Frivilligt Samråd - 30-11-2021

Referat
Dato:
Tirsdag, 30 november, 2021 - 17:00
Hent som fil:
22. Godkendelse af dagsorden

Økonomi


Sagen afgøres af

Frivilligt Samråd

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Henrik Aakast, Jens Kristian, Nadia Bruun, Camilla Meyer, Anne Graulund

23. Evaluering og anbefalinger til nyt Frivilligt Samråd 2022

Resume

Frivilligt Samråds periode udløber i 2021 og der skal i 2022 etableres et nyt samråd. Samrådet skal diskutere emner som de anbefaler, at det nye samråd arbejder videre på, eller bør tage op til drøftelse. Frivilligt Samråd afholdte den første drøftelse i forhold til anbefalinger til det nye samråd, på mødet den 31. august, og skal her afholde den anden og sidste drøftelse og udarbejde anbefalinger til det kommende Friviligt Samråd. Drøftelsen vil være en evaluering af det nuværende Samråds periode.


Sagsfremstilling

Frivilligt Samråd blev etableret i 2017 som forlængelse af §17, stk. 4 udvalget. Samrådet har ifølge kommissoriet en idéskabende og rådgivende funktion i forbindelse med at Plan & Kulturudvalget har ansvaret for frivilligheden generelt i Faxe Kommune. Samrådet forventes at arbejde bredt og kan berøre politikker, retningslinjer eller praksis på tværs af udvalgt- og fagområder.


Formål:

Frivilligt Samråd har til formål at:


 • øge frivilligheden i Faxe Kommune
 • øge dialogen mellem civilsamfund og Faxe Kommune som organisation
 • være aktiv dialog- og samarbejdspartner i forhold til udvikling af det frivillige arbejde i Faxe Kommune
 • være høringspart i emner, der har betydning for frivillige i Faxe Kommune
 • udtale sig om principperne for tildeling af forskellige midler til de frivillige


Drøftelse af perioden

På samrådets møde den 31. august 2021, blev den nuværende periode drøftet udfra disse spørgsmål

 • Hvordan er perioden gået?
 • Hvad har fungeret godt undervejs og hvad har fungeret mindre godt?


Samrådet udarbejdede en SWOT analyse (se bilag) hvori styrker, svagheder, muligheder og trusler blev drøftet.

På dette møde er der mulighed for at supplere SWOT'en.

Herudover skal samrådet drøfte hvorvidt Samrådet i perioden 2018-2021 er lykkedes med at leve op til formålet hvorefter der udarbejdes anbefalinger til det nye Samråd.

Denne drøftelse tages ud fra et overblik over de opgaver som samrådet har siddet med i perioden.

Opgaverne over de seneste 4 år har været:

 • En årlig frivillighedskonference
 • Relancering af håndbog for frivillige
 • Opdatering af strategiramme
 • Bidrag til ny Kultur- og fritidspolitik
 • Evaluering af anbefalingerne fra §17, stk. 4 udvalget
 • Høring i forhold til ny sundhedspolitik
 • Høring i forhold til ny integrationspolitik


Se bilag for uddybning af opgaver.


I hvor høj grad har disse opgaver ligget inden for formålet og er der evt. fokusområder som Samrådet har savnet, eller kunne have ønsket sig mere af?


Udfra dagens drøftelse og SWOT analysen, skal Samrådet nu udarbejde en række anbefalinger til et nyt samråd.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Frivilligt Samråd

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller at Frivilligt Samråd tager drøftelsen til efterretning og udarbejder en række anbefalinger til det kommende Samråd.

Beslutning

Godendt med følgende anbefalinger til det nye frivillige samråd:

Form:

 • Start med en god og gennemgående introduktion til hvad det vil sige at være med i Frivilligt Samråd inkl. forventningsafstemning
 • Deltagelse i samrådet giver et godt samspil mellem de frivillige og politikerne - husk at tage det med ud til baglandet
 • Afhold gerne møder ude i foreninger, på den måde kommer man ud og møder folk i egne omgivelser og rammerne bliver mere uformelle
 • Lad foreningerne komme med indspark til hvilke emner samrådet skal tage op


Emner:

 • Partnerskaber. Hvordan kan man arbejde sammen på tværs af foreninger og hjælpe hinanden. Der blev taget hul på emnet på frivillighedskonferencen 2021 og her er meget der kan arbejdes videre med
 • Hvordan får man flere frivillige - også i bestyrelsen? Et emne som bliver ved at være aktuelt
 • Samarbejde mellem kommune og forening/frivillig med henblik på udvikling, etiske hensyn og grænserne mellem den frivillige opgave og den profesionelle opgave
 • Forskellige former støtte af foreningerne - lokalefordeling, puljer m.m.Fraværende: Henrik Aakast, Nadia Bruun, Anne Graulund

24. Opsamling på frivillighedskonferencen 2021

Resume

Frivillighedskonferencen 2021blev afholdt den 12. oktober og der deltog ca. 40 personer fra både det frivillige, sociale område, det folkeoplysende område og det kulturelle område. Temaerne var "Samarbejde og Udvikling". Samrådet skal nu samle op på arrangementets indhold og form.


Sagsfremstilling

Årets konference blev indledt med en velkomst af formand for Frivilligt Samråd, Pilon Faghmar. Herefter fulgte et oplæg af Torben Stenstrup om "den attraktive forening". Efter oplægget blev der afholdt en såkaldt speeddating øvelse, styret af frivillighedskonsulent Nicolai Nøddebo.


Efter en kort pause fulgte to korte oplæg fra frivillige foreninger, henholdsvis Haslev Skakklub og Dalgården.

Aftenen blev afsluttet med en fælles opsamling (se evt. referatet på bilag).


Deltagernes respons på konferencen har været positive.


En del medlemmer fra Frivilligt Samråd deltog i konferencen og det indstilles, at Samrådet drøfter oplevelserne fra mødet med henblik på evaluering og eventuelle anbefalinger til næste konference.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser  

Sagen afgøres af

Frivilligt Samråd

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller at samrådet drøfter deres oplevelser ved konferencen og formulerer eventuelle anbefalinger til næste konference.


Beslutning

Godkendt med følgende bemærkninger:

Samrådet anbefaler at holde fast i mødeformatet, gerne inkluderet en sang. Opmærksomhed på start og slut tidspunkt.


Fraværende: Henrik Aakast, Nadia Bruun, Anne Graulund

25. Gensidig orientering

Sagsfremstilling

"Bordet rundt" - nyt fra medlemmerne af samrådet


Frivillighedsrådets repræsentantskabsmøde


Budget 2022

Idrætsforeningernes rammer og vilkår 2021
Dansk Idrætsforbund (DIF) har i oktober 2021 offentliggjort en undersøgelse af idrætsforeningernes rammer og vilkår 2021, med fokus på økonomi, faciliteter, frivillighed og idrætspolitik.

I undersøgelsen bliver Faxe Kommune rangeret på en samlet 23. plads, hvilket er et fald fra en 11. plads i den tidligere 2017-undersøgelse (I 2013 rangerede kommunen på plads 35). Kommunens placeringer på de ialt 21 parametre spænder dog vidt. Blandt andet er Faxe Kommune rangeret på en 7. plads vedr. foreningernes tilfredshed med de kommunale tilskudsordninger, adgang til faciliteter på en 1. plads og den kommunale service og samarbejde på en 10. plads, mens Faxe Kommune placerer sig på plads 63 vedr. anlægsudgifter pr. indbygger og plads 71 vedr. driftsudgifter pr. indbygger.

Undersøgelsen er baseret på både en spørgeskemaundersøgelse (11 parametre) og eksterne datakilder, fx. Danmarks Statistik (10 parametre). Undersøgelsen følger op på en tilsvarende undersøgelse, der blev gennemført i 2017 og 2013. Rapport for undersøgelsen er vedhæftet. Mere om 2021-undersøgelsen kan findes på: https://kv21.dif.dk/kommuneundersogelse#TableauØkonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Frivilligt Samråd

Beslutning

Godkendt


Fraværende: Henrik Aakast, Nadia Bruun, Anne Graulund

26. Eventuelt

Økonomi


Sagen afgøres af

Frivilligt Samråd