Folkeoplysningsudvalget - 30-11-2023

Referat
Dato:
Torsdag, 30 november, 2023 - 17:00
Hent som fil:
57. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsorden godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Kristian Pedersen, Keld Nielsen, Katja Hald, Ingrid Nielsen, Susanne Schultz og Lisette Lind Larsen(A)

58. Budgetopfølgning pr. 31.10.2023

Resume

I denne sag bliver udvalget orienteret om, hvordan årets økonomi forventes at se ud.

På Folkeoplysningsudvalgets områder forventes det, at budgettet for 2023 samlet set kan overholdes med et forventet mindre forbrug på ca. 127.000 kr.

Udvalget bliver 3-4 gange i løbet af året præsenteret for en budgetopfølgning for udvalgets budgetramme. I denne sag bliver udvalget præsenteret for en budgetopfølgning med udgangspunkt i forbruget pr. 31. oktober 2023.

Sagsfremstilling

Herunder ses Folkeoplysningsudvalgets budget og skøn for 2023. Som det ses i tabellen, skønnes der et mindre forbrug på ca. 127.000 kr.Budgetopfølgning på de enkle områder inkl. bemærkninger til forventet regnskab fremgår af bilaget.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orientering om budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2023 tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Kristian Pedersen, Keld Nielsen, Katja Hald, Ingrid Nielsen, Susanne Schultz og Lisette Lind Larsen(A)

59. Beslutning om etablering af åbent hus arrangement

Resume

Folkeoplysningsudvalget besluttede på deres møde i maj, at foreningerne skal høres angående "Åbent Hus koncepterne" i forbindelse med dialogmødet inden den endelige beslutning. På dialogmødet stemte deltagerne på den model, de foretrak. Derudover indsamlede administrationen kommentarerne fra de enkelte foreninger. Denne sag er en orientering omkring scenarier for et åbent hus-arrangement, foreningernes tilbagemelding og den endelige beslutning omkring model, samt evt. økonomisk ramme.

Sagsfremstilling

Dialogmødet

På dialogmødet d. 11. oktober afholdte administrationen en workshop, hvor de deltagende foreninger kunne stemme på den model, de foretrak. 25 personer/foreninger afgav deres stemme undervejs:
13 foreninger ønsker at bibeholde deres "egne tiltag" (model D), 5 foreninger stemte på et "Åbent hus" i april (model C), 3 foreninger stemte på "Åben træning" (model B), og 4 foreninger stemte på "Åben træning i september" (model A).

Flere foreninger gav udtryk for, at de allerede har et lignende tilbud i foreningen og at mange af deres hold er fyldte i september. Flere foreninger tilkendegav, at de ved et fælles tiltag også ønsker at bibeholde deres egne individuelle aktiviteter samt at deres hold hurtigt bliver fyldt op, og derfor kan der være lukket for tilgang i forbindelse med et evt. Åbent Hus arrangement.


Modeller "til høring"

 • Model A) "Åben træning i september"
  Åben træning i september giver børn og voksne mulighed for at afprøve en aktivitet gratis i hele september måned.
 • Model B) "Åben træning"
  Åben træning giver børn og voksne mulighed for at afprøve en aktivitet gratis de første 5 gange.


 • Model C) "Åben hus i april"
  Åbent hus giver børn og voksne mulighed for at komme og besøge foreningen, høre og afprøve foreningens forskellige tilbud til et åbent hus-arrangement i april (en lørdag i april).


 • Model D) Eksisterende individuelle tiltag
  Der etableres ikke et "Åbent Hus" arrangement. Foreningerne bruger de nuværende individuelle tiltag. Mange foreninger arbejder allerede med forskellige muligheder for at afprøve aktiviteter inden tilmelding. Foreningerne har mulighed for at koble sig på en af de fem kulturnætter i september og åbne dørene eller etablere en bod en fredag, hvor borgerne besøger lokale aktører eller aktiviteter.


Administrationens anbefaling

På baggrund af foreningernes tilbagemeldinger vurderer administrationen, at fundamentet for et fælles tiltag ikke er stort nok og at der ikke er basis for et fælles Åbent Hus arrangement.
Administrationen bemærker, at der kan være mulighed for at flere folkeoplysende foreninger deltager/ er aktive i forbindelse med til Kulturnætterne i september 2024.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der ikke etableres et fælles Åbent Hus arrangement.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Kristian Pedersen, Keld Nielsen, Katja Hald, Ingrid Nielsen, Susanne Schultz og Lisette Lind Larsen(A)

60. Orientering om status på folkeoplysningspolitikkens handleplan

Resume

I henhold til Folkeoplysningsloven skal alle kommuner have en politik for den folkeoplysende virksomhed i kommunen. Denne politik (Folkeoplysningspolitikken 2021- 2025) følges op af en handlingsplan, med aktiviteter og projekter, der bidrager til at realisere politikken. Sidste status på handleplanens projekter var i november 2022. Folkeoplysningsudvalget skal nu tage status vedr. handleplanen og nye projekter til igangsætning til efterretning.

Sagsfremstilling

Hvorfor en politik og handleplan?
Folkeoplysningspolitikken beskriver en fælles retning for, hvordan alle aktører på det folkeoplysende område, forener kræfter og ressourcer for, at styrke og udvikle de folkeoplysende tilbud til borgerne, i en fireårig periode. Politikken skal motivere og støtte de folkeoplysende foreninger til, at udvikle egne kompetencer og angive hvilke temaer, der skal prioriteres i perioden fra 2021 til 2025 indenfor det folkeoplysende område.

Folkeoplysningspolitikken 2021- 2025 følges op af en handlingsplan, med aktiviteter og projekter, der bidrager til at realisere politikkens vision og mål.

Status for projekter igangsat i 2023

I al væsentlighed er projekter og aktiviteterne i første halvår 2023 (jvf. handleplanen) realiseret eller igangsat. Den opdaterede handleplan er vedlagt som bilag.


 • Analyse af lokalebrug (også i dagtimerne): Projektet er igangsat og administrationen er ved at samle data på alle kommunale haller, gymnastiksale og mødelokaler.
 • Udvikling af opstartspakke til foreninger: Der er udarbejdet en vejledning og der kigges på muligheden for økonomisk støtte.
 • Udvikling af nyt format for udvikling- og inddragelseskurser for trænere, ledere og bestyrelser: Projekt igangsat.
 • Kortlægning af foreningsaktiviteter for handicappede: Projektet er afsluttet.
 • Udarbejdelse af guide/retningslinjer for større arrangementer i Faxe Kommune: Projektet er afsluttet.
 • Fokus på idræt i naturen (Nudging): Research-fase igangsat. Projektet forventes færdigt i 2024.
 • Etablering af samarbejde mellem 5-6 udvalgte foreninger, der ønsker at gøre en ekstra indsats for at inkludere ukrainere der ikke, af forskellige årsager, benytter de folkeoplysende tilbud: Projekt igangsat og forventes afsluttet sommeren 2024.


Oversigt over projekter som igangsættes i 2024

 • Samarbejdsprojekter mellem aftenskoler og biblioteker
 • Opfølgning på fritidsundersøgelse fra 2017


Oversigt over projekter som igangsættes i 2025

 • Udarbejdes en guide med eksempler på partnerskaber og anbefalinger/gode råd til samarbejder, både lokalt og på tværs.


Sagens videre forløb
Udvalget præsenteres for en ny status i september 2024.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orientering om status på handleplanen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Kristian Pedersen, Keld Nielsen, Katja Hald, Ingrid Nielsen, Susanne Schultz og Lisette Lind Larsen(A)


61. Orientering om justering af retningslinjer for lokaletilskud

Resume

Byrådet besluttede på deres møde d. 12. oktober (i forbindelse med godkendelsen af budget 2024-2027) at fjerne lokaletilskud til medlemmer over 25 år. Tilskuddet er ikke lovpligtigt.
Det vil betyde en reduktion af lokaletilskudspuljen på 380.000 kr. fra 2024. Det betyder at foreningerne fremover kun kan søge tilskud på baggrund af foreningernes medlemmer under 25 år.
Denne sag er en orientering om de justerede retningslinjer og ansøgningsprocessen.

Sagsfremstilling

Godkendte folkeoplysende foreninger, kan få lokaletilskud for en andel af forskellige lokaleudgifter til egne klubhuse eller husleje i forbindelse med klublokaler. Der har hidtil være givet tilskud med 85 % til medlemmer under 25 år og en såkaldt "restprocent" til medlemmer over 25 år. Tilskud til medlemmer er ikke lovpligtigt, hvorimod der skal ydes tilskud til medlemmer under 25 år med minimum 65%.


Med budget 2024 bortfalder tilskuddet til medlemmer over 25 år. I konsekvens heraf justeres retningslinier for lokaletilskud så de svarer til budgetbeslutningen.


Følgende linjer fjernes i retningslinjerne

 • For aktive medlemmer over 25 år: Tilskuddet beregnes som en restprocent af forenings budget fratrukket tilskuddet til de under 25- årige.
 • Golfklubber kan kun modtage tilskud til medlemmer under 25 år.


Både nye og gamle retningslinjer er vedlagt som bilag på sagen. De fjernede linjer er markeret med grøn farve.


Ansøgningsproces

Der er ansøgningsfrist er uændret den 1. april. Ansøgningen indsendes via Faxe Foreningsportal. I ansøgningen indsender foreningerne regnskab for lokaletilskudsudgifterne og en indberetning af antal medlemmer under 25 år. Foreningerne får svar på ansøgningen den 1. juni, og tilskud udbetales snarest derefter.


Berørte foreninger/konsekvenser

Ændringerne vil have betydning for ca. 1/3 af de folkeoplysende foreninger, der modtager lokaletilskud. De fordeler sig på følgende:

 • 4 foreninger der kun fik lokaletilskud til medlemmer over 25 år i 2023 vil ikke modtage tilskud i 2024.
 • 5 foreninger får reduceret deres tilskud med ca. 20.000 til 40.000 kr.
 • 4 foreninger får reduceret deres tilskud med ca. 10.000 til 15.000 kr.


Hvis der er foreninger der ønsker at indgå i dialog om eventuel brug af kommunale lokaler, vil administrationen bistå med hjælp i det omfang det er relevant og muligt at anvise lokaler.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

De nye retningslinjer betyder en reduktion af puljen på 380.000 kr. fra 2024.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om de justerede retningslinier for lokaletilskud tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Kristian Pedersen, Keld Nielsen, Katja Hald, Ingrid Nielsen, Susanne Schultz og Lisette Lind Larsen(A)

62. Status på tilskud på det folkeoplysende område

Resume

Folkeoplysningsudvalget valgte på deres møde i september 2022, at de fremadrettet ønskede at arbejde videre med servicetjek af tilskuddene på udvalgets område. Denne sag indeholder en status på hvornår de forskellige tilskud sidst er ændret og/eller tilrettet samt en beslutning om det videre arbejde med retningslinjerne for tilskuddene.

Sagsfremstilling

Jævnført folkeoplysningsloven er der en række tilskud, som kommunerne skal fordele til de folkeoplysende foreninger. Det gælder blandt andet Aktivitetstimetilskud, Lokaletilskud og tilskud til udvikling, herunder kurser/uddannelse. Folkeoplysningsudvalget i Faxe Kommune har af Faxe Kommunes byråd fået uddelegeret beslutningskompetencen på de tilskud, som vedrører det folkeoplysende område. Større ændringer skal dog forelægges til Plan & Kulturudvalget og Byrådet.


Seneste opdateringer af tilskud

Udvalget har følgende tilskud som de har beslutningskompetencer på: Lokaletilskud, Aktivitetstimetilskud, Materiale- og Udviklingspuljen, Uddannelses- og Kursuspuljen, Aftenskoletilskud, Anlægspuljen og Talentpuljen. Herunder følge en liste over hvornår de respektive retningslinjer senest er blevet ændret/opdateret.


 • Lokaltilskud - Justeres nu på grund af byrådsbeslutning om at fjerne tilskud til medlemmer over 25 år
 • Materiale- og Udviklingspuljen - Retningslinjer blev godkendt i juni 2023
 • Talentpuljen - Retningslinjerne blev senest godkendt af udvalget i januar 2021
 • Anlægspuljen til fritidsbrugere - Der blev lavet servicetjek i september 2019
 • Tilskud til Aftenskoler - De senest retningslinjer blev godkendt i juni 2019 her blev følgende ændret:
  • Ansøgningsfristen blev rykket til 1. maj
  • Udbetaling i januar blev et a conto-beløb svarende til 50% af sidste års tilskud
 • Aktivitetstimetilskud - Retningslinjerne blev præciseret af udvalget i maj 2023

Aktiviteter der kan dokumenteres og som er inden for foreningens formål og lever op til mindst to af følgende tre parametre, er tilskudsberettiget:

 1. Aktiviteten foregår i fællesskab med andre
 2. Der er en form for instruktion eller
 3. Fælles læring
 • Uddannelses- og Kursuspuljen - Retningslinjer blev godkendt i juni 2023
  • Ny pulje som før var samlet i en Udviklingspulje
  • Der kan løbende sendes dokumentation
  • Der gives fast tilskud på 50 % af de dokumenterede udgifter


Det videre arbejde

Som det fremgår af ovenstående, er flere retningslinjer opdateret indenfor det/de seneste år og alle retningslinjer er opdateret i større eller mindre grad siden 2019. Udvalget skal nu drøfte om der er behov for at se nærmere på nogle af de eksisterende retningslinjer eller om retningslinjerne først skal tjekkes igennem i en ny udvalgsperiode.
Under hensyntagen til de seneste og større ændringer i de seneste par år indstiller Administrationen, at der ikke skal kigges på nogle retningslinjer nu. Administrationen vurderer at alle, både foreninger, udvalg og administration har brug for at se retningslinjerne fungere og få erfaringer med dem, inden der eventuelt foretages justeringer i forbindelse med et senere servicetjek.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der ikke ændres yderligere på retningslinjerne på nuværende tidspunkt.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Kristian Pedersen, Keld Nielsen, Katja Hald, Ingrid Nielsen, Susanne Schultz og Lisette Lind Larsen(A)


63. Opsamling på Dialogmødet for de folkeoplysende foreninger

Resume

Folkeoplysningsudvalget har tradition for, og er forpligtede til (jf. Folkeoplysningspolitikken), at afholde dialogmøde for alle folkeoplysende foreninger i Faxe Kommune. Folkeoplysningsudvalget afholdte dialogmøde for de folkeoplysende foreninger d. 11. oktober 2023 på Bavneskolen. I denne sag skal udvalget samle op på mødets indhold og evaluere dialogmødet.


Sagsfremstilling

Dialogmødets formål
Formålet med dialogmødet er, at skabe debat/dialog, vidensdeling, netværk samt at etablere en tættere kontakt mellem foreningsliv, politikere og administration. Der deltog ca. 40 personer fra et bredt udsnit af foreninger og med god geografisk spredning.


Dialogmødets form og indhold

Programmet for dialogmødet var som følgende:

 • Introduktion og velkomst af Torben Reiner
 • Oplæg af Tommy Krabbe - At trives som frivillig
 • Kaffe/kage og boder med temadrøftelser
  • Åbent Hus er det en god ide?
  • Hvordan inddrager man personer med handicap/diagnoser i foreningerne?
  • Hvorfor skal man som forening lave en alkohol- og/eller rusmiddelpolitik?
  • Kultur og Fritid - Spørgsmål og svar
 • Sidste nyt fra Folkeoplysningsudvalget - herunder budget og tilskud/frister


Evaluering og drøftelse
Administrationen har kun fået få tilbagemeldinger fra foreningerne og de har alle været positive.


Administrationen foreslår, at man til fremtidige dialogmøder bør overveje navneskilte og/eller bordplan. Dette for at repræsentanterne fra de respektive foreninger ikke sætter sig sammen, men i stedet bliver blandet, for at foreningerne bedre kan sparre med hinanden og lære af hinanden.


Udvalget skal nu samle op på mødets indhold og evaluere med henblik på hvad der kunne være interessant at kigge på til næste års dialogmøde (eller kommende udvalgsmøder).

PowerPoint og referat/pointer fra oplæg er vedlagt som bilag.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at opsamlingen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Kristian Pedersen, Keld Nielsen, Katja Hald, Ingrid Nielsen, Susanne Schultz og Lisette Lind Larsen(A)


64. Beslutning om emner til fællesmødet med Plan og Kulturudvalget

Resume

Folkeoplysningsudvalget har gennem en længere årrække afholdt fællesmøde med Plan & Kulturudvalget én gang om året. På dette møde har udvalgene drøftet nogle fælles emner som har været relevante på det pågældende tidspunkt. Den 27. januar skal udvalgene igen mødes til det årlige fællesmøde hos Roklubben Viking. I dette punkt skal udvalget beslutte, hvilke emner der skal drøftes til fællesmødet.


Sagsfremstilling

Tidligere emner

Udvalgene har tidligere haft drøftet følgende emner på fællesmøderne med Plan & Kulturudvalget:


2019:

 • Hvordan har det folkeoplysende arbejde det i Faxe Kommune?
 • Orientering vedr. facilitetsudviklingsplan


2020:

 • Kultur- og fritidsvaneundersøgelsen
 • Ny kultur & fritidspolitik
 • Faciliteter


2021:

 • Oplæg fra Søren Østergaard - Nutidens medlems- og foreningsudvikling for børn og unge
 • Drøftelse af ny folkeoplysningspolitik
 • Status på det folkeoplysende område


2022 - grundet nyt udvalg blev der ikke afholdt noget fællesmøde.


2023:

 • Orientering om folkeoplysningspolitikken og Kultur- og Fritidspolitikken i Faxe Kommune
 • Drøftelse af det folkeoplysende område i Faxe Kommune - Facts, udfordringer og trusler inkl. oplæg fra 3 foreninger.
 • Generel drøftelse af andre aktuelle emner på der folkeoplysende område herunder:
  • Bekymring for energiudgifternes udvikling og eventuelle konsekvenser
  • Budgetreduktion
  • Ny svømmehal i Haslev
  • Haslev Orned/Nordskoven


Emner til kommende møde

Spørgsmålet er nu hvor udvalget mener fokus bør være til fællesmødet i januar 2024?

Som input og inspiration til at vælge emner til fællesmødet foreslår administrationen følgende emner:


 • På vej mod en ny kultur- & fritidspolitik – fælles drøftelse af forventninger og ønsker set i forhold til det folkeoplysende område
 • Aktiviteter og handlinger der kan følge op på frivillighedskonferencens tema om meningsfulde fællesskaber og rummelighed – hvad tænker de to udvalg?
 • Giver det mening at arbejde med brobygningsaktiviteter (udover ukrainske børn og unge) – og i givet fald hvorfor, hvordan og hvor omfattende skal det tænkes?
 • På vej mod færre kommunale kvadratmeter – hvordan, hvorfor og i hvilket omfang giver det mening at tale om faciliteter og muligheder for foreningsaktiviteter i kommunale lokaliteter?
 • Tema plus status fra 2 -3 folkeoplysende foreninger


Administrationen foreslår at udvalget vælger et eller flere emner som tema til fællesmødet i januar, fx. fra ovenstående emneliste.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget vælger et eller flere emner som tema til fællesmødet i januar 2024.

Beslutning

Godkendt, idet udvalget ønsker 3 temaer på fællesmødet, der skal handle om ny politik, brobygning og støtte til faciliteter til foreningernes aktiviteter, herunder udsigt til færre kommunale lokaler.


Fraværende: Kristian Pedersen, Keld Nielsen, Katja Hald, Ingrid Nielsen, Susanne Schultz og Lisette Lind Larsen(A)

65. Orientering om planstrategi 2023 i Faxe Kommune

Resume

Denne sag er en orientering om Planstrategien 2023, herunder de emner der kan have indflydelse på og omkring det folkeoplysende virke.

Der lægges op til en debat samt en drøftelse om hvorvidt udvalget ønsker at afgive høringssvar til strategien.


Sagsfremstilling

Faxe Kommunes byråd har den 12. oktober besluttet at sende forslag til planstrategi 2023 til offentlig høring. Forslaget er i høring frem til den 10. december og alle kan komme med kommentarer i høringsperioden. Planstrategien er vedhæftet som bilag.


Hvad er en planstrategi?

En planstrategi er byrådets status på den overordnede fysiske planlægning i kommunen. Den danner grundlag for den langsigtede planlægning i årene frem, og er samtidig afsæt for den efterfølgende kommuneplanrevision. Planstrategien beskriver, hvilken udvikling byrådet forventer og ønsker for den fysiske planlægning i årene frem.


Indhold i planstrategien

Forslag til Planstrategi 2023 er udarbejdet med udgangspunkt i "Vision 2030" og Byrådets fokuspunkter:

 • Befolkningstilvækst
 • Klima
 • Erhverv og turisme
 • Uddannelsesniveau
 • Sundhedsprofil samt
 • Arbejdskraftudfordringen


Værd at vide for udvalget

For udvalget kan det være værd at bemærke følgende i Planstrategien:

 • Fortsat ønske om at fastholde de 7 byzonebyer
 • Satsning på udbygning af infrastruktur - herunder særligt stinettet
 • Forventning om befolkningstilvækst - primært unge børnefamilier - små 10% over årene 2020 - 2030
 • Fokus på at den organiserede idræt har tilstrækkelige faciliteter på de rigtige lokationer
 • Fremtidigt fokus på multifunktionelle idrætsfaciliteter på udvalgte lokationer - se fx. side 10 om foreninger og frivillige.


Der lægges op til en drøftelse af planstrategiens mulige betydning for de folkeoplysende foreninger og om udvalget ønsker at afgive et høringssvar vedr. strategien.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller:

at orienteringen om planstrategien tages til efterretning og

at udvalget beslutter om de vil indgive høringssvar.


Beslutning

Godkendt idet udvalget valgte, at der skal indgives et anerkendende høringssvar.


Fraværende: Kristian Pedersen, Keld Nielsen, Katja Hald, Ingrid Nielsen, Susanne Schultz og Lisette Lind Larsen(A)

66. Orientering fra udvalget

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt, idet der blev orienteret om status på svømmehal i Haslev samt en mulig samling af Kultur- og Fritidspolitikken med Folkeoplysningspolitikken.


Fraværende: Kristian Pedersen, Keld Nielsen, Katja Hald, Ingrid Nielsen, Susanne Schultz og Lisette Lind Larsen(A)

67. Sager til orientering

Sagsfremstilling

Nyt dagsordenssystem

Orientering omkring nyt dagsordenssystem fra 1. januar 2024.

Opgraderingen får ingen indflydelse for jer der bruger First Agenda. Administrationens bagvedliggende dagsordensystem bliver opgraderet til en ny version fra 1. januar 2024.

Der vil være en mindre ændring i opbygningen af sagsfremstillingerne. Ændringen består i, at ’indstilling’ og ’beslutning’ kommer før den egentlige tekst i sagsfremstillingen. Derudover vil skiftet betyde en forbedring for at efterleve webtilgængelighed på hjemmesiden.


Udviklingspuljen - status

Der har ikke kørt en tredje runde, da det foreningerne meldte ind at de ikke ville få brugt, var 15.000 kr. mindre end de 2 prioriteringer som udvalget godkendte på mødet i september. Administrationen valgt at gå med et "overforbrug" og der er derfor sendt tilsagn til de foreninger som i 2. runde ikke i første omgang fik godkendt deres ansøgninger. Det ser dog ud til at der trods "overforbrug" alligevel ender med at være penge tilbage i puljen.


Afholdte kurser 2. halvår 2023

I 2. halvår 2023 er følgende kurser afholdt:

 • 21. august - Førstehjælpskursus i Haslev med 45 deltagere
 • 2. september - Foreningsudviklingskursus 1. del med 25 deltagere fra 14 foreninger
 • 25. september - Det gode bestyrelsesarbejde med 35 deltagere
 • 30. oktober - Fortæl den gode historie - Aflyst pga. for få deltagere
 • 4. november - Foreningsudviklingskursus 2. del med 25 deltageere fra 14 foreninger
 • 23. november - Førstehjælpskursus, Faxe Ladeplads med ca. 25 deltagere


Forventede kurser 2024

I 2024 forventer administrationen, ud over de sædvanlige kurser, at have følgende kursustilbud til foreningslivet i Faxe Kommune:

 • Ungtræneruddannelse for 2-4 lokale ungtrænere
 • Bedre økonomi i den lokale forening
 • Lav jeres egen foreningshjemmeside
 • Den gode foreningshistorie
 • Alkohol, nikotin produkter og rygning anno 2024 i foreningsregi – herunder politikker på områderne
 • Økonomistyring og medlemsregistrering i foreningsregi
 • GDPR regler og hensyn i foreningsregi


Opsamling Frivillighedskonferencen

Den 25. oktober blev der afholdt frivillighedskonference med ca. 65 deltagende. Der var både repræsentanter fra det frivillige sociale område, det Kulturelle samt fra det folkeoplysende område. Årets tema var meningsfulde fællesskaber og rummelighed. Inge Vahlgren fra Ingerfair holdt oplæg hvorefter der var paneldebat med repræsentanter fra 4 foreninger:
Røde Kors Haslev, Forest Wizard, Haslev Hockey-Floorball samt Haslev Svømmeklub.


Orientering om status på brobygningsprojekt for ukrainske børn og unge

Kultur & Fritid har igangsat et brobygningsforløb med DGI for at få ukrainske børn og unge ind i foreningslivet. 28 børn har ønsket et brobygningsforløb. 22 børn er startet til fritidsaktivitet via brobyggerindsatsen (der er 55 børn og unge under 18 år i Faxe Kommune). De mest søgte idrætsgrene er karate, basketball og trampolin. Alle 22 har modtaget støtte til betaling af kontingent, og to har desuden modtaget yderligere støtte fra Lions Club, da kontingentet var højere end tilskudsgrænsen for "Pulje til støtte af børn og unges kultur- og fritidsaktiviteter".


Nyt fra task Force - Uddannelse

Repræsentanten orienterer udvalget.


Nyt fra Ungdomsskolens bestyrelse

Repræsentanten orienterer udvalget.


Nyt fra Frivilligt samråd

Repræsentanten orienterer udvalget.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.


Beslutning

Godkendt, idet Lone orienterede om Taskforce hvor der arbejdes meget med analyse arbejde af fx transport, samt orienterede om ungdomsskolen og de besparelser der er her og arbejdet med antimobbestrategi. Henrik orienterede om Frivilligt Samråd som for nylig var på besøg hos Haslev Tennisklub der arbejder meget med nye tiltag og skolesamarbejde samt om arbejdet med frivillighedsstrategien, herunder brugen af frivillige til kommunalt arbejde.


Fraværende: Kristian Pedersen, Keld Nielsen, Katja Hald, Ingrid Nielsen, Susanne Schultz og Lisette Lind Larsen(A)

68. Sager til næste møde

Sagsfremstilling

Oversigt over emner til de kommende udvalgsmøder:

Januar

 • Fællesmøde med Plan og Kulturudvalget
 • Materiale- og Udviklingspuljen 1. runde
 • Talentpuljen 1. runde
 • Orientering om budget


Maj

 • Budgetopfølgning pr. 30. april
 • Aktivitetstimetilskud 2024
 • Lokaletilskud til folkeoplysende foreninger 2024
 • Lokalefordeling 2024/2025
 • Dialogmøde (form, indhold, tema mv.)
 • Opsamling på fællesmøde med Plan og Kulturudvalget

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at oversigten over sager til de næste møder godkendes.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Kristian Pedersen, Keld Nielsen, Katja Hald, Ingrid Nielsen, Susanne Schultz og Lisette Lind Larsen(A)

69. Eventuelt

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Beslutning

Intet at referere.


Fraværende: Kristian Pedersen, Keld Nielsen, Katja Hald, Ingrid Nielsen, Susanne Schultz og Lisette Lind Larsen(A)