Handicaprådet - 21-09-2023

Referat
Udvalg:
Dato:
Torsdag, 21 september, 2023 - 17:00
Hent som fil:
41. Rundvisning på socialpædagogisk Center Vest

Resume

Handicaprådet mødes til en frivillig rundvisning på Socialpædagogisk Center Vest, ved centerleder Kathe Jeanette Rothausen.

Sagsfremstilling

Handicaprådet ønsker at komme tættere på Faxe Kommunes tilbud på det specialiserede voksenområde. Derfor indledes møderne i 2023 med en frivillig rundvisning fra kl. 16.30 på udvalgte tilbud, ordinære møder begynder kl. 17.00


I dag besøges Specialpædagogisk Center Vest (SPCV) beliggende i Haslev. Handicaprådet mødes kl. 16.30 med centerleder Kathe Jeanette Rothausen, som vil vise rundt.


Mødested

P-pladsen/mødelokalet

Tycho Brahes Vej 2

4690 Haslev


SPCV er et længerevarende botilbud efter almenlovens § 105, hvor der ydes støtte efter servicelovens § 85.


SPCV består af Tycho Brahes Vej 4, 6A og 6B samt T-Huset på Frederiksgade 8, i Haslev. Da der er afsat ½ time til rundvisning, vises Handicaprådet rundt på tilbuddene på Tycho Brahes Vej. Logistikken tillader ikke at vi når omkring T-Huset i denne omgang.


Tycho Brahes Vej består af 39 to-værelses boliger på 65 kvm. Boligerne består af stue/køkken, soveværelse og bad. Der er et fællesrum i tilknytning til boligerne. Alle boliger er beregnet til en person.


Administrationen og Aktivitetshus ligger på Tycho Brahes Vej 2. Personnalet på Tycho Brahes Vej har enten en pædagogisk og/eller en sundhedsfaglig baggrund. Udover uddannet pædagogisk og sundhedsfagligt personale er der uuddannet omsorgs og pædagogmedhjælpere.


SPCV - Tycho Brahes Vej henvender sig primært til voksne borgere med fysisk/psykisk udviklingshæmning, som er fyldt 18 år. Nogle med psykiatrisk overbygning.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Handicaprådet.

Indstilling

Sekretariatet indstiller at rundvisningen tages til efterretning.

Beslutning

Kathe Rothausen viste rundt og fortalte om Socialpædagogisk Center Vest.


Fraværende: Ingen.42. Godkendelse af dagsorden

Resume

Handicaprådet skal godkende dagsordenen.

Sagsfremstilling

Handicaprådet skal godkende dagsordenen.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Handicaprådet.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.43. Orientering om tilsyn på Socialpædagogisk Center Øst

Resume

Formanden har bedt om en redegørelse for, hvordan Socialpædagogisk Center Øst vil arbejde med at forbedre de udviklings- og opmærksomhedspunkter, de har fået efter uanmeldt tilsynsbesøg af Socialtilsyn Øst på afdeling Hertelsvej den 22. maj 2023.


Centerleder for Socialpædagogisk Center Øst Gitte Poulsen og Chef for Handicap & Psykiatri Troels Permin deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Socialpædagogisk Center Øst, afdeling Hertelsvej har haft uanmeldt tilsynsbesøg af Socialtilsyn Øst den 22. maj 2023. Se bilag 1 Sagsfremstilling Socialudvalget 21.08.23


Ved besøget var der fokus på temaerne:

  • Målgrupper, metoder og resultater
  • Organisation og ledelse
  • Kompetencer
  • Fysiske rammer


Socialpædagogisk Center Øst, afdeling Hertelsvej opnår ved dette tilsyn lavere bedømmelse på alle disse fire temaer, end ved sidste tilsyn den 10. januar 2023, hvor hele Socialpædagogisk Center Øst blev vurderet. Se bilag 2 Driftsorienteret tilsyn juni 2023


Centerleder for Socialpædagogisk Center Øst Gitte Poulsen og Chef for Handicap & Psykiatri Troels Permin vil, efter ønske fra formanden redegøre for, hvordan der arbejdes på, at forbedre standarden på disse fire temaer og i særdeleshed på kompetencer. Se bilag 3 SPCØ handleplan efter tilsyn 22.05.23

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Handicaprådet.

Indstilling

Sekretariatet indstiller at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning. Handicaprådet glæder sig over, at der er sat aktiviteter i gang, som skal give en bedre vurdering ved kommende tilsyn.


Fraværende: Ingen.44. Orientering om Sikon konferencen 2023

Resume

Madeleine Hansen orienterer om SIKON konferencen 2023. Handicaprådet skal beslutte om der skal prioriteres midler til deltagelse i Sikon konferencen 2024.

Sagsfremstilling

SIKON er Autismeforeningens kursus- og konferenceafdeling. SIKON holder året igennem kurser for forældre, fagfolk og mennesker med autisme. Ud over kurserne, står SIKON hvert år bag en stor autismekonference, hvor omkring 800 fagfolk, forældre og mennesker med autisme mødes til to dage med oplæg, debat og udveksling af viden fra autismeområdet.


Årets SIKON konference blev afholdt den 24. - 25. april 2023, se vedhæftede program, bilag 1 Sikon 2023 program april.


Der var otte oplæg til konferencen, som kan findes via dette link: https://www.sikon.dk/sikon-2024/slides-fra-sikon-2023/


Madeleine Hansen deltog for Handicaprådet og orienterer på dagens Handicaprådsmøde om konferencen. Madeleine Hansen vil have særligt fokus på de to oplæg, som er vedhæftet sagen her, se bilag 2 Sikon 2023 sanser stress og fysiske rammer, og bilag 3 Sikon 2023 autism alexithymia and emotions.


Handicaprådets udgift til deltagelse i SIKONkonferencen er godt 7.000kr.


Handicaprådet skal drøfte om der skal sættes penge af i Handicaprådets budget 2024 til deltagelse i SIKONkonference 2024.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Handicaprådet.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at

  • Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
  • Handicaprådet beslutter, om der skal prioriteres penge i budgettet, til deltagelse i SIKONkonference 2024.

Beslutning

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning. Handicaprådet gerne vil gerne prioritere, at sende et medlem afsted igen næste år.


Fraværende: Ingen.45. Godkendelse af praktikken ved overrækkelse af Handicappris 2023

Resume

Handicapprisen 2023 overrækkes på Kulturnatten i Haslev den 29. september 2023. Handicaprådet skal godkende praktikken omkring overrækkelsen.

Sagsfremstilling

Handicaprådet besluttede på ekstraordinært møde den 16. august 2023 hvem der skal vinde årets Handicappris.


Vinderen er kontaktet og takker ja til at komme til overrækkelsen på biblioteket i Haslev den 29. september kl. 17.00 De som ikke vandt, er ligeledes kontaktet, med anerkendelse af deres indsats og invitation til også at deltage ved uddelingen.


Uddelingen er planlagt til at foregå indenfor i biblioteket i Haslev, lige som sidste år. På Kulturnatten den 29. september kl. 17.00


Helle Lysholm, næstformand for Handicaprådet holder tale og vinderen overdrages en buket, en stor chek på 5.000kr og et diplom.


Aviserne inviteres til uddelingen og sekretariatet sender en historie til brug før og efter.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Handicaprådet.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at Handicaprådet godkender planen for uddeling af Handicapprisen.

Beslutning

Handicaprådet godkender planen og alle, der har mulighed for det, deltager i arrangementet.


Fraværende: Ingen.46. Beslutning om afholdelse af julefrokost

Resume

Formanden foreslår at Handicaprådet får en rundvisning i Paraplyens nye lokaler på mødet den 14. december 2023. At mødet efterfølgende afholdes der og at året sluttes af med en julefrokost.

Sagsfremstilling

Café Paraplyen flytter fra lokaler i Vestergade til større lokaler i Jernbanegade, begge adresser i Haslev.


Handicaprådet har indledt alle årets møder med en rundtur på forskellige kommunale tilbud. Formanden foreslår, at Handicaprådet på årets sidste møde besøger Cafe Paraplyen og får en rundvisning i de til den tid færdige lokaler. Efter rundvisning afholdes ordinært møde, som afsluttes med julefrokost.


Café Paraplyen ser frem til besøget, hvis Handicaprådet beslutter at holde decembermødet hos dem.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Handicaprådet.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at Handicaprådet beslutter at få rundvisning, holde møde og spise julefrokost på Paraplyen den 14. december 2023.

Beslutning

Handicaprådet bakker op om, at holde møde og
julefrokost i café Paraplyen.


Fraværende: Ingen.47. Meddelelser

Resume

Meddelelser.

Sagsfremstilling

Socialudvalget godkendte på møde den 21. august Handicaprådets anbefaling om at fokusere på Netværk & Fællesskaber, som tema for udmøntning af Handicappolitikken i 2023-2024. Jf. den godkendte proces kan Handicaprådet forvente en midtvejsstatus på arbejdet med det valgte tema i januar 2024. I maj 2024 får Handicaprådet en status på arbejdet, som grundlag for en drøftelse og indstilling af tema 2024-2025 i maj 2024 til Socialudvalget.


Handicaprådet har afgivet høringssvar til Budget 2024-2027 i samarbejde med DH Faxe, se bilag 1 Høringssvar fra Handicaprådet vedr. budget 2024-2027.


Sekretariatet arbejder på et overblik over Handicaprådets forbrug til dags dato. Vedlagt bilag 2 Budget Handicaprådet 2023 og bilag 3 Forbrug Handicaprådet 2023. Vi er i gang med at følge op på bl.a. forplejning i jaunuar, marts og maj. Af bilag 3 fremgår, at Handicaprådet har brugt godt 17.000kr, lægges hertil den manglende forplejning, estimeres at der er brugt ca. 22.500kr, altså halvdelen af Handicaprådets budget for 2023. Opdateret forbrugsoversigt medbringes til mødet, se bilag 4.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Handicaprådet.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at Handicaprådet tager meddelelserne til efterretning.

Beslutning

Meddelelserne tages til efterretning.


Karise Ridefysioterapi har inviteret Handicaprådet på besøg, Handicaprådet siger ja tak. Sekretariatet planlægger efter, at Handicaprådet kan få en rundvisning i forbindelse med et møde primo 2024.


Fraværende: Ingen.48. Godkendelse af referat

Resume

Handicaprådet skal godkende referatet.

Sagsfremstilling

Handicaprådet skal godkende referatet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Handicaprådet.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at Handicaprådet godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.