Økonomiudvalget - 04-10-2023

Referat
Dato:
Onsdag, 4 oktober, 2023 - 16:00
Hent som fil:
171. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Sag nr. 175 behandles efter sag nr. 172.


Fraværende: Camilla Meyer (A) og René Tuekær (L).

172. Beslutning om den videre proces for en ny erhvervsstrategi anbefalet af Forum for Erhvervsudvikling

Resume

Med denne sag orienterer administrationen Økonomiudvalget om Forum for Erhvervsudviklings anbefalinger på fire overordnede erhvervsområder samt et forslag til en erhvervsstrategi.


Udvalget skal derefter træffe beslutning om processen for det videre arbejde med erhvervsstrategien.


På mødet i Økonomiudvalget præsenterer formanden for Forum For Erhvervsudvikling anbefalingerne og forslaget til erhvervsstrategien. Derefter skal Økonomiudvalget træffe beslutning om processen for det videre arbejde med erhvervsstrategien.


Sagsfremstilling

Byrådet har lagt et kommissorium til grund for arbejdet i §17.4 udvalget Forum For Erhvervsudvikling.


I denne sag bliver Forum for Erhvervsudviklings anbefalinger og forslag til en ny erhvervsstrategi for Faxe Kommune for perioden 2024 - 2027 præsenteret. Samtidig er dette udvalgets endelige afrapportering af deres arbejde.


Kommissoriet

Kommissoriet udtrykker blandt andet et ønske om, at Faxe Kommune skal arbejde sig frem mod at blive blandt de mest attraktive steder at drive erhvervsvirksomhed i Region Sjælland. Målet er højt sat og forudsætter præcise, relevante anbefalinger til nye tiltag på det samlede erhvervsområde.


Forum For Erhvervsudvikling har med sit kommissorium fået til opgave at komme med de anbefalinger, der kan styrke turisterhvervet og kommunens øvrige erhvervsliv.


Forum For Erhvervsudvikling er også bedt om at komme med anbefalinger til en styrket iværksætterindsats.

Anbefalingerne fra udvalget skal samlet set pege på, hvordan der kan tiltrækkes iværksættervirksomheder og videnstunge virksomheder, som kan bidrage til at skabe lokale arbejdspladser.


Med kommissoriet bad byrådet samtidig om, at Forum For Erhvervsudvikling skulle udarbejde et forslag til en langsigtet erhvervsstrategi, så kommunen kan agere mere proaktivt i forhold til at bringe erhvervsklimaet i top.


Byrådets Vision 2030 udtrykker blandt andet et ønske om en særlig indsats for at tiltrække iværksættervirksomheder og videnstunge virksomheder, der kan bidrage til at skabe lokale arbejdspladser.

Forslaget til en ny erhvervsstrategien skal rumme denne vision.


Inddragelse

Forum For Erhvervsudvikling har, siden starten i marts 2022, haft 16 ordinære møder og desuden deltaget i et temamøde, inviteret af byrådet.


Forum For Erhvervsudvikling har haft 4 af sine møder afviklet ”ude i byen” hos erhvervsvirksomheder og erhvervsorganisationer.


Der har i hele udvalgets funktionsperiode været deltagelse af inviterede gæster.

Otte gæster har været forbi Forum For Erhvervsudvikling og bidraget med nyttigt input under drøftelserne.


Forum For Erhvervsudvikling har holdt tre dialogmøder med besøg af 17 inviterede udvalgte aktører fra områderne erhverv, turisme

og detailhandel. Forud for møderne modtog de inviterede udvalgets visioner og anbefalinger som forberedelse til dialogen.


Formanden og endnu et udvalgsmedlem har midtvejs i funktionsperioden deltaget i et økonomiudvalgsmøde og gjort status på Forum For Erhvervsudviklings arbejde.


Den grønne profil er af byrådet fremhævet som et område, Forum For Erhvervsudvikling skulle have et særligt fokus på.

Forum For Erhvervsudvikling har derfor forelagt sine anbefalinger for det andet §17.4 udvalg, ”Grøn Omstilling”, og modtaget deres input til arbejdet.

Se bilag med protokoludskrift fra byrådets behandling af udvalgets kommissorium, hvor ønsket om den grønne vinkel er nævnt.


Medlemmerne af Forum For Erhvervsudvikling har været uændret i hele funktionsperioden.

Midt i den samme periode gennemførtes et formandsskifte.


Byrådet har besluttet, at funktionsperioden for Forum For Erhvervsudvikling kunne udvides frem til og med september måned 2023.


Anbefalingerne

Forum For Erhvervsudvikling har afsluttet sit arbejdet ved at fremsende en samling af anbefalinger på fire områder.

Alle anbefalinger har til formål at fremme erhvervsudviklingen i Faxe Kommune.


Anbefalingerne er samlet i ét bilag på 25 sider og kan læses som et baggrundsmateriale til forslaget til den nye erhvervsstrategi.


Samlingen af anbefalinger har indledningsvis et forord af formanden for Forum For Erhvervsudvikling, Nicolaj Lund Jensen.

Medlemmerne af Forum For Erhvervsudvikling er herefter listet op.


Anbefalingerne indledes i hvert eneste afsnit med en situationsanalyse.

På områderne Erhverv og turisme er der indlagt beskrivelser af områdernes

 • Styrker
 • Svagheder
 • Muligheder, og
 • Trusler


Desuden omtales de nødvendige, strategiske indsatser, som der bør følges op på efterfølgende.

Her nævnes et 10-årigt perspektiv med handleplaner som den relevante opfølgning.


Anbefalingerne dækker som sagt fire områder.

Anbefalingerne på to af de fire områder er allerede behandlet i Økonomiudvalget.

Det drejer sig om anbefalinger vedrørende

1. en styrket erhvervsservice, og

2. en ændret administrativ organisering

Den tidlige fremsendelse af disse to anbefalinger skete efter ønske fra Økonomiudvalget, og blev behandlet på dets møde den 13. juni 2023.


Erhvervsstrategi 2024-2027

Forslaget til en ny erhvervsstrategi for Faxe Kommune dækker perioden 2024 - 2027.


Forslaget til en ny erhvervsstrategi blev drøftet og godkendt på Forum For Erhvervsudviklings sidste møde den 19. september 2023.


Forslag til en ny erhvervsstrategi er lagt på sagspunktet som bilag.


Forslaget til en ny erhvervsstrategi er designet og disponeret med

 • Et forord af borgmesteren
 • Tre visioner for erhvervsudvikling
 • Et kort indblik om kommunens erhvervsliv
 • Planen for erhvervslivet med beskrivelse af styrker og muligheder
 • Planen for turisterhvervet med beskrivelse af styrker og muligheder


Nugældende erhvervsstrategi

Den nuværende erhvervsstrategi er til orientering for Økonomiudvalget ligeledes lagt på sagen som bilag.


Der er tradition for, at tidligere erhvervsstrategier er behandlet i byrådet. Det er senest sket med løbende ajourføringer af en erhvervsstrategi godkendt af byrådet i 2016.

Den nuværende erhvervsstrategi er ligeledes nævnt i Faxe Byråds Vision 2030, idet den indgik i drøftelserne af visionerne for Faxe Kommune.

Vision 2030 blev behandlet på byrådets møde den 20. juni 2019.

Følgende blev formuleret i Vision 2030:

Erhvervsstrategi på forkant

Vi vil gøre en særlig indsats for at tiltrække iværksættervirksomheder og videnstunge virksomheder, der kan bidrage til at skabe lokale arbejdspladser.

Derfor vil vi i vores erhvervsstrategi være opsøgende og involverende. Opsøgende og aktive i forhold til at tiltrække nye virksomheder og involverende i forhold til de virksomheder, vi har i dag.

Med Erhvervsstrategi 2024 - 2027 understøttes denne vision.


Internationalisering

I udlandet ses en markant interesse for at handle med danske virksomheder. Tyskland er eksempelvis kendt som Danmarks største handelspartner.

Erfaringen hos de, der arbejder med den nye Femern Bælt tunnelforbindelse er blandt andet, at kommunikationen på fremmedsprog spiller en afgørende rolle for muligheder for at tiltrække udenlandske handelspartnere og investorer. Af denne årsag er det vigtigt, at den nye erhvervsstrategi efter byrådets godkendelse oversættes til tysk og engelsk og følges op med en målrettet kommunikationsplan.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at

 1. Forum for Erhvervsudviklings anbefalinger og forslag til erhvervsstrategi drøftes
 2. der træffes beslutning om en proces for det videre arbejde med erhvervsstrategien.


Beslutning

1. Drøftet.


2. Forslaget til Erhvervsstrategi 2024 - 2027 sendes til drøftelse i det lokale erhvervsliv med henblik på kvalificering og kommentering.


3. Administrationen afholder møde med erhvervslivet om kvalificering og kommentering af forslaget til erhvervsstrategien.


4. Sagen genoptages på Økonomiudvalgets møde i november 2023 med henblik på en endelig godkendelse i byrådet senest i december 2023.


Fraværende: Ingen173. 2. behandling af Budget 2024-2027

Resume

Den 7. september 2023 1. behandlede Byrådet forslag til budget 2024-2027. Budgettet blev fremsendt til Byrådets 2. behandling.


Nedenstående partier har sammen fremsendt ændringsforslag til det 1. behandlede budget for 2024-2027 (i følgende VOCLDIFØH samt løsgænger Lars Folmann):


 • Venstre
 • Dansk Folkeparti
 • Det Konservative Folkeparti
 • Lokallisten
 • Liberal Alliance
 • Nye Borgerlige
 • Socialistisk Folkeparti
 • Enhedslisten
 • Haslev/Faxe-Listen
 • Løsgænger Lars Folmann


Ændringsforslaget fremsættes i Økonomiudvalget og videresendes herefter til Byrådet, som 2. behandler ændringsforslaget for budget 2024-2027.

Sagsfremstilling

Byrådet havde den 7. september 2023 1. behandling af budgetforslag 2024-2027 og besluttede at oversende budgetforslaget til 2. behandling.


Budgetforslaget har været i høring og de politiske partier og lister har haft mulighed for, at komme med ændringer til budgetforslaget.


Høringssvarene er vedhæftet som bilag.Ændringsforslag fra VOCLDIFØH samt løsgænger Lars Folmann

VOCLDIFØH samt løsgænger Lars Folmann har den 27. september fremsendt ændringsforslag til det 1. behandlede budgetforslag.


Budgettet bygger på uændrede skattesatser som er en skatteprocent på 25,8 %, grundskyldspromille på 25 ‰ og en kirkeskat på 1,08 %.

Ændringsforslaget til Byrådets 1. behandling overholder, såvel den vejledende serviceramme som den vejledende anlægsramme, ligesom de opgjorte tal i resultatoversigten overholder Faxe Kommunes økonomiske politik jf. bilag 1.


Det samlede budgetforslag fremgår af sagens bilag 1(a-g), hvilke viser samtlige elementer i den forhandlede budgetaftale.

Ændringerne til det 1. behandlede budgetforslag fremgår af bilag 2 (a-e), hvilket udelukkende viser de reduktioner, der siden 1. behandlingen er fravalgt, samt de politiske aftaler og opprioriteringer, der er valgt til.


Tekniske ændringer mellem 1. og 2 behandlingen af budget 2024-2027

Siden 1. behandlingen er enkelte tekniske ændringer indarbejdet:

 • genberegning af beskæftigelsesområdet som følge af Finansministeriets 'Økonomisk Redegørelse' af august 2023 på indtægtssiden og udgiftssiden
 • velfærdsløftet på 650 mio. kr. på indtægtssiden (indtægt 4,091 mio. kr. i 2024) og tilsvarende løft af servicerammen med 4,091 mio. kr.
 • opdateret skøn i overslagsårene for grundskyld som følge af boligskatteforliget i 2022 og ejendomsskatteskønnene
 • mindre budgetkorrektioner under Teknik & Miljøudvalget og Børn & Læringsudvalget


De tekniske korrektioner fremgår af bilag 1, 1g og bilag 2, 2e (bilagene er identiske).


Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Budgetforslagets indtægtsside er baseret på det statsgaranterede budgtetforslag. Ifm. 2. behandlingen af budgettet, skal der tages endelig stilling til, om der ønskes at anvende udskrivningsgrundlaget ved selvbudgettering ud fra kommunens befolkningsudvikling eller om det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ønskes anvendt.


Nyeste beregninger for selvbudgettering viser, at gevinsten ved selvbudgettering er uændret siden juli-beregning, dvs. en gevinst på knap 8 mio. kr. jf. KL's beregningsmodel pr. september. Op mod halvdelen af landets kommuner har ytret, at de overvejer at selvbudgettere grundet forventning om større efterreguleringsgevinster. Denne viden bringes ind som supplement i budgetnotat for selvbudgettering kontra statsgaranti fra 1. behandlingen, som er vedhæftet sagens bilag 3.


Efter budgetvedtagelsen - budgetbemærkninger, takster og frigivelse af rådighedsbeløb for anlæg

Efter budgetvedtagelsen udarbejder administrationen de endelige budgetbemærkninger, som publiceres med det samlede budget på kommunens hjemmeside medio december.


Det endelige budget for 2024-2027 påvirker taksterne og derfor vil disse blive genberegnet når budgettet er vedtaget. Takstoversigten fra 1. behandlingen vedlægges som bilag 4. Ændringerne fra tidligere takstoversigt er de beregnede/fremkomne takster siden 1. behandlingen. De endelige takster behandles på de relevante fagudvalg i november måned og Byrådet den 23. november 2023.


For anlæg frigives rådighedsbeløbene med denne sag, og der gives tilsvarende anlægsbevilling med finansiering fra rådighedsbeløbene. En frigivelse i forbindelse med budgetvedtagelsen bevirker, at projekterne kan iværksættes allerede primo januar 2024.


For de frigivne rådighedsbeløb gives tilsvarende anlægsbevilling finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.


Frem mod at budgettet teknisk vedtages (en administrativ procedure) kan der være behov for at foretage mindre tekniske korrektioner, hvilket administrationen med denne sag indstiller bemyndigelse til. Herunder skal det præciseres, at Faxe Kommunes andel af velfærdsmilliarden indarbejdes med den foreløbige kommunefordelingsandel. Det endelige tilskud efter vedtagelse af finanslov 2024 kan derfor afvige.


Bilagsliste:

Bilag 1

(underbilag a til g)

Budgetaftale VOCLDIFØH samt løsgænger Lars Folmann

Resultatopgørelse, investeringsoversigt, politiske aftaler, reduktioner, opprioritering og videreførsel af anlæg fra B2023-2028 samt tekniske ændringer mellem 1. og 2. behandlingen

Bilag 2

(underbilag a til e)

Ændringsforslag VOCLDIFØH samt løsgænger Lars Folmann

Overblik over ændringer fra 1. behandlet budget fordelt på politiske aftaler, reduktioner og videreførsel af anlæg fra B2023-2028 samt tekniske ændringer mellem 1. og 2. behandlingen

Bilag 4


Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Bilag 5


Takstoversigt fra 1. behandlingen opdateret med de mulige takster


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Det fremsatte ændringsforslag vil have følgende påvirkning på økonomien i budget 2024- 2027

I nedenstående tabel ses ændringerne til det 1. behandlede budget 2024-2027 fra VOCLDIFØH samt løsgænger Lars Folmann:

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at


 1. ændringsforslaget fra Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Lokalisten, Liberal Alliance, Nye Borgerlige, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Haslev/Faxe-Listen samt løsgænger Lars Folmann sættes til afstemning.
 1. skattesatserne for kommunen og kirken er uændrede, dvs. følgende satser er gældende i 2024.

a) Udskrivningsprocent: 25,8 %

b) Grundskyldspromille: 25 ‰

c) Kirkeskatteprocent: 1,08 %

 1. der vælges mellem selvbudgettering og statsgaranti til budgettering af kommunalt udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning samt kirkeskat i budgetåret 2024.
 2. rådighedsbeløb i investeringsoversigten frigives og der gives tilsvarende anlægsbevilling finansieret af de frigivne rådighedsbeløb.
 3. administrationen bemyndiges til at foretage mindre justeringer i forbindelse med afstemning af budgettet.

Beslutning

1. For stemte: Ole Vive (V), Dorthe Adelsbech (V), Michael Christensen (C), Thomas Spange Olsen (Ø), Michelle Frese (F), René Tuekær (L) og Lars Folmann (løsgænger)

I alt: 7 stemmer

Imod stemte: Camilla Meyer (A) og Per Thomsen (A)

I alt: 2 stemmer


Punkt 1 blev dermed anbefalet.2. Anbefalet med bemærkning om, at Økonomiudvalget er opmærksom på, at den statslige udmeldte ejendomsskattepromille er på 8 ‰ i 2024 for Faxe Kommune.


3. Økonomiudvalget anbefaler over for byrådet, at der anvendes selvbudgettering.


4. Anbefalet.


5. Anbefalet.Fraværende: Ingen

174. Orientering om udvikling i sygefraværet - august 2023

Resume

Denne sag beskriver udviklingen i sygefraværet i Faxe Kommune for 1. og 2. kvartal 2023, sammenholdt med samme periode i 2022.


For hele perioden er det gennemsnitlige sygefravær for hele Faxe Kommune på 6,4%, hvilket er 0,5% point lavere end 2022.


KRLs opgørelse af sygefraværet viser, at Faxe Kommune ligger med et fraværsdagsværk på 16,2 pr. fuldtidsansat. Sammen med Stevns og Næstved Kommune ligger Faxe Kommune over gennemsnittet for omegnskommunerne, som er på 14,9 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat.

Sagsfremstilling

Status på sygefraværet

Udvikling i sygefraværet har siden marts måned været nedadgående. I juli måned lå det på 4,3%, hvilket er 0,4-procentpoint højere end juli 2022. For hele perioden er det gennemsnitlige sygefravær for hele Faxe Kommune på 6,4% hvilket er 0,5% point lavere end samme periode i 2022 (se figur 1 og bilag 1 - "Politisk rapport jan-juli 2023").


Figur 1: Månedlig udvikling i sygefraværet for 1. halvår af 2023 - fra bilag 1 - "Politisk rapport jan-juli 2023"


Isoleret set har udviklingen i sygefraværet for 2. kvartal 2023 for hele Faxe Kommune ligget på 5,9%. Niveauet er 0,7%-point højere end 2. kvartal sidste år (figur 2).

Figur 2: Månedlig udvikling i sygefraværet for 2. kvartal af 2023 - fra bilag 1 - "Politisk rapport jan-juli 2023"Status på kort og langt sygefravær

Andelen af det korte sygefravær i 2023 (1-28 dg) er på 3,1%, hvilket er 1% point lavere end samme periode i 2022. Det lange sygefravær (+28 dg) er på 3,3% hvilket er 0,6% point højere end samme periode i 2022. I figur 3 nedenfor ses den månedlige udvikling i 1. og 2. kvartal 2023. Der ses en nedadgående tendens i både det korte og det lange sygefravær.


Figur 3: Månedlig udvikling i fraværslængder for 1. halvår af 2023 - fra bilag 1 - "Politisk rapport jan-juli 2023"


I forhold til det lange sygefravær er det værd at pointere, at efter det har været stigende siden august 2022, så ses der et fald fra og med juni 2023. Dette er i overensstemmelse med de meldinger vi har fra arbejdspladserne, hvor mange hen over foråret har haft fokus på at nedbringe det lange sygefravær.


Status på centrene

De to store centre CBUF og CSSP har for hele perioden reduceret deres sygefravær på henholdsvis 1% point (CBUF) og 0,7% point (CSSP) ift. samme periode i 2022. Som figur 4 viser har 5 ud af 8 centre et højere sygefravær i første halvår end i samme periode i 2022. Dog er det væsentligt at pointere at 3 ud af de nævnte 5 centre siden foråret har haft et nedadgående sygefravær i minimum 3 på hinanden sammenhængende måneder. Andelsmæssigt er det fortsat i CBUF og CSSP, der er de største gevinster at hente ift. en generel nedbringelse af sygefravær.


Figur 4: Sygefraværsprocent fordelt på centre for 1. halvår af 2023 - fra bilag 1 - "Politisk rapport jan-juli 2023"


Kommunerne og Regionernes Løndatakontor (KRL) Benchmark tal

KRL opgør sygefraværet som et fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat. Faxe Kommune har et fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat på 16,2 for perioden maj 2022 til og med april 2023. Stevns og Næstved Kommune ligger lavere end Faxe Kommune, men højere end gennemsnittet for omegnskommunerne, som samlet set ligger på 14,9.


Figur 6: KRLs opgørelse af sygefraværet som fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat for perioden Maj 2022 - April 2023. (Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor)


Sygefraværsmåltal

Fra midt august udrulles måltal for alle arbejdspladserne. Udrulningen sker gennem ledelseskæden.


I samarbejde med BDO, og i drøftelse med chefforum, er HR landet på en metode der gør det muligt, at benchmarke det interne sygefravær op imod KRL´s data baseret på funktionsområde. Modellen er baseret på antallet af fuldtidsansatte pr. funktionsområde i Faxe Kommune og KRL's gennemsnitlige fravær pr. fuldtidsansat (landsgennemsnit). Se bilag 2 - "Måltal - Landsgennemsnit for sygefravær".


Figur 7: Metode for udregning af måltal


Igangværende indsatser

På nuværende tidspunkt er der særlig fokus på, at opstarte anden runde af indsatsen med at nedbringe sygefraværet i CBUF på baggrund af tildeling af puljemidler fra STAR. Et centralt element af dette arbejde vil være at få implementeret eskalationsmodellen (trin, 1, 2 og 3) som et systematisk værktøj til at udvælge arbejdspladser til en fokuseret indsats på styregruppemøderne. På nuværende tidspunkt danner eskalationsmodellen baggrund for prioritering af indsatser og HR ressourcer i CSSP. De arbejdspladser der indplacerer sig på eskalationstrin 2 (med støtte fra organisationen) arbejder projektlederen med ift. at få konkretiseret og udarbejdet handleplaner samt støtte til at analysere arbejdspladsens sygefravær. På trin 3 (Målrettet indsats) er HR's udviklingskonsulenter tilknyttet ift. at planlægge konkrete forløb og tiltag. Derudover arbejdes der på at jobcenteret i endnu højere grad tilknyttes de enkelte arbejdspladser både i CSSP og CBUF.Økonomi, IT og HR er derudover i gang med at iværksætte de første aktiviteter i det fælles onboarding program for nye ledere. Der er tale om et væsentligt løft ift. at understøtte vores ledere, så de i højerer grad har viden til at kunne løse de administrative opgaver. På baggrund af tilbagemeldinger fra Lederforum vedrørende ledernes ledelsesvilkår, har HR udarbejdet et opprioriteringsforslag. Formålet er at flytte de administrative opgaver, der er relateret til oprettelse af nye medarbejdere ved ansættelse, fra ledernes opgaveportefølje og rykke dem ind centralt til HR. Derved frigives tid til at lederne i højere grad kan fokusere på andre dele af ledelsesopgaven, herunder håndtering af sygefravær og nærværssamtaler.


Datagrundlag og opgørelsesmetode
Sagsfremstillingen er tilvejebragt vha. analyseværktøjet Targit, der henter data fra lønsystemet OPUS – tallene er trukket pr. den 30. august 2023. Efterregistrerede sygefraværsdata i OPUS der er indberettet senere end denne dato er ikke omfattet af sagsfremstillingen. Sygefraværet er opgjort på baggrund af gældende organisering i OPUS og efter følgende metode:


Sygefraværsprocenten = Fraværstimer / Normtid (timer) x 100


Fraværsårsager = Fravær vedr. Egen sygdom herunder Arbejdsskade, Delvist sygdom, Nedsat tjenestelig Arbejdsskade samt Fravær-pandemi.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende: Ingen175. Beslutning om markedsstrategi - Erhvervsudvikling i lyset af Femern Belt Forbindelsen

Resume

I denne sag orienteres Økonomiudvalget om en udarbejdet markedsstrategi for udviklingen af erhvervsområdet ved Sydmotorvejen i Rønnede. Markedsstrategien inklusiv idéoplægget "Gren Hub Zealand" fremlægges til orientering, og drøftelse af det videre forløb omkring erhvervsudvikling i Rønnede.


Cowi har for Faxe Kommune udarbejdet en samlet markedsstrategi for erhvervsudviklingsmulighederne omkring Sydmotorvejen i Rønnede. Markedsstrategien er støttet af Erhvervsfremmebestyrelsen under Erhvervshus Sjælland, Femern Fyrtårn - projekt "Ready to invest".

Sagsfremstilling

Rådgiver har i løbet af foråret 2023 gennemført en proces, der har analyseret området på en række parametre, der skal hjælpe til at sætte retning for udviklingen af erhvervslivet med særligt fokus på Rønnede-området. Processen har kørt ad tre spor: Erhverv, investor/marked og planlægning. Arbejdet har dels bestået af analysearbejde og dels af dialog med både lokale erhvervsaktører og nationale og internationalt orienterede aktører.


Der er inden for den ramme udarbejdet en erhvervsanalyse, en markedsundersøgelse og en vurdering af de plantekniske forhold. COWIs konklusioner er sammenfattet i en rapport/markedsstrategi, der desuden indeholder idéoplægget Gren Hub Zealand, der beskriver en mulig, faktisk udvikling af området. Det indeholder et planlægningsmæssigt greb, der kan realiseres i takt med erhvervsudviklingen i Faxe Kommunes erhvervsområde i Femern korridoren langs Sydmotorvejen. Idéoplægget er baseret på, og støttet af, Erhvervshus Sjællands projekt "Ready to Invest".


Erhvervsanalysen og markedsundersøgelsen har fungeret som grundlag for rapporten/markedsstrategien og er derfor vedhæftet som baggrundsnotater. Der er desuden udarbejdet et særskilt forudsætningsnotat for et motorvejsnært areal sydvest for fokusområdet i Rønnede for at belyse eventuelle udviklingsmuligheder i dette område, som ligeledes er vedhæftet.


Idéoplægget Green Hub Zealand

Green Hub Zealand giver unikke muligheder for erhvervsudvikling med en placering lige op ad motorvej E47. I fremtidens trafikale knudepunkt på Sydsjælland

- lige langt fra Tyskland og Sverige - kan der planlægges for etablering af ca. 600.000 m2 erhvervsareal med eventuel mulighed for senere udvidelse mod nord. den overordnede idéskitse er vist på side 16 i den vedhæftede markedsstrategi.


Green Hub Zealand appellerer med sin placering især til transport-, logistik- og lagervirksomheder. Områdets plan med erhvervsgrunde fra 10.000 til 200.000 m2 og med bebyggelse i op til 18 meters højde og enkelte steder endda højere, kan sikre mulighed for en varieret sammensætning af erhverv - hvor især virksomheder, der har en grøn

profil kan vægtes højt.


Green Hub Zealand ligger tæt på det nye ‘drive-in-center’, Stop 37, og turistaktiviteterne ved Skovtårnet, der tilsammen udgør et særdeles stærkt vækstpotentiale for Rønnede og Faxe kommune.


Med en beliggenhed i et attraktivt landskab og med intentionen om at udvikle et erhvervsområde, der lader sig inspirere af de stedbundne kvaliteter og et fokus på bæredygtighed, opstår idéen om Green Circle - en grøn ring, der udgør det landskabsarkitektoniske tema. Ringen omkranser i videst muligt omfang erhvervsområdet og danner en grøn ramme omkring virksomhederne.


En grøn boulevard skaber en tværgående forbindelse mellem de omkringliggende veje og sikrer en hensigtsmæssig, intern infrastruktur. Vigtigt er det, at Green Circle også er en invitation til borgerne om, at de er velkomne i erhvervsområdet. Rekreative stiforbindelser og aktivitetssmuligheder, for eksempel BMX-bane, motionsoaser og naturlegeplads, udgør tilsammen en grøn løber gennem små skove, forbi vandhuller, over grønne enge og med flotte kig ud over landskabet - og ind i erhvervsområdet.


Fire etaper plus et perspektivområde

Erhvervsområdet foreslås etableret i flere etaper - for eksempel fire, som vist på side 17 i markedsstrategien. Etapedelingen bør dog ses som et forslag, der skal kunne tilpasse sig efterspørgslen. Idéen er, at der bygges videre på det eksisterende område, og at den nuværende planlægning i videst muligt omfang fastholdes.


Ved den foreslåede etapedeling kan byggemodningen ske i mindre og overskuelige etaper. Trafikstrukturen er defineret af stamvejen gennem området. Den udformes med en grøn profil, træer, regnbede og så videre. Ud fra stamvejen anlægges vejbøjler, der fordeler trafikken i de enkelte delområder.


Det videre arbejde med idéoplæg og markedsstrategi

Administrationen foreslår, at markedsstrategien allerede nu kan lægges til grund for drøftelser med kommende investorer, der måtte ønske at etablere sig i Rønnede erhvervsområde. Efterfølgende bør idéoplægget og markedsstrategien inddrages i arbejdet med den næste kommuneplanrevision. Revisionen af kommuneplanen følger efter planstrategiens endelige vedtagelse. Det forventes, at planstrategien bliver endeligt vedtaget af byrådet først i 2024. Herefter kan kommuneplanrevisionen opstartes. Den endelige vedtagelse af den reviderede kommuneplan forventes mod slutningen af 2025.Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at


 1. orienteringen om markedsstrategien og det tilhørende idéoplæg inklusiv tilhørende bilag tages til efterretning,


 1. markedsstrategien og idéoplægget lægges til grund for drøftelserne med kommende investorer,


 1. markedsstrategien og idéoplægget inddrages i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision i 2025.

Beslutning

1. Taget til efterretning.

2. Godkendt.

3. Godkendt med bemærkning om, at der skal findes en anden benævnelse end "Green Hub Zealand".


Michelle Frese (F) og Thomas Spange Olsen (Ø) stemte imod med bemærkning om, at Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten ønsker at have større visioner for det kommende erhvervsområde end transportsektoren. Derudover mangler der grønne visioner for det samlede erhvervsområde.


Fraværende: Ingen


176. Ny beslutning om tilsagn fra Grøn pulje - Tryggevælde solcellepark

Resume

I denne sag skal Økonomiudvalget revurdere en projektansøgning til Grøn pulje - solcellepark Tryggevælde, fra Foreningen Andelsgaarde, Brinkholm og træffe beslutning om tildeling midler.

Sagsfremstilling


Nettilslutningen af Tryggevælde solcellepark i december 2022 udløste Grøn Pulje-midler, som var åben for ansøgning frem til den 19. juni 2023. Den samlede pulje til projekter fra Tryggevælde solcellepark var på 1.508.800 kr.


Byrådet besluttede den 20. december 2022 (sag nr. 192) retningslinjer for Grøn pulje, som er vedhæftet som bilag. Byrådet besluttede samtidig, at Økonomiudvalget behandler ansøgninger til projekter over 50.000 kr. samt at der afsættes en pulje på 10 % af de indbetalte midler til mindre projekter op til 50.000 kr, som tildeles løbende af administrationen.


Den store pulje til projekter fra Tryggevælde solcellepark blev således på 1.344.800 kr. Økonomiudvalget tildelte den 30. august 2023 1.179.750 kr. til Foreningen Karise Højskole. Hermed resterer der 165.050 kr. i den store pulje. Økonomiudvalget besluttede ved sagens behandling, at stillingtagen til ansøgningen fra Foreningen Andelsgaarde, Brinkholm skulle afvente en nærmere behandling og afklaring.


Ansøgning om genslyngning af Storkebækken i Karise

Foreningen Andelsgaarde, Brinkholm, Kulagervej 23 i Karise søger 197.500 kr. til et nyt projekt: Genslyngning/restaurering af Storkebækken inklusiv etablering af trampesti tæt på genslyngningen (i samspil med den allerede eksisterende trampesti langs Tryggevælde Å). Ansøgning og projektbeskrivelse af det nye projekt fra Brinkholm er vedhæftet som bilag.


Den eksisterende trampesti langs vandløbet vil blive flyttet til en placering langs det gensnoede vandløb, således at offentligheden fortsat kan færdes i området. Trampestien vil føre til en shelterplads med multoilet og forbinder til den gamle skolesti til Karise. Projektet er sammentænkt med Tryggevælde Ådals naturpark.


Målet med genslyngningen af Storkebækken er at forbedre forholdene for smådyr, fisk og planter på projektstrækningen. Det skal ske med stort fokus på at styrke den naturlige bestand af ørred og gøre bestanden mere selvproducerende. Plantning af rødel enkeltvis og i grupper, vil være med til at gøre vandløbet mindre vedligeholdelseskrævende. Friluftsaktiviteter tænkes også ind over, hvor der både er plads til natur og mennesker.


Ingen dele af det ansøgte projekt er etableret på forhånd.


Økonomi


Ingen økonomiske konsekvenser, da projekterne i Grøn pulje finansieres via bygherres indbetaling til Faxe Kommune. I den store pulje, som tildelese af Økonomiudvalget resterer der 165.000 kr., hvorfor det fulde ansøgte beløb ikke vil kunne imødekommes.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø og Center for Kultur, frivillighed & Borgerservice indstiller, at Foreningen Andelsgaarde, Brinkholm, Kulagervej 23 i Karise tildeles 165.050 kr. til genslyngning/restaurering af Storkebækken og flytning af trampesti.


Beslutning

Lars Folmann (løsgænger) stillede forslag om, at det fulde beløb på 197.500 kr. tildeles.


Økonomiudvalget besluttede at tildele det fulde beløb på 197.500 kr.


Borgmesteren stillede forslag om, at beløb ud over 165.050 kr. finansieres inden for administrationens ramme.


For stemte:

Ole Vive (V), Dorthe Adelsbech (V), Michael Christensen (C), Per Thomsen (A), Camilla Meyer (A), René Tuekær (L), Thomas Spange Olsen (Ø), Michelle Frese (F)

I alt: 8 stemmer


Imod stemte:

Lars Folmann (løsgænger)

I alt: 1 stemme


Forslaget blev godkendt.


Lars Folmann (løsgænger) stemte imod med bemærkning om, at i henhold til Økonomiudvalgets beslutning i sag nr. 10 på mødet den 24. januar 2023 bør der være 13 mio. kr. til rådighed i Grøn Pulje.


Økonomiudvalget ønsker at få fremlagt en sag på førstkommende møde, der belyser økonomien på området.


Fraværende: Ingen


177. Beslutning om kommunal mellemfinansiering af LAG-projekter i programperioden 2023-2027

Resume

'LAG-Sydsjælland' er en forening, der arbejder med landdistriktsudvikling i kommunerne Vordingborg, Næstved og Faxe gennem finansiel støtte til projekter, der skaber flere arbejdspladser og attraktive vilkår i områdets landdistrikter og landsbyer. Administrationen har modtaget en henvendelse omkring ønske om kommunal mellemfinansiering af midler i programperioden 2023 til 2027. Byrådet skal nu beslutte om Faxe Kommune kan indgå i mellemfinansiering af tilskud.

Sagsfremstilling

LAG SjællandSyd
LAG SjællandSyd yder maksimalt 50% i tilskud, og tilskuddet udbetales først nogle måneder efter at projektet er afsluttet og slutafregning indsendt.

Disse finansielle vilkår er problematiske for de foreninger, der hovedsageligt er ansøgere til de almennyttige projekter. Da der for den ansøgende projektejers vedkommende oftest vil være brug for pengene tidligere for at betale de allerede afholdte udgifter. Der er derfor i nogle tilfælde behov for mellemfinansiering (at kommunen yder midlertidige lån).


Udkast til retningslinjer er vedlagt som bilag på sagen.


Indsatsområder

LAG SjællandSyd støtter projekter der falder indenfor et af følgende indsatsområder:


 1. Erhvervsudvikling
  Projekter der skaber vækst, jobs, øget bæredygtig turisme og grøn omstilling.
 1. Udvikling af landsbyer og landdistrikter (rammevilkårsprojekter)
  Projekter der sikre basale servicefaciliteter, øger landsbyens eller landdistriktets attraktivitet og derved begrænser fraflytning/øger tilflytning, udvikler kultur- og foreningsliv eller understøtter bæredygtig eller grøn omstilling.


Historik

LAG SjællandSyd, dækker Næstved, Faxe, Stevns og Vordingborg kommuner. I forrige LAG-programperiode etablerede Næstved, Faxe og Vordingborg kommuner en kommunalmellemfinansiering ordning og lavede en ordning med fælles retningslinjer, som byrådet godkendte i 2016 (punkt 78).

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Faxe Kommune vil yde et midlertidigt lån indtil projektet er færdigt og der er modtaget midler fra LAG. Det midlertidige lån har ingen indflydelse på kommunens driftsresultat.

Administrationen gør opmærksom på, at kommunen kan risikere, at et godkendt projekt af en eller anden grund ikke bliver endeligt godkendt, når det færdige regnskab foreligger.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller, at


 1. Faxe Kommune kan indgå i mellemfinansiering af tilskud, indstillet af LAG SjællandSyd og godkendt af Erhvervsstyrelsen, og
 2. retningslinjerne godkendes

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen178. Forhøjelse af garantistillelse til Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

Resume

Byrådet godkendte på møde den 13. oktober 2022 at Faxe Kommune giver garanti for lån til Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. på 2.500.000 kr. til finansiering af udvidelse af området Hertelsvej.


Sagsfremstilling

Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. har nu rettet henvendelse til Faxe Kommune idet projektet er delvist afsluttet med en slutudgift på 2.581.000 kr. Derudover kommer der udgifter til slidlag på ca. 110.000 kr. Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. søger derfor om forhøjelse af kommunegarantien på lånet på 2.500.000 kr. med merudgiften på 191.000 kr.


Vurdering af ansøgningen

Beslutter Byrådet at give en forhøjelse af tidligere afgivne garanti, vil Faxe Kommune fortsat efter en konkret risikovurdering, årligt opkræve en garantiprovision med 0,5% p.a. af den til enhver tid værende restgæld på lånet ultimo året.


Konklusion

Center for Økonomi vurderer på baggrund af de fremsendte regnskaber, at Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a.´s økonomi kan bære at lånet på 2.500.000 kr. forhøjes med 191.000 kr. og indstiller, at kommunegarantien for lånet på 2.500.000 kr. forhøjes med 191.000 kr.


Center for Økonomi vurderer fortsat, at der ikke skal optages pant i ejendom eller anlæg som sikkerhed for garantistillelsen, da risikoen for manglende indfrielse af lånet vurderes som lille.


Der er ingen ændringer til øvrige betingelser som anført i Byrådsbeslutning af 13. oktober 2022.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Garantistillelse påvirker fortsat ikke kommunens låneramme, idet varmeproduktion er undtaget iht. lånebekendtgørelsen.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Faxe Kommune giver garantiforhøjelse for lån til Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. på 2.500.000 mio. kr. med 191.000 kr.

2. der opkræves garantiprovision med 0,5 % p.a. af den til enhver tid værende restgæld ultimo året.

3. der ikke tages pant i ejendom eller anlæg som sikkerhed for garantistillelsen.


Beslutning

René Tuekær (L) blev erklæret inhabil i sagen og forlod lokalet under behandling af sagen.


Anbefalet.


Fraværende: Ingen

179. Beslutning om udsendelse af forslag til Planstrategi 2023 i offentlig høring

Resume

Denne sag omhandler beslutning om at sende udkast til "Planstrategi 2023" i offentlig høring. Det er lovmæssigt bestemt, at der skal udarbejdes en planstrategi hvert 4. år. Planstrategien beskriver Byrådets vision for kommunens fysiske udvikling i de kommende år og er samtidig beslutningsgrundlag for den efterfølgende revision af kommuneplanen.

Sagsfremstilling

Udkast til Planstrategi 2023 er udarbejdet med udgangspunkt i "Vision 2030" og Byrådets fokuspunkter: befolkningstilvækst, klima, erhverv og turisme, uddannelsesniveau, sundhedsprofil, samt arbejdskraftudfordringen. Byrådet har holdt temamøde om Planstrategi 2023 den 23. marts 2023, med drøftelser om hvilke temaer (under fokuspunkterne), der skal være særlig opmærksomhed på i den kommende periode. Byrådets drøftelse af temaer og pointer fra temamødet er indarbejdet i udkast til Planstrategi 2023.


Udkast til Planstrategi 2023 beskriver, hvordan den fysiske udvikling kan understøtte fokuspunkterne, men udlægger ikke konkrete arealer til særlige formål. Egentlige udlæg af arealer, til for eksempel boligområder eller erhvervsområder, vil først ske i forbindelse med udarbejdelse af den kommende kommuneplan.


Det er et krav, at planstrategien skal indeholde oplysninger om:


 • Byrådets vurdering af og strategi for den kommende udvikling
 • Hvilken planlægning der er gennemført i perioden efter den seneste revision af kommuneplanen
 • Beslutning om i hvilket omfang kommuneplanens skal revideres, enten som en fuld revision af hele kommuneplanen, eller som revision af dele af kommuneplanens indhold
 • Beslutning om hvilke dele af kommuneplanen der genvedtages for en 4-års periode


Ved den seneste ændring af Planloven, er klima blevet en del af Planlovens formålsbestemmelser på lige fod med natur, miljø, vækst og udvikling. Det betyder blandt andet, at planlægningen skal tage højde for at sikre mindre udledning af drivhusgasser og øge modstandsdygtigheden i forhold til klimaforandringer. Den kommende kommuneplan skal derfor revideres i forhold til den nye Planlov.


Den kommende kommuneplan skal opdateres generelt i forhold til ny lovgivning og justering af udpegning af arealer, for eksempel i forbindelse med ny viden omkring naturarealer, ændrede udpegninger af klimatilpasningsarealer eller lignende. Der lægges ikke op til en gennemgribende ændring af kommuneplanen, men en generel gennemgang af alle temaer for mindre justeringer og tilretninger.


Planstrategi 2023 beskriver hvilke temaer, som skal tilrettes og hvilke temaer der er behov for at udlægge nye arealer til, for eksempel til boliger eller erhverv. Der lægges kun op til mindre ændringer i kommuneplanen, men da der er behov for at tilrette generelt, indstilles der til fuld revision af kommuneplanen.


Som bilag 1 er vedlagt status for den politiske behandling af Planstrategi 2023 og som bilag 2 er vedlagt udkast til Planstrategi 2023.


Miljøvurdering

Udkast til Planstrategi 2023 vurderes ikke at kræve en miljøvurdering. Planstrategien beskriver overordnet hvilke byer og hvilke områder i kommunen, som forventes udviklet i den kommende planperiode, men udpeger ikke specifikke arealer eller afgræsningen af dem, og heller ikke specifikke retningslinjer for fremtidig planlægning. Dette vil først ske i forbindelse med kommuneplanen og efterfølgende lokalplaner, samt ved konkrete projekter, som vil blive miljøvurderet efter gældende lovgivning. En mere uddybende begrundelse fremgår af planforslaget.


Offentlig høring

Planstrategien sendes i offentlig høring i 8 uger, og der afholdes borgermøde i høringsperioden. Alle kan komme med kommentarer i høringsperioden, og der lægges op til, at borgerne kan komme med konkrete forslag til udlæg af nye arealer, som ønskes indarbejdet i den kommende Kommuneplan. Det kan for eksempel være forslag til hvor der skal ske byudvikling fremadrettet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,


1. at Planstrategi 2023 sendes i 8 ugers offentlig høring

2. at der foretages en fuld revision af Kommuneplan 2021-2033, og

3. at der afholdes borgermøde om Planstrategi 2023 i løbet af høringsperiodenBeslutning fra Plan & Kulturudvalget, 27. september 2023, pkt. 109:

Anbefalet med følgende bemærkning, at udvalget ser frem til borgermødet, som afholdes d. 16. november 2023, og at Planstrategiens afsnit om klima og vedvarende energi får særlig fokus i høringsprocessen og tager højde for input fra borgerne.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Enclosures: 
180. Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 1000-62 for udvidelse af erhvervsområde i Rønnede

Resume

Forslag til lokalplan 1000-62, for udvidelse af erhvervsområde i Rønnede, har været i 2 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet bemærkninger til lokalplanforslaget i høringsperioden og der skal i denne sag træffes beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 1000-62.

Sagsfremstilling

Lokalplan 1000-62, tillæg nr. 2 til lokalplan 1000-38

Lokalplanforslaget er udarbejdet som en lokalplan af mindre betydning i form at et tillæg til lokalplan 1000-38. Med tillægget udvides erhvervsområdet med et lille areal, der allerede er udlagt til erhvervsformål i "Kommuneplan 2021". Området vil med lokalplan 1000-62 blive omfattet af de bestemmelser, der i øvrigt er gældende for lokalplanområde 1000-38 og dennes delområde 4. Derudover fastsættes der nye bestemmelser for udvidelsen af området, som omhandler bevaring af et dige, terrænregulering, hvor der skal ske vejadgang ved eventuel udstykning og at der skal etableres et levende hegn langs med lokalplanområdets nye nordlige og østlige grænse mod det åbne land.


Som bilag 1 er vedlagt, status for politisk behandling af sagen og som bilag 2 er vedlagt forslag til lokalplan 1000-62.


Offentlig høring

Forslag til lokalplan 1000-62 har været i offentlig høring i 2 uger, i perioden den 30. august til og med den 13. september 2023. Der har ikke været afholdt borgermøde i høringsperioden. Der er ikke indkommet høringssvar i perioden.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Seniorrådets bemærkninger:

Seniorrådet bakker op om lokalplanen.


Center for Plan & Miljø indstiller at forslag til lokalplan 1000-62, tillæg 2 til lokalplan 1000-38, vedtages endeligt uden ændringer.Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 27. september 2023, pkt. 110:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen

181. Beslutning om tillægsbevilling til liggehal på daginstitutionen Møllen i Rønnede

Resume


Med denne sag skal der tages stilling til tillægsbevilling på 1 mio. kr. til liggehal på daginstitutionen Møllen. Bevillingen gives oveni anlægsprojektet vedr. udvidelse af daginstitutionen Møllen som har bevilling på 15,077 mio. kr.

Teknik & Miljøudvalget godkendte på mødet 22. august 2023 pkt. 133 valg af entreprenør til udvidelsen af Møllen og protokollerede samtidig, at administrationen undersøger muligheden for at liggehallen ses, som en del af det samlede projekt, og at finansieringen, i form af en tillægsbevilling, findes inden for den samlede eksisterende anlægsramme.


Sagsfremstilling


Teknik & Miljøudvalget godkendte 22. august 2023 pkt. 133 valg af entreprenør til at bygge udvidelsen af daginstitutionen Møllen protokollerede at administrationen undersøger muligheden for at liggehallen ses, som en del af det samlede projekt, og at finansieringen, i form af en tillægsbevilling, findes inden for den samlede eksisterende anlægsramme.


Center for Ejendomme foreslår, at der gives tillægsbevilling på 1 mio. kr. til opførelse af liggehal, som bygges samtidig med bygning af udvidelsen af daginstitutionen Møllen - herved kan prisoption på liggehallen, som blev indhentet samtidig med licitationen på udvidelsen af Møllen, anvendes. Tillægsbevillingen foreslås finansieret fra kommunens anlæg 'Infrastrukturpulje', som har uforbrugte midler på 1,348 mio. kr.


Tillægsbevillingen på 1 mio. kr. tillægges den eksisterende anlægsbevilling til udvidelse af daginstitutionen Møllen, som er på 15,077 mio. kr. Herved bliver den samlede bevilling på 16,077 mio. kr.


Liggehallen opføres med yderbeklædning af eternit. Såfremt den skal opføres i murværk, ligesom udvidelsen af daginstitutionen Møllen, skal der tillægges yderligere 0,2 mio. kr.


Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Der er brug for en tillægsbevilling på 1 mio. kr. til bygning af en liggehal, som bygges samtidig med udvidelsen af daginstitutionen Møllen.

Tillægsbevillingen på 1 mio. kr. kan finansieres fra et mindreforbrug på anlægsprojektet "Infrastrukturpuljen", som har uforbrugte midler på 1,348 mio. kr.

Tillægsbevillingen på 1 mio. kr. tillægges den eksisterende anlægsbevilling til udvidelse af daginstitutionen møllen, som er på 15,077 mio. kr. Herved bliver den samlede bevilling på 16,077 mio. kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at


 1. der gives tillægsbevilling og rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til bygning af en liggehal på daginstitutionen Møllen samtidig med udvidelsen af daginstitutionen.
 2. tillægsbevillingen på 1 mio. kr. finansieres fra uforbrugte midler på anlægsprojekt 'Infrastrukturpuljen'.Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 3. oktober 2023, pkt. 157:

Anbefalet.


Fraværende: Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen

182. Meddelelser

Resume

Punktet er til meddelelser i økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Afrapportering af den kommunale overnatningsstatistik

Visit Sydsjælland-Møn udarbejder hver måned en rapport over den kommunale overnatningsstatistik med data fra Danmarks Statistik. Afrapportering for juli måned er vedhæftet til orientering.


En kort opsummering fra rapporten:


 • I juli 2023 er det samlede antal overnatninger på Sydsjælland & Møn steget med 1% sammenlignet med juli 2022, hvilket primært skyldes en stigning på 8% i antallet af udenlandske overnatninger. På landsplan ses der i samme periode et fald på 5% i det samlede antal overnatninger.


 • ÅTD (jan-jul) er antallet af overnatninger på Sydsjælland & Møn hhv. status quo ift. samme periode i 2022 og steget med 3% ift. samme periode i 2019.


 • Antallet af overnatninger i feriehuse på Sydsjælland & Møn er i juli 2023 steget med 11% sammenlignet med juli 2022.


 • I juli 2023 er antallet af hollandske overnatninger på Sydsjælland & Møn steget med hhv. 22% ift. juli 2022 og 39% ift. juli 2019.


 • I oktober er antallet af feriehusbookinger på Sydsjælland & Møn på nuværende tidspunkt 15% højere, end det var på samme tidspunkt i 2022. I september og oktober 2023 ligger Sydsjælland & Møn, på nuværende tidspunkt, over landsgennemsnittet i antallet af feriehusbookinger.


Standard afrapporteringen indeholder udtræk for et samlet Sydsjælland & Møn og endvidere for de fire ejerkommuner isoleret set.
Overnatningstallene trækkes for den pågældende måned, år til dato, overnatningstype og nationalitet – og sammenlignes med samme periode året før.


Bemærk, at vi har medtaget overnatningstallene for 2019, da det er det seneste ”normale” år inden Corona og derfor stadig interessant at have med.


Som det fremgår af de indledende slides, er det vigtigt at være opmærksom på, at overnatningstallene skal tolkes med forsigtighed og tages med forbehold, da der kan være væsentlige usikkerheder forbundet med tallene. Rapporten må derfor aldrig stå alene i forhold til tolkning på tallene eller udviklingen i disse, men den kan give en indikation af, hvilken vej det går. Samtidig kan rapporten være med til at sætte fokus på vigtigheden af, at alle indberetter overnatninger – også for de grupper, hvor det er pt. er frivilligt at indberette (eks. lystbådehavnene).


*OBS: Pga. en fejl hos Danmarks Statistik er tallene for feriehuse revideret, idet der manglede 150.000 overnatninger for feriehuse i maj 2022. Dette er også årsagen til, at rapporten for juli måned er forsinket, da tallene har været tilbageholdt indtil fejlen blev rettet.


Henvendelse til indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde

Den 25. august 2023 sendte Ole Vive brev til Sophie Løhde vedr. den økonomiske situation.

Den 27. september 2023 har Sophie Løhde svaret Ole Vive.

Begge breve er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Administrationen orienterede om status på Faxe Kommunes likviditetsmæssige udvikling.
183. Lukkede meddelelser (Lukket)
184. Digital godkendelse af økonomiudvalgets referat den 4. oktober 2023

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark af økonomiudvalgets møde den 4. oktober 2023.


Økonomiudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet i slutningen af mødet.

Beslutning

.