Frivilligt Samråd - 26-08-2019

Referat
Dato:
Mandag, 26 august, 2019 - 17:00
Hent som fil:
13. Godkendelse af dagsorden

Økonomi


Sagen afgøres af

Frivilligt Samråd.

Beslutning

Godkendt.


Næstformand Henrik Rützou Aakast (V) bød velkommen til Frivilligt Samråds nye medlem Pilon Foghmar .


Fie Watson Hansen og Jens Kristian Nielsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

14. Beslutning om mødeplan 2020 for Frivilligt Samråd

Sagsfremstilling

Denne sag handler om fastsættelse af mødedatoer for samrådet i 2020. Som det fremgår af kommissoriet skal Frivilligt Samråd mødes 3-4 gange i løbet af et år. Frivilligt Samråd har tidligere aftalt møder frem til maj 2020. Samrådet skal nu træffe beslutning omkring den fremadrettede mødeaktivitet. 

 

Administrationen foreslår at den tidligere fastsatte mødedato, d. 12. maj 2020, flyttes til d. 4. juni på grund af sammenfald med et byrådsmøde.


En mulig mødeplan kan se således ud:

 

Forår 2020:

Uge 6 - d. 3. februar - kl. 17.00 til 20.00

Uge 23 - d. 4. juni - kl. 17.00 til 20.00 (justeret dato i forhold til den tidligere mødeplan)


Efterår 2020:

Uge 38 - d. 17. september - kl. 17.00 til 20.00

Uge 50 - d. 8. december - kl. 17.00 til 20.00


Administrationen indstiller at forslag til mødeplan godkendes, eller at alternative mødedatoer besluttes.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Frivilligt Samråd.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at mødeplanen godkendes.


Beslutning

Godkendt med den bemærkning at mødet i uge 6 afholdes d. 4. februar 2020.


Fie Watson Hansen og Jens Kristian Nielsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


15. Beslutning om evalueringskoncept for anbefalinger fra § 17 stk. 4 udvalget for Frivillighed, Foreningsliv og Civilsamfund

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at beslutte efter hvilken evalueringsmetode Frivilligt Samråd følger op på anbefalingerne fra "§ 17 stk. 4 udvalget for Frivillighed, Foreningsliv og Civilsamfunds" afsluttende rapport (se bilag). Punktet er rejst på baggrund af rapportens 11. anbefaling, om at gøre status på udviklingen i frivilligheden og anbefalingerne inden 3 år. Udvalget skal nu beslutte hvordan der evalueres på arbejdet med anbefalingerne og effekterne af disse.


"Udvalget anbefaler at, der efter 2-3 år evalueres på udviklingen af frivilligheden i Faxe Kommune, og status vedrørende udvalgets anbefalinger. Hvordan afspejler anbefalingerne sig i det frivillige og det kommunale område – Hvilket aftryk har de medført? Både direkte i direkte form men også i indirekte form"


Baggrund:
Udvalget har løbende arbejdet med anbefalingerne fra rapporten, bl.a. via temaoplæg på Frivillighedskonferencerne i 2017 og 2018, og ved opdatering af strategiramme for frivillighed samt håndbog til samarbejde mellem frivillige og ansatte i Faxe Kommune.


De 11 anbefalinger fra rapporten som udvalget har arbejdet med er:


 1. at det nationale frivilligcharter er udgangspunkt for samarbejde og udvikling i Faxe Kommune
 2. at få frivilligheden ind i folkeskolen
 3. at fortælle den gode frivillige historie
 4. at løsne den mentale afstand i mellem foreningerne
 5. at frivilligheden har stor geografisk spredning
 6. at frivillighedens mangfoldighed respekteres
 7. at definere grænser/rammer for samarbejdet og opgaver klart
 8. at foreningsaktiviteter samles i fysiske fællesskaber
 9. at etablere et Frivilligcenter
 10.  at etablere et Frivilligt Samråd
 11.  at gøre status på udviklingen i frivilligheden (og anbefalingerne)

Administrationen anbefaler at samrådet drøfter og beslutter hvilken form evalueringskonceptet skal have (fx. en spørgeskemaundersøgelse henvendt det frivillige område, en workshop eller en studietur med besøg hos lokale frivillige aktører osv.)


Den videre proces:

Herefter vil administrationen samle dagens ideer samt beslutning i et notat, og udarbejde et konkret forslag til et evalueringskoncept på mødet d. 10. december 2019.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Frivilligt Samråd.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at Frivilligt Samråd tager beslutning omkring et evalueringskoncept for de 11. anbefalinger fra § 17 stk. 4 udvalget for Frivillighed, Foreningsliv og Civilsamfund.


Beslutning

Administrationen udarbejder konkrete evalueringsforslag. Forslagene præsenteres på samrådets møde i december.


Fie Watson Hansen og Jens Kristian Nielsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


16. Orientering omkring det endelige program for frivillighedskonferencen 2019

Sagsfremstilling

Frivilligt Samråd besluttede på mødet d. 17. juni at konferencen afholdes i Kultunariet d. 11. november, og at arrangementets overordnede temaer er samarbejdet mellem frivillige/foreninger og ansatte i kommunen, samt frivillighedens karakter med fokus på ad hoc frivillige. Dette punkt er en opdatering omkring Frivillighedskonferencens program og en præsentation af den metode (Open Space) som en del af arrangementet bygger på.

Open Space metoden
Open Space metoden går ud på at konferencedeltagerne indledningsvis vælger ca. syv aktuelle temaer/problemstillinger indenfor det frivillige område. Herefter etableres syv stationer (kaffemøder) med udgangspunkt i hvert emne. Deltagerne bevæger sig frit rundt på stationerne og nøgleord fra disse samtaler noteres på en planche. Alle plancherne samles til slut på en gallerivæg.

Konsulentvirksomheden "Ingerfair" vil bistå med 2 inspirationsoplæg og afviklingen af en Open Space øvelse under konferencen. Virksomheden er specialiseret indenfor civilsamfund og frivillighed og arbejder med uddannelse, vidensdeling og undersøgelser på området.

Program for Frivillighedskonferencen 2019:

 • 18.30-18.35 Velkomst v. Formand for Frivilligt Samråd
 • 18.35-19.00 Inspirationsoplæg: Nye former for frivillighed – kan vi i foreningen håndtere og tæmme det uorganiserede og ad-hoc prægede engagement?

 • 19.00-19.20 Inspirationsoplæg: om samskabelse og samarbejdet mellem frivillige, foreninger og ansatte.
 • 19.20-19.45 Pause
 • 19.45-20.30 Open Space øvelse ("kaffemøder" mellem deltagerne - Emnerne for møderne bestemmes af deltagerne på konferencen)
 • 20.30-21.00 Paneldebat omkring samarbejdet mellem frivillige og ansatte med afsæt i Faxe Kommunes nye håndbog.
  Debatpanelet vil bestå af 4 personer, hvor den ene deltager er oplægsholderen fra Ingerfair.
 • 21.00-21.15 Afslutning v. Kulturchef Benny Agergaard 

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Frivilligt Samråd.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at orienteringen omkring programmet og metode tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fie Watson Hansen og Jens Kristian Nielsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


17. Valg af ny formand til Frivilligt Samråd

Sagsfremstilling

Baggrunden for dette punkt er at Henriette Flænsdal har meddelt administrationen at hun ønsker at udtræde af Frivilligt Samråd. Da Henriette Flænsdal er formand for Frivilligt Samråd skal rådet derfor vælge en ny formand.

Plan & Kulturudvalgets valg af nyt medlem til Frivilligt Samråd:
Henriette Flænsdal repræsenterer de tre medlemmer med viden, interesse og engagement på frivillighedsområdet herunder kulturområdet. Disse tre medlemmer udpeges ifølge kommissoriet af Plan & Kulturudvalget.
Plan & Kulturudvalget har på deres møde d. 25. juni 2019 besluttet, at administrationen kontakter det frivillige/kulturelle område omkring mulige kandidater og udpeger et nyt medlem til Frivilligt Samråd (p.t. ikke bekræftet).

Valg af ny formand:
Som det fremgår af kommissoriet skal formanden for samrådet udpeges blandt de 7 medlemmer fra det frivillige område, mens næstformanden findes blandt de 4 repræsentanter fra Byrådet.

Administrationen indstiller, at der på mødet vælges en ny formand for Frivilligt Samråd. 

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 17 stk. 4

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Frivilligt Samråd.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at Frivilligt Samråd vælger en ny formand blandt medlemmerne fra det frivillige område.


Beslutning

Pilon Foghmar er valgt som formand for Frivilligt Samråd.


Fie Watson Hansen og Jens Kristian Nielsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


18. Gensidig orientering

Sagsfremstilling

'Bordet rundt' - nyt fra medlemmerne i Frivilligt Samråd


Status på planlægningen af Foreningernes Dag
Den 1. september bliver der afholdt Foreningernes Dag for 6. år. Der er tilmeldt 51 foreninger, hvor af de 11 er helt nye deltagere ved Foreningernes Dag. I alt har 124 forskellige foreninger medvirket en eller flere gange ved Foreningernes Dag.

I år byder på et stort børneshow (Paw Patrol), og programmet indeholder også flere af de ’faste’ indslag såsom skumshow, faldskærmsudspring, forskellige musikalske indslag og uddeling af Foreningernes Dags priser. Foreningerne står også for nogle nye indslag, hvor der blandt andet kan nævnes Jumping fitness, parkour på airtrack, forhindringsbane for kørestole, ergometer-roning og meget andet. 

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Frivilligt Samråd.

Beslutning

Kjeld Folke Jørgensen orienterede om sidste nyt fra Foreningernes Dag.


Intet yderligere at referere. 


Fie Watson Hansen og Jens Kristian Nielsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.