Økonomiudvalget - 04-09-2019

Referat
Dato:
Onsdag, 4 september, 2019 - 15:30
Hent som fil:
172. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.


Anne Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).

173. Orientering om budgetopfølgning pr. 31. maj 2019

Sagsfremstilling

I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige budgetopfølgninger. Disse foretages pr. 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. maj behandles på fagudvalgenes møder i august og herefter i Økonomiudvalg og Byråd i september.


Forud for udarbejdelsen af sagsfremstillingen er der afholdt dialogmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter på hvert fagområde samt fra økonomiafdelingen. Formålet har været at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.


I overensstemmelse med tidsplanen for genberegninger af de tildelte demografimidlerne vil der ved 2. budgetopfølgning blive taget stilling til frigivelse af låste demografimidler i budgetterne.


Der er i bemærkningerne til de enkelte udvalg anført evt. særlige usikkerhedsfaktorer i forhold til udarbejdelse af skønnene.

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling fremgår af bilag til sagsfremstillingen - dette dog først til økonomiudvalgets behandling af sagen.


Forventet forbrug drift

Der forventes driftsudgifter på 2.177,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 2.197,0 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 19,6 mio. kr., fordelt med 10,2 mio. kr. på serviceområderne og 9,4 mio. kr. på overførselsudgifter og ej-serviceområder.Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget, som er inklusiv budgetoverførsler fra 2018 og P/L-puljen. Det bør bemærkes, at P/L-puljen i 2019 for alle udvalg er låst. På grund af folketingsvalget og den manglende forhandling om kommunernes økonomi har KL ikke kunnet udsende pris- og lønskøn for juni. Dette anvendes til at beregne, hvor stor del af P/L-puljen, der skal frigives og dette vil først ske til budgetopfølgningen pr. 31. august. De anførte mer-/mindreforbrug for de enkelte udvalg er opgjort med forudsætning om, at PL-puljen frigives fuldt ud til områderne.


Teknik & Miljøudvalg

På Teknik & Miljøudvalgets område forventes mindreforbrug på 5,9 mio. kr. fordelt med 3,6 mio. kr. på Center for Plan & Miljø og 2,3 mio. kr. til Center for Ejendomme. For Center for Plan & Miljø skyldes mindreforbruget dels Landsbypuljemidler som ventes overført til 2020, samt en budget til uforudsete ændringer vedr. kollektiv trafik. For Center for Ejendomme skyldes mindreforbruget primært vintertjenesten.


Plan & Kulturudvalget

Der forventes ikke udfordringer med at overholde budgettet.


Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes mindreforbrug på 10,9 mio. kr., primært for Direktionen og Center for HR, Økonomi & IT. For Direktionen uddeles barselspuljen på ca. 4,0 mio. kr. i løbet af året til de områder, der har barsler.

For Center for HR, Økonomi & IT skyldes de forventede mindreudgifter fortsat forsinkelse på monopolbruddet samt budget til elever og ekstraordinære elever som udmøntes sidst på året.


Senior & Sundhedsudvalget

På Senior & Sundhedsudvalgets område forventes mindreudgift på 7,6 mio. kr. Dette skyldes primært negativ efterreguleringer af Kommunal Medfinansiering for aktiviteten i 2018 på 10 mio. kr., som skal afholdes på finansielle konti under Økonomiudvalget, hvorfor der på den øvrige del af driften skønnes et merforbrug på ca. 2,4 mio. kr. Når de endelige meldinger fra ministeriet/KL er modtaget, vil der blive søgt budgetomplacering af det eksakte beløb vedrørende medfinansieringen.


Beskæftigelses & Integrationsudvalget

På Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område forventes mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Center for Familie, Social & Beskæftigelse har stort fokus på indsatsen 'fra ledighedsydelse til fleksjob' samt indsats omkring omlægning af aktivering under driftsloftet til mere virksomhedsrettede tiltag.


Socialudvalget

Som følge af stigende udgifter på flere områder har Center for Familie, Social & Beskæftigelse iværksat flere tiltag med henblik på at reducere driftsudgifterne. På baggrund af de iværksatte tiltag på Socialudvalgets område forventes budgettet overholdt.


Børn & Læringsudvalget

Merforbruget på Børn & Læringsudvalgets område skyldes først og fremmest en stigning i elever visiteret til støttetimer og specialtilbud samt befordring af elever i specialtilbud m.v.

Børn & Læringsudvalget vedtog på sit møde den 26. juni 2019 en handleplan med kompenserende tiltag for 5,6 mio. kr., hvorefter området forventes at overholde budgettet for 2019. Konsekvensen af den vedtagne handleplan vil være synlig i beregninger og tabeller ved budgetopfølgningen pr. 31. august.


Serviceramme

Kommunens serviceramme for 2019 er som udgangspunkt lig med det oprindelige budget og udgør 1.534,2 mio. kr. Hertil skal korrigeres for nye opgaver, som kommunerne bliver kompenseret for (DUT). Der forventes forbrug på serviceområderne på 1.538,6 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 4,4 mio. kr. over kommunens udmeldte serviceramme. (I dette tal er dog ikke medregnet handlingsplanen som vedtaget af BLU på juni-mødet, som reducerer serviceudgifter med 5,6 mio. kr.)

Der vil ske ændring af servicerammen i 2019 forårsaget af ændrede P/L-skøn fra KL og de ovenfor nævnte DUT-reguleringer, men det må forventes, at kommunen under et er udfordret i forhold til at overholde servicerammen.


Demografimidler i budget 2019

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 blev der til Socialudvalget, Senior & Sundhedsudvalget samt Børn & Læringsudvalget beregnet budgetmidler som følge af demografitildelinger. For Børn & Læringsudvalget var

opgørelsen negativ og skulle udmøntes direkte. For Socialudvalget og Senior & Sundhedsudvalget var opgørelserne positive og aktivitetsopgørelserne viser nu, at de låste demografimidler bør frigives. Demografimidlerne indgår i de korrigerede budgetter.


Forventet forbrug anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 74,4 mio. kr. i forhold til et korrigeret anlægsbudget på netto 70,8 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært overførte igangværende og ej påbegyndte anlægsarbejder fra budget 2018 til budget 2019.

 

 


Anlægsramme

Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles på bruttoanlægsudgifter. Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 64,1 mio. kr. svarende til det oprindelige bruttoanlægsbudget. Der er i løbet af 2019 sket tilretning af budgettet som følge af konkrete byrådsbeslutninger. Herudover er der med overførselssagen sket en netto forøgelse af anlægsbudgettet på 8,0 mio. kr. (brutto udgift på 34,1 mio. kr. og indtægt på 26,1 mio. kr.) Med de anførte skøn lander bruttoanlægsudgifter på ca. 88,6 mio. kr. Der har de senere år været økonomisk betydelige anlægsprojekter, som er blevet udskudt til efterfølgende år grundet forskellige forhold. Det vides pt. ikke om der sker tilsvarende overførsel fra 2019 til 2020, men der er risiko for, at kommunen rammes af sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.


Der bør derfor være stort fokus på overholdelse af anlægsrammen. Dette kan ske ved udskyldelse af anlægsprojekter til 2020 eller flytning af udgifter til drift i det omfang dette lader sig gøre.


Finansiering og finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen forventet mindreindtægt på ca. 3,9 mio. kr. i tilskud og udligning. Dette skyldes primært 10 mio. kr. i forventet negativ efterregulering af Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet for 2018. Denne udgift er reduceret i skønnet på Center for Sundhed og Pleje, idet regeringen har givet kommunerne budgetsikkerhed på KMF. Herudover forventes merindtægt vedrørende aldersbetinget udgiftsbehov som er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet på 6,9 mio. kr.

Endvidere forventes mindreudgift på 0,7 mio. kr. til renter og afdrag grundet merindtægt som følge af omlægning fra obligationer til aktier.Likviditet

Ved årets begyndelse var der budgetteret med en forøgelse af kassebeholdningen på 3,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen en reduktion af kassebeholdningen på 6,5 mio. kr.


Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten, som i henhold til lånebekendtgørelsen opgøres som den gennemsnitlige daglige beholdning over de seneste 12 måneder.

Likviditeten udgjorde 143,1 mio. kr. ultimo 2018 og pr. 31. maj 2019 var den faldet til 122,9 mio. kr., hvilket svarer til 3.365 kr. pr. indbygger jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelsesmetode. Likviditeten skønnes pr. ultimo 2019 at ligge i niveauet 105-110 mio. kr.


Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at lande ca. 19,6 mio. kr. lavere end det korrigerede budget 2019, som er inklusiv P/L-puljen.

Serviceudgifterne ligger med de skønnede forbrug ca. 4,4 mio. kr. over den udmeldte serviceramme, mens overførselsudgifterne ligger 9,4 mio. kr. under det korrigerede budget.


Vedrørende anlægsudgifter er der i skønnene tilkendegivet, at der forventes bruttoanlægsudgifter på ca. 88,6 mio. kr. Dermed vil kommunens andel af den samlede anlægsramme udmeldt i Økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og KL blive overskredet. De øgede anlægsudgifter skyldes overvejende forbrug vedrørende igangværende anlæg, hvor budgettet ventes overført i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2018 til 2019. 

 

Ved årets begyndelse var der budgetteret med en forøgelse af kassebeholdningen på 3,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen en reduktion af kassebeholdningen på 6,5 mio. kr.


Risiko for sanktion?

De, i opfølgningen skønnede serviceudgifter, ligger over den udmeldte serviceramme. Risikoen for individuel sanktion vurderes derfor at være til stede, mens der ligeledes er risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.


Faxe kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 64,1 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne skønnes at udgøre 88,6 mio. kr. og der må dermed forventes risiko for sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen, men det afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét.

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov.

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller

 1. At budgetopfølgningen tages til efterretning,
 2. At centrene fortsat har stort fokus på budgetoverholdelse,

Teknik & Miljøudvalget, 28. august 2019, pkt. 115:

Anbefales.


Plan & Kulturudvalget, 27. august 2019, pkt. 105:

Anbefales.

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).


Senior & Sundhedsudvalget, 20. august 2019, pkt. 80:

Anbefales.


Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 26. august 2019, pkt. 56:

Anbefalet.

Steen Andersen deltog i stedet for Finn Hansen ved dette punkt.

 

Socialudvalget, 26. august 2019, pkt. 74:

Anbefalet.


Børn & Læringsudvalget, 28. august 2019, pkt. 76:

Anbefales.

Michael Rosendahl (V) deltog i stedet for Dorthe Egede Borg (V)

Beslutning

Anbefales.


Anne Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).

174. Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo august 2019

Sagsfremstilling

Aktuelle tal er ikke til rådighed til økonomiudvalgsmødet den 4. september 2019.

Sagsdokumenterne vil blive tilsendt økonomiudvalgets medlemmer, når materialet er færdigt (forventet 6. september).

Sagen behandles i Byrådet den 12. september på sædvanlig vis.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & It indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).

175. Orientering om budget 2020 - 2023

Sagsfremstilling

Den økonomiske rammeudfordring er på 111,4 mio. kr. Rammeudfordringen vil yderligere blive påvirket af blandt andet demografiregulering samt indgåelse af aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2020.


Tidsplan for budget

Processen omkring indgåelse af aftale mellem regeringen og KL er først igangsat ultimo august og den kommunale budgetvedtagelse er forlænget til den 5. november 2019. Budgetprocessen er tilsvarende ændret, således:


16. september

Budgettemadag – Byrådet

Ekstraordinært

18. september

1. budgetbehandling i Økonomiudvalget

Ekstraordinært

26. september

1. budgetbehandling i Byrådet

Ekstraordinært

30. september

1. budgetforhandlingsdag

Ekstraordinært

1. oktober

Borgermøde

Ekstraordinært

7. oktober

2. budgetforhandlingsdag

Ekstraordinært

9. oktober

3. budgetforhandlingsdag

Ekstraordinært

11. oktober

Frist for de politiske gruppers aflevering af forslag til budget


21. oktober

Takstbehandling i fagudvalgene

Ekstraordinært

24. oktober

2. budgetbehandling i Økonomiudvalget

Ekstraordinært

31. oktober

2. budgetbehandling i Byrådet

Ekstraordinært


Budgettemadag:


Foreløbigt program for budgettemadag den 16. september er vedlagt.


Befolkningstal

Det er i budgetvejledningen anført, at der orienteres om befolkningstallet pr. 1. januar, 1. marts og 1. maj.

Pr. 1. januar udgør befolkningstallet 36.513 indbyggere.

Pr. 1. marts udgør befolkningstallet 36.504 indbyggere.

Pr. 1. maj udgør befolkningstallet 36.504 indbyggere.

Pr. 1. juni udgør befolkningstallet 36.564 indbyggere.

Pr. 5. august udgør befolkningstallet 36.539 indbyggere.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Faxe Kommunes Budgetvejledning for 2020 - 2023.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Der blev orienteret om forkortede frister ved udsendelse af dagsorden til de ekstraordinære møder.


Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).

176. Status på nærværsprojekt

Sagsfremstilling

Formålet med Nærværsprojektet er at skabe udviklende og attraktive arbejdspladser, herunder støtte lederne med at nedbringe sygefraværet, styrke nærværet og øge trivslen på arbejdspladserne. Konceptet tilbyder støtten på fire niveauer (organisation, ledelse, arbejdsplads og medarbejder).


Coachingforløb for ledere:

I rammen af nærværsprojektet har 16 ledere deltaget i coachingforløb med udgangspunkt i hver deres personlighedstest, for at styrke deres lederkompetencer. 12 af lederne har deltaget i evaluering af forløbet og blevet retestet for at dokumentere udviklingen. Evaluering er sket på baggrund af 9 spørgsmål (se bilag 1).


Evaluering af Coaching:

Alle ledere viser en forbedring af deres lederkompetencer. Nogle ledere har flyttet sig ret markant og andre en smule. Markant udvikling ses ved ledere, der har øvet sig mest i nyerhvervede kompetencer. Denne udvikling af lederne skal over tid forankre sig, så de nye kompetencer bliver en integreret del af lederens personlige styrker. Dette kræver fortsat øvelse og coaching.


Nye udviklingsprocesser på arbejdspladser (se bilag 2):

Nærværsprojektet har i august gennemført opstartspræsentationer for TRIO’er og medarbejdere på følgende arbejdspladser:

 • Center for Børn & Undervisning, Østskolen, Afd. Rollo.
 • Center for Børn & Undervisning, Østskolen, Afd. Hylleholt.
 • Center for Børn & Undervisning, Østskolen, Afd. Karise.
 • Center for Børn & Undervisning, Østskolen, SFO Hyllen.
 • Center for Børn & Undervisning, Østskolen, SFO Solhøjen.
 • Center for Børn & Undervisning, Østskolen, SFO Tandhjulet.

Ved præsentationen blev der på samtlige arbejdspladser udtrykt tilslutning til at igangsætte den videre proces. Oprindeligt var processerne på arbejdspladserne planlagt til at blive afviklet i august / september måned, men samtlige arbejdspladser (undtagen SFO Hyllen), har ønsket at rykke processerne til efteråret grundet lokale forhold.


Afsluttede udviklingsprocesser på arbejdspladser:

 • Center for Familie, Social & Beskæftigelse, Socialpædagogisk Center, Rådhusvej 67.
 • Center for Sundhed og Pleje, Dalby Ældrecenter.

Evaluering af indsatser:

Ændringer af sygefraværsmønsteret på de to arbejdspladser er som følgende:


På Rådhusvej 67 opleves der et klart fald i sygefraværet i 2019. I første kvartal 2018 var fraværet på 20,88 %. I første kvartal 2019 på 5,58 %.


Periode

Samlet fravær

Kort fravær

Langt fravær

1. kvartal 2017

12,32%

12,32%

0,00%

2. kvartal 2017

7,10%

7,10%

0,00%

1. kvartal 2018

20,88%

8,34%

12,54%

2. kvartal 2018

14,29%

2,62%

11,63%

1. kvartal 2019

5,58%

5,58%

0,00%

2. kvartal 2019

3,28%

3,28%

0,00%


På Dalby Ældrecenter kan der endnu ikke konstateres et fald i fraværet. Dette skyldes enkelte medarbejderes langtidsfravær. Disse sager er håndteret. Der er aftalt opfølgning, men ikke i regi af nærværsprojektet. I andet kvartal 2018 var fraværet på 5,90 %. I andet kvartal 2019 på 10,04 %.


Periode

Samlet fravær

Kort fravær

Langt fravær

1. kvartal 2017

4,46%

4,46%

0,00%

2. kvartal 2017

3,24%

2,90%

0,34%

1. kvartal 2018

7,49%

3,72%

3,77%

2. kvartal 2018

5,90%

3,43%

2,47%

1. kvartal 2019

6,70%

3,06%

3,64%

2. kvartal 2019

10,04%

2,30%

7,74%


En forudsætning for at bibeholde det lave fravær og evt. sænke det yderligere, er at holde fokus på de udviklingspunkter der har været drøftet i processen, samt at TRIO/arbejdsmiljøgruppe har fokus på sygefraværet, og er hurtige til at sætte ind. Dette kræver en klar prioritering hos lederen.


Status på udvikling af værktøjer og konkrete indsatser:

 1. Nærværsprojektet har færdiggjort digitaliseringen af arbejdsklimamålingen, hvilket reducerer tid til administration i nærværsteamet.
 2. Nærværsprojektet arbejder fortsat på at færdiggøre evalueringsskema til måling af effekt af de forskellige processer.
 3. Nærværsprojektet arbejder på at udvikle et trænings- og undervisningsforløb i konflikthåndtering.
 4. I takt med at ledelsesinformationssystemet KOMLIS bliver implementeret ultimo 2019 vil statusrapporteringerne indeholde statistikker over ændringer i sygefraværsmønsteret på de arbejdspladser, hvor processerne er afsluttet.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).

177. Orientering om personaleomsætningen 2018

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede i møde den 13. maj 2019, at genbehandle sagen vedrørende personaleomsætning, opdelt på centre og afdelinger, og opdelt i tidsintervaller på henholdsvis 3 og 12 måneder. Formålet er at afdække om der på center- og afdelingsniveau er sammenhæng med højt sygefravær og høj personaleomsætning.


På afdelingsniveau kan der ses en svag sammenhæng mellem afdelinger med et højt sygefravær og en høj personaleomsætning.


Sammenlignet med sammenlignelige kommuner (Ringsted, Stevns, Sorø, Næstved og Vordingborg), har Faxe Kommune en højere personaleomsætning over en periode på 12 måneder målt i 2018. Faxe Kommune er således den kommune af sammenligningskommunerne, der har den højeste personaleomsætning på 17,4 %. Dette er 1,7 procentpoint over landsgennemsnittet på 15,7 %. Næstved har den laveste personaleomsætning med 14,1 %.


Kommunens personaleomsætning over en periode på 3 måneder udgør 4,4 %. Dette niveau er højere sammenlignet med de 5 udvalgte sammenligningskommuner. Kun Ringsted har en højere personaleomsætning med 4,9 %. Landsgennemsnittet indenfor dette tidsinterval ligger på 4,8 %.


Af kommunens centre ligger følgende i 2018 over landsgennemsnittet på 15,4 %:

1) Center for Familie, Social & Beskæftigelse (20,3 %)

2) Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice (18,7 %)

3) Center for Børn & Undervisning (16,3 %)


Der er i alt 23 afdelinger, der har en personaleomsætning over landsgennemsnittet.

På trods af at Center for Sundhed & Pleje samlet set ikke har en høj personaleomsætning, ses der et stort antal afdelinger der ligger over landsgennemsnittet. Når centeret alligevel ligger under landsgennemsnittet, skyldes det også et stort antal afdelinger, der ligger under landsgennemsnittet.


Sammenhold med sygefravær

Et højt sygefravær kombineret med en høj personaleomsætning kan være indikator for mistrivsel. Sammenholdes personaleomsætningen med sygefraværet ses der i alt 11 afdelinger. der ligger over landsgennemsnittet på begge parametre. Der ses derfor kun en svag sammenhæng mellem personaleomsætningen og sygefraværet.


Nyansættelser

I 2018 har der i alt været 327 fratrædelser, der er sket indenfor 12 måneder af ansættelsesdatoen.

101 af disse fratrædelser er sket indenfor 3 måneder af ansættelsesdatoen, og 226 mellem 3 og 12 måneder af ansættelsesdatoen.

Dele af ovennævnte statistik er ikke i overensstemmelse med tidligere fremlagte tal på Økonomiudvalgsmødet den 13. maj 2019. De tidligere fremlagte tal udgjorde kun dele af den totale personaleomsætning.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).

178. Beslutning om analyser på indkøbsområdet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget blev den 12. juni af §17, stk. 4 udvalget om regelforenkling præsenteret for et oplæg om effektivisering af indkøbsområdet. Effektiviseringen kan ifølge oplægget ske ved at indgå en aftale med firmaet Bubobubo. Bubobubo mener at der i en kommune, som Faxe Kommune, vil være et væsentligt årligt besparelsespotentiale.


I denne sag præsenteres indkøbsafdelingens vurderinger af oplægget fra Bubobubo.


Tilbud fra Bubobubo

Analysevirksomheden Bubobubo og IKR Consulting Group samarbejder om analyser af kommuners indkøbsområder, og tilbyder analyser af forskellige indkøbskategorier. I oplægget er der stillet 20 forslag/kategorier. En indkøbsanalyse indeholder en kortlægning af indkøbsmønstre og forbrug, samt forslag til konkurrenceudsættelse af området. Kortlægningen viser også i hvilket omfang der indkøbes på de tilgængelige indkøbsaftaler. Herudover udarbejdes en samlet afleveringsrapport indeholdende prognose for økonomisk potentiale og en plan for hvordan potentialet kan realiseres. Honoraret for denne ydelse udgør ca. 440.000 kr.


Indkøb i Faxe Kommune er organiseret sammen med Næstved og Vordingborg kommuner i Sydsjællands Udbuds- og Indkøbssamarbejde (SUI), FUS (Fælles Indkøb Sjælland) og SKI (Statens og Kommunernes Indkøb)


Indkøbsafdelingens vurdering af den beskrevne metode og det økonomiske potentiale skal ses i lyset af det arbejde med optimering af indkøbsområder, der allerede udføres i regi af indkøbssamarbejdet.


Indkøbsafdelingen vurderer, at tilbuddet fra Bubobubo kan være et godt supplement til det stykke arbejde, der allerede udføres, hvor fokus er på stordriftsfordele, udbudsforpligtelse og aftaleoverholdelse. Indkøbsafdelingen har grebet opgaven anderledes an, ud fra en betragtning om at de 3 samarbejdende kommuner skal følges ad i de opgaver, der prioriteres. Så vi udnytter vores ressourcer og kompetencer bedst muligt. Herunder prioriteres der også ressourcer til at hjælpe centrene med at realisere gevinsterne.

 

Når indkøbsafdelingen arbejder med analyser af forskellige varegrupper arbejdes der med samme metode som Bubobubo. Medarbejdere fra indkøbsafdelingen er også i dialog med ledere og medarbejdere fra de centre, som foretager de konkrete indkøb, og drøfter hvordan man ved at ændre indkøbsmønstre kan opnå besparelser. Erfaringen er, at ændringer i indkøbsvaner kræver tid og kun opnås via vedvarende dialog og gode relationer. Indkøbsafdelingen arbejder derfor med analyse af færre indkøbskategorier end Bubobubo, fordi analysearbejdet kun er første skridt på vejen i forhold til at realisere indkøbsgevinster. Indkøbsafdelingen analyserer ikke flere indkøbskategorier end, at der også er ressourcer til at hjælpe organisationen med at realisere gevinsterne.


Bubobubo tilbyder også assistance med at realisere de gevinster de peger på. Det vil betyde, at Bubobubo skal arbejde med ledere og medarbejdere, der foretager indkøb. Den viden og indsigt det giver om adfærd og indkøbsmønstre vil vi anbefale, at vi fastholder i kommunen. Men et samarbejde med Bubobubo på analysesiden vil kunne betyde at medarbejderne i indkøbsafdelingen kan frigøres fra analysedelen, og i højere grad fokusere på at hjælpe centrene med at realisere gevinsterne.


Vordingborg Kommune har indgået aftale med bubobubo om analyse af 20 indkøbskategorier. Analysen forventes at foreligge primo september 2019. Når den viden er tilgængelig, anbefaler vi at sagen præsenteres på ny.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi og IT indstiller,

 • At orienteringen tages til efterretning.
 • At sagen genoptages når resultatet af analysen lavet for Vordingborg Kommune kendes, sammen med en vurdering af muligheden for at realisere potentialet.

Beslutning

Godkendt.


Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).

179. Beslutning om revidering af indkøbspolitik

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgsmødet den 6. marts 2019 rejste byrådsmedlem Eli Jacobi Nielsen (O) en sag vedrørende revision af indkøbspolitikken. Sagen blev løftet til Byrådet og referat af sagens behandling er tilføjet som bilag.


Regler om mærkning

Mærkningsreglerne for fødevarer er reguleret på EU-plan, og medlemsstaterne har i fællesskab besluttet, hvilke oplysninger, der skal være obligatoriske på en fødevare, som markedsføres indenfor EU. Mærkning af kød med slagtemetode er eksempelvis ikke en af de obligatoriske oplysninger, men man kan som producent/detailhandler vælge frivilligt at mærke med slagtemetode under forudsætning af, at forbrugeren ikke vildledes.

Da reglerne for mærkning af fødevarer er harmoniseret i EU, har de enkelte medlemsstater ikke mulighed for, at fastsætte nationale regler på området.


Hvis vi som kommune ønsker at borgere skal kunne fravælge produkter, for hvilke der er betalt afgift til religiøse eller kulturelle organisationer, kan vi rette henvendelse til vores leverandører og bede dem om at spørge producenterne, om de frivilligt vil mærke deres produkter med eventuelle certificeringer.


I Faxe indkøbes stort set alle fødevarer igennem firmaet Hørkram, som er en grossist indenfor levnedsmidler. Hørkram er leverandør under SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsaftaler), som vi er tilsluttet. SKI-aftalen omfatter 10 hovedproduktgrupper af økologiske og konventionelle fødevarer, som fordeler sig på ca. 4.500 varer, som i princippet alle kan være certificerede.


Administrationen har været i kontakt med Hørkram, som oplyser at Hørkram ikke kan stille garanti for, at varer er certiciferede, da det ikke er et krav til leverandører, at de skal oplyse herom. Vi kan ikke stille krav til Hørkram om at alle producenter skal bekræfte eller afkræfte om produkter er certicerede, fordi kravene stilles af SKI . Hvis vi ønsker at producenter skal mærke deres varer med eventuel certificering, skal det ske ved at stille krav til SKI, som er ansvarlig for udbudsbetingelser. SKI er netop ved at gennemføre nye udbud. Det betyder, at hvis vi ønsker at mærkning af certificering skal indgå i kravspecifikationerne, kan det tidligst ske ved det næste udbud, som SKI afvikler om cirka 4 år. Og det kræver at SKI er enige i, at det skal indgå i kravspecifikationen. Alternativt skal Faxe Kommune selv gennemføre udbud og fastsættelse af krav, hvilket vil være vanskeligt af ressourcemæssige årsager.


Andre kommuner

I Horsens har man på Børne- og Uddannelsesudvalget behandlet en lignende sag. I praksis betyder det, at Horsens mad- og måltidspolitik er revideret således, at forholdet er omtalt. Af politikken fremgår det, at der på dagtilbudsområdet tages hensyn til børn med særlige måltidsbehov samt, at der vises hensyn og respekt for forskellige religiøse og kulturelle forskrifter. Herudover vægtes det højt, at der serveres sunde og nærende måltider, der lever op til Fødevarestyrelsens anbefalinger. Deres måltidspolitik rummer således muligheden for at der i de enkelte dagtilbud kan tages hensyn til forældre, der eksempelvis ønsker, at deres børn får serveret ikke-rituelt slagtet kød.


Af sagen fremgår det, at det er skolebestyrelsen på den enkelte skole, der tager stilling til, om der skal være madordning på skolen, og i så fald hvad madordningen skal være, hvorfor der gives mulighed for at kontakte skoleledelsen med eventuelle ønsker, der skal løftes/drøftes i Skolebestyrelsen.


Også i Roskilde, Randers og Aabenaa har der været drøftelser om mærkning af fødevarer, dog uden at det har ført til beslutninger om at ændre i politikker.


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at der ikke foretages ændringer i indkøbspolitikken.

Beslutning

For indstillingen stemte Ole Vive (V), Dorthe Egede Borg (V), Knud Erik Hansen (A), Anna Camilla Meyer (A), René Tuekær (L) og Nadia Bruun Thurø (Ø).


Eli Jacobi Nielsen (O) stemte imod, idet der til næste udbudsrunde henstilles til SKI, at der ønskes en kravspecifikation til certificering.


Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).

180. Forslag fra § 17, stk. 4 udvalget til forenklingsprojekt

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune orienterede på møde i § 17, stk. 4 udvalget om regelforenkling den 14. august 2019, jf. vedlagte, om et gennemført forenklingsprojekt "Kerneopgaven i Centrum."

Formålet med projektet var at udvikle og afprøve en model/metode til at forenkle hverdagspraksis i organisationen med henblik på at frigøre tid til kerneopgaven, højne kvaliteten i opgaveløsningen og forbedre arbejdsmiljøet.

På baggrund af de positive erfaringer fra Høje-Taastrup Kommune besluttede § 17, stk. 4 udvalget at foreslå Økonomiudvalget, at der i Faxe Kommune udvælges et antal institutioner/afdelinger (4-6) inden for henholdsvis børne- & undervisningsområdet og sundheds- og plejeområdet, hvor MED-repræsentanter og ledere i fællesskab beskriver forhold, der opleves begrænsende i hverdagen og ikke skaber værdi over for borgerne. Hvilke administrations- og dokumentationsopgaver kan evt. forenkles med henblik på at skabe mere tid for medarbejdere og ledelse til kernevelfærden?

Der kan eksempelvis være tale om to skoleafdelinger, en daginstitution, et ældrecenter, en hjemmeplejegruppe og sygeplejen.

Afsættet for arbejdet kan være følgende spørgsmål:

Hvad oplever medarbejdere og ledere, der forstyrrer arbejdet med kerneopgaven i hverdagen?

Arbejdet iværksættes ca. 1. oktober og afsluttes senest 15. december 2019.

Der foreslås følgende tidsplan:

 • 18/9:  §17, stk. 4 udvalget drøfter Økonomiudvalgets beslutning.
 • X/X: Udvalget introducerer workshop(s) på en institution/institutioner.
 • X/X: Udvalget introducerer workshop(s) på en institution/institutioner.
 • 18/12: Udvalget gennemgår og drøfter det indkomne materiale.
 • 22/1: Udvalget fortsætter bearbejdningen af materialet. Skyldes udfordringen lovgivning, byrådsbeslutninger, regler fra administrationen eller regler fra arbejdspladsen? Hvordan kan der handles i forhold til det der bøvler?
 • 26/2: Udvalget vurderer på baggrund af materialet og drøftelser på tidligere møder, sine anbefalinger. Det drøftes, hvordan de beskrevne forstyrrelser kan håndteres: Kan de fjernes eller forandres?

Anbefalingerne oversendes til Økonomiudvalget, så sagen kan behandles på møde den 1. april 2020.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

§ 17, stk. 4 udvalget om regelforenkling indstiller,

 • at der udvælges et antal institutioner, og
 • at arbejdet iværksættes som beskrevet.

Beslutning

For indstillingen stemte 4, Ole Vive (V), Dorthe Egede Borg (V), Eli Jacobi Nielsen (O) og René Tuekær (L), og at der udvælges 5 institutioner; en skoleafdeling, en daginstitution, et ældrecenter, en hjemmeplejegruppe og sygeplejen.


Imod indstillingen stemte 3, Knud Erik Hansen (A), Anne Camilla Meyer (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø), idet en eventuel forudsætning for at støtte projektet er, at det er frivilligt for institutionerne at deltage.


Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).

181. Beslutning om projekt "Vi forskønner naturen i Faxe Kommune" skal fortsætte

Sagsfremstilling

Som besluttet på mødet d. 24. juni 2019 har administrationen belyst projektet ”Vi forskønner naturen i Faxe Kommune” yderligere. Udvalget skal beslutte om projektet skal fortsætte efter 30. september 2019 samt forslag til finansiering af en evt. forlængelse frem til d. 30. september 2020. I denne sag fremlægger administrationen derfor en kort evaluering af projektet samt uddyber fordele, ulemper og økonomiske hensyn ved projektet. Dagsordenspunktet fra d. 24. juni 2019 inklusiv beslutning er vedlagt som bilag.

Evaluering
Projektet som har 40 pladser, understøtter positivt tilgangen om "at vende borgeren i døren" idet det anvendes som straksaktivering. Straksaktivering betyder at borgeren ved henvendelse til kommunen om økonomisk bistand, kan henvises direkte til projektet med opstart følgende hverdag.

At blive henvist til straksaktivering, vurderes at medføre at Faxe Kommunes unge borgere reflekterer en ekstra gang over deres situation og de overvejer gerne de andre muligheder for indtjening f.eks. via vikarbureauer eller fritidsjob, som de bliver præsenteret for af ungeguiderne på UngeVejen.

For målgruppen over 30 år, har vidensdeling i lokalsamfundet omkring kommunens anvendelse af straksaktivering medvirket til, at målgruppen afventer med at søge kontanthjælp. Ansøgerne har derved typisk selv forsøgt andre muligheder, før de retter henvendelse til kommunen.

I perioden 1.1 – 30.6.2019 påregnes det, at ca. 15 borgere er ”vendt i døren” – hvilket svarer til en besparelse på ca. 10 årsværk.

Projektet kan derfor give anledning til at antage, at understøtte ikke blot at flere borgere kæmper for at undgå offentlig forsørgelse, men også at medvirke til en opdragende kultur i kraft af "noget for noget" tilgangen, hvor man skal arbejde for sin ydelse.

Jobformidlere og ungeguider oplever, at visitationen til straksaktivering via projektet forløber smidigt. I projektet anvendes systemet Connect, som betyder automatisk registrering af fravær, som tilgår ungeguider og jobformidlere samme dag, hvilket giver mulighed for hurtig partshøring og eventuel sanktion. Borgerne oplever derved sammenhæng mellem handling og konsekvens.

Ved visitationssamtale, oplyses borger om konsekvenserne for egen økonomi og pligter, ved at være i aktivering frem for i ordinær beskæftigelse. Dette medvirker til, at skabe en økonomisk indsigt hos den enkelte borger – som hurtigt ser fordelen ved at f.eks. blot få timers ordinært arbejde, specielt for ungegruppen, betyder uafhængighed og samtidig en indtægt, som er højere end uddannelseshjælp.

Projektet er oprindeligt målrettet unge under 30 år, men fordi projektet har haft stor effekt, henvises borgere over 30 år også til projektet, såfremt der er plads. De positive resultater har også betydet, at Jobcentret har valgt at tilkøbe yderligere straksaktiveringspladser på Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU). Disse anvendes primært til målgruppen over 30 år.

En udfordring i projektet kan være, at både borgere og Jobcenteret oplever, at der kan være mangel på opgaver og opgavetyper, til borgerne inden for rammerne af dispensationen.

Nedenfor vises belægningsgraden for nytteindsatsen i Faxe Kommune. Når belægningsgraden ikke er 100 %, skal der lægges til grund, at der ikke kan tilmeldes en ny borger, før en anden borger er afmeldt, hvorved der kan opstå ”huller” i belægningen. Der kan også opstå "huller" ved eksempelvis studiestarts perioder, fx er der aktuelt 15 deltagere i projektet, som forventes at overgå til uddannelse og SU efter sommerferien 2019. Dette vil automatisk generere et større antal ledige pladser, som dog gradvist vil blive fyldt op.  


Belægningsgrad:

Straksaktivering

Antal pladser

Belægningsgrad

Faxe i Forskønnelse

40

75 %

Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU)

15

79 %


Projektets økonomi
2019 er der budgetteret med et forbrug på 1.020.000 kr. for "Vi forskønner naturen i Faxe Kommune" projektet. Driftsudgiften for 2020 forventes at være tilsvarende. Forbruget udgør arbejdsløn til to ansatte, samt mindre mindre udgifter til arbejdstøj og diverse udstyr. Ifølge den seneste budgetopfølging fra d. 31.5.2019 forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på Beskæftigelses & Intgrationsudvalgets område. Derved finansieres projektets løbetid i resten af 2019. Administrationen finder finansiering til projektet i 2020.

Den budgetterede ugentlige udgift pr. deltager i projektet kan udregnes til 500 kr. når der tages udgangspunkt i 52 uger. Til sammenligning koster nytteindsats pladser hos FSU og øvrige leverandører 1.400 kr. pr. deltager pr. uge. Altså en merudgift på 900 kr. pr. deltager pr. uge. Hertil skal lægges den forøgede administrative arbejdstid, der vil være forbundet med at etablere enkeltstående nytteindsatspladser i kommunen.

Dispensation
Faxe Kommune har i samarbejde med de faglige organisationer modtaget en dispensation fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) til etablering af og senest til udvidelse af projektet. Projektet har dispensation til at optage 40 borgere. Det betyder at borger kan starte direkte i projektet uden godkendelse af forholdstalserklæring. Dette betyder, at der i hvert enkelt tilfælde ikke, skal foretages en individuel godkendelse af ethvert forløb af en tillidsmand på den pågældende arbejdsplads. Skal borger placeres i en nytteindsats, hvor der ikke foreligger dispensation, skal tillidsmanden på arbejdspladsen underskrive en forholdstalserklæring inden borger kan starte op i indsatsen. Dette vil betyde en forsinkelse af processen på mellem 8 og 14 dage før den enkelte borgere kan starte op i et forløb. Dette vil betyde at straksaktiveringseffekten vil bortfalde.

Registrering og anvendelse af Connect, vil desuden ikke være hensigtsmæssigt ved enkeltstående nytteindsatspladser, da systemet er beregnet til holdforløb. Opfølgning på evt. fravær vil derfor skulle ske manuelt, hvilket vil forsinke registreringer og udmøntning af evt. sanktion, hvorved oplevelsen af sammenhæng mellem adfærd og konsekvens formindskes. Herudover vil arbejdsbyrden for både arbejdspladsen som stiller en nytteindsatsplads til rådighed og medarbejderne i Jobcenteret blive øget.

Dispensationen til projekt ”Vi forskønner naturen i Faxe Kommune” løber frem til d. 24. september 2020. Dispensationen angiver 40 pladser og hvilke arbejdsopgaver, der må varetages.

Anbefaling
På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen at projekt ”Vi forskønner naturen i Faxe Kommune” fortsætter frem til dispensationen udløber i september 2020. Samtidig anbefales det at perioden indtil udløb af dispensationen, anvendes til at afklare, hvorvidt projektet ønskes yderligere forlænget, samt mulighed for i samarbejde med de faglige organisationer, at tilføre flere opgaver til projektet - alternativt afsøges nye former for nytteindsats/straksaktivering for at opnå samme eller endnu bedre effekt.

Endelig anbefales det, at der søges dispensation for yderligere to år, sådan at dispensationen foreligger, hvis det ønskes at forlænge projektperioden med yderligere to år.

Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Økonomi

Anvisning til finansiering af projektets økonomi:
I 2019 og 2020 finansieres projektet af det forventede mindreforbrug, som følge af et faldende antal borgere på kontant- eller uddannelseshjælp. Projektet finansieres således inden for Beskæftigelses & Integrationsudvalgets egen ramme. Det tilføjes at projektets økonomi er uden for Faxe Kommunes serviceramme.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

 • projekt ”Vi forskønner naturen i Faxe Kommune” fortsætter frem til dispensationen udløber i september 2020 med den anviste finansiering, og at
 • administrationen søger dispensation for yderligere 2 år således, at udvalget primo 2020 har mulighed for at beslutte at udvide projektperioden med yderligere 2 år Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 26. august 2019, pkt. 59:

Anbefalet.


Steen Andersen deltog i stedet for Finn Hansen ved dette punkt.

Beslutning

Anbefales med følgende præcisering, der findes finansiering til indsatsen i hele 2020 og overslagsårene. Midlerne afsættes indenfor eksisterende budget til området.


Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).

182. Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 og lokalplan 400-27 Solcellepark på Tryggevælde Mark

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 og lokalplan 400-27, med tilhørende miljøvurdering, er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra Holmegaard, Juellinge og Tryggevælde Godser som ønsker at etablere en solcellepark på godsets mark – Tryggevælde Mark. Lokalplanområdet er på ca. 74 ha og ligger i den nordøstlige del af Faxe Kommune, mellem Karise og Hårlev, og tæt på grænsen til Stevns Kommune.


Det vurderes at arealet er velvalgt fordi:

 • solcelleparken etableres i et område der er udpeget som et særligt værdifuldt landbrugsområde, hvor Kommuneplan 2013 åbner mulighed for, at der kan planlægges for samfundsmæssige nødvendige anlæg, der ikke kan placeres i byerne.
 • arealet er relativt fladt og solcelleparken vil derfor kunne afskærmes visuelt, i forhold til det omkringliggende landskab, af et omkransende beplantningsbælte.
 • der er en eksisterende el-infrastruktur i området, som med fordel kan udnyttes til solcelleparken.
 • arealerne er i forvejen påvirket af infrastrukturanlæg - landeveje, Østbanen, 4 vindmøller, en transformatorstation, højspændingsmaster, en hovedtransmissionsledning for naturgas mv.

Arealet ligger inden for et område med drikkevandsinteresser (OD) og udenfor nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Herudover støder området op til Tryggevælde og Stevns Ådal. Etableringen af solcelleparken vurderes at ville ændre arealanvendelsen til en mere grundvandsbeskyttende og naturbeskyttende karakter end den nuværende intensive landbrugsdrift, hvor der gødes og sprøjtes med bekæmpelsesmidler.


På side 5 i kommuneplantillægget er der redegjort for hvordan solcelleparken, og planerne for denne, forholder sig til Byrådets retningslinjer af 7. november 2018 for store solenergianlæg.


Solcelleparken får en samlet størrelse på ca. 74 ha og vil kunne producere cirka 60 mio. kWh. om året, hvad der svarer til cirka 15.000 enfamiliehuses årlige forbrug. Opstilling af solceller er således i tråd med Faxe Kommunes Klima- og energipolitik, hvoraf det fremgår, at Faxe Kommune vil arbejde målrettet for, at den samlede udledning af CO2 reduceres med mere end 30 % inden 2020 i forhold til basisåret 2008. Arealerne imellem og under solcellepanelerne vil fremstå græsbeklædte og afgræsses af får. Anlægget forventes at have en funktionstid på op til 30 år, hvorefter arealerne tilbageføres til den nuværende landbrugsanvendelse.


Kommuneplantillæg

En mindre del af planområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde Å-T5 som udlægger arealet til tekniske anlæg, i form af op til 70 m høje vindmøller. Den resterende del af planområdet er ikke omfattet af en kommuneplanramme, men er alene udlagt til åbent land.


Med Kommuneplan 2013 udlægges dels et nyt rammeområde Å-T18 til tekniske anlæg i form af solcelleanlæg med tilhørende faciliteter. Herudover justeres bestemmelserne for rammeområde Å-T5, så det fremover vil være

muligt, at planlægge en solcellepark og transformatorstation indenfor området.


Fordebat/idéfase

Den ønskede udvikling kræver, at der indkaldes ideer før udarbejdelse af et nyt plangrundlag for området. Fra den 15. januar til den 12. februar 2019 gennemførte Faxe Kommune derfor en idéfase, som blev annonceret i HaslevPosten og FaxeBugten. Kommunen modtog i alt fire tilkendegivelser under idéfasen, som i hovedtræk handler om:

 • at der bør reserveres areal til oversigtsarealer og en cykelsti langs Køgevej,
 • at arealer der er omfattet af beskyttelseslinjerne omkring Tryggevælde å og en fredet gravhøj bør friholdes for anlæg, og
 • at bygherre bør foretage en arkæologisk forundersøgelse inden anlægsarbejdet.

Alle høringssvarene fremgår af, og er kommenteret i, vedlagte hvidbog og er i relevant omfang indarbejdet i planerne.


Lokalplanens indhold

Lokalplanen skal muliggøre realisering af solcelleparken på Tryggevælde Mark. Derudover er lokalplanens formål at fastlægge principperne for arealdisponeringen og beplantningen indenfor lokalplanområdet således, at solcelleparken udformes hensigtsmæssigt i forhold til nærmiljøet.


Hovedprincippet i lokalplanen er at bebyggelse, herunder solcellepaneler, skal placeres inden for byggefeltet vist på lokalplanens kortbilag 2. Byggefeltet er udlagt, så bebyggelsen overholder gældende vejbyggelinjer, åbeskyttelseslinjen samt placeres minimum 30 m fra beboelse defineret i forhold til matrikelskel eller naturlig brugsgrænse. Derudover er der i lokalplanen fastsat krav om, at bebyggelse skal placeres minimum 5 m fra beskyttede naturtyper og minimum 2,5 m fra diger. Endelig fastlægger lokalplanen krav om:

 • at solpaneler med videre skal være overfladebehandlede og ikke må give reflektionsgener for naboer og trafikanter,
 • at højden på bygninger og anlæg ikke må overstige 3,5 m,
 • at alle solceller i området skal fremstå i samme farve, størrelse og udformning, og
 • at anlægget skal skærmes af et 6 m bredt beplantningsbælte bestående af egnstypiske træer og buske. Plantebæltet må etableres i bufferzonen omkring byggefeltet.

Miljøvurdering:

I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter” er der udarbejdet en miljøvurdering af planforslagene, da det ikke på forhånd kunne udelukkes, om planernes realisering kunne betyde en væsentlig indvirkning på miljøet. Indholdet i miljøvurderingen er fastlagt på baggrund af en såkaldt afgrænsningsrapport, hvor der ses på planernes miljømæssige konsekvenser i bred forstand. Miljøvurderingen er udarbejdet i samarbejde med bygherres rådgiver.


De emner der sættes fokus på i miljøvurderingen er:

 • Planernes påvirkning af den landskabelige værdi, herunder den visuelle påvirkning af nærmiljøet samt påvirkningen over større afstande.
 • Støj fra transformatorer og invertere.
 • Overfladebehandling af solcellepaneler – påvirkning af grundvand.
 • Planernes påvirkning af bilag IV-arter, der kan forekomme i området.
 • Reduktion af luftforurenende stoffer og drivhusgasser.
 • Reduktion af pesticider, nitrat og fosfor til overfladevand og grundvand.

I miljøvurderingen konkluderes det, at en realisering af planerne overordnet set ikke vil give miljøproblemer fordi:

 • Solcelleanlæggenes relativt lave højde betyder, at store dele af anlæggene vil være skjult på grund af terrænforhold, eksisterende beplantning og bebyggelse, samt de kommende plantebælter.
 • Transformatorstationen placeres omkring 500 m fra beboelse. Generelt skal anlægget overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.
 • Der foreligger ingen oplysninger om risiko for afvaskning af skadelige stoffer i forbindelse med overfladebehandling af solcellepanelerne, som vil kunne påvirke overfladevand og grundvand.
 • Etablering af solcelleparken vurderes ikke at få negativ påvirkning på eventuelle bilag IV-arter i vandhuller inden for planområdet.
 • Solcelleparken vil reducere udledningen af CO2, Nox og SO2 fra konventionel energiproduktion
 • Udledning /nedsivning af pesticider, nitrat og fosfor til overfladevand og grundvand vil være uændret eller reduceret

Offentlig høring

Planforslagene sendes i offentlig høring i 8 uger. I høringsperioden bliver der afholdt et offentligt borgermøde mandag den 21. oktober 2019 fra kl. 18:30 til kl. 20:00 på Kulturhuset Leopold i Karise.


Planerne og borgermødet vil blive annonceret i HaslevPosten/FaxeBugten og i Stevnsbladet i forbindelse med offentliggørelsen af planforslagene.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).


Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 • at forslag til kommuneplantillæg nr. 23 og forslag til lokalplan 400-27, med tilhørende miljøvurdering, godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger, og
 • at der afholdes borgermøde om planforslagene den 21. oktober 2019Plan & Kulturudvalget, 27. august 2019, pkt. 108:

Anbefales, med en bemærkning om, at bortskaffelsen skal ske iht. enhver tid gældende lovgivning på området.


Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).


Beslutning

Plan & Kulturudvalgets indstilling anbefales.


Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).

183. Status på friinstitutionsforsøg

Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 24. april 2018, at Center for Sundhed og Pleje skulle søge om deltagelse i friinstitutionsforsøget under Sundheds- og Ældreministeriet. Aarhus og Faxe kommuner deltager i forsøget på ældreområdet med to plejecentre hver. Denne sag fremlægges, idet Senior & Sundhedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 30. april 2019, at der skulle fremlægges en status for friinstitutionsforsøgets forløb indtil nu.

 

Friinstitutionsforsøgene er en del af sammenhængsreformen og har overordnet nedenstående formål:


 • Afbureaukratisering, regelforenkling og sammenhæng.
 • Opnå ny viden og praktiske erfaringer, baseret på den kommunale virkelighed.
 • Skal bane vejen for kvalitetsudvikling, effektiviseringer, regelforenklinger og bedre styring.
 • Erfaringerne skal danne baggrund på eventuel udbredelse til alle landets kommuner.
 • Samskabelse mellem ledelse og medarbejdere - de gode idéer ligger i medarbejdernes praktiske hverdag.

Som friinstitution får institutionerne i en periode på tre år mulighed for at afprøve styring via resultatmål som alternativ til andre eksisterende styringsformer. Hensigten er, at resultatmålene og opfølgningen på disse i forsøgsperioden kan erstatte dele af den eksisterende statslige og kommunale regulering, således at institutionerne fx oplever mindre uhensigtsmæssig dokumentation, færre proceskrav og større frihed.


Opgaven til hver kommune er at arbejde med:

 • Eventuelle statslige regler, som institutionerne kan fritages fra.
 • Kommunal regulering og lokale krav, som institutionerne kan fritages fra.
 • Data, som skal indsamles i forsøgsperioden.
 • Resultatmål for opgaveløsningen.

Erfaringer Faxe Kommune

I oktober 2018 deltog Center for Sundhed og Pleje i et opstartsmøde med ministerier og konsulentfirmaet Vive. Opgaven var, at kommunerne hver i sær skulle finde regelsæt og/eller lovgivning, der kunne søges fritagelse fra med henblik på at afprøve om en alternativ styreform, i form af resultatmål, kunne forenkle dokumentation og bureaukrati i hverdagens praksis. Det vil sige, at en fritagelse af et regelsæt eller lovgivning skulle erstattes af resultatmål på det givne område, og at en fritagelse ikke måtte stille den enkelte borger ringere.


Hvem deltager i forsøget? 

Kongsted og Dalby ældrecentre er udtaget til at deltage i forsøget, og de to plejecenterledere samt en konsulent er tovholdere på forsøget. Siden november 2018 har projektteamet arbejdet på at finde lovgivning og/eller regelsæt, som det ville give mening at søge fritagelse fra, uden at det stiller den enkelte borger ringere.


Hvilke områder har været berørt? 

Projektteamet har været igennem flere områder som fx regler og dokumentation i forhold til utilsigtede hændelser (UTH), hvor der er et meget omfattende registreringsarbejde i forbindelse med hver enkelt UTH. Dette faldt væk igen, da det efter ministeriets gennemgang af oplægget fra Faxe Kommune, blev klart, at der fra central side er et mere forenklet skema under udarbejdelse.


Derefter blev der arbejdet med lovgivning og regelsæt omkring ernærings- og faldscreeninger. Denne blev der ligeledes afstået fra, idet det gennem arbejdet med området, blev klart, at der var flere fordele ved screeningsmetoderne end ulemper ved at administrere dem, som ville være vanskeligt at gøre lige så godt ved andre metoder.


Hvordan er processen? 

Processen har indtil nu været langvarig og ressourcekrævende, da lovgivning og regelsæt på de områder, der identificeres som relevante for forsøget, skal kortlægges og defineres i Center for Sundhed og Pleje med beskrivelse af det pågældende område samt forslag til andre og mere simple måder at udføre opgaven på. Beskrivelsen skal derefter indsendes til ministeriet til behandling og videre undersøgelse, hvilket der er behandlingstid på. Derefter sender ministeriet svar tilbage, ofte med uddybende spørgsmål.


Hvilke resultater har der været? 

Det er indtil nu ikke lykkedes, hverken Faxe Kommune eller Aarhus Kommune at finde lovgivninger eller regelsæt på statsligt niveau, som det vil give mening, eller er muligt, at søge fritagelse fra. Der arbejdes lige nu på området for personligt samtykke, der i mange tilfælde i dag indhentes og dokumenteres for hver gang. Det vil være en forenkling, hvis det er muligt, at borgeren kan nøjes med at samtykke én gang for alle på udvalgte områder med fornyelse af samtykkeerklæringen hvert eller hvert andet år. Fritagelse på dette område ser ind til videre ud til kun at involvere lokale og ikke statslige regler.


Lovgrundlag

Sammenhængsreformen.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at sagen tages til efterretning.Senior & Sundhedsudvalget, 20. august 2019, pkt. 81:

Godkendt, punktet videresendes til Økonomiudvalget, som godkendte ansøgningen på sit møde den 2. maj 2018.

Beslutning

Ole Vive (V), Dorthe Egede Borg (V), Eli Jacobi Nielsen (O) og René Tuekær (L) tager orienteringen til efterretning.


Knud Erik Hansen (A), Anne Camilla Meyer (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø) tager ikke sagen til efterretning, da de ikke ønsker en fortsættelse af projektet, idet ressourceforbruget vurderes større end realiseringen af gevinster.


Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).

184. Meddelelser

Sagsfremstilling

Sager direkte til behandling i byrådet:

Ansøgning om tilskud til Haslev Festdage 2020 & 2021. Sagen blev på Plan & Kulturudvalgets møde 27. august 2019 løftet til byrådet af Mikkel Dam (I).


Persondataforordningen - registrerede sikkerhedsbrud

Den vedhæftede oversigt viser de sikkerhedsbrud der er sket i august 2019. 

Økonomi


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Knud Erik Hansen (A) spurgte ind til håndteringen af instruktionsbeføjelsessagen under punkt 116 på Teknik & Miljøudvalgets møde 28. august 2019.


Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).

185. Tilbud på køb af ejendom (Lukket)
186. Meddelelser (Lukket)