Handicaprådet - 13-12-2022

Referat
Udvalg:
Dato:
Tirsdag, 13 december, 2022 - 17:00
Hent som fil:
47. Godkendelse af dagsorden

Resume

Handicaprådet skal godkende dagsordenen. 

Sagsfremstilling

Handicaprådet skal godkende dagsordenen.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Handicaprådet.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at Handicaprådet godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Karsten Møller (Center for Ejendomme).

48. Høring: Samlet katalog for kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde 2022

Resume

Kvalitetsstandarderne for det specialiserede voksensocialområde er blevet revideret og samlet i et katalog, som skal til godkendelse i Socialudvalget den 9. januar 2023. Inden da skal kataloget i høring. Handicaprådet er høringspart og sagen er på dagsorden, med henblik på at udarbejde et høringssvar.


Kataloget består af tolv kvalitetsstandarder. Der er hverken ændret i sagsbehandlingstid eller i serviceniveau. Og der arbejdes fortsat ud fra en individuel vurdering af borgerens konkrete situation (det vejlende serviceniveau i kvalitetsstandarderne er blot vejledende).


Ændringerne i kvalitetsstandarderne er primært af redaktionel karakter i forbindelse med, at de tidligere standarder er overført og uddybet i en nye skabelon godkendt af Socialudvalget den 7. juni 2022.

Sagsfremstilling

Socialudvalget godkendte den 7. juni 2022 en revideret kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85. Med denne godkendelse fulgte en beslutning om at revidere de øvrige kvalitetsstandarder på udvalgets område, efter samme skabelon.


Der er revideret i alt tolv kvalitetsstandarder for det vejledende serviceniveau, for tilbud efter serviceloven og almenboligloven på det specialicerede voksensocialområde. Kvalitetsstandarderne er samlet i et katalog for at skabe overblik over kvalitetsstandarder på området.


Materialet er sendt i høring i perioden den 31. oktober - 14. december 2022, kl. 8.00. Udsendt høringsbrev vedlægges som bilag 1.


Høringen omfatter nedenstående kvalitetsstandarder:


 • Socialpædagogisk støtte jf. servicelovens § 85 - senest godkendt d. 7. juni 2022.
 • Borgerstyret personlig assistance jf. servicelovens § 96 – senest godkendt d. 24. juni 2019.
 • Ledsagelse jf. servicelovens § 97 – senest godkendt d. 24. juni 2019.
 • Særlig kontaktperson for døvblinde jf. servicelovens § 98 – senest godkendt d. 19. september 2017.
 • Tilbud af behandlingsmæssig karakter jf. servicelovens § 102 – senest godkendt d. 11. januar 2021.
 • Beskyttet beskæftigelse jf. servicelovens § 103 – senest godkendt d. 27. august 2018.
 • Aktivitets- og samværstilbud jf. servicelovens § 104 – senest godkendt d. 26. oktober 2020.
 • Længerevarende botilbud jf. almenboliglovens § 105 – senest godkendt d. 27. august 2018.
 • Midlertidigt botilbud jf. servicelovens § 107 – senest godkendt d. 29. november 2017.
 • Længerevarende botilbud jf. servicelovens § 108 – senest godkendt d. 22. januar 2018.
 • Ophold på kvindekrisecenter jf. servicelovens § 109 – senest godkendt d. 22. oktober 2019.
 • Midlertidigt ophold på herberg og forsorgshjem til personer med særlige sociale problemer jf. servicelovens § 110 – senest godkendt d. 20. januar 2020.


Kvalitetsstandarderne er udfærdiget i skabelon godkendt på Socialudvalgsmøde d. 7. juni 2022. Skabelonen er opdelt i to: Første del er tiltænkt vejledning og information til borgere og pårørende; anden del er en faglig uddybning til medarbejdere og samarbejdspartnere.


Der er hverken ændret i sagsbehandlingstider eller i serviceniveau. Og der arbejdes fortsat ud fra en individuel vurdering af borgerens konkrete situation (det vejlende serviceniveau i kvalitetsstandarderne er blot vejledende).


Ændringerne i kvalitetsstandarderne er primært af redaktionel karakter. De tidligere standarder er overført og uddybet i den nye skabelon. I nedenstående tre kvalitetsstandarder er der dog sket ændringer fra den tidligere:


Socialpædagogisk støtte jf. servicelovens § 85

I den tidligere kvalitetsstandard fremgik der i anden del under punkt 6 ”sagsbehandling – undersøgelse, udredning og visitation” tre tabeller, som nu er samlet i én tabel for at gøre det mere overskueligt. Ligesom man er gået bort fra bevilling af pakker af timer, og i stedet arbejder ud fra vejledende støttetimer. Det er præciseret at støtten udmåles på baggrund af en individuel og konkret vurdering.


Særlig kontaktperson for døvblinde jf. servicelovens § 98

I den tidligere kvalitetsstandard fremgik det, at timerne udmåles som et fast ugentligt timeantal baseret på borgerens individuelle behov. Der indgik en tabel som udtryk for pakkeløsninger af timer til borgerne. Denne er udtaget.


Midlertidigt ophold på herberg og forsorgshjem til personer med særlige sociale problemer jf. servicelovens § 110

I anden del af kvalitetsstandarden under punkt 5 ”omfang og afgrænsning”, er opmærksomheden skærpet i forhold til, at borgeren straks efter indskrivning på herberg eller forsorgshjem skal opskrives til egen bolig. Der skal lægges en udslusningsplan, hvor der tages stilling til behovet for bostøtte, i det der er tale om at borgeren er i et midlertidigt ophold som altid kun skal være ganske kortvarigt.


Samlet katalog for kvalitetsstandarder vedlægges som bilag 2.


Leder af visitation Handicap & Psykiatri Kirsten Kaxe deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af
Handicaprådet.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at Handicaprådet udarbejder et høringssvar til "Samlet katalog for kvalitetsstandarder på det specialiserede voksensocialområde".

Beslutning

Sagen blev drøftet og der blev efterfølgende udarbejdet et høringssvar, som blev sendt til administrationen den 14. december 2022.


Høringssvar vedlagt som bilag 3 - Handicaprådets høringssvar 14.12.22 - Samlet katalog over kvalitetsstandarder på voksenområdet 2022.


Fraværende: Karsten Møller (Center for Ejendomme) og Kirsten Kaxe (leder af visitation Handicap & Psykiatri).


49. Høring: Udvidelse af Socialpædagogisk Center Øst ved etablering af længerevarende botilbud efter servicelovens § 108

Resume

Sagen forelægges Handicaprådet til høring vedrørende udvidelse af Socialpædagogisk Center Øst i form af etablering af en specialiseret længerevarende botilbudssatellit efter servicelovens § 108. Tilbuddet vil udvide Faxe Kommunes tilbudsvifte, som i dag ikke rummer længerevarende botilbud efter servicelovens § 108 til denne specifikke målgruppe. Tilbuddet forventes at kunne driftes mindre omkostningstungt end ved køb af tilbud uden for kommunens tilbudsvifte.


Faxe Kommune har et udækket behov aktuelt og i fremtiden for borgere der er i målgruppen for et specialiseret længerevarende botilbud efter servicelovens § 108. Målgruppen omfatter borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, herunder autisme, udviklingshæmning og udadreagerende adfærd.


Sagsfremstilling

Sagen forelægges Handicaprådet til høring vedrørende etablering af et specialiseret længerevarende botilbud efter servicelovens § 108 med 4 pladser. Tilbuddet er en udvidelse af Socialpædagogisk Center Øst i Faxe, og botilbuddet etableres som en satellit under Socialpædagogisk Center i eksisterende bygninger på Førslev Bygade 16a, 4690 Haslev, som er vurderet egnet til formålet.


Tilbuddet omfatter en målgruppe, som kræver en specialiseret indsats, som i dag ikke kan rummes inden for den eksisterende tilbudsvifte.


Formålet med tilbuddet er at skabe et hjem for borgere, hvor de ydes en individuelt tilrettelagt indsats med afsæt i deres funktionsniveau, forudsætninger, ønsker og behov. Målet er at borgernes livskvalitet maximeres, og at borgernes problemskabende adfærd minimeres.


Visitation Handicap & Psykiatri oplever et aktuelt og fremtidigt behov for et specialiseret længerevarende botilbud efter servicelovens § 108. Et tilbud der kan rumme en målgruppe af borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, herunder autisme, udviklingshæmning og problemskabende adfærd eksempelvis i form af udadreagerende, krænkende eller indadreagerende adfærd. Borgerne vil ofte være vurderet til at have et svært eller fuldstændigt problem. Det er borgere med et omfattende støttebehov, som har behov for en indsats med høj personalenormering.


Visitation Handicap & Psykiatri skal aktuelt finde plads til én borger, der er opsagt af sit eksterne tilbud. Borgeren matcher målgruppen, for det tilbud der ønskes etableret. Borgeren kan flytte ind, når tilbuddet står klar, forventeligt per 1. februar 2023. Der er yderligere 2-3 borgere som på sigt vurderes at kunne være i målgruppen for tilbuddet.

Høringsbrevet " er vedlagt som bilag.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Der er lavet en konkret takstberegning for det nye tilbud, der er baseret på tilbuddets samlede forventede omkostninger i 2023, samt en gradvis opfyldning af tilbuddets 4 pladser i løbet af året. Den beregnede takst udgør 8.968 kr. pr. døgn i 2023.

Denne takst skal ses i forhold til, at der aktuelt betales op til ca. 17.000 kr. for sammenlignelige tilbud for målgruppen. Dertil kommer, at myndighedsbudgettet på det specialiserede voksenområde aktuelt betaler ca. 700.000 kr. om året i husleje og driftsudgifter til bygningen i Førslev, der står tom.

For at sikre botilbuddet bedst muligt mod underbelægning i længere tid ad gangen etableres det inden for rammeaftalen, så pladserne kan udbydes eksternt, hvis der skulle opstå ledig kapacitet.

På baggrund af ovenstående er det administrationens vurdering, at det er økonomisk bæredygtigt for Faxe Kommune at etablere det skitserede botilbud efter Servicelovens § 108.

Sagen afgøres af

Handicaprådet.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at Handicaprådet afgiver høringssvar.

Beslutning

Sagen blev drøftet og der blev efterfølgende udarbejdet et høringssvar, som blev sendt til administrationen den 15. december 2022 (Centerchef Morten Just bevilligede en ekstra dag inden høringsfrist).


Høringssvar vedlagt som bilag 3 - Handicaprådets høringssvar 15.12.22 - Evt. etablering af specialiseret § 108 botilbud.


Fraværende: Karsten Møller (Center for Ejendomme).


50. Godkendelse af program til studietur til Handicaporganisationernes Hus

Resume

Handicaprådet har besluttet at tage på studietur til Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup. Dato er fastlagt, nu foreligger program til godkendelse.


Sagsfremstilling

På møde den 19. april 2022 godkendte Handicaprådet formandens forslag om en studietur til Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup, med deltagelse af Handicaprådets suppleanter.


På møde den 23. august besluttede Handicaprådet at studieturen skulle være den 23. januar 2023. Socialudvalget har, med Handicaprådets anbefaling, valgt at sætte fokus på deltagelse og tilgængelighed i udarbejdelse af handleplaner for 2022-2023. Derfor valgte Handicaprådet at få et oplæg om deltagelse og tilgængelighed på studieturen og at invitere den tværfaglige gruppe som arbejder med udarbejdelse af handleplaner med.


Handicaprådet ønskede ved møde den 23. august, at studieturen skulle begynde kl. 16.00. Men da Handicaporganisationernes Hus lukker kl. 18.00 anbefaler Center for Social, Sundhed & Pleje, at vi begynder kl. 15.00 for at få tid til det hele.


Formål

Formålet med studieturen er, at få inspiration til arbejdet for borgere med handicap i Faxe Kommune, opleve Handicaporganisationernes Hus og få indsigt i Danske Handicaporganisationers arbejde.


Deltagere
Faxe Kommunes Handicapråd og suppleanter, samt den tværfaglige administrative arbejdsgruppe, som arbejder med handleplaner for Deltagelse og Tilgængelighed, for borgere med handicap i Faxe Kommune.

Tid og sted
Mandag den 23. januar 2023, kl. 15.00-18.00
Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

Program

Kl. 15.00 - 15.05

Ankomst og velkomst


Kl. 15.05 – 16.05

Deltagelse og tilgængelighed

Kl. 16.05 – 17.05

Rundvisning i Handicaporganisationernes Hus


Kl. 17.05 – 17.10

Tage smørrebrød, vand med ind til sin plads


Kl. 17.10 – 17.55

Hvem er DH, hvordan og hvad arbejder vi for?

Kl. 17.55 – 18.00

Tak for i dag


Transport
Der arrangeres ikke fælles transport. Vi mødes på adressen, men kør gerne sammen af hensyn til miljø og økonomi.


Program vedlægges som bilag 1.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Handicaprådet dækker udgifter til transport for Handicaprådets medlemmer og suppleanter.

Deltagere fra den tværfaglige administrative arbejdsgruppe får dækket udgifter til transport fra respektive administrative konti.

Handicaprådet dækker udgifterne til forplejning, 229 kr. pr. deltager.

Sagen afgøres af

Handicaprådet.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at Handicaprådet godkender programmet.

Beslutning

Godkendt.


Invitationen sendes ud på mail og der er tilmeldning til Anne Marie Kragholm Skovsgaard. Afbud fra Madeleine Hansen (DH).


Fraværende: Karsten Møller (Center for Ejendomme).

51. Meddelelser

Resume

Meddelelser.


Sagsfremstilling

Centerchef Morten Just orienterer om ændringer til administrationsgrundlaget.


Centerchef Morten Just orienterer om opfølgning på tidligere påbud på bostederne. Spørgsmål fra formanden: Er påbuddene ophævet og hvad gør man for at hindre nye påbud andre steder?

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Handicaprådet.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at meddelelserne tages til efterretning.


Beslutning

Høringer
Claus Bo Hansen(DH) formand: Handicaprådet, ved sekretær Anne Marie Kragholm Skovsgaard, er sat på den statslige høringsliste, som man kan komme på for at blive orienteret i forbindelse med offentliggørelse af planer (kommune- og lokalplaner). Sekretæren sender modtagne mails videre til formanden, som vurderer fra sag til sag, om det er relevant at sende materialet i høring i Handicaprådet.


Udskiftning i Handicaprådet

Dorthe Adelsbech(V) næstformand: Dorthe Adelsbech(V) bytter roller med sin stedfortræder Helle Lysholm(V). Helle Lysholm(V) indtræder i Handicaprådet pr. 1. januar 2023, Dorthe Adelsbech(V) bliver stedfortræder.


Vederlagsfri fysioterapi

Gurli Susanne Pedersen(DH) medlem: Den landsdækkende vederlagsfri fysioterapi (ved privatpraktiserende fysioterapeuter) er stoppet, da der ikke er flere penge i puljen. Administrationen undersøger hvad KL melder ud.


Administrationsgrundlag

Morten Just, centerchef for Social, Sundhed & Pleje: Administrationen fremlægger ændringsforslag til administationsgrundlaget for Økonomiudvalg og Byråd. Formålet med ændringen er, at Handicaprådet skal have råderet over eget budget, indenfor den givne ramme. Sagen vendes med Handicaprådets formand inden den sendes til politisk behandling.


Opdatering efter påbud

Morten Just, centerchef for Social, Sundhed & Pleje: Påbuddene i Socialpædagogisk Center er ophævet og der arbejdes på at forbedre forholdene og opgradere personalets kompetencer. Der er ansat to sygeplejersker, en i Socialpædagogisk Center Øst og en i Socialpædagogisk Center Vest.


Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri: Vi ser helhedsorienteret på borgernes liv. Ud over den pædagogiske tilgang inddrages den sundhedsfaglige tilgang til borgernes hverdag. Sygeplejerskerne understøtter medicinhåndtering og oplæring af medarbejderne.


Fraværende: Karsten Møller (Center for Ejendomme).

52. Godkendelse af referat

Resume

Handicaprådet skal godkende referatet. 

Sagsfremstilling

 Handicaprådet skal godkende referatet. 

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Handicaprådet.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at Hancdicaprådet godkender referatet.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Karsten Møller (Center for Ejendomme).