Handicaprådet - 14-12-2023

Referat
Udvalg:
Dato:
Torsdag, 14 december, 2023 - 17:00
Hent som fil:
56. Rundvisning på Café Paraplyen

Resume

Handicaprådet mødes til en frivillig rundvisning på Café Paraplyen, ved leder Anette Hougaard.

Sagsfremstilling

Handicaprådet ønsker at komme tættere på Faxe Kommunes tilbud på det specialiserede voksenområde. Derfor indledes møderne i 2023 med en frivillig rundvisning fra kl. 16.30 på udvalgte tilbud, ordinære møder begynder kl. 17.00


I dag besøges Café Paraplyen i deres nye lokaler på Jernbanegade i Haslev. Handicaprådet mødes kl. 16.30 med leder Anette Hougaard, som vil vise rundt.


Mødested

Café Paraplyen

Jernbanegade 26

4690 Haslev


Café Paraplyen er en del af KFUMs Sociale Arbejde. Her er alle er velkomne til at kigge ind, dog er den primære målgruppe ensomme, socialt udsatte og/eller psykisk sårbare. Man bydes velkommen af frivillige medarbejdere, som kan fortælle om de mange tilbud og aktiviteter. Brugere får tilbudt morgenmad hver dag kl. 9.00, undtagen lørdag, hvor der er lukket. Dagens ret kan købes mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 12-13. Onsdag holdes aften åbent med spisning kl. 17.30. Der er begrænset plads, så det er en fordel at bestille bord.


Café Paraplyen har i en årrække ligget rundt om hjørnet i Vestergade 4, men rammerne blev for små til efterspørgslen. Derfor har KFUMs Sociale arbejde købt ejendommen Jernbanegade 26, for at leje den ud til Paraplyen. Ejendommen er købt med aftale om formel overtagelse pr. 1. august, og ejendommen i Vestergade er opsagt til fraflytning pr. 30. november. Det er således helt ny ibrugtagne lokaler, Handicaprådet skal besøge i dag.


Der er tale om en ejendom på i alt 456 kvm. mod tidligere 200 kvm. I stueplan ca. 280 kvm. til brugerlokaler og køkken, samt en lukket gårdhave, hvor brugerne kan sidde i fred og ro. De resterende kvm. findes på 1. og 2. sal, herindrettes mødelokaler og kontor.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Handicaprådet.

Indstilling

Administrationen indstiller at rundvisningen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Helle Lysholm (V).57. Godkendelse af dagsorden

Resume

Handicaprådet skal godkende dagsordenen.

Sagsfremstilling

Handicaprådet skal godkende dagsordenen.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Handicaprådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Handicaprådet godkender dagsordenen.

Beslutning

Pkt. 59 rykker op som første punkt, punkt 58 rykker ned som sidste punkt.


Godkendt.


Fraværende: Helle Lysholm (V).58. Orientering om Borgerrådgiverens årsrapport 2022

Resume

Formanden for Handicaprådet har bedt om en orientering om borgerrådgiverens rapport på handicapområdet.


Borgerrådgiver Anne Thielemann deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren aflægger én gang årligt rapport til byrådet, for at støtte byrådet i dets tilsyn med den kommunale forvaltning. Borgerrådgiveren giver kommunens politikere og ledelse viden om den del af den kommunale praksis, der ikke fungerer efer hensigten og kommer med forslag til, hvordan sagsbehandlingen kan forbedres. Formanden for Handicaprådet har i denne forbindelse ønsket en orientering om borgerrådgiverens rapport på handicapområdet.


Årsrapporten indeholder beskrivelser af udvalgte forvaltningsretlige emner, der har betydning for sagsbehandlingen, som belyses ved hjælp af konkrete sager, der i årets løb har ført til forandring, eller som har givet stof til eftertanke. Efter hvert afsnit har borgerrådgiveren formuleret nogle anbefalinger. Derudover er der formuleret nogle mere overordnede anbefalinger. Rapporten indeholder ligeledes nogle anbefalinger inden for specifikke sagstyper samt fremadrettede fokuspunkter:


Alle centre: Opmærksomhed på 10 dages fristen (arbejdsdage) for besvarelse af henvendelser.


Center for Social, Sundhed & Pleje:

 • Der bør ved ”systemtræk” afdækkes, om de offentliggjorte frister for sagsbehandlingstid, reelt er realistiske og retvisende i forhold til at oplyse borgerne om kommunens serviceniveau.
 • Fokus på kvitteringsbreve, screening af sager ved modtagelse og skriftlig tilbagemelding til ansøgere, hvis sagsbehandlingsfrister ikke kan overholdes.


Center for Børn, Unge & Familie:

 • Der bør fortsat være fokus på krav om skriftlige afgørelser med klagevejledning ved beslutning om opstart af børnefaglig undersøgelse og ved beslutning om foranstaltninger efter servicelovens § 52, stk. 3. Forinden afgørelse om foranstaltning(er) bør der udarbejdes en klar og tydelig handleplan – ikke bare af hensyn til de berørte parter (børn/forældremyndighed), men også af hensyn til eventuelle leverandører, der skal stå for udførelsen af det faktiske arbejde med børn/forældremyndighed. Der bør ligeledes være fokus på handleplansopfølgning.
 • Der bør være fokus på registrering af fravær på skoleområdet. I den forbindelse vil jeg anbefale, at alle skoleledere arbejder ud fra ensartede regler for registrering af fravær.

Opfølgning skal være i overensstemmelse med gældende lovgivning og der bør udarbejdes referater/ notater som dokumentation herfor på den enkelte elevs sag.


Borgerrådgiverens årsrapport er vedhæftet som bilag 1.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Handicaprådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Helle Lysholm (V) og Karsten Møller.59. Høring vedr. samlet katalog for kvalitetsstandarder på det specialiserede voksensocialområde

Resume

Handicaprådet får hermed samlet katalog for kvalitetsstandarder på det specialiserede voksensocialområde i høring, med frist for høringssvar den 18. december 2023.


Leder af Visitaion Handicap & Psykiatri Kirsten Kaxe deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har revideret kommunens kvalitetsstandarder på det specialiserede voksensocialområde. Høringen omfatter følgende kvalitetsstandarder:


 • Socialpædagogisk støtte jf. servicelovens § 85
 • Borgerstyret personlig assistance jf. servicelovens § 96
 • Ledsagelse jf. servicelovens § 97
 • Særlig kontaktperson for døvblinde jf. servicelovens § 98
 • Kontaktperson jf. servicelovens § 99
 • Tilbud af behandlingsmæssig karakter jf. servicelovens § 102
 • Beskyttet beskæftigelse jf. servicelovens § 103
 • Aktivitets- og samværstilbud jf. servicelovens § 104
 • Længerevarende botilbud jf. almenboliglovens § 105
 • Midlertidigt botilbud jf. servicelovens § 107
 • Længerevarende botilbud jf. servicelovens § 108
 • Ophold på kvindekrisecenter jf. servicelovens § 109
 • Midlertidigt ophold på herberg og forsorgshjem til personer med særlige sociale problemer jf. servicelovens § 110


Der er ikke ændret i serviceniveauet efter revidering af kvalitetsstandarderne og der vil altid være tale om individuel vurdering af borgerens konkrete situation.


Ændringerne i kvalitetsstandarderne er sket på baggrund af bemærkninger fra Ankestyrelsens Taskforce, som er tilknyttet Visitation Handicap og Psykiatri. Taskforcens formål er bl.a. at bidrage til at styrke sagsbehandlingen.


Kvalitetsstandarderne i det samlede katalog for 2023 bestod af to dele. Den første del rettede sig imod borgere og pårørende, anden del rettede sig

primært til sagsbehandlerne. Anden del af standarderne er taget ud af kataloget for 2024, da de primært har funktion af arbejdsgangsbeskrivelser

for sagsbehandlerne.


Desuden er der tilføjet en kvalitetsstandard for § 99.


Se vedhæftede bilag 1 Høringsbrev, bilag 2 Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne, samt bilag 3 Samlet katalog over kvalitetsstandarder for 2024, hvor ændringerne er fremhævet.


Høringsfrist

Høringssvar sendes til monpe@faxekommune.dk senest mandag d. 18. december 2023 kl. 9.00

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Handicaprådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Handicaprådet udarbejder et høringssvar.

Beslutning

Formanden udarbejder høringssvar, rundsender til godkendelse i Handicaprådet inden det indsendes i næste uge.


Fraværende: Helle Lysholm (V).60. Godkendelse af mødeplan for 2024

Resume

Handicaprådet får med dette punkt udkast til mødeplan for 2024 til godkendelse.

Sagsfremstilling

I følge Handicaprådets forretningsorden afholder Handicaprådet møder efter behov, dog mindst 6 gange årligt. På denne baggrund fremlægger administrationen en plan for afholdelse af tre møder i første halvår 2024 og tre møder i andet halvår 2024:


 • Torsdag den 25. januar 2024
 • Tirsdag den 12. marts 2024
 • Torsdag den 23. maj 2024


 • Tirsdag den 13. august 2024
 • Tirsdag den 8. oktober 2024
 • Tirsdag den 10. december 2024


Her ud over forventes Handicaprådet, sammen med Udsatterådet, at blive inviteret til dialogmøde med Socialudvalget i juni 2024.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Handicaprådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Handicaprådet godkender møderækken.

Beslutning

Siden dagsordenen blev sendt ud har Handicaprådet, sammen med Udsatterådet, fået en invitation til dialogmøde med BLU den 18. januar 2024. Dialogmødet kommer i forlængelse af Udsatterådets Workshop 2023.


Møderækken godkendes, men én enkelt ændring:


Torsdag den 25. januar 2024 rykkes til

Mandag den 22. januar kl. 16.30


Fraværende: Helle Lysholm (V).61. Tema for møderne i 2024

Resume

Handicaprådet drøfter ønsker til temaer/punkter for arbejdet i 2024.

Sagsfremstilling

Handicaprådets dagsordener består dels af indkomne sager, f.eks. høringer rådet bedes forholde sig til. Men de består i høj grad også af ideer og ønsker fra Handicaprådet, nogle planlagte, andre opstår pga. aktualitet.


Møderne i 2023 har haft besøg på Faxe Kommunes egne tilbud på det specialiserede voksenområde som gennemgående tema. Rådet har mødtes en halv time før de ordinære møder til rundvisning på forskellige steder, hvor møderne efterfølgende er blevet holdt.


Handicaprådet indledte desuden året med et besøg i Handicaporganisationernes Hus, hvor der var fokus på Deltagelse og Tilgængelighed, det valgte tema for udmøntning af Handicappolitikken i 2022-2023.


Det valgte tema for udmøntning af Handicappolitikken i 2023-2024 er Netværk og Fællesskaber. Administrationen foreslår på denne baggrund at Handicaprådet lægger sit fokus her i 2024. Det kan både være med besøg i forskellige tilbud og foreninger og det kan være med oplæg til møderne.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Handicaprådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Handicaprådet drøfter ønsker til temaer og punkter til næste års møder.

Beslutning

Handicaprådet bakker op om temaet Netværk og Fællesskaber og foreslår følgende steder til frivillige besøg inden de ordinære møder i 2024:


 • Bråby Lilleskole
 • Karise Fonden
 • Ledestjernen
 • Vandrerhjemmet
 • Karise Ridefys
 • Haslev/Faxe Handicapidræt


Fraværende: Helle Lysholm (V).62. Meddelelser

Resume

Meddelelser.

Sagsfremstilling

Faxe Kommune får nyt dagsordenssystem pr. 1. januar 2024. Det betyder at Handicaprådets dagsordener fremover kommer til at se lidt anderledes ud. "Beslutning" flyttes op under "Resume" så det bliver lettere at få et overblik over referaterne. Ændringen sker på baggrund af arbejdet med bedre tilgængelighed for kommunens dokumenter på hjemmesiden og på FirstAgenda.


Morten Just orienterer om Køge Kommunes indtræden i Fælles Hjælpemiddeldepot I/S (FDH).

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Handicaprådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Handicaprådet tager meddelelserne til efterretning.

Beslutning

Kristen Olesen, faglig koordinator for virksomhedsservice, har deltaget i Handicaprådets møder som repræsentant for Jobcenteret i sidste halvår 2023. Fra 1. januar 2024 repræsenteres Jobcenteret af Stine Stougård Drøschler, socialfaglig konsulent. Tak for indsatsen til Kristen og velkommen til Stine.


Fraværende: Helle Lysholm (V).63. Godkendelse af referat

Resume

Handicaprådet skal godkende referatet.

Sagsfremstilling

Handicaprådet skal godkende referatet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Handicaprådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Handicaprådet godkender referatet.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Helle Lysholm (V) og Karsten Møller.