Handicaprådet - 27-10-2021

Referat
Udvalg:
Dato:
Onsdag, 27 oktober, 2021 - 16:00
Hent som fil:
Lokation:
39. Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at dagsordenen godkendes. 

Beslutning

Punkt 42 blev udsat til mødet i Handicaprådet den 16. december 2021 på grund af manglende politisk repræsentation på indeværende møde.


Fraværende:

Dorthe Adelsbech, Christina Birkemose og Vibeke Svendsen

40. Høring om udbud af ortopædisk fodtøj

Sagsfremstilling

FUS (Fællesudbud Sjælland) er i gang med at gennemføre et udbud af ortopædisk fodtøj for Faxe Kommune og 15 andre kommuner. I den forbindelse har SUI (Sydjællands Udbuds- og Indkøbsenhed) sendt udbudsmaterialet i høring i Handicaprådet.


FUS er i gang med at gennemføre et nyt udbud, og sender i den forbindelse materialet til høring i Handicaprådet. Høringsperioden løber fra den 9. september til den 14. oktober 2021. Dog har enkelte kommuner pga. deres handicaprådsmøders beliggenhed fået udsættelse.


Der er ikke mange ændringer i forhold til det sidste udbud, men der er tilføjet nogle flere produkter. Disse er markeret med rødt i tilbudslisten.


SUI vurderer, at sortimentet er bredt og har en tilpas sortimentsdybde, som kan tilgodese de varierende behov hos borgerne.

Sortiment og kravspecifikationer fremgår af de vedhæftede filer.


Materialet er udarbejdet af FUS sammen med en kommunal ekspertgruppe bestående af både indkøbere fra kommunerne og myndighedspersoner inden for området. Derudover har FUS været i markedsdialog og indsamlet erfaring fra andre kommuner.


Aftalen omfatter et sortiment inden for de følgende områder:


  • Individuelt ortopædisk fodtøj
  • Semiortopædisk fodtøj
  • Fabriksfremstillet fodtøj, FF
  • Reparationer og tilretninger af eget fodtøj
  • Ortopædiske fodindlæg
  • Tillæg ved ekstra arbejde - alt fodtøj, reparationer og fodindlæg


Udbuddet er delt i tre delområder, hvor Faxe hører til delaftale syd, og hver delaftale vil for hver kommune fungere som én delaftale med én leverandør.

Aftalen løber i tre år med mulighed for forlængelse i 12 måneder.

Af tilbudslisten fremgår det, hvilke varer, der kan købes via aftalen.Tildeling

Tildelingsmodellen er: Bedste forhold mellem pris og kvalitet.


Vægtning:

  • Pris 50 %
  • Kvalitet 30 %
  • Service 20 %


Frit valg

Ifølge serviceloven har borgere med bevilling fra kommunen frit leverandørvalg. Det betyder, at den enkelte borger frit kan vælge en anden leverandør end den, som kommunen har indgået aftale med. Det er der taget højde for i forhold til kommunernes forpligtelse til at bruge aftalen. Vælger nogle af kommunens borgere med bevilling at udnytte det frie leverandørvalg, gælder kommunens aftageforpligtigelse derfor ikke den pågældende borger.


Tilslutning og ikrafttrædelse

Tilslutning til aftalen sker i oktober, når udbuddet har været i høring.

Aftalen forventes at træde i kraft januar 2022.Vedhæftede bilag

FUS Udbudsbetingelser for varer 30082021

Bilag 2 kravspecifikation - ortopædisk fodtøj – 2021 v 1.2

Kopi af bilag 3 tilbudsliste

Udkast til rammeaftale – ortopædisk fodtøj – 2021 v 1.3


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Handicaprådet.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Handicaprådet skriver et høringssvar.

Beslutning

Handicaprådet besluttede at afgive et høringssvar med fokus på brugerinddragelse og tilfredshedsundersøgelse.


Fraværende:

Dorthe Adelsbech, Christina Birkemose og Vibeke Svendsen


41. Handicaprådets temadag om fysisk tilgængelighed og anlægsprojekter

Sagsfremstilling

Handicaprådet har ønsket, at der på FN's internationale Handicapdag den 3. december 2021 afholdes en temadag om fysisk tilgængelighed og anlægsprojekter i Faxe Kommune med fokus på fortove, gader og stier, fx i Haslev by og fodgængertunellen ved Karise Station.


Administrationen anbefaler, at Handicaprådet fastsætter et program for dagen og i et samarbejde med administrationen og Danske Handicaporganisationer arrangerer dagen og indgår aftale om fx lån af kørestole, så det bliver muligt at afprøve forskellige løsninger med fx ramper set fra en kørestolsbrugers vinkel.


Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Handicaprådet fastsætter en deltagerkreds og et program for dagen.Beslutning

Handicaprådet besluttede at afholde et temaarrangement om fysisk tilgængelighed på stationspladsen i Haslev fredag den 3. december 2021 kl. 11.30-12.30.

Administrationen sørger for at invitere pressen.


Fraværende:

Dorthe Adelsbech, Christina Birkemose og Vibeke Svendsen


42. Handicaprådets fokus og videre arbejde

Sagsfremstilling

Med denne sag lægger administrationen op til en drøftelse om Handicaprådets fremtidige fokus og videre arbejde.
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Handicaprådet.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Handicaprådets medlemmer drøfter fremtidigt fokus og det videre arbejde i rådet.

Beslutning

Punktet blev udsat til Handicaprådets møde den 16. december 2021 på grund af manglende politisk repræsentation på indeværende møde.


Fraværende:

Dorthe Adelsbech, Christina Birkemose og Vibeke Svendsen


43. Planlægning af julefrokost

Sagsfremstilling

Hvert år holder Handicaprådet en julefrokost i forbindelse med årets sidste møde.


Administrationen indhenter flere tilbud på et mødearrangement med efterfølgende julespisning, som rådet bliver præsenteret for på mødet og kan tage stilling til.Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Handicaprådet beslutter, hvor årets sidste møde med efterfølgende julespisning skal holdes.


Beslutning

Handicaprådet besluttede at holde møde med efterfølgende spisning på Café Paraplyen den 16. december 2021 kl. 16.00.


Fraværende:

Dorthe Adelsbech, Christina Birkemose og Vibeke Svendsen


44. Meddelelser

Beslutning

.