Forum for Erhvervsudvikling §17.4 - 12-12-2022

1. Velkomst og start på møde

Sagsfremstilling

Kl. 17.00


Mødet holdes denne gang i Nykøbing Falster på adressen Slotsbryggen 14, hvor udvalget besøger Business Lolland Falsters Udviklingsafdeling.


Formanden byder velkommen til årets sidste møde.


Der vil være mulighed for at følge op på drøftelserne på det seneste møde herunder det udsendte referat.


Indstilling

Formanden indstiller at mødet starter.

Beslutning

Der var meddelt afbud fra Mikkel Dam på grund af sygdom.


Der var ikke kommentarer til referatet fra sidste møde.


Nikolaj Lund Jensen indledte mødet med at takke Vækstfabrikken for at lægge hus til og mødes med Forum for Erhvervsudvikling. Han fortalte herefter kort om udvalgets arbejde og gav Vækstfabrikken en status på udvalgets arbejde indtil nu.

2. Drøftelse af en styrket indsats på området iværksætteri

Sagsfremstilling

Kl. 17.15


Under punktet drøfter Forum for Erhvervsudvikling, hvordan udvalget gennem sine anbefalinger kan fremme og støtte iværksætteri i Faxe Kommune.


Udvalget besøger denne gang et væksthus i Nykøbing Falster.

Huset er en udviklingsafdeling under Business Lolland Falster.


Forum for erhvervsudvikling møder Nicolaj Sand. Han er forretningsudvikler og arbejder med Startup & Iværksætteri i Business Lolland Falster.

Det er aftalt med Nicolaj, der er leder af væksthuset, at han åbner drøftelsen med en fortælling om den enhed, som har er sat i spidsen for. Desuden kommer han ind på emner og synspunkter, der belyser kommunalt iværksætteri.


På hjemmesiden hos Business Lolland Falster præsentes tilbuddet til iværksætterområdet således:


Helt overordnet er en iværksætter en person, der opstarter ny virksomhed.

Fælles for de personer som formår at føre "den gode idé" ud i livet, er som regel, at de er selvstændige, risikovillige, innovative og kreative.


For at lykkes som iværksætter får man ofte mange gode råd.

Anbefalinger som, at man skal lære den branche at kende man vil være iværksætter i er et råd.

Før man kaster sig ud som iværksætter inden for en bestemt branche, bør man naturligvis skaffe sig så meget viden om branchen som muligt.

At blive selvstændig erhvervsdrivende er en stor beslutning for dig – og for os. Vi har været med til at starte mange virksomheder op, og vi vil gøre vores ypperste for også at hjælpe dig.


Business Lolland-Falster er nemlig etableret for at støtte op om erhvervsudviklingen i landsdelen. Vi tilbyder gratis rådgivning og sparring samt en række aktiviteter der har til formål at skabe succes for dig, og gøre din idé til en bæredygtig, solid forretning.


Har du planer om at starte din egen virksomhed eller er du iværksætter der har brug for indspark?

Business Lolland-Falster hjælper iværksættere med råd og vejledning i alle faser – lige fra udvikling af forretningsidé til skalering og investering. Sammen med vores netværk af rådgivere, hjælper vi dig med at komme bedst muligt videre. Det er ikke et krav, at du er medlem af Business Lolland-Falster for at få vores hjælp som iværksætter.


Iværksætteri har mange sider.

Udfordringerne for iværksættere er komplekse og kræver ofte svære beslutninger.

Udfordringen handler blandt andet om

  • At sammensætte det rigtige team i arbejdet med iværksætteri.
  • At have den rigtige chefprofil.
  • At mønstre en høj grad af selvindsigt.


Dette og input fra Nicolaj Sand er det fundament, som udvalgets drøftelse og dialogen med Nicolaj Sand hviler på.


Til orientering for udvalget kan det oplyses, at Erhvervshus Sjælland, som en af sine services, også tilbyder at støtte kommunernes iværksættere med kurser, vejledning, uddannelsestilbud med mere.

Læs herom i dette link

https://ehsj.dk/content/temaer/ivaerksaetter/


Ib Østergaard Rasmussen har været i kontakt med Erhvervshus Sjælland forud for udsendelsen af dagsordenen. Fra Erhvervshus Sjælland er der modtaget de to dokumenter om iværksætteri, der er lagt på sagen.

Indstilling

Formanden indstiller

at en dialog og drøftelse med Nicolaj Sand gennemføres
at drøftelserne genoptages på mødet i januar 2023 med henblik på formulering af anbefalinger.


Beslutning

Lederen af Vækstfabrikken, Nicolaj Sand bød velkommen til Nykøbing Falster. Han indledte med at fortælle, at han havde fået en briefing af Mikkel Wesselhoff forud for mødet. Med denne viden ville han uddybe arbejdet på Vækstfabrikken og baggrunden for dette.


Nicolaj Sands gennemgang tog afsæt i de fire søjler:


1. VÆKSTFABRIKKEN

2. BUSINESS DAGENE

3. STARTUP LAB

4. EVENTS


Efter denne gennemgang beskrev Nicolaj Sand fire forhold, som han har erfaret ikke har været hensigtsmæssige set over tid.


Iværksætter Jonas Bonde præsenterede sin virksomhed og sit arbejde som upcomming fotograf.

Han gav praktisk indsigt i det som Nicolaj Sand havde fremlagt og beskrevet.


Nikolaj Sand fortalte, at der som noget nyt er en ordning på vej, hvor de to kommunernes byggesagsbehandlere jævnligt vil være at møde på Vækstfabrikken og på dennes hub i Nakskov. Han fortalte hvorfor ordningen etableres. Også her drejer det sig om at komme ud og møde brugerne, der hvor de er og ikke kun på et rådhus.


Jan Hoffmann spurgte ind til stedets inkubations indsats.

Ivan Flændsdal bad om en uddybning af huslejeudregningerne for iværksætterne, herunder hvordan huslejestørrelsen for de 25 kontorer og flyverpladserne beregnes.

Begge dele blev grundigt beskrevet af Nicolaj Sand.


Nicolaj Lund Jensen takkede for en grundig gennemgang af Vækstfabrikkens aktiviteter og lejligheden til at få indsigt under besøget.


Herefter var der rundvisning i alle afdelingerne på adressen.

3. Udvidelse af udvalgets funktionsperiode

Resume

Kl. 18.30


Under punktet skal Forum for Erhvervsudvikling tage stilling til, om udvalgets funktionsperiode skal søges udvidet ved en henvendelse til Byrådet.


Sagsfremstilling

§17.4. udvalget Forum for Erhvervsudvikling blev besluttet nedsat af Faxe Kommunes byråd på dets møde den 24. februar 2022.


I forbindelse med nedsættelsen protokollerede byrådet følgende tilføjelse:


Byrådet godkendte kommissorium som beskrevet i sagsfremstillingen, idet det henstilles, at §17.4 udvalget forholder sig til følgende i det videre arbejde:

  1. At der ved fremlæggelse af forslag fra udvalget, fremgår både vurdering af de økonomiske konsekvenser og de klima- og miljømæssige konsekvenser, o
  2. At udvalget anbefales at mødes med et evt. kommende §17.4 udvalg med fokus på klima/grøn omstilling for koordinering af indsatser, der berører begge udvalgs ressort områder.§17.4 udvalget, der skal arbejde med grøn omstilling, er endnu ikke nedsat.

Dette forventes dog at ske på Byrådets møde i januar måned 2023


Siden nedsættelsen har udvalget afholdt 9 møder herunder deltaget i et Temamøde om fremtidens erhvervsservice med Faxe Kommunes Byråd.


Den 14. september mødtes den daværende formand for Forum for Erhvervsudvikling sammen med yderligere et medlem af udvalget med Økonomiudvalget.

Det skete som en sag på Økonomiudvalgets dagsorden og formålet var at rapportere med udvalgets midtvejsstatus for opgaveløsningen.


På et møde i Forum for Erhvervsudvikling den 29. november 2022 erfarede udvalgets medlemmer, at man næppe vil kunne nå at afslutte arbejdet tilfredsstillende til udløbet af udvalgets funktionsperiode. Årsagen hertil skal findes i udvalgets kommissorium, der har vist sig at favne udvalgets opgave mere bredt end oprindelig forventet. Forum for Erhvervsudvikling har formuleret sine første anbefalinger og arbejder frem mod at skrive et forslag til en ny erhvervsstrategi for Faxe Kommune. Dette arbejdet har i sagens natur ikke kunnet fremlægges for det kommende §17.4 udvalg til fremme af den grønne omstilling.

Efter drøftelsen den 29. november besluttede udvalget, at der skal rejses en sag med henblik på at søge Byrådets godkendelse af en forlængelse af funktionsperioden med 3 måneder.


På denne baggrund sættes sagen til drøftelse og beslutning.


Udvalgets kommissorium, som dette blev godkendt af byrådet, er lagt på sagen.

Økonomi

Der udbetales efter gældende regler et honorar til formanden.


Til de permanente medlemmer til udvalget, som ikke er byrådsmedlemmer,

udbetales der mødediæter. Formanden for udvalget er her undtaget diætreglen idet han oppebærer et fast honorar.


Der er ikke særskilt afsat økonomi til udvalget, udover at byrådet har afsat 10 % af borgmestervederlaget til formanden.


Udgiften til formandshonorar og eventuelle mødediæter afholdes over konto til byrådets vederlag.

Indstilling

Formanden indstiller

At byrådet ansøges om en forlængelse af udvalgets funktionsperiode med tre måneder.

At begrundelsen herfor angives som aftalt på mødet den 24. november og nævnt i sagsfremstillingen.


Beslutning

Der var enighed om at søge byrådets tilslutning til formandens forslag om en forlængelse af funktionsperioden. Forlængelsesperioden blev drøftet, idet det har vist sig,

·At Forum for Erhvervsudvikling er tiltænkt en involvering i en erhvervsanalyse konsulenthuset COWI gennemfører for Faxe Kommune i 2023.

·At Forum for Erhvervsudvikling i henhold til sit kommissorium forventes at indgå i en dialog med et kommende §17.4 udvalg, der skal arbejde med grøn omstilling. Dette udvalg forventes imidlertid først at starte op pr. den 1. april 2023.


Forlængelsen ønskes på denne baggrund frem til og med udgangen af september 2023.

4. Afslutning og næste møde i udvalget

Sagsfremstilling

Kl. 18.50


Under punktet evaluerer Forum for Erhvervsudvikling dagens møde.


Der vil ligeledes være lejlighed til at drøfte udvalgte, erhvervsrelevante emner og aftale forberedelse af dagsordenspunkter for de kommende møder.


Indstilling

Formanden indstiller:

  • At dagens møde evalueres
  • At forventningerne til indholdet på de kommende møder drøftes.

Beslutning

Følgende punkter ønskes på dagsordenen som punkter til mødet i januar 2023:

  • Evaluering af besøget på Vækstfabrikken.
  • De 2 visioner Nicolaj Lund Jensen og Jan Hoffmann sammenskriver til skal på til godkendelse.
  • Invitation til at besøge udvalget til kommunaldirektør Thomas Knudsen. Ønskes på besøg i starten af mødet.