Forum for Erhvervsudvikling §17.4 - 19-09-2023

Referat
Dato:
Tirsdag, 19 september, 2023 - 17:00
Hent som fil:
1. Velkomst og start på møde

Resume

(17.00)Mødet starter.Sagsfremstilling

Formanden byder velkommen til det sidste møde i Forum For Erhvervsudvikling.


Der vil være mulighed for at følge op på drøftelserne på det seneste møde herunder at kommentere det udsendte referat.
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen konsekvenser

Indstilling

Formanden indstiller at mødet starter.

Beslutning

Mikkel Dam og Jan Hoffmann havde forud for mødet meldt afbud.


Formanden for udvalget bød velkommen til udvalgets sidste møde.


Der var ikke kommentarer til det udsendte referat.


Formanden orienterede om, at han var stillet i udsigt, at han skulle deltage i et møde med Taskforce Uddannelsesinstitutioner. Deltagelsen lykkedes desværre ikke på grund af manglende info om mødets afvikling. Han forventer dog at kunne deltage på et senere møde i taskforcen. Han fortalte om sin forberedelse af input til mødet.

2. Godkendelse af forslaget til en ny erhvervsstrategi med tilhørende tillæg

Resume


(17.10)


Under punktet fremlægges det endelige forslaget til en ny erhvervsstrategi for Faxe Kommune dækkende perioden 2024 - 2027.


Fremlæggelsen sker med henblik på en godkendelse af denne.Sagsfremstilling

I det af Byrådet besluttede kommissorium for Forum For Erhvervsudvikling fremgår det, at udvalget skal stille forslag til en ny erhvervsstrategi for Faxe Kommune.

Det er formuleret således:


Forum for Erhvervsudvikling har som sine tre hovedopgaver:

  1. at arbejde frem mod en ny erhvervsstrategi,
  2. at styrke turismeerhvervet, og
  3. at sikre vækst og muligheder for iværksættere.

Dette betyder:

At udvalget skal sikre udarbejdelsen af en langsigtet erhvervsstrategi, så kommunen kan agere mere proaktivt i forhold til at bringe erhvervsklimaet i top. Byrådets Vision 2030 udtrykker blandt andet et ønske om en særlig indsats for at tiltrække iværksætter virksomheder og videnstunge virksomheder, der kan bidrage til at skabe lokale arbejdspladser. Erhvervsstrategien skal rumme denne vision.


Og senere i kommissoriet:


Udvalget skal inden for et år efter nedsættelsen nå følgende resultater:

Udvalget skal fremlægge et forslag til en ny erhvervsstrategi. Med den kommende motorvej til Næstved og Femernforbindelsen ligger Faxe Kommune strategisk godt placeret med gode infrastrukturer i konkurrencen om at tiltrække nye virksomheder. Byrådets Vision 2030 beskriver, at der skal arbejdes på at placere et nyt erhvervsområde i forlængelse af det nuværende ved Rønnede og tæt på den nye motorvej til Næstved. Dette skal afspejle sig i forslaget til en erhvervsstrategi.


Forum For Erhvervsudviklings fulde kommissorium er lagt på sagspunktet som bilag. Det samme er den nuværende erhvervsstrategi.


Forslaget til den nye erhvervsstrategi for Faxe Kommune dækker perioden 2024 - 2027.

Forslaget blev drøftet på Forum For Erhvervsudviklings møde i august måned 2023, hvor der samtidig skete den fornødne tilretning af indholdet.

Det endelige forslag til en ny erhvervsstrategi er ligeledes lagt på sagspunktet som bilag.

Forslaget fremlægges og gennemgås på mødet af formanden for Forum for Erhvervsudvikling.


Forslaget til den nye erhvervsstrategi skal efter Forum For Erhvervsudviklings behandling af sagen fremsendes og forelægges for økonomiudvalget.

Det samme gælder for udvalgets fire sæt af anbefalinger til erhvervsudvikling, der ligeledes er lagt på sagspunktet samlet i et bilag.

Alle fire sæt anbefalinger er tidligere godkendt af Forum for Erhvervsudvikling. Det nye er blot, at disse har fået et ændret design, så de kan indgå som et, samlet bilag. Bilaget er tænkt som et tillæg til forslaget erhvervsstrategien.

To af anbefalingerne i bilaget vedrører

  1. en styrket erhvervsservice, og
  2. en ændret administrativ organisering

og er allerede behandlet i Økonomiudvalget.

Det skete efter ønske fra Økonomiudvalgets og på dets møde den 13. juni 2023.


Formanden for Forum For Erhvervsudvikling er inviteret med til at fremlægge udvalgets anbefalinger for Økonomiudvalget.

Fremlæggelsen finder sted på Økonomiudvalgets møde den 4. oktober 2023.


I udlandet ses en markant interesse for at handle med danske virksomheder.

Tyskland er eksempelvis kendt som Danmarks største handelspartner.

Erfaringen hos de der arbejder med den nye Femern Bælt tunnelforbindelse er blandt andet, at kommunikationen på fremmedsprog spiller en afgørende rolle for muligheder for at tiltrække udenlandske handelspartnere og investorer. På denne baggrund er vigtigt, at den nye erhvervsstrategi oversættes til tysk og engelsk og følges op med en målrettet kommunikationsplan.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser i 2023.

Indstilling

Formanden indstiller:

at det endelige forslag til en ny erhvervsstrategi godkendes og fremsendes til Økonomiudvalget.
at bilaget med samlingen af anbefalingerne til erhvervsudvikling fremsendes til Økonomiudvalget.
at det anbefales Økonomiudvalget, at forslaget til en erhvervsstrategi dækkende perioden 2024-2027 oversættes til tysk og engelsk efter Byrådets behandling af sagen.

Beslutning

Forud for mødet havde formanden haft kontakt til både Jan Hoffmann og Mikkel Dam. Begge har oplyst, at de kan tilslutte sig det færdige forslag til en erhvervsstrategi for Faxe Kommune. Det samme gælder erhvervsstrategiens bilag med udvalgets anbefalinger.


Udvalget tiltrådte formandens indstilling, hvorefter sagen oversendes til Økonomiudvalgets behandling den 4.10. 2023.

Formanden er inviteret til at fremlægge sagen for Økonomiudvalget.


Mødedeltagerne drøftede den videre proces. Der blev lagt vægt på, at forslaget til Erhvervsstrategi 2024-2027, i lighed med tidligere erhvervsstrategier, forelægges Byrådet til stillingtagen.

3. Afslutning af mødet og evaluering af arbejdet

Sagsfremstilling

(Klokken 18.20)


Forum For Erhvervsudvikling har siden starten i marts 2022 haft 16 ordinære møder og desuden deltaget i et temamøde, inviteret af byrådet.


Forum For Erhvervsudvikling har haft 4 af sine møder afviklet ”ude i byen” hos erhvervsvirksomheder og erhvervsorganisationer.


Der har i hele udvalgets funktionsperiode været deltagelse af inviterede gæster. Otte gæster har været forbi Forum For Erhvervsudvikling og

bidraget med nyttigt input under drøftelserne.

Forum For Erhvervsudvikling har desuden holdt tre dialogmøder med besøg af 17 inviterede aktører fra områderne erhverv, turisme

og detailhandel.


Formanden og endnu et udvalgsmedlem har desuden deltaget i et økonomiudvalgsmøde og gjort status på Forum for Erhvervsudvikling arbejde.


Den grønne profil er af byrådet fremhævet som et område, Forum For Erhvervsudvikling skulle have et særligt

fokus på. Forum For Erhvervsudvikling har forelagt sine anbefalinger for det andet §17.4 udvalg, ”Grøn Omstilling”, og modtaget deres input til arbejdet.

Se bilag med protokoludskrift fra Byrådets behandling af udvalgets kommissorium.


Medlemmerne af Forum For Erhvervsudvikling har været uændret i hele funktionsperioden. Midt i samme periode gennemførtes et formandsskifte.

Funktionsperioden er blevet forlænget efter godkendelse heraf i Byrådet.


Under punktet evaluerer Forum For Erhvervsudvikling sin mødevirksomhed i funktionsperioden.
Indstilling

Formanden takker for indsatsen i Forum For Erhvervsudvikling og indstiller, at arbejdet i udvalget evalueres.

Beslutning

Udvalgets arbejde og funktionsperiode blev evalueret.


Formanden takkede for indsatsen i udvalget og gav udtryk for, at opfølgningen på udvalgets afrapportering er vigtig.