Konstituerende møde - 02-12-2021

Referat
Dato:
Torsdag, 2 december, 2021 - 18:30
Hent som fil:
1. Godkendelse af dagsorden

Resume

I henhold til styrelsesloven § 6 sker indkaldelse til det konstituerende møde af det medlem, der længst har været medlem af byrådet. I byrådsperioden 2022-2025 er det René Tuekær, Lokallisten.


René Tuekær leder mødet til og med valg af borgmester.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

2. Læsevejledning om udpegelsesmetoder

Resume

På sagen er vedhæftet en læsevejledning, der beskriver udpegelsesmetoder med flertalsvalg og forholdstalsvalg.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

3. Konstituering og valgte medlemmer af Faxe Byråd 2022-2025

Resume

Faxe Byråds sammensætning for valgperioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Sagsfremstilling

Ved valget den 16. november 2021 blev følgende 25 medlemmer valgt til byrådet for de næste 4 år:


 1. Allan Tirsgaard (C)
 2. Camilla Meyer (A)
 3. Christina Birkemose (A)
 4. Dorthe Adelsbech (V)
 5. Dorthe Egede Borg (V)
 6. Eli Jacobi Nielsen (O)
 7. Erik Rasmussen (V)
 8. Finn Hansen (A)
 9. Helle Lysholm (V)
 10. Ivan Flændsdal (F)
 11. Jørgen Richardt Nielsen (A)
 12. Lars Folmann (O)
 13. Lisette Lind Larsen (A)
 14. Michael Christensen (C)
 15. Michael Rosendahl (V)
 16. Michelle Frese (F)
 17. Mikkel B. Dam (I)
 18. Nellie Bradsted (V)
 19. Ole Vive (V)
 20. Per Thomsen (A)
 21. Pia Backquist (D)
 22. Randi O. Johansson (A)
 23. René Tuekær (L)
 24. Steen Andersen (A)
 25. Thomas Spange Olsen (Ø)Valggrupper

I vedlagte bilag er angivet de valggrupper, som er anmeldt forud for det konstituerende møde, samt en oversigt over fordeling af pladser i forhold til de anmeldte valggrupper.Generel inhabilitet

Reglerne om generel inhabilitet indebærer, at visse personer ikke kan udpeges til at bestride visse poster. Reglerne findes i kommunestyrelsesloven § 6, stk. 3 og § 29.

Man er generelt indhabil i forhold til at bestride en bestemt post i følgende tilfælde:


 • Man må ikke sidde i et udvalg, hvis man samtidig selv - eller ens ægtefælle/samlever - er ansat som chef med ledelsesansvar på området (eller er stedfortræder for chefen). Fx. kan en skoleleder ikke sidde i kommunens børne- og ungeudvalg. Dette skyldes, at man ikke i realiteten skal være sin egen eller sin ægtefælles chef.


 • Man må ikke sidde i økonomiudvalget, hvis man samtidig er ansat i kommunens økonomi- eller personaleafdeling. Heller ikke hvis man er leder af et område, som hører under økonomiudvalget . Desuden er de øverste embedsmænd i de enkelte centre udelukket fra økonomiudvalget. Reglen gælder også, hvis det er ens ægtefælle/samlever, som bestrider en af disse poster.


Et medlem af et udvalg må ikke have et aftaleforhold med et center, som hører under udvalget, med mindre opgaven har været udbudt, eller hvis der foreligger særlige forhold og byrådet har godkendt det. Fx må man ikke i sin private virksomhed levere ydelser til det område, som hører under et udvalg.Ligestilling

Lov om ligestilling af kvinder og mænd § 10a indebærer, at myndigheder eller organisationer, der indstiller et medlem, som byrådet skal udpege, skal foreslå både en kvinde og en mand. Hvis de skal indstille flere medlemmer, skal de foreslå lige mange kvinder og mænd. Bestemmelsen kan fraviges, hvis der foreligger særlige grunde. Myndigheden/organisationen skal i så fald angive begrundelsen herfor.


Ligestillingsloven har ikke betydning for byrådets udpegelser. Herunder byrådets valg af medlemmer til økonomiudvalg og stående udvalg.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

4. Valg af borgmester

Resume

Faxe Byråd vælger blandt byrådet en borgmester.

Sagsfremstilling

Valgperioden følger den kommunale valgperiode, hvilket er 1. januar 2022 til 31. december 2025.


Udpegelsen skal ske efter flertalsvalg. Dette indebærer, at det medlem som opnår stemmer fra et flertal af byrådet udpeges.


Når valget er foretaget, overtager den nyvalgte borgmester mødeledelsen.


Lovhjemmel

Lov om kommunernes styrelse.

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der vælges et medlem til at være borgmester.

Beslutning

Venstre (7), Dansk Folkeparti (2), Det Konservative Folkeparti (2), Lokallisten (1), Nye Borgerlige (1) og Liberal Alliance (1) foreslog Ole Vive (V).


Socialdemokratiet (8), Socialistisk Folkeparti (2) og Enhedslisten (1) foreslog Camilla Meyer (A).


Ole Vive blev valgt som borgmester med stemmerne 14-11, og overtog derefter mødeledelsen.


Fraværende: Ingen.

5. Valg af første og anden viceborgmester

Resume

Faxe Byråd vælger blandt byrådet en første viceborgmester og en anden viceborgmester

Sagsfremstilling

Opgaver

Første viceborgmester og anden viceborgmester skal i nævnte rækkefølge fungere i borgmesterens forfald.


Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter forholdstalsvalg (D'Hondts metode). Dette indebærer, at valggruppe 1 (V, O, C, L, I, D) udpeger første viceborgmester og valggruppe 2 (A, F, Ø) udpeger anden viceborgmester.


Hjemmel

Lov om kommunernes styrelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker udpegning, således at:

 1. Valggruppe 1, vælger en første viceborgmester.
 2. Valggruppe 2, vælger en anden viceborgmester.

Beslutning

Ad 1) Michael Christensen (C).

Ad 2) Camilla Meyer (A).


Fraværende: Ingen.

6. Udpegning til Økonomiudvalget

Resume

I følge Styrelsesvedtægten for Faxe Kommune består Økonomiudvalget af 7 medlemmer. Borgmesteren er født medlem, og der skal udpeges 6 yderligere medlemmer blandt byrådet.

Sagsfremstilling

Opgaver

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de sædvanlige, løbende sager og anliggender, herunder kommunens økonomiske forvaltning, løn- og personaleforhold m.v.


Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter forholdstalsvalg (d'Hondts metode). Dette indebærer, at valggruppe 1 (V, O, C, L, I, D) udpeger tre medlemmer og ligeledes udpeger valggruppe 2 (A, F, Ø) tre medlemmer.


Hjemmel

Lov om kommunernes styrelse.

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommune.


Særligt om udpegningen

Flertallet der består af partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Lokallisten, Liberal Alliance og Nye Borgerlige har i deres konstitueringsaftale ændret antallet af medlemmer i Økonomiudvalget fra 7 til 9, og i Børn & Læringsudvalget fra 9 til 7. Aftalen kræver en ændring af styrelsesvedtægten, som først fremsættes til behandling i byrådet efter det konstituerende møde. Det betyder, at denne udpegning skal ske efter det nugældende antal. Det nye byråd skal derfor udpege to ekstra medlemmer til økonomiudvalget på et ekstraordinært møde i januar.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker udpegning til Økonomiudvalget, således at:

 1. Valggruppe 1, udpeger tre medlemmer.
 2. Valggruppe 2, udpeger tre medlemmer.


Udvalget konstituerer sig med næstformand på deres første møde.

Beslutning

Ad 1) Michael Christensen (C), René Tuekær (L) og Lars Folmann (O).

Ad 2) Camilla Meyer (A), Per Thomsen (A) og Michelle Frese (F).


Fraværende: Ingen.

7. Udpegning til Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Resume

Ifølge Styrelsesvedtægten for Faxe Kommune består Beskæftigelses & Integrationsudvalget af 7 medlemmer, hvortil der skal udpeges medlemmer blandt byrådet.

Sagsfremstilling

Opgave

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det beskæftigelsesmæssige område, udbetaling af økonomiske ydelser og opgaver vedrørende revalidering, integration af udlændinge og ungdommens uddannelsesvejledning.


Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter forholdstalsvalg (d'Hondts metode). Dette indebærer, at valggruppe 1 (V, O, C, L, I, D) udpeger fire medlemmer og ligeledes udpeger valggruppe 2 (A, F, Ø) tre medlemmer.


Hjemmel

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker udpegning til Beskæftigelses & Integrationsudvalget, således at:

 1. Valggruppe 1, udpeger fire medlemmer.
 2. Valggruppe 2, udpeger tre medlemmer.


Udvalget konstituerer sig med formand og næstformand på deres første møde.

Beslutning

Ad 1) Allan Tirsgaard (C), Nellie Bradsted (V), Mikkel Dam (I) og Pia Backquist (D).

Ad 2) Per Thomsen (A), Randi O. Johansson (A) og Michelle Frese (F).


Fraværende: Ingen.

8. Udpegning til Børn & Læringsudvalget

Resume

I følge Styrelsesvedtægten for Faxe Kommune består Børn & Læringsudvalget af 9 medlemmer, hvortil der skal udpeges medlemmer blandt byrådet.

Sagsfremstilling

Opgaver

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på dagtilbudsområdet og undervisningsområdet, herunder dagtilbud til børn og unge efter dagtilbudslovens bestemmelser samt opgaver på undervisningsområdet i henhold til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.


Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter forholdstalsvalg (d'Hondts metode). Dette indebærer, at valggruppe 1 (V, O, C, L, I, D) udpeger fem medlemmer og ligeledes udpeger valggruppe 2 (A, F, Ø) fire medlemmer.


Hjemmel

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommune.


Særligt om udpegningen

Flertallet der består af partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Lokallisten, Liberal Alliance og Nye Borgerlige har i deres konstitueringsaftale ændret antallet af medlemmer i Økonomiudvalget fra 7 til 9, og i Børn & Læringsudvalget fra 9 til 7. Aftalen kræver en ændring af styrelsesvedtægten, som først fremsættes til behandling i byrådet efter det konstituerende møde. Det betyder, at denne udpegning skal ske efter det nugældende antal.

Det nye byråd skal reducere Børn & Læringsudvalget med to medlemmer på et ekstraordinært møde i januar.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker udpegning til Børn & Læringsudvalget, således at:

 1. Valggruppe 1, udpeger fem medlemmer.
 2. Valggruppe 2, udpeger fire medlemmer.


Udvalget konstituerer sig med formand og næstformand på deres første møde.

Beslutning

Ad 1) Mikkel Dam (I), Dorthe Egede Borg (V), Nellie Bradsted (V), Michael Rosendahl (V) og Allan Tirsgaard (C).

Ad 2) Christina Birkemose (A), Steen Andersen (A), Ivan Flændsdal (F) og Thomas Spange Olsen (Ø).


Fraværende: Ingen.

9. Udpegning til Plan & Kulturudvalget

Resume

I følge Styrelsesvedtægten for Faxe Kommune består Plan & Kulturudvalget af 7 medlemmer, hvortil der skal udpeges medlemmer blandt byrådet.

Sagsfremstilling

Opgaver

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på kultur- og fritidsområdet, planområdet, frivillighed, fællesskab, civilsamfund og borgerservice, herunder blandt andet opgaver vedrørende kommuneplaner, folkeoplysninger, biblioteker, musikskole, arkiver og alkoholbevillinger.


Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter forholdstalsvalg (d'Hondts metode). Dette indebærer, at valggruppe 1 (V, O, C, L, I, D) udpeger fire medlemmer og ligeledes udpeger valggruppe 2 (A, F, Ø) tre medlemmer.


Hjemmel

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker udpegning til Plan & Kulturudvalget, således at:

 1. Valggruppe 1, udpeger fire medlemmer.
 2. Valggruppe 2, udpeger tre medlemmer.


Udvalget konstituerer sig med formand og næstformand på deres første møde.

Beslutning

Ad 1) René Tuekær (L), Erik Rasmussen (V), Nellie Bradsted (V) og Michael Christensen (C).

Ad 2) Jørgen Richardt Nielsen (A), Lisette Lind Larsen (A) og Finn Hansen (A).


Fraværende: Ingen.

10. Udpegning til Teknik & Miljøudvalget

Resume

I følge Styrelsesvedtægten for Faxe Kommune består Teknik & Miljøudvalget af 7 medlemmer, hvortil der skal udpeges medlemmer blandt byrådet.

Sagsfremstilling

Opgaver

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på tekniske, miljø- og klimamæssige områder, herunder blandt andet opgaver vedrørende miljøområdet, naturforvaltning, bygningsmyndighed, ejendomsadministration, vejområdet og klimaområdet.


Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter forholdstalsvalg (d'Hondts metode). Dette indebærer, at valggruppe 1 (V, O, C, L, I, D) udpeger fire medlemmer og ligeledes udpeger valggruppe 2 (A, F, Ø) tre medlemmer.


Hjemmel

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker udpegning til Teknik & Miljøudvalget, således at:

 1. Valggruppe 1, udpeger fire medlemmer.
 2. Valggruppe 2, udpeger tre medlemmer.


Udvalget konstituerer sig med formand og næstformand på deres første møde.

Beslutning

Ad 1) Dorthe Egede Borg (V), Erik Rasmussen (V), Eli Jacobi Nielsen (O) og Allan Tirsgaard (C).

Ad 2) Lisette Lind Larsen (A), Finn Hansen (A) og Thomas Spange Olsen (Ø).


Fraværende: Ingen.

11. Udpegning til Senior & Sundhedsudvalget

Resume

I følge Styrelsesvedtægten for Faxe Kommune består Senior & Sundhedsudvalget af 7 medlemmer, hvortil der skal udpeges medlemmer blandt byrådet.

Økonomi

Opgaver

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på senior- og sundhedsområdet, herunder forebyggelse og sundhedsfremme, sundheds- og plejeopgaver.


Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter forholdstalsvalg (d'Hondts metode). Dette indebærer, at valggruppe 1 (V, O, C, L, I, D) udpeger fire medlemmer og ligeledes udpeger valggruppe 2 (A, F, Ø) tre medlemmer.


Hjemmel

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker udpegning til Senior & Sundhedsudvalget, således at:

 1. Valggruppe 1, udpeger fire medlemmer.
 2. Valggruppe 2, udpeger tre medlemmer.


Udvalget konstituerer sig med formand og næstformand på deres første møde.

Beslutning

Ad 1) Lars Folmann (O), Dorthe Adelsbech (V), Helle Lysholm (V) og Pia Backquist (D).

Ad 2) Camilla Meyer (A), Steen Andersen (A) og Ivan Flændsdal (F).


Fraværende: Ingen.


12. Udpegning til Socialudvalget

Resume

I følge Styrelsesvedtægten for Faxe Kommune består Socialudvalget af 7 medlemmer, hvortil der skal udpeges medlemmer blandt byrådet.

Sagsfremstilling

Opgaver

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på socialområdet, herunder opgaver vedrørende udsatte børn, unge og voksne.


Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter forholdstalsvalg (d'Hondts metode). Dette indebærer, at valggruppe 1 (V, O, C, L, I, D) udpeger fire medlemmer og ligeledes udpeger valggruppe 2 (A, F, Ø ) tre medlemmer.


Hjemmel

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker udpegning til Socialudvalget, således at:

 1. Valggruppe 1, udpeger fire medlemmer.
 2. Valggruppe 2, udpeger tre medlemmer.


Udvalget konstituerer sig med formand og næstformand på deres første møde.

Beslutning

Ad 1) Dorthe Adelsbech (V), Michael Rosendahl (V), Helle Lysholm (V) og Eli Jacobi Nielsen (O).

Ad 2) Randi O. Johansson (A), Christina Birkemose (A) og Jørgen Richardt Nielsen (A).


Fraværende: Ingen.

13. Godkendelse af underskriftsbemyndigelser

Resume

Faxe Byråd skal godkende underskriftsbemyndigelser.

Sagsfremstilling

Dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen.


Udpegning

Der er ingen begrænsninger med hensyn til, hvem der kan udpeges, men det er forudsat, at det enten er et medlem af kommunalbestyrelsen, eller en person, der er ansat i kommunen. Kommunalbestyrelsen kan vælge at udpege flere personer. Alle de udpegede skal være personligt udpegede af kommunalbestyrelsen, således at deres navne fremgår af beslutningsprotokollen.


Lovhjemmel

Styrelsesloven § 32.

Indstilling

Direktionen indstiller, at følgende bemyndiges til i fællesskab med borgmester eller viceborgmestre, at underskrive dokumenter på vegne af Faxe Kommune.

 • Kommunaldirektør Carsten Riis
 • Direktør Marianne Hoff Andersen
 • Direktør Thomas Knudsen
 • Sekretariatsleder Pernille Kastning Guldbæk
 • Jurist Lykke Tina Outzen

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

14. Udpegning til Børn og Ungeudvalget

Resume

Faxe Byråd skal udpege to medlemmer samt to personlige suppleanter blandt byrådet for de udpegede medlemmer til Børn og Ungeudvalget.

Sagsfremstilling

Opgaver

Børn og Ungeudvalget træffer afgørelse i sager vedrørende børn og unge og afgiver indstillinger om adoption uden samtykke til Ankestyrelsen.


Sammensætning

Udvalget består af

 1. To byrådsmedlemmer.
 2. Byretsdommeren i retkredsen - er der flere dommere i retskredsen, bliver medlemmet til Børn og ungeudvalget udpeget af Domstolsstyrelsen.
 3. To pædagogisk-psykologisk sagkyndige, som udpeges af Familieretshuset for en periode svarende til den kommunale valgperiode.


Der udpeges personlige suppleanter til medlemmerne efter de samme retningslinjer.


Børn og Ungeudvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de medlemmer, der er valgt af kommunalbestyrelsen.


Det anbefales, at de udpegede medlemmer i Børn & Ungeudvalget ikke sidder i Børn & Læringsudvalget ud fra forvaltningsrettens almindelige inhabilitetsregler.


Funktionsperiode

Valgperioden følger den kommunale valgperiode, hvilket er 1. januar 2022 til 31. december 2025.


Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter forholdstalsvalg (d'Hondts metode). Dette indebærer, at valggruppe 1 (V, O, C, L, I, D) udpeger et medlem og en personlig suppleant og ligeledes udpeger valggruppe 2 (A, F, Ø) et medlem og en personlig suppleant.


Hjemmel

Retssikkerhedsloven §§ 18-21.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker udpegning til Børn og Ungeudvalget, således at

 1. Valggruppe 1, udpeger et medlem og en suppleant.
 2. Valggruppe 2, udpeger et medlem og en suppleant.


Udvalget konstituerer sig med formand og næstformand på deres første møde.

Beslutning

Ad 1) Michael Christensen (C) med Dorthe Adelsbech (V) som suppleant.

Ad 2) Per Thomsen (A) med Lisette Lind Larsen (A) som suppleant.


Fraværende: Ingen.

15. Udpegning til Affald Plus I/S bestyrelse

Resume

Faxe Byråd skal vælge to medlemmer og to suppleanter blandt byrådet til bestyrelsen hos I/S AffaldPlus.

Sagsfremstilling

Affald Plus er et fælleskommunalt selskab i medfør af § 60 i lov om kommunernes styrelse og ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg.


Opgaver

Kommunerne skal planlægge, etablere og drive de fornødne anlæg til håndtering, genbrug, nyttiggørelse eller bortskaffelse af affald fra husstande og erhvervsvirksomheder i interessentkommunerne.


Sammensætning

Bestyrelsen består af to medlemmer og to suppleanter fra hver interessentkommune.


Funktionsperiode

Valgperioden følger den kommunale valgperiode, hvilket er 1. januar 2022 til 31. december 2025.


Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter forholdstalsvalg (d'Hondts metode). Dette indebærer, at valggruppe 1 (V, O, C, L, I, D) udpeger et medlem og en suppleant og ligeledes udpeger valggruppe 2 (A, F, Ø) et medlem og en suppleant.


AffaldPlus anerkender værdien af en høj diversitet i sammensætningen af bestyrelser generelt, og den siddende bestyrelse opfordrer på den baggrund kommunen til, at udpege sine to repræsentanter ud fra en tilgang om diversitet i både alder, køn og etnicitet.


Hjemmel

Vedtægter for I/S AffaldPlus.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker udpegning af to medlemmer og to suppleanter til bestyrelsen hos I/S Affald Plus, således at:

 1. Valggruppe 1, udpeger et medlem og en suppleant.
 2. Valggruppe 2, udpeger et medlem og en suppleant.

Beslutning

Ad 1) Lars Folmann (O) med Eli Jacobi Nielsen (O) som suppleant.

Ad 2) Finn Hansen (A) med Thomas Spange Olsen (Ø) som suppleant.


Fraværende: Ingen.

16. Udpegning til Andel's repræsentantskab

Resume

Faxe Byråd kan udpege et medlem blandt byrådet til Andel's Repræsentantskab.

Sagsfremstilling

Opgave

Andel's formål er at drive virksomhed inden for energi, fibernet og dermed beslægtede områder. Repræsentantskabet har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.


Sammensætning

Bestyrelsen kan udpege op til 12 repræsentantskabsmedlemmer. Repræsentantskabet består af:

 1. Medlemmer valgt af og blandt andelshaverne.
 2. Medlemmer udpeget af kommunerne med andelshavere i Andel.
 3. Medlemmer udpeget af bestyrelsen.


Funktionsperiode

Det udpegede medlem indtræder i Repræsentantskabet ved afslutningen af det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde efter starten af den kommunale valgperiode, og udtræder ved afslutningen af det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde efter udløbet af den kommunale valgperiode. Hvis det nuværende repræsentantskabsmedlem (2018-2022) udpeget af kommunen fratræder før april 2022, kan kommunen udpege et nyt repræsentantskabsmedlem for den

resterende periode frem til april 2022.


Den kommunale valgperiode er 1. januar 2022 til 31. december 2025.


Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter flertalsvalg. Dette indebærer, at det medlem som opnår stemmer fra et flertal af byrådet udpeges.


Andel opfordrer til, at der ved dette års udpegning tænkes i diversitet, i forhold til både køn, alder og etnicitet.


Hjemmel

Vedtægter for Andel A.m.b.A.

Brev om udpegning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker udpegning af et medlem til Andel's Repræsentantskab.

Beslutning

René Tuekær (L).


Fraværende: Ingen.

17. Udpegning til Beboerklagenævnet

Resume

Faxe Byråd skal udpege to medlemmer og to suppleanter, samt en socialt sagkyndig og suppleant for denne til Beboerklagenævnet. Desuden skal Faxe Byråd indstille en formand og suppleant til Indenrigs- og Boligministeriet.

Sagsfremstilling

Opgaver

Beboerklagenævnet træffer afgørelser i sager om uenighed (tvister) mellem udlejere og lejere i almene boligorganisationer vedrørende nærmere angivne spørgsmål.


Sammensætning

Beboerklagenævnet består af en formand og to andre medlemmer. Formanden beskikkes af Indenrigs- og Boligministeriet efter indstilling fra byrådet. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen og må ikke have særlig tilknytning til grundejer, bolig- eller lejeorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler. Der skal ligeledes indstilles en suppleant for formanden. Nuværende formand, Helle Frejlev og hendes suppleant, Anne Svendsen, ønsker at fortsætte.


De to andre medlemmer og deres suppleanter skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold. De vælges af byrådet efter indstilling fra henholdsvis de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen og de større lejerforeninger i kommunen.


Der er modtaget følgende indstillinger fra boligorganisationer:

Boligorganisation:

Medlem:

Suppleant:

Lejerbo

Michael Keis


Faxe og Hylleholt Boligforening


Joan Rasmussen


Der er modtaget følgende indstillinger fra lejerforeninger:

Lejerforening:

Medlem:

Suppleant:

LLO Sydsjælland og Lolland Falster

Charlotte Engelbrect

Amanda Wilms

Lejernes Hus

Maria Kjærulff Berth

Jan Grabas

Køge Lejerforening

Pia Bert Larsen (1. prioritet medlem, 2. prioritet suppleant)

Jakob Lindberg (1. prioritet suppleant, 2. prioritet medlem)


Byrådet skal endvidere udpege en person og en suppleant, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold til at tiltræde beboerklagenævnet i særlige sager. Nuværende socialt sagkyndige, Marianne Ipsen og hendes suppleant, Heidi Høybye (begge ansat i Center for Børn, Unge og Familier) ønsker at fortsætte.


Funktionsperiode

Valgperioden følger den kommunale valgperiode, hvilket er 1. januar 2022 til 31. december 2025.


Valgmetode

Udpegelsen af de to medlemmer og den socialt sagkyndige samt disses suppleanter skal ske efter forholdstalsvalg (d'Hondts metode). Dette indebærer, at valggruppe 1 (V, O, C, L, I, D) udpeger to medlemmer og to suppleanter, og valggruppe 2 (A, F, Ø) udpeger et medlem og en suppleant.


Indstillingen af formand og dennes suppleant skal ske efter flertalsvalg.


Hjemmel

Almenlejelovens kapitel 17.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker udpegning af medlemmer og suppleanter til Beboerklagenævnet, således at

 1. Michael Keis vælges som medlem og Joan Rasmussen som suppleant fra boligorganisationerne.
 2. Maria Kjærulff Berth vælges som medlem og Jakob Lindberg som suppleant fra lejerforeningerne.
 3. Medarbejder i Center for Børn, Unge og Familier, Marianne Ipsen og Heidi Høybye som suppleant til at tiltræde Beboerklagenævnet i særlige sager.
 4. Helle Frejlev fortsat indstilles som formand for Beboerklagenævnet og Anne Svendsen som hendes suppleant.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

18. Udpegning til Business Faxe

Resume

Faxe Byråd skal udpege to medlemmer blandt byrådet til deltagelse i koordineringsmøder med Business Faxe.

Sagsfremstilling

Opgaver

Business Faxe er en selvejende forening med hjemsted i Faxe Kommune. Business Faxes formål er at skabe vækst, arbejdspladser og bosætning Faxe Kommune.


Business Faxe og Faxe Kommune har en gensidig aftale om afholdelse af kvartalsvise koordineringsmøder, hvor statusopfølgning og konkrete initiativer aftales i henhold til gældende kontrakt.


Sammensætning

For Faxe Kommune er der tradition for at borgmesteren og en repræsentant fra mindretalsgruppen i byrådet deltager i koordineringsmøderne.


Funktionsperiode

Valgperioden følger den kommunale valgperiode, hvilket er 1. januar 2022 til 31. december 2025.


Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter forholdstalsvalg (d'Hondts metode). Dette indebærer, at valggruppe 1 (V, O, C, L, I, D) udpeger et medlem og ligeledes udpeger valggruppe 2 (A, F, Ø) et medlem.


Hjemmel

Kontrakt med Business Faxe.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker udpegning til koordineringsmøder i Business Faxe, således at:

 1. Valggruppe 1, udpeger et medlem.
 2. Valggruppe 2, udpeger et medlem.


Beslutning

Ad 1) Borgmester Ole Vive (V).

Ad 2) Camilla Meyer (A).


Fraværende: Ingen.

19. Udpegning til Dr. Rasmussen og Hustrus Legat

Resume

Faxe Byråd skal udpege en legatbestyrelse blandt byrådet på tre medlemmer.

Sagsfremstilling

Opgaver

Dr. Rasmussen og Hustrus Legat uddeles til unge mennesker til hjælp til uddannelse. Legatet kan søges af personer, der er fyldt 17 år, og som i 5 år har boet i sogne, der hører under de tidligere Fakse og Rønnede Kommuner.

Legatet administreres og uddeles af legatbestyrelsen.


Sammensætning

Legatbestyrelsen består af tre medlemmer, som udpeges blandt byrådets medlemmer.


Funktionsperiode

Valgperioden følger den kommunale valgperiode, hvilket er 1. januar 2022 til 31. december 2025.


Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter forholdstalsvalg (d'Hondts metode). Dette indebærer, at valggruppe 1 (V, O, C, L, I, D) udpeger to medlemmer og ligeledes udpeger valggruppe 2 (A, F, Ø) et medlem.


Hjemmel

Fundats for Dr. Rasmussen og Hustrus legat.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker udpegning af tre medlemmer til Dr. Rasmussen og Hustrus Legat, således at:

 1. Valggruppe 1, udpeger to medlemmer.
 2. Valggruppe 2, udpeger et medlem.

Beslutning

Ad 1) Erik Rasmussen (V) og Michael Christensen (C).

Ad 2) Christina Birkemose (A).


Fraværende: Ingen.

20. Udpegning til Ekspropriationskommission og Taksationskommission (fast ejendom)

Resume

Faxe Byråd skal udpege et medlem til optagelse på listen over medlemmer af ekspropriationskommissionen samt et medlem til optagelse på listen over medlemmer af taksationskommissionen.

Sagsfremstilling

Opgaver

Ekspropriationskommissionen og taksationskommissionerne afgør erstatningsspørgsmål i forbindelse med statens eller koncessionerede selskabers ekspropriation vedrørende fast ejendom. Ekspropriationskommissionen er 1. instans, og taksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen.


Sammensætning

Ekspropriationskommissionen består af fem medlemmer. Formanden er en af kommissarierne ved statens ekspropriationer, og til behandling af sager vedrørende et konkret anlæg udtager han fire medlemmer, heraf to medlemmer fra en af transportministeren udfærdiget liste og to medlemmer fra en kommunal liste.


Taksationskommissionen består af fem medlemmer. Formanden for taksationskommissionen skal have juridisk kandidateksamen eller tilsvarende juridiske kvalifikationer, og formanden udtager til den enkelte sag fire medlemmer, heraf to medlemmer fra en af transportministeren udfærdiget liste og to medlemmer fra en kommunal liste.


Det samme medlem kan ikke deltage i både ekspropriationskommissionen og i taksationskommissionens behandling af sagen. Derfor bør det undgås, at den samme person udpeges til begge hverv. Byrådet afgør selv om, om de pågældende skal være medlem af byrådet eller ikke. Ministeriet henstiller, at det sikres at de medlemmer der udpeges, er villige til at deltage i kommissionens arbejde og det forudsættes desuden, at de udpegede medlemmer har behørig indsigt i vurdering af ejendomme, jf. ekspropriationsproceslovens § 10 og vejlovens § 108.


Funktionsperiode

Valgperioden følger den kommunale valgperiode, hvilket er 1. januar 2022 til 31. december 2025.


Valgmetode

Begge udpegelser skal ske efter flertalsvalg. Dette indebærer, at det medlem til hver af posterne, som opnår stemmer fra et flertal af byrådet udpeges.


Hjemmel

Ekspropriationsprocesloven.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker udpegning således:

 1. Et medlem til optagelse på liste over medlemmer af ekspropriationskommissionen.
 2. Et medlem til optagelse på liste over medlemmer af taksationskommissionen.

Beslutning

Ad 1) Helle Lysholm (V).

Ad 2) Kristen Olesen.


Fraværende: Ingen.

21. Udpegning til E.ON Varme Danmark ApS bestyrelse

Resume

Faxe Byråd kan udpege et medlem samt en suppleant for det valgte medlem blandt byrådets medlemmer, eller blandt tidligere medlemmer af byrådet til bestyrelsen for E.ON Varme Danmark ApS samt en suppleant for det valgte medlem.

Sagsfremstilling

Opgaver

E.ON Varme Danmarks formål er at drive varmedistributionsnet samt sælge varme til slutbrugere inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning for sådanne aktiviteter.


Sammensætning

Bestyrelsen består af:

 • En-to medlemmer valgt af generalforsamlingen på den ordinære generalforsamling.
 • Indtil tre medlemmer valgt af én eller flere kommunalbestyrelser i forsyningsområdet.


Kommunalbestyrelserne i Frederikssund, Vordingborg og Faxe vælger hvert 4. år hver et medlem og en suppleant til E.ON Varmes bestyrelse i henhold til E.ON Varmes vedtægter.


Funktionsperiode

Valgperioden følger den kommunale valgperiode, hvilket er 1. januar 2022 til 31. december 2025.


Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter flertalsvalg. Dette indebærer, at det medlem som opnår stemmer fra et flertal af byrådet udpeges. Det samme gør sig gældende for suppleanten.


Hjemmel

Vedtægter for E.ON Varme Danmark ApS.

E.ON Varme Danmark's retningslinjer for valg af kommunalbestyrelsesvalgte medlemmer.

E.ON Varme Danmark's anmodning om valg af medlem til bestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker udpegning af et medlem samt en suppleant for det valgte medlem til bestyrelsen for E.ON Varme Danmark ApS.

Beslutning

Per Thomsen (A) med Jørgen Richardt Nielsen (A) som suppleant.


Fraværende: Ingen.

22. Indstilling til EUC Sjællands bestyrelse

Resume

Faxe Byråd kan indstille et medlem blandt byrådet, som søger at få sæde i bestyrelsen for EUC Sjælland.

Sagsfremstilling

Opgaver

EUC Sjælland er en selvejende institution med hjemsted i Næstved Kommune, og omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.


Sammensætning

Institutionen ledes af en bestyrelse på 10 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen 2 medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.


 • Et medlem udpeges i forening af byrådene i Faxe, Køge og Næstved Kommuner.
 • Et medlem udpeges af Dansk Industri.
 • Et medlem udpeges af Dansk Byggeri.
 • Et medlem udpeges af Tekniq.
 • Et medlem udpeges af Dansk El-forbund.
 • Et medlem udpeges af 3F.
 • Et medlem udpeges af Dansk Metal.
 • To medlemmer, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen (1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret).
 • To medlemmer, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere (1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret).


Funktionsperiode

Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra 1. maj 2022 til 30. april 2026.


Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter flertalsvalg. Dette indebærer, at det medlem som opnår stemmer fra et flertal af byrådet indstilles udpeget.


Hjemmel

Lovbekendtgørelse om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Vedtægter for EUC Sjælland.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker indstilling af et byrådsmedlem til at søge at få sæde i bestyrelsen for EUC Sjælland.

Beslutning

Borgmester Ole Vive (V).


Fraværende: Ingen.

23. Udpegning til Faxe Fjernvarmeselskabs bestyrelse

Resume

Faxe Byråd kan udpege et medlem blandt byrådet til Faxe Fjernvarmes bestyrelse.

Sagsfremstilling

Opgaver

Faxe Fjernvarmeselskab etablerer og driver kollektiv fjernvarmeforsyning i Faxe by i overensstemmelse med lovgivning herom.


Sammensætning

Selskabets bestyrelse består af maksimalt syv medlemmer.

 • Seks generalforsamlingsvalgte medlemmer.
 • Et medlem fra byrådet, såfremt kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån.


Vælger byrådet ikke at udpege nogen, bliver antallet af bestyrelsesmedlemmer nedsat til seks.


Funktionsperiode

Valgperioden følger den kommunale valgperiode, hvilket er 1. januar 2022 til 31. december 2025.


Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter flertalsvalg. Dette indebærer, at det medlem som opnår stemmer fra et flertal af byrådet udpeges.


Hjemmel

Vedtægter for Faxe Fjernvarmeselskab A.m.b.A.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker udpegning af et medlem til Faxe Fjernvarmeselskabs bestyrelse.

Beslutning

Michael Rosendahl (V).


Fraværende: Ingen.

24. Indstilling til Faxe Forsyning Holding A/S bestyrelse

Resume

Faxe Byråd skal indstille seks til otte personer samt en personlig suppleant for hver til generalforsamlingen i Faxe Forsyning Holding A/S.

Sagsfremstilling

Opgaver

Faxe Forsyning Holding A/S formål er at besidde ejerandele i selskaber, der udøver forsyningsvirksomhed, samt hermed beslægtet virksomhed.

Selskabet har følgende datterselskaber:

 • Faxe Vandforsyning A/S
 • Faxe Spildevand A/S
 • Faxe Forsyning A/S
 • Faxe Spildevandscenter A/S
 • Faxe Affald A/S


Sammensætning

Ifølge vedtægterne for Faxe Forsyning Holding A/S består bestyrelsen af 6 - 12 medlemmer, hvor seks til otte medlemmer vælges af generalforsamlingen efter indstilling fra byrådet i Faxe Kommune.


Generalforsamlingen vælger efter indstilling fra byrådet en personlig suppleant for hver af de byrådsindstillede bestyrelsesmedlemmer. Den personlige suppleant indtræder i bestyrelsen i tilfælde af, at et medlem ønsker varigt eller midlertidigt for mindst tre måneder, at udtræde af bestyrelsen. Personlige suppleanter vælges første gang fra den ordinære generalforsamling i 2022.


Udover de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer kan medarbejderne i koncernen i henhold til en frivillig ordning om medarbejderrepræsentation vælge 2 koncern repræsentanter til bestyrelsen samt en 1. og 2. suppleant for disse medarbejdervalgte medlemmer.


Generalforsamlingen vælger formanden og næstformanden for bestyrelsen. Byrådet indstiller formand og næstformand blandt de indstillede medlemmer.


Funktionsperiode

Valgperioden er fire år, og begynder ved første ordinære generalforsamling efter byrådets valgperiodes start. Valgperioden ophører ved afslutningen af den ordinære generalforsamling fire år efter. Genvalg kan finde sted.


Valgmetode

Udpegelserne skal ske efter flertalsvalg. Dette indebærer, at det medlem til hver af posterne, som opnår stemmer fra et flertal af byrådet, indstilles udpeget. Det samme gør sig gældende for suppleanter.


Hjemmel

Vedtægter for Faxe Forsyning Holding A/S.

Aktieselskabsloven.

Lov om kommunernes styrelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, således at:

 1. Der indstilles seks medlemmer samt personlige suppleanter for hver til generalforsamlingen i Faxe Forsyning Holding.
 2. Blandt de indstillede medlemmer indstilles en formand til generalforsamlingen i Faxe Forsyning Holding.
 3. Blandt de indstillede medlemmer indstilles en næstformand til generalforsamlingen i Faxe Forsyning Holding.
 4. Byrådet bemyndiger borgmesteren til at gennemføre generalforsamlingen for Faxe Forsyning Holding og herunder træffe beslutning om ovennævnte valg til bestyrelsen.
 5. Skifte af bestyrelsesmedlemmer, herunder formand og næstformand sker i forbindelse med den ordinære generalforsamling i april 2022.

Beslutning

Ad 1)

Lars Folmann (O) med Eli Jacobi Nielsen (O) som suppleant.

Marianne Ørgaard med René Tuekær (L) som suppleant.

Ivan Lilleng med Michael Christensen (C) som suppleant.

Christina Birkemose (A) med Camilla Meyer (A) som suppleant.

Jørgen Richardt Nielsen (A) med Per Thomsen (A) som suppleant.

Thomas Spange Olsen (Ø) med Michelle Frese (F) som suppleant.

Ad 2) Christina Birkemose (A).

Ad 3) Lars Folmann (O).

Ad 4-5) Godkendt.


Fraværende: Ingen.

25. Udpegning til Faxe-Hallernes bestyrelse

Resume

Faxe Byråd kan udpege et medlem blandt byrådet til Faxe-Hallernes bestyrelse.

Sagsfremstilling

Opgaver

Den selvejende institution Faxe-Hallernes formål er at drive idræts-, kultur- og aktivitetscenter.


Sammensætning

Institutionen ledes af en bestyrelse på 7-9 medlemmer.

 • Fem medlemmer vælges af Faxe-Hallernes brugerforeninger.
 • En medarbejder af og blandt Faxe-Hallernes medarbejdere.
 • Faxe Byråd kan udpege et medlem af sin midte.
 • Bestyrelsen kan supplere sig selv med ét medlem repræsenterende erhvervslivet i Faxe Kommune.


Funktionsperiode

Valgperioden følger den kommunale valgperiode, hvilket er 1. januar 2022 til 31. december 2025.


Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter flertalsvalg. Dette indebærer, at det medlem som opnår stemmer fra et flertal af byrådet udpeges.


Hjemmel

Vedtægter for den selvejende institution Faxe-Hallerne.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der udpeges et medlem til Faxe-Hallernes bestyrelse.

Beslutning

Pia Backquist (D).


Fraværende: Ingen.

26. Udpegning til Faxe Kommunale Ungdomsskoles bestyrelse

Resume

Faxe Byråd skal udpege et medlem og en personlig stedfortræder blandt byrådet til bestyrelsen for Faxe kommunale Ungdomsskole.

Sagsfremstilling

Opgaver

Kommunen skal tilbyde unge mellem 14 og 18 år et alsidigt tilbud om ungdomsskoleaktiviteter. Ungdomsskolebestyrelsen fastlægger på baggrund af den kommunale plan for ungdomsskolevirksomhed ungdomsskolens indhold og omfang.


Sammensætning

 • En repræsentant fra kommunalbestyrelsen.
 • En repræsentant fra Dansk Arbejdsgiverforening.
 • En repræsentant fra LO.
 • En folkeoplysningsrepræsentant udpeget af folkeoplysningsudvalget.
 • To medarbejderrepræsentanter.
 • To elevrepræsentanter.
 • En forældrerepræsentant fra folkeskolen.


For hvert medlem vælges en personlig stedfortræder.

Byrådets repræsentant i ungdomsskolebestyrelsen har stemmeret.


Funktionsperiode

Valgperioden følger den kommunale valgperiode, således at valg til ungdomsskolebestyrelsen finder sted snarest muligt efter hvert kommunalvalg.


Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter flertalsvalg. Dette indebærer, at det medlem som opnår stemmer fra et flertal af byrådet udpeges. Det samme gør sig gældende for stedfortræder.


Hjemmel

Vedtægter for ungdomsskolebestyrelsen i Faxe Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker udpegning af et medlem og en personlig stedfortræder til bestyrelsen for Faxe kommunale Ungdomsskole.

Beslutning

Ivan Flændsdal (F) med Christina Birkemose (A) som stedfortræder.


Fraværende: Ingen.

27. Udpegning til Faxe Musikskoles bestyrelse

Resume

Faxe Byråd skal udpege et medlem blandt byrådet til Faxe Musikskoles bestyrelse.

Sagsfremstilling

Opgaver

Alle kommuner skal tilbyde musikundervisning til børn og unge under 18 år. Faxe Kommune har valgt at gøre det ved at have sin egen musikskole.

Bestyrelsen bidrager til udviklingen af musikskolens virksomhed og fungerer som sparringsorgan for musikskolens daglige ledelse.


Sammensætning

Bestyrelsen består af 8-11 medlemmer. Heraf udpeges:

 • Et byrådsmedlem.
 • To-tre af og blandt musikskolens forældre.
 • Et af og blandt støtteforeningen.
 • Et-to af og blandt musikskolens medarbejdere.
 • Et-to af og blandt musikskolens elever.
 • En repræsentant for folkeskolen.
 • En repræsentant for gymnasiet.


Funktionsperiode

Valgperioden for byrådsmedlemmet følger den kommunale valgperiode, hvilket er 1. januar 2022 til 31. december 2025.


Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter flertalsvalg. Dette indebærer, at det medlem som opnår stemmer fra et flertal af byrådet udpeges.


Hjemmel

Musikloven §§3 a - 3 b

Vedtægter for Faxe Musikskole.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker udpegning af et medlem til Faxe Musikskoles bestyrelse.

Beslutning

Dorthe Egede Borg (V).


Fraværende: Ingen.

28. Udpegning til Faxe Ældreboligselskabs bestyrelse

Resume

Faxe Byråd kan udpege et medlem og en suppleant blandt byrådet til bestyrelsen for Faxe Ældreboligselskab.

Sagsfremstilling

Opgaver

Faxe Ældreboligselskab opfører, udlejer, administrerer og vedligeholder støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i Lov om almene boliger. Selskabets øverste myndighed er repræsentantskabet, som består af selskabets bestyrelse og 3 repræsentanter fra hver afdelingsbestyrelse.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de gældende regler.


Sammensætning

Bestyrelsen består af syv medlemmer inklusiv formanden, hvoraf repræsentantskabet kan vælge op til tre ikke bolighavende medlemmer til bestyrelsen.


Faxe Ældreboligselskab ønsker at der udpeges et medlem og en suppleant blandt byrådet.


Borgmesteren i den tilsynsførende kommune kan ikke være medlem af bestyrelsen.


Funktionsperiode

Valgperioden følger den kommunale valgperiode, hvilket er 1. januar 2022 til 31. december 2025.


Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter flertalsvalg. Dette indebærer, at det medlem som opnår stemmer fra et flertal af byrådet udpeges. Det samme gør sig gældende for suppleant.


Hjemmel

Almenboliglovens §§ 11-14.

Normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger.

Vedtægter for Faxe Ældreboligselskab.

Skrivelse vedrørende udpegning af medlemmer til Faxe Ældreboligselskabs bestyrelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker udpegning af et medlem og en suppleant til bestyrelsen for Faxe Ældreboligselskab.

Beslutning

Pia Backquist (D) med Michael Rosendahl (V) som suppleant.


Fraværende: Ingen.

29. Udpegning til Folkeoplysningsudvalget

Resume

Faxe Byråd skal udpege to medlemmer blandt byrådet til Folkeoplysningsudvalget.

Sagsfremstilling

Opgave

Folkeoplysningsudvalget varetager de opgaver på det folkeoplysende område, herunder fordeling af tilskud, lokaler m.v. indenfor de retningslinjer og økonomiske rammer, som byrådet i Faxe Kommune fastsætter.


Sammensætning

Folkeoplysningsudvalget består af 13 medlemmer, som vælges på følgende måde:

 • To medlemmer af byrådet.
 • To repræsentanter fra oplysningsforbund og andre foreninger, der modtager tilskud til folkeoplysende voksenundervisning
 • Fem repræsentanter fra idrætsforeningerne
 • En repræsentant fra børne- og ungdomsområdet
 • En repræsentant fra handicapområdet
 • to repræsentanter fra børneområdet, øvrige foreninger og andre initiativtagere.


For hvert medlem udpeger medlemmet selv en eller i proriteret rækkefølge flere stedfortrædere. Valget til folkeoplysningsudvalget skal være foretaget senest den 1. april efter kommunalvalget.


Folkeoplysningsudvalget vælger selv sin formand og næstformand.


Funktionsperiode

Valgperioden følger den kommunale valgperiode, hvilket er 1. januar 2022 til 31. december 2025.


Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter forholdstalsvalg (D'Hondts metode). Dette indebærer, at valggruppe 1 (V, O, C, L, I, D) udpeger et medlem og ligeledes udpeger valggruppe 2 (A, F, Ø) et medlem.


Hjemmel

Styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Faxe Kommune.

Folkeoplysningsloven §§ 34-35.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker udpegning til Folkeoplysningsudvalget, således at:

 1. Valggruppe 1, udpeger et medlem og en stedfortræder.
 2. Valggruppe 2, udpeger et medlem og en stedfortræder.

Beslutning

Ad 1) Nellie Bradsted (V) med Erik Rasmussen (V) som stedfortræder.

Ad 2) Lisette Lind Larsen (A) med Jørgen Richardt Nielsen (A) som stedfortræder.


Fraværende: Ingen.

30. Udpegning til Fonden Danhostel Faxe Vandrerhjems bestyrelse

Resume

Faxe Byråd kan udpege et medlem til bestyrelsen for Fonden Danhostel Faxe Vandrerhjem.

Sagsfremstilling

Opgaver

Fonden Danhostel Faxe Vandrerhjems formål er, at drive vandrerhjem, lejrskoleaktiviteter og konferencecenter og at tilbyde beskyttet beskæftigelse, revalidering, jobtræning, arbejdsprøvning og lignende samt at etablere andre tiltag, der kan fremme beskæftigelses-, uddannelses- eller undervisningsmuligheder for borgere med særlige behov.


Bestyrelsen er ansvarlig for fondens drift og for, at fonden drives i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og retningslinjer for fondens arbejde.


Sammensætning

Fondens bestyrelse består af fem – syv medlemmer, som udpeges på følgende måde:

 • Et medlem udpeges af Faxe kommune.
 • Et medlem udpeges af Erhvervsforeningen i Faxe Kommune.
 • Et medlem udpeges af LO Midtsjælland.
 • Et medlem udpeges af handicaprådet i Faxe.
 • Et medlem udpeges af og blandt det ansatte personale.
 • To medlemmer kan udpeges af den øvrige bestyrelse og med den kvalifikation, at de skal have kendskab til arbejdet med målgruppen eller forretningsområdet.


Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter flertalsvalg. Dette indebærer, at det medlem som opnår stemmer fra et flertal af byrådet udpeges.


Funktionsperiode

Valgperioden følger den kommunale valgperiode, hvilket er 1. januar 2022 til 31. december 2025.


Hjemmel

Vedtægter for Fonden Danhostel Faxe Vandrerhjem.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker udpegning af et medlem til bestyrelsen for Fonden Danhostel Faxe Vanderhjem.

Beslutning

Eli Jacobi Nielsen (O).


Fraværende: Ingen.

31. Indstilling til Fonden Femern Belt Developments Bestyrelse og Komiteen

Resume

Faxe Byråd kan indstille to medlemmer, som søger at blive medlemmer af bestyrelsen for Fonden Femern Belt Developments bestyrelse, samt et medlem til Femern Bælt Komiteen.

Sagsfremstilling

Fonden Femern Belt Developments er strategisk og praktisk udviklingsarbejde, information, rådgivning samt salg af tjenesteydelser vedrørende en fast forbindelse over Femern Bælt.


Udpegning til bestyrelsen:

Bestyrelsen er fondens øverste myndighed og har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse af fonden, herunder fondens økonomi samt fondens aktiver.


Sammensætning

Bestyrelsen for Fonden Femern Belt Development består af 9-11 personer.

 • To medlemmer udpeget af Region Sjælland.
 • Et medlem udpeget af Lolland Kommune.
 • Et medlem udpeget af Guldborgsund Kommune.
 • Et medlem udpeget af Vordingborg Kommune.
 • To medlemmer udpeget af de øvrige bidragsydende kommuner.
 • Et medlem udpeget af LO.
 • Et medlem udpeget af DI.
 • To medlemmer kan udpeges af bestyrelsen blandt øvrige bidragydende, private virksomheder, erhvervsorganisationer eller arbejdstagerorganisationer.


Faxe Kommune er blandt de øvrige bidragsydende kommuner.


Valgmetode

Indstillinger til begge valg til bestyrelsen skal ske efter flertalsvalg. Dette indebærer, at det medlem af byrådet, som opnår stemmer fra et flertal af byrådet, indstilles.


Funktionsperiode

Bestyrelsens medlemmer udpeges for en periode på 2 år. Genudpegning af et bestyrelsesmedlem kan finde sted.


Udpegning til komiteen:

Komiteens formål er at understøtte udviklingen af Femern Bælt regionen til en velintegreret og konkurrencedygtig region.


Sammensætning

Komiteen består af et antal medlemmer.

 • Et medlem udpeget af Region Sjælland.
 • Et medlem udpeget af Lolland Kommune.
 • Et medlem udpeget af Guldborgsund Kommune.
 • Et medlem udpeget af Vordingborg Kommune.
 • Et medlem fra hver af de øvrige bidragsydende kommuner.
 • Et medlem udpeget af LO.
 • Et medlem udpeget af DI.
 • Øvrige medlemmer kan udpeges af bestyrelsen.


Faxe Kommune er blandt de øvrige bidragsydende kommuner.


Fondens bestyrelse har den endelige afgørelse i forhold til de indstillede medlemmer til Komiteen.


Valgmetode

Udpegning til Komiteen skal ske efter flertalsvalg. Dette indebærer, at det medlem af byrådet, som opnår stemmer fra et flertal af byrådet, indstilles udpeget.


Hjemmel

Vedtægter for Fonden Femern Belt Development.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker indstilling, således at:

 1. Der vælges to byrådsmedlemmer til at søge at få sæde i Bestyrelsen for Fonden Femern Belt Developments.
 2. Der vælges et byrådsmedlem til at søge at få sæde i Komiteen for Fonden Femern Belt Developments.

Beslutning

Ad 1) Borgmester Ole Vive (V) og Camilla Meyer (A).

Ad 2) Borgmester Ole Vive (V).


Fraværende: Ingen.

32. Udpegning til FGU Midt- og Østsjællands bestyrelse - Forberedende Grunduddannelse

Resume

Faxe Byråd skal udpege et medlem til bestyrelsen for FGU Midt- og Østsjælland.

Sagsfremstilling

Opgaver

Formålet med FGU er at give eleven viden, kundskaber, færdigheder, afklaring og motivation til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå ufaglært beskæftigelse. Samtidig skal uddannelsen styrke de unges personlige og sociale kompetencer og demokratiske dannelse.


Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af institutionen.


Sammensætning

Institutionen ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret.

 • Fem medlemmer udpeget af kommunerne i Faxe, Køge, Ringsted, Sorø og Stevns.
 • To medlemmer udpeget af FH's regionale organisationer fra 3F Køge Bugt og fagbevægelsens Hovedorganisation.
 • To medlemmer udpeget af arbejdsgiverorganisationer fra Dansk Byggeri og af Tekniq.
 • Et medlem udpeget i forening af bestyrelserne for ZBC, Køge Handelsskole, EUC Sjælland.
 • To medlemmer der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere (et medlem med stemmeret og et medlem uden stemmeret)
 • En tilforordnet uden stemmeret, hvis der er nedsat et elevråd.


Funktionsperiode

Funktionsperioden er fire år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelserne har været afholdt, hvilket er 1. maj 2022 til 30. april 2026.


Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter flertalsvalg. Dette indebærer, at det medlem som opnår stemmer fra et flertal af byrådet udpeges.


Hjemmel

Vedtægter for FGU Midt- og Østsjælland.

Lovbekendtgørelse om institutioner for forberedende grunduddannelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker udpegning af et medlem til bestyrelsen for FGU Midt- og Østsjælland.

Beslutning

Borgmester Ole Vive (V).


Fraværende: Ingen.

33. Udpegning til Fredningsnævnet

Resume

Faxe Byråd kan udpege et medlem og en suppleant til Fredningsnævnet.

Sagsfremstilling

Opgaver

Fredningsnævnet, som er nedsat af Miljøministeren, træffer afgørelser i fredningssager.


Sammensætning

Faxe Kommune indgår sammen med Vordingborg, Næstved, Lolland og Guldborgsund kommuner i et fredningsnævn.

Nævnet består af:

 • En formand der skal være dommer, og som udpeges af miljø- og fødevareministeren
 • Et yderligere medlem som udpeges af miljø- og fødevareministeren, og
 • Et medlem, der vælges af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori det pågældende areal er beliggende.


Samtidig med udpegning og valg af medlemmer, udpeges og vælges suppleanter for hvert medlem.


Funktionsperiode

Valgperioden følger den kommunale valgperiode, hvilket er 1. januar 2022 til 31. december 2025.


Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter flertalsvalg. Dette indebærer, at det medlem som opnår stemmer fra et flertal af byrådet udpeges. Det samme gør sig gældende for suppleanten.


Hjemmel

Naturbeskyttelseslovens § 35.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker udpegning af et medlem og en suppleant til Fredningsnævnet.

Beslutning

Bent Ole Bærenholdt med Marianne Ørgaard som suppleant.


Fraværende: Ingen.

34. Udpegning til Frivilligt Samråd i Faxe Kommune

Resume

Faxe Byråd skal udpege tre medlemmer blandt byrådet til Frivilligt Samråd i Faxe Kommune.

Sagsfremstilling

Opgaver

Frivilligt Samråd er en idéskabende og rådgivende funktion overfor Plan & Kulturudvalget, der har ansvaret for frivilligheden generelt i Faxe Kommune, herunder udvikling af den strategiske ramme vedrørende frivillighed.


Sammensætning

Frivilligt Samråd skal jævnfør kommissorium bestå af:

 • Fire medlemmer fra byrådet.
 • To medlemmer fra Faxe Frivilligråd.
 • To medlemmer fra Folkeoplysningsudvalget.
 • Tre personligt udpegede medlemmer med viden, interesse og engagement på frivillighedsområdet herunder kulturområdet.


Formanden for det politiske udvalg Plan & Kulturudvalget, hvor Frivilligt Samråd er placeret, er født medlem af samrådet.


Medlemsskabet er personligt og kan ikke overdrages til andre.

Formanden udpeges blandt de syv medlemmer fra det frivillige arbejde, og næstformanden udpeges blandt de fire repræsentanter fra byrådet.


Funktionsperiode

Valgperioden følger den kommunale valgperiode, hvilket er 1. januar 2022 til 31. december 2025.


Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter forholdstalsvalg (d'Hondts metode). Da formanden for Plan & Kulturudvalget er født medlem af bestyrelsen, indebærer dette, at valggruppe 1 (V, O, C, L, I, D) udpeger et medlem og en suppleant, og valggruppe 2 (A, F, Ø) udpeger to medlemmer og to suppleanter.


Hjemmel

Kommissorium for Frivilligt Samråd i Faxe Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker udpegning af tre medlemmer til Frivlligt Samråd i Faxe Kommune, således at

 1. Valggruppe 1 udpeger et medlem og en suppleant.
 2. Valggruppe 2 udpeger to medlemmer og to suppleanter.

Beslutning

Ad 1) Erik Rasmussen (V) med Nellie Bradsted (V) som suppleant.

Ad 2)

Randi Johansson (A) med Thomas Spange Olsen (Ø) som suppleant.

Ivan Flændsdal (F) med Finn Hansen (A) som suppleant.


Fraværende: Ingen.

35. Udpegning til Fælles Beredskabskommission (MSBR)

Resume

Faxe Byråd skal udpege to medlemmer blandt byrådet til den Fælles Beredskabskommission.

Sagsfremstilling

Opgaver

Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg Kommuner indgår i et samarbejde om et fælles kommunalt redningsberedskab under navnet Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR).

Fællesskabet er etableret i henhold til § 60 i den kommunale styrelseslov.

MSBR har til formål at varetage de deltagende kommuners opgaver i medfør af den til enhver tid gældende beredskabslov med tilhørende retsforskrifter.


Sammensætning

Den Fælles Beredskabskommission består af 17 medlemmer:

 • Borgmesteren i Faxe kommune.
 • Borgmesteren i Næstved kommune.
 • Borgmesteren i Ringsted kommune.
 • Borgmesteren i Vordingborg kommune.
 • Politidirektøren i Midt- og Vestsjællands Politikreds.
 • Politidirektøren fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds.
 • To medlemmer udpeget af Byrådet i Faxe kommune.
 • To medlemmer udpeget af Byrådet i Næstved kommune.
 • To medlemmer udpeget af Byrådet i Ringsted kommune.
 • To medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen i Vordingborg kommune.
 • En medarbejderrepræsentant valgt blandt de fuldtidsansatte medarbejdere.
 • En medarbejderrepræsentant valgt blandt de deltidsansatte medarbejdere.
 • En repræsentant for de frivillige medarbejdere.


Funktionsperiode

Valgperioden følger den kommunale valgperiode, hvilket er 1. januar 2022 til 31. december 2025.


Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter forholdstalsvalg (d'Hondts metode). Dette indebærer, at valggruppe 1 (V, O, C, L, I, D) udpeger et medlem, og valggruppe 2 (A, F, Ø) udpeger et medlem.


Hjemmel

Beredskabslovens §10

Interessentskabskontrakt MSBR 2015

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation mv.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker udpegning af to medlemmer til den Fælles Beredskabskommission, således at:

 1. Valggruppe 1 udpeger et medlem.
 2. Valggruppe 2 udpeger et medlem.

Beslutning

Ad 1) Lars Folmann (O).

Ad 2)Jørgen Richardt Nielsen (A).


Fraværende: Ingen.

36. Udpegning til Grundlisteudvalget

Resume

Faxe Byråd skal udpege mindst fem medlemmer til Grundlisteudvalget.

Sagsfremstilling

Opgaver

Grundlisteudvalgets opgave er at vælge egnede personer som lægdommere, der kan indkaldes til diverse retssager som nævninge eller domsmænd.

Det udpegede grundlisteudvalg vælger et antal personer til grundlisten. Det nuværende grundlisteudvalg har foretaget udpegning til grundlisterne for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2023. Til grundlisten udtages en person for hver 300 indbyggere.


Sammensætning

Grundlisteudvalget består af mindst fem medlemmer, som udpeges af byrådet. Grundlisteudvalgets medlemmer kan være medlemmer af byrådet, men behøver ikke at være det.


Funktionsperiode

Valgperioden følger den kommunale valgperiode, hvilket er 1. januar 2022 til 31. december 2025.


Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter forholdstalsvalg (d'Hondts metode). Dette indebærer, at valggruppe 1 (V, O, C, L, I, D) udpeger tre medlemmer, og valggruppe 2 (A, F, Ø) udpeger to medlemmer.


Hjemmel

Retsplejeloven.

Grundlister med senere ændringer.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker udpegning af fem medlemmer til Grundlisteudvalget, således at:

 1. Valggruppe 1 udpeger tre medlemmer og tre suppleanter.
 2. Valggruppe 2 udpeger to medlemmer og to suppleanter.

Beslutning

Ad 1)

Stefan Laursen med Maria Dam som suppleant.

Annette Melgaard med Stella Borne Mikkelsen som suppleant.

Jørgen Egede Johannessen med Michael Rosendahl (V) som suppleant.

Ad 2)

Steen Andersen (A) med Lisette Lind Larsen (A) som suppleant.

Mogens Stilhoff med Michelle Frese (F) som suppleant.


Fraværende: Ingen.

37. Udpegning til Handicaprådet

Resume

Faxe Byråd skal udpege tre medlemmer blandt byrådet, fire medlemmer efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer, samt en kommunal medarbejder til Handicaprådet. For alle medlemmer skal der desuden udpeges en personlig stedfortræder.

Sagsfremstilling

Opgaver

Handicaprådets opgaver er blandt andet at rådgive byrådet i handicappolitiske spørgsmål, behandling og drøftelse af lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører handicappede, komme med forslag og initiativer. Handicaprådet skal høres i alle sager, som har betydning for mennesker med handicap. Handicaprådet kan dog ikke behandle spørgsmål om enkeltsager.


Sammensætning

Rådet består af otte medlemmer, som udpeges således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal, som de medlemmer der repræsenterer byråd og administration.

 • Tre medlemmer udpeget af byrådet.
 • Et medlem udpeget af byrådet blandt medarbejderne i Center for Ejendomme, således er den kommunale administration repræsenteret i Handicaprådet.
 • Fire medlemmer udpeget af byrådet efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH), således at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper, og såvel børne- som voksenområdet.


Herudover skal der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem.


Rådet vælger selv sin formand og næstformand. Til medlemskab af eller stedfortræder i Handicaprådet kan Danske Handicaporganisationer kun indstille personer, som har bopæl i kommunen.


Danske Handicaporganisationer har indstillet følgende personer og personlige stedfortrædere:


Medlem

Personlig stedfortræder

Claus Bo Hansen

Ole Rønne-Christensen

Madeleine Hansen

Vibeke Svendsen

Gurli Susanne Pedersen

Lis Lynnerup

Ingrid Nielsen

Jeanne Thorving Hansen


Funktionsperiode

Valgperioden følger den kommunale valgperiode, hvilket er 1. januar 2022 til 31. december 2025.


Valgmetode

Udpegelsen sker ved et seperat valg af medlemmer og et seperat valg af de personlige stedfortrædere. Udpegelsen skal ske efter forholdstalsvalg (D'Hondts metode). Da der skal udpeges både byrådsmedlemmer, ikke-byrådsmedlemmer og medlemmer med særlige kompetencer, sker udpegelsen efter styrelseslovens § 26. Valggrupperne skal således skiftevis udpege medlemmerne. Dette indebærer, at valggruppe 1 (V, O, C, L, I, D) udpeger medlem nummer 1, 3, 5, 7 og 8 og valggruppe 2 (A, F, Ø) udpeger medlem nummer 2, 4 og 6. Ligeledes ved udpegelsen af de personlige stedfortrædere.


Hjemmel

Vedtægter for Handicaprådet

Den sociale retssikkerhedslov § 37 a

Bekendtgørelse om råd på det sociale område.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker udpegning til Handicaprådet, således at:

 1. Der udpeges tre byrådsmedlemmer og tre personlige stedfortrædere for byrådsmedlemmerne.
 2. Fra Center for Ejendomme udpeges Karsten Møller (bygningskonstruktør) som medlem og Per Schmidt (bygningskonstruktør) som personlig stedfortræder.
 3. Fra Danske Handicaporganisationer udpeges:
 • Claus Bo Hansen som medlem og Ole Rønne-Christensen som personlig stedfortræder
 • Madeleine Hansen som medlem og Vibeke Svendsen som personlig stedfortræder
 • Gurli Susanne Pedersen som medlem og Lis Lynnerup som personlig stedfortræder
 • Ingrid Nielsen som medlem og Jeannie Thorving Hansen som personlig stedfortræder

Beslutning

Ad 1)

Valggruppe 1 udpegede:

Dorthe Adelsbech (V) med Helle Lysholm (V) som stedfortræder.

Allan Tirsgaard (C) med Mikkel Dam (I) som stedfortræder.

Valggruppe 2 udpegede:

Christina Birkemose (A) med Randi O. Johansson (A) som stedfortræder.

Ad 2-3) Godkendt.


Fraværende: Ingen.

38. Udpegning til Haslev-Hallernes bestyrelse

Resume

Faxe Byråd kan udpege et medlem blandt byrådet til Haslev-Hallernes bestyrelse.

Sagsfremstilling

Opgaver

Den selvejende institution Haslev-Hallernes formål er at opføre, eje og administrere ejendomme og anlæg til brug for idræt, møder, udstillinger, ungdomsarbejde og kulturaktiviteter.


Sammensætning

Institutionen ledes af en bestyrelse på seks medlemmer.

 • Faxe Byråd udpeger det ene medlem blandt sine medlemmer.
 • Fem andre medlemmer.


Funktionsperiode

Valgperioden for Byrådets udpegede medlem følger den kommunale valgperiode, hvilket er 1. januar 2022 til 31. december 2025.


Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter flertalsvalg. Dette indebærer, at det som medlem som opnår stemmer fra et flertal af byrådet udpeges.


Hjemmel

Vedtægter for den selvejende institution Haslev-Hallerne.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der udpeges et medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Haslev-Hallerne.

Beslutning

Finn Hansen (A).


Fraværende: Ingen.

39. Udpegning til Hegnsynet

Resume

Faxe Byråd skal udpege tre medlemmer og en personlig suppleant for hvert medlem til Hegnsynet.

Sagsfremstilling

Opgaver

Hegnsynet afgører sager vedrørende tvister om bl.a. vedligeholdelse, rejsning og sløjfning af hegn.


Sammensætning

Hegnsynet består af tre medlemmer, hvoraf den ene beskikkes til formand. Mindst ét af medlemmerne skal være plantningskyndigt, og et medlem skal være bygningskyndigt.


På samme måde beskikkes suppleanter til at udføre hvervet i tilfælde af, at nogen af synsmændene har forfald eller i henhold til § 31 er afskåret fra at deltage i behandlingen af en hegnssag.


Funktionsperiode

Valgperioden følger den kommunale valgperiode, hvilket er 1. januar 2022 til 31. december 2025.


Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter forholdstalsvalg (d'Hondts metode). Dette indebærer, at valggruppe 1 (V, O, C, L, I, D) udpeger to medlemmer og to suppleanter og ligeledes udpeger valggruppe 2 (A, F, Ø) et medlem og en suppleant.


Hjemmel

Hegnsynsloven.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker udpegning af tre medlemmer og tre suppleanter til Hegnsynet, således at:

 1. Valggruppe 1 udpeger to medlemmer og to suppleanter.
 2. Valggruppe 2 udpeger et medlem og en suppleant.

Beslutning

Ad 1)

Eli Jacobi Nielsen (O) med Lars Folmann (O) som suppleant.

Torben Reiner Jensen med Jørgen Egede Johannessen som suppleant.

Ad 2) Leif Jensen med Per Thomsen (A) som suppleant.


Fraværende: Ingen.

Enclosures: 
40. Indstilling til Hjemmeværnets Distriktsudvalg Sydsjælland og Lolland-Falster

Resume

Faxe Byråd skal udpege et medlem til indstilling til Hjemmeværnets distriktsudvalg Sydsjælland og Lolland-Falster.

Sagsfremstilling

Opgaver

Distriktsudvalget træffer afgørelse om optagelse som frivillig i hjemmeværnet blandt de ansøgninger om medlemskab af Hjemmeværnet, som interesserede borgere i distriktsområdet indgiver, og skal her afveje Hjemmeværnets behov for egnede soldater i forhold til en samlet vurdering af ansøgernes personlige oplysninger.

Det er et betroet hverv at fungere som medlem af et distriktsudvalg. Distriktsudvalgsmedlemmet skal have It-færdigheder på brugerniveau, medlemmet bør ikke have en sådan funktion i Hjemmeværnet, at der ved behandling af ansøgninger om optagelse i Hjemmeværnet kan sættes spørgsmålstegn ved udvalgets habilitet, og endelig medlemmet selv repræsentere den samme gode vandel og agtelse som borger, som Hjemmeværnet stiller til sine ansøgere.

Sammensætning

Distriktsudvalgene består af en formand og fire til ti medlemmer, der udpeges for fire år ad gangen.

Der indstilles et medlem pr. kommune til distriktsudvalget, dog således at der indstilles mindst fire medlemmer pr. udvalg.


Forsvarsministeren udpeger udover formanden også de øvrige medlemmer efter indstilling fra hver af landets kommunalbestyrelser.


Funktionsperiode

Valgperioden er 1. september 2022 til 31. august 2026.


Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter flertalsvalg. Dette indebærer, at det medlem som opnår stemmer fra et flertal af byrådet udpeges til indstilling.


Hjemmel

Brev om udpegning fra Forsvarsministeriet.

Cirkulære om Hjemmeværnets distriktsudvalg.

Hjemmeværnsloven §§ 7 - 9.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der indstilles et medlem til Hjemmeværnets Distriktsudvalg Sydsjælland og Lolland-Falster.

Beslutning

Niels Sørensen.


Fraværende: Ingen.

41. Udpegning til Huslejenævnet

Resume

Faxe Byråd skal udpege to medlemmer og to suppleanter, samt en socialt sagkyndig og suppleant for denne til Huslejenævnet. Desuden skal Faxe Byråd indstille en formand og suppleant til Ingenrigs- og Boligministeriet.

Sagsfremstilling

Opgaver

Huslejenævnet træffer afgørelser i sager om uenighed (tvister) mellem udlejere og lejere i private lejeforhold vedrørende nærmere angivne spørgsmål.


Sammensætning

Huslejenævnet består af en formand og to andre medlemmer. Formanden beskikkes af Indenrigs- og Boligministeriet efter indstilling fra byrådet. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen og må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler. Der skal ligeledes vælges en suppleant for formanden. Nuværende formand, Helle Frejlev og hendes suppleant, Anne Svendsen ønsker at fortsætte.


De to øvrige medlemmer vælges af Byrådet efter indstilling fra henholdsvis større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen. De to medlemmer skal begge være kendt med huslejeforhold.


Der er modtaget følgende indstillinger for udlejerforeninger:

Udlejerforening:

Medlem:

Suppleant:

Faxe Grundejerforening

Claus Billesbølle

Hans Elverdam


Der er modtaget følgende indstillinger fra lejerforeninger:

Lejerforening:

Medlem:

Suppleant:

LLO Sydsjælland og Lolland Falster

Charlotte Engelbrect

Amanda Wilms

Lejernes Hus

Jan Grabas

Maria Kjærulff Berth


Byrådet skal endvidere udpege en person og en suppleant, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold til at tiltræde huslejenævnet i særlige sager. Nuværende socialt sagkyndige, Marianne Ipsen og hendes suppleant, Heidi Høybye (begge ansat i Center for Børn, Unge og Familier) ønsker at fortsætte.


Funktionsperiode

Valgperioden følger den kommunale valgperiode, hvilket er 1. januar 2022 til 31. december 2025.


Valgmetode

Udpegelsen af de to medlemmer og den socialt sagkyndige samt disses suppleanter skal ske efter forholdstalsvalg (d'Hondts metode). Dette indebærer, at valggruppe 1 (V, O, C, L, I, D) udpeger to medlemmer og to suppleanter, og valggruppe 2 (A, F, Ø) udpeger et medlem og en suppleant.


Indstillingen af formand og dennes suppleant skal ske efter flertalsvalg.


Hjemmel

Boligreguleringsloven kapitel VI


Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker udpegning af medlemmer og suppleanter til Huslejenævnet, således at

 1. Claus Billesbølle vælges som medlem og Hans Elverdam som suppleant fra udlejerforeningerne.
 2. Jan Grabas vælges som medlem og Amanda Wilms som suppleant fra lejerforeningerne.
 3. Medarbejder i Center for Børn, Unge og Familier, Marianne Ipsen og Heidi Høybye som suppleant til at tiltræde Huslejenævnet i særlige sager.
 4. Helle Frejlev fortsat indstilles som formand for Huslejenævnet og Anne Svendsen som hendes suppleant.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

42. Orientering om udpegning til KKR Sjælland

Resume

I denne sag orienteres der om valgproceduren vedr. medlemmer til KKR Sjælland. Det er KL, der indkalder til det konstituerende møde og som sikrer diverse valg.

På sagen er vedhæftet orienteringsbreve fra KL.

Sagsfremstilling

Formål

Kommunekontaktrådene (KKR) har til formål

 1. At fremme de fælleskommunale interesser for kommunalbestyrelserne i regionale spørgsmål.
 2. Gennem samarbejde og koordinering af regionale spørgsmål at styrke rammer og betingelser for, at den enkelte kommunalbestyrelse effektivt kan levere den bedst mulige service til sine borgere.
 3. At styrke kommunernes samarbejde i varetagelsen af opgaver, der går på tværs af kommunerne i regionen.


Valg til KKR sker i regi af KL umiddelbart efter kommunalvalgene.


Sammensætning

Det er fastlagt i KL’s love, at KKR består af:

 1. Borgmestrene i KL’s medlemskommuner i den pågældende region (med viceborgmesteren som stedfortræder).
 2. Et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer fra de politiske partier og listesamarbejder. Disse medlemmer vælges således, at sammensætningen af hvert KKR kommer til at svare til fordelingen af stemmerne på de politiske partier og listesamarbejder ved kommunevalget i KL’s medlemskommuner i den pågældende region.


Funktionsperiode

KKR Sjælland tiltræder, når KKR's konstituerende møde den 17. januar 2022 er afholdt.


Hjemmel

Forretningsorden for KKR Sjælland 2022-2025.

Orientering om valg til KKR.

Valggrundlag og -proces for valg til KKR.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

43. Udpegning til KL's delegeretmøde

Resume

Faxe Byråd skal udpege fem stemmeberettigede medlemmer samt fem personlige stedfortrædere blandt byrådet til KL's delegeretmøde.

Sagsfremstilling

Opgaver

KL's højeste myndighed er delegeretmøde. Delegeretmøderne er en del af Kommunalpolitisk Topmøde.


Sammensætning

Hver af KL’s medlemskommuner vælger 1 stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndte 8.000 indbyggere i kommunen. I Faxe Kommune er der cirka 37.000 indbyggere.


Funktionsperiode

Valgperioden følger den kommunale valgperiode, hvilket er 1. januar 2022 til 31. december 2025.


Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter forholdstalsvalg (d'Hondts metode). Dette indebærer, at valggruppe 1 (V, O, C, L, I, D) udpeger tre medlemmer og tre personlige stedfortrædere, og valggruppe 2 (A, F, Ø) udpeger to medlemmer og to personlige stedfortrædere.


Hjemmel

KL's love af 2006, § 4.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker udpegning af fem medlemmer samt fem personlige stedfortrædere til KL's delegeretmøde, således at:

 1. Valggruppe 1 udpeger tre medlemmer og tre personlige stedfortrædere.
 2. Valggruppe 2 udpeger to medlemmer og to personlige stedfortrædere.

Beslutning

Ad 1)

Borgmester Ole Vive (V) med Michael Rosendahl (V) som stedfortræder.

Allan Tirsgaard (C) med Michael Christensen (V) som stedfortræder.

Lars Folmann (O) med Eli Jacobi Nielsen (O) som stedfortræder.

Ad 2)

Camilla Meyer (A) med Michelle Frese (F) som stedfortræder.

Jørgen Richardt Nielsen (A) med Lisette Lind Larsen (A) som stedfortræder.


Fraværende: Ingen.

Enclosures: 
44. Udpegning til KL's repræsentantskab

Resume

Faxe Byråd skal udpege et medlem som stedfortræder for borgmesteren til KL's repræsentantskab.

Sagsfremstilling

Opgaver

KL's repræsentantskab virker som rådgivende organ for bestyrelsen og har iøvrigt til formål at fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne.


Sammensætning

KL's repræsentantskab består af borgmestrene i KL's medlemskommuner samt yderligere repræsentanter for de politiske partier og listesamarbejder.


De enkelte kommuner udpeger en stedfortræder for borgmesteren til repræsentantskabet.


Funktionsperiode

Valgperioden følger den kommunale valgperiode, hvilket er 1. januar 2022 til 31. december 2025.


Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter flertalsvalg. Dette indebærer, at det medlem som opnår stemmer fra et flertal af byrådet udpeges.


Hjemmel

KL's love af 2006, § 13.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker udpegning af en stedfortræder for borgmesteren til KL's repræsentantskab.

Beslutning

Michael Christensen (C).


Fraværende: Ingen.

Enclosures: 
45. Udpegning til LAG Sydsjællands bestyrelse

Resume

Faxe Byråd kan udpege et medlem blandt byrådet til bestyrelsen for den Lokale Aktionsgruppe Sydsjælland (LAG-Sydsjælland).

Sagsfremstilling

Opgaver

Bestyrelsen skal varetage den overordnede ledelse af LAG-Sydsjælland. LAG-Sydsjælland arbejder med landdistriktsudvikling herunder erhvervsudvikling. LAG-Sydsjælland er etableret som en forening med en bestyrelse, der består af repræsentanter for lokale virksomheder, foreningsliv / organisationer, borgere og offentlige myndigheder.

LAG-Sydsjælland er nedsat som en del af det landdistriktsprogram, som Danmark gennemfører i samarbejde med EU. LAG-Sydsjællands hjemsted er den geografiske afgrænsning af kommunerne Vordingborg, Næstved og Faxe.


Sammensætning

Bestyrelsen for LAG-Sydsjælland består af 19 medlemmer. Af disse er 4 forhåndsudpeget fra offentlige myndigheder, som fordeles med en repræsentant for hver af de tre kommuner og en repræsentant for Regionsråd eller det regionale vækstforum.


Funktionsperiode

Valgperioden følger den kommunale valgperiode, hvilket er 1. januar 2022 til 31. december 2025. LAG Sydsjælland ophører, når opgaverne i relation til landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 er endeligt afsluttet, hviket er forlænget med 2 år til 2022.


Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter flertalsvalg. Dette indebærer, at det medlem som opnår stemmer fra et flertal af Byrådet udpeges.


Hjemmel

Vedtægter for LAG-Sydsjælland.

Information om forlængelse af programperiode til 2022.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker udpegning af et medlem til bestyrelsen for LAG-Sydsjælland.

Beslutning

Lars Folmann (O).


Fraværende: Ingen.

46. Indstilling til Midtsjællands Gymnasiums bestyrelse

Resume

Faxe Byråd kan indstille et medlem, som søger at få sæde i bestyrelsen for Midtsjællands Gymnasium.

Sagsfremstilling

Opgaver

Bestyrelsen for Midtsjællands Gymnasium har den overordnede ledelse af institutionen jævnfør kapitel 3 i vedtægterne. De er over for undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud. Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål.


Sammensætning

Midtsjællands Gymnasium ledes af en bestyrelse med ni medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret.

 • Et medlem udpeget af Faxe Kommune med ansvar for udvikling af uddannelse i grundskolen.
 • Et medlem udpeget af Ringsted Kommune med ansvar for udvikling af uddannelse i grundskolen.
 • Et medlem udpeget af Professionshøjskolen Absalon.
 • Et medlem udpeget af Roskilde Universitet (RUC).
 • Et medlem udpeges af kommunalbestyrelsen i regionen i forening.
 • To medlemmer udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering med indsigt og kompetencer inden for erhvervsudvikling, uddannelseslovgivning, økonomi og/eller ekstern kommunikation.
 • To medlemmer af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen (et medlem med stemmeret og et medlem uden stemmeret).
 • To medlemmer af og blandt institutionens medarbejdere (et medlem med stemmeret og et medlem uden stemmeret).


Funktionsperiode

Valgperioden er 1. maj 2022 til 30. april 2026.


Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter flertalsvalg. Dette indebærer, at det medlem som opnår stemmer fra et flertal af Byrådet indstilles udpeget.


Hjemmel

Vedtægter for Midtsjællands Gymnasium.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker indstilling af et byrådsmedlem til at søge at få sæde i bestyrelsen for Midtsjællands Gymnasium.

Beslutning

Borgmester Ole Vive (V).


Fraværende: Ingen.

47. Udpegning til Politiets Kredsråd

Resume

Faxe Byråd skal udpege et medlem som stedfortræder for borgmesteren blandt byrådet til Politiets Kredsråd.

Sagsfremstilling

Opgaver

Kredsrådet drøfter spørgsmål vedrørende politiets virksomhed og organisation i almindelighed i politikredsen samt kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet.


Sammensætning

Kredsrådet består af politidirektøren, som er født formand, og borgmestrene i de kommuner, som politikredsen omfatter.


Der vælges en stedfortræder for borgmesteren af og blandt byrådets medlemmer.


Funktionsperiode

Valgperioden følger den kommunale valgperiode, hvilket er 1. januar 2022 til 31. december 2025.


Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter flertalsvalg. Dette indebærer, at det medlem som opnår stemmer fra et flertal af byrådet udpeges.


Hjemmel

Retsplejeloven.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker udpegning af en stedfortræder for borgmesteren til Politiets Kredsråd.

Beslutning

Michael Christensen (C).


Fraværende: Ingen.

Enclosures: 
48. Indstilling til Professionshøjskolen Absalons bestyrelse

Resume

Faxe Byråd kan indstille et medlem, som via Regionsrådet søger at få sæde i bestyrelsen for Professionshøjskolen Absalon.

Sagsfremstilling

Opgaver

Professionshøjskolen Absalon er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Slagelse Kommune, i Region Sjælland og omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.


Professionshøjskolen har til opgave at udbyde og udvikle videregående uddannelse og at varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter og herigennem aktivt medvirke til, at ny viden tilvejebringes og bringes i anvendelse i såvel den private som den offentlige sektor.


Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af professionshøjskolen i henhold til vedtægternes kapitel 3, og den er over for ministeren ansvarlig for driften, herunder for forvaltning af de statslige tilskud m.v. Bestyrelsen skal forvalte professionshøjskolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for professionshøjskolens formål.


Sammensætning

Professionshøjskolen Absalon ledes af en bestyrelse på 13 stemmeberettigede medlemmer.


 • To medlemmer der udpeges af regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen i forening.
 • Et medlem der udpeges af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).
 • Et medlem med viden om videregående uddannelser, der udpeges af Børne- og Kulturchefforeningen samt Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark i forening.
 • Et medlem der udpeges af DI og Dansk Erhverv i forening.
 • Fire medlemmer der udpeges af bestyrelsen ved selvsupplering.
 • To medlemmer vælges af og blandt de studerende ved professionshøjskolen.
 • To medlemmer vælges af og blandt medarbejderne ved professionshøjskolen.


Erfaringsmæssigt kan der være god grund til, at Faxe Byråd søger at få et politisk sæde.


Praksis i Faxe Kommune har hidtil været, at det er borgmesteren, som er blevet indstillet.


Funktionsperiode

Funktionsperioden er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt, hvilket er 1. maj 2022 til 30. april 2026.


Valgmetode

Indstillingen skal ske efter flertalsvalg. Dette indebærer, at det medlem som opnår stemmer fra et flertal af byrådet indstilles.


Hjemmel

Vedtægt for Professionshøjskolen Absalon.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker indstilling af et byrådsmedlem til at søge at få sæde i bestyrelsen for Professionshøjskolen Absalon.

Beslutning

Sagen udskydes til første møde i det nye byråd.


Fraværende: Ingen.

49. Udpegning til Skatteankenævn Sydsjælland

Resume

Faxe Byråd skal udpege en kandidat som medlem og en personlig suppleant til Skatteankenævn Sydsjælland.

Sagsfremstilling

Opgaver

Skatteankenævnet afgør klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser på en lang række områder – herunder klager vedrørende fysiske personers indkomstansættelse, dødsboer, vurdering af fast ejendom, fastsættelse af afgiftspligtig værdi af køretøjer mm.


Sammensætning

Skatteankenævnet er et lokalt nævn, hvor medlemmerne er udnævnt efter kommunalbestyrelsernes indstillinger. Skatteankenævn Sydsjælland, der dækker kommunerne Faxe, Køge, Næstved, Ringsted og Stevns, har 6 medlemmer. Skatteankenævnene suppleres tillige med særlige medlemmer, som har skattefaglig indsigt.

Skatteministeren udnævner medlemmer af skatteankenævnet, og en suppleant for hvert af disse medlemmer, efter indstilling fra byrådet i de kommuner, som skatteankenævnskredsen omfatter.


Særlige betingelser for den udpegede

 • Kandidaterne skal være valgbare til byrådet.
 • Kandidaterne skal vælges i henhold til et repræsentativt udsnit af befolkningen.
 • Kandaterne må ikke være ansat i Skatteforvaltningen eller i Skatteankestyrelsen, og må ikke samtidigt være medlem af eller stedfortræder i kollegiale nævn.
 • Kandidaterne skal opfylde decorumkravet.
 • Kandidaterne skal besidde basale IT-kompetencer.


Funktionsperiode

1. juli 2022 til 30. juni 2026.


Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter flertalsvalg. Dette indebærer, at det som medlem som opnår stemmer fra et flertal af byrådet udpeges. Det samme gør sig gældende for suppleant.


Hjemmel

Skatteforvaltningsloven §§ 5, 8-10 og 15.

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse og motorankenævnskredse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker udpegning af en kandidat som medlem, og en kandidat som personlig suppleant til Skatteankenævn Sydsjælland.

Beslutning

Klaus Kej med Jørgen Egede Johannessen som suppleant.


Fraværende: Ingen.

50. Udpegning til SSP-styregruppen

Resume

Faxe Byråd skal udpege tre medlemmer blandt byrådet til SSP-styregruppen.

Sagsfremstilling

Opgaver

SSP står for samarbejdet mellem skole, sociale myndigheder og politi (SSP). SSP samarbejdet er et tværfagligt samarbejde mellem disse aktører i arbejdet med at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. Styregruppen er SSP-samarbejdets politiske organ. Styregruppen har det overordnede ansvar for området.


Sammensætning

SSP Styregruppen består af:

 • Formand (politisk udpeget).
 • Næstformand (politisk udpeget).
 • Et medlem (politisk udpeget).
 • To-tre ledelsesrepræsentanter for Politiet.
 • Centerchefen for socialområdet i Center for Familie, Social & Beskæftigelse.
 • Leder af Familie- og Ungeindsatsen.


De politisk valgte medlemmer og medlemmer fra Politiet har stemmeret. Administrative medlemmer har ikke stemmeret.


Funktionsperiode

Valgperioden følger den kommunale valgperiode, hvilket er 1. januar 2022 til 31. december 2025.


Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter forholdstalsvalg (d'Hondts metode). Dette indebærer, at valggruppe 1 (V, O, C, L, I, D) udpeger to medlemmer og valggruppe 2 (A, F, Ø) udpeger et medlem.


Hjemmel

Kommissorie for SSP organisationen i Faxe Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker udpegning af tre medlemmer til SSP-styregruppen, således at:

 1. Valggruppe 1 udpeger to medlemmer, hvoraf den ene samtidig udpeges til formand eller næstformand.
 2. Valggruppe 2 udpeger et medlem, som samtidig kan udpeges til enten formand eller næstformand.

Beslutning

Ad 1)

Jannick Jeppesen som formand.

Anne Fiil Winther.

Ad 2) Randi O. Johansson (A) som næstformand.


Fraværende: Ingen.

51. Udpegning til Synscentralens bestyrelse

Resume

Faxe Byråd skal udpege et medlem og en stedfortræder til Synscentralens bestyrelse.

Sagsfremstilling

Opgaver

Synscentralen rådgiver, vejleder og underviser børn, voksne og pårørende med synshandicap.


Sammensætning

 • Et medlem udpeget af Vordingborg Kommunalbestyrelse blandt Socialudvalgets medlemmer.
 • Et medlem udpeget af hver kommune, hvormed Vordingborg Kommune har indgået leveringsaftale for Synscentralen.
 • Et medlem udpeget af De samvirkende invalideorganisationer i Vordingborg Kommune.
 • Et medlem udpeget af Dansk Blindesamfund.
 • To medlemmer udpeget blandt medarbejderne på Synscentralen.
 • Et medlem udpeget af og blandt de unge i alderen 18 - 30 år.


Medlemmet og dennes stedfortræder vælges af byrådet inden eller uden for dens medlemmer.


Funktionsperiode

Valgperioden følger den kommunale valgperiode, hvilket er 1. januar 2022 til 31. december 2025.


Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter flertalsvalg. Dette indebærer, at det medlem som opnår stemmer fra et flertal af byrådet udpeges. Det samme gør sig gældende for suppleant.


Hjemmel

Vedtægter for styrelsen af Synscentralen i Vordingborg.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker udpegning af et medlem og en stedfortræder til Synscentralens bestyrelse.

Beslutning

Jannick Jeppesen med Pia Backquist (D) som stedfortræder.


Fraværende: Ingen.

52. Udpegning til Taksationskommission og Overtaksationskommission (vejloven)

Resume

Faxe Byråd skal udpege to personer til en kommunal liste over medlemmer af Taksationskommissionen samt en person til en kommunal liste over medlemmer af Overtaksationskommissionen.

Sagsfremstilling

Opgaver

Taksationskommissionen afgør erstatningsspørgsmål, jf. vejlovens § 105 og § 106. Taksationskommissionen er 1. instans.


Overtaksationskommissionen efterprøver de afgørelser, der er truffet af taksationskommissionerne nedsat efter vejloven. Overtaksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen.


Sammensætning

Medlemmer af taksations- og overtaksationskommissioner skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme.


Taksationskommissionen består af tre medlemmer. Formanden, som skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af transportministeren. Formanden udtager til den enkelte sag to medlemmer fra en kommunal liste. Byrådet udpeger to personer til en liste over medlemmer til den enkelte sag af den taksationskommission, der omfatter kommunen.


Overtaksationskommissionen består af fem medlemmer. Formanden, som skal have juridisk kandidateksamen, og to medlemmer udnævnes af transportministeren. Formanden udtager til den enkelte sag to medlemmer fra en kommunal liste. Byrådet udpeger en person til en liste over medlemmer til den enkelte sag fra Overtaksationskommission, der omfatter kommunen.


Da Overtaksationskommissionen er klageinstans for taksationskommissionen, må der ikke være sammenfald i udpegningerne til disse to kommissioner.


Byrådet afgør selv om, om de pågældende skal være medlem af byrådet eller ikke. Ministeriet henstiller, at det sikres at de medlemmer der udpeges, er villige til at deltage i kommissionens arbejde og det forudsættes desuden, at de udpegede medlemmer har behørig indsigt i vurdering af ejendomme, jf. ekspropriationsproceslovens § 10 og vejlovens § 108.


Funktionsperiode

Valgperioden følger den kommunale valgperiode, hvilket er 1. januar 2022 til 31. december 2025.


Valgmetode

Udpegelsen til Taksationskommissionen skal ske efter forholdstalsvalg (d'Hondts metode). Dette indebærer, at valggruppe 1 (V, O, C, L, I, D) udpeger et medlem og ligeledes udpeger valggruppe 2 (A, F, Ø) et medlem.


Udpegelsen til Overtaksationskommissionen skal ske efter flertalsvalg. Dette indebærer, at det medlem som opnår stemmer fra et flertal af byrådet udpeges.


Hjemmel

Lov om offentlige veje.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker udpegning til en kommunal liste, således at:

 1. Valggruppe 1 udpeger en person til en kommunal liste over medlemmer til Taksationskommissionen.
 2. Valggruppe 2 udpeger en person til en kommunal liste over medlemmer til Taksationskommissionen.
 3. En person udpeges til en kommunal liste over medlemmer til Overtaksationskommissionen.

Beslutning

Ad 1) Lars Folmann (O).

Ad 2) Søren Lindehøj Jensen.

Ad 3) Birger Holm Brøndberg.


Fraværende: Ingen.

53. Udpegning til Trafikselskabet Movias repræsentantskab

Resume

Faxe Byråd skal udpege et medlem og en suppleant blandt byrådet til repræsentantskabet i Trafikselskabet Movia.

Sagsfremstilling

Opgaver

Repræsentantskabet skal behandle og træffe beslutninger i de sager, som bestyrelsen i Trafikselskabet forelægger for repræsentantskabet. Repræsentantskabet godkender Movias vedtægt og bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, ligesom repræsentantskabet skal godkende bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af kommunerne og regionernes tilskud til selskabets finansiering.


Trafikselskabet Movia er etableret af Region Sjælland, Region Hovedstaden og samtlige kommuner i de to regioner, bortset fra Bornholms Regionskommune.


Hvert regionsråd etablerer et eller flere trafikselskaber, og hver kommune deltager i ét trafikselskab. Et trafikselskab varetager følgende opgaver indenfor trafikselskabets geografiske område, jf. § 5:

 • Offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel
 • Fastsættelse af takster og billetteringssystemer
 • Koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik
 • Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og
 • Privatbaner.


Trafikselskabets opgaver omfatter også samarbejde om offentlig servicetrafik, der krydser grænsen mellem to trafikselskabers områder.


Sammensætning

Trafikselskabet Movias repræsentantskab består af et byrådsmedlem fra hver kommune i Movias område.

Byrådet skal udpege et medlem og en stedfortræder til selskabets repræsentantskab.


Funktionsperiode.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode, hvilket er 1. januar 2022 til 31. december 2025.


Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter flertalsvalg. Dette indebærer, at det medlem som opnår stemmer fra et flertal af byrådet udpeges. Det samme gør sig gældende for stedfortræder.


Lovhjemmel

Vedtægt for Trafikselskabet Movia.

Orienteringsskrivelse om valg af medlem og suppleant til Movias repræsentantskab og bestyrelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker udpegning af et medlem og en suppleant til repræsentantskabet i Trafikselskabet Movia.

Beslutning

Borgmester Ole Vive (V) med Lars Folmann (O) som suppleant.


Fraværende: Ingen.

54. Udpegning til TV2 Øst repræsentantskab

Resume

Faxe Byråd kan udpege et medlem og en suppleant til repræsentantskabet for den regionale TV2-virksomhed TV2 ØST.

Sagsfremstilling

Opgaver

At udpege bestyrelsen for TV2 ØST og være programråd for TV2 ØST.


Sammensætning

Repræsentantskabet har op til 100 medlemmer, og den kommunale repræsentation udpeges således:

De 12 kommuner i dækningsområdet udpeger hver et medlem og en personlig suppleant, bosat i dækningsområdet til repræsentantskab. Det behøver ikke at være et byrådsmedlem eller en politiker.


Ved udpegningen bør det sikres, at det kommende medlem har den fornødne interesse for arbejdet i repræsentantskabet, og dermed få indflydelse på udviklingen af TV2 ØST.


Funktionsperiode

Valget gælder for 4 år og valgperioden følger den kommunale valgperiode, hvilket er 1. januar 2022 til 31. december 2025.


Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter flertalsvalg. Dette indebærer, at det medlem som opnår stemmer fra et flertal af byrådet udpeges. Det samme gør sig gældende for suppleant.


Hjemmel

Brev om udpegning.

Vedtægter for repræsentantskabet for den regionale TV2-virksomhed TV2 ØST.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker udpegning af et medlem og en suppleant til repræsentantskabet for den regionale TV2 Øst.

Beslutning

Kenni Lars Rasmussen med Stefan Laursen som suppleant.


Fraværende: Ingen.

55. Udpegning til Udsatterådet

Resume

Faxe Byråd skal udpege et medlem blandt byrådet til Udsatterådet.

Sagsfremstilling

Opgaver

Udsatterådet rådgiver Socialudvalget, som på sin side påtager sig en formidlings- og initiativpligt over for andre fagudvalg og byrådet.


Målgruppen for Udsatterådet er borgere i Faxe Kommune, der grundet en social begivenhed befinder sig i en udsat livssituation.


Sammensætning

Udsatterådet består af udvalgsmedlemmer, der er brugere og selv ramt af eller har været ramt af sociale begivenheder.

 • En kommunal nøgleperson, udpeget af Faxe Kommune.
 • En politiker, udpeget af byrådet.
 • Tre værestedsbrugere, indstillet af værestederne.
 • Tre indstillet af organisationerne, henholdsvis for ensomme og økonomisk udsatte mm., hjemløse og sindslidende.
 • En indstillet af almene boligorganisationer.
 • To personligt indstillede.


Der udpeges ikke faste suppleanter, men medlemmet eller den indstillende organisation sørger selv for at finde en ad hoc suppleant ved afbud.


Udsatterådet vælger selv sin formand og næstformand.


Funktionsperiode

Valgperioden følger den kommunale valgperiode, hvilket er 1. januar 2002 til 31. december 2025, dog således at medlemmerne fungerer indtil nye medlemmer er udpeget.


Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter flertalsvalg. Dette indebærer, at det medlem som opnår stemmer fra et flertal af byrådet udpeges.


Hjemmel

Vedtægter for Faxe Kommunes Udsatteråd.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker udpegning af et medlem til Udsatterådet.

Beslutning

Michelle Frese (F).


Fraværende: Ingen.

56. Udpegning til Valgbestyrelsen ved Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og Folkeafstemninger

Resume

Faxe Byråd vælger blandt byrådet tre medlemmer til Valgbestyrelsen for Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og Folkeafstemninger samt personlige stedfortrædere valgt for samme gruppe i byrådet. Borgmesteren i kredskommunen er født formand i valgbestyrelsen, og der skal også vælges personlig stedfortræder for borgmesteren.

Sagsfremstilling

Opgaver

Faxe Kommune og Stevns Kommune danner fælles opstillingskreds og valgbestyrelse til henholdsvis Folketingsvalg, Europaparlamentsvalg og Folkeafstemninger. Faxe Kommune er kredskommune.


Valgbestyrelsen tilvejebringer stemmesedler samt opslag med angivelse af de opstillede kandidatlister og anmeldte valgforbund. Endvidere forestår valgbestyrelsen endelig opgørelse af afstemningen i opstillingskredsen.


Sammensætning

Byrådene i henholdsvis Faxe Kommune og Stevns Kommune vælger hver fire medlemmer og fire stedfortrædere.


Næstformanden vælges af byrådet i kredskommunen blandt dennes medlemmer af valgbestyrelsen.


Funktionsperiode

Valgperioden følger den kommunale valgperiode, hvilket er 1. januar 2022 til 31. december 2025.


Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter forholdstalsvalg (d'Hondts metode). Dette indebærer, at valggruppe 1 (V, O, C, L, I, D) udpeger et medlem og en stedfortræder samt en stedfortræder for borgmesteren, og valggruppe 2 (A, F, Ø) udpeger to medlemmer og to stedfortrædere.


Hjemmel

Folketingsvalgloven §§ 23-28 og 31.

Europa-Parlamentsvalgloven § 16.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker udpegning til Valgbestyrelsen for Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og Folketingsvalg, hvoraf borgmesteren er født formand, således at:

 1. Valggruppe 1 udpeger en stedfortræder for borgmesteren.
 2. Valggruppe 1 udpeger et medlem og en stedfortræder.
 3. Valggruppe 2 udpeger to medlemmer og to stedfortrædere.
 4. Der vælges en næstformand blandt medlemmerne af valgbestyrelsen.

Beslutning

Ad 1) Michael Rosendahl (V).

Ad 2) Eli Jacobi Nielsen (O) med Lars Folmann (O) som stedfortræder.

Ad 3)

Steen Andersen (A) med Per Thomsen (A) som stedfortræder.

Ivan Flændsdal (F) med Thomas Spange Olsen (Ø) som stedfortræder.

Ad 4) Steen Andersen (A).


Fraværende: Ingen.

57. Udpegning til Valgbestyrelsen ved Kommunalvalg

Resume

Faxe Byråd vælger blandt byrådet 5-7 medlemmer til Valgbestyrelsen for Kommunalvalg samt personlige stedfortrædere valgt for samme gruppe i byrådet. Borgmesteren er født formand i valgbestyrelsen, og der skal også vælges en personlig stedfortræder for borgmesteren.

Sagsfremstilling

Opgave

Valgbestyrelsen modtager og godkender kandidatlister samt anmeldelser om listeforbund og valgforbund, tilvejebringer stemmesedler og opslag, forestår den endelige opgørelse af afstemningen (fintællingen) og forestår opgørelsen af valget.


Sammensætning

Valgbestyrelsen består af mindst fem og højst syv medlemmer samt personlige stedfortrædere.


Næstformanden vælges af byrådet blandt dennes medlemmer af valgbestyrelsen.


Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter forholdstalsvalg (d'Hondts metode). Dette indebærer, at valggruppe 1 (V, O, C, L, I, D) udpeger tre eller fire medlemmer og personlige stedfortrædere, og ligeledes udpeger valggruppe 2 (A, F, Ø) to eller tre medlemmer og personlige stedfortrædere.


Hjemmel

Kommunal- og regionalvalgloven §§ 13-15 og 18.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der vælges Valgbestyrelse til Kommunalvalg med fem medlemmer, hvoraf borgmesteren er født formand, således at:

 1. Valggruppe 1 udpeger en stedfortræder for borgmesteren.
 2. Valggruppe 1 udpeger to medlemmer og to stedfortrædere.
 3. Valggruppe 2 udpeger to medlemmer og to stedfortrædere.
 4. Der vælges en næstformand blandt medlemmerne af valgbestyrelsen.

Beslutning

Ad 1) Michael Rosendahl (V).

Ad 2)

René Tuekær (L) med Michael Christensen (C) som stedfortræder.

Mikkel Dam (I) med Lars Folmann (O) som stedfortræder.

Ad 3)

Steen Andersen (A) med Per Thomsen (A) som stedfortræder

Ivan Flændsdal (F) med Thomas Spange Olsen (Ø) som stedfortræder.

Ad 4) Ivan Flændsdal (F).


Fraværende: Ingen.

58. Indstilling til VisitSydsjælland-Møn A/S's bestyrelse

Resume

Faxe Byråd skal udpege et medlem blandt byrådet samt et medlem, der har særlig erfaring med virksomhedsdrift inden for selskabets virkeområde, til VisitSydsjælland-Møn A/S.

Sagsfremstilling

Opgave:

VisitSydsjælland-Møn ejes af fire kommuner: Faxe, Næstved, Stevns samt Vordingborg.


VisitSydsjælland-Møn har til formål at varetage destinationsudvikling i de fire ejerkommuner til gavn for erhvervslivet i førnævnte kommuner og i tæt samarbejde med de lokale turismeerhverv og turismeforeninger.


Sammensætning

Bestyrelsen består af 8-10 personer, som vælges hvert fjerde år til selskabets ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen efter indstilling fra ejerkommunerne og bestyrelsen. Bestyrelsens formand og næstformand vælges af generalforsamlingen.


 1. Hver ejerkommune indstiller et medlem, som er medlem af byrådet.
 2. Hver ejerkommune indstiller et medlem, der har særlig erfaring med virksomhedsdrift inden for selskabets virkeområde.
 3. Bestyrelsen indstiller op til to eksterne medlemmer.


Funktionsperiode

Valgperioden er fra april 2022 til april 2026, dog således at det nye medlem deltager i møder fra 1. januar og indtil endeligt valg på generalforsamlingen i april måned.


Valgmetode

Udpegelser til begge valg skal ske efter flertalsvalg. Dette indebærer, at det medlem af byrådet, som opnår stemmer fra et flertal af byrådet, indstilles udpeget. Ligesom den, der indstilles med særlig erfaring med virksomhedsdrift inden for selskabets virkeområde, og som opnår stemmer fra et flertal af byrådet, indstilles udpeget.


Hjemmel

Ejeraftale VisitSydsjælland-Møn A/S.

Ændringer til ejeraftalen.

Vedtægter VisitSydsjælland-Møn A/S.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker indstilling til bestyrelsen for VisitSydsjælland-Møn A/S, således at:

1. Der indstilles et medlem af byrådet.

2. Der indstilles et medlem med særlig erfaring med virksomhedsdrift inden for selskabets virkeområde.

Beslutning

Ad 1) Borgmester Ole Vive (V).

Ad 2) Gregers Münter (Rønnede Kro).


Fraværende: Ingen.

59. Udpegning til VisitSydsjælland-Møn A/S Advisory Board

Resume

Faxe Byråd kan vælge fem medlemmer til Advisory Board i VisitSydsjælland-Møn A/S.

Sagsfremstilling

Opgaver

VisitSydsjælland-Møn ejes af fire kommuner: Faxe, Næstved, Stevns samt Vordingborg.


Advisory Board VisitSydsjælland-Møn har til formål at vejlede bestyrelsen i selskabets aktiviteter samt medvirke til at selskabet sikrer tilknytning til de lokale turismeerhverv.


Sammensætning

Advisory Board består af 25 medlemmer, som udpeges således:

 1. Hver ejerkommune udpeger fem medlemmer og vægter repræsentation af professionelle turismeaktører.
 2. Turismeforeningen i hver ejerkommune udpeger et medlem.
 3. VisitSydsjælland-Møn udpeger et medlem.


For nuværende er følgende medlemmer udpeget af borgmesteren til Advisory Board:

 • Jeppe Graa, MadSynergi
 • Kasper Kristensen, Feddet Camping
 • Martin Bisp, Top Tours
 • Nicolaj Lund Jensen, Veras Verden
 • Tanja Larsson, Folketingsmedlem


Funktionsperiode

Valgperioden følger den kommunale valgperiode, hvilket er 1. januar 2022 til 31. december 2025.


Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter forholdstalsvalg (d'Hondts metode). Dette indebærer, at valggruppe 1 (V, O, C, L, I, D) udpeger tre medlemmer og ligeledes udpeger valggruppe 2 (A, F, Ø) to medlemmer. Hvis der er enighed i byrådet om det, kan bemyndigelse til at udpege medlemmer til Advisory Board i VisitSydsjælland-Møn gives til borgmesteren.


Hjemmel

Ejeraftale VisitSydsjælland-Møn samt senere ændringer.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker udpegning af medlemmer til Advisory Board i VisitSydsjælland-Møn.

Beslutning

Kasper Kristensen (Feddet).

Nicolaj Lund Jensen (Veras Verden).

Martin Bisp (Top Tours).

Jeppe Graa (MadSynergi).

Camilla Meyer (A).


Bemyndigelse til at udpege medlemmer til Advisory Board gives til borgmesteren.


Fraværende: Ingen.

60. Udpegning til ViSPs bestyrelse - Videncenter for Specialpædagogik i Næstved Kommune

Resume

Faxe Byråd kan udpege to medlemmer samt to personlige stedfortrædere blandt byrådet til bestyrelsen for Videnscenter for Specialpædagogik - ViSP.

Sagsfremstilling

Opgaver

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af ViSP og er blandt andet ansvarlig for økonomien, fastlægger budget og er rådgivende vedrørende udvikling af VISPs ydelser.

ViSPs formål er at tilbyde specialundervisning for voksne, der som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkninger af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning.


Sammensætning

 • To medlemmer udpeget af – og blandt medlemmerne af Næstved Byråd.
 • De kommuner, som har indgået abonnementsaftale med ViSP kan hver udpege op til to medlemmer, som skal vælges blandt medlemmerne af kommunernes kommunalbestyrelser.
 • To medlemmer udpeget af danske handicap-organisationer.
 • To medlemmer valgt af og blandt ViSPs undervisningskonsulenter og øvrige medarbejdere. Heraf skal mindst én være undervisningskonsulent.
 • Hvis muligt, et medlem valgt af og blandt ViSPs deltagere, jf. § 9. Deltagerrepræsentanten må ikke overvære drøftelser, der angår sager vedrørende enkeltpersoner.
 • Næstved Kommune kan beslutte at udvide bestyrelsen med flere medlemmer, hvis lokalt behov opstår. Byrådet fastsætter nærmere regler om valg af disse medlemmer, herunder om valgperioden.


Der vælges for hvert bestyrelsesmedlem en stedfortræder.


Funktionsperiode

Følger den kommunale valgperiode, hvilket er 1. januar 2022 til 31. december 2025.


Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter forholdstalsvalg (d'Hondts metode). Dette indbærer, at valggruppe 1 (V, O, C, L, I, D) udpeger et medlem og en stedfortræder, og ligeledes udpeger valggruppe 2 (A, F, Ø) et medlem og en stedfortræder.


Hjemmel

Vedtægter for ViSP.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker udpegning til bestyrelsen for Videnscenter for Specialpædagogik - ViSP, således at:

 • Valggruppe 1 udpeger et medlem og en stedfortræder.
 • Valggruppe 2 udpeger et medlem og en stedfortræder.

Beslutning

Ad 1) Helle Lysholm (V) med Michael Rosendahl (V) som stedfortræder.

Ad 2) Michelle Frese (F) med Christina Birkemose (A) som stedfortræder.


Fraværende: Ingen.

61. Indstilling til VUC Storstrøms bestyrelse

Resume

Faxe Byråd kan indstille et medlem blandt byrådet, som søger at få sæde i bestyrelsen for VUC Storstrøm.

Sagsfremstilling

Opgaver

VUC Storstrøm er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Guldborgsund Kommune, Region Sjælland, og omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.


Institutionen varetager opgaven som voksenuddannelsescente. VUC Storstrøms formål er at sikre udbud af almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne. Institutionen kan endvidere i overensstemmelse med dens udbudsgodkendelser og lovgivningen udbyde gymnasiale uddannelser.


Sammensætning

VUC Storstrøm ledes af en bestyrelse på ni medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.

 • Et medlem der udpeges af Regionsrådet i Region Sjælland.
 • Et medlem af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.
 • Et medlem, der repræsenterer erhvervsuddannelserne.
 • Et medlem, der repræsenterer de mellemlange videregående uddannelser.
 • Et medlem, der repræsenterer grundskoleområdet.
 • Et medlem, med særlig indsigt i arbejdsmarkedsforhold i VUC Storstrøms opland udpeges ved selvsupplering.
 • Et medlem med særlig indsigt i uddannelses-og erhvervspolitik udpeges ved selvsupplering.
 • To medlemmer, der udpeges af kursistrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen (1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret).
 • To medlemmer, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere (1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret).


Praksis i Faxe Kommune har hidtil været, at det er borgmesteren, som er blevet indstillet.


Funktionsperiode

Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra 1. maj 2022 til 30. april 2026.


Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter flertalsvalg. Dette indebærer, at det medlem som opnår stemmer fra et flertal af byrådet udpeges indstillet.


Hjemmel

Vedtægter for VUC Storstrøm.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker indstilling af et byrådsmedlem til at søge at få sæde i VUC Storstrøms bestyrelse.

Beslutning

Thomas Spange Olsen (Ø).


Fraværende: Ingen.

62. Udpegning til Vurderingsmænd, mark- og vejfredsloven

Resume

Faxe Byråd skal udpege tre vurderingsmænd eller overdrage opgaven til medlemmerne af det nedsatte hegnsyn i henhold til mark- og vejfredslovens § 21.

Sagsfremstilling

Opgave

Vurderingsmændene skal vurdere skader og placering af ansvar og erstatningsstørrelse i forbindelse med sager, hvor dyr nedtræder, afbider eller fortærer afgrøder, beplantning eller bevoksning, beskadiger hegn eller vandløb, oproder eller sammentræder jordbunden eller angriber et andet husdyr, eller på anden voldelig måde tilføjer det legemsbeskadigelse.


Sammensætning

For hver kommune beskikkes tre vurderingsmænd til at vurdere de anmeldte skader.


Vurderingsmændene beskikkes af byrådet, der tillige bestemmer, hvem der skal fungere som formand.


Vurderingsmændene er forpligtet til også at udføre vurderinger i nærliggende kommuner eller distrikter, når de dér beskikkede vurderingsmænd har lovligt forfald, og det kræves af vedkommende vurderingsformand.


Personer, der er fyldt 60 år, har ikke pligt til at lade sige beskikke. Den, der har fungeret som vurderingsmand i en periode, er ikke forpligtet til at modtage beskikkelse før efter udløbet af en ny periode.


Byrådet afgør, om nogen i øvrigt har gyldig grund til at bede sig fritaget fra hvervet, og en beskikkelse kan tilbagekaldes af byrådet.


I stedet for at beskikke de nævnte vurderingsmænd kan byrådet bestemme, at opgaven overdrages medlemmerne af det nedsatte hegnsyn.


Funktionsperiode

Vurderingsmændene beskikkes for perioden 1. januar 2022 – 31. december 2025.


Valgmetode

Hvis byrådet vælger at udpege vurderingsmænd og ikke overdrage opgaven til hegnsynet, skal udpegelsen ske efter forholdstalsvalg (d'Hondts metode). Dette indebærer, at valggruppe 1 (V, O, C, L, I, D) udpeger to medlemmer og ligeledes udpeger valggruppe 2 (A, F, Ø) et medlem.


Hjemmel

Mark- og vejfredsloven §§ 21 - 23.

Indstilling

Direktionen indstiller, at opgaven overdrages til medlemmerne af hegnsynet.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

63. Indstilling til Vurderingsankenævn Storstrøm

Resume

Faxe Byråd skal indstille to medlemmer til Vurderingsankenævn Storstrøm.

Sagsfremstilling

Opgaver

Vurderingsankenævnene afgør klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser efter lov om vurdering af landets faste ejendomme, ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, nr. 3. og ejendomsvurderingsloven.


Sammensætning

Vurderingsankenævn Storstrøm dækker kommunerne Faxe, Køge, Næstved, Ringsted, Stevns, Guldborgsund, Lolland og Vordingborg og har 30 medlemmer.


Faxe Kommune har fået tildelt 2 pladser i Vurderingsankenævn Storstræm. Byrådet skal indstille 2 kandidater og ved indstillingen lægge vægt på, at de indstillede har kendskab til ejendomsvurdering enten af teoretisk eller praktisk karakter.


Særlige betingelser for den udpegede

 • Kandidaterne skal være valgbare til byrådet.
 • Kandidaterne skal vælges i henhold til et repræsentativt udsnit af befolkningen.
 • Kandaterne må ikke være ansat i Skatteforvaltningen eller i Skatteankestyrelsen, og må ikke samtidigt være medlem af eller stedfortræder i kollegiale nævn.
 • Kandidaterne skal opfylde decorumkravet.
 • Kandidaterne skal besidde basale IT-kompetencer.


Skatteministeren udnævner medlemmer af vurderingsankenævnet efter indstilling fra byrådet i de kommuner, som vurderingsankenævnskredsen omfatter.


Funktionsperiode

1. juli 2022 - 30. juni 2026.


Valgmetode

Udpegelsen til indstillinger skal ske efter forholdstalsvalg (d'Hondts metode). Dette indebærer, at valggruppe 1 (V, O, C, L, I, D) indstiller et medlem, og ligeledes indstiller valggruppe 2 (A, F, Ø) et medlem.


Lovhjemmel

Skatteforvaltningsloven § 6, §§ 8-10 og § 15.

Bekendtgørelse nr. 1361 af 4.12.2019 om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse og motorankenævnskredse bilag 1.

Brev om indstilling af kandidater fra Skatteankestyrelsen.

Økonomi

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at byrådet indstiller til Vurderingsankenævn Storstrøm, således at:

 • Valggruppe 1 indstiller et medlem.
 • Valggruppe 2 indstiller et medlem.

Beslutning

Det præciseres, at disse indstillinger sker til Vurderingsankenævn Sydsjælland.


Ad 1) John Tropp Larsen.

Ad 2) Søren Lindehøj Jensen.


Fraværende: Ingen.

64. Indstilling til ZBC - Zealand Business Colleges bestyrelse

Resume

Faxe Byråd kan indstille borgmesteren til bestyrelsen for ZBC - Zealand Business College.

Sagsfremstilling

Opgaver

ZBC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Ringsted Kommune, og omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Institutionens formål er at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse og anden uddannelse og undervisning.


Sammensætning

Institutionen ledes af en bestyrelse på 12 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.


 • Tre medlemmer udpeges af arbejdsgiverorganisationerne, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri.
 • Tre medlemmer udpeges af arbejdstagerorganisationerne, FOA, 3F, HK.
 • Et medlem i forening af kommunalbestyrelserne i Faxe Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Næstved Kommune, Ringsted Kommune, Roskilde Kommune, Slagelse Kommune, Sorø Kommune og Vordingborg Kommune. Det udpegede medlem skal være borgmester i en af de nævnte kommuner.
 • Tre medlemmer udpeges ved selvsupplering med de rette kompetencer.
 • To medlemmer af elevrådet (1 med stemmeret og 1 uden stemmeret).
 • To medlemmer blandt medarbejdere (1 med stemmeret og 1 uden stemmeret).


Funktionsperiode

Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra 1. maj 2022 til 30. april 2026.


Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter flertalsvalg. Dette indebærer, at det medlem som opnår stemmer fra et flertal af byrådet udpeges indstillet.


Hjemmel

Lovbekendtgørelse om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Vedtægter for ZBC - Zealand Business College.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker indstilling af borgmesteren til at søge at få sæde i bestyrelsen for ZBC.

Beslutning

Borgmester Ole Vive (V).


Fraværende: Ingen.

65. Udpegning til Æblehavens bestyrelse

Resume

Faxe Byråd kan udpege to medlemmer blandt byrådet til bestyrelsen for den selvejende institution Æblehaven.

Sagsfremstilling

Opgaver

Æblehaven er en selvejende institution, der har til formål at drive aktivitetscenter m.v. for ældre og handicappede borgere i Faxe Kommune.


Sammensætning

Æblehaven ledes af en bestyrelse på syv medlemmer bestående af

 1. To medlemmer, der udpeges af Faxe Byråds midte.
 2. Tre medlemmer, der udpeges af Centerrådets midte.
 3. To medlemmer vælges blandt de frivillige medarbejdere i Æblehaven.


Funktionsperiode

Valgperioden følger den kommunale valgperiode, hvilket er 1. januar 2022 til 31. december 2025.


Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter forholdstalsvalg (d'Hondts metode). Dette indebærer, at valggruppe 1 (V, O, C, L, I, D) udpeger et medlem, og ligeledes udpeger valggruppe 2 (A, F, Ø) et medlem.


Hjemmel

Vedtægter for den selvejende institution Æblehaven i Faxe Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker udpegning af to medlemmer til bestyrelsen for den selvejende institution Æblehaven, således at:

 1. Valggruppe 1 udpeger et medlem.
 2. Valggruppe 2 udpeger et medlem.

Beslutning

Ad 1) Pia Backquist (D).

Ad 2) Lisette Lind Larsen (A).


Fraværende: Ingen.

66. Udpegning til Østsjællands Museums bestyrelse

Resume

Faxe Byråd kan udpege et medlem blandt byrådet til Østsjællands Museums bestyrelse.

Sagsfremstilling

Opgaver

Østsjællands Museum er en selvejende institution, der driver museumsvirksomhed i Faxe Kommune samt i Stevns Kommune. Det er et statsanerkendt naturhistorisk og kulturhistorisk museum.


Sammensætning

Museets bestyrelse består af op til 11 medlemmer.

 • Borgmestrene i Faxe og Stevns Kommuner er fødte medlemmer.
 • Faxe og Stevns Byråd udpeger begge blandt byrådsmedlemmerne et medlem for den kommunale valgperiode.
 • To medlemmer udpeges af Østsjællands Museumsforening.
 • Museets personale kan vælge et medlem.
 • Op til fire medlemmer udpeges af den til enhver tid siddende bestyrelse.


Funktionsperiode

Valgperioden følger den kommunale valgperiode, hvilket er 1. januar 2022 til 31. december 2025.


Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter forholdstalsvalg (d'Hondts metode). Da borgmesteren er født medlem af bestyrelsen, indebærer dette, at valggruppe 2 (A, F, Ø) udpeger et medlem.


Hjemmel

Vedtægter for Østsjællands Museum.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der sker udpegning af et medlem til Østsjællands Museums bestyrelse.

Beslutning

Michelle Frese (F).


Fraværende: Ingen.

67. Godkendelse af konstituerende møde 2. december 2021

Resume

-Digitalt underskriftsark af konstituerende møde 2. december 2021. Byrådets medlemmer skal hver især godkende punktet i slutningen af mødet.

Beslutning

Fraværende: Ingen.