Økonomiudvalget - 03-04-2019

Referat
Dato:
Onsdag, 3 april, 2019 - 15:30
Hent som fil:
61. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.


René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Anne Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

62. Regnskab 2018 for Faxe Kommune

Sagsfremstilling

Center for HR, Økonomi & IT fremsender hermed sagsfremstilling til behandling af regnskab 2018 i Økonomiudvalg og Byråd. Som bilag er vedlagt Årsberetning 2018 og Regnskab 2018 - Anlæg.


I nedenstående tabel er hovedtallene for regnskab 2018 i mio. kr.

Mio. Kr.

Oprindeligt budget 2018

Korrigeret budget 2018

Regnskab 2018

Indtægter

2.226,2

2.202,6

2.204,1

Driftsudgifter

-2.119,4

-2.120,8

-2.103,7

Renter

-6,3

-5,9

-6,1

Anlægsudgifter

-80,8

-58,1

-47,4

Resultat i alt

19,8

17,8

47,0

Afdrag på lån

-23,4

-23,4

-23,1

Optagelse af lån

0

0

0


Opgørelse af servicerammen

Kommunens serviceudgifter og serviceramme opgøres i henhold til reglerne fra Økonomi- og Indenrigsministeriet og består af alle kommunens driftsudgifter fratrukket udgifter til overførsler, forsikrede ledige, ældreboliger, Kommunal medfinansiering, central refusionsordning (dyre enkeltsager) samt brugerfinansierede områder.

Faxe kommunes serviceramme for 2018 er senest udmeldt af KL i august 2018 og lyder på 1.484,0 mio. kr. De faktiske udgifter (regnskabstal) er opgjort til 1.482,9 mio. kr. og er dermed 1,1 mio. kr. under den udmeldte ramme. Der er risiko for at sigtepunktet ændres grundet f.eks. tildelte puljemidler og ny lovgivning vedtaget efter udmeldingen. De anførte tal er for Faxe kommune alene.

Overskridelse af servicerammen for 2018 er sanktioneret i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Med det konstaterede mindreforbrug er der ikke risiko for individuel sanktion for Faxe Kommune. Vi kan dog blive ramt af en kollektiv sanktion, hvilket afhænger af kommunernes samlede overholdelse af den udmeldte serviceramme. Kommunernes samlede resultat kendes dog først i maj måned 2019 når serviceudgifterne for alle landets kommuner er opgjort.


Opgørelse af anlægsrammen

Kommunens bruttoanlægsudgifter opgøres i henhold til reglerne fra Økonomi- og Indenrigsministeriet og består af alle kommunens bruttoanlægsudgifter fratrukket ældreboliger. 

Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme for 2018 udgør 80,8 mio. kr. De faktiske bruttoanlægsudgifter (regnskabstal) er opgjort til 77,5 mio. kr. og er dermed 3,3 mio. kr. under den udmeldte ramme. Der er mulighed/risiko for at sigtepunktet ændres grundet f.eks. puljemidler, som kom til i 2018.

Overskridelse af anlægsrammen for 2018 er sanktioneret i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Med det konstaterede mindreforbrug er der ikke risiko for individuel sanktion for Faxe Kommune. Vi kan dog blive ramt af en kollektiv sanktion, hvilket afhænger af kommunernes samlede overholdelse af den udmeldte anlægsramme. Kommunernes samlede resultat kendes dog først i maj måned 2019 når anlægsudgifterne for alle landets kommuner er opgjort.


Årets regnskabsresultat

Det skattefinansierede område udviser et overskud på 47 mio. kr., hvori der også har været plads til anlægsinvesteringer på 47,4 mio. kr. 

Set i forhold til det forventede overskud på 19,8 mio. kr. ved budgetvedtagelsen, er det en forbedring på 27,2 mio. kr. som fordeler sig med:

 • Mindreindtægt på 22,1 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning
 • Mindreudgift på 15,7 mio. kr. til driftsudgifter
 • Mindreudgift på 0,2 mio. kr. til renter
 • Mindreudgift på 33,5 mio. kr. til anlæg

Resultatet set i forhold til et forventet overskud på 17,8 mio. kr. i det korrigerede budget, er det en forbedring på 29,2 mio. kr. som fordeler sig med:

 • Merindtægt på 1,5 mio. kr. vedrørende tilskud og udligning
 • Mindreudgift på 17,1 mio. kr. til driftsudgifter
 • Merudgift på 0,2 mio. kr. til renter
 • Mindreudgift på 10,7 mio. kr. til anlæg

De væsentligste årsager er forklaret nedenfor. 


Skatteindtægter

Kommunens væsentligste indtægtskilde er skatteindtægterne med 1.629,2 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste årsager hertil er en merindtægt vedrørende grundskyld på 0,3 mio. kr. samt merindtægter på forskerskat og dødsboskat på tilsammen 0,1 mio. kr.

Faxe Kommune valgte for året 2018 at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en efterregulering af skatteindtægterne vedrørende 2018 i budget og regnskab for 2021. 


Generelle tilskud m.v.

Faxe Kommune har modtaget 575,1 mio. kr. i mellemkommunal udligning (netto) og diverse tilskud fra staten, hvilket er en merindtægt på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes, at Faxe Kommune har modtaget et engangsbeløb fra Gældsstyrelsen som kompensation for manglende gældsinddrivelse. Faxe kommune valgte for året 2018 det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en regulering af generelle tilskud vedrørende 2018 i budget og regnskab for 2021.


Driftsudgifter

Kommunens samlede driftsudgifter på 2.103,7 mio. kr. viser en mindreudgift på 17,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Fordelingen imellem de enkelte fagudvalg af den samlede mindreudgift, fremgår af regnskabsopgørelsen. En mere detaljeret beskrivelse på det enkelte fagudvalg kan læses under ”Fagudvalgenes bemærkninger” i Årsberetning 2018.


Hovedårsager til afvigelser mellem korrigeret budget og forbrug på driftsudgifter

I nedenstående tabel er vist driftsresultat fordelt på de enkelte udvalg:


Mio. kr.

Oprindeligt budget 2018

Korrigeret budget 2018

Regnskab 2018

Forbrug  %

Budgetrest

Teknik & Miljøudvalget

-124,9

-130,8

-124,6

95,2

6,2

Plan & Kulturudvalget

-45,1

-45,5

-43,9

96,5

1,6

Økonomiudvalget

-272,8

-272,9

-252,3

92,5

20,6

Senior & Sundhedsdudvalget

-452,7

-460,5

-467,8

101,6

-7,3

Beskæftigelse & Integrationsudvalget

-517,7

-501,8

-500,3

99,7

1,5

Socialudvalget

-281,3

-281,5

-285,1

101,3

-3,6

Børn & Læringsudvalget

-424,8

-427,7

-429,6

100,5

-1,9

I alt

-2.119,4

-2.120,8

-2.103,7

99,2

17,1


Som det fremgår har der samlet set været et mindreforbrug på 17,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Væsentligste afvigelser fra korrigeret budget er fra Økonomiudvalget med mindreforbrug på 20,6 mio. kr., Teknik & Miljøudvalget med mindreforbrug på 6,2 mio. kr. samt et merforbrug på Senior & Sundhedsudvalget på 7,3 mio. kr. De enkelte centre har i vedhæftede bilag forklaret driftsresultatet for deres respektive områder. Der forventes overført uforbrugte driftsbevillinger vedrørende eksternt finansierede projekter fra 2018 til 2019 på samlet 20,1 mio. kr. Dette behandles i en særskilt sag på Byrådets møde i maj.

Der henvises i øvrigt til den vedlagte årsberetning, hvor kommentarer og forklaringer fra fagområderne er beskrevet.


Renter

Renter består af såvel renteudgifter til lån, som renteindtægter af likvide midler. Nettorenterne udgør i alt en udgift på 6,1 mio. kr. hvilket er en merudgift på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste årsager hertil er:

 • Renter af likvide aktiver blev 0,1 mio. kr. større end forventet.
 • Renter af langfristede tilgodehavender (lån til betaling af ejendomsskat) blev 0,1 mio. kr. mindre end forventet.
 • Renter af kortfristet gæld blev samlet set 0,4 mio. kr. større end forventet.
 • Renter af langfristet gæld blev samlet set 0,2 mio. kr. mindre end forventet.

Anlægsudgifter

Nettoanlægsudgifterne har udgjort 47,4 mio. kr., hvilket er 10,7 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Årsagen hertil er, at der ikke i fuldt omfang er blevet afholdt de forventede udgifter på en del anlægsprojekter. Endvidere har der været salg af grunde og bygninger, som har reduceret nettoudgifterne. De væsentligste anlægsaktiviteter har været:  

 • Asfaltkontrakt, 11,7 mio. kr.
 • Vibeengskolen - Renovering med MGO plader, 6,4 mio. kr.
 • Pulje til cykelstier, 5,5 mio. kr.
 • Ejendomsstrategi, 5,0 mio. kr.
 • Kystbeskyttelse, 4,8 mio. kr.
 • Renovering af broer og tunneler, 4,1 mio. kr.
 • Byggemodning, 4,0 mio. kr.
 • Salg af erhvervsgrunde på Symbiosen i Rønnede, indtægt på 6,6 mio. kr.
 • Salg af Rådhusvej 2 i Faxe, indtægt på 4,5 mio. kr.
 • Salg af Troelstrupgård, indtægt på 3,6 mio. kr.

Ekstraordinære poster

Der har været ekstraordinære anlægsindtægter i 2018 på 9,9 mio. kr. fra statslige puljer vedrørende projekter og indtægter fra salg af jord og ejendomme på 19,3 mio. Desuden er der ekstraordinært afdraget 47 mio. kr. på gæld vedrørende gadebelysning.


Likviditet

Beholdningen af likvide aktiver udgjorde pr. 31. december 2018 i alt -11,2 mio. kr., hvilket er 47,1 mio. kr. mindre end ultimo 2017. Reduktionen af beholdningen på 47,1 mio. kr. er fremkommet ved:

 • Positivt regnskabsresultat på 47 mio. kr.
 • Ordinære afdrag på lån med -23,1 mio. kr.
 • Finansforskydninger og kursreguleringer på -71 mio. kr. Denne post indeholder bl.a. ændringer i kort- og langfristede tilgodehavender, tilgodehavende og gæld vedr. legater, deposita, mellemregningskonti, kortfristet gæld og betalinger vedr. tidligere eller kommende år samt kursreguleringer.

12 måneders likviditeten pr. 31. december 2018 opgjort efter kassekreditreglen er på 143,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 23,4 mio. kr. i forhold til ultimo 2017, hvor likviditeten udgjorde 119,7 mio. kr. Stigningen er forventet grundet de tidligere års ekstraordinære afdrag af langfristet gæld ikke længere påvirker 12 måneders likviditeten negativt. Likviditeten pr. indbygger udgør 3.919 kr. pr. indbygger.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller at:

 • Regnskab 2018 godkendes
 • Efter behandling i Byrådet afgives regnskabet til revision. 

Beslutning

Anbefales. 


Anne Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

63. Økonomiske nøgletal pr. ultimo marts 2019

Sagsfremstilling

Aktuelle tal er ikke til rådighed inden deadline for punkter til dagsordenen.

Oversigterne vil blive udleveret på mødet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & It indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.


Oversigter blev uddelt på mødet.


Anne Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


64. Anlægsregnskab - Faxe kommunes salg af Rådhusvej 53

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:


 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Faxe kommunes salg af Rådhusvej 53" med hovedtal således:


 


Lovgrundlag

Styrelsesloven.


Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2018.

Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018.


Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

• at anlægsregnskabet godkendes, og

• at merforbruget finansieres fra kassebeholdningen i 2018.

Beslutning

Anbefales. 

65. Anlægsregnskab - Rådhusvej 2, bygningsarbejde

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:


 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Rådhusvej 2, bygningsarbejde" med hovedtal således:


 

 

Projektet forløb som forventet med en del uforudsigelige udgifter.

Disse kunne dog holdes inden for det i anlægget afsatte disponerede beløb. Anlægget balancerer.


Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.


Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2018.


Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Anbefales. 

66. Anlægsregnskab - Faxe kommunes salg af Lysholm Skolevej 10

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:


 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Faxe kommunes salg af Lysholm Skolevej 10" med hovedtal således:


 


Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.


Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2018.

Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

• at anlægsregnskabet godkendes, og

• at merforbruget finansieres fra kassebeholdningen i 2018.

Beslutning

Anbefales.

67. Anlægsregnskab - Faxe kommunes køb af Haslev Posthus

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:


 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Faxe kommunes køb af Haslev Posthus" med hovedtal således:


 


Projektet forløb som forventet med en del uforudsigelige udgifter.

Disse kunne dog holdes inden for det, i anlægget afsatte disponerede beløb. Anlægget balancerer.


Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.


Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2018. 

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

• at anlægsregnskabet godkendes, og

• at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen i 2018. 

Beslutning

Anbefales.

68. Anlægsregnskab - Statens pulje til modulforsøg med boliger

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:


 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Statens pulje til modulforsøg med boliger" med hovedtal således:Projektet forløb som forventet med en del uforudsigelige udgifter.

Disse kunne dog holdes inden for det i anlægget afsatte disponerede beløb.

Afvigelsen skyldes, at restfinansieringen på ca. 2,6 mill. fra "Restmidler fra Håndværkerhøjskolens konkurs" budgetteknisk ikke håndteres som en bevilling.

Den reelle afvigelse udgør kr. 50.520 i merforbrug.


Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.


Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2018.

Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018. 


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

• at anlægsregnskabet godkendes, og

• at merforbruget finansieres fra kassebeholdningen i 2018

Beslutning

Anbefales.

69. Anlægsregnskab - Faxe kommunes salg af Troelstrupgård

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:


 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Faxe kommunes salg af Troelstrupgård" med hovedtal således:Projektet forløb som forventet med en del uforudsigelige udgifter.

Disse kunne dog holdes inden for det i anlægget afsatte disponerede beløb. Anlægget balancerer.


Lovgrundlag

Styrelsesloven. 

Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2018.

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

• at anlægsregnskabet godkendes, og

• at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen i 2018.

Beslutning

Anbefales.

70. Anlægsregnskab - Salg af erhvervsgrunde på Symbiosen i Rønnede

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:


 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Salg af erhvervsgrunde på Symbiosen i Rønnede " med hovedtal således:


 

 

Lovgrundlag

Styrelsesloven. 

Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2018.

Differencen mellem indtægter og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

• at anlægsregnskabet godkendes, og

• at merindtægten tilgår kassebeholdningen i 2018.

Beslutning

Anbefales.

71. Anlægsregnskab - Faxe kommunes salg af Rådhusvej 2

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:


 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Faxe kommunes salg af Rådhusvej 2 " med hovedtal således:


 

 

Lovgrundlag

Styrelsesloven. 

Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2018.

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

• at anlægsregnskabet godkendes, og

• at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen i 2018.

Beslutning

Anbefales.

72. Anlægsregnskab - Byggemodning

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:


 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Byggemodning" med hovedtal således:


 


Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.


Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2018.

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018. 


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

 • at anlægsregnskabet godkendes, og
 • at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen i 2018.  Teknik & Miljøudvalget, 27. marts 2019, pkt. 50:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales.

73. Anlægsregnskab - Pulje akut bygningsvedligeholdelse (Kommunale bygninger)

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:


 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Pulje akut bygningsvedligeholdelse (Kommunale bygninger)" med hovedtal således:


 


Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.


Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2018.

Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

 • at anlægsregnskabet godkendes, og
 • at merforbruget finansieres fra kassebeholdningen i 2018.  Teknik & Miljøudvalget, 27. marts 2019, pkt. 51:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales.

74. Anlægsregnskab - Nedrivningspulje

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:


 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Nedrivningspulje" med hovedtal således:Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.


Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2018.

Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

 • at anlægsregnskabet godkendes, og
 • at merforbruget finansieres fra kassebeholdningen i 2018.Teknik & Miljøudvalget, 27. marts 2019, pkt. 52:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales.

75. Anlægsregnskab - Udskiftning af gadelys til LED

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:


 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Udskiftning af gadelys til LED" med hovedtal således:


 


Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.


Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2018.

Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

 • at anlægsregnskabet godkendes, og
 • at merforbruget finansieres fra kassebeholdningen i 2018.Teknik & Miljøudvalget, 27. marts 2019, pkt. 53:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales.

76. Anlægsregnskab - Pulje til cykelstier

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:


 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Pulje til cykelstier" med hovedtal således:Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.


Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2018.

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

 • at anlægsregnskabet godkendes, og
 • at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen i 2018.Teknik & Miljøudvalget, 27. marts 2019, pkt. 54:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales.

77. Anlægsregnskab - "Prismet" udsigtsplatform ved Faxe Kalkbrud

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:


 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for ""Prismet" udsigtsplatform ved Faxe Kalkbrud" med hovedtal således:Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.


Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2018.

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

 • at anlægsregnskabet godkendes, og
 • at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen i 2018.Teknik & Miljøudvalget, 27. marts 2019, pkt. 55:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales.

78. Anlægsregnskab - Asfaltkontrakt - fra drift til anlæg i 2018

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:


 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Asfaltkontrakt - fra drift til anlæg i 2018" med hovedtal således:


Merforbruget skyldes, at prisen på asfalt er steget med 9,63 % (jf. asfaltindex), mens budgetterne efter KL’s PL fremskrivning har været 1,92 %.

Hvilket medfører en udhuling af budgettet og hermed en årlig merudgift.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Vejlovgivningen.


Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2018.

Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

 • at anlægsregnskabet godkendes, og
 • at merforbruget finansieres fra kassebeholdningen i 2018.Teknik & Miljøudvalget, 27. marts 2019, pkt. 56:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales.

79. Anlægsregnskab - Pulje til fritidsbrugere

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunens "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:


 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger med mere end +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har gennemført og afsluttet anlægsprojektet "Anlægspulje til fritidsbrugere".


Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

 


Udgifter

Indtægter

Bevilling

2.534.486


Forbrug

2.532.247


Difference

2.239(Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018.)

Formålet med puljen er at renovere og opgradere de kommunale faciliteter som Faxe Kommune stiller til rådighed, og fortrinsvis benyttes af fritidsbrugerne, herunder indkøb af udstyr der anvendes i de kommunale faciliteter. I 2018 har puljen dækket ca. 80 mindre og større projekter efter politisk godkendte retningslinjer. Mindre-forbruget giver ikke anledning til bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.


Plan & Kulturudvalget, 26. marts 2019, pkt. 44:

Anbefales. 


Tanja Larsson (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Anbefales.

80. Budget 2020 - 2023, opdaterede budgetrammer

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 6. marts rammeudfordring for budget 2020 på kr. 93,6 mio. kr., samt at der administrativt arbejdes videre med budgettet og at Økonomiudvalget løbende inddrages i og orienteres om status for budgetprocessen på de ordinære møder frem til og med juni 2019.


Rammeudfordringen for budget 2020 er nu øget til 111,4 mio. kr. Det skyldes, at vi forventer Byrådet ift budget 2020 ønsker at prioritere bus til Faxe Ladeplads på 1,7 mio. kr. og investering til en tidlig og sammenhængende indsats på børneområdet på 16,4 mio. kr.


På mødet præsenteres de konkrete forslag til budgetreduktioner som administrationen arbejder med og et ajourført tal for rammeudfordringen.


Befolkningstal

Det er i budgetvejledningen anført, at Økonomiudvalget orienteres om befolkningstallet pr. 1. januar, 1. marts og 1. maj.

Pr. 1. januar udgør befolkningstallet 36.513 indbyggere.

Pr. 1. marts udgør befolkningstallet 36.504 indbyggere.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Faxe Kommunes Budgetvejledning for 2020 - 2023.

Økonomi

Med de nuværende indlagte skøn og forudsætninger er der et ufinansieret træk på kassebeholdningen på -111,4 mio. kr. i 2020.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at budgetreduktionsforslag og rammeudfordringen drøftes.

Beslutning

Godkendt.

81. Årsrapport/regnskab 2018 for Midt og Sydsjællands Brand & Redning

Sagsfremstilling

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) har fremsendt vedlagte årsrapport for 2018, som er godkendt af Beredskabskommissionen den 13. marts 2019.

Årsrapporten indeholder:

 • Selskabets oplysninger
 • Ledelsens påtegninger
 • Bestyrelsens påtegning
 • Ledelsens årsberetning
 • Årsregnskab 2018
 • Resultatopgørelse
 • Balance
 • Noter

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har revideret årsrapporten, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Revisionspåtegningen er vedlagt.


Årets regnskabsresultat

Årets regnskabsresultat viser et overskud på 423.000 kr. og er aflagt i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet der er gældende for § 60 virksomheder.

Regnskabspraksis er i 2018 administreret ud fra kasse- og regnskabsregulativ vedtaget i Beredskabskommissionen i december 2016.


Mål og evaluering på væsentlige områder.

Målsætningen for 2018 har, ud over fortsat sikker drift samtidig med den fortsatte udviklingsproces omkring etableringen af MSBR, hvor borgere og virksomheder ikke skal opleve svigt eller serviceforringelser, været forberedelse af ny aftale med Falck om driften af brandstationerne i Præstø og Stege. Her skal køretøjer og administrationsudstyr leveres af MSBR, hvilket er en ændring i forhold til tidligere aftaler. Der har også været fokus på implementering af ny plan for serviceniveau og dimensionering af redningsberedskabet, samt afslutning af nye lokalaftaler vedrørende det deltidsansatte brandmandskab. Det er ledelsens opfattelse, at målsætningen er opnået.


Forventninger og fremtidige mål.

I 2019 skal der gennemføres en revision af ejerstrategien for MSBR, og processen omkring revision af plan for serviceniveau og risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet skal påbegyndes.
Derudover skal der arbejdes med udvikling af samarbejdet internt i MSBR forankret i den Dynamiske Trio (ledelse, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant). Der skal endvidere arbejdes med vedligeholdelses- og efteruddannelse af indsatsledere og holdledere.


Som yderligere bilag er vedlagt:

 • Udskrift af protokol fra Beredskabskommissionens møde den 13. marts 2019
 • Anlægsaktiver
 • Ledelsens regnskabserklæring
 • Revisionsberetning

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

 Direktionssekretariatet indstiller, at årsrapport og regnskab for 2018 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

82. Forslag til lokalaftale om opgaver og arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Sagsfremstilling


Økonomiudvalget igangsatte den 6. juni 2018 en proces med forhandling med Lærerkredsen Faxe Vordingborg om en lokalaftale med virkning fra skoleåret 2019/2020.


Udgangspunktet har været det gældende administrationsgrundlag fra 2017, med beskrivelse af rammer og opgaver, der er vedlagt som bilag. Der har været afholdt 13 forhandlingsmøder, herunder fællesmøder med skoleledere, skolelederforeningen og skolernes tillidsrepræsentanter.


Forhandlingerne afsluttedes den 18. marts 2019, med et fælles forslag til en lokalaftale om opgaver og arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Faxe Kommune.


I udkast til den lokale aftale er der:


 • tydelige formål og klare mål for aftalen (s. 3)
 • et styrket professionelt råderum for lærerne (s. 4)
 • tydelige rammer for det fælles skolevæsen, herunder for teamsamarbejde, opgaveoversigter, undervisning og forberedelse (s. 5-6)
 • attraktive forhold for nyuddannede og nyansatte lærere (s. 5)
 • et undervisningsmax for den enkelte lærer på 790 timer ift. det udvidede undervisningbegreb. Der er mulighed for at lave lokale aftaler for mere undervisning. (s. 6-7)
 • præcise aftaler ved efter- og videreuddannelse (s. 8)
 • aftalt et videre forløb for styrket forældresamarbejde, fastholdelse af ansatte lærere, undervisningstiden og afbureaukratisering (jvf. bilag 1 side 11).

Lovgrundlag

Lov nr. 409 af 26.4.2013.

Folkeskoleloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at "Lokalaftale for opgaver og arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere" gældende fra 1. august 2019, drøftes.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender lokalaftalen.

83. Kørsel i Faxe Kommune

Sagsfremstilling

Ved leasing kan km-prisen baseret på forskellig udnyttelse af bilerne opgøres således:

 

Km pr år

10.000

20.000

25.000

Leasingydelse pr md

1.682

1.682

1.682

Service pr md

407

407

407

Grøn ejerafgift pr md

90

90

90

Total pr md

2.179

2.179

2.179

Total pr år

26.148

26.148

26.148

Kr. pr km

2,61

1,31

1,05

Brændstof pr km

0,49

0,49

0,49

Udgift i alt pr km

3,10

1,80

1,54


Det er ved udbud og indhentelse af leasingtilbud forudsat, at hver bil kører 20-25.000 km årligt – baseret på erfaringer fra kørsel i kommunens biler forrige år.


Refusion for kørsel i egen bil er i 2019 = 1,98 kr. pr. km. (lav sats). HR/Løn har tidligere udarbejdet oversigt over kørte km, som Økonomiudvalget har behandlet i møde den 15. august 2018, sag 140. Oversigten viser, at der i 2018 er udbetalt lav kilometer godtgørelse for 863.925 km, svarende til 1.675.335 kr. 


Ved anvendelse af leasede biler og forudsætning om 20-25.000 kr. årligt udgør merudgiften til kilometer godtgørelse ca. 156.000 kr. (863.925 km * 1,98 kr. - 1,80 kr.).


Det fremgår tillige af oversigten, at antallet af udbetalte km er faldende hvert år fra 2014 til 2018. Det må derfor formodes, at der også for 2019 vil være et fald, hvilket indikerer, at merudgiften til kilometer godtgørelse ligeledes vil falde.


Økonomiudvalget opfordrede ved behandlingen den 15. august 2018 organisationen til, som udgangspunkt, at anvende tjenestekøretøjer til den daglige kørsel. 

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

84. Betaling af jordrente

Sagsfremstilling

Faxe Kommune ejer to ejendomme, Møllevangsskolen, Kongsted, og Lindersvoldvej 3, Roholte, Faxe (tidligere losseplads), som er pålagt jordrente. Jordrenten på Møllevangsskolen er på 18.748 kr. om året og på Lindersvoldvej 3.980 kr. om året. Det foreslås, at kommunen betaler sig ud af jordrenteforpligtelsen på de to ejendomme.


Jordrente blev indført i tre jordlove i 1919, da der skulle skaffes jord til udstykning og til at oprette husmandsbrug. Nye jordbrugere skulle ikke betale en købesum for at få et areal fra staten. I stedet skulle de betale en årlig afgift til staten i form af en jordrente, som er på 4 % om året af jordværdien. Fra 1967 fik jordbrugeren mulighed for at betale sig ud af jordrenteforpligtelsen ved at betale en afløsningssum svarende til jordrenteværdien. I dag er der kun godt 200 ejendomme i hele Danmark, som er pålagt jordrente.


Med en rente på 4 % om året svarer det til, at afløsningssummen er betalt hvert 25. år. Ved ændringer i grundværdien, som fastsættes af SKAT, ændres jordrenteværdien tilsvarende.

Kommunen har betalt jordrente for Møllevangsskolen siden 1965, og den har i dag en jordrenteværdi på 937.400 kr. Der betales kun delvis jordrente på 2 % af denne ejendom. Lindersvoldvej har kommunen betalt jordrente for siden 1971, og den har i dag en jordrenteværdi på 99.500 kr.

Lovgrundlag

Lov om arbejderboliger på landet § 10.

Jordfordelingsloven §§ 22 og 22a.

Økonomi

Sagen har budgetmæssige konsekvenser. Bevillingen medfører et øget træk på kassebeholdningen på 1.036.900 kr. Konsekvensen ved ikke at betale sig ud af jordrenteforpligtelsen vil være en for altid årlig renteudgift.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller,

 1. at kommunen betaler sig ud af jordrenteforpligtelsen på Møllevangsskolen, Kongsted, og Lindersvoldvej 3, Roholte, Faxe,
 2. at der gives en bevilling på 1.036.900 kr., og
 3. at beløbet finansieres ved et træk på kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

85. Udvalgenes arbejde med kvalitetsstandarder

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen 2019-2022 blev det besluttet, at fagudvalgene skal arbejde med kvalitetsstandarder. Denne sag stiller forslag til rammer herfor.

En kvalitetsstandard beskriver indholdet og omfanget af de ydelser, kommunen som udgangspunkt tilbyder sine borgere. Den angiver dermed et serviceniveau og en ramme for, hvad man på et givent område typisk vil tilbyde, og hvad der vil være gældende i langt de fleste situationer. De konkrete afgørelser skal dog altid bero på et individuelt skøn, og dermed med afsæt i den enkelte borgers forudsætninger og behov.

Der foreligger kvalitetsstandarder indenfor flere udvalgsområder. De kan være lovbestemte eller politisk vedtaget. Kvalitetsstandarderne kan fremstå enkeltvis eller samlet, som eksempelvis i beskæftigelsesplanen.

Administrationen anbefaler, at der i fagudvalgene i maj/juni foretages en overordnet gennemgang af de kvalitetsstandarder, der foreligger indenfor de respektive udvalgsområder.

Beskrivelser af serviceniveau kan ske i andre formater, eksempelvis:

 • Som servicedeklarationer, der beskriver, hvordan ydelser konkret udmøntes
 • Som regulativer, der beskriver regler, krav og retningslinjer knyttet til konkrete aktiviteter
 • Som tildelingsmodeller
 • Som mål- og nøgletal mv.

Der er i 2018 gennemført indholds- og aktivitetsanalyser på skole/dagtilbudsområdet, hvilket har ført til tilpasninger i serviceniveau indenfor området. Lignende analyser er primo 2019 igangsat på ældre- og socialområdet. Resultaterne heraf forventes at indgå i arbejdet med budget 2020-2023. Fører den overordnede gennemgang af kvalitetsstandarder til ønske om justeringer i indeværende år, vil det have økonomiske konsekvenser for budget 2018. Eventuelle justeringer skal således holdes indenfor det respektive fagudvalgs budgetramme for 2018.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at fagudvalgene i maj/juni 2019 foretager en overordnet gennemgang af de på fagområderne foreliggende kvalitetsstandarder.

Beslutning

Knud Erik Hansen (A) og Anne Camilla Meyer (A) stillede følgende ændringsforslag: For at styrke en mere ensartet og let politisk udvalgsbehandling og sikre det politiske ejerskab foreslår vi, at der udarbejdes en tværgående skabelon til en minimumsmodel for kvalitetsstandarder og tilsvarende. Denne skal sikre en struktureret og systematisk tilgang på det enkelte myndighedsområde, således at det er tydeligt, hvad der er politisk besluttet i forhold til serviceniveau, servicefrekvens og sagsbehandlingstid.


Økonomiudvalget sender sagen til behandling i administrationen omkring konsekvenser af ændringsforslaget og udarbejdelse af forslag til skabeloner, der kan bruges i de forskellige udvalgsområder. Sagen genoptages i Økonomiudvalget inden sommerferien.

86. Markedsføring af Faxe Kommune

Sagsfremstilling

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har annonceret en national erhvervsfremmepulje på 50 mio. kr. Formålet med puljen er at fremme væksten i dansk turisme og samtidigt skabe erhvervsudvikling. Puljen kan søges af destinationsselskaberne på turismeområdet. I denne sag beskrives et muligt fælles projekt mellem SydkystDanmark og Faxe Kommune. Inden projektarbejdet sættes i gang, ønskes en interessetilkendegivelse herfor fra det politiske niveau. 

Projektideen er at supplere de mere traditionelle markedsføringsmaterialer på turisme- og brandingområdet med en virtuel oplevelsestur baseret på de nyeste 3D teknologier. Projektet er nærmere beskrevet i vedhæftede notat.

Med projektet tages initiativ til en væsentlig nytænkning af kommunikationsformen til både potentielle turister og til familier, der overvejer at bosætte sig i Faxe Kommune. Faxe Kommune oplever i disse år en øget tilgang af nye borgere, som bosætter sig i kommunen. Projektet skal understøtte og forstærke denne udvikling.

Målet med projektet er således:

 • At fremme bosætningen i Faxe Kommune
 • At øge og udvikle turismen såvel i Faxe Kommune som i de øvrige medlemskommuner under SydkystDanmark
 • At lave branding på en måde og med en teknologi, der ikke er set før i andre kommuner

Direktionssekretariatet har drøftet projektideen med ledelsen af SydkystDanmark. Der er enighed om at arbejde videre og formulere et egentligt projekt. Er der politisk opbakning hertil, vil projektet kunne forberedes med henblik på en opstart i 3. eller 4. kvartal af 2019.

Projektet vil være inddelt i to faser. I fase 1, som Faxe Kommune vil være ansvarlig for, prøves det af, om konceptet er muligt og i hvilken kvalitet. I fase 1 vurderes der at være udgifter til projektmøder om et projektdesign og en drejebog, optagelser, design af lyd, musikrettigheder, professionelle stemmerlag, droneleje, 3D-klipning mv. Direktionssekretariatet har været i kontakt med en mindre leverandør i markedet for at få et estimat på økonomien hertil. Leverandøren har til andre kunder lavet lignende 3D-løsninger, hvilket der har været lejlighed til at gennemse.

I projektets anden fase udbredes konceptet til en større målgruppe af turister gennem SydkystDanmark. Ansvaret for fase 2 placeres hos SydkystDanmark, herunder styring, tilrettelæggelse, implementering, finansiering og gennemførelse.

Deadline for ansøgninger til puljen i 2019 er den 17. april 2019.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Kommunerne varetager blandt andet lokal erhvervsservice og turismefremme.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller,

 • at der arbejdes videre med destinationsselskabet SydkystDanmark med henblik på formulering og forelæggelse af et tre-årigt projekt, herunder en redegørelse for projektets tidsplan og økonomi, og
 • at Økonomiudvalget genoptager sagen, når projektbeskrivelsen foreligger til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

87. Fremtidig anvendelse af Præstøvej 27A i Faxe

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede i møde den 29. januar 2019, pkt. 22, at sende sagen om fremtidig anvendelse af den tidligere tank på Præstøvej 27, 4640 Faxe, til administrativ behandling og genoptagelse i Økonomiudvalget. Sagen indeholder to aspekter, håndteringen af forureningen på grunden, og de planmæssige forhold på grunden.


Håndtering af forureningen

Jf. vedhæftede historik for tankstation og olietanke er der gennem tiden gjort flere tiltag til at få håndteret forureningen på grunden. Da grunden er kortlagt, kræver en ændret arealanvendelse en § 8 tilladelse efter jordforureningsloven. Dette betyder, at et konkret projekt skal risikovurderes, og der skal redegøres for, at en eventuel forurening ikke vil give anledning til risiko. Det kræver en individuel vurdering af et konkret forslag til eksempelvis boliger, for at kunne komme med en bindende udtalelse. I praksis vil det normalt ende med, at forureningen under beboelsen skal fjernes og man sikrer at der ikke er nogen kontaktmulighed med forurenet jord på udendørs arealer (0,5 m ren jord eller befæstelse). Alternativt kan man rense grunden inden man bygger, og på den måde komme ud af kortlægningen. Men det kræver at ejeren af arealet, selv ønsker at ændre anvendelsen til boliger. Faxe Kommune har ingen mulighed for, at kræve en grund renset til et niveau, hvor der kan opføres boliger.


Udarbejdelse af lokalplan for ændret anvendelse af arealet til boliger

Som planmyndighed har Faxe Byråd mulighed for at ændre den planmæssige status for ejendomme, når det er i overensstemmelse med kommuneplanen, der i det aktuelle tilfælde udlægger arealet til boligformål. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at en lokalplan ikke rummer handlepligt for grundejerne i et givent lokalplanområde. Det vil igen sige, at Byrådet ikke gennem lokalplanlægningen kan sikre sig, at et givent areal ændrer anvendelse. Omvendt vil en ændret anvendelse fra erhverv til boligområde med tillagt byggeret kunne betyde en stigning i ejendomsskatten for den berørte ejer, uanset om byggeretten ikke udnyttes.

Administrationen har været i kontakt med rådgiver for ejer, som oplyser, at "Bygherre har ikke økonomisk mulighed for at aktivere andet end erhvervsprojekter, tankstationer eller vaskehaller på grunden. Da grunden har kortlagte jord-forureninger vil det ikke være lønsomt at sælge grunden til boliger, hvorfor den ellers vil forblive uberørt".

Endelig kan administrationen oplyse, at ejers rådgiver har indsendt en ansøgning om nedrivning af den eksisterende bebyggelse og etablering af et nyt vaskecenter på ejendommen.

Lovgrundlag

Lov om jordforurening.

Lov om planlægning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget ønsker den konkrete ejendom indarbejdet i den fremtidige lokalplan ved Præstøvej og Rønnedevej i Faxe.

88. Nedrivning af bygninger ved Bavnestræde

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 9. juni 2015 pkt. 87, at der foretages interne flytninger på Midtskolen afd. Bavne, så de fire små bygninger kan rømmes og afhændes.

Tre af de fire små bygninger har indtil 2017 fungeret til forskelligt skolebrug og lærerforberedelse. Disse funktioner er nu blevet indrettet i skolebygningerne. Den ene af de fire små bygninger rummer administration samt en del teknik til ringesystemer med videre. Derfor foreslås kun de tre bygninger afhændet, se kortbilaget.


Bygningerne, som foreslås nedrevet, har i BBR bygningsnr. 1, 3 og 5, og er opført i 1957. Bygningsnr. 1 og 3 har grundareal på 101 m2, og bygningsnr. 5 har grundareal på 145 m².


Bygningerne foreslås nedrevet for at skabe mulighed for eventuelt fremtidigt anlæg af p-pladser i tilknytning til de eksisterende p-pladser ved hallen. Til orientering kan det oplyses, at lokalplanen for området rummer muligheder for udvidelse/ny hal i tilknytning til den eksisterende hal.


Salg af ejendommene har været overvejet men er fravalgt grundet placeringen tæt ved skolegården og hallens p-plads, som måske kan give anledning til konflikter med kommende beboere.


Området er omfattet af Lokalplan 1100-53 Dalby Bymidte og beliggende i delområde, som er udlagt til offentlige formål.

Lokalplanens formål er ligeledes at sikre tilstrækkelig parkering til områdets funktioner og aktiviteter.

Lovgrundlag

Byggelovgivningen.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at de tre bygninger ved Bavnestræde nedrives.Teknik & Miljøudvalget, 27. marts 2019, pkt. 49:

Venstre stillede forslag om, at bygning 5 "Kirsebærhuset" ikke nedrives, og at de to øvrige bygninger nedrives.


For forslaget stemte: Erik Rasmussen (V), Henrik Aakast (V), Lars Folmann (O), Eli Jacobi Nielsen (O), Michael Christensen (C), Finn Hansen (A).

Imod forslaget stemte Christina Birkemose (A), da hun ønskede behovet afdækket, kriterier for brug og opgørelse af driftsudgifter, inden der tages stilling.


Ændringsforslaget anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Ole Vive (V), Michael Rosendahl (V), René Tuekær (L) og Eli Jacobi Nielsen (O) anbefaler Teknik & Miljøudvalgets flertals indstilling.


Knud Erik Hansen (A), Anne Camilla Meyer (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø) anbefaler den administrative indstilling.

89. Endelig vedtagelse: Kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplan 1000-55 for Boliger ved Gl. Næstvedvej i Rønnede

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplan 1000-55 for et boligområde ved Gl. Næstvedvej i Rønnede har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 18-12-2018 til 12-02-2019. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af planerne.


Offentlig høring

Center for Plan & Miljø har i perioden modtaget 7 høringssvar, herunder to underskriftindsamlinger med henholdsvis 6 og 27 medunderskrivere. Høringssvarene handler i hovedtræk om:

 • Trafik, trafiksikkerhed og trafikstøj på Gl. Næstvedvej
 • Hegn i skel mod naboer
 • Etageantal
 • Terrænforskelle
 • Tab af udsigt
 • Rettelser til lokalplan redegørelsens afsnit om fund og fortidsminder, varmeforsyning og spildevand

Alle høringssvar er samlet i deres fulde længde og kommenteret i den vedhæftede hvidbog.


På baggrund af høringssvarene og administrationens gennemgang af lokalplanen indstilles det, at der foretages en række mindre ændringer i lokalplan 1000-55. Begrundelsen for ændringerne fremgår af vedhæftede hvidbog og ligeledes af vedhæftede rettelsesblad. Ændringerne vedrører antallet af boliger, bestemmelser om hegn i skel, samt rettelser til redegørelsens afsnit om "Museumsloven – Fund og Fortidsminder", "Varmeforsyning" samt "Regn- og spildevand".


Baggrund

Center for Plan og Miljø har i samarbejde med bygherres rådgiver udarbejdet omhandlende planer for et nyt tæt-lav boligområde ved Gl. Næstvedvej i Rønnede. Planområdet ligger syd for Gl. Næstvedvej i den østlige del af Rønnede og udgør et areal på ca. 1,6 ha. Området anvendes i dag til parkering i forbindelse med et bosted på Gl. Næstvedvej 37 samt til hobbylandbrug/ridebane.


Lokalplanens 1000-55 fastlægger områdets anvendelse til boligformål i form af tæt-lav bebyggelse og dobbelthuse med tilhørende veje, parkering, regnvandsbassin og fælles friarealer. Lokalplanen åbner mulighed for, at området kan bebygges med knap 30 nye tæt-lav boliger. Lokalplanen stiller krav om, at ny bebyggelse skal opføres med sadeltag med en hældning på minimum 25°, og at tage skal beklædes med røde tegl eller matsorte tagsten. Facader skal fremstå i tegl, puds eller filsede. Planen stiller krav om, at bebyggelsen i det enkelte byggefelt skal fremstå som en arkitektonisk helhed og skal udføres med samme tagform samt tag- og facadematerialer.


Med kommuneplantillæg nr. 21 udvides kommuneplanens rammeområde R-B1 således, at rammeområdet fremover omfatter matrikel 5g Rønnede By, V. Egede. I kommuneplantillægget er der redegjort for behovet for at udlægge nye arealer til boligformål i Rønnede.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplan 1000-55 vedtages endeligt med følgende ændringer:

 1. at § 10.3 ændres til ”I skel mod Gl. Næstvedvej skal der etableres levende hegn af løvfældende arter”, og at lokalplanens redegørelse og kortbilag tilrettes i overensstemmelse hermed.
 2. at byggefeltet nærmest Gl. Næstvedvej 31 og 35 reduceres med én bolig, og at lokalplanens redegørelse, bestemmelser samt kortbilag tilrettes i overensstemmelse hermed.
 3. at lokalplan redegørelsens afsnit om ”Museumsloven – Fund og Fortidsminder” tilrettes i overensstemmelse med høringssvar fra Museum Sydøstdanmark.
 4. at lokalplan redegørelsens afsnit om ”Varmeforsyning” tilrettes i overensstemmelse med høringssvaret fra Dansk Gas Distribution.
 5. at lokalplan redegørelsens afsnit om ”Regn- og spildevand” omformuleres således, at lokalplanområdet skal udlægges til separatkloakering med et tillæg til spildevandsplanen.
 6. at lokalplanens anvendelsesbestemmelser § 3 suppleres med bestemmelser for erhverv i boligområde.Plan & Kulturudvalget, 26. marts 2019, pkt. 52:

Anbefales.


Tanja Larsson (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Beslutning

Anbefales.

90. Meddelelser

Sagsfremstilling

Sager direkte til behandling i byrådet:

Generalforsamling i Faxe Forsyning Holdning A/S.

Revideret tilsynspolitik på ældreområdet 2019.

Stitunnel Karise - ændrede økonomioverslag. Sagen blev på Teknik & Miljøudvalgets møde 27. marts 2019 løftet til byrådet af Michael Christensen (C).


Årsrapport 2018 - Forsikringsenheden

Forsikringsenhedens årsrapport 2018 er vedhæftet til orientering.


Persondataforordningen - registrerede sikkerhedsbrud

Den vedhæftede oversigt viser de sikkerhedsbrud der er sket i marts 2019.


Indstilling til skatte-, vurderings-, og fællesankenævn er sat i bero

Skatteankestyrelsen har sat indstilling af nye kandidater til ankenævnene i bero, og forlænget den nuværende funktionsperiode frem til og med den 31. december 2019.

Økonomi


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Der blev stillet spørgsmål til:


Buslinje 99N. Der udarbejdes skrivelse til Stevns Kommune omkring forløbet og udmelding i pressen.


Administrationens deltagelse i tværkommunale samarbejdsfora.


Fokus på personaleomsætningen.

91. Køb af erhvervsjord (Lukket)
92. Salg af areal (Lukket)
93. Salg af bygning (Lukket)
94. Genudbud af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter (Lukket)
95. (Lukket)