Forum for Erhvervsudvikling §17.4 - 14-06-2022

Referat
Dato:
Tirsdag, 14 juni, 2022 - 17:00
Hent som fil:
1. Velkomst og start på møde

Sagsfremstilling

Formanden byder velkommen til endnu et møde i Forum for Erhvervsudvikling.


Der vil være mulighed for at følge op på drøftelserne på det seneste møde herunder det udsendte referat.


Indstilling

Formanden indstiller at punktet drøftes.

Beslutning

Formanden bød velkommen til mødet.


Nikolaj Lund havde forud for mødet meddelt, at han på grund af en anden

aftale var nødt til at forlade mødet klokken 18.30


Mikkel Dam indledte mødet med at fortælle, hvordan han forventede at dagens samlede drøftelse skulle have fokus på turisme og strategier for samme.


Der var ingen kommentarer til det udsendte referat af sidste møde.

2. Fastlæggelse af udvalgets mødekalender efterår 2022 og forår 2023

Resume

Under punktet aftales udvalgets møderække for den sidste del af funktionsperioden.


Sagsfremstilling

Udvalget fastlægger i henhold til kommissoriet selv antallet af møder og datoerne for disse.


Det er udgangspunktet, at der afholdes 10 møder i løbet af udvalgets funktionsperiode.

For foråret 2022 var der planlagt 5 møder.

1 af de 5 møder blev imidlertid aflyst på grund af folkeafstemningen om EU-forbeholdet.


Inklusivt dette møde har udvalget således gennemført 4 møder.


Sekretariatet foreslår følgende mødedatoer dækkende resten af udvalgets funktionsperiode:

Den 23. august 2022

Den 24. oktober 2022

Den 28. november 2022

Den 12. december 2022

Den 23. januar 2023

Den 27. februar 2023


Møderne starter som sædvanlig klokken 17.00 og der afsættes tid frem til klokken 20.00 til møderne.


På møderne serveres kaffe/the og vand.

Efter møderne tilbydes der som sædvanlig en mindre forplejning.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser i 2022.

Indstilling

Formanden indstiller, at møderækken for resten af funktionsperioden fastlægges.


Beslutning

Den foreslåede møderække blev godkendt.

3. TURISMEN. Drøftelse af turismeerhvervet

Sagsfremstilling

Resume.


Under punktet genoptager Forum for Erhvervsudvikling temadrøftelsen af kommunens turismeerhverv.


Sagsfremstiling.


Kommissoriet for Forum for Erhvervsudvikling nævner flere steder turismen som et fokusområde for udvalget.

Fra kommissoriet er følgende klip hentet:


 • Udvalget skal gennem sine aktiviteter sætte et stærkere, kommunalt fokus på turisterhvervet, som er et stigende indtægtsgrundlag for oplevelsesindustrien, restauranter og detailhandelen.
 • Udvalget kan komme med forslag til forbedrede muligheder for de lokale fødevareproducenter, så erhvervet gives bedre muligheder for at opstille salgsboder i bymidte og på turiststeder i højsæson.
 • Udvalget skal undersøge mulighederne for at forbedre erhvervenes muligheder for en øget etablering af erhvervsvirksomheder i landzoner.
 • Udvalget kan stille forslag til aktiviteter, der kan fremme arbejdet med Kommuneplan 2021-2033 afsnit 4 om fremme af turismen.


På udvalgets møde i april måned tog udvalget den første, indledende drøftelse af turismeerhvervets status og udviklingsmuligheder.

Det skete med baggrund i indsamlede data.


Udvalgets medlemmer udtrykte på mødet visioner for turistområdet. Man var blandt andet enige om

 • Vigtigheden af, at der skabes flere overnatninger gennem øget fokus på turisme.
 • Vigtigheden af en dialog med turisterhvervets forskellige aktører såvel lokalt som regionalt.


Byrådet har vedtaget en vision for 2030.

I visionen på side 10 ses det, at der skal sættes øget fokus på turismen i Faxe Kommune.

Visionen skal ses som en udfordring for udvalgets arbejde og er vedlagt punktet som bilag.


Indstilling

Sagen er udsat fra udvalgets møde den 3. maj 2022.


Formanden indstiller, at Forum for Erhvervsudvikling genoptager drøftelsen af turismeerhvervets muligheder og forhindringerne for udvikling af turismen i Faxe Kommune.

Beslutning

Turismeindsatsen blev drøftet og forskellige forslag til strategier fremlagt og begrundet.


Efter en lang tematisk drøftelse tegnede der sig en række emner, som der skal arbejdes videre med.

4. TURISMEN og ERHVERV. Evaluering af besøget hos Femern Belt Development

Sagsfremstilling

Resume.


Under punktet evaluerer udvalget besøget hos den erhvervsudviklende fond Femern Belt Development i Rødbyhavn.

Under punktet konkluderes der på udbyttet af mødet.Sagsfremstilling.

Femern-projektet tiltrækker sig opmærksomhed blandt folk i almindelighed lokalt og regionalt og i høj grad også internationalt blandt ingeniører, planlæggere og politikere.

Det handler ikke mindst om, at der er tale om et stort, grønt infrastrukturprojekt, der på flere måder fremstår som et teknologisk gennembrud.


Fonden Femern Belt Development er én af drivkræfterne bag vækst og udvikling på både erhvervs- og turismeområdet i Region Sjælland i relation til Femern-projektets anlægsfase. Samtidig er fonden et omdrejningspunkt for et grænseoverskridende dansk-tyske samarbejde. Dette blev indgående beskrevet under besøget i Rødbyhavn.


Fonden Femern Belt Development tilbyder en række ydelser rettet specifikt mod erhvervslivet herunder turismeerhvervet.

Det sker med afsæt i de muligheder, der opstår i forbindelse med anlæggelse af Femern Bælt forbindelsen, hvor men løbende igangsætter og deltager aktivt i en række udviklingsprojekter og events på både erhvervs- og turismeområdet.


Der er tidligere på e-mail rundsendt en kopi af de PPT præsentationerne fra mødet med Femern Belt Development.Indstilling

Formanden indstiller:

at udvalget konkluderer på udbyttet af mødet med Femern Belt Development, og
at udvalget tydeliggør de konklusioner, der kan indgå i skriveskabelonen til en ny erhvervsstrategi for Faxe Kommune.


Beslutning

Drøftet.


Det var den gennemgående oplevelse af besøget, at dette både gav rigtig megen inspiration og samtidig åbnede op for relevante fokuspunkter i forhold til en kommende erhvervsudvikling og organiseringen af Business Faxe.


Det blev aftalt, at direktøren for Business Lolland Falster, Mikkel Wesselhoff eventuelt inviteres med til et senere møde med udvalget.

5. TURISMEN. Skabelon for udarbejdelse af en ny erhvervsstrategi

Resume

Forum For Erhvervsudvikling har af byrådet fået i opdrag, at udvalget skal formulere et forslag til en ny, kommunal erhvervsstrategi.

Under punktet præsenteres et forslag til en skriveskabelon.


Desuden genoptages drøftelsen af turismeerhvervet under punktet.


Sagsfremstilling

Byrådet har bedt Forum for Erhvervsudvikling formulere et forslag til en ny strategi for erhvervsudviklingen i kommunen.

Der henvises til kommissoriet, som blev drøftet på udvalgets første møde.


Udarbejdelse af et forslag til en ny erhvervsstrategi rejste på udvalgets møde den 19. april 2022 de helt praktiske spørgsmål om:

 1. Hvad en strategi skulle indeholde, og
 2. Hvordan strategien rent praktisk kunne disponeres, designes og dermed bygges op.


Forum for Erhvervsudvikling besluttede på møde en skitse for arbejdet og den mere generelle disponering af overskrifterne til en skriveskabelon.

På denne baggrund har sekretariatet lavet en kladde til en skriveskabelon.

Skriveskabelonen foreslås at indeholde følgende overskrifter og afsnit:


 • Status og situationsanalyse.
 • Konstaterede kompetencer, muligheder, værdier og styrkesider.
 • Væsentligste forandringsbehov.
 • Mission og vision.
 • Strategiske målsætninger og indsatser.
 • Økonomi og målepunkter.


Sekretariatet har, med baggrund i udvalgets indledende drøftelser af turismeerhvervet under punkt 4 den 19. april, lagt noget foreløbigt råtekst ind i det udarbejde forslag til en skriveskabelon.

Råteksten er hentet fra udvalgets udvidede referat fra mødet.


Skriveskabelonen og den indlagte råtekst udsendes på en mail sammen med mødeindkaldelsen.

Skriveskabelonen og råteksten ønskes drøftet og gerne suppleret med yderligere input.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen afledte økonomiske konsekvenser i 2022.

Sagen afgøres af

Byrådet i foråret 2023

Indstilling

Formanden indstiller:

at forslaget til skriveskabelon godkendes.
at den indarbejdede råtekst drøftes og der bidrages med yderligere input hertil fra udvalget.


Beslutning

Sagen blev drøftet kort, idet fokus på dagens møde var turismeindsatsen.


Formanden kommenterede herunder Billund Kommunes erhvervsstrategi overfor udvalget og rundsendte en fil med denne.


Drøftelserne genoptages senere.

6. ERHVERV. Evaluering af drøftelserne med LK Group

Sagsfremstilling

Resume

Den 19. april 2022 aflagde Forum for Erhvervsudvikling et besøg hos det lokale erhvervsfirma LK Group Aps. i Haslev.

Under punktet konkluderes der på udbyttet af mødet.


Sagsfremstilling


LK Group arbejder indenfor branchen telekommunikation og er et eksempel på en lokal virksomhed i vækst.

Under besøget fik udvalget et grundigt indblik i


 • Firmaets historik og vækst.
 • Firmaledelsens bud på den fremtidige udvikling inden for fagområdet.
 • En beskrivelse af oplevede, lokale barrierer i Faxe Kommune for erhvervsudvikling.


Der henvises desuden til udvalgets referat fra mødet hos LK Group.


Under punktet konkluderer udvalget på udbyttet af mødet med LK Group.

Hensigten med punktet er, at udvalget tydeliggør de konklusioner, der senere kan indgår som elementer i en ny erhvervsstrategi for Faxe Kommune.

Konklusionerne kan således indgå i formuleringen af forslagene til vision, mission, strategiske målsætninger, nødvendige strategiske indsatser og tilhørende målepunkter, udpegning af kompetencecentre og økonomianbefalinger.Som aftalt på mødet i udvalget den 19. april struktureres en ny erhvervsstrategi således:


 1. En situationsanalyse.
 2. En oversigt over konstaterede erhvervskompetencer, udviklingsmuligheder, værdier og styrkesider.
 3. En identificering af de væsentligste forandringsbehov på erhvervsområdet.


De nævnte punkter forventes at være gennemgående for alle udvalgets evalueringer af møder med lokale erhvervsvirksomheder og andre erhvervsaktører.Indstilling

Formanden indstiller, at udvalget konkluderer på udbyttet af mødet med LK Group og her tydeliggør de konklusioner, der kan indgå i en ny erhvervsstrategi for Faxe Kommune.


Beslutning

Drøftet.

7. ERHVERV. Drøftelse af erhvervsindsatsen

Sagsfremstilling

Resume.


Under punktet drøfter Forum for Erhvervsudvikling indsatsen for at styrke erhvervslivet i Faxe Kommune.


Sagsfremstiling.


Kommissoriet for Forum for Erhvervsudvikling nævner flere steder erhverv som et fokusområde for udvalget.

Fra kommissoriet er følgende klip hentet:


 1. Udvalget skal sikre udarbejdelsen af en langsigtet erhvervsstrategi, så kommunen kan agerer mere proaktivt i forhold til at bringe erhvervsklimaet i top. Byrådets Vision 2030 udtrykker blandt andet et ønske om en særlig indsats for at tiltrække iværksættervirksomheder og viden tunge virksomheder, der kan bidrage til at skabe lokale arbejdspladser. Erhvervsstrategien skal rumme denne vision.
 2. Udvalget skal undersøge mulighederne for at forbedre erhvervenes muligheder for en øget etablering af erhvervsvirksomheder i landzoner.
 3. Samarbejdet og de konkrete opgaver, som udføres i forbindelse med erhvervsservicen skal vurderes kritisk med henblik på formulering af forslag til forbedringer. Udvalget skal her evaluere den nuværende kontrakt med Business Faxe som en forberedelse af et politisk oplæg til stillingtagen ved kontraktens udløb i juni 2023.
 4. Udvalget skal fremlægge et forslag til en ny erhvervsstrategi. Med den kommende motorvej til Næstved og Femernforbindelsen ligger Faxe Kommune strategisk godt placeret med gode infrastrukturer i konkurrencen om at tiltrække nye virksomheder. Byrådets Vision 2030 beskriver, at der skal arbejdes på at placere et nyt erhvervsområde i forlængelse af det nuværende ved Rønnede og tæt på den nye motorvej til Næstved. Dette skal afspejle sig i forslaget til en erhvervsstrategi.
 5. Udvalget skal formulerer konkrete forbedringsforslag til en styrket udvikling af fødevarer erhvervet. Udvalget skal i den forbindelse undersøger og beskrive, hvordan etablering af fødevarevirksomheder kan ske i overflødiggjorte bygninger som stalde, skoler, mejerier og lignende i landzonen.
 6. Udvalget skal formulerer et notat med forslag til forbedringer i kontrakten med Business Faxe.


På udvalgets første møde havde udvalget en indledende drøftelse af erhvervenes status og udviklingsmuligheder.

Det skete som punkt på dagsordenen, hvor direktøren fra Business Faxe var inviteret til at bidrage med et oplæg.

Drøftelserne fortsatte under udvalgets besøg hos LK Group i Haslev og hos Fonden Femern Belt i Rødbyhavn


Udvalgets medlemmer udtrykte på ovenstående møder visioner for og forventninger til samarbejdet med erhvervsområdet.

Der var blandt andet udsagn om:

 1. Vigtigheden af, at en kommende erhvervsstrategi bliver tydelig og operationel.
 2. Værdien af at erhvervspotentialerne i kommunen analyseres.
 3. Et stærkere fokus på rekrutteringsgrundlaget for erhvervsvirksomhederne er ønskeligt. Kommunens Jobcenter blev beskrevet som en mulig samarbejdspartner.
 4. En direkte dialog med den statslige organisation Invest in Denmark vil være betydningsfuld.
 5. Betydningen af at lokale netværk kan være understøttende for iværksættere.
 6. Vigtigheden af et konstruktivt og tillidsfuldt samarbejde mellem kommunens repræsentanter og erhvervene herunder, at aftaler holdes og der følges op på drøftelser og tilsagn.
 7. Betydningen af det potentiale, som Femern Bælt forbindelsen skaber skal høstes. I forhold til danske og udenlandske investorer bør man være organiseret hensigtsmæssigt og der skal handle hurtigt og tillidsfuldt. Korte svar tider, og gode sprogkundskaber i minimum tysk og engelsk skal være tilstede bredt i organisationen.
 8. Vigtigheden af at have en grøn erhvervsprofil med vægt på bæredygtighed.


Drøftelse af data.

Udvalgets sekretariat har haft kontakt til Erhvervshus Sjælland (EHSJ) og aftalt, at Erhvervshus Sjælland stiller date til rådighed for udvalgets drøftelse af turisterhvervet.

EHSJ befinder sig i Sorø på adressen Fulbyvej 15.

Se mere info på www.ehsj.dk


Data fra EHSJ er nu modtaget.

Et bilag med relevante data er udarbejdet og lagt på punktet.


Indstilling

Formanden indstiller:

at udvalget drøfter erhvervsindsatsen.
at udvalget drøfter de udarbejde data stillet til rådighed af Erhvervshus Sjælland.

Beslutning

Punktet og det tilhørende bilag blev drøftet.


Tiltag blev aftalt i forhold til formulering af en strategi.

8. Afslutning og næste møde i udvalget

Sagsfremstilling

Under punktet evaluerer Forum for Erhvervsudvikling dagens møde.


Der vil ligeledes være lejlighed til at drøfte udvalgte, erhvervsrelevante emner og aftale forberedelse af dagsordenspunkter for de kommende møder.


Indstilling

Formanden indstiller:

 • At dagens møde evalueres, og
 • At forventningerne til de kommende møder i Forum for Erhvervsudvikling drøftes.


Beslutning

Drøftet.