Handicaprådet - 18-06-2019

Referat
Udvalg:
Dato:
Tirsdag, 18 juni, 2019 - 17:00
Hent som fil:
17. Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at dagsorden godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Dorthe Adelsbech, Christina Birkemose og Vibeke Nielsen deltog ikke i mødet.


18. Henvendelse fra landsforeningen af førerhunde-brugere

Sagsfremstilling

Landsforeningen af førerhunde-brugere (LAF) har udarbejdet et skriv om 10 kvalitetskrav til førerhunde, som de har rundsendt til landets kommuner. Handicaprådets formand har bedt sekretariatet at undersøge, hvordan Faxe Kommune forholder sig til disse krav.


Visitation Hjælpemidler er dem, der i Faxe Kommune visiterer førerhunde. Leder Michael Baunsgaard skriver følgende om kommunens valg af førerhunde:

"Det er faktisk ekstremt sjældent vi modtager en ansøgning om førerhund (det er ikke én om året). Når det sker, kommer ansøgningen via Dansk Blindesamfund, som - hvis hunden bevilges - også leverer denne og i øvrigt også varetager oplæring af borgeren i brugen af førerhunden. Dansk Blindesamfund følger, når borgeren har haft hunden i en periode, også op på, hvordan det fungerer. "


Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.


Dorthe Adelsbech, Christina Birkemose og Vibeke Nielsen deltog ikke i mødet.

19. Handicapprisen

Sagsfremstilling

Handicaprådet har tradition for at uddele sin egen handicappris til den person, virksomhed, organisation eller institution, som har fremmet lige

muligheder for personer med handicap. Prisen har traditionelt været på 5.000,- kr, som tages ud af Handicaprådets eget budget.


Som tidsplan for uddeling af Handicapprisen foreslås følgende:

  • Indstillingsperioden er 1. august til 1. september 2019
  • Annoncering i hele indstillingsperioden på kommunens hjemmeside, samt ultimo juli og igen medio august i Haslev-Faxe posten samt kommunens facebook
  • Fra 2. september 2019 samles indstillingerne
  • Vinderen udpeges på Handicaprådsmødet den 17. september 2019
  • Handicapprisen overrækkes til Haslev Kulturnat fredag d. 27. september 2019

Sekretariatet er desuden i gang med at undersøge, hvordan indstillingen kan foregå smartest på en sikker måde, så det lever op til persondataforordningen. Dette vil selvfølgelig blive tilrettet i informationsmaterialet, såfremt der findes en løsning.

 

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Handicaprådet beslutter

  1. hvorvidt prisen skal uddeles som i de forgangne år og som beskrevet
  2. om tidsplanen godkendes
  3. om det tidligere anvendte indstillingsskema skal bruges (vedlagt som bilag)
  4. om annonceringsteksten godkendes (vedlagt som bilag)
  5. hvem der skal overrække prisen

Beslutning

Handicaprådet beslutter, at pkt. 1-4 imødekommes som indstillet og at formanden og næstformanden uddeler prisen efter aftale.


Dorthe Adelsbech, Christina Birkemose og Vibeke Nielsen deltog ikke i mødet.


20. Budget 2020

Sagsfremstilling

Materialet for Faxe Kommunes Budget 2020 er sendt i høring, og centerchef Johnny Holst vil gennemgå de budgetforslag, der er særlig relevant for Handicaprådet.

Budgetmaterialet kan findes på Faxe Kommunes hjemmeside: https://www.faxekommune.dk/borger/om-kommunen/budget-regnskab-oekonomi/b...


Handicaprådet kan vælge at udarbejde et høringssvar til Budget 2020 indtil den 1. august 2019.


Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Handicaprådet drøfter de relevante budgetforslag og udarbejder et høringssvar til Budget 2020.

Beslutning

De relevante budgetforslag er blevet gennemgået og drøftet. Handicaprådets medlemmer, der repræsenterer Danske Handicaporganisationer, ønsker at udarbejde et høringssvar.

21. Næste møde

Sagsfremstilling

Næste møde i Handicaprådet finder sted den 17. september 2019 på Socialpædagogisk Center, enten på Tycho Brahes Vej i Haslev eller på Faxe Sundhedscenter med rundvisning ved boligerne på Rådhusvej og Hertelsvej.

Nærmere aftales senere.

Beslutning

Handicaprådet vil gerne afholde mødet på Tycho Brahes Vej, hvis dette er muligt.


Dorthe Adelsbech, Christina Birkemose og Vibeke Nielsen deltog ikke i mødet.


22. Meddelelser

Beslutning

Der blev rejst spørgsmål om mulighed for diæter og befordringsgodtgørelse ved andre handicaprådsrelaterede aktiviteter end de ordinære møder. Der er rejst en generel forespørgsel til kommunens jurister, der undersøger problemstillingen.


Dorthe Adelsbech, Christina Birkemose og Vibeke Nielsen deltog ikke i mødet.