Handicaprådet - 22-05-2023

Referat
Udvalg:
Dato:
Mandag, 22 maj, 2023 - 17:00
Hent som fil:
23. Rundvisning på Kildebo og P86

Resume

Handicaprådet mødes til en frivillig rundvisning på Kildebo og P86, ved centerlederne Line Hertz og Christina Tønnov.


Sagsfremstilling

Handicaprådet ønsker at komme tættere på Faxe Kommunes tilbud på det specialiserede voksenområde. Derfor indledes møderne i 2023 med en frivillig rundvisning fra kl. 16.30 på udvalgte tilbud, ordinære møder begynder kl. 17.00


I dag besøges Kildebo og P86 beliggende i Faxe. Handicaprådet mødes kl. 16.30 med centerlederne Line Hertz og Christina Tønnov, som vil vise rundt.


Mødested

P-pladsen ved hovedindgangen

Præstøvej 86, 4640 Faxe


Bygningen på Præstøvej 86 huser to midlertidige botilbud efter servicelovens § 107: Kildebo som ligger på 2. sal og P86 som ligger på 1. sal, i stueetagen er der fællesfaciliteter bl.a. træningslokale, sanserum og mødelokale. En stor del af udearealerne og fællesfaciliteterne er indrettet med henblik på rehabiliteringsforløb.


Anbefalingen for ophold for kursister på Kildebo er mellem fra 8-16 uger afhængig af hvilken genoptræningsbehov den enkelte har. Ophold på P86 kan vare fra ½ år til 5 år.


Kildebo
Kildebo - Center for Hjerneskaderehabilitering, er et specialiseret neuro-rehabiliteringstilbud for voksne borgere med kompleks erhvervet hjerneskade, som følge af hjerneblødning, blodprop i hjernen, iltmangel, ulykker m.m.


Kildebo består af 11 et-værelses boliger med eget bad og tekøkken, samt fælles køkken, stue og udearealer. Det er tilladt at have besøg af husdyr. Personalet på Kildebo arbejder i tværfaglige teams og består af bl.a. sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, talepædagog, neuropsykolog, og husassistent.


For at komme i betragtning til et ophold på Kildebo skal myndigheden i borgerens hjemkommune indstille hertil. Herefter indkalder Kildebo til en forundersøgelse.


P86

P86 - Center for Socialpsykiatrisk Rehabilitering, er et rehabiliteringstilbud for yngre mennesker. Nogen har haft en vanskelig start på tilværelsen på grund af sociale forhold eller begivenheder. Andre har oplevet at være psykisk syge i en periode af deres liv, hvilket måske har betydet, at man ikke har kunnet gennemføre en uddannelse eller fastholde et arbejde. Fælles for alle er, at man ønsker at udvikle sig og komme videre i tilværelsen og blive så uafhængig af offentlig støtte som muligt.


Socialtilsyn Øst har godkendt P86 til følgende målgrupper: Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse, stressbelastning, anden psykisk vanskelighed, angst, andet socialt problem, depression, personlighedsforstyrrelse og forandret virkelighedsopfattelse.


P86 består af 6 to-værelses boliger og 14 et-værelses boliger, med eget bad og fælles køkken, stue og udearealer. Personalet på P86 har enten en pædagogisk og/eller en sundhedsfaglig baggrund.


For at komme i betragtning til et ophold på P86 skal myndigheden i borgerens hjemkommune indstille hertil. Herefter indkalder P86 til en forundersøgelse.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Handicaprådet.

Indstilling

Sekretariatet indstiller at rundvisningen tages til efterretning.

Beslutning

Line Hertz og Christina Tønnov fortalte og viste rundt på henholdsvis Kildebo og P86.


Fraværende: Ingrid Nielsen.24. Godkendelse af dagsorden

Resume

Handicaprådet skal godkende dagsordenen. 

Sagsfremstilling

 Handicaprådet skal godkende dagsordenen.   

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Handicaprådet.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at Handicaprådet godkender dagsordenen.

Beslutning

Dagsorden, med tillægsdagsorden udsendt tidligere på dagen, godkendt.


Fraværende: Ingrid Nielsen.25. Høring vedr. øget borger- pårørende samarbejde på de specialiserede voksentilbud i Faxe Kommune

Resume

Socialudvalget sender med denne sag oplæg vedr. øget borger-pårørende samarbejde i høring i Handicaprådet. Administrationen anbefaler på baggrund af gennemført proces, at der arbejdes tværgående med fælles udfordringer, og på de enkelte tilbud med lokalt forankrede tiltag om information, dialog og inddragelse. Administrationen anbefaler, at der forsøgsvis etableres borger-pårørenderåd på Socialpædagogisk Center Øst og Vest og en bestyrelse på Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU). Godkendes oplægget skal det - jf. tidligere beslutning, i høring i Handicapråd, Seniorråd og Udsatteråd, forud for Socialudvalgets endelige beslutning.


Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje har, efter beslutning i Socialudvalget den 7. november 2022, arbejdet med mulighederne for et øget borger-pårørende samarbejde på de specialiserede voksentilbud i Faxe Kommune. Baggrunden for beslutningen i Socialudvalget var blandt andet en efterspørgsel fra Handicaprådet om et styrket pårørendesamarbejde vedrørende de sociale tilbud på voksenområdet, herunder inddragelse af erfaringerne med etablering af bestyrelser på ældreområdet.

Interviewrunden med repræsentanter for borgere og pårørende på de enkelte tilbud var en vigtig og prioriteret del af procesarbejdet. Denne runde har taget længere tid end først antaget, hvorfor Socialudvalget på møde den 11. april blev orienteret om nødvendigheden af at forlænge processen.


Administrationen har nu færdiggjort interviewrunden, materialet er bearbejdet og input fra borgere og pårørende er inddraget i nedenstående anbefalinger. Oplæg til høring af øget borger- pårørende inddragelse på det specialiserede voksenområde i Faxe Kommune blev godkendt af Socialudvalget på møde den 8. maj 2023 og sendes hermed i høring i Handicaprådet, Seniorrådet og Udsatterådet.


Øget samarbejde generelt
Det overordnede formål med at udvide samarbejdet er, at løfte den oplevede kvalitet i Faxe Kommunes tilbud til borgerne på det specialiserede voksenområde.

For at sikre et øget samarbejde mellem borgere, pårørende og fagprofessionelle, er der fokus på tre områder:


 1. Information
 2. Dialog
 3. Inddragelse


1. Information
Rettidig og relevant information er grundlæggende for samarbejde og tilfredshed. I forlængelse af rettidig og relevant information er forventningsafstemning en vigtig faktor for det gode samarbejde. Hvis man som borger eller pårørende efterspørger noget, som ikke lader sig gøre, skal man have en forklaring på hvorfor.


Fælles for alle tilbud
Der er blandt borgere og pårørende et udbredt ønske om et højere informationsniveau. Derfor skal alle tilbud på kommunens specialiserede voksenområde højne informationsniveauet til borgere og pårørende. Der skal informeres om forhold som:

 • Hvad kan og må personalet informere om og hvorfor (lovgivning).
 • Samtykkeerklæring ved indskrivning (hvis borger ønsker, at pårørende må få oplysninger).
 • Overblik over hvor man kan indhente information, hvordan man kan komme i kontakt med tilbuddet, og hvordan man kan få indflydelse.
 • Organisatoriske ændringer, f.eks. lederskifte på det tilknyttede tilbud.


Specifikt for længerevarende botilbud
Der er forskel på informationsbehov for borgere som benytter et behandlings- eller støttetilbud et par timer om ugen og for borgere som tilbringer deres levede liv på, og lever deres hverdag i et botilbud. Derfor er der et øget krav til information og formidling på de længerevarende botilbud. Nedenstående er skal opgaver her, og kan opgaver i øvrige tilbud:

 • Nyhedsbreve om stort og småt (ud fra fælles skabelon).
 • Gode historier på det enkelte tilbuds lukkede gruppe på sociale medier.
 • Overvejelse om indkøb af infoskærme (ex. Dialognet).


Medierne kan være forskellige, men frekvensen af information er minimum på månedsbasis.


2. Dialog
Intet samarbejde uden dialog – vi mødes i samtalen, verbalt og nonverbalt. Alle mennesker har behov for at føle sig set, hørt og forstået - og at blive mødt i deres håb, ønsker og drømme. Samtidig afspejler samfundsudviklingen en øget forventning om fleksibilitet. Derfor er Center for Social, Sundhed & Pleje særligt glade for at både borgere og pårørende generelt giver udtryk for at føle sig set, mødt og forstået på de enkelte tilbud.


Center for Social, Sundhed & Pleje vil i videst muligt omfang tilpasse dialogen med borgere og pårørendes ønsker og behov i valgte metoder og i åbenhed for imødekommende dialog:

 • Der skal på alle tilbud, tilpasset de enkelte målgrupper, være en vifte af veje til dialog, f.eks. telefon, sms, mail, elektroniske og fysiske møder.
 • Der skal på alle tilbud, under hensyntagen til organisering og personaleressourcer, være et setup som kan imødekomme pårørendes ønsker og behov, f.eks. en vis tilgængelighed efter almindelig arbejdstid.


3. Inddragelse
Inddragelse ses som en overbygning på information, forventningsafstemning og dialog. Det kræver noget af begge eller flere parter. Metoder og beslutningskompetencer kan spænde vidt, ligesom arbejdsindsatsen kan variere fra lidt til meget. Det er derfor ikke overraskende, at det er her tilbagemeldingerne fra de adspurgte borgere og pårørende, adskiller sig mest fra hinanden. Der er stor forskel på behovet for og ønsket om indflydelse og inddragelse på et botilbud, hvor borgeren lever sit fulde liv, og på et behandlingssted hvor borgeren kommer i en kort periode af sit liv, i få timer ad gangen.


Center for Social, Sundhed & Pleje anbefaler, at der skelnes imellem indsatserne på længerevarende botilbud, korterevarende botilbud og i dagtilbud.


Forsøg med borger-pårørenderåd på længerevarende botilbud
Handicaprådet anbefalede på deres møde den 19. april 2022, at sidestille bosteder med plejehjem ift. borger-pårørende samarbejde. Handicaprådet anbefalede at inddrage borgere, pårørende og ledelse af bostederne i udvikling af forsøg med et eller flere råd/bestyrelser som efterfølgende evalueres.


Formålet med borger-pårørenderåd er at inddrage borgere og pårørende i det daglige liv på bostederne. Det giver mening på bosteder med kontinuitet, og hvor de voksne borgere ønsker tilknytning til deres pårørende. Det gør sig gældende på Faxe Kommunes længerevarende botilbud, og der har da også tidligere været borger-pårørenderåd på Socialpædagogisk Center. De opløste sig selv pga. manglende tilslutning, men under interviewrunden blev der udtrykt ønske om at forsøge igen. Center for Social, Sundhed & Pleje vurderer, at det giver god mening og vil derfor igangsætte et forsøg med borger-pårørenderåd på Socialpædagogisk Center Øst og Vest.


Borger-pårørenderåd etableres med repræsentation af beboere, pårørende, leder og personalerepræsentanter. Forsøgsperioden sættes til 2024-2025 og evalueres herefter.


Borgere og pårørende inddrages i arbejdet med:

 • Aktiviteter med borgere og pårørende som ressource
 • Kost og måltider
 • Borgernes daglige liv i tilbuddet


Borger-pårørenderådene orienteres desuden om tilsynsrapporter og efterfølgende handleplaner, tilpasset borgernes funktionsniveau. Rådene giver mulighed for at borgere og pårørende kan komme til orde om eventuelle uhensigtsmæssige forhold i tilbuddet og give idèer og ønsker til ændringer.


Desuden etableres kontakt til boligselskabet, der driver ejendommene, for at skabe sammenhæng i information, dialog og inddragelse. Det gælder ikke alene for Faxe Kommunes tilbud, men også for så vidt angår de rammer de tilbydes. Borgere og pårørende skal have mulighed for at deltage i boligselskabets afdelingsmøder, hvor det er relevant.


Inddragelse på midlertidige botilbud
De midlertidige botilbud har, i sagens natur, ikke samme kontinuitet som de længerevarende. Her er hyppigere udskiftning af borgere. På Kildebo er opholdene typisk af tre måneders varighed, derfor prioriteres en tæt kontakt til borgere og pårørende før, under og efter opholdet fremfor etablerede borger-pårørenderåd. På P86 og Faxe Kollegiet holdes der husmøder med borgerne. Pårørende inddrages i det omfang det ønskes fra borgernes side. Begge tilbud arbejder med borgernes udvikling og selvstændiggørelse, hvorfor det ikke giver mening med et klassisk borger-pårørenderåd. Der afholdes til gengæld husmøder for borgerne. Hyppighed og indhold aftales mellem borgere og personale.


Inddragelse i dagtilbud
Værestederne 76F og Frederiksgade har en brugerforening. Mentorerne og Krydsfeltet benytter metoden FIT (feedback informed treatment) Rusmiddelcenteret benytter TEM-programmet (trivsels- og effektmonitorering) til at sikre input og indflydelse for borgerne. Tilbagemeldingerne fra interview runden er, at der er ikke et ønske om at inddrage pårørende yderligere, end det borgerne selv lægger op til.


Forsøg med bestyrelse på Faxe Sociale Udviklingscenter
I forlængelse af Handicaprådets anbefaling vil FSU forsøgsvis etablere en bestyrelse. Muligheden for på denne måde at styrke sammenhængen mellem kommunale tilbud og civilsamfundet undersøges her, med inddragelse af erfaringerne fra plejehjemsbestyrelserne.


Bestyrelsen tænkes etableret med repræsentation af borgere, pårørende, leder og personalerepræsentanter samt frivillige udefrakommende medlemmer, meget gerne med tilknytning til det lokale erhvervsliv. Forsøgsperioden sættes til 2024-2025 og evalueres herefter.


Bestyrelsen arbejder med samme områder som borger-pårørenderådene, men herud over skal den være med til at:

 • Inddrage borgere og pårørende i dagligdagen
 • Bidrage til fondssøgning
 • Skabe opmærksomhed om FSU
 • Skabe gode oplevelser for borgere, pårørende og medarbejdere
 • Være sparringspartnere for ledelsen
 • Inddrage frivillige fra lokalsamfundet på FSU
 • Understøtte samarbejdsmulighederne med det lokale erhvervsliv


Lovgivningen giver ikke mulighed for at bestyrelser eller borger- pårørenderåd kan være beslutningsdygtige på tilbuddets vegne, ligesom de ikke kan påtage sig ledelses- eller økonomisk ansvar i kommunale tilbud. De er alene rådgivende organer.


Opsummerede anbefalinger til det videre arbejde med øget borger- pårørende samarbejde på det specialiserede voksenområde i Faxe Kommune
Center for Social, sundhed & Pleje anbefaler på denne baggrund at disse anbefalinger sendes i høring:


1. Det videre arbejde med: Information

Alle tilbud skal informere om:

 • Lovgivning: Hvad kan og må personalet informere om og hvorfor.
 • Samtykkeerklæring ved indskrivning (hvis borger ønsker at pårørende må få oplysninger).
 • Overblik over hvor man kan indhente information, hvordan man kan komme i kontakt med tilbuddet og hvordan man kan få indflydelse.
 • Organisatoriske ændringer, f.eks. lederskifte på det tilknyttede tilbud.

Længerevarende tilbud skal, øvrige tilbud kan udarbejde månedlig information f.esk. via:

 • Nyhedsbreve om stort og småt (ud fra fælles skabelon).
 • Gode historier på det enkelte tilbuds lukkede gruppe på sociale medier.
 • Overvejelse om indkøb af infoskærme (ex. Dialognet).


2. Det videre arbejde med: Dialog

 • Der skal på alle tilbud, tilpasset de enkelte målgrupper, være en vifte af veje til dialog, f.eks. telefon, sms, mail, elektroniske og fysiske møder.
 • Der skal på alle tilbud, under hensyntagen til organisering og personaleressourcer, være et setup som kan imødekomme pårørendes ønsker og behov, f.eks. en vis tilgængelighed efter almindelig arbejdstid.


3. Det videre arbejde med: Inddragelse

 • Der arbejdes forsøgsvis med borger-pårørenderåd på Socailpædagogisk Center Øst og Vest.
 • Der arbejdes forsøgsvis med en bestyrelse på FSU.


De overordnede anbefalinger suppleres med konkrete lokalt forankrede tiltag. Referaterne fra de enkelte interviews blev sendt til de respektive centerledere umiddelbart efter interviewene, så de straks kunne bruge input fra borgere og pårørende i deres videre samarbejde. Indsatserne drøftes løbende mellem tilbudsleder og chef for Handicap & Psykiatri.


Hvis der efter endt høring fortsat er ønske om at arbejde videre med anbefalingen om forsøg med borger-pårørenderåd på Socialpædagogisk Center Øst og Vest, og forsøg med bestyrelse på FSU, vil Center for Social, Sundhed & Pleje efterfølgende udarbejde et konkret beslutningsoplæg til Socialudvalget ultimo 2023.


Proces for udarbejdelse af en kommende Pårørendepolitik for Faxe Kommune præsenteres for Socialudvalget til juni mødet. Hvor arbejdet for øget borger-pårørende samarbejde i denne sag dækker borger-pårørendesamarbejde på de specialiserede voksentilbud i Faxe Kommune, skal Pårørendepolitikken være af mere tværgående karakter og i højere grad med fokus på de pårørendes vilkår bredt set.


Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri deltager under punktet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Handicaprådet.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at Handicaprådet udarbejder et høringssvar.

Beslutning

Formanden udarbejder et høringssvar, på baggrund af Handicaprådets input. Sekretariatet rundsender til Handicaprådet for godkendelse.


Fraværende: Ingrid Nielsen.26. Status på udviklingen for det længerevarende botilbud i Førslev

Resume

Handicaprådet orienteres om udviklingen af det specialiserede længerevarende botilbud Førslev, som blev etableret den 1. februar 2023 efter godkendelse fra Socialudvalget den 6. januar 2023.


Tilbuddet består af fire pladser, og målgruppen er borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, herunder autisme, udviklingshæmning og udadreagerende adfærd. Første borger flyttede ind den 23. marts, anden borger flyttede ind i april 2023, og tredje borger forventes at flytte ind efter sommerferien.


Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Handicaprådet orienteres om udviklingen på det specialiserede længerevarende botilbud Førslev, som blev etableret den 1. februar 2023 efter godkendelse fra Socialudvalget den 6. januar 2023.

Førslev er en udvidelse af tilbudsviften, og en satellitenhed til Socialpædagogisk Center Øst. Tilbuddet består af fire pladser, og målgruppen er borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, herunder autisme, udviklingshæmning og udadreagerende adfærd.


Førslev blev godkendt af Socialtilsynet den 1. februar 2023 og optaget i rammeaftalen den 2. marts 2023, så borgere fra eksterne kommuner kan optages i tilbuddet.


Førslev gik i drift den 1. februar 2023 og første borger, visiteret af Faxe Kommune flyttede ind den 23. marts. Anden borger der er visiteret af ekstern kommune flyttede ind midt april 2023, og tredje borger der er visiteret af Faxe Kommune forventes at flytte ind efter sommerferien.


Borgerne der er flyttet ind, får en specialiseret indsats, der imødekommer deres individuelle behov for støtte. Der arbejdes i et langsigtet perspektiv på at besætte den sidste plads under hensyntagen til tilbuddets øvrige beboere.


Tilbuddet har foreløbigt ansat otte faste medarbejdere og fem vikarer til de to første beboere, som er flyttet ind. Herefter ansættes der yderligere medarbejdere, når den tredje beboer flytter ind. Medarbejderne har uddannelse som pædagog, pædagogisk assistent og/eller har erfaring inden for arbejdet med målgruppens problematikker og kompleksitet. Medarbejderne har kendskab til tilbuddets faglige tilgange, samt kurser der fagligt undstøtter arbejdet med målgruppen.


Normeringen i tilbuddet er fra starten èn personale til èn borger, men kan over tid justeres ift. de indskrevne borgeres støttebehov.


Tilbuddets opstart er gået som forventet, med en mindre forsinkelse på indflytning af borgere.


Førslev vurderes fortsat at være et økonomisk bæredygtigt tilbud.


Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri deltager under punktet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Handicaprådet.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.


Fraværende: Ingrid Nielsen.27. Orientering om udvidelse af børneinstitutionen Møllen i Kongsted

Resume

Handicaprådet får besøg af projektleder Kenneth Laursen, Center for Ejendomme, som orienterer om udvidelsen af børneinstitutionen Møllen i Kongsted, med særlig fokus på tilgængelighed.

Sagsfremstilling

Faxe Kommune er ved at udvide Børneinstitution Møllen i Kongsted med ca. 420 m², det er et projekt til ca. 15 mio kr.

Projekteringen er undervejs og Byrådet har bestemt at bygningen skal være DNGB-sølv-certificeret.

DNGB står for Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen og er en frivillig certificeringsordning inden for bæredygtigt byggeri. DNGB bygger på en helhedsorienteret forståelse af bæredygtighed.

DGNB måler og vurderer blandt andet livscyklus af byggematerialer, transport, forbrug af energi og vand under og efter byggeriet, holdbarhed, tilgængelighed og indeklima.

Begrebet er meget aktuelt i tiden og handler om meget andet end at nedbringe co²-udledning, blandt andet tilgængelighed som netop er i fokus for Handicappolitikkens handleplaner.


Kenneth Laursen, projektleder og bygningskonstruktør i Center for Ejendomme, deltager under punktet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Handicaprådet.

Indstilling

Sekretariatet indstiller at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.


Fraværende: Ingrid Nielsen.


28. Høring: FUS udbud af stomiprodukter

Resume

Handicaprådet har fået udbud af stomihjælpemidler i høring. Der er høringsfrist den 31. maj 2023.


Sagsfremstilling

Handicaprådet har fået udbud af stomihjælpemidler i høring. Høringssvaret skal sendes til udbudskonsulent i Sydsjællands Udbud & Indkøbssamarbejde Anja Nagel, senest den 31. maj 2023 på følgende mail adresse: anchr@naestved.dk


Anja Nagel har udarbejdet: Minivejledning høring stomiprodukter Faxe Kommune Handicaprådet, vedlagt som bilag 1.


Aftalen skal sikre, at brugernes meget forskelligartede behov i høj grad kan imødekommes på aftalen, således flest muligt kan anvende aftalen og ikke behøver handle uden for aftalen. Af samme årsag skal sortimentet indeholde kvalitetsprodukter, der dækker varierende behov.

Kravspecifikation og tilbudsliste er udformet, så det er muligt at tilbyde et bredt sortiment med udbudte varelinjer, der dækker behovet i kommunerne og hos personer med bevilling på stomiområdet – uden samtidig at pege på bestemte varemærker.


Tilbudslisten:

 • skal kunne rumme kommunernes forskellighed i forhold til, om der bevilges et bredt eller et smalt sortiment.
 • skal tage udgangspunkt i brugernes behov og indeholde produkter med specifikke egenskaber og funktioner hvori man dækker området indenfor stomihjælpemidler.


Anbefaling

Fællesudbud Sjælland (FUS) anbefaler, at Handicaprådet godkender materialet. Materialet er gennemarbejdet, godkendt at fagpersoner, stomiforeningen COPA samt udbud og indkøbsafdelingen i alle de tilsluttede kommuner.


Udbuddet dækker en meget stor del af det indkøb der foretages af stomihjælpemidler.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Handicaprådet.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at Handicaprådet udarbejder et høringssvar.

Beslutning

Handicaprådet tilslutter sig FUS anbefaling.


Fraværende: Ingrid Nielsen og Helle Lysholm (V).29. Status på udmøntning af Handicappolitikken og indstilling af tema for 2023-2024

Resume

Center for Social, Sundhed & Pleje orienterer med denne sag om arbejdet med udmøntning af Handicappolitikkens tema ”Deltagelse og tilgængelighed” for borgere med handicap i Faxe Kommune. Det tema som Socialudvalget valgte som fokus for arbejdet i 2022-2023.


Handicaprådet skal give deres anbefaling til, om der skal arbejdes videre med dette tema i det kommende år, eller om der skal fokuseres på et nyt tema i Handicappolitikken.

Sagsfremstilling

Socialudvalget godkendte på mødet den 9. maj 2022 "Handicappolitik 2020" til fortsættelse i sin nuværende form med enkelte redaktionelle rettelser. Politikkens temaer blev vurderet til fortsat at være aktuelle og det blev besluttet at arbejde videre med dem. Det blev desuden besluttet at fokusere arbejdet, ved at udarbejde handleplaner for ét til to temaer om året og en proces/årshjul for arbejdet blev godkendt.


Proces

Når Socialudvalget har besluttet tema for det kommende år, igangsætter administrationen en tværgående proces med henblik på udarbejdelse af handlekatalog for temaet. Center for Social, Sundhed & Pleje er tovholder for processen og inddrager relevante centre. Årshjulet for arbejdet med udmøntningen af Handicappolitikken, besluttet på Socialudvalgets møde den 9. maj 2022, er som følger:


 • August:
  Socialudvalget beslutter tema for det kommende år, på baggrund af indstilling fra Handicapråd, Seniorråd og administrationen.
 • Januar:
  Socialudvalget, Handicapråd og Seniorråd får en midtvejsstatus på arbejdet med det valgte tema.
 • Maj:
  Handicapråd og Seniorråd orienteres om status på arbejdet med det aktuelt valgte tema og drøfter indstilling af tema for det kommende år, på baggrund af oplæg fra administrationen.
 • August:
  Socialudvalget orienteres om status på arbejdet med det aktuelt valgte tema og beslutter tema for det kommende år, på baggrund af indstilling fra Handicapråd, Seniorråd og administrationen.


Deltagelse og tilgængelighed

Den 15. august 2022 besluttede Socialudvalget, at temaet, som skulle have særligt fokus i 2022-2023, var ”Deltagelse og tilgængelighed”. Socialudvalget, Seniorrådet og Handicaprådet fik en midtvejsstatus på arbejdet i januar/februar og siden har administrationen arbejdet videre med handlekataloget, Jf. bilag 1: Opdateret handleplan.


På Handicaprådets og Seniorrådets sidste møder inden sommerferien gives en status og en anbefaling til Socialudvalgets første møde efter sommerferien, om der skal arbejdes videre med samme tema, eller om der skal fokuseres på et nyt tema i Handicappolitikken. Chefforum drøfter sagen på deres møde den 16. maj 2023, jf. bilag 2: Beslutningsproces vedr. valg af fokustema.


Status på arbejdet med Deltagelse og tilgængelighed

Den tværgående arbejdsgruppe har mødtes med det formål at videndele og inspirere hinanden til arbejdet med øget deltagelse og tilgængelighed. Alle arbejder allerede med temaet i større eller mindre omfang, men videndelingen har givet nye øjne på arbejdet og ideer til forbedringer. Den vedhæftede handleplan er ikke dækkende for arbejdet med deltagelse og tilgængelighed, men et udtryk for hvad der har været fokus på.


Overordnet falder indsatserne under de to hensigtserklæringer fra Handicappolitikken:


 • Understøtte at personer med handicap har samme adgangs- og informationsmuligheder til og om samfundslivet, som borgere uden handicap

Indsatserne her handler om at gøre Faxe Kommunes informationskanaler tilgængelige for alle borgere. Her vil vi fremhæve arbejdet med hjemmesiden, hvor der er igangsat en stor tværgående proces, for at opgradere den tekniske tilgængelighed og brugervenlighed for borgere med handicap. Ligesom kommunens breve gennemgås for tilgængelighed.

 • Understøtte at alle kan deltage i tilbud, arrangementer og aktiviteter og deltage aktivt i udviklingen af kommunen

Indsatserne her handler om at udvide de tilbud vi allerede har, til også at inkludere borgere med handicap, ved at gøre det muligt for dem at deltage. Og at synliggøre mulighederne for borgerne.


Valg af tema

Det er arbejdsgruppens vurdering, at der nu er kommet fokus på temaet deltagelse og tilgængelighed i alle centre. Chefgruppen tilslutter sig denne vurdering. Der arbejdes kontinuerligt med temaet på tværs af organisationen. Særligt inddrages alle i arbejdet og tankegangen i den tværgående proces omkring hjemmesiden.


Center for Social, Sundhed & Pleje anbefaler derfor, at der vælges et nyt fokus for arbejdet med udmøntning af Handicappolitikken. De fem temaer der kan vælges imellem er, jf. bilag 3: Handicappolitikken:


 • Deltagelse og tilgængelighed
 • Børn og handicap
 • Netværk og fællesskaber
 • Sundhed og selvhjulpenhed
 • Uddannelse og beskæftigelse


Da Socialudvalget valgte deltagelse og tilgængelighed som tema ved møde den 15. august 2022, var det på baggrund af anbefaling fra Chefforum, Handicaprådet og Seniorrådet. Anbefalingen til Socialudvalget var, ud over deltagelse og tilgængelighed, også at arbejde med Netværk og fællesskaber.


 • Hovedargumentet for at arbejde med netværk og fællesskaber er blandt andet, at der i disse år er stort fokus fra nationalt hold på temaer som ”pårørende til voksne på det sociale område” og ”inddragelse af borgerens perspektiver”. Også lokalt i Faxe er der fokus på netværk og fællesskaber, herunder inddragelse af og tilbud til pårørende.


Center for Social, Sundhed & Pleje anbefaler på denne baggrund, at temaet for udmøntning af Handicappolitikken 2023-2024 bliver: Netværk og fællesskaber.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Handicaprådet.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller,

 • at orienteringen om udmøntningen af temaet om deltagelse og tilgængelighed godkendes,
 • at netværk og fællesskaber indstilles som tema for udmøntning af Handicappolitikken i 2023-2024,
 • at der arbejdes med temaet efter den tidligere godkendte proces.

Beslutning

Handicaprådet tog orienteringen til efterretning. Handicaprådet tilslutter sig netværk og fællesskaber som tema for udmøntning af Handicappolitikken 2023-2024. Og at der arbejdes efter tidligere godkendte proces.


Fraværende: Ingrid Nielsen og Helle Lysholm (V).30. Beslutning om tema, annonceringstekst og proces for Handicappris 2023

Resume

Handicaprådet skal med denne sag beslutte proces, annonceringstekst og eventuelt tema for Årets Handicappris.

Sagsfremstilling

Handicaprådet besluttede på møde den 20. marts 2023 at uddele Handicapprisen 2023 på Kulturnatten i Haslev den 29. september 2023.


Proces

Med beslutningen følger denne proces:


 • 20. marts: Beslutning om dato for uddeling og proces
 • 22. maj: Beslutning om annonceringstekst og tema
 • 29. maj - 7. august: Annoncering
 • 17. august: Ekstraordinært møde: Behandling af indstillinger og valg af vinder
 • Orientering af vinder, presse mv.
 • 29. september: Uddeling af Handicapprisen 2023


Se også vedlagt bilag 1: Handicapprisen 2023 - procespapir. Handicaprådet skal beslutte om der skal afholdes ekstraordinært møde den 17. august.


Formandskabet anbefaler, at der afholdes ekstraordinært møde den 17. august over Teams.


Tema
Der har tidligere været tema for årets handicappris. Det var der ikke sidste år, da målet var at brede feltet så meget som muligt ud. Hvad ønsker Handicaprådet i år?


Annonceringstekst

Handicaprådet har tidligere benyttet denne annonceringstekst:


"Er du kandidat til årets Handicappris? Eller kender du en, som er?

Handicaprådet i Faxe Kommune uddeler igen i år sin Handicappris på kr. 5000,-. Prisen tildeles den person, virksomhed, organisation eller institution, som har fremmet lige muligheder for personer med handicap. En vis lokal forankring er en betingelse for at kandidere til prisen. Hvis du vil indstille en kandidat, kan du læse mere her: https://www.faxekommune.dk/handicappris

Indstillingsperioden er fra den 29. maj til og med den 7. august 2023."


Ønsker Handicaprådet at fortsætte med denne, eller er der konkrete ønsker til ændringer?

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Handicaprådet.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at Handicaprådet beslutter:

 • Skal der holdes ekstraordinært møde over Teams?
 • Skal Handicappris 2023 have et tema/hvilket?
 • Skal annonceringsteksten forblive den samme eller ændres?

Beslutning

Teamsmøde godkendt som form for ekstraordinært møde, til behandling af indstillinger og valg af vinder. Sekretariatet ser om der er mulighed for at mødes en anden dag i samme uge. Handicaprådet ønsker at gå bredt ud i forhold til indstillinger, for ikke at udelukke nogen. Når indstillingerne kommer ind, vurderes om der kan udledes et tema. Annonceringsteksten forbliver den samme.


Fraværende: Ingrid Nielsen og Helle Lysholm (V).31. Orientering om Ankestyrelsens statistik for 2022

Resume

Ankestyrelsens ankestatistik fremlægges årligt til orientering i Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Børn & Læringsudvalget, Senior & Sundhedsudvalget samt Socialudvalget. Handicaprådets formand har bedt om at orienteringen ligeledes fremlægges for Handicaprådet.


Kirsten Kaxe leder af Visitation Handicap & Psykiatri deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Kommunen modtager årligt Ankestyrelsens statistik over de klager, styrelsen har modtaget over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Ankestatistikken fremlægges efterfølgende til orientering i de respektive fagudvalg. Ankestatistikken blev fremlagt enslydende i Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Senior & Sundhedsudvalget samt Socialudvalget på udvalgenes maj-møder, mens Børn & Læringsudvalget får den fremlagt på deres junimødet. Ankestatistikken for 2022 er vedlagt som bilag nr. 1.

Ankestatistikken viser at Ankestyrelsen afgjorde 182 Faxe-sager i 2022. Ankestyrelsens afgørelser opdeles i fire kategorier:


 • Afvisning: Sager, Ankestyrelsen ikke vil behandle, fx da klagefristen er overskredet. Afviste sager indgår ikke, når omgørelsesprocenten beregnes.
 • Hjemvisning: Sager, der ikke er oplyst tilstrækkeligt.
 • Ændring/ophævelse: Sager, hvor Ankestyrelsen træffer en anden afgørelse end den vi har truffet.
 • Stadfæstelse: Sager, hvor Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.


Sagerne fordeles efter lovgivning, angivet med flg. forkortelser:

 • LAB: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • LAS: Lov om aktiv socialpolitik
 • PL: Loven om social pension og loven om højeste, mellemste mv. førtidspension
 • SDP: Sygedagpenge
 • SEL: Serviceloven (fx særlig støtte – børn og voksne, hjælpemidler, magtanvendelse mv)
 • ØVR: Almenboligloven, Andre love - tidligere nævnsområder, Boligstøtteloven, Dagtilbudsloven, Integrationsloven, Kontantydelsesloven, Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v., Lov om forsøg med socialt frikort, Lov om kompensation for handicappede i erhverv, Repatrieringsloven, Seniorjobloven


Ankestatistikkens tabel 2 viser antal afgørelser for 2022 fordelt efter sagsudfald og lovgivning:


Sagsudfald

LAB

LAS

PL

SDP

SEL

ØVR

I alt

Afvisning/Henvisning

1

1

2

5

7

0

16

Hjemvisning

0

7

0

8

19

1

35

Stadfæstelse

7

23

3

26

50

3

112

Ændring/Ophævelse

0

6

1

7

5

0

19

I alt

8

37

6

46

81

4

182


Til sammenligning har fordelingen efter sagsudfald og lovgivning for Faxe Kommune for 2019, 2020 og 2021 set ud som følger:


Sagsudfald

LAB

2019 - 2020 - 2021

LAS

2019 - 2020 - 2021

PL

2019 - 2020 - 2021

SDP

2019 - 2020 - 2021

SEL

2019 - 2020 - 2021

ØVR

2019 - 2020 - 2021

I alt

2019 - 2020 - 2021

Afvisning/Henvisning

1 - 2 - 1

2 - 4 - 6

NA - 1 - 0

2 - 3 - 1

11 - 5 - 6

3 - 1 - 0

19 - 16 - 14

Hjemvisning

1 - 0 - 1

5 - 4 - 5

2 - 1 - 1

2 - 1 - 2

17 - 18 - 11

NA - 1 - 1

27 - 25 - 21

Stadfæstelse

8 - 21 - 5

43 - 22 - 25

8 - 8 - 6

13 -18 - 16

36 - 46 - 42

7 - 4 - 7

115 - 119 - 101

Ændring/Ophævelse

4 - 1 - 2

12 - 8 - 6

2 - 3 - 1

NA - 4 - 3

8 - 7 - 4

NA - 0 - 0

26 - 23 - 16

I alt

14 - 24 - 9

62 - 38 - 42

12 - 13 - 8

17 - 26 - 22

72 - 76 - 63

10 - 6 - 8

187 - 183 - 152


Ankestatistikken viser ikke, hvordan sagerne fordeler sig på de forskellige fagudvalg, og den viser heller ikke udviklingen over årene. Illustration heraf sker administrativt. Fordeling af de 182 sager fra 2022 på de respektive fagudvalg; Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Børn & Læringsudvalget, Senior & Sundhedsudvalget samt Socialudvalget ser ud som følger:BIU

BLU

SSU

SOU

i alt

Stadfæstelse

59

27

22

4

112

Ændring

14

4

0

1

19

Hjemvisning

15

5

9

6

35

Afvisning

9

5

1

1

16

I alt

97

41

32

12

182


For en illustration af hvert enkelt fagområde henvises til det selvstændige bilag for hvert fagudvalg, bilag nr. 2. For gennemgang af hjemvisningerne samt en ændring for 2022 for Socialudvalgets område henvises til bilag nr. 3.


Ankestatistikkens tabel 4 viser omgørelsesprocenter for 2022 fordelt efter lovgivning (bemærk afviste sager indgår ikke, når omgørelsesprocenten beregnes):LAB

LAS

PL

SDP

SEL

ØVR

I alt

Faxe Kommune

0

36

25

37

32

25

33

Landstotal

25

27

12

23

38

19

30


Som det fremgår, ligger Faxe Kommune samlet set på niveau med omgørelsesprocenten på landsplan.


Faxe Kommune har også de foregående tre år samlet set ligget på niveau med omgørelsesprocenten på landsplan, mens der også for de foregående år har været variationer indenfor de enkelte paragraffer. Følgende oversigt viser omgørelsesprocenterne for 2019, 2020 og 2021 fordelt efter lovgivning:LAB

2019 - 2020 - 2021

LAS

2019 - 2020 - 2021

PL

2019 - 2020 - 2021

SDP

2019 - 2020 - 2021

SEL

2019 - 2020 - 2021

ØVR

2019 - 2020 - 2021

I alt

2019 - 2020 - 2021

Faxe Kommune

38 - 5 - 38

28 - 35 - 31

33 - 33 - 25

13 - 22 - 24

41 - 35 - 26

0 - 20 - 12

32 - 29 - 27

Landstotal

25 - 19 - 18

32 - 29 - 26

19 - 17 - 10

18 - 18 - 18

41 - 36 - 32

32 - 32 - 30

33 - 29 - 26


I forlængelse heraf er det væsentligt at være opmærksom på, at omgørelsesprocenten i nogle tilfælde baseres på få behandlede sager, hvilket også fremgår af Ankestatistikken.


Herudover er det væsentligt at være opmærksom på, at antallet af afgørelser, der træffes af de forskellige fagområder, er meget højere end antallet af sager, der påklages til Ankestyrelsen. På socialområdet var der ca. 900 aktive sager i 2022.


På alle fagområder arbejdes med læring af de sager, som Ankestyrelsen hjemviser eller ændrer.


Udover den fremsendte Ankestatistik offentliggør Social-, Bolig- og Ældreministeriet årligt et danmarkskort med sammenligninger af kommuners tal og data på socialområdet (dvs. indenfor Børn & Læringsudvalgets og Socialudvalgets fagområder). Danmarkskortet skal fremlægges for byrådet.


Herudover udarbejder borgerrådgiveren årligt en rapport over sit arbejde. Denne rapport kan indeholde anbefalinger til de enkelte fagområder.


Kirsten Kaxe leder af Visitation Handicap & Psykiatri deltager under punktet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Handicaprådet.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.


Fraværende: Ingrid Nielsen, Helle Lysholm (V) Karsten Møller og Christina Birkemose (H).

32. Orientering om Socialudvalgets godkendelse af udtalelse i forbindelse med høring om mulig tilsynssag

Resume

Ankestyrelsen har bedt Faxe Kommune om en udtalelse vedrørende sagsbehandlingen på voksenhandicapområdet. Udtalelsen skal bruges til at vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag mod kommunen. Handicaprådets formand har bedt om, at Handicaprådet orienteres om Socialudvalgets godkendelse af Faxe Kommunes udtalelse.


Kirsten Kaxe leder af Visitation Handicap & Psykiatri deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen (AST) bad med brev af 13. marts 2023 Faxe Kommune om en udtalelse vedrørende sagsbehandlingen på voksenhandicapområdet. Henvendelsen kom i forlængelse af det netop afsluttede taskforceforløb med Socialstyrelsen (nu Social- og Boligstyrelsen) og AST.


AST skal bruge udtalelsen til at vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag og har bedt om en redegørelse for, hvordan kommunen vil sikre, at sagsbehandlingen i sager på voksenhandicapområdet overholder lovgivningen. Herunder henleder AST opmærksomheden på flg. forvaltningsretlige temaer, som de ikke mener, kommunen har arbejdet med: sagsoplysning, begrundelse, vurdering samt helhedsorienteret sagsbehandling.


Voksenhandicapområdet har siden taskforcforløbet arbejdet videre med taskforcens anbefalinger. Herunder er nye/reviderede kvalitetstandarder godkendt af udvalget den 9. januar 2023, og der er lagt en handleplan for, hvordan området kommer videre med de resterende punkter og fortsætter den positive udvikling på området.


Socialudvalget godkendte den 8. maj 2023 administrationens udkast til udtalelse til AST. Beslutningen er vedlagt som bilag nr. 1. For at se bilag til beslutningen henvises til referat af mødet, som ligger på kommunens hjemmeside: https://www.faxekommune.dk/dagsorden/socialudvalget-08-05-2023. Udtalelsen er efterfølgende sendt til Ankestyrelsen.


Det videre forløb

AST's vurdering af kommunes redegørelse kan få ét af følgende udfald:

 1. AST finder ikke grundlag for at gøre yderligere
 2. AST finder ikke grundlag for at gøre yderligere på nuværende tidspunkt men følger op igen på et senere tidspunkt
 3. AST rejser en tilsynssag


AST har ikke kunnet give en tidshorisont på, hvornår styrelsen vender tilbage med resultatet af deres vurdering, men har oplyst, at det må forventes, at der går mindst en måned. Administrationen fortsætter det arbejde, som allerede er sat i værk.


Kirsten Kaxe leder af Visitation Handicap & Psykiatri deltager under punktet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Handicaprådet.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.


Fraværende: Ingrid Nielsen, Helle Lysholm (V) Karsten Møller og Christina Birkemose (H).33. Meddelelser

Resume

Meddelelser.   

Sagsfremstilling

Meddelelser.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Handicaprådet.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at meddelelserne tages til efterretning.

Beslutning

Madeleine Hansen har været til Sikon konference om autisme, orienteringen herfra udsættes til næstkommende Handicaprådsmøde.


Jobcenteret har møde med Dansk Handicapforbund for at undersøge, om der er noget Jobcenteret kan gøres bedre.


Udsatterådet planlægger workshop den 9. oktober kl. 16-19 på Kultunariet. Workshoppen er for og med udsatte børnefamilier i Faxe kommune. Handicaprådet inviteres til at deltage.


Fraværende: Ingrid Nielsen, Helle Lysholm (V) Karsten Møller og Christina Birkemose (H).34. Godkendelse af referat

Resume

Handicaprådet skal godkende referatet.

Sagsfremstilling

Handicaprådet skal godkende referatet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Handicaprådet.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at Handicaprådet godkender referatet.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingrid Nielsen, Helle Lysholm (V) Karsten Møller og Christina Birkemose (H).