag for behandling af lokaletilskudsproblematikken.

Folkeoplysningsudvalget skal i sagen træffes beslutning om en fremtidig model for beregning af lokaletilskud.

Sagsfremstilling

Lovgivning:
Folkeoplysningsloven forpligter kommunerne til at stille kommunale lokaler til rådighed for den frie folkeoplysende virksomhed i foreninger, der er hjemmehørende i kommunen.

Ud over anvisningen af offentlige lokaler stiller loven krav om, at kommunerne giver lokaletilskud til private lokaler, der ejes eller lejes af foreningerne. På aftenskoleområdet er kommunerne forpligtet til at give aftenskolerne lokaletilskud på 75 pct. af driftsudgifterne til egne og lejede lokaler. Kommunalbestyrelsen kan dog undlade at yde lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet kommunalt lokale (§ 23).

Egnethed defineres ved, at lokalet skal være i rimelig nærhed, anvendelig og hensigtsmæssigt ift. undervisningen. Det er kommunen der vurdere egnetheden. Aftenskolerne kan ikke stille krav om, anvisning af et bestemt lokale på en bestemt ugedag eller tidspunkt.

Leje af lokaler:
LOF Faxe, FOF Sydøst og AOF Østsjælland benytter alle lejede lokaler, og har på den baggrund i 2021 søgt om lokaletilskud for nedenstående lokaler:

 • LOF Faxe benytter: Roholte forsamlingshus, Karise Sognegård, Huset i Faxe Ladeplads og lokaler i Torvegade i Faxe By
 • FOF Sydøst benytter: Huset i Faxe Ladeplads
 • AOF Østsjælland: Magasinet i Leestrup

Aftenskolerne har sendt dokumentation for benyttelsen af lejede lokaler. Nedenstående tabel illustrerer, hvor mange hold der er pr. uge i lokalerne.

Aftenskole

Lokale

Hold pr. uge

LOF Faxe

Karise Alslev Sognegård

1

LOF Faxe

Huset i Faxe Ladeplads

1

LOF Faxe

Torvegade i Faxe

15

LOF Faxe

Roholte Forsamlingshus

2

FOF Sydøst

Huset i Faxe Ladeplads

5

AOF Østsjælland

Magasinet i Leestrup

1

Kommune lokaler

Det er Center for Kultur, og Frivillighed vurdering, at der kan findes egnede kommunale lokaler. Det vurderes, at der kan anvises lokaler på Rolloskolen, Hylleholtskolen, Karise skole/hallen, Faxe Sundhedscenter og Faxe Hallerne.

Økonomi:
Der er i budget 2021 afsat 29.856 kr. til lokaletilskud. I 2021 kom der ansøgninger for i alt 185.325 kr. Da LOF Faxe har en forholdsvis stor husleje til Torvegade i Faxe, blev beregningen reduceret med 50 % inden den endelig beregning af størrelsen på lokaletilskuddet. Var der ikke foretaget denne reduktion ville det betyde, at de skulle have haft 117.243,75 kr. i lokaletilskud.


Ansøgning – lokaletilskud

Bevilliget - lokaletilskud

LOF Faxe

156.325


(reduceret til 93.763 kr.)

70.321 kr.

FOF Sydøstsjælland

19.000 kr.

14.250 kr.

AOF Østsjælland

10.000 kr.

7.500 kr.

I alt

122.763 kr.

92.071 kr.


For at imødekomme ansøgningerne har det været nødvendigt at bruge 62.215 kr. fra budgettet til undervisningstilskud.

Til sagen er der vedhæftet en oversigt over udviklingen i budget/regnskab for perioden 2018-2021.

Modeller:

Lovgivningen tilser, at der gives lokaletilskud på 75 % af driftsudgifterne, såfremt kommunen ikke kan anvises et egnet kommunalt lokale.

Som det fremgår af ovenstående skønnes det at være muligt, at kunne anvise kommunale lokaler til størsteparten af holdene.

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice foreslår nedenstående model:

 • Der gives som hovedregel alene lokaletilskud til de hold, som kommunen ikke kan finde egnede lokaler til.
  Det betyder: at aftenskolerne ikke kan få lokaletilskud, såfremt der er tale om, at de ikke ønsker at benyttet et anvist kommunalt lokale.


Det videre arbejde:

 • Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice kontakter aftenskolerne for en nærmere dialog og med en kortlægning af lokalebehovet.
 • Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice laver en kortlægning på egnede kommunale lokaler i hhv. Karise, Faxe Ladeplads og Faxe.
 • Modellerne kan først have virkning for sæson 2022/2023.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,


 1. at der gives som hovedregel alene gives lokaletilskud til de hold, som kommunen ikke kan finde egnede lokaler til, og
 2. at den fremtidige model for beregning af lokaletilskud er gældende fra sæson 2022/2023.

Beslutning

Sagen genoptages på et senere møde i foråret 2022. Udvalget beder administrationen om at tage en dialogrunde med aftenskolerne om de anførte lokalemuligheder.


Fraværende: Jeannie Thorving Hansen, Lone Elgkær, Susanne Schultz, Kjeld Nielsen, Ingrid Nielsen deltog ikke i mødet. Jørgen Richardt Nielsen (A) deltog i mødet i stedet for Lisette Lind Larsen (A)

6. Godkendelse af ansøgninger til Talentpuljen 1. halvår 2022

Resume

I 2021 etablerede Folkeoplysningsudvalget en Talentpulje med det formål at holde "talenterne" længere i Faxe kommune, så de kan være rollemodeller for andre udøvere. Udvalget besluttede på mødet d. 16. september 2021, at afsætte 75.000 kroner til Talentpuljen i 2022, efter samme finansieringsmodel som i 2021. Til den første runde, (1. halvår 2022) har administrationen modtaget 1 ansøgning. Udvalget skal nu behandle ansøgningen og godkende evt. tilskud hertil.

Sagsfremstilling

Retningslinjer for Talentpuljen opsummeret


 • Målgruppen: Puljen henvender sig til udøvere i alderen 14 - 25 år, som har aktivitet i en folkeoplysende forening i Faxe Kommune.
 • Begrænsninger: Der er ikke sat begrænsninger for, hvad der kan søges tilskud til. Det kan fx være støtte til kørsel til stævner/konkurrencer, køb af hal og/eller ekstra træningstimer, specialudstyr, samt leje af faciliteter, som ikke er til rådighed i Faxe Kommune m.m.
 • Ansøgning: Foreningerne ansøger på vegne af udøverne.


Retningslinjerne for Talentpuljen er vedlagt som bilag på sagen.


Ansøgere pr. 5. januar 2022

Administrationen har modtaget ansøgninger fra:


 • Roklubben Viking - Ansøger om tilskud til medlems videreudvikling som konkurrenceroer.
  Der søges tilskud til leje af konkurrencebåd (7.800 kr.), sportstøj (1.400 kr.), samt diverse stævner (5.000 kr.) ialt 14.200 kr.


Der søges for et samlet beløb a 14.200 kr. i første runde af årets pulje. Restpuljen til næste runde er på 60.800 kr.

Ansøgningsoversigt er vedlagt som bilag på sagen.

Administrationens anbefaling
Administrationen har gennemgået det indsendte materiale og vurderer at ansøgningen opfylder Talentpuljens retningslinjer og indstiller, at der gives tilskud som ansøgt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at ansøgningen til Talentpuljen 1. halvår 2022 godkendes.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Jeannie Thorving Hansen, Lone Elgkær, Susanne Schultz, Kjeld Nielsen, Ingrid Nielsen deltog ikke i mødet. Jørgen Richardt Nielsen (A) deltog i mødet i stedet for Lisette Lind Larsen (A)

7. Orientering fra Plan & Kulturudvalget

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning

Intet at referere.


Fraværende: Jeannie Thorving Hansen, Lone Elgkær, Susanne Schultz, Kjeld Nielsen, Ingrid Nielsen deltog ikke i mødet. Jørgen Richardt Nielsen (A) deltog i mødet i stedet for Lisette Lind Larsen (A)

8. Sager til orientering

Sagsfremstilling

Nyt fra Ungdomsskolens bestyrelse

Repræsentanten informerer.


Indstillingsmøde til Folkeoplysningsudvalget for perioden 2022 – 2025
Indstillingsmødet afholdes mandag d. 21. februar 2022 kl. 19.00 på Kultunariet, Søndergade 12, 4690 Haslev. På indstillingsmødet skal der indstilles medlemmer til Folkeoplysningsudvalget i Faxe Kommune for perioden 2022-2025. Indstillingerne forventes at blive behandlet af Byrådet på møde den 22. marts 2022. I forbindelse med valgarrangementet præsenterer Søren Gøtzsche, fritidskonsulent fra Furesø Kommune, et oplæg om hvordan man som forening bedst muligt repræsenterer baglandet og arbejder indenfor en politisk ramme /logik.


Anlægspuljen 2021

Oversigt over forbrug og bevillinger 2021 er vedlagt som bilag.


Corona - Status
Administrationen orienterer om sidste nyt.


Ekstraordinært coronatilskud 2021

Vedhæftet er oversigt over udbetalt ekstraordinært Corona-tilskud til de folkeoplysende foreninger i 2021.


Udviklingspuljen - 3. runde 2021

Vedhæftet er en oversigt over fordeling af udviklingspuljens 3. runde 2021.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Jeannie Thorving Hansen, Lone Elgkær, Susanne Schultz, Kjeld Nielsen, Ingrid Nielsen deltog ikke i mødet. Jørgen Richardt Nielsen (A) deltog i mødet i stedet for Lisette Lind Larsen (A)

9. Sager til næste møde

Resume

Marts – 2022

 • Introduktion til det nye Folkeoplysningsudvalg
 • Valg af formand og næstformand for folkeoplysningsudvalget 2022 -2025
 • Udpegning af medlem til Ungdomsskolens bestyrelse
 • Udpegning af melemmer til Frivilligt Samråd
 • Anbefalinger til det nye Folkeoplysningsudvalg
 • Mødeplan for folkeoplysningsudvalget 2022-2025Maj – 2022

 • Budgetopfølgning pr. 30. april
 • Aktivitetstimetilskud 2022
 • Lokaletilskud til folkeoplysende foreninger 2022
 • Lokalefordeling 2022/2023
 • Godkendelse af sæsonfordeling
 • Dialogmøde (form, indhold, tema mv.)
 • Statistisk analyse af foreningernes medlemstal


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller, at oversigt over sager til næste møde godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Jeannie Thorving Hansen, Lone Elgkær, Susanne Schultz, Kjeld Nielsen, Ingrid Nielsen deltog ikke i mødet. Jørgen Richardt Nielsen (A) deltog i mødet i stedet for Lisette Lind Larsen (A)

10. Eventuelt

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning

Intet at referere.


Fraværende: Jeannie Thorving Hansen, Lone Elgkær, Susanne Schultz, Kjeld Nielsen, Ingrid Nielsen deltog ikke i mødet. Jørgen Richardt Nielsen (A) deltog i mødet i stedet for Lisette Lind Larsen (A)