Økonomiudvalget - 02-09-2020

Referat
Dato:
Onsdag, 2 september, 2020 - 15:30
Hent som fil:
160. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Der blev optaget en tillægsdagsorden med personalesag til mødet, der tilføjes som pkt. 184 i referatet.


Fraværende: Ingen.

161. Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo august 2020

Sagsfremstilling

Der er ikke tal til rådighed ved økonomiudvalgets møde 2. september 2020.


Materiale vil blive udsendt med byrådets dagsorden til møde 10. september, eller eftersendt inden byrådets møde.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

162. Orientering om forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget gennemgang af hele Faxe Kommunes økonomi, baseret på tal fra den 31. maj. På driften viser resultatet en forventning om merforbrug på 27,5 mio. kr., fordelt med 4,9 mio. kr. på serviceudgifter og 22,6 mio. kr. på ikke serviceudgifter. Merforbruget ses på Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Socialudvalget samt Børn & Læringsudvalget. Resultatet svarer til det der blev præsenteret for Byrådet den 25. juni.


Midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2020, som behandles i separat sag, viser at der umiddelbart bevilges merbudget til udvalgene på 51,5 mio. kr. som derfor vil ændre det overordnede billede af udfordringer i forhold til budgettet samt forbrugsprocenter. Vi vil dog stadig være udfordrede når det gælder servicerammen.


På anlæg ses et mindreforbrug på 25,7 mio. kr., som skyldes at der ikke skønnes forbrug på anlægspuljer under Økonomiudvalget, samt at der ikke er politisk prioriteret byggemodning i 2020.


Forventet Regnskab Drift

I Forhold til korrigeret budget på 2.279,9 mio. kr., forventes et merforbrug på 27,5 mio. kr. (se fordelingen i nedenstående tabel).


 


- opdelt på udvalg

Korrigeret budget indeholder P/L-puljer på alle udvalg.


Nedenfor ses overordnede bemærkninger på alle fagudvalg, og der henvises til bilag for yderligere information.


Teknik & Miljøudvalget

Der forventes et samlet mindre forbrug på 5,4 mio. kr., fordelt på;

 • Center for Plan & Miljø, 4,5 mio. kr., som primært kan henføres til Kollektiv Trafik .
 • Center for Ejendomme, 0,8 mio. kr., som primært kan henføres til Vintertjeneste samt PL-pulje.

Plan & Kulturudvalget

Der forventes et mindre forbrug på 0,3 mio. kr., som henføres til, at P/L-puljen ikke skønnes brugt.


Økonomiudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 8,9 mio. kr., fordelt på;

 • Direktionen, 5,5 mio. kr. som primært kan henføres til løn- & barselspuljer, der udmøntes ultimo året.
 • Center for Børn & Undervisning, 0,002 mio. kr. Intet at bemærke.
 • Center for Familie, Social & Beskæftigelse, -0,9 mio.kr., som kan henføres til det specialiserede børneområde.
 • Center for Sundhed og Pleje, 0,001 mio. kr. Intet at bemærke.
 • Center for Ejendomme, intet at bemærke.
 • Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice, -0,18 mio. kr., som kan henføres til reducering af indtægter på rykkergebyrer.
 • Direktionssekretariatet, 0,26 mio. kr., som primært kan henføres til, at budgettet til valghandlinger ikke skønnes brugt.
 • Center for Plan & Miljø, 0,09 mio. kr., som henføres til, at P/L-puljen ikke skønnes brugt.
 • Center for HR, Økonomi & IT, 3,8 mio. kr., som primært henføres til Fælles IT-systemer (monopolbruddet) samt tværgående puljer under HR.

Senior & Sundhedsudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 6,0 mio. kr., fordelt på;

 • Center for Sundhed & Pleje, -5,4 mio. kr., som skal henføres et merforbrug på hjælpemidler, udekørende hjemmepleje samt private leverandører af hjemmeplejen.
 • Center for Børn & Undervisning, -0,6 mio. kr. som henføres til Tandplejen.
 • Det forventede regnskab er påvirket af COVID-19 udgifter som kompenseres

 • Kommunal Medfinansiering af Sundhedsområdet (KMF), viser et mindreforbrug på 9,1 mio. kr. som skyldes at KMF i 2020 er fastlåst til budgettet. Budgettet for 2020 indeholder en pulje på 9 mio. kr., som skulle sikre at der var midler til KMF-regulering, og det er denne pulje som ikke anvendes.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 31,7 mio. kr., fordelt på;

 • Center for Familie, Social & Beskæftigelse, -30,7 mio. kr. som henføres til forsørgelsestrykket på baggrund af COVID-19. Dette er især områderne Sygedagpenge samt dagpenge til forsikrede ledige.
 • Center for Ejendomme, -1,0 mio. kr., som henføres til manglende tildelt budget fra Center for Familie, Social & Beskæftigelses del af BIU ramme.

Socialudvalget

 • Der forventes et merforbrug på 7,3 mio. kr., som primært kan henføres til tilgang til opholdssteder, anbringelser samt stigende udgifter til forebyggende foranstaltninger for børn og unge.
 • Det forventede regnskab er påvirket af COVID-19 udgifter som kompenseres 

Børn & Læringsudvalget

 • Der forventes et merforbrug på 6,3 mio. kr., som kan henføres til aktivitetsstigning på specialskoleområdet.
 • Det forventede regnskab er påvirket af COVID-19 udgifter som kompenseres

Serviceramme

I juni har Regeringen og KL udmeldt ny serviceramme for 2020. Servicerammen udgør nu 1.605,4 mio. kr., hvilket er en nedjustering på 4,3 mio. kr. (tidligere udmeldt serviceramme udgjorde 1.609,6 mio. kr.)

Forventningen til regnskab 2020 på serviceområderne skønnes at udgøre 1.616,9 mio. kr., hvilket er et merforbrug på ca. 11,6 mio. kr.

KL og Regeringen har givet tilsagn til at kommunerne må overskride servicerammerne med COVID-19 kompensationen, som udgør 8,4 mio. kr. for Faxe Kommune.

Derved skal det præciseres at den reelle udfordring pr. 31. maj er i størrelsesorden af 3,1 mio. kr.


Som tidligere nævnt kommer der en COVID-19 kompensations'runde' mere i efteråret, som muligvis dækker udfordringen yderligere.


Forventet Regnskab - Anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 98,3 mio. kr., hvilket er 25,7 mio. kr. under anlægsbudgettet.Anlægsramme

Pr. 31. maj 2020 har vi brugt 8,0 % af den samlede anlægsramme.

Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles på bruttoanlægsudgifter. Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 75,9 mio. kr.

Overskridelse af anlægsrammen for 2020 er ikke sanktioneret i økonomiaftalen mellem KL og regeringen, og vi kan derfor ikke blive sanktioneret.

 

Finansiering og finansielle posterLikviditet

På baggrund af Forventet Regnskab forventes et træk på kassebeholdningen på 67,8 mio. kr. set i forhold til likviditeten primo 2020.


Konklusion/opsamling

Samlet set forventes de samlede driftsudgifter at lande ca. 27,5 mio. kr. over korrigeret budget, heraf skønnes overførselsudgifterne at lande 22,6 mio. kr. over det korrigerede budget. Midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2020 viser, at der umiddelbart bevilges merbudget til udvalgene på 37,8 mio. kr., hvorfor budgettet samlet set forventes overholdt når sagen om midtvejsregulering og tillægsbevillinger er godkendt.


Serviceudgifterne ligger med de skønnede forbrug ca. 11,6 mio. kr. over den udmeldte serviceramme. COVID-19 kompensationen til og med 10. maj 2020, som udgør 8,4 mio. kr. for Faxe Kommune, og dermed er den reelle udfordring ca. 3,1 mio. kr.

KL og Regeringen vil samtidig komme med en kompensation af COVID-19 udgifter afholdt efter d. 10. maj 2020 i løbet af efteråret.


Ved årets begyndelse var der budgetteret med et træk på kassebeholdningen på 1,7 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af Forventet Regnskab et træk på kassebeholdningen på 67,8 mio. kr.


Risiko for sanktion?

De forventede serviceudgifter pr. 31. maj, ligger over den udmeldte serviceramme. Risikoen for individuel sanktion vurderes derfor at være til stede, mens der ligeledes er risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.


Der er lovgivningsmæssigt ikke mulighed for sanktion for overskridelse af anlægsrammen for 2020, men der er mellem regeringen og KL enighed om, at aftaleoverholdelse er en central forudsætning for økonomiaftalen.

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov.

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Teknik & Miljøudvalget, 26. august 2020, pkt. 110:

Anbefales


Fraværende: Ingen


Plan & Kulturudvalget, 25. august 2020, pkt. 99:

Anbefales


Fraværende: Ingen


Senior & Sundhedsudvalget, 25. august 2020, pkt. 87:

Anbefalet


Fraværende: Ingen


Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 24. august 2020, pkt. 63:

Anbefales


Fraværende: Nellie Bradsted (V) deltog ikke i mødet


Socialudvalget, 24. august 2020, pkt. 71:

Anbefalet


Fraværende: Ingen


Børn & Læringsudvalget, 26. august 2020, pkt. 98:

Anbefales


Fraværende: Ingen

Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

163. Forventet regnskab LIGHT pr. 31. juli 2020

Sagsfremstilling

Denne sag handler om forventet regnskab LIGHT (FR-Light) baseret på regnskabstal for juli måned.


FR-Light indeholder en prognose for året, og laves i de måneder, hvor der ikke laves ordinære Forventet Regnskab.


Når vi laver det "kendte" forventede regnskab involveres alle ledere og økonomimedarbejdere. Det gør, at vi får et godt overblik og mange perspektiver på, hvordan den økonomiske situation er. Det betyder også at processen er ressourcekrævende og tidsmæssigt lang. Ved FR-Light involveres kun få økonomikonsulenter og chefer, hvilket betyder, at vi cirka 2 uger efter månedsafslutning kan præsentere en ajourført sag i Direktionen og Chefforum.


På mødet i dag behandles også sagen om forventet regnskab pr. 31. maj 2020. Det skal præciseres at skønnene i denne sag er administrationens seneste skøn for regnskabsresultat i 2020, og samtidig danner grundlag for opdateret Budgetforslag 2021-2024 på Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget jf. 2. budgettemadag d. 6. august 2020.


FR-Light pr. 31. juli 2020:I forhold til servicerammen på 1.605,4 mio. kr., skønnes der pr. 31. juli et merforbrug på serviceudgifterne på 28,0 mio. kr., men grundet Covid-19 kompensationen til og med 10. maj på 8,4 mio. kr. skønnes den reelle udfordring på serviceområderne at udgøre 19,6 mio. kr.


Administrationen arbejder løbende på at nedbringe et forventet merforbrug frem mod regnskabsafslutningen. Der indstilles ikke til politiske beslutninger.  

KL og regeringen har tidligere meldt ud, at der kommer endnu en kompensationsrunde for Covid-19 udgifter der er afholdt efter 10. maj, hvorfor vi på nuværende tidspunkt stadig forventer at sigtepunktet for serviceudgifterne i 2020 vil blive hævet endnu engang. Dertil kommer at grundet Covid-19 er det tvivlsomt om kommunerne sanktioneres ved overskridelse af sigtepunktet (servicerammen + Covid-kompensationer).


Siden forventet regnskab 31. maj 2020:

På de store velfærdsområder er der vurderet et stort udgiftspres på både serviceområder og ej-serviceområder.


Stigningen i forbrugsskønnet fra maj til juli dækker navnligt over stigninger på Socialudvalget, Børn & Læringsudvalget samt Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

 

 • På Børn & Læringsudvalget ses en stigning i skønnet på 6,7 mio. kr., som primært kan henføres til yderligere aktivitetsstigning på specialskoleområdet. Frem mod Børn & Læringsudvalgets behandling udarbejdes et notat med uddybende årsagsforklaringer til merforbruget.

 • På Senior & Sundhedsudvalget ses en lille stigning i skønnet på 2,6 mio. kr., som skyldes en budgetomplacering til Søndervang samt merforbrug på værdighedsmidlerne.

 • På Socialudvalget ses en stigning i skønnet på ca. 10,1 mio. kr. på børn og ungeområdet samt voksenområdet. Det er særligt en stigning vedr. opholdssteder til børn og unge. Frem mod Socialudvalgets behandling udarbejdes et notat med uddybende årsagsforklaringer til merforbruget.

 • Beskæftigelses & Integrationsudvalget skøn er markant påvirket af Covid-19, hvorfor forsørgelsesudgifterne nu forventes at ligge ca. 50,9 mio. kr. over korrigeret budget, en stigning på 19,2 mio. kr. siden skønnet i maj. Udvalget bliver dog i særlig grad kompenseret for udgifterne i midtvejsreguleringen - denne sag behandler Byrådet på mødet i august.

Finansiering af modtageklasser

Børn & Læringsudvalget har d. 24. juni behandlet en sag vedrørende finansiering af modtageklasser. Der er ikke særskilte midler til modtageklasserne i det politisk godkendte budget 2020 samt overslagsår. Budgetbehovet for modtageklasserne er i 2020 på 3.133.827 kr. og 3.180.834 kr. i 2021-2024 (p/l-fremskrevet). Børn & Læringsudvalget og Økonomiudvalget har behandlet sag om finansiering af beløbet og indstiller at der gives en tillægsbevilling i 2020 og at finansiering af beløbet i 2021 og frem bliver en del af ændringsforslag til budget 2021 og overslagsår.

 

Fordeling af den resterende Covid-19 kompensation:

Faxe Kommune har ved midtvejsreguleringen 2020 modtaget kompensation for merudgifter til Covid-19 på 8,4 mio. kr. Direkte merudgifter til Covid-19 er blevet kompenseret 1:1, og svarer til ca. 4,2 mio. kr.

Byrådet har på mødet den 20. august samtidig besluttet at de resterende ca. 4,2 mio. kr. også skal fordeles, og administrationen anbefaler at dette sker under hensyn til de områder der har haft merudgifter til løn, samt områder der skønner merforbrug i 2020  på serviceområder og hvor merudgifterne er relateret til Covi-19. Fordelingen anbefales derfor at ske til Senior & Sundhedsudvalget, Socialudvalget samt Børn & Læringsudvalget.


Fordeling af den resterende kompensation til de 3 udvalg, er opgjort relativt til deres andel af lønbudgettet.


Lønbudget (mio. kr.)

Andel løn-udgifter (%)

andel af rest kompensation (hele kr.)

Senior & Sundhedsudvalget

280,7

33,9

1.437.000

Socialudvalget

153,6

18,5

786.000

Børn & Læringsudvalget

394,8

47,6

2.020.000

I alt

829,1

100

4.243.000


I forbindelse med Økonomiudvalgets møde 12. august 2020, pkt. 143 vedrørende behandling af midtvejsreguleringen og første del af fordelingen af den statslige Covid-19 kompensation, blev der efterspurgt en vurdering af, hvorvidt nedlukningen i foråret og restriktionerne på fysiske møder med borgere og virksomheder, har medført øget vente- eller sagsbehandlingstid for borgere og virksomheder i Faxe Kommune. På sagen er vedhæftet et notat med vurdering af Covid-19s indvirkning på sagsbehandlingstider mv.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven.


Økonomi

Der ønskes en tillægsbevilling til:

 • Børn & Læringsudvalget på 3,1 mio. kr. i 2020 vedrørende modtageklasser,
 • Senior & Sundhedsudvalget på 1,4 mio. kr. i 2020 som følge af resterende midler fra Covid-19 kompensation,
 • Socialudvalget på 0,8 mio. kr. i 2020 som følge af resterende midler fra Covid-19 kompensation,
 • Børn & Læringsudvalget på 2,0 mio. kr. i 2020 som følge af resterende midler fra Covid-19 kompensation.

Disse bevillinger finansieres af kassebeholdningen.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,


 1. at orienteringen om FR-Light tages til efterretningen,
 2. at der gives en tillægsbevilling til Børn & Læringsudvalget i 2020 på 5.153.827 kr.,
 3. at der gives en tillægsbevilling til Senior & Sundhedsudvalget i 2020 på 1.437.000 kr.,
 4. at der gives en tillægsbevilling til Socialudvalget i 2020 på 786.000 kr., samt
 5. at punkt 2-4 finansieres af kassebeholdningen. 

Teknik & Miljøudvalget, 26. august 2020, pkt. 111:

Anbefales


Fraværende: Ingen


Plan & Kulturudvalget, 25. august 2020, pkt. 100:

Anbefales


Fraværende: Ingen


Senior & Sundhedsudvalget, 25. august 2020, pkt. 88:

Anbefalet


Fraværende: Ingen


Beskæftigelse & Integrationsudvalget, 24. august 2020, pkt. 64:

Anbefales


Fraværende: Nellie Bradsted (V) deltog ikke i mødet


Socialudvalget, 24. august 2020, pkt. 72:

Anbefales


Fraværende: Ingen


Børn & Læringsudvalget, 26. august 2020, pkt. 99:

Anbefales


Fraværende: Ingen

Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

164. Orientering om Arbejdsmiljøberetning 2019

Sagsfremstilling

TRIO-/arbejdsmiljøgrupperne har været involveret i udarbejdelse af arbejdsmiljøberetningerne, som kan læses på intranettet. Der er anvendt en ny model for afrapportering på arbejdsmiljøberetningerne, som fanger bredden og nuancerne i de udfordringer og løsninger man arbejder med decentralt. Den samlede arbejdsmiljøberetning er udarbejdet på baggrund af en samlet dataindsamling fra alle arbejdsplads- og centrenes arbejdsmiljøberetninger.


Arbejdsmiljøberetningen 2019 er vedlagt sagen.


Psykisk arbejdsmiljø

Der er samlet set beskrevet 250 successer med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Top tre er: Samarbejde på arbejdspladsen, Forandringer i medarbejdernes opgaveløsning og Kommunikation/information.


Der er rapporteret to typer af udfordringer. Første type nævnes mange gange, men er ikke gradueret blandt de allermest belastende. Det er udfordringer som:

 • Arbejdspres
 • Tid og ressourcer til at varetage kerneopgaven
 • Kommunikation/information
 • Forandringer i medarbejdernes opgaveløsning

Disse udfordringer findes også på oversigten over top seks succeser med at forbedre arbejdsmiljøet. Det betyder, at der i organisationen er erfaringer og viden om, hvordan man succesfuldt kan arbejde med det. Det er potentiale for tværgående erfaringsudveksling.


En anden type udfordringer er dem som er gradueret til at have den største negative indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø. Det er:

 • Afskedigelser/opsigelser
 • Konflikter på arbejdspladsen

I forhold til disse udfordringer kan der rekvireres støtte fra HR & Lønafdelingen. Disse indsatser har en mere målrettet karakter og skræddersys til den enkelte situation.


Fysisk arbejdsmiljø

I forhold til det fysiske arbejdsmiljø, er følgende temaer gradueret højest:

 • Indeklima
 • Støj og Uro
 • Ergonomiske belastninger
 • Rengøring og hygiejne på arbejdspladsen


Alle fire temaer nævnes både i forhold til succeser og udfordringer, hvilket indikerer, at der i organisationen findes erfaring med at løse denne type udfordringer.


Temaerne samt forslag til kommende fælles arbejdsmiljøindsatser behandles i beretningen under "Status på arbejdsmiljøet i 2019" og "Arbejdsmiljøtiltag i 2020".


Under ”Arbejdsmiljøtiltag 2020” i beretningen, er følgende forslag til konkrete indsatsområder beskrevet, til at fremme det gode arbejdsmiljø. Indsatsområderne indeholder nye- samt kendte tiltag som videreføres fra 2019:

 • Øget nærvær – Bedre trivsel
 • Indeklima samt Støj & Uro
 • Ledelsesevaluering 2020
 • Faxe i Fællesskab

Arbejdsmiljøberetningen for 2019 indeholder endvidere fire overordnede redegørelser:

 • Brugen af psykologisk krisehjælp og rådgivning
 • Tilsyn gennemført af Arbejdstilsynet
 • Oversigt over arbejdsulykkernes art og antal
 • En opgørelse over fraværet i kommunen

Arbejdsmiljøberetningen 2019 er drøftet på Hovedudvalgsmøde den 12. august 2020.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at Arbejdsmiljøberetningen 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

165. Orientering om Indkøbssamarbejdet SUI

Sagsfremstilling

Det fælleskommunale indkøbssamarbejde SUI, med Næstved, Vordingborg og Faxe kommuner gik i drift fra 2017. Vordingborg kommune har meddelt, at de med virkning fra 2021 har valgt at trække sig fra samarbejdet og trække opgaven samt medarbejderne hjem til Vordingborg. Medarbejderne er blevet orienteret om dette medio august.


Næstved og Faxe kommuner fortsætter indkøbssamarbejdet, men fremtiden vil derfor bestå af en mindre udgave af SUI, end det har været drevet indtil nu.


Økonomiudvalget vil blive præsenteret for et oplæg til fremtidens indkøbshåndtering, når vilkår og konsekvenser for Vordingborg kommunes udtræden er kendt.


Den fremtidige bemanding i SUI

Vordingborg kommunes medarbejdere varsles formelt nyt tjenestested fra 1. januar 2021.

Der er pt. 2 ubesatte stillinger i SUI. Disse stillinger slås op snarest. De medarbejdere der formelt er Vordingborg-ansatte, er velkomne til at søge stillingerne.

Teamlederen for SUI har fået nyt job og fratrådte med udgangen af august. Der er igangsat en ansættelsesproces for ny teamleder.


Øvrige indkøbssamarbejder

Faxe Kommune er også med i ad-hoc indkøbs- og udbudssamarbejder med en række sjællandske kommuner via det såkaldte FUS-samarbejde, samt Statens og Kommunernes Indkøbs Service, SKI.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

166. Garantistillelse for lån til Leestrup Vandværk

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages beslutning om Faxe Kommune vil give garanti for lån i Leestrup Vandværk a.m.b.a på 1,6 mio. kr.


Den 21. august 2020 har Leestrup Vandværk a.m.b.a. rettet henvendelse angående kommunegaranti for lån på 1,6 mio. kr. til finansiering af ny vandledning fra Eskilstrup til Kongsted Vandværk.


Etablering af vandledningen vil ske i efteråret 2020, således at vandværkets egne boringer vil blive lukket inden udgang af året.

Leestrup Vandværk`s vandindvindingsanlæg bliver nedlagt, hvorefter Leestrup Vandværk vil fortsætte som et selvstændigt forsyningsselskab.


Begrundelse for omlægningen er:

 • Der har de senere år været forøgede omkostninger med risiko for konkurs
 • Omlægning vil medføre forøget driftsoverskud
 • At medlemmerne på sigt vil komme til at betale samme lave beløb for vand som nabovandværkernes opkrævninger

Der er udarbejdet en bindende aftale med Kongsted Vandværk om at levere vand til Leestrup Vandværk til Kongsted Vandværks faste priser fremover. Aftalen er godkendt på Kongsted Vandværks generalforsamling.

Der er indhentet lånetilbud fra Kommunekredit på 1,6 mio. kr. med afdrag over 10 år til en rente p.t. på - 0,13 % p.a.

Leestrup Vandværk a.m.b.a. vil opnå en rentebesparelse ved at optage lån med kommunal garanti. Rentebesparelsen afhænger af det konkrete lånetilbud, men skønnes at være i størrelsesorden 1 % p.a. Såfremt det besluttes at give garanti for lånet vil Faxe Kommune opkræve garantiprovision med ½ % p.a. af den til enhver tid værende restgæld på lånet.


Vandværket indsender årligt budgetter og regnskaber ligesom takster fremsendes til kommunens godkendelse. Faxe Kommune skal godkende lånoptagning, køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt vedtægtsændringer.

Der forefindes ingen yderligere lån i vandværket.


Faxe Kommune har tidligere givet garanti for lån til private vandværker.

Lovgrundlag

Vandsektorlovens § 16.


Økonomi

Garanti for lån på 1,6 mio. kr. Garantistillelsen belaster ikke kommunens låneramme.

Indtægt ved garantiprovision vil på årsbasis udgøre 8.000,- kr.

Sagen afgøres af

Byrådet. 

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller:

 • At Faxe Kommune stiller garanti for lån på 1,6 mio. kr. til Leestrup Vandværk a.m.b.a.
 • At Faxe Kommune opkræver garantiprovision med ½ % p.a.

Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

167. Sag fra Per Thomsen og Camilla Meyer (A) - Politisk ansvar for bæredygtig kultur og forebyggelse af forråelse

Sagsfremstilling

På baggrund af den aktuelle offentlige debat om forråelse, hvor vi har set eksempler på manglende udlevelse af gode bæredygtige værdier og kulturer i nogle kommuners ældrepleje, ønsker vi (Per og Camilla) et punkt på dagsordenen i Økonomiudvalget - som ledelses- og personaleansvarligt udvalg.


Vores udgangspunkt er, at alle - hele byrådet -  ønsker at sikre, at tilsvarende hændelser ikke sker i et center i Faxe Kommune.

Derfor vil vi gerne i regi af Økonomiudvalget drøfte, hvad der i samarbejde mellem Økonomiudvalg / byråd og ledelse kan gøres, så vi sammen aktivt påvirker og forhindrer, at tilsvarende situationer kan ske hos os.


I vores perspektiv handler det i høj grad om ledelse. Der er brug for krystalklar værdibaseret og ordentlig ledelse, hvor værdier og praktiseret ordentlighed tager udgangspunkt i det faglige felts kerneværdier i det enkelte center. Hvis dette ledelsessyn rollerelevant ”gennemsyrer” alle ledelsesbeslutninger (udvalgsformand, direktør, chef, leder, teamleder m.fl.), er det vores vurdering, at levetiden for dårlige kulturer minimeres. Med dette afsæt anser vi, at ansvaret, for at forhindre at tilsvarende kan ske i Faxe Kommune, også ligger politisk.


Med det afsæt er det vores ønske, at vi i Økonomiudvalget drøfter emnet vedr. værdi- og tillidsbaseret kultur overordnet.

Vi ønsker, at få en temperaturmåling på forråelsens ”levevilkår” i Faxe Kommune, så vi på den baggrund med Økonomiudvalgets politiske ledelseskraft, og på tværs af alle velfærdsområder (centre), sammen med det øvrige byråd og hele ledelsen, kan understøtte en proces, hvor vi styrker de gode kulturer og fremmer vilkårene for gensidig tillid mellem borger og kommune.


Vi er også interesser i at høre borgmesterens og direktionens vurdering af eventuelle udfordringers karakter, hvad gælder Faxe Kommune. Har vi særlige udfordringer i nogen centre i vores organisation?


Vi mener, at vi politisk fra Byrådet (Økonomiudvalget) bør gå foran. Derfor vil vi gerne medvirke til at sætte os selv i spil.


Vi vil gerne medvirke til, at definere og beskrive, fx på temadag med ledere og medarbejdere, hvad vi lokalpolitisk har af ønsker for og forventninger til kulturen hos os i Faxe kommune - samt til lederenes rolle i at udleve det politiske ledelsesgrundlag og forfølge de politiske aftaler, eksempelvis angående hvordan der ledes ud fra begreberne tillid og værdighed.


Vi ønsker således, at Økonomiudvalget tager ansvaret på sig og igangsætter en proces med ledelsen. Processen skal øge fokus på organisationens bærende værdigrundlag, og synliggøre hvad vi politisk forventer og vil stå i spidsen for i Faxe Kommune.


For os handler det om, at personen er i centrum for al givet omsorg og alle indsatser. Det er vores ønske, at der mellem byråd og ledelse præsenteres og aftales et bærende ledelsesgrundlag – som en form for ”værdi-kontrakt”. Her skal det også fremgå, hvad der gøres, når der eventuelt alligevel svigtes, eller der ikke er flere muligheder til stede jf. værdigrundlaget.

Lovgrundlag

-

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Sagen fremsættes uden administrativ indstilling.

Beslutning

Økonomiudvalget sender sagen til administrativ behandling, og sagen skal forelægges Økonomiudvalget på et senere møde.


Fraværende: Ingen.

168. Godkendelse af mødeplanen 2021 for Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til den politiske mødeplan for 2021, gældende for fagudvalg, økonomiudvalg og byråd, som skal godkendes politisk.


Økonomiudvalget skal beslutte om møder skal afholdes som hidtil: 

 • at udvalget (som hovedregel) holder sine møder på onsdage,
 • at møderne begynder kl. 15.30, og
 • at møderne holdes på Søndergade 12 i Haslev.

I mødeplanen tages der højde for en hurtigere politisk behandling af forventet regnskab end tidligere og at disse sager vil starte i fagudvalgene. Fx vil forventet regnskab pr. 31. marts allerede starte behandling i fagudvalgene primo maj og derefter videre til økonomiudvalget og byrådet.


Fagudvalgsmøderne placeres som hidtil, dog med ændring at Socialudvalget starter kl. 18.30 om mandagen og Teknik & Miljøudvalgets møder primært afholdes torsdage.


Møderne foreslås afholdt således (som hovedregel):


Mandage:

Kl. 16.00 - Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Kl. 18.30 - Socialudvalget


Tirsdage:

Kl. 16.00 - Senior & Sundhedsudvalget

Kl. 16.00 Plan & Kulturudvalget


Onsdage:

Kl. 16.00 - Børn & Læringsudvalget


Torsdage:

Kl. 17.00 - Teknik & Miljøudvalget


Økonomiudvalgsmødet på onsdage kl. 15.30 i ugen efter fagudvalgsmøder.


Byrådsmødet på torsdage kl. 18.30 i ugen efter økonomiudvalgsmødet.


Byrådet og fagudvalgene behandler også mødeplanen i september.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at mødeplanen for økonomudvalget godkendes.

Beslutning

Det er kommunalt valgår i 2021 og der skal lægges et konstituerende møde ind efter kommunalvalget. Administrationen foreslår, at det afholdes torsdag den 2. december 2021. Ny opdateret mødeplan vedhæftes referatet.


Ændret mødeplan 2021 godkendt af Økonomiudvalget.


Fraværende: Ingen.

169. Godkendelse af Veteranpolitik

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede i møde den 6. februar 2020 et forslag fra Dansk Folkeparti om en veteranpolitik, hvor de besluttede at sende sagen til administrativ behandling. Referat af mødet er vedhæftet sagen.


Der er efterfølgende udarbejdet et udkast til en Veteranpolitik for Faxe Kommune med afsæt i Forsvarsministeriets officielle veteranpolitik (vedhæftet), som skal behandles samtidig i Beskæftigelses & Integrationsudvalget og Socialudvalget, og videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

 https://www.fmn.dk/temaer/veteraner/veteranpolitik/Pages/Danmarksveteran...


Politikken skal skabe rammer for konkrete initiativer og indsatser på veteranområdet, ud fra blandt andet følgende pejlemærker:

 • Som udgangspunkt anser Faxe Kommune den enkelte veteran som en ressource og et forbillede.
 • Politikken skal omfatte den nærmeste familie, der er bosiddende i Faxe Kommune.
 • Politikken skal følge Statens politik på veteranområdet. 
 • Politikken skal forankres i Byrådet, mens initiativer i forhold til veteranindsatsen skal behandles i de relevante udvalg.

Veteranpolitikken er behandlet i Hovedudvalget i møde den 12. august 2020 og der var ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at Veteranpolitikken godkendes.


Beskæftigelses & Integrationsudvalget 24. august 2020, pkt. 62:


Anbefales.


Fraværende: Nellie Bradsted (V) deltog ikke i mødet.


Socialudvalget, 24. august 2020, pkt. 67:

Dansk Folkeparti stiller følgende ændringsforslag:


Ordet "sikkerhed" tilføjes til første sætning i Veteranpolitikken, under afsnittet "Baggrund" således at sætningen bliver: Danmark har i mange år ydet en stor indsats i verdens brændpunkter, og har været med til at fremme demokrati, fred og sikkerhed i mange lande.


For forslaget stemte: Dansk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten og Socialdemokrati


Ændringsforslaget anbefales hermed.


Fraværende: Ingen

Beslutning

Veteranpolitikken anbefales med Socialudvalgets indstilling.


Fraværende: Ingen.

170. Beslutningssag: Nye mål i Beskæftigelsesplan 2020-2021

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren har udmeldt nye beskæftigelsesmål for beskæftigelsesindsatsen i 2021. Administrationen anbefaler derfor, at de nye målsætninger indarbejdes i den gældende Beskæftigelsesplan for 2020-2021.


Covid-19 har betydet, at situationen på arbejdsmarkedet har ændret sig markant og Beskæftigelsesministeren fremsætter derfor nye målsætninger, der skal understøtte kommunerne i at sikre, at ledige borgere ikke hænger fast i ledigheden og kan komme hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet.


Der videreføres tre mål fra 2020 og tilføjes to nye målsætninger (mål 1 og 2):

 1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
 2. Flere ledige skal opkvalificeres
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
 5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Administration fremlægger i det følgende hvordan de to nye målsætninger kan indarbejdes i den gældende beskæftigelsesplan, ligesom det fremgår at der er igangsat aktiviteter, der understøtter opfyldelse af de gældende målsætninger.


Beskæftigelsesministeren pointerer med mål 1 vigtigheden af at ledige modtager en meningsfuld, værdig indsats. Det fremgår også af gældende lovgivning på området at borgere har ret til en individuelt tilrettelagt indsats, og at denne indsats tilrettelægges i samarbejde med borgeren. Som følge af Covid-19 har borger indtil 1.10.2020 mulighed for at vælge om samtaler med Jobcentret skal foregå telefonisk, via video møder eller fysiske samtaler i Jobcentret. Den opnormering Byrådet godkendte i juni 2020 gør det muligt i endnu højere grad at sikre ledige borgere en beskæftigelsesindsats, som lever op til lovgivningens proceskrav grundet den stigning i sager COVID-19 har forårsaget.


Alle medarbejdere i Jobcentret gennemgår i sensommeren og efteråret 2020 et opkvalificerende forløb med undervisning i at afvikle meningsfulde, erhvervsrettede samtaler med effekt, i tråd med lovgivningens intentioner, og Beskæftigelsesministerens ønske om endnu mere værdighed i sagsbehandlingen. Undervisningen tager udgangspunkt i principperne fra Den motiverende samtale (MI), og er finansieret af puljemidler fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR), et mindre beløb finansieres af udvikling og uddannelsespuljen.


Mål 2 er også nyt. Her sætter Beskæftigelsesministeren fokus på, at flere ledige vil have brug for opkvalificering for at komme i job efter en ledighedsperiode resulteret af den nedgang i beskæftigelsen Covid-19 har forårsaget. Der arbejdes i Jobcentret målrettet med at opkvalificere alle grupper af ledige mod de behov virksomhederne efterspørger. Det sker i et tæt samarbejde mellem den ledige, jobformidler, virksomhedskonsulenter og lokale virksomheder.


Administrationen anbefaler på den baggrund at målene tilføjes afsnittet om ministermål i Beskæftigelsesplanen 2020-2021. Forslag til opdateret Beskæftigelsesplan med de nye målsætninger er vedlagt som bilag, ligesom brevet fra Beskæftigelsesministeren med uddybende forklaring af de nye målsætninger også er vedlagt.


Lovgrundlag

 Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at de to nye målsætninger tilføjes Beskæftigelsesplan 2020-2021.


Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 24. august 2020, pkt. 60:

Anbefalet.


Fraværende: Nellie Bradsted (V) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

171. Bevilling til besøg og fastholdelse af social kontakt og sommerpakken

Sagsfremstilling

Regeringen har sammen med et bredt flertal af Folketingets partier indgået to politiske aftaler på ældreområdet, som indbefatter udmøntning af midler til kommunerne over bloktilskuddet som et særtilskud i 2020 på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet.


Det drejer sig om følgende politiske aftaler:

 • Aftale af 1. maj 2020 om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19, hvor der er afsat 100 mio. kr. til kommunerne med henblik på nye løsninger for genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt med beboere på plejehjem under COVID-19.
 • Aftale af 19. juni 2020 om sommerpakken, hvor der er afsat 40 mio. kr. i 2020 til kommunerne med henblik på at give plejehjemsbeboere gode udendørsoplevelser i sommerperioden og i efteråret.

Det følger af begge aftaler, at alle kommuner inden udgangen af 2020 skal indsende en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet med angivelse af, hvad midlerne er brugt til.

Redegørelsen forelægges også for Senior & Sundhedsudvalget, så udvalget får indblik i hvilke initiativer der er blevet iværksat for midlerne i Faxe Kommune.


Initiativer for svækkede ældre:

Midlerne er afsat til nye løsninger for fastholdelse af social kontakt med beboere på plejehjem, herunder borgere med demens, under den nuværende situation med besøgsrestriktioner.

I Faxe Kommune er der blandt andet opsat og indrettet besøgspavilloner og indkøbt en kaffevogn, som kan bruges bruges som samlingspunkt til ensomme ældre.


Sommerpakken:

Plejehjemsbeboere har, over længere tid,, været afskåret fra besøg og socialt samvær. Der arrangeres derfor, i samarbejde med kommunerne, udendørs dagsture for plejehjemsbeboere, så de kan få gode udendørsoplevelser i sommerperioden og i efteråret. I Faxe Kommune er midlerne blevet fordelt til plejecenterne efter antallet af boliger (inkl. midlertidige boliger).

Det er op til det enkelte plejecenter, at bestemme hvilke ture de ældre skal på.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Finansieringen af projekterne, som sker som et særtilskud, er en del af sagen vedørende midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2020, som forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i august, hvor særtilskuddet forøger kassebeholdningen.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at


1.  at der gives en udgiftsbevilling på 684.000 kr. i 2020 til Senior & Sundhedsudvalget til projektet fra aftalen omhandlende initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19.  

2.  at der gives en udgiftsbevilling 276.000 kr. i 2020 til Senior & Sundhedsudvalget til projektet fra aftalen om sommerpakken.

3.  at kassebeholdningen formindskes med i alt 960.000 kr.Senior & Sundhedsudvalget, 25. august 2020, pkt. 85:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

172. Bevilling til Pulje til et generelt løft af folkeskolen i 2020

Sagsfremstilling

Center for Børn og Undervisning har modtaget tilsagn fra Børne- og Undervisningsministeriet om Pulje til et generelt løft af folkeskolen i 2020. Tilsagnsbrevet er vedlagt som bilag. Den samlede pulje er i 2020 på 1.781.000,00 kr. Tildelingspuljens formål er at påbegynde arbejdet med et generelt løft af folkeskolen, der skal føre til ansættelse af flere lærere. 500.000 kr. af puljen tildeles Faxe Kommunes egne specialskoler mens det resterende beløb fordeles på de tre skoler efter elevtal.


Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 1.781.000,00 kr. og en indtægtsbevilling på 1.781.000,00 kr. i 2020.

Børn & Læringsudvalget, 26. august 2020, pkt. 105:

Steen Petersen (O) stillede et ændringsforslag: De 1.781.000 kr. fordeles ligeligt efter elevtal på alle fire skoler.


For forslaget stemte: Steen Petersen (O)


Imod stemte: Laura Vestina Andréa (A), Steen Andersen (A), Knud Erik Hansen (A), Dorthe Egede Borg (V), Dorthe Adelsbech (V), Henrik Friis (F), Marianne Ørgaard (L) og Mikkel Dam (I).


Ændringsforslaget blev ikke vedtaget.


Herefter blev indstillingen anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales med præcisering at de tre skoler, er de tre skoledistrikter.


Fraværende: Ingen.

173. Bevilling til Pulje til Sommeraktiviteter for børn og unge i 2020 som følge af COVID19

Sagsfremstilling

Center for Børn og Undervisning har modtaget tilsagn fra Børne- og Undervisningsministeriet om Pulje til sommeraktiviteter for børn og unge i 2020 som følge af COVID-19. Tilsagnsbrevet er vedlagt som bilag. Den samlede pulje er i 2020 på 1.277.000,00 kr.

Midlerne skal anvendes til udvikling og gennemførelse af sommeraktivitetsforløb i skolernes sommerferie 2020 samt i direkte forlængelse af den. Aktiviteterne i sommeraktivitetsforløbene skal falde inden for følgende formål:

1) De skal bidrage til at lukke de faglige huller, der kan være opstået hos nogle børn og unge som følge af skolelukningen.

2) De skal understøtte et socialt/trivselsmæssigt formål med fokus på børn og unges deltagelse i fællesskaber samt understøtte deres interesser i øvrigt og udfordre dem til at prøve nye og anderledes aktiviteter.

Begge formål vil kunne understøtte et kriminalpræventivt sigte.

Aktiviteterne evalueres med udgangen af august og udvalget vil modtage en orientering herom på udvalgsmøde i september.

Økonomi

Forslaget har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 1.277.000,00 kr. og en indtægtsbevilling på 1.277.000,00 kr. i 2020.Børn & Læringsudvalget, 26. august 2020, pkt. 106:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

174. Beslutning om deltagelse i DK2020 - udarbejdelse af klimaplan

Sagsfremstilling

Denne sag vedrører, om Faxe Kommune skal ansøge om at deltage i DK2020 om udarbejdelse af klimaplan, og i bekræftende fald om ansøgning om deltagelse skal ske med opstart af udarbejdelse af klimaplan i november 2020 eller i november 2021.


Baggrunden er, at Kommunernes Landsforening (KL) har indgået et partnerskab om "DK2020 - klimaplaner i hele Danmark" for perioden 2020-2023 med Realdania og regionerne om DK2020 med den ambition, at der bliver udarbejdet klimaplaner i alle landets kommuner.

Alle kommuner tilbydes med partnerskabet et individuelt vejledningsforløb, der skal understøtte kommunen i at udarbejde klimahandlingsplan, der viser vejen mod netto-nul udledning i 2050 i overensstemmelse med Parisaftalens målsætninger.

Kommunerne vil i DK2020-projektet modtage klimafaglig bistand, 1:1 vejledning og sparring til at udvikle, opdatere eller tilpasse klimaarbejdet lokalt, så det lever op til C40’s globale standard for klimaplanlægning Climate Action Planning Framework (CAPF).

Det er den enkelte kommunalbestyrelse, der træffer beslutning om deltagelse i DK2020. Kommunen vil skulle afsætte ressourcer internt til planlægningsindsatsen samt deltagelse i faglige workshops med andre kommuner. I regi af KKR vil der skulle afsættes ressourcer til at løfte opgaverne tværkommunalt og i samarbejde med regionerne.

Partnerskabet løber fra 2020 til 2023. Projektforløbet for kommunerne afvikles i to runder: 1. runde med opstart i november i år, 2. runde med opstart november 2021. Deltagelse i forløbet varer ca. 1,5 år for kommunen.

KL har en ambition om, at alle kommuner tilslutter sig projektet. KL har arbejdet for, at alle kommuner får tid og rum til at drøfte og beslutte deltagelse i DK2020 i kommunalbestyrelserne.

KL vil følge op på hvor mange kommuner, der tilslutter sig DK2020, samt i hvilken runde kommunerne ønsker at deltage. Tilbagemeldingen kan ske løbende efterhånden som DK2020-deltagelse behandles i kommunalbestyrelserne og senest med udgangen af august 2020. KKR Sjælland har den 16. juni 2020 haft en temadrøftelse om "Tværkommunalt samarbejde på klimaområdet - Nyt fælleskommunalt initiativ til ens grundlag for at følge kommunernes efterlevelse af Prisaftalen" og opererer i den forbindelse med en tidsplan der angiver, at kommunalbestyrelsernes drøftelser og behandlinger af tilslutning sker i august-oktober 2020.


Center for Plan & Miljø vurderer - blandt andet som opfølgning på den kommende klima-, miljø- og naturpolitik - at det vil være fordelagtigt at deltage i DK2020 om udarbejdelse af klimaplan, og at deltagelse kan ske med opstart i november 2020. Center for Plan & Miljø finder, at en klimaplan skal være så konkret som mulig og målrettet kommunale forhold. C40-standarden er målrettet verdens storbyer og ikke landkommuner, men C40-standarden kan tilpasses danske, kommunale forhold, hvorfor Center for Plan & Miljø finder den anvendelig.


Der afsættes ikke ekstra midler til udarbejdelse af klimaplanen. Anvendt tid og anvendte ressourcer håndteres inden for egne eksisterende rammer hos hver af de involverede parter. 

Lovgrundlag

Intet. 


Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 • at Faxe Kommune søger om deltagelse i DK2020, og
 • at der søges om deltagelse i 1. runde med opstart i november i 2020.Teknik & Miljøudvalget, 26. august 2020, pkt. 107:

Lars Folmann (O) stiller forslag om, at såfremt ansøgningen imødekommes, tilføres området ressourcer til at løse denne ekstraopgave, så produktivitet på de øvrige opgaver ikke nedsættes.


Ændringsforslaget blev godkendt.


Herefter blev indstillingen anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender administrationens indstilling, med tilføjelse at det ressourcemæssige aspekt behandles i Teknik & Miljøudvalget, hvis ansøgningen imødekommes.


Fraværende: Ingen.

175. Beslutning om at kræve kulturstøtte tilbagebetalt fra Biografen Kanten

Sagsfremstilling

Biografen Kanten har modtaget kulturstøtte fra oktober 2015 til og med juni 2019 i form af nedsat leje. Formkravene har ikke været overholdt, og støtten er derfor ulovlig. Byrådet skal tage stilling til krav om tilbagebetaling af den ulovlige støtte, samt størrelsen heraf.


Formkrav om, at der skal underskrives en "de minimis-erklæring" har ikke været overholdt. Erklæringen skal sikre, at støttemodtageren ikke fra anden side har modtaget støtte, således at de samlet set når op over en tærskelværdi på ca. 1,5 mio kr. indenfor 3 år. Uanset at støttemodtagerne konkret ikke har fået støtte fra anden side, skal erklæringen underskrives, ellers er støtten ulovlig. Det skal også tydeligt fremgå, hvor stor en støtte de får. Støtten har i den oprindelige lejeaftale været indeholdt i lejen, og det har derfor ikke været tydeligt, hvad lejen var, og hvad støtten var. Da den givne støtte er ulovlig, har Faxe Kommune pligt til at tilbagesøge støttebeløbet. 


Støttens størrelse kan opgøres til markedslejen tillagt varmeudgift, og fratrukket den faktisk indbetalte husleje. Kommunen har frem til 1. juli 2019 betalt varmeforbrug. Teknik & Miljøudvalget behandler sag om fastsættelse af markedslejen. EDC har den 19. juli 2020 vurderet, at markedslejen er 106 kr. pr. m² årligt plus forbrug. Hvis der tages udgangspunkt i EDCs vurdering, kan støttebeløbet opgøres til 345.060 kr. Tilbagebetalingskravet skal tillægges renter, som frem til 11. september 2020 er på 90.846 kr. Samlet tilbagebetalingskrav er herefter 435.906 kr.

Lovgrundlag

Filmloven § 18

Statsstøttereglerne i Kommissionens forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde på de minimis-støtte


Økonomi

Tidligere ulovligt udbetalt støtte til Biografen Kanten på 435.906 kr. incl. renter kræves tilbagebetalt.

Sagen medfører, at der tilføres 435.906 kr. til Kommunens kassebeholdning i 2020.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller


1) at støtte for oktober 2015 til og med juni 2019 kræves tilbagebetalt af Biografen Kanten,

2) at tilbagebetalingskravet opgøres til 435.906 kr.,

3) at der gives indtægtsbevilling på 435.906 kr. til Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice i 2020, og

4) at pkt. 3 medfører, at der tilføres 435.906 kr. til Kommunes kassebeholdning i 2020.Plan & Kulturudvalget, 25. august 2020, pkt. 108:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

176. Beslutning om at give kulturstøtte til Biografen Kanten

Sagsfremstilling

Byrådet skal tage stilling til Biografen Kantens ønske om kulturstøtte til biografvirksomhed.


Efter filmloven kan der ydes op til ca. 1,5 mio kr. i støtte til biografvirksomhed over en treårig periode. Støtten skal ydes i henhold til EUs "de minimis-forordning", og overholde formkravene heri. Dette indebærer blandt andet, at støttemodtageren, inden støtte bevilges, skal underskrive en erklæring om, hvorvidt de har modtaget anden "de minimis-støtte" end den, de søger kommunen om. Kommunen skal herefter kontrollere, om de samlet set på bevillingstidspunktet kommer over tærskelværdien. Støttebeløbet skal præcist angives, men må gerne fastsættes til et maximum-beløb, og må gerne udbetales over en årrække og knyttes op på nogle betingelser. Støtte må ikke bevilges, før det er kontrolleret, at betingelserne er opfyldt. Det indstilles derfor, at administrationen indhenter erklæring og kontrollerer om støttebetingelserne er opfyldt, og bemyndiges til herefter at bevilge støtte til biografen.


Biografen Kanten ønsker, at få støtten udbetalt - dels som et engangsbeløb på 522.000 kr., og dels løbende med 5.721 kr. pr. måned fra 1. oktober 2020 til og med 1. september 2025. Biografen har ikke modtaget støtte siden 1. juli 2019.

Det foreslås, at støtten i givet fald ydes på vilkår af fortsat biografdrift, rettidig betaling af husleje og overholdelse af statsstøttereglerne. 

Lovgrundlag

Filmloven §18

Bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed § 2

Kommissionens forordning om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde på de minimis-støtte

Økonomi

Der blev den 14. marts 2019 givet tillægsbevilling på 279.000 kr. til udbetaling af støtte til Biografen Kanten.

Biografen Kanten ønsker at få støtten udbetalt dels som et engangsbeløb på 522.000 kr, og dels løbende med 5.721 kr. pr. måned fra 1. oktober 2020 til og med 1. september 2025 - årligt 68.700 kr.

Sagen medfører et træk på Kommunens kassebeholdning på 260.000 kr. i 2020.

Sagen medfører, at der tilføres 210.000 kr. til Kommunens kassebeholdning i overslagsårene.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller


1) at administrationen bemyndiges til at give Biografen Kanten kulturstøtte på op til 865.000 kr., hvis støttebetingelserne er opfyldt,

2) at støtte i givet fald udbetales med 522.000 kr. ved tildelingen og herefter med 5.721 kr. pr. måned fra 1. oktober 2020 til og med 1. september 2025, så længe ovenstående støttevilkår overholdes,

3) at der gives yderligere tillægsbevilling på 260.000 kr. i 2020 til støtte til Biografen Kanten til Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice,

4) at der gives negativ tillægsbevilling på 210.000 kr. i overslagsårene, svarende til en støtte på 69.000 kr. årligt (reduktion af tidligere bevilling),

5) at pkt. 3 medfører et træk på Kommunens kassebeholdning på 260.000 kr. i 2020, og

6) at pkt. 4 medfører, at der tilføres 210.000 kr. til Kommunens kassebeholdning i overslagsårenePlan & Kulturudvalget, 25. august 2020, pkt. 109:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

177. Ansøgning om kommunalt areal til ny tennishal i Haslev

Sagsfremstilling

Haslev Tennisklub ansøger om at få stillet et kommunalt areal nær Sofiendalsskolen til rådighed til etablering af en ny tennishal.
Ved behandlingen af denne sag skal der tages stilling til om Faxe kommune vil stille det ønskede areal til rådighed for Haslev Tennisklub.


Haslev Tennisklub har et ønske om at opføre tennishallen ved Sofiendalsskolen på området med de nuværende cykelskure. Arealet er beliggende tæt ved klubbens eksisterende udendørsanlæg og klubhus, inkl. omklædnings- og badefaciliteter. Med Faxe Kommunes tilsagn om det ønskede areal for mindst 30 år planlægger Haslev Tennisklub selv, at stå for byggeriet af den nye hal, som efter planerne skal rumme to baner.


Projektet

Ambitionerne med den nye hal er at udvikle et mere sammenhængende og bredere fællesskab omkring klubbens aktiviteter. Bedre faciliteter vil efter klubbens opfattelse øge mulighederne for at træne og spille hele året og forventeligt også øge antallet af medlemmer. Den nye hal skal erstatte en enkelt indendørsbane, i en kold hal, etableret i en ladebygning ved Røde Hus, udenfor Haslev by. Aftalerne om disse faciliteter udløber omkring årsskiftet 2020/2021. Hele projektet er beskrevet i vedhæftede projektoplæg.


Haslev Tennisklub forventer at kunne etablere den ønskede hal for knap 3,6 millioner kr.. Klubben forventer selv at bidrage økonomisk, men forventer at søge om en kommunal garanti, idet klubben arbejder med lånefinansiering af den største del af beløbet. Endelig forventer klubben at ansøge om lokaletilskud efter folkeoplysningsloven. Det sidste modtager klubben allerede i dag til hallen ved Røde Hus via Folkeoplysningsudvalgets pulje. Det må dog forventes det fremtidige lokaletilskud bliver lidt højere.


Den endelige ansøgning om kommunegaranti forventer Haslev Tennisklub at fremsende, når der foreligger en godkendelse af det ønskede areal.


Opsamling

Administrationen bemærker, at ønsket om og behovet for en tennishal indgik i forbindelse med facilitetsplanen, som Plan & Kulturudvalget og Byrådet tidligere har behandlet. Dengang var der ikke mulighed for at prioritere projektet indenfor den kommunale anlægsramme. Som anført er udgangspunkt, at Haslev Tennisklub selv står for byggeriet, herunder indhentning af byggetilladelse, byggestyring med videre.


Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice og Center for Ejendomme har vendt projektet og ser begge positive muligheder i Tennisklubbens projekt. Der forventes at rydningen af cykelskurene og det ønskede areal koster cirka 400.000 kr. Beløbet indgår i drøftelserne af budget 2021.


Administrationen indstiller, at det ønskede areal ved Sofiendalsskolen stilles til rådighed for Haslev Tennisklub til en tennishal.  

Lovgrundlag

 Folkeoplysningsloven.

Økonomi

Det er beregnet at rydningen af cykelskurene og det ønskede areal ved Sofiendalskolen koster cirka 400.000 kr. Det indgår som forslag til budget 2021. Herudover forventes der ikke omkostninger ved at stille arealet til rådighed.  

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at Haslev Tennisklub får stillet et kommunalt areal ved Sofiendalskolen til rådighed for bygning af en tennishal.


Plan & Kulturudvalget, 25. august 2020, pkt. 110:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.


Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

178. Endelig vedtagelse: Kommuneplantillæg nr. 35 og lokalplan 200-28 for et Boligområde ved Drosselvej

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 og lokalplan 200-28 for et boligområde ved Drosselvej i Karise har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 21. juli 2020. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af planerne.


Offentlig høring

Center for Plan & Miljø har i høringsperioden modtaget 8 høringssvar, herunder et høringssvar med 8 medunderskrivere. Alle høringssvar er samlet i deres fulde længde og kommenteret i den vedlagte hvidbog.


Høringssvarene handler i hovedtræk om, at borgerne vurderer:

 1. At adgangsvejen fra Drosselvej, som også fungerer som skolesti, ikke er tilstrækkeligt bred og at de bløde trafikanter bliver klemte og utrygge med den øgede trafik.
  Kommentar: Center for Plan & Miljø har været i dialog med projektejer om problematikken. Projektejer har accepteret, at finansiere en udvidelse af vejen til 5,5 m frem til overkørslen til det nye boligområde, samt at afmærke vejen som 2-1 vej på samme strækning (se vedlagte illustration).
 2. At Drosselvej (på strækningen fra Køgevej til Bredgade) er trafikbelastet og utryg. De anbefaler, at vejen enten indrettes som 2-1 vej eller med fortov, fællessti eller lignende.
  Kommentar: Vejen/kørebanen er 5 - 5,5 m bred. Ud fra tidligere trafiktællinger vurderer Center for Plan & Miljø, at trafikintensiteten på strækningen er lav og at vejen kan afvikle den øgede trafik som følge af de 16 nye boliger. Center for Plan & Miljø vil følge trafikudviklingen på strækningen og har planer om, at udføre nye tællinger på vejen i den nærmeste fremtid.
 3. At lokalplan 200-28 er første skridt i en større boligudbygning på arealerne nord for Drosselvej.
  Kommentar: I efteråret 2016 gennemførte Faxe Kommune en idéfase jf. planloven § 23c inden planlægning af nye boligområder i Karise. Kommunen modtog i alt 7 høringssvar og på baggrund af disse besluttede Erhvervs- og Kulturudvalget på mødet den 27. februar 2017”at de kommende års byudvikling i Karise primært skal ske på arealet vest for Karl Af Rises Vej”. De tre storparceller der fremgår af visionen for udbygning af Karise har et samlet areal på knap 16 ha og det vurderes, at der her er areal til de næste 20 års boligudbygning.
 4. At der mangler byggegrunde i Karise og at borgerne ønsker, at lokalplanen ændres så den giver mulighed for åben-lav byggeri.
  Kommentar: Grundejer/projektejer har eget byggefirma og ønsker, at udbygge området med dobbelthuse med henblik på udlejning eller salg. Lokalplanen er udarbejdet med udgangspunkt i disse ønsker.
 5. At det nye boligområde kan være i konflikt med ridebanen og hesteholdet på Drosselvej 41.
  Kommentar: Minimumsafstanden på 30 m fra de nye boligudstykninger til ridebanen på Drosselvej 41 lever op til i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 6 nr. 7 om minimumsafstande mellem boliger og husdyranlæg.

Det indstilles, at udvidelsen af adgangsvejen til en 2-1 vej indarbejdes i lokalplanen (se rettelsesblad).


Lokalplan 200-28

Formålet med lokalplan 200-28 er, at fastlægge områdets anvendelse til boligformål i form af dobbelthuse med tilhørende veje, regnvandsbassin og fælles friarealer. Lokalplanen åbner mulighed for, at området kan bebygges med 8 dobbelthuse, dvs. i alt 16 nye boliger. Lokalplanen stiller krav om, at ny bebyggelse skal opføres med sadeltag med en hældning på minimum 25° og at tage skal beklædes med matte røde, gule eller brune tegl eller matsorte tagsten. Facader skal fremstå i tegl, puds eller filsede.


Kommuneplantillæg nr. 35

Planområdet er ikke udlagt til byudvikling i Kommuneplan 2013. Med tillæg nr. 35 udvides kommuneplanens rammeområde K-B1 således, at rammeområdet fremover omfatter det nye boligområde nord for Drosselvej 41. Bestemmelserne for rammeområde K-B1 fastholdes uændret. I kommuneplantillæg nr. 35 er der redegjort for behovet for at udlægge nye arealer til boligformål i Karise. 


Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & MIljø indstiller, at kommuneplantillæg nr. 35 og lokalplan 200-28 vedtages endeligt med følgende ændring:


 • ny lokalplan bestemmelse – "§12 Forudsætning for igangsætning. Byggemodning af planområdet må ikke igangsættes før: 12.1 Kørebanen på vejmatrikel 7000ae Karise by, Karise er udvidet til 5,5 m og afmærket som 2-1 vej i overensstemmelse med figur 1.", og
 • at lokalplanens redegørelse konsekvensrettes i overensstemmelse med ovenstående ændring og jf. rettelsesbladet.


Plan & Kulturudvalget, 25. august 2020, pkt. 102:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.


Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

179. Endelig vedtagelse: Kommuneplantillæg nr. 40 og ophævelse af lokalplan 100-8 for Faxe Øst

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 40, for ændret afgrænsning af rammeområde F-O3 ved Ny Strandvej i Faxe, og forslag om ophævelse af lokalplan nr. 100-8 for 'Fakse øst' i Faxe har været i offentlig høring i perioden 27. maj til 22. juli 2020. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget og lokalplanens ophævelse. 

Baggrund
Det er besluttet at sælge kommunens bygning på Ny Strandvej 1b i Faxe, da den ikke længere skal anvendes til offentlig institution. Ejendommen ligger i et område, som fastlægger anvendelsen alene til offentlige formål, sociale institutioner, samt rekreativt grønt område. Der er derfor behov for at få ændret planerne for området således, at bygningsmassen med tilhørende haveareal kan sælges til andre formål, som for eksempel boliger eller liberale erhverv. Når kommuneplantillæg nr. 40 og ophævelsen af lokalplan 100–8 er endeligt vedtaget, vil der kunne meddeles en landzonetilladelse til disse formål.

Høring
Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til det fremlagte forslag om ophævelse af lokalplanen og forslaget til kommuneplantillæg. Begge indstilles derfor til endelig vedtagelse uden ændringer.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller


 • at Lokalplan 100-8 for 'Fakse øst' ophæves, og
 • at Kommuneplantillæg nr. 40 vedtages endeligt, som fremlagt.

 


Plan & Kulturudvalget, 25. august 2020, pkt. 103:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.


Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

180. Endelig vedtagelse: Kommuneplantillæg nr. 36 og lokalplan nr. 100-65 Bolig- og centerområde ved Præstøvej og Rønnedevej i Faxe

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 36 og lokalplan 100-65 for et bolig- og centerområde ved Præstøvej og Rønnedevej i Faxe har været fremlagt i offentlig høring i perioden den 13. maj til den 8. juli 2020. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af planerne.


Offentlig høring

Center for Plan & Miljø har i høringsperioden modtaget 3 høringssvar, alle vedrørende lokalplanen og ingen vedrørende kommuneplantillæg nr. 36. Erhvervsstyrelsen gør opmærksom på, at der ved planlægning indenfor 500 meters afstand af en risikovirksomhed skal foretages en høring af risikomyndighederne. Ingen af risikomyndighederne havde bemærkninger. To høringssvar kom fra borgere, der i hovedtræk ønsker deres ejendom taget ud af lokalplanområdet, dels på grund af ejendommens alder og dels for ikke at blive pålagt restriktioner for, hvordan man kan foretage ændringer, samt om- og tilbygge sit hus. Høringssvarene er samlet i deres fulde længde og kommenteret i vedhæftede hvidbog. Center for Plan & Miljø indstiller, at høringssvarene ud over ovennævnte afsnit om risikovirksomheder, ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.


Baggrund

Lokalplanområdet er beliggende centralt i Faxe by og afgrænsningen tager udgangspunkt i det kulturmiljø, der er udpeget i Kommuneplan 2013-25 for Faxe Kommune. Området er næsten fuldt udbygget og der er kun få steder, hvor der kan etableres nye boliger. Lokalplanen er udarbejdet med et bevarende formål, og der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen foretaget en registrering af de enkelte bygningers bevaringsværdi. Samtidig er der foretaget en registrering af, hvilken byggestil bygningerne er opført i.


Kommuneplantillæg nr. 36

Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske om at etablere 12-16 etageboliger på Præstøvej i Faxe. Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for etablering af etageboliger og at ændre det maksimale etageantal fra 1½ etage til 2 etager. Kommuneplantillægget omfatter en mindre del af lokalplanområde 100-65. Det er således ikke i hele lokalplanområdet der gives mulighed for at etablere etageboliger.

Center for Plan & Miljø har bemærket, at bebyggelsesprocenterne i kommuneplantillægget ikke er noteret korrekt. Derfor ændres bebyggelsesprocenten for tæt-lav bebyggelse i 1½ etage fra 35 % til 40 %. Rettelsesblad er vedhæftet som bilag.


Lokalplanen 100-65

Lokalplanens helt overordnede formål er at udlægge området til boligområde og centerområde (med detailhandel i en del af området). Lokalplanen indeholder bestemmelser for, hvordan bygninger med en bevaringsværdi 1-4 kan ændres og at det skal ske i overensstemmelse med den byggestil, som bygningen er opført med. Der er fastsat bestemmelser for bebyggelsesprocent og etageantal. Lokalplanen sikrer, at områdets karakter med villaer og haver afgrænset af hække ud mod vejen fastholdes. Lokalplanens formål er derudover at fastsætte bestemmelser for, hvilke typer erhverv der kan etableres i boligområderne indenfor lokalplanområdet. Rettelsesblad vedhæftet som bilag.


Lovgrundlag

 Lov om planlægning.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

 Center for Plan & Miljø indstiller


 • at Kommuneplantillæg nr. 36 vedtages endeligt med følgende ændringer, som konsekvensrettet i rettelsesbladet til kommuneplantillægget:
  • Bebyggelsesprocenten for tæt/lav bebyggelse i 1½ etage ændres fra 35 % til 40 %.
 • at Lokalplan 100-65 vedtages endeligt med følgende ændringer, som konsekvensrettet i rettelsesbladet til lokalplanen:
 1. Lokalplanens redegørelse konsekvensrettes jf. ovenstående ændring i kommuneplantillægget.
 2. Afsnit om planlægningen i nærheden af risikovirksomheder tilføjes i redegørelsen.
 3. Afsnit med visualisering af mulig boligbebyggelse tilføjes redegørelsen.
 4. § 3.6 træ tilføjes listen over emner der ikke må overfladebehandles.
 5. § 7.4 udgår.
 6. § Ny § 7.11 tilføjes: Der kan tillades byggeri i skel internt i delområde 3. Det vil sige ikke i skel, der grænser op til lokalplangrænsen eller andre delområder.
 7. § 9 tilføjelse af "eksisterende bebyggelse" i overskriften.Plan & Kulturudvalget, 25. august 2020, pkt. 104:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.


Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

181. Forslag til høring: Kommuneplantillæg nr. 30 og Lokalplan 500-89 for boligområde på Grøndalsgrunden i Haslev

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 30 og lokalplan 500-89 Boligområde på Grøndalsgrunden i Haslev er udarbejdet på baggrund af, at Faxe Kommune, som ejer af grunden, ønsker at området kan sælges og udbygges med nye etageboliger og/eller tæt-lav boliger og et stort grønt område. Der skal nu tages stilling til at sende forslag til kommuneplantillæg og lokalplan i offentlig høring.


Baggrund og formål
Formålet med kommuneplantillæg og lokalplan er at udlægge området til boligområde. Der er i 2019 afholdt en arkitektkonkurrence for udvikling og omdannelse af området. Det vindende forslag ligger til grund for udarbejdelsen af lokalplanen. Et af fokuspunkterne i udarbejdelsen af lokalplanen har været at skabe et fleksibelt plangrundlag, hvor helhedsplanen skinner igennem som inspiration. Det har desuden været et fokuspunkt, at udarbejde en lokalplan med en vis fleksibilitet i forhold til bebyggelsesprocent, således at en kommende køber af arealet kan udnytte byggeretten til at skabe et økonomisk bæredygtigt projekt for realisering af boligerne.


Idéfase
Forud for planlægningen har der jf. Planlovens § 23c været indkaldt idéer og forslag til planlægningen. I høringsperioden blev det vindende forslag fra arkitektkonkurrencen drøftet på et borgermøde med workshop i maj 2019. På mødet blev det drøftet, hvilke elementer der fungerer i forslaget og derfor bør tages med videre i arbejdet, og hvilke elementer der ikke fungerer og derfor ikke bør tages med i det videre arbejde. På den baggrund blev helhedsplanen for området bearbejdet og danner grundlag for udarbejdelsen af forslaget til lokalplan for området. Helhedsplanen, opsamlingen fra workshop og bemærkninger fra Idéfasen er vedhæftet som bilag.


Ændringer i kommuneplan 2013
Området er i kommuneplan 2013 udlagt til offentlige formål med en maksimal bebyggelsesprocent på 40 % og der må opføres bebyggelse i maksimalt 3 etager med en facadehøjde på 8 meter.


Med kommuneplantillægget ændres områdets anvendelse fra offentlige formål til boligformål og bebyggelsesprocenten ændres til 60 %. Det fastholdes, at bebyggelse kan opføres i maksimalt 3 etager. Den maksimale bygningshøjde sættes til 12 m og facadehøjden fastsættes til 9 m. Forslag til kommuneplantillæg nr. 30 er vedhæftet som bilag.


Lokalplanens indhold

Lokalplanen tager udgangspunkt i helhedsplanens vision for området og giver mulighed for, at der kan etableres en boligbebyggelse bestående af klynger med huse i 2 eller 3 etager, der udnytter stedets potentiale og centrale beliggenhed til at skabe et attraktivt boligområde. Hver klynge skal indeholde et fælles opholdstorv og klyngerne forbindes af stræder. Lokalplanområdet er delt op i to delområder. Delområde 1 til boligbebyggelse og delområde 2, der er forbeholdt til grønt fællesområde.

Centralt i området kan der opføres et fælleshus til det nye boligområde. Lokalplanen fastsætter derudover, at der skal etableres grønne fællesarealer og at der skal være stiforbindelse mellem Bregentvedvej og Grøndalsvej.

I delområde 1 til boligbebyggelse, må den maksimale bebyggelsesprocent være 60 og i delområde 2, som er udlagt til grønt fællesområde må der alene opføres mindre bygninger til leg, opbevaring af haveredskaber og lignende.


Området har vejadgang fra Grøndalsvej og parkering skal ske på to fællesparkeringspladser. Opholdstorvet i klyngerne skal udformes og indrettes på de bløde trafikanters præmisser med mulighed for ophold. Kørende trafik på stræderne er mulig i forbindelse med afsætning, flytning, redningskørsel, renovation og lignende.


Hovedformålet er, at boligernes hovedindgang sker fra klyngernes opholdstorve og stræder. Medens de private terrasser og altaner vender ud mod de grønne arealer. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for, hvilke materialer bebyggelsen kan opføres i. Forslag til lokalplan 500-89 er vedhæftet som bilag.

 

Miljøscreening
I forbindelse med udarbejdelse af planforslagene er der i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" gennemført en screening, der vurderer planens mulige indvirkning på miljøet.
Screeningen har vist, at planforslagene ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet i det der planlægges for mindre ændringer i forhold til gældende planlægning og da området er beliggende i den eksisterende by og der er ingen naturmæssige interesser i området.  


Offentlig høring
Forslag til kommuneplantillæg nr. 30 og lokalplan nr. 500-89 sendes i offentlig høring i 8 uger.

I høringsperioden bliver der afholdt et offentligt borgermøde tirsdag den 6. oktober 2020.

Borgermødet annonceres på kommunens hjemmeside i forbindelse med offentliggørelsen af planforslagene.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

 Center for Plan & miljø indstiller


 • at forslag til kommuneplantillæg nr. 30 og forslag til lokalplan 500-89 godkendes og sendes i otte ugers offentlig høring, og
 • at der afholdes borgermøde om planforslagene tirsdag den 6. oktober 2020.Plan & Kulturudvalget, 25. august 2020, pkt. 105:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.


Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

182. Meddelelser

Sagsfremstilling

Sager direkte til behandling i byrådet:

 • Orientering fra møde i KKR Sjælland den 7. september 2020. 

Persondataforordningen - registrerede sikkerhedsbrud

Den vedhæftede oversigt viser de sikkerhedsbrud der er sket i juli og august 2020.


Økonomi


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Ingen yderligere meddelelser.


Fraværende: Ingen.

183. Beslutning om ændring af leje for Biografen Kanten (Lukket)
184. Personalesag (Lukket)
185. Lukket meddelelser (Lukket)