Forum for Erhvervsudvikling §17.4 - 24-10-2022

Referat
Dato:
Mandag, 24 oktober, 2022 - 17:00
Hent som fil:
1. Velkomst og start på møde

Sagsfremstilling

Formanden byder velkommen til endnu et møde i Forum for Erhvervsudvikling.


Der vil være mulighed for at følge op på drøftelserne på det seneste møde herunder det udsendte referat.


Nicolaj Lund Jensen og Mikkel Dam orienterer desuden udvalget om resultat og indhold i deres foretræde for Økonomiudvalget i september måned.


Det er aftalt, at hele §17.4. udvalget inviteres til at deltage under et temamøde for Byrådet den 24. november.

Det nærmere tidspunkt udmeldes senere, men det forventes af blive inden for tidsrummet klokken 16.00 - 18.00.

Mødets tema er varetagelsen af erhvervsservicen i Faxe kommune.

Deltagelsen drøftes og afklares.


Indstilling

Formanden indstiller at punktet drøftes.

Beslutning

Formanden bød velkommen til mødet.


Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til det udsendte referat fra det sidste møde.


Nicolaj Lund Jensen og Mikkel Dam orienterede fra deres møde med Økonomiudvalget.


Et temamøde for Byrådet forventes afviklet den 24. november med deltagelse af udvalget og direktøren for Business Faxe.

Der blev spurgt ind til dagsordenen for mødet.

Mødeindkaldelsen afventer.

Det blev dog aftalt, at der afholdes et ekstraordinært møde i § 17.4 udvalget den 21. november 2002 klokken 17.00.

Mødets formål er at drøfte og koordinere indhold og budskaber i det indlæg, som udvalget forventes at skulle fremlægge for byrådet på dets temamøde.


2. Rekonstituering af udvalget

Resume

Under punktet rekonstituerer udvalget sig.


Sagsfremstilling

Med henvisning til formandens orientering på udvalgets møde i august måned foretages der under punktet en rekonstituering.


Udvalgets sammensætning og kommissorium, der blev besluttet af byrådet på dets møde den 24.2. 2022, forbliver uændret.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser i 2022.

Indstilling

Formanden indstiller, at der sker en rekonstituering af udvalget.


Beslutning


Ny formand for udvalget er Nicolaj Lund Jensen.

3. Dialog med direktøren for Business Lolland Falster

Sagsfremstilling

Resume


Under punktet møder udvalget direktør Mikkel Wesselhoff fra organisationen Business Lolland Falster (BLF). Udvalget får en introduktion til arbejdet i BLF og der bliver gennem Mikkel Wesselhoffs oplæg lagt op til, at udvalget drøfte væsentlige drivere for en lokal erhvervsudvikling i Faxe Kommune


Sagsfremstilling


BLF er den fælles indgang til erhvervsservice på Lolland og Falster dækkende kommunerne Guldborgsund og Lolland. Der henvises til et tidlige notat udsendt til udvalgets medlemmer med en beskrivelse fra etableringen af BLF.


Der skal i følge BLF være gode udviklingsmuligheder for etablerede virksomheder.

Kommunerne Guldborgsund og Lolland tilbyder derfor en smidig sagsbehandling, specialiseret rådgivning og et tæt samarbejde i det daglige.


Sammen med kommunerne giver BLF rådgivning om de lokale erhvervsudviklingsmuligheder.

Hvilke ydelser tilbyder BLF?

Der er blandt andet tale om følgende:


 • BLF markedsfører Lolland og Falster som et attraktivt vækstområde.
 • BLF medvirker til at skabe optimale rammer for erhvervslivet.
 • BLF arbejder på at tiltrække nye virksomheder og investeringer og yder erhvervsliv og tilflyttere rådgivning.
 • BLF sikrer formidling af information om etablering, drift og udvikling af erhvervsvirksomheder.
 • ......og meget andet.


Man kan gøre brug af BLF, hvis man som virksomhed har brug for

 • Hjælp til køb og salg af grunde og bygninger.
 • Udvidelse, kapitalrådgivning.
 • Rådgivning omkring nye udviklingsmuligheder.
 • Vækstforløb mv.


BLF hjælper med at finde de rigtige samarbejdspartnere og sørger for at etablere hurtig adgang til myndigheder og ressourcepersoner.


Mikkel Wesselhoff har forud for mødet modtaget udvalgets kommissorium, oversigt med deltagerkreds samt den nuværende erhvervsstrategi.


På denne baggrund lægger han op til en dialog med udvalget.


Indstilling

Formanden indstiller

 • At udvalget orienterer sig om arbejdet i Business Lolland Falster ,og
 • At udvalget går i dialog med gæsten og hinanden herom.


Beslutning

Mikkel Dam bød gæsten velkommen og takkede for tilsagnet om at komme.

Han fortalte herefter kort om §17.4 udvalgets funktion og uddybede opgaven og forventningerne byrådet havde stillet til udvalget.


Mikkel Wesselhoff takkede for invitationen til at deltage.

Han gennemgik i detaljer, hvorledes og hvorfor Business LF var sat i verden af kommunerne Guldborgsund og Lolland.

Flere relevante pointer fra opstarten af Business LF blev her fremhævet og kommenteret.


Der fandt en lang dialog sted.

Flere af mødedeltagerne spurgte her ind til, hvad der i bund og grund har skabt succesen for Business LF?

Mikkel Wesselhoff svarede blandt andet, at det politiske og ledelsesmæssige ejerskab til indsatsen i opstartsfasen for Business LF var vigtigst.


Det er ikke kun organisering der skaber væksten, men ejerskabet til arbejde og indsatsen, sluttede han sit indlæg af med at sige.

4. Orientering om høringssvar vedr. detailhandelsanalyse 2022, samt beslutning om den videre proces

Resume

Der er i foråret 2022 gennemført en detailhandelsanalyse.

Analysens resultat har været forelagt Plan & Kulturudvalget og Økonomiudvalget i Faxe Kommune.

Desuden er der gennemført en høringsproces i maj måned 2022, hvor analysen har været i høring frem til den 2. august 2022.


Der er to ting nævnt i høringssvarene, som Plan & Kulturudvalget ønsker oversendt til drøftelse i Forum for Erhvervsudvikling.

Tilsvarende har Økonomiudvalget drøftet høringssvarene. Det var den 14. september 2022, hvor Økonomiudvalget besluttede at afvente §17.4 udvalgets behandling af høringssvarene.


Under punktet drøftes det oversendte.


Sagsfremstilling

I forbindelse med høringen er der modtaget et høringssvar fra Business Faxe. Business Faxe er overordnet enig i analysen og dens anbefalinger.

Som Faxe Kommunes erhvervsfremmeaktør vil de gerne understøtte initiativer, der igangsættes på baggrund af analysen.


Business Faxe foreslår derfor i deres høringssvar blandt andet

 1. At der placeres en specialiseret medarbejder i organisationen med indsigt i tiltrækning af investeringer og virksomheder.
 2. At der fremadrettet indtænkes en form for erhvervsrettet City Manager-rolle.


Da Business Faxe i forvejen er sekretariat for Faxe Handelsråd, og udmønter Faxe kommunes turismeindsats, tænker man, at Business Faxe også kunne være et naturligt omdrejningspunkt for den omtalte City Manager-rolle.


Høringssvaret fra Business Faxe er lagt på sagen som bilag. Det samme er detailhandelsanalysen.


Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser i 2022


Indstilling

Formanden indstiller


 1. At detailhandelsanalysen drøftes og tages til efterretning.
 2. At forslagene i høringssvaret fra Business Faxe drøftes og holdningen hertil afklares.


Beslutning

Punktet blev udsat

5. Visioner for turismeerhvervet

Resume

Under punktet genoptages sagen fra sidste møde, hvor der blev fremlagt tre visioner for turisterhvervets udvikling i Faxe kommune.


Udvalget drøftede disse og protokollerede:

 • De tre visioner blev indgående drøftet.
 • Turismearbejdet der er sat i gang i regi af Business Faxe blev drøftet.
 • Formidlingsværdien af infostandere blev drøftet.
 • De tre visioner bearbejdes efterfølgende og med udgangspunkt i drøftelserne. Punktet genoptages på mødet i oktober.


Siden da har udvalgsmedlemmerne Jan Hoffmann og Nicolaj Lund Jensen arbejdet med en redigering af de tre visioner.


Sagsfremstilling

(Genoptagelse af sag)


Kommissoriet for Forum for Erhvervsudvikling nævner flere steder turismen som et fokusområde for udvalget.

Fra kommissoriet er følgende klip hentet:


 • Udvalget skal gennem sine aktiviteter sætte et stærkere, kommunalt fokus på turisterhvervet, som er et stigende indtægtsgrundlag for oplevelsesindustrien, restauranter og detailhandelen.
 • Udvalget kan komme med forslag til forbedrede muligheder for de lokale fødevareproducenter, så erhvervet gives bedre muligheder for at opstille salgsboder i bymidte og på turiststeder i højsæson.
 • Udvalget skal undersøge mulighederne for at forbedre erhvervenes muligheder for en øget etablering af erhvervsvirksomheder i landzoner.
 • Udvalget kan stille forslag til aktiviteter, der kan fremme arbejdet med Kommuneplan 2021-2033 afsnit 4 om fremme af turismen.


På udvalgets første møder i foråret har der været drøftelser af turismeerhvervets status og ikke mindst dets udviklingsmuligheder.

Udvalgets medlemmer har løbende udtrykte visioner og ønsker for turistområdet. Man blev her blandt andet enige om

 • Vigtigheden af, at der skabes flere overnatninger gennem et øget fokus på turisme.
 • Vigtigheden af dialogen mellem turisterhvervets forskellige aktører såvel lokalt som regionalt.
 • Vigtigheden af at satse på turismeudviklingen omkring Faxe Bugt.
 • Vigtigheden af den grønne profil og bæredygtighed på turistområdet.


Sammen med dagsordenen til mødet i august måned udsendtes tre filer indeholdende forslag til visioner.

Den godkendte skriveskabelon var anvendt i formuleringen af visionerne.


Formuleringerne i de tre filer havde alle baggrund i tidligere mødereferater, løbende udvalgsdrøftelser og noter fremsendt af Mikkel Dam og Nikolaj Lund Jensen.

Siden da er der arbejdet med indholdet i de tre visioner. Udvalgsmedlemmerne Jan Hoffmann og Nicolaj Lund Jensen fremlægger under punktet resultatet af deres gennemgang af de tre visioner og en redigering af disse.


Desuden henledes opmærksomheden på, at der i udvalgets kommissorium udestår to opgave udvalget ligeledes skal forholde sig til.

Det drejer sig om følgende:

 • Udvalget kan komme med forslag til forbedrede muligheder for de lokale fødevareproducenter, så erhvervet gives bedre muligheder for at opstille salgsboder i bymidte og på turiststeder i højsæson.
 • Udvalget skal undersøge mulighederne for at forbedre erhvervenes muligheder for en øget etablering af erhvervsvirksomheder i landzoner.

Økonomi

Ingen afledte økonomiske virkninger i 2022.

Indstilling

Formanden indstiller

 • At de reviderede udkast til visioner drøftes med henblik på færdiggørelse og godkendelse.
 • At udvalget tager stilling til de opgaver der er henvist til som udeståender.


Beslutning

Visionerne blev rost og godkendt.

Man drøftede enkelte ønsker til justeringer i materialet, som Jan Hoffmann lovede at lave efterfølgende.


6. Visioner for erhvervsudviklingen

Sagsfremstilling

Resume.


Under punktet drøfter Forum for Erhvervsudvikling visioner for den fremtidige erhvervsindsats i Faxe Kommune.


Sagsfremstiling.


Kommissoriet for Forum for Erhvervsudvikling nævner flere steder erhverv og erhvervsudvikling som et fokusområde for udvalget.

Udvalget skal sikre udarbejdelsen af en langsigtet erhvervsstrategi, så kommunen kan agerer mere proaktivt i forhold til at bringe erhvervsklimaet i top.


Byrådets Vision 2030 udtrykker blandt andet et ønske om en særlig indsats for at tiltrække iværksættervirksomheder og viden tunge virksomheder, der kan bidrage til at skabe lokale arbejdspladser.

Erhvervsstrategien skal rumme denne vision.


Fra kommissoriet er følgende klip hentet.


 1. Udvalget skal undersøge mulighederne for at forbedre erhvervenes muligheder for en øget etablering af erhvervsvirksomheder i landzoner.
 2. Samarbejdet og de konkrete opgaver, som udføres i forbindelse med erhvervsservicen skal vurderes kritisk med henblik på formulering af forslag til forbedringer. Udvalget skal her evaluere den nuværende kontrakt med Business Faxe som en forberedelse af et politisk oplæg til stillingtagen ved kontraktens udløb i juni 2023.
 3. Udvalget skal fremlægge et forslag til en ny erhvervsstrategi. Med den kommende motorvej til Næstved og Femernforbindelsen ligger Faxe Kommune strategisk godt placeret med gode infrastrukturer i konkurrencen om at tiltrække nye virksomheder. Byrådets Vision 2030 beskriver, at der skal arbejdes på at placere et nyt erhvervsområde i forlængelse af det nuværende ved Rønnede og tæt på den nye motorvej til Næstved. Dette skal afspejle sig i forslaget til en erhvervsstrategi.
 4. Udvalget skal formulerer konkrete forbedringsforslag til en styrket udvikling af fødevarer erhvervet. Udvalget skal i den forbindelse undersøger og beskrive, hvordan etablering af fødevarevirksomheder kan ske i overflødiggjorte bygninger som stalde, skoler, mejerier og lignende i landzonen.
 5. Udvalget skal formulerer et notat med forslag til forbedringer i kontrakten med Business Faxe.


På udvalgets møder i foråret har udvalget haft drøftelser af erhvervsområdet.

Der faldt blandt andet udsagn om:

 1. Vigtigheden af, at en kommende erhvervsstrategi bliver tydelig og operationel.
 2. Værdien af at erhvervspotentialerne i kommunen analyseres.
 3. Et stærkere fokus på rekrutteringsgrundlaget for erhvervsvirksomhederne er ønskeligt. Kommunens Jobcenter blev beskrevet som en mulig samarbejdspartner.
 4. En direkte dialog med den statslige organisation Invest in Denmark vil være betydningsfuld.
 5. Betydningen af at lokale netværk kan være understøttende for iværksættere.
 6. Vigtigheden af et konstruktivt og tillidsfuldt samarbejde mellem kommunens repræsentanter og erhvervene herunder, at aftaler holdes og der følges op på drøftelser og tilsagn.
 7. Betydningen af det potentiale, som Femern Bælt forbindelsen skaber skal høstes. I forhold til danske og udenlandske investorer bør man være organiseret hensigtsmæssigt og der skal handle hurtigt og tillidsfuldt. Korte svar tider, og gode sprogkundskaber i minimum tysk og engelsk skal være tilstede bredt i organisationen.
 8. Vigtigheden af at have en grøn erhvervsprofil med vægt på bæredygtighed.


Under punktet drøftes de første forslag til visioner til drøftelse i udvalget.

Visionerne er fremsendt på en særskilt e-mail forud for mødet.


Indstilling

Formanden indstiller:

at opgaven med at fremme erhvervsudviklingen i kommunen drøftes.
at de udarbejde forslag til visioner drøftes og afklares i forhold til kommissoriet for udvalget.


Beslutning

Punktet blev udsat.

7. Afslutning og næste møde i udvalget

Sagsfremstilling

Under punktet evaluerer Forum for Erhvervsudvikling dagens møde.


Der vil ligeledes være lejlighed til at drøfte udvalgte, erhvervsrelevante emner og aftale forberedelse af dagsordenspunkter for de kommende møder.


Indstilling

Formanden indstiller at punktet drøftes.


Beslutning

På udvalgets ordinære møde den 28. november behandles de to udsatte punkter 4 og 6 på dagens dagsorden.

På samme møde evalueres deltagelsen i temamødet med Byrådet den 24. november.