Handicaprådet - 22-05-2023

Referat
Udvalg:
Dato:
Mandag, 22 maj, 2023 - 17:00
Hent som fil:
35. Orientering om sag til Børn & Læringsudvalget vedr. tilpasning af budgettet til UngFaxes Heltidsundervisning.

Sagsfremstilling

Resume

Center for Børn, Unge & Familier (CBUF) orienterer med denne sag Børn & Læringsudvalget (BLU) om tilpasning af budget til Heltidsundervisningen (HU) på UngFaxe på baggrund af et faldende elevtal. I den sammenhæng kan 0,5 mio. indgå som reduktionsforslag i den politiske budgetproces for 2024.


Handicaprådet og Udsatterådet inddrages som interessenter i sagen. Har rådene betragtninger, som ønskes fremhævet i behandlingen, skal disse sendes til strategisk leder Simon Bjerrum på mail: sbjer@faxekommune.dk senest den 25. maj 2023.


Antallet af elever falder fra 20 til 4

Behovet for at tilpasse den økonomiske ramme til HU skyldes et fald i antal indskrevne elever pr. næste skoleår, hvilket er blevet kendt i forårets visitations- og revisitationsprocesser.


I august 2022 var elevtallet på 20, hvorimod der pr. august 2023 forventes 4 elever i tilbuddet

Elevfaldet skyldes overordnet set, at færre elever i HU målgruppen indstilles til visitation end tidligere samt at der er opmærksomhed på, at målgruppen udelukkende visiteres efter § 33, stk. 3 i folkeskoleloven. Derudover gør følgende sig gældende:


  • 6 af de 20 elever har HU selv valgt at indstille til at stoppe.
  • 3 af de 20 elever har selv valgt at stoppe på HU og færdiggøre folkeskolen et andet sted, fx FGU eller efterskole.
  • 7 af de 20 elever afslutter folkeskolen eller er fraflyttet kommunen.
  • 4 elever revisiteres til HU.


Der vurderes at være samme rammebehov, som på 10. klassesholdet klar-parat

På baggrund af elevtallet vurderes det, at der pr. august 2023 skal oprettes ét hold for elever på 8-10. klasse. Derfor vil der ikke kunne visiteres elever til 7. klasse til HU længere.


På baggrund heraf reduceres rammen fra 5,2 mio. kr. til 1,4 mio. kr., som er tilsvarende klar-parat, som er UngFaxes 10. klasseshold for elever med fysiske, psykiske eller andre personlige udfordringer. Der vurderes ikke at være behov for en fuld ledelsesressource til ét HU hold, hvorfor der kun finansieres ledelse delvist på samme måde, som til klar-parat.


Økonomiske konsekvenser

Det faldende elevtal påvirker økonomien i Børn i Fællesskaber, fordi HU er rammetildelt. Det betyder, at den centrale pulje er afhængig af eksklusionstakstbetalinger, hvis der skal være balance i budgettet. 20 elever er eksempelvis svarende til 3,6 mio. kr., hvorimod 4 elever er 720.000 kr. Det faldende elevtal skaber derfor en økonomisk udfordring for økonomien til Børn i Fællesskaber, hvis ikke rammen tilpasses og målrettes økonomien. Dette vil være en forudsætning for at kunne nå de politiske besparelser i 2026-planen, jf. bilag 1.


Følgende økonomiske konsekvenser gør sig derfor gældende:


  • Budgettet til HU reduceres fra 5,2 mio. kr. til 1,4 mio. kr.
  • 3,3 mio. kr. overføres til den centrale pulje i Børn i Fællesskaber for at dække reduktionen i eksklusionstakstbetalinger.
  • 0,5 mio. kr. overføres til den centrale pulje, men lægges ind i budgetprocessen for 2024 som et reduktionsforslag.


Der vil være en overgangsperiode med forflytning eller opsigelse af medarbejdere, som medfører, at ovenstående vil kunne gennemføres gradvist, men med fuld virkning senest fra budgetåret 2024.Indstilling

Sekretariatet indstiller at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Handicaprådet tog orienteringen til efterretning og ønsker at spørge CBUF:

Hvordan kan det være at så mange som 6 ud af 20 elever indstilles af HU til at stoppe? Og hvad skal de så? Handicaprådet undrer sig over at der ikke er fortsat søgning til HU.


Fraværende: Ingrid Nielsen, Helle Lysholm (V) Karsten Møller og Christina Birkemose (H).