Frivilligt Samråd - 17-06-2019

Referat
Dato:
Mandag, 17 juni, 2019 - 17:00
Hent som fil:
7. Godkendelse af dagsorden

Økonomi


Sagen afgøres af

Frivilligt Samråd.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Kjeld Folke Jørgensen, Kurt Sangild, Fie Watson Hansen, Henriette Flændsdal. 


8. Opdatering af strategirammen for frivillighed

Sagsfremstilling

Resumé:
Det tidligere § 17 stk. 4 Udvalg for Frivillighed, Foreningsliv og Civilsamfund anbefalede i 2016, at et Frivilligt Samråd som en del af sit virke kunne se nærmere på mulighederne for at udarbejde en særlig frivillighedspolitik.


Siden 2013 har "Strategirammen for Frivillighed i Faxe Kommune" udgjort det første afsæt for udviklingen af frivilligheden i kommunen. Denne ramme er ikke ændret eller revideret siden.


På baggrund af 17/4-udvalgets anbefaling har Frivilligt Samråd opdateret den eksisterende strategiske ramme for frivillighed og endeligt godkendt den opdaterede strategiramme på deres møde d. 24. januar 2019.


Plan & Kulturudvalget besluttede den 30. april 2019, at følge Frivilligt Samråds anbefaling og godkendte opdateringen af strategirammen for frivillighed.

 

Videre proces:

Næste trin er korrektur og opsætning af håndbogen. Herefter følger implementering og formidling af materialet i såvel den frivillige verden som den kommunale organisation.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Frivilligt Samråd.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller, at Frivilligt Samråd tager orientering til efterretning.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Kjeld Folke Jørgensen, Kurt Sangild, Fie Watson Hansen, Henriette Flændsdal. 


9. Håndbog til samarbejdet mellem frivillige og ansatte i Faxe Kommune

Sagsfremstilling

Beslutningspunkt om en ny version af "Håndbog til samarbejde med frivillige" var på dagsorden på Plan & Kulturudvalgets møde den 28. maj 2019.


For at anskueliggøre Frivillig Samråds anbefaling for Plan & Kulturudvalget, valgte administrationen at lave en tekstmæssig bearbejdning af håndbogen, som følger op på Samrådets anbefaling.

Plan & Kulturudvalget godkendte Frivilligt Samråds anbefaling om udarbejdelse af en ny, samlet version af "Håndbog til samarbejde med frivillige" og tog håndbogen (tekstversion) til efterretning.


Det betyder at administrationen nu kan gå i gang med at læse korrektur og lave opsætning af håndbogen, hvorefter den færdige håndbog kan formidles blandt frivillige og kommunens ledere/medarbejdere.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Frivilligt Samråd.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at Frivilligt Samråd tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Kjeld Folke Jørgensen, Kurt Sangild, Fie Watson Hansen, Henriette Flændsdal. 


10. Frivillighedskonferencen 2019

Sagsfremstilling

I henhold til kommissoriet er et af Frivilligt Samråds opgaver at arrangere en årlig Frivillighedskonference. Under dette punkt skal samrådet besluttet form og temaer for årets konference.

Frivillighedskonferencens form og indhold:
Frivilligt Samråd har ønsket at sætte fokus på samarbejdet mellem frivillige/foreninger og ansatte i kommunen, samt frivillighedens karakter med fokus på ad hoc frivillige. Derfor er programudkastet udarbejdet sådan, at det rummer to overordnede oplæg med udgangspunkt i de valgte emner og ikke mindst muligheden for at udveksle gode historier og refleksioner omkring det frivillige område. Aftenen afsluttes med en paneldebat bestående af aktører med aktuel erfaring og viden omkring samarbejdet mellem frivillige og ansatte.

Dato: den 11. november 2019 kl. 18.30-21.15 i Kultunariet


Programudkast:

18.30-18.35 Velkomst v. Formand for Frivilligt Samråd

18.35-19.15 Tema: Nye former for frivillighed – kan vi i foreningen håndtere og tæmme det uorganiserede og ad-hoc prægede engagement?

19.15-19.45 Pause

19.45-20.30 Tema: Perspektiver på samarbejdet mellem frivillige og ansatte - Er det måden vi samarbejder på eller det vi opnår, som er vigtig?

20.30-21.00 Paneldebat med frivillige, politikere og oplægsholdere omkring samarbejdet mellem frivillige og ansatte med afsæt i Faxe Kommunes nye håndbog.

21.00-21.15 Afslutning v. Kulturchef Benny Agergaard 

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Frivilligt Samråd.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,


  • at Frivillighedskonferencen afholdes den 11. november 2019 i Kultunariet, og
  • at udkastet til programmet for konferencen godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Kjeld Folke Jørgensen, Kurt Sangild, Fie Watson Hansen, Henriette Flændsdal. 


11. Frivilligt Samråds input til en ny Kultur- og fritidspolitik 2020-2024

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har en Kultur- og Fritidspolitik, der udløber med udgangen af 2019. Der skal derfor udarbejdes en ny Kultur- og Fritidspolitik for 2020-2024.


På Plan & Kulturudvalgets møde i januar 2019 blev en proces- og tidsplan for ny Kultur- og Fritidspolitik 2020-2024 godkendt. Ifølge planen skal medlemmerne af Frivilligt Samråd høres om input til den nye politik.


Den nuværende Kultur- og Fritidspolitik er den anden vedtagne politik i Faxe Kommune (se vedlagte bilag). Der er ikke noget lovkrav om en politik på dette område, men en politik kan skabe god retning og sammenhæng på området.


Administrationen foreslår følgende spørgsmål, som udgangspunkt for debatten omkring nye input til Kultur- og fritidspolitik:


  • Hvilke tre ting ser du gerne i en kommende Kultur- og fritidspolitik udfra et frivillighedsperspektiv?

Alle input til politikken vil blive samlet i et notat og materialet præsenteres for Plan & Kulturudvalget på deres sidste møde inden sommerferien.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Frivilligt Samråd.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at medlemmerne af Frivilligt Samråd kommer med input til ny Kultur- og fritidspolitik 2020-2024.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Kjeld Folke Jørgensen, Kurt Sangild, Fie Watson Hansen, Henriette Flændsdal. 


12. Gensidig orientering

Sagsfremstilling

'Bordet rundt'
Nyt fra medlemmerne i Frivilligt Samråd


Udtrædelse af Frivilligt Samråd
Henriette Flænsdal har meddelt administrationen, at hun ønsker at udtræde af Frivilligt Samråd, og takker for en spændende tid med samrådet. En ny formand vælges på mødet d. 26. august.


Foreningsudvikling 2019/2020
Folkeoplysningsudvalget besluttede på deres møde d. 16. maj 2019 at bibeholde den hidtidige praksis, hvor der afvikles to fælles lørdagskurser med fokus på udvikling af foreninger, med efterfølgende besøg hos udvalgte foreninger med fokus på deres udfordringer og behov, samt afholdelse af 5 "åbne værkstedsmøder" (fordelt over hele året). Folkeoplysningsudvalget besluttede herudover at disse kurser og åbne værkstedsmøder åbnes op for både sociale, folkeoplysende og kulturelle foreninger.


Foreningernes Dag 2019

Årets Foreningernes Dag afholdes d. 1. september 2019 på de grønne arealer ved det gamle Haslev Seminarium (på nuværende tidspunkt er der 8 tilmeldte).


Budget 2020

Orientering omkring høringsforløbet i forhold til budget 2020.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Frivilligt Samråd.

Beslutning


Fraværende: Kjeld Folke Jørgensen, Kurt Sangild, Fie Watson Hansen, Henriette Flændsdal.