Økonomiudvalget - 04-03-2020

Referat
Dato:
Onsdag, 4 marts, 2020 - 15:30
Hent som fil:
29. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

30. Dialogmøde med Hovedudvalget om budgetvejledning 2021-2024

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og Hovedudvalget skal drøfte det foreliggende forslag til budgetvejledning 2021-2024. Der henvises til punkt 31 i dagsordenen.


Foreløbigt referat fra Hovedudvalgets drøftelse om budgetprocessen for 2021 på møde den 19. februar, er vedhæftet til orientering.


Dialogmødet afholdes i Udvalgslokale 1 på Søndergade 12, kl. 15.30 - 16.00.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at der afholdes dialogmøde med Hovedudvalget.

Beslutning

Der var enighed om, at fortsætte udviklingen af samarbejdsformen, herunder de nye tiltag i budgetvejledningen med blandt andet forsøg med workshop med hele byrådet.

Der er enighed om, at der skal ske involvering og inddragelse så tidligt som muligt i processerne, dels om regnskab 2019 og konsekvenserne for budget 2020 og dels budget 2021 arbejdet.


Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

31. Godkendelse af budgetvejledning for 2021-2024

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har ansvaret for, at der udarbejdes en tids- og handleplan for det kommende års budgetprocedure. Tids- og handleplanen er vedlagt som budgetvejledning 2021-2024.

Der foreslås en proces, hvor der arbejdes med et politisk-administrativt spor, et brugerspor og et medarbejderspor.

Budgetvejledningen er tilpasset med arbejdsplanen for den tværgående demografigruppe, tidsplan for KL's budgetmøder for borgmestrene, indberetningsfrister fra KL med videre.


Politisk - administrativt spor

Økonomiudvalget behandler i marts et administrativt budgetoplæg med henblik på at fastlægge rammerne for budgetarbejdet.

Økonomiudvalget inddrages tidligt i processen i udformningen af et forslagskatalog med henblik på at sikre, der er balance i budgetforslaget.

Forslag til flerårig anlægsplan udarbejdes i april.

I maj/juni opgøres konsekvenser for demografi- og tildelingsmodeller.

I juni afholdes 1. budgettemadag og i august afholdes 2. budgettemadag med henblik på at kunne fremlægge et samlet budgetoplæg til 1. behandling i august.


Brugersporet

Det foreslås, at de enkelte brugerbestyrelser, råd og nævn kan komme med input til centrenes budgetarbejde.

Det samlede budgetmateriale sendes i høring den 2. juni med høringsfrist ultimo juli.


Medarbejdersporet

Det foreslås, at Hovedudvalget deltager på begge budgettemadage for Byrådet. Derudover er der mulighed for at afholde dialogmøder mellem fagudvalg og centerudvalg i august. Hoveudvalget deltager på budgettemadagen med eget punkt på dagsordenen. Ud fra et indlæg fra medarbejdersiden i Hovedudvalget drøftes det med det politiske niveau, hvilke særlige, organisatoriske udfordringer budgetlægningen byder på.


Bemærkninger til budgetvejledningen

Den politiske 1. behandling sker i lighed med tidligere år i august. Dette medfører, at det er samme budgetmateriale, der anvendes til 2. budgettemadag og til 1. behandling i Økonomiudvalget. Det skal tillige bemærkes, at i det omfang f.eks. lov- og cirkulæreprogrammet ikke er udmøntet fuldt ud til den politiske 1. behandling, så vil disse ændringer rent teknisk skulle fremsættes som ændringsforslag med tilhørende finansiering til 2. behandlingen.


I forhold til det administrative budgetarbejde arbejdes der pt. på flere tiltag med henblik på at forbedre processerne og samarbejdet mellem de enkelte centre.


Afholdt dialogmøde den 28. januar 2020 mellem Økonomiudvalget (ØK) og Hovedudvalget (HU) medfører ikke justering af de rammer for dialogen mellem ØK og HU, der er beskrevet i budgetvejledningen. Men konklusionen fra mødet er, at der er stor vilje til at ville dialogen, og at det handler om den måde vi bruger de aftalte dialogmøder på. Det vil f.eks. handle om, hvilke mødefaciliteter der bruges og bedre dagsordner, så det er muligt at forberede sig.


Budgetvejledningen er endvidere drøftet i Hovedudvalget den 19. februar 2020. Der er et ønske om at styrke dialogen mellem Byrådet og administrationen. Som noget nyt er der i budgetvejledningen tilføjet en 2 timers workshop på Byrådets temamøde i maj. Målgruppen for workshoppen er; Byrådet, Hovedudvalget, formænd og næstformænd i Centerudvalgene. Ekstratiden som workshoppen giver, kan blandt andet bruges til at drøfte muligheder og udfordringer i budget 2021-2024. Der er tale om en prøvehandling, som evalueres med henblik på i 2021, at justere i alle dialogmøder.

Lovgrundlag

Faxe Kommunes principper for økonomistyring.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at budgetvejledningen for 2021-2024 godkendes.

Beslutning

På budgettemadagen i juni gennemføres politiske drøftelser i grupperne med tilbagemeldinger i plenum.


Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

32. Opfølgning på regnskab 2019 og konsekvenser for budget 2020

Sagsfremstilling

Der gives en aktuel status for arbejdet med regnskab 2019 og mulige konsekvenser for budget 2020.


På møde den 28. januar blev økonomiudvalget præsenteret for en foreløbig opgørelse af regnskab 2019, som viser en overskridelse af servicerammen. Det blev besluttet, at der skal arbejdes videre med opgørelser på de områder, hvor budgettet ikke overholdes og mulige konsekvenser for budget 2020.


Materiale udsendes til økonomiudvalget primo uge 10.


Processen for den politiske behandling af forventet merforbrug i budget 2020 bliver:

Fagudvalgsmøder 23. - 25. marts.

Økonomiudvalgsmøde 1. april.

Byrådsmøde 15. april.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.


Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at processen for den politiske behandling af forventet merforbrug i budget 2020 godkendes.

Beslutning

De udarbejdede beskrivelser/notater fra de 4 velfærdsområder samt den overordnede opgørelse over regnskab 2019 og forventede/afledte konsekvenser til budget 2020 vedhæftes referatet som bilag.


Økonomiudvalget noterer, at der uden konkrete indsatser/beslutninger vil være et forventet merforbrug i 2020 på 31 mio. kr., hvilket skal håndteres politisk.

På den baggrund aftales det, at der på byrådets temamøde den 12. marts gives en overordnet orientering om udfordringerne for budget 2020 fra de respektive områder. Til udvalgsbehandlingerne i fagudvalgene 23. – 25. marts, skal der udarbejdes konkrete forslag til overholdelse af udvalgenens budgetter i 2020. De udvalg der ikke har et merforbrug, skal fremsætte konkrete forslag på 3 % af deres serviceramme udgifter. Udvalgene skal fremsende reduktionsforslagene til økonomiudvalgets endelige stillingtagen på mødet den 1. april, således at byrådet kan træffe de endelige beslutninger om serviceniveuet på mødet den 15. april. Alternativt vil Økonomiudvalget prioritere på fagudvalgenes rammer.

Det er afgørende, at der tages afsæt i, så opdaterede data som muligt, ved fagudvalgenes behandlinger 23. - 25. marts.


Nadia Bruun Thurø (Ø), Knud Erik Hansen (A) og Anne Camilla Meyer (A) giver fuld opbakning til kommunaldirektøren, der fremlagde bekymring for kommunens økonomi. Nadia Bruun Thurø (Ø), Knud Erik Hansen (A) og Anne Camilla Meyer (A) udtrykker bekymring dels for de store ikke varslede økonomiske afvigelser der er kommet frem for 2019 med betydning for budget 2020, og dels for de manglende informationer fra økonomichefen og fagdirektøren for de udvalgsområder med underskud.


Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

33. Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo februar 2020

Sagsfremstilling

Aktuelle tal er ikke til rådighed til økonomiudvalgsmødet 4. marts 2020.


Oversigterne vil blive udsendt til økonomiudvalgets medlemmer, når materialet er færdigt.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

34. Orientering om rammer for budget 2021-2024

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget fastlægger rammerne for den kommende budgetperiode, således at de endelige økonomiske rammer kan udstikkes for det videre arbejde med budget 2021-2024. 


Der er i udarbejdelsen af forslaget taget udgangspunkt i budgetrammerne for 2021-2024 i det vedtagne budget 2020 samt i de budgetmæssige virkninger af de politiske beslutninger, der er truffet efter budgetvedtagelsen.


I 2024 er udgifter og indtægter sat lig med beløbene i 2023, da der ikke på nuværende tidspunkt er nye tal/skøn for 2024. 


Der er ikke regnet med finansieringstilskud fra KL eller tilskud til kommuner med vanskelige vilkår i 2021 eller overslagsår. Som følge af arbejdet med udligningsreform med forventet virkning fra 2021 er indtægterne i budgettet behæftet med væsentlig usikkerhed.


Budgetrammerne er fremskrevet til 2021-priser og fremgår af tabel 1 nedenfor:


Tabel 1: Foreløbig budgetbalance for 2021-2024

Noter til tabel 1: markeringen ”-” er et træk på kassebeholdning og markeringen ”+” er en styrkelse af kassebeholdning.

Tabellen er vist med 1 decimal, men de bagvedliggende beregninger er med flere decimaler.


Det fremgår, at resultatet af ordinær drift (inden finansielle poster, anlæg og låneoptagelse) udgør 78,2 mio. kr. i 2021 og 89,2 mio. kr. i 2022. Med de pt. kendte anlægsprojekter (73,8 mio. kr. i 2021 og 99,5 mio. kr. i 2022) samt afdrag på lån giver dette et ufinansieret træk på kassebeholdningen på 19,3 mio. kr. i 2021 og 34,3 mio. kr. i 2022.


Serviceramme for 2021

Servicerammen for 2020 udmeldes af KL og fastlægges først i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2021 mellem regeringen og KL. Servicerammen for 2020 udgør 1.609,6 mio. kr.

I de forelagte budgetrammer for 2021 udgør serviceudgifterne 1.648,3 mio. kr. Dette svarer til 1.608,7 mio. kr. i 2020-priser. Servicerammen for 2020 er således fuldt udnyttet med det forelagte budgetforslag.


Anlægsramme for 2021

Anlægsrammen for 2020 udmeldes af KL og fastlægges først i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2021 mellem regeringen og KL. Anlægsrammen for 2020 udgør 75,9 mio. kr.

I de forelagte budgetrammer for 2021 udgør bruttoanlægsudgifterne 73,9 mio. kr. Anlægsrammen er ikke direkte sammenlignelig år for år, idet Faxe Kommunes anlægsprojekter erfaringsmæssigt har en varierende økonomisk tyngde for de enkelte år. Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme er således ikke sammenlignelig fra år til år på samme måde som serviceudgifterne.


Målsætninger fra den Økonomiske politik

Byrådet godkendte i juni 2017 Faxe Kommunes Økonomisk politik for 2018-2025 med nedenstående økonomiske målsætninger:


 1. Af overskuddet på den ordinære drift afsættes hvert år et anlægsbeløb på ca. 60 mio. kr.
 2. Målene for den ordinære drift og anlæg skal ses i sammenhæng, idet anlægsrammen skal kunne finansieres af overskuddet på den ordinære drift.
 3. Der skal være et overskud på det skattefinansierede område før finansielle poster på minimum 5 mio. kr.
 4. Den langfristede gæld (ekskl. gæld til ældreboliger) skal som minimum nedbringes i henhold til betalingsaftalerne for de optagne lån. Såfremt konkrete projekter medfører behov for nye låneoptag, skal dette fremlægges til politisk stillingtagen.
 5. Kommunens likviditet skal udgøre mindst 100 mio. kr. målt efter kassekreditreglen (dagligt gennemsnit for de seneste 12 måneder).

Den langfristede gæld jfr. pkt 4 er efter vedtagelsen af den økonomiske politik nedbragt i henhold til betalingsaftalerne for de optagne lån og restgælden udgør 243,4 mio. kr. ved udgangen af 2019.


Opfølgning på de økonomiske mål

Budgetrammerne for 2021-2024 i tabel 1 medfører følgende resultat i forhold til de vedtagne økonomiske målsætninger:


Tabel 2: Opfølgning på økonomiske målsætninger


Note til punkt 5: Der budgetteres ikke direkte med likviditetstal, da der erfaringsmæssigt er udsving henover året. De beregnede likviditetstal har udgangspunkt i en forudsætning om 115,4 mio. kr. i 12-måneders likviditet ved udgangen af 2020.


Demografisk udvikling

I budgetrammerne vist ovenfor indgår den beregning af demografisk udgiftsvirkning, som blev indregnet i det vedtagne budget 2020. Her blev indregnet en udgiftsvirkning for 2021 og overslagsårene. I tabel 3 nedenfor er vist de indregnede beløb for år 2021-2024:


Tabel 3: Indregnet demografi i 2021-2024 

Tabellen er vist med 1 decimal, men de bagvedliggende beregninger er med flere decimaler.


De anførte demografibeløb er fra overslagsårene 2021-2024 i det vedtagne budget for 2020, dog fremskrevet til 2021-pl. Beløbene indgår i driftsudgifter på budgetbalancen i tabel 1.

Den demografiske udvikling for 2021 og følgende år skønnes igen i løbet af foråret 2020 og de økonomiske konsekvenser heraf vil blive forelagt Økonomiudvalget i maj 2020.


Udgiftsskøn

Der vil ligeledes frem mod juni ske en opdatering af udgiftsskønnene på de større overførselsområder, herunder beskæftigelsesområdet. Eventuelle ændringer her kan ligeledes få betydning for rammerne for 2021.


Indtægtsskøn

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke nye skøn for indtægterne i form af skatter eller tilskud og udligning. Det må forventes, at der sker justering af udligningssystemet inden vedtagelsen af budgettet og det får dermed formentlig indflydelse på budgetteringen af skatter og tilskud i 2021. Der er således væsentlig usikkerhed omkring indtægtssiden i budgetbalancen pt.

Faxe Kommune valgte for år 2018 statsgaranteret udskrivningsgrundlag, hvorfor der ikke vil forekomme efterregulering vedrørende indkomstskatterne i 2021. I de viste budgetbalancer indgår de indtægtsskøn, som blev indregnet som overslagsår ved vedtagelsen af budget 2020.


Befolkningstal

Økonomiudvalget orienteres løbende om befolkningstallet i 2020.

Pr. 2. januar udgør befolkningstallet 36.596 indbyggere.

Pr. 3. februar udgør befolkningstallet 36.593 indbyggere.


Ved budgetlægningen for 2020 blev anvendt statsgaranteret udskrivningsgrundlag.


For at tage stilling til selvbudgettering for 2021 skal befolkningsprognosen opdateres og beskatningsgrundlaget skal belyses. Disse oplysninger forventes præsenteret på 2. budgettemadag. Hvis befolkningstallet udvikler sig gunstigt kan selvbudgettering overvejes. Det bør i den forbindelse bemærkes, at udgifterne ligeledes stiger ved et højere befolkningstal.


Opgaven er således, at der frem mod budgettemadagene og den endelige budgetvedtagelse arbejdes på at få budgettet for 2021 i balance. 


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Faxe Kommunes Budgetvejledning for 2021 - 2024.


Økonomi

Med de nuværende indlagte skøn og forudsætninger er der et ufinansieret træk på kassebeholdningen på 19,3 mio. kr. i 2021 og 34,3 mio. kr. i 2022.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

 1. At der i det videre budgetarbejde tages udgangspunkt i ovenstående mål og rammer.
 2. At der administrativt arbejdes videre med budgettet og Økonomiudvalget løbende inddrages i og orienteres om status for budgetprocessen på de ordinære møder frem til og med juni 2020.
 3. At der på budgettemadagen i juni fremlægges en ny balance, hvori der er indregnet nye skøn for både udgifter og indtægter.
 4. At Direktionen udarbejder et samlet budgetforslag i balance til de politiske behandlinger.

Beslutning

Godkendt med følgende bemærkninger:

Med afsæt i det forventede regnskabsresultat for 2019 og heraf afledte konsekvenser for budget 2020, skal der tages udgangspunkt i en anlægs- og serviceramme i 2021 på -50,0 mio. kr. og ikke de -19,3 mio. kr., som anført i sagen/opgørelsen.

Direktionen skal udarbejde et samlet forslag til budget i balance i overslagsårene, med overholdelse af servicerammerne, samt forventningen til anlægsrammer.


Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

35. Orientering om status på handleplan for øget nærvær - bedre trivsel

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen orienterer om de forskellige indsatser, der er gennemført, og som skal gennemføres, i relation til handleplan for øget nærvær - bedre trivsel (tidligere benævnt handleplan for sygefraværsindsats).

Status på handleplan for øget nærvær - bedre trivsel

Nærværsteamet i HR & Løn Afdelingen har det sidste kvartal arbejdet med nedenstående aktiviteter og arbejder i øjeblikket med planlægning af aktiviteter, som skal igangsættes i næste kvartal (se punktet implementering af handleplan for øget nærvær - bedre trivsel).

Handleplanen som præsenteret for Økonomiudvalget i oktober 2019 er omskrevet og tidslanen justeret. (Vedlagt som bilag).

Lederrekruttering og coaching

Nærværsteamet bidrager oftere med personlighedstest i forbindelse med lederrekruttering. Der er igangsat flere coachingforløb med nyansatte ledere. De ansættende chefer og ledere udtrykker stor tilfredshed med støtte til lederrekruttering, der bidrager til at kvalificere de bedst egnede kandidater. De nyansatte ledere, som gennemfører coaching udtrykker glæde over coaching, som de oplever styrker deres lederkompetencer.

Arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse af procedure for god håndtering af sygefravær

Jævnfør hovedudvalgets beslutning d. 23. oktober 2019, blev der nedsat en gruppe til udarbejdelse af procedure for god håndtering af sygefravær. Der henvises til punkt 36 i dagsordenen.

Arbejdsgruppe vedr. sammenskrivning af intentionerne i Nærværspolitikken og retningslinjer for stress og trivsel

Hovedudvalget nedsatte en arbejdsgruppe, der skulle sammenskrive intentioner i Nærværspolitikken og retningslinjer for stress og trivsel. Arbejdsgruppen har udarbejdet et første udkast til retningslinjer for stress og trivsel, som mangler at blive gennemarbejdet.

Ansættelse af to nye HR-Udviklingskonsulenter

Økonomiudvalget besluttede ultimo 2019 at opnormere HR & Løn Afdelingen med to HR-Udviklingskonsulenter. De to medarbejdere er nu ansat. De har forud for deres ansættelse deltaget i kompetenceudviklingsaktiviteter. Yderligere kompetenceudvikling sker løbende gennem sidemandsoplæring i forbindelse med igangværende og fremtidige opgaver og processer på arbejdspladserne.

Nærværsteamets deltagelse i proces i Center for Sundhed & Pleje

Centerchefen i Center for Sundhed & Pleje gennemførte en proces med TRIO'erne på arbejdspladserne i centeret. Nærværsteamet var inviteret med, hvor nyansatte medarbejdere i Nærværsteamet fik mulighed for at stifte bekendtskab med TRIO'erne og lytte til de udfordringer de oplever. På dagen fremlagde TRIO'erne deres forskellige idéer, tanker og planer for at arbejde med nærværet på arbejdspladserne.

Implementering af handleplan for øget nærvær - bedre trivsel

Handleplanen for øget nærvær - bedre trivsel blev drøftet i chefforum d. 18. februar 2020 hvor aktiviteter, der skal gennemføres i det næste kvartal blev præsenteret. Chefforum blev inddraget i implementeringsplanen gennem en dialogisk proces.

Den 18. februar 2020 gennemførtes drøftelse mellem Chefforum og Hovedudvalget med fokus på handlinger og resultater i relation til handleplanen. Yderligere drøftelser finder sted kvartalsvis.

Implementeringsplanen fremlægges på lederforum (ledere niveau 1-5) den 28. februar 2020. Udvalgte hovedteamer fra handleplan for øget nærvær - bedre trivsel præsenteres. Lederne får mulighed for at træne gennemførelse af den gode nærværssamtale., så de er klædt på til at gennnemføre disse på arbejdspladserne.

Alle ledere (niveau 1-5) er inviteret til Faxe Leder og Læringsakademiet d. 27. april 2020, hvor lederne klædes på til at yderligere information og drøftelse af udvalgte temaer fra handleplan for øget nærvær - bedre trivsel. Herunder inddragelse af medarbejdere samt brug af KOMLIS til opfølgning af sygefravær. Der gennemføres også drøftelser om, hvordan den enkelte leder, gennem visioner og nærvær, omkring løsning af kerneopgaven, kan styrke arbejdsmiljøet og trivsel.

Sygefraværsstatistikken for år 2019

Se bilag  1-4 for detaljeret gennemgang af sygefraværsstatistikken.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at orienteringen drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt. Økonomiudvalget ønsker fortsat at følge sygefravær og indsatserne tæt.


Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

36. Orientering om retningslinjer for nærværssamtale, pixiudgave af den gode samtale og arbejdsmiljøets 8 dyder

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen beskriver det arbejde som arbejdsgruppen nedsat af Hovedudvalget har udført vedr. udarbejdelse af retningslinjer for; nærværssamtale, pixiudgave af den gode nærværsamtale og arbejdsmiljøets 8 dyder.


Arbejdsgruppen består af Lissie Andréa og Lene Nielsen (Hovedudvalget), Tina Norking (niveau 3 leder), Anette Kornerup-Nielsen (Niveau 4 leder), Thomas Hansen og Jonas Hansen (HR & Løn Afdelingen).


Formålet med arbejdsgruppens arbejde var at udarbejde en samlet procedure for god håndtering af sygefravær på arbejdspladsen for blandt andet at ensrette og styrke håndtering af sygefravær på arbejdspladserne.


Arbejdsgruppen har udarbejdet en samlet procedure, benævnt retningslinjer for nærværssamtale (bilag 1). Proceduren skal anvendes af lederne, når der følges op på fravær på arbejdspladsen og når tilbagevenden efter et sygdomsforløb skal fremmes. Til at støtte lederne er der også udarbejdet en pixiudgave for ”Den gode nærværsamtale” (bilag 2), som skal styrke nærværet i samtalen mellem lederen og den sygemeldte. Københavns kommunes 10 dødssynder for arbejdsmiljøet er omskrevet til arbejdsmiljøets 8 dyder (bilag 3) og kan anvendes til dialog på arbejdspladser og i lederteams, når der arbejdes med nærvær og arbejdsmiljø.


Det grafiske layout af alle tre produkter har kommunikationsteamet ansvaret for, når indholdet er blevet drøftet og godkendt af Hovedudvalget. Når det grafiske layout er på plads, forventes brochurerne at blive implementeret i forbindelse med udrulning af handleplan for øget nærvær – bedre trivsel. Dette forventes at ske, når alle ledere er samlet på Faxe Leder og Læringsakademi dagen i april måned.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at retningslinjer for nærværssamtale, pixiudgave af den gode nærværssamtale og arbejdsmiljøets 8 dyder drøftes.

Beslutning

Godkendt med bemærkning, at de endelige dokumenter præsenteres for Økonomiudvalget på et senere møde.


Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

37. Orientering om arbejdspladsvurdering og trivselsevaluering 2019

Sagsfremstilling

I denne sag præsenteres resultatet af trivselsundersøgelsen gennemført i 2019, som giver et aktuelt billede af de styrker og svagheder, der er i organisationen. Der præsenteres endvidere overordnede temaer, der skal handles på.


Det samlede resultat for Faxe Kommunes Arbejdspladvurdering og trivselsevaluering er vedlagt som bilag 1.


Der er udarbejdet en analyse af resultatet af arbejdspladsvurdering og trivselsevalueringen som viser udfordringer og styrker, og giver et nemt overblik over disse. Vedhæftet som bilag 2.


Temaer der skal handles på

I forhold til resultatet af analysen skal der handles på følgende:


 • Ledelsen har altid et ekstra stort ansvar, når det gælder trivsel på arbejdspladen. Det gælder både i forhold til det konkrete resultat og i forhold til at igangsætte konkrete handlinger. Undersøgelsen viser, at der stadig er behov for at arbejde med ledelse i kommunen. Det er lederne, som har ansvaret for at definere og skære medarbejdernes opgaver til, så medarbejderne får en oplevelse af at slå til og ikke oplever stress. Der er behov for en drøftelse i hele organisationen om balance mellem opgaver og tid, herunder også hvordan de personlige krav og forventninger spiller ind.
 • I forhold til de krænkende handlinger og de følelsesmæssige krav, kan problematikkerne være meget forskelligartede på de enkelte arbejdspladser, alt efter borgernes/brugernes udfordringer og behov, medarbejdernes kompetencer, m.m. Det vil derfor give mest mulig effekt, at lave indsatser for den enkelte arbejdsplads, fremfor en overordnet indsats for hele kommunen. Derudover har Faxe Kommune en retningslinje for forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane (se bilag 2), som kan hjælpe og støtte arbejdspladserne i deres arbejde med håndtering samt forebyggelse på dette område.
 • I stedet for at sætte nye og flere aktiviteter i gang skal vi tænke trivselsindsatsen sammen med Handleplan for ”øget nærvær – bedre trivsel” og aktiviteterne i Faxe leder og læringsakademi.

Analysen viser de overordnede tendenser i undersøgelsen. Resultaterne for den enkelte arbejdsplads ser sikkert anderledes ud. En inddragende proces på den enkelte arbejdsplads, hvor resultatet af arbejdspladsvurdring og trivselsevalueringen drøftes, er afgørende for, at man kommer bag tallene og sammen bliver enige om handlinger. Det kan eksempelvis ske i TRIO´erne, men gerne i et bredere forum.

Svarprocenter

Den Fysiske arbejdspladsvurdering (APV) har en samlet svarprocent på 68 %. Psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen har en samlet svarprocent på 69 %

Resultatet er tæt på målsætningen, som var 70 %. Svarprocenten varierer fra 53 pct. for Center for Sundhed & Pleje, til 98 pct for center for HR, Økonomi & IT.

Når vi sammenligner Faxe Kommune med Vordingborg, Næstved, Lejre, Roskilde, Køge, Greve og Lolland Kommuner, har vi en lavere svarprocent end de har. Deres svarprocenter er i intervallet 81 % til 91 %. forhold til vores svarprocenter, er der samlet set følgende opmærksomhedspunkter: 

 • Kan vi øge svarprocenten i de centre hvor svarprocenten er lav med inspiration fra centrene med højest svarprocent ved fremtidige evalueringer?
 • Kan vi med inspiration fra de kommuner vi har sammenlignet os med få hævet vores svarprocenter ved fremtidige evalueringer? 

Sådan læses resultaterne

Når man læser resultatet af evalueringen er følgende godt at vide; Der er anvendt en 0-4 skala, dvs. at middelværdien er 2 og der er anvendt en farvekode, så man hurtigt og nemt kan overskue resultatet:

RØD - Her SKAL der handles på den udfordring resultatet viser.

GUL – Her BØR man arbejde med den udfordring resultatet viser.

GRØN - Her er resultatet tilfredsstillende. Der kan med fordel arbejdes med, hvordan man fastholder det positive resultat og måske endda drøfte muligheden for at gøre resultatet endnu bedre i fremtiden.

I forhold til de spørgsmål der stilles under ”Krænkende handlinger” i evalueringen, så er der her nultolerance. Det vil sige, at blot én medarbejder har svaret ja til at de har været udsat for f.eks. mobning eller seksuel chikane, så vil dette temas resultat få farven rød og vil kræve handling på arbejdspladsen.  

Den fysiske arbejdspladsvurdering

I denne sagsfremstilling er der kun kigget på den psykiske arbejdspladsvurdering og trivselsevaluering, da der for den fysiske arbejdspladsvurdering er tale om 9 forskellige spørgerammer alt efter branche. Der kan derfor ikke gives et meningsfuldt samlet overblik.

Lovgrundlag

Arbejdspladsvurderingen skal gennemføres hvert 3. år jf. Arbejdsmiljøloven.

Vi gennemfører i lige år - en arbejdspladsvurdering og trivselsevaluering.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at sagen drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

38. Beslutning om indgåelse af aftale på økonomi- og lønsystem pr. 1/1 2021

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede 6. november 2019, at udbuddet af nyt økonomi-, løn- og debitorsystem skulle foretages som miniudbud på baggrund af udbudsmaterialet fra SKI 02.19. Økonomiudvalget skal med denne sag endelig bekræfte valg af leverandør.


Udbuddet er nu gennemført og Center for HR, Økonomi & IT har den 6. februar 2020 indgået aftale med KMD om køb af økonomisystemer for perioden 2021-2028 med mulighed for forlængelse i 2 år. KMD leverer økonomi -og lønadministrationssystemer til 70 kommuner.


Der er 40 dages fortrydelsesret efter underskriftsdatoen, som sikrer plads til politisk godkendelse i økonomiudvalget.


Årlige driftsudgifter i mio. kr.: 

Leverandør

System

Årlig driftudgift 2020

Årlig driftudgift 2021

Årlig driftudgift 2022-2028

Fujitsu/SD - nuværende udgifter

Økonomi, debitor, personale

3,7

0,0

0,0

KMD

Implementering, drift, uddannelse, adgang til historiske data

0,0

2,7

2,7

I alt


3,7

2,7

2,7

Nuværende udgifter

Fujitsu/SD - økonomi, debitor, personale

3,7

3,7

3,7

Besparelse


0,0*

1,0

1,0


* I 2020 vil der være ekstra udgifter på ca. 1,4 mio. kr. til snitflader, exit med Fujitsu samt ekstra personaleudgifter til økonomi, løn og debitor. Beløbet finansieres delvist inden for Center for HR, Økonomi & IT's driftsbudget og delvist ved at udgiften overføres til 2021 og finansieres af første års gevinst.


For at aflaste organisationen indeholder kontrakten med KMD uddannelse af superbrugere samt slutbrugere på alle de nye systemer.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Faxe kommunes principper for økonomistyring.

Idet den samlede kontraktsum overstiger 5 mio. kr., skal beslutningen om valg af leverandør træffes af Økonomiudvalget, jfr. bilag 10 i principper for Økonomistyring.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at KMD vælges som leverandør ved køb af nyt økonomi-, løn-, debitor og boliglånesystem for perioden 2021-2028 med mulighed for forlængelse i 2 år.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

39. Ansøgning om fristforlængelse for aflevering af skema B på Arne Jacobsens vej, Haslev

Sagsfremstilling

I denne sag skal byrådet tage stilling til Boligkontorets anmodning om fristforlængelse for aflevering af Skema B til 30. april 2020.


Byrådet godkendte på sit møde den 15. november 2018, punkt 191, opførelsen af 36 almene familieboliger på Arne Jacobsens vej, Haslev / etape 2, med en godkendelse af skema A.


Det fremgik af sagsfremstillingen, at Boligkontoret Danmark forventede projektet påbegyndt i 2020. Af tilsagnsskrivelsen til Boligkontoret Danmark fremgik det, at Skema B skal indsendes indenfor 15 måneder. Det vil sige, at der blev givet en indsendelsesfrist frem til den 15. februar 2020. Begrundelsen for at ansøge om forlængelse af fristen er, at der har været udfordringer med at få det rigtige antal entreprenører til at byde på sagen. Der er den 24. februar 2020 modtaget bud fra 4 entreprenører, som der indledes forhandlinger med.


Forklaring til Skema A, B og C fremgår af vedhæftet bilag.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1103 af 15. august 2016- Lov om almen boliger.

Bekendtgørelse nr. 1226 af 14. december 2011- støtetbekendtgørelsen med ændringer.

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 -Lånebekendtgørelsen.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at der gives den ønskede fristforlængelse frem til 30. april 2020.

Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

40. Endelig vedtagelse: Tillæg nr. 1 til lokalplan 700-74

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 700-74 har været fremlagt i offentlig høring i perioden den 29. januar til den 12. februar 2020. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af lokalplanen.


Offentlig høring

Center for Plan & Miljø har ikke modtaget høringssvar i høringsperioden.


Lokalplanens formål og indhold

Området er omfattet af lokalplan 700-74, der udlægger området til boligformål. Der kan opføres 12 boliger i området, og området ligger i landzone. De 8 af boligerne har store grunde der varierer i størrelse fra ca. 2.400 m² til 4.100 m². Havearealet til de store grunde er udlagt i delområde II i lokalplan 700-74 og der er bestemmelser om, at der ikke må opføres bebyggelse i delområde II.

Det er formålet med tillæg nr. 1 til lokalplan 700-74 at muliggøre, at der kan opføres mindre, sekundære bygninger i form af drivhuse, redskabsskure, legehuse, brændeskure, havepavilloner og hønsehuse i delområde II. Der må på den enkelte grund maksimalt opføres 50 m² i alt indenfor delområde II og de sekundære bygninger må opføres med en maksimal højde på 3 meter. Tillægget giver desuden bonusvirkning til at opføre garager, udhuse og lignende i delområde I, samt førnævnte sekundære bygninger i delområde II.

Lovgrundlag

 Lov om planlægning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 700-74 vedtages endeligt uden ændringer.

Plan & Kulturudvalget, 25. februar 2020, pkt. 26:


Anbefales.


Fraværende: Erik Rasmussen (V) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I).

Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

41. Forslag til ændring i forsøgsordning til befordring af borgere med demenslidelse

Sagsfremstilling

Ledsagere til forsøgsordningen

Kommunen søgte i januar 2019 om 2.874.872 kr. fra puljen "Forsøgsordning til befordring af mennesker med en demensdiagnose” og fik beløbet bevilget fra Sundhedsstyrelsen til et 2 årigt projekt. Udvalget og byrådet godkendte bevillingssagen på møder i april og maj 2019.

Projektmidlerne blev bevilget til at hjælpe mennesker med en demenssygdom, med at blive transporteret til aktiviteter, hvor borgeren selv bestemmer, hvor turen går hen (fx familiebesøg, indkøb, en tur i skoven osv.).

Det praktiske arbejde vedrørende kørselsordningen har vist, at det ikke kan fungere med at medarbejdere tager med som ledsagere, da midlerne ikke må bruges til at finansiere dette. Til gengæld kan der ske finansiering af pårørende som ledsagere.

Det skyldes, at midlerne i projektet, jfr. Sundhedsstyrelsens vejledning, alene kan anvendes til selve kørslen, og ikke må anvendes til at dække udgifter til kommunalt personale i forbindelse med ledsagelse af borgeren på turen. Det betyder, at de 2,6 årsværk, der i projektets tidligere form var afsat til personale i de to år, er taget ud af projektet. Personaleressourcerne var i den tidligere ansøgning målrettet til at skulle omfatte information, opsporing af borgere eller anden drift af projektet. De 2,6 årsværk med følgeomkostninger svarer til 1.820.000 kr.

Det betyder, at hvis en borger ønsker en kørsel til f.eks. Helsingør med kommunal ledsager, må der alene anvendes puljemidler til at nedsætte prisen for borgeren i henhold reglerne i handicap-flex-ordningen, samt til dækning af ledsagerens kørsel. Der må derimod ikke anvendes midler til, at den kommunale ledsager kan blive i Helsingør eller til at køre retur alene. Udgiften for de timer, hvor ledsageren ikke kører med borgeren skal kommunen finansiere. Ligesom alle øvrige følgeudgifter også skal dækkes af kommunen.

Det er undersøgt i Sundhedsstyrelsen, om tilbuddet kan begrænses geografisk, og om det kan begrænses i forhold til omfanget af kommunal medarbejderledsagelse. Sundhedsstyrelsen præciserer, at det ikke er en mulighed. Det har derimod været en mulighed at ændre den kommunale ledsagelse til gratis ledsagelse af en pårørende til borgeren.

Projektet gennemføres i tæt samarbejde med demensteamet.

Beløb til den forventede kommunale ledsagelse returneres til Sundhedsstyrelsen

Udgiften til den forventede kommunale ledsagelse er taget ud af projektet svarende til 1.820.000 kr. Som konsekvens af dette, ændres den samlede bevilling fra Sundhedsstyrelsen fra 2.874.872 kr. til 1.054.872 kr. Bevillingen vedr. året 2020 blev behandlet af Byrådet, den 23. maj 2019, skal på baggrund af ændringen i projektet ændres fra 1.437.436 kr. til 1.054.872 kr. som nu er projektets samlede bevilling.


Lovgrundlag

 Finansloven 2019.


Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at


1. Der gives en indtægtsbevilling i 2020 på -1.437.436 kr. til udligning af bevilling afgivet af Byrådet den 23. maj 2019 til projekt ”Befordring af mennesker med konstateret demens, der bor i eget hjem”.


2. Der gives en udgiftsbevilling i 2020 på -1.437.436 kr. til udligning af bevilling afgivet af Byrådet den 23. maj 2019 til projekt ”Befordring af mennesker med konstateret demens, der bor i eget hjem”.


2. Der gives en indtægtsbevilling i 2020 på 1.054.872 kr. fra Sundhedsstyrelsen til projekt ”Befordring af mennesker med konstateret demens, der bor i eget hjem”.


3. Der gives en udgiftsbevilling i 2020 svarende til bevillingen fra Sundhedsstyrelsen på 1.054.872 kr.
Senior & Sundhedsudvalget, 25. februar 2020, pkt. 16:

Anbefales.


Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).

Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

42. Meddelelser

Sagsfremstilling

Sager direkte til behandling i byrådet:

 • Godkendelse af ændret sammensætning af udvalgsmedlemmer i Plan & Kulturudvalget og Beskæftigelses & Integrationsudvalget.
 • Godkendelse af ændret sammensætning af udvalgsmedlemmer i Plan & Kulturudvalget og Økonomiudvalget.
 • Sag fra Steen Petersen (O) - Ændring og tilpasning af integrationspolitikken.
 • Resultat af trafikanalyse for forlængelse af Gisselfeldvej. Sagen blev på Teknik & Miljøudvalgets møde 26. februar løftet til byrådet af Lars Folmann (O).
 • Orientering om sikkerhedsproblemer på Haslev Station. Sagen blev på Teknik & Miljøudvalgets møde 26. februar oversendt til byrådets orientering.

Orientering om KPO


Orientering om Femernbælt markedsføring


Placering af nye skattecentre

Skatteministeren har offentliggjort at der åbnes skattecenter i Fredericia og Frederikssund. Bilag vedhæftet.


Persondataforordningen - registrerede sikkerhedsbrud

Den vedhæftede oversigt viser de sikkerhedsbrud der er sket i februar 2020.

Økonomi


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Der blev orienteret om:


 • Foreningen KPO, Karise Permatopia Opskrivning er begæret konkurs.

 • René Tuekær (L) har fået henvendelser fra borgere om ønske til nye udstykninger i Faxe Ladeplads. Der gives en orientering på kommende økonomiudvalgsmøde.

 • Kommunens håndtering af situationen omkring coronavirus.

Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

43. Stillingtagen til udvikling af erhvervsjord i Eco Valley (Lukket)
44. Beslutning om prisfastsættelse af erhvervsjord og vejbetjening i Eco Valley (Lukket)
45. Beslutning om landsbrugsjord øst for Faxe skal udbydes til salg (Lukket)
46. Orientering om udbud af Grøndalsgrunden (Lukket)
47. Orientering om Faxe Ladeplads Havn (Lukket)
48. Lukket meddelelser (Lukket)