Økonomiudvalget - 04-12-2019

Referat
Dato:
Onsdag, 4 december, 2019 - 15:30
Hent som fil:
229. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Anne Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

230. Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo november 2019

Sagsfremstilling

Aktuelle tal er ikke til rådighed til økonomiudvalgsmødet 4. december.

Oversigterne vil blive udsendt til økonomiudvalgets medlemmer, når materialet er færdigt (formentligt den 5. december).

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Anne Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

231. Godkendelse af afskrivning af restancer/tilgodehavender for 2019

Sagsfremstilling

Afskrivning af kommunens restancer/tilgodehavender på over 25.000 kr. for regnskabsåret 2019 skal forelægges Økonomiudvalget på deres sidste møde i året. Dette er nærmere beskrevet i kommunens "Principper for økonomistyring" bilag 9.7

Det samlede beløb til afskrivning for 2019 udgør i alt 712.381 kr. og kan specifiseres således:


Center for Sundhed & Pleje i alt 182.698,21 kr. består af:


 • 2 sager, hvor kommunen som visitator til borgere i ældre/plejeboliger hæfter for manglende betaling i forbindelse med dødsbo, hvor begge borgere er insolvente og boet udlagt til begravelsesomkostninger.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice, opkrævningsenheden i alt 529.682,79 kr. består af:


 • 5 krav vedrørende kontanthjælp, hvor det ikke har været muligt at fastsætte en tilbagebetaling. Kravene bortfalder efter 3 år. Afskrivning i alt 293.437,79 kr.
 • 5 stk. dødsboer afsluttet med dividende eller som boudlæg, det vil sige enten delvis eller ingen dækning til kreditorer. Afskrivning i alt 236.245 kr.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Det økonomiske tab i 2019 udgør i alt 712.381 kr. 


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller at:

 • Afskrivning vedrørende Sundhed & Pleje 182.698,21 kr. godkendes.
 • Afskrivning vedrørende Opkrævningsenheden 529.682,79 kr. godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Anne Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

232. Godkendelse af bevillingsmæssige omplaceringer i 2019

Sagsfremstilling

Drift

I løbet af 2019 er der flyttet bevillinger mellem udvalg, hvilket kræver politisk godkendelse.

De enkelte omplaceringer fremgår af bilag 1.

Omplaceringerne fordelt på udvalg fremgår af tabel 1 nedenfor.


Tabel 1: Bevillingsmæssige omplaceringer vedrørende drift, netto

Teknik & Miljøudvalget, drift

546.400

Plan & Kulturudvalget, drift

105.800

Økonomiudvalget, drift

-4.993.500

Senior & Sundhedsudvalget, drift

2.893.200

Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift

-42.700

Socialudvalget, drift

780.900

Børn & Læringsudvalget, drift

709.900

I alt

0


Omplaceringerne for 2019 er foretaget og indgår i det korrigerede budget for 2019.

Der er tale om budgetomplaceringer mellem udvalg, det vil sige mellem bevillingsniveauerne, men ellers adskiller de sig ikke fra øvrige budgetomplaceringer.

Omplaceringerne er foretaget løbende og indgår allerede i de korrigerede budgetter for de enkelte udvalg. 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at


 1. Teknik & Miljøudvalget i 2019 bevilges en forøgelse af deres driftsbudget på 546.400 kr.
 2. Plan & Kulturudvalget i 2019 bevilges en forøgelse af deres driftsbudget på 105.800 kr.
 3. Økonomiudvalget i 2019 bevilges en reduktion af deres driftsbudget på -4.993.500 kr.
 4. Senior & Sundhedsudvalget i 2019 bevilges en forøgelse af deres driftsbudget på 2.893.200 kr.
 5. Beskæftigelses & Integrationsudvalget i 2019 bevilges en reduktion af deres driftsbudget på -42.700 kr.
 6. Socialudvalget i 2019 bevilges en forøgelse af deres driftsbudget på 780.900 kr.
 7. Børn & Læringsudvalget i 2019 bevilges en forøgelse af deres driftsbudget på 709.900 kr.

Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Anne Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

233. Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af Industrisvinget 4 i Rønnede

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 13. december 2018, at erhvervsgrunden Industrisvinget 4 i Rønnede skulle udbydes til salg for 155 kr. pr. m2.

Der er den 29. juli 2019 indgået aftale om salg af grunden til overtagelse den 1. januar 2020.

Grunden er solgt for 558.465 kr.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Merindtægt på 558.465 kr.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • at der gives anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på -558.465 kr, og
 • at der overføres 11.169 kr. til 2 %-kontoen.

Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Anne Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

234. Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af erhvervsareal og grønt område i Faxe

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 11. april 2019 at udbyde kommunal erhvervsjord ved Køgevej/Faxe Alle og grønt område og skov ved Køgevej i Faxe til salg. Erhvervsjorden blev udbudt til salg for 155 kr. pr. m2, og det grønne område for 55 kr. pr. m2.

Der blev den 27. august 2019 indgået købsaftale om de to ejendomme.

Der er foretaget en række matrikulære ændringer, og den endelige størrelse på grundene og dermed købsprisen er nu fastlagt. Erhvervsjorden er på i alt 131.134 m2, og dermed er salgsprisen 20.325.770 kr. Det grønne område er på i alt 19.578 m2, og dermed er salgsprisen 1.076.790 kr.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Merindtægt på i alt 21.402.560 kr.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

 • at der gives anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på -21.402.560 kr., og
 • at der overføres 428.051 kr. til 2 %-kontoen.

Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Anne Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

235. Orientering om administrativ opfølgning på budgetaftalen 2020-2023

Sagsfremstilling

Administrationen udarbejder hvert år, efter budgetaftalens indgåelse, en oversigt over iværksatte tiltag afledt af aftalens indsatsområder.

Nedenstående indsatser fra budgetaftalen 2020-2023 er skitseret i vedhæftede bilag med henblik på opfølgning til det politiske niveau:


Effektiviseringer:

Arealoptimering kommunens bygninger (ejendomsstrategi)

Samarbejde mellem ny kontrolfunktion og øvrige organisationer (forsøg)

Bredere og dybere kontrolarbejde af socialt snyd

Gevinst i forbindelse med øget nærvær

Indkøb – besparelse ved gennemførelse af udbud

Indkøb – anbefaling fra §17,4 udvalget omkring indkøb

Forsikringsområdet

Reduktion i specialtilbud

Styrkelse af førskoleforløb med start 1. maj

Øge den direkte tid i FUI (BDO Social)

Optimere driften af kommunalt drevne botilbud (BDO Social)

Fusion af mentorkorps

Hyppigere målrettet opfølgning på dyre sygedagpengesager+ansættelse af medarbejdere

Nedbringe antallet af langtidsledige på A-dagpenge

Nedbringe antallet af unge på uddannelseshjælp

Reduktion af administrativ bilpark


Besparelseskatalog:

Reduktion af landsbypuljen

Reduktion af rengøring i kommunens kontorlokaler, opholds- og fællesrum på skoler samt servicearealer på ældrecentre

Pleje af udenomsarealer ved institutioner og  grønne områder

Tilpasning af budget til biblioteker (til nøgletal)

Mulighed for personlig bibliotekarisk betjening reduceres

Reducering af arbejdstid til håndtering af udlånsmaterialer

Reduktion af administrative udgiftskonti (licenser og abonnementer)

Reduktion af pulje til støtte af projekter i landsbyer og landdistrikter

Følelsen af Faxe nedlægges, personale og indsatser

Harmonisering af åbningstider – fredag lukkes der kl. 16.00 i alle institutioner

Resultater på baggrund af BDO rapport

Reduktion i centerstaben i CSP

Nedlæggelse af klippekortordning på plejecentre

Reduktion i budget til kørsel til akutpladser

Mad og ernæring


Opprioriteringer:

Busrute Faxe Ladeplads 630 R

Jordflytningsgebyr – fjernes

Nærværsindsats ansættelse af 2 medarbejdere

Styrket sprogindsats for flersprogede børn i institutionerne

Boligsocialt projekt – til Frøgården

Ensomhedstema i værdighedspolitikken


Konkrete indsatser i 2020-2023:

Opdaterede analyser af øvrige mulige tiltag til håndtering af de trafikale udfordringer i og omkring Haslev.

Busruter omlægges til ”skoleruter” således børn og unge sikres gode og sikre forbindelser til skoler. Omlægningen sikrer borgerne mulighed for, uden billettering af benytte bussen.

Demografimidler placeres under de enkelte fagudvalg. Reduktioner grundet demografi udmøntes direkte i de berørte områder.

Fælles om forebyggelse - Tværorganisatoriske og faglige indsatser.

Samarbejdet med den sociale virksomhed Faxe Vandrehjem.


Konkrete fokusområder frem mod budget 2021-2024:

Udarbejdelsen af samlet plan for ejendomsstrategi 2,0 til sikring af dels økonomi og dels klima indsatsen.

Alle udvalg skal overholde de givne budgetter.


§ 17, stk. 4 udvalg:

Et udvalg skal arbejde med verdensmålene, med involvering/inddragelse af borgerne og erhvervslivet.

Et udvalg skal arbejde med og analysere kommunens sagsbehandling på det sociale område med fokus på antallet af ankesager, der går kommunen imod.


Anlæg:

Sandfodring

Pulje til trafikhandlingsplan

De hvide dronninger

Byggemodning

ECO Valley Byggemodning

Kloakseparering på kommunale ejendomme

Udvidelsesmuligheder af eksisterende bygninger/institutioner

Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger – energibesparelser

Udskiftning af gadelys til LED

Renovering af broer og bygværker. Efterslæb på 40,9 mio. kr.

Pulje til cykelstier

Renovering af fortove

Øster Ringvejs forlængelse

Vejunderføring af banen i Haslev

Nye sti belægninger – cykelstier

Ny daginstitution Haslev

Forlængelse af Gisselfeldvej/omfartsvej – Haslev

Fodgængertunnel i Karise

Udbygning af ”Småfolket” incl. Trafikløsning

Lysregulering Dalby

Fortov Køgevej/Karise

Terslev - trafikløsning skole

Lys på stier i Karise

Nyt fortov – Rønnedevej – Conradsvej i Faxe

Fortov/cykelsti til Kommunegården

Parkeringsforhold ved Dalbyhallen/skolen

Kunstgræsbane

Renovering eksisterende idrætsfaciliteter

Ny hal i Dalby

IT indkøb

Infrastrukturpuljen

Anlægspulje til fritidsbrugere

Midler til øget renovering og opgradering af eksisterende idrætsfaciliteter i hele kommunen

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt. Der laves redaktionelle tilpasninger, og tilrettet bilag vedhæftes referat. Der skal ske løbende opfølgning overfor udvalgene.


Fraværende: Anne Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

236. Orientering vedrørende justering af Handleplan til reduktion af sygefravær

Sagsfremstilling

Handleplanen blev behandlet på økonomiudvalgsmøde 2. oktober 2019, og det blev besluttet, at teksten skal justeres, således at den bliver mere i overensstemmelse med værdier gældende i Faxe Kommune. Handleplanen er nu gennemskrevet.


Til orientering vedlægges den justerede handleplan. Ændringer vises med rødt.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at den justerede handleplan tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.


Der udarbejdes en samlet handleplan til håndtering af sygefravær, blandt andet med pixi-udgaver, som behandles i Økonomiudvalget i løbet af foråret 2020.


Fraværende: Ingen.

237. Orientering om status på Nærværsprojekt samt beslutning om fælles status på Handleplan for sygefravær og Nærværsprojektet

Sagsfremstilling

Dagsordenspunkt har til formål at orientere om den kvartalvise status på nærværsprojektets arbejde. Derudover ønskes der beslutning om at kombinere afrapportering af status på Nærværsprojektet og Handleplan for sygefravær. Nærværsteamet er på nuværende tidspunkt fokuseret på udvikling af Handleplan for sygefravær. Statusmelding på Handleplan for sygefravær og nærværsprojektet kan med fordel kædes sammen i en, da begge fokuserer på at reducere sygefraværet.


Østskolen

De planlagte processer på Østskolen er tidsmæssigt justeret. Indtil for nylig var det planen, at SFO Tandhjulet og Solhøjen skulle være gennemført i november måned, men disse er udsat til foråret. Årsagen til udsættelsen er en kombination af, at ledertemaet på Østskolen mangler en leder, højt arbejdspres for alle ledere, som i den nuværende situation i større eller mindre omfang er med til at løse ledelsesopgaven på Rolloskolen, samt en uafklarethed i forhold til retning med processerne.


Center for Sundhed & Pleje og Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Processerne på de socialpædagogiske centre, Thycho Brahes vej, Hertelsvej og Rådhusvej 67 i Center for Social og Beskæftigelse er gennemført. Ydermere er processen på Dalby Ældrecenter også afsluttet. Evaluering og afslutningen af processerne er planlagt til januar 2020, med undtagelse af Dalby Ældrecenter, hvor evalueringsdatoen endnu ikke er fastsat.

Nedenfor ses sygefraværsstatistikken i perioderne januar - september 2018 og januar – september 2019. De pågældende intervaller er valgt for, at data kan sammenlignes og give et retvisende billede.


Arbejdspladser

Sygefravær

Januar- september 2018

Sygefravær

Januar- september 2019

Rådhusvej 67

15,11 %

5,61 %

Hertelsvej 18-60

9,92 %

8,47 %

Tycho Brahesvej 4-6

6,66 %

5,95 %

Dalby Ældrecenter

5,38 %

6,24 %


Forløbet med lederteamet på plejecentrene Øst i center for Sundhed & Pleje er afsluttet, hvad angår den del, der var planlagt som en del af den oprindelige proces. Dog har lederteamet ønsket at fortsætte forløbet og opstarte en ny lederteamproces, for at understøtte og fastholde den nuværende positive udvikling.


Øvrige indsatser

Ved andre indsatser, der ligger uden for det oprindelige nærværsprojekt, men som hører ind under Handleplanen for sygefravær, oplever HR & Løn Afdelingen stigende interesse og henvendelser vedrørende følgende indsatser:


 • Test ved lederrekruttering
 • Coaching ved onboarding af ledere
 • Lederteamprocesser
 • Konflikthåndteringsprocesser

Nuværende fokus på indsatser

De sidste fire måneder har en væsentlig del af Nærværsteamets indsats været koncentreret om udarbejdelse af handleplanen for sygefravær. Da den overordnede handleplan er blevet godkendt, arbejdes der nu på at udarbejde konkrete beskrivelser af delindsatser og procedurer. Derudover arbejdes der på at udarbejde en kommunikationsplan sammen med Kommunikationsafdelingen. Dog er arbejdet blevet forsinket grundet to fratrædelser i Nærværsteamet. Ansættelsesprocesser er nu afsluttet så nærværsteamet er fuldtalligt priomo 2020, inklusive de to nye konsulenter fra budget 2020.. Personalesituationen betyder, at det på nuværende tidspunkt kun er to medarbejdere, der arbejder med handleplanen og samtidig understøtter de igangværende processer ude i organisationen.


Anbefaling

Nærværsteamet anbefaler, at den fremadrettede afrapportering af status på nærværsprojektet kombineres med afrapporteringen af Handleplan for sygefravær. Årsagen er, at en væsentlig del af de indsatser, der indgår i Nærværsprojektet også indgår i kombination med en del nye indsatser i Handleplan for sygefravær. Dog er der kommet flere indsatser til, i forbindelse med Handleplanen for sygefravær. Da formålet for både indsatserne i Nærværsprojektet og Handleplan for sygefravær er det samme giver det mest mening, at der gives en samlet status.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

 • At orienteringen tages til efterretning.
 • At kombinere den fremadrettede afrapportering af Status på nærværsprojektet med Handleplan for sygefravær.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

238. Vedtægtsændringer for Faxe Forsyning Holding A/S

Sagsfremstilling

Vedtægterne for Faxe Forsyning Holding A/S er blevet revideret for at præcisere og klart beskrive, hvordan der foretages valg og udpegninger af medlemmer i valgperioden.


Det foreslåes, at der for de byrådsvalgte medlemmer vælges en personlig suppleant, der indtræder i bestyrelsen i tilfælde af, at et medlem ønsker varigt eller midlertidigt at udtræde af bestyrelsen. Suppleanten indtræder først i bestyrelsen ved midlertidigt udtræden på mindst tre måneder.


Det foreslåes endvidere, at der vælges en formands- og en næstformandssuppleant. Disse suppleanter behøver ikke at være formandens eller næstformandens personlige suppleanter, men kan fx være et af de øvrige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.


De personlige suppleanter og formands- og næstformandssuppleanten vælges første gang på selskabets ordinære generalforsamling i 2022 (dvs. fra næste byrådsperiode).


Samtidig foreslåes det, at vedtægterne præciseres, så det fremgår, at medarbejder- og forbrugerrepræsentanter også er medlem af bestyrelsen. Forbrugerrepræsentanterne er formelt kun medlem af vandselskabet og spildevandsselskabet, men da selskaberne holder fælles bestyrelsesmøder uden skelen til de enkelte punkters indholdsmæssige tilknytning til de enkelte datterselskaber, vurderes det hensigtsmæssigt, at forbrugerrepræsentanterne også er med i bestyrelsen i holdingselskabet.


I konsekvens af, at der er fire medlemmer, der ikke er udpeget af byrådet, skal mindst fem medlemmer af bestyrelsen vælges af bestyrelsen, da mindst halvdelen af medlemmerne skal vælges af generalforsamlingen (byrådet). Dette er præciseret i vedlagte udkast til vedtægtsændringer.


Forslaget vil processuelt blive behandlet i Økonomiudvalget og sendes til kommentering i Faxe Forsyning Holdning A/S, før sagen genoptages i Økonomiudvalget og behandles endeligt i byrådet.

Lovgrundlag

Selskabsloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at byrådet som ejer godkender vedlagte udkast til vedtægtsændringer.Økonomiudvalget, 13. maj 2019, pkt. 110:

Økonomiudvalget vil have fjernet forhåndsudpegningen af formandens og næstformandens personlige suppleanter.


Supplerende sagsfremstilling 26. november 2019

Faxe Forsynings advokat og kommunens administration har tilrettet det tidligere forelagte forslag, så det er i overensstemmelse med selskabslovgivningen. Faxe Forsyning har behandlet det tilrettede forslag til vedtægtsændringer på sit møde den 5. november 2019, hvor det blev besluttet at anbefale forslaget til Økonomiudvalget.


Ændringerne vedrører, at det skal fremgå, hvor mange medlemmer, bestyrelsen består af (enten det eksakte antal eller et minimum og maksimum antal). Det foreslåes, at bestyrelsen skal bestå af 6-12 medlemmer, hvoraf mindst 6 medlemmer vælges af generalforsamlingen efter indstilling fra byrådet. Herudover skal det fremgå, hvor mange direktører, der skal ansættes (enten det eksakte antal eller et minimum og maksimum antal). Det foreslåes, at der kun ansættes én direktør. Endelig er der ændret i, at forbrugerrepræsentanterne kan deltage i bestyrelsen for holdingselskabet. Hvis forbrugerrepræsentanterne ikke ønsker at deltage i andre bestyrelser, end de er valgt til (vand og spildevand), kan de ikke blive pålagt at være med i disse bestyrelser).


Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at byrådet som ejer godkender de tilrettede udkast til vedtægtsændringer.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at bilag 3 godkendes som de nye vedtægter.


Fraværende: Anne Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

239. Drøftelse af Danmarkskort over omgørelsesprocenter på Socialområdet 2018

Sagsfremstilling

Det følger direkte af retssikkerhedslovens § 84 a, at Børne- og Socialministeriet hvert år skal offentliggøre et danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet.

Herudover følger det af retssikkerhedslovens § 79 b, at kommunalbestyrelsen inden udgangen af det år, hvor danmarkskortet er offentliggjort, skal behandle danmarkskortet på et møde i kommunalbestyrelsen. Kravet indebærer, at der hvert år vil skal ske en aktiv politisk drøftelse af danmarkskortet.


Det senest offentliggjorte Danmarkskort indeholder tal for 2018. Danmarkskortet er tilgængeligt på Socialministeriets hjemmeside: www.socialministeriet.dk. Kortet viser, at Faxe Kommune i 2018 har haft 86 sager på socialområdet til afgørelse i Ankestyrelsen, heraf er 42 % af sagerne blevet omgjort fordelt med 20 % af sagerne, der er ændret, og 22 % af sagerne der er hjemvist. Det må samtidig betyde, at 58 % af sagerne er stadfæstet. Læsevejledning til danmarkskortet er vedhæftet som bilag.


Til sammenligning havde Faxe Kommune i 2017 83 sager på socialområdet til afgørelse i Ankestyrelsen, også i 2017 blev 42 % af sagerne omgjort fordelt med 12 % af sagerne, der er ændret, og 30 % af sagerne der er hjemvist. Dvs. der er sket et markant fald i antallet af hjemviste sager.I Faxe Kommune fremlægger vi tillige Ankestyrelsens statistikker vedrørende kommunens afgørelser på Social- og Beskæftigelsesområdet til politisk behandling to gange om året. Afgørelserne bliver opdelt mellem Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Socialudvalget og Senior & Sundhedsudvalget alt efter hvilken lovgivning afgørelsen er relateret til. I forbindelse med den halvårlige fremlæggelse af ankestatistikken gennemgås samtlige omgjorte sager for de pågældende udvalg. Senest blev Ankestatistikken for første halvår 2019 behandlet på møder i Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Socialudvalget og Senior & Sundhedsudvalget i oktober 2019.

Som det fremgår af de tidligere fremlagte sagsfremstillinger, arbejder administrationen løbende på at udbrede den læring, der opnås på baggrund af Ankestyrelsens afgørelser.

Byrådet vedtog i december 2018, at Center for Familie, Social & Beskæftigelse fremlægger Ankestatistikken efter hvert halvår, samt at danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet fremlægges, når det foreligger opdateret.


Lovgrundlag

Retssikkerhedsloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at danmarkskort over omgørelsesprocenter drøftes.

Beslutning

Anbefales med bemærkning, at ankestatistikken for første halvår 2019 først behandles i Senior & Sundhedsudvalget i januar 2020.

Sagen skal fremover behandles i fagudvalg inden behandling i Økonomiudvalg og Byråd.


Fraværende: Ingen.

240. Godkendelse af proces- og tidsplan for planstrategi 2020

Sagsfremstilling

Byrådet skal i den første halvdel af byrådsperioden beslutte en strategi for kommuneplanlægningen. Med planloven fra 2017 og de nyeste landsplandirektiver, er der en række nye muligheder for udvikling, som er relevante for Faxe Kommune. Det foreslås, at Planstrategi 2020 beskriver disse muligheder og hvordan den fysiske planlægning kan understøtte byrådets vision. Det er primært punkterne "vores borgere", "vores virksomheder" og "vores bæredygtige fremtid", som den fysiske planlægning kan understøtte. Udvalget skal nu beslutte om proces- og tidsplan for planstrategien skal godkendes.

Planstrategien skal indeholde oplysninger om:

 • Byrådets vurdering af og strategi for den kommende udvikling.
 • Hvilken planlægning der er gennemført i perioden efter den seneste revision af kommuneplanen.
 • Beslutning om i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres.

Med de mange nye muligheder for udvikling af den fysiske planlægning, er der en række temaer i kommuneplanen, som enten skal revideres, eller som der er mulighed for at revidere. Planstrategien lægger derfor op til en fuld revision af den kommende kommuneplan og indeholder beskrivelse af de temaer, som kommuneplanen skal arbejde med.

På baggrund af Byrådets temamøde den 14. november færdiggøres "Udkast til Planstrategi 2020" og behandles af Plan & Kulturudvalget i januar 2020 med henblik på efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og Byrådet, forinden strategien sendes i offentlig høring. I høringsperioden vil der blive lagt op til at borgerne kan komme med konkrete forslag til udlæg af nye udviklingsområder, til boliger, erhverv, turisme, skovrejsning mv., som efterfølgende kan indgå i det videre arbejde med kommuneplanforslaget.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller at, den foreslåede proces- og tidsplan for Planstrategi 2020 godkendes.Plan & Kulturudvalget, 26. november 2019, pkt. 144:

Anbefales. 


Fraværende: Mikkel Dam (I) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

241. Godkendelse af proces for kommuneplan 2021

Sagsfremstilling

Faxe Kommune skal udarbejde en ny kommuneplan for 2021. Denne kommuneplan skal konkretisere mål og visioner opsat i byrådets vision og planstrategien 2020. Plan & Kulturudvalget og Økonomiudvalget skal i den forbindelse godkende processen for kommuneplanarbejdet.


Processen for kommuneplanens gennemførelse er nærmere beskrevet i bilag, men herunder er processen kort beskrevet, samt Center for Plan og Miljøs forslag til fuld revision af den gamle kommuneplan.


Den 14. november 2019 blev Byrådet præsenteret for en indledende temadrøftelse om planstrategien og kommuneplanen. Foruden planstrategiens sammenhæng med kommuneplanen, blev der gennemgået et mindre udsnit af de emner som man vil kunne arbejde med i kommuneplanen. Formålet med denne indledende temadrøftelse var blandt andet at give politikerne og særligt Plan & Kulturudvalgs-medlemmerne en kort introduktion til kommuneplanarbejdet og dens indhold.


Når processen for kommuneplanarbejdet er vedtaget, vil Center for Plan og miljø afholde temadrøftelser for Plan & Kulturudvalget indenfor de emner, der trænger til en gennemgribende revision. Det kunne blandt andet være emner indenfor byudvikling, erhverv, turisme, landsbyer og kulturmiljøer. Drøftelser indenfor andre områder kan tages med ved behov. Disse temadrøftelser vil blive afholdt efter nytår.

Efter temadrøftelserne er afholdt, vil Center for Plan og Miljø igangsætte arbejdet.


I foråret 2020 vil nøgleinteressenter blive inviteret til en snak om ønsker, ideer og kommentarer til det forestående kommuneplanarbejde.


I februar 2021 vil Byrådet blive præsenteret for et forslag til Kommuneplan 2021. Hvis forslaget vedtages, vil det blive sendt i offentlig høring i 8 uger. I løbet af denne høring vil der blive inviteret til et eller flere borgermøder.


Kommuneplan 2021 forventes endeligt vedtaget september 2021.


Kommuneplanen er sidst revideret i 2013, med genvedtagelse i 2017. Det betyder at indholdet i den nuværende kommuneplan i visse tilfælde er uaktuelt eller forældet. Der er sket meget i Faxe Kommune, der betyder at vi kan udnytte et potentiale eller tendenser, som ikke er beskrevet i dag. Derfor foreslår Center for Plan og Miljø at der foretages en total revision i forbindelse med kommuneplanarbejdet for 2021.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller,

 • at processen for kommuneplanarbejdet godkendes, og
 • at der foretages en hel revision af Faxe Kommuneplan 2013Plan & Kulturudvalget, 26. november 2019, pkt. 145:

Anbefales.


Fraværende: Mikkel Dam (I) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

242. Endelig vedtagelse: Kommuneplantillæg nr. 26 og Lokalplan 500-87 Boligområde ved Haslev Møbelsnedkeri på Bråbyvej i Haslev

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 26 og lokalplan 500-87 Boligområde på Bråbyvej i Haslev har været fremlagt i offentlig høring i perioden den 2. september til den 28. oktober. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af planen.


Offentlig høring

Center for Plan & Miljø har i høringsperioden modtaget et høringssvar, som i hovedtræk handler om bekymringen for indsigtsgener ved et byggeri i to fulde etager. Høringssvaret er gengivet i fuld længde i vedhæftede hvidbog.


På baggrund af høringssvaret og administrationens gennemgang af lokalplanen indstilles det, at kommuneplantillæg nr. 26 vedtages endeligt med få redaktionelle ændringer. Ændringerne fremgår af rettelsesblad til kommuneplantillæg nr. 26.

Det indstilles, at lokalplan 500-87 vedtages endeligt med mindre ændringer, herunder at byggefelterne flyttes, således at der er mindst 5 meter til naboskel og at den maksimale bygningshøjde reduceres til 7 meter. Det skrives ind i lokalplanens bestemmelser, at der skal sikres vejadgang til ejendommene på Moltkesvej 12 og 14. Ændringerne fremgår af rettelsesblad til lokalplan 500-87.


Formål

Formålet med planerne er, at give mulighed for at tæt-lav bebyggelse i form af rækkehuse kan opføres i to etager.

Formålet med lokalplan 500-87 er, at udlægge området til boligområde i form af tæt-lav bebyggelse opført som rækkehuse i 2 etager. Det er desuden formålet at fastlægge områdets vejadgang samt at udlægge areal til vej, sti, parkering og fælles friarealer.


Ændringer i kommuneplanen

Kommuneplantillæg nr. 26 fastholder områdets anvendelse til boligområde og ændrer kun bestemmelserne om maksimalt etageantal, så det fremadrettet præciseres, at åben-lav bebyggelse og dobbelthuse kan opføres i maksimalt 1½ etage og tæt-lav bebyggelse i maksimalt 2 etager. Desuden er muligheden for at drive let erhverv fra adressen Bråbyvej 1 fjernet. Det vil således kun være muligt at drive liberalt erhverv fra egen bolig, ligesom det er i alle andre boligområder.


Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres tæt-lav bebyggelse i området i form af rækkehuse. Der kan etableres ca. 31 boliger på omkring 115 m² i området. Boligerne placeres i mindre enheder med op til 6 boliger. Der sikres private havearealer til de enkelte boliger. Haverne orienterer sig mod syd/syd-vest og indgangspartier til de enkelte boliger mod nord/nord-vest. Lokalplanen sikrer at der udlægges arealer til vej, sti, parkering og fælles friarealer. Der sikres desuden vejadgang til ejendommene på Moltkesvej 12 og 14, der i dag har vej-ret over Møbelsnedkeriets område.


Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,


 • at kommuneplantillæg nr. 26 vedtages endeligt med nedenstående redaktionelle ændringer og konsekvensrettes i rettelsesbladet til kommuneplantillægget.
  • at afsnit om høringsperioden tilføjes til redegørelsen s. 5

 • at lokalplan 500-87 vedtages endeligt med nedenstående ændringer og konsekvensrettes i rettelsesbladet til lokalplanen
  • Afsnit om høringsperioden tilføjes til redegørelsen s. 8.
  • §1 - Formålet med lokalplanen tilføjes, at der skal sikres vejadgang til matr. 22ae og 22 af Haslev By, Haslev.
  • § 7.2 - tilføjes bestemmelse om at byggefelter skal ligge 5 meter fra skel mod naboer til lokalplanområdet.
  • § 7.6 - den maksimale bygningshøjde reduceres fra 8,5 meter til 7 meter.
  • § 7.8 - det præciseres, at sekundære bygninger tæller med i den samlede bebyggelsesprocent for området.
  • at kortbilag 2,3 og 4 konsekvensrettes som følge af ovenstående
  • at mindre tekniske rettelser der letter forståelsen af lokalplanen fremgår af rettelsesbladet.Plan & Kulturudvalget, 26. november 2019, pkt. 147:

Anbefales.


Fraværende: Mikkel Dam (I) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

243. Endelig vedtagelse: Kommuneplantillæg nr. 16 og Lokalplan 500-85 Blandet bolig og erhverv ved Håndværkerhøjskolen i Haslev

Sagsfremstilling

Sagen vedrørende Lokalplan 500-85 og Kommuneplantillæg nr. 16 har midlertidigt været sat i bero på baggrund af den politiske behandling af sagen på mødet i Plan & Kulturudvalget den 25. september 2018 og de deraf følgende politiske drøftelser. Sagen genfremsættes nu og der skal tages stilling til endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan 500-85.


Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og forslag til lokalplan 500-85 for blandet bolig og erhverv ved Håndværkerhøjskolen i Haslev har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 3. april 2018 til den 29. maj 2018.


Offentlig høring
Center for Plan & Miljø har modtaget 15 høringssvar og en underskriftsindsamling i høringsperioden.

Høringssvarene omhandler i hovedtræk:


 • Spørgsmål til baggrunden for planlægningen og forslag om helhedsplan for de tre gamle skoler.
 • Et ønske om at fastholde den eksisterende anvendelse i området.
 • Spørgsmål til trafikanalysens konklusioner.
 • Bebyggelsens højde og typer.
 • Antallet af boliger.

Høringssvarene er samlet i deres fulde længde og kommenteret i vedhæftede hvidbog.


På baggrund af ovenstående høringssvar og administrationens gennemgang af kommuneplantillæg og lokalplan foreslås det, at kommuneplantillæg nr. 16 vedtages endeligt uden ændringer, og at der foretages en række ændringer i lokalplan 500-85. Begrundelserne for ændringerne fremgår sammen med præciseringer af vedhæftet hvidbog og ligeledes af vedhæftet rettelsesblad.


Baggrund

Kommuneplantillæg nr. 16 og Lokalplan 500-85 er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske om at omdanne EUC's ejendom på Skolegade i Haslev til boligformål med mulighed for indpasning af visse typer erhverv. EUC har gennem mange år drevet skolevirksomhed på ejendommen, men har i 2017 flyttet alle deres aktiviteter i Haslev til en anden adresse i byen. Udover at omdanne en del af den eksisterende bygningsmasse til boliger er det også ønsket at få mulighed for at opføre boliger i et nyt byggeri på området.

Da anvendelse til boligformål ikke er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 for Faxe Kommune, er der udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 16, som sikrer overensstemmelser mellem kommuneplan og lokalplan.


Kommuneplantillæg nr. 16

Formålet med kommuneplantillægget er at udlægge området til blandet bolig og erhverv. Der fastsættes bestemmelser for hvilke typer erhverv, der kan lokaliseres i området. Med kommuneplantillæg nr. 16 aflyses en del af den eksisterende kommuneplanramme, som udlægger området til offentlige formål.


Lokalplan 500-85

Formålet med lokalplanen er at udlægge området til blandet bolig og erhverv i form af etagebyggeri og tæt-lav bebyggelse (rækkehuse) med mulighed for indpasning af visse former for erhverv, herunder kontorerhverv. Formålet er at fastsætte bestemmelser for byggeriets omfang og placering samtidig med, at kulturarvsværdierne, stedets parkagtige karakter og ånd sikres bedst muligt.

Det er derudover formålet at sikre, at hovedbygningen forbliver synlig set fra syd, hvor den sammen med Emmaus og gymnasiet (MSG) udgør en vigtig "skyline" og fortælling om byens tid som skoleby.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 1. at Kommuneplantillæg nr. 16 for Blandet bolig og erhverv vedtages endeligt uden ændringer,
 2. at Lokalplan 500-85 vedtages endeligt med nedenstående bemærkninger og ændringer og som konsekvensrettes i rettelsesbladet til lokalplanen,

a) Kortbilag 2 præciseres jf. kortbilag 4 og § 6.2 i forhold til, hvor der kan være parkering

b) Det præciseres, at der maksimalt kan etableres 130 boliger i området i både ny og eksisterende bebyggelse

c) Byggefeltet på matrikel 18gl reduceres, kortbilag og lokalplanens bestemmelser konsekvensrettes

d) Afsnit om integreret kunst og kunsthåndværk tilføjes redegørelsens afsnit om bevaringsværdier

e) Bygningskonstruktøruddannelsen tilføjes i redegørelsen

f) At afsnit om den offentlige høring tilføjes i redegørelsen

g) At anvendelsesbestemmelsen udvides med institutioner jf. kommuneplantillægget

 1. at tekniske rettelser og præciseringer med betydning for forståelsen af lokalplanen kan indarbejdes inden planens offentliggørelse, og
 2. at lokalplanens redegørelse og kortbilag konsekvensrettes som følge af ovenstående ændringer.Plan & Kulturudvalget, 27. august 2019, pkt. 109:

Sagen tilbagesendes til yderligere behandling. Der ønskes et planmæssigt forslag til vejbetjening af hele lokalplanområdet, med tilkørsel til Bråbyvej, således den hårde trafikbelastning mod Skolegade og midtbyen minimeres mest muligt, hvis der skal etableres optil 130 boliger indenfor området.

Der ønskes udarbejdet et notat, der beskriver konsekvenser samt de lovgivningsmæssige muligheder for etableringen af den alternative vejadgang iht. planloven mv.


Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).


Supplerende sagsfremstilling 26. november 2019:

Administrationen har udarbejdet et planmæssigt forslag til vejbetjening af lokalplanområde 500-85 fra Bråbyvej og om konsekvenser samt lovgivningsmæssige muligheder for etablering af den alternative vejadgang iht. Planloven. Notatet er vedhæftet som bilag til dagsordenen.


Center for Plan & Miljø indstiller,

 1. at Kommuneplantillæg nr. 16 for Blandet bolig og erhverv vedtages endeligt uden ændringer,
 2. at Lokalplan 500-85 vedtages endeligt med nedenstående bemærkninger og ændringer og som konsekvensrettes i rettelsesbladet til lokalplanen,

a) Kortbilag 2 præciseres jf. kortbilag 4 og § 6.2 i forhold til, hvor der kan være parkering

b) Det præciseres, at der maksimalt kan etableres 130 boliger i området i både ny og eksisterende bebyggelse

c) Byggefeltet på matrikel 18gl reduceres, kortbilag og lokalplanens bestemmelser konsekvensrettes

d) Afsnit om integreret kunst og kunsthåndværk tilføjes redegørelsens afsnit om bevaringsværdier

e) Bygningskonstruktøruddannelsen tilføjes i redegørelsen

f) Afsnit om den offentlige høring tilføjes i redegørelsen

g) Anvendelsesbestemmelsen udvides med institutioner jf. kommuneplantillægget

3. at tekniske rettelser og præciseringer med betydning for forståelsen af lokalplanen kan indarbejdes inden planens offentliggørelse, og

4. at lokalplanens redegørelse og kortbilag konsekvensrettes som følge af ovenstående ændringer.
Plan & Kulturudvalget, 26. november 2019, pkt. 148:

Den administrative indstilling anbefales, med følgende bemærkninger, indstillingspunkt 2, b – ændres således at der maximalt må etableres 80 boliger i området med en samlet bebyggelsesprocent på 25 %.

Der må alene etableres boliger langs den vestlige side af grunden.

Der ønskes udarbejdet et notat/visualisering af forslaget der skal indgå i Økonomiudvalgets behandling af sagen.


Tilpasning af LAR betingelser på side 15 (regn og spildevand)


Fraværende: Mikkel Dam (I) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Supplerende sagsfremstilling 28. november 2019

Det ønskede bilag fra Plan & Kulturudvalget udleveres senest på økonomiudvalgsmødet.

Beslutning

Plan & Kulturudvalgets indstilling anbefales, dog således, at forslaget sendes i 4 ugers borgerdialog med frist til den 9. januar 2020, og genbehandles i Plan & Kulturudvalget, den 21. januar 2020. Der afholdes borgerdialogmøde mandag den 16. december 2019 af Økonomiudvalget.


Det ønskede bilag fra Plan & Kulturudvalget er udsendt til Økonomiudvalget den 3. december 2019, og vedhæftes med referatet.


Fraværende: Ingen.

244. Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag 2020 - Faxe Vandforsyning A/S

Sagsfremstilling

Faxe Vandforsyning A/S har fremsendt selskabets anlægs- og driftsbidrag for 2020 til godkendelse i kommunen.

Nedennævnte beløb er inkl. moms.

Tilslutningsbidraget fastsættes til 35.910 kr., hvilket i forhold til 2019 er en stigning på 1 %. Vandafgiften fastsættes til 13,24 kr. pr. m³, hvilket i forhold til 2019 er en stigning på 2,8 %. Målerleje (1,5-2,5 m³) fastsættes til 142,50 kr. pr. år, hvilket i forhold til 2019 er en stigning på 2 %.

Administrationens vurdering

Kommunen har som myndighed beføjelse til at godkende eller afvise de af forsyningsselskabet fastsatte bidrag. Kommunen skal ved sin godkendelse af bidragene sikre, at de af Forsyningssekretariatet fastsatte økonomiske rammer overholdes, at hvile i sig selv-princippet følges således, at vandforsyningens indtægter over en årrække ikke overstiger dets omkostninger), at grundlaget for bidragene er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet, og at lovgivningen generelt respekteres (legalitetsprøvelse).


Center for Plan & Miljø vurderer, at de af selskabet fastsatte anlægs- og driftsbidrag er i overensstemmelse med vandforsyningsloven med mere.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven.

Økonomi

Forsyningsudgifter til kommunens ejendomme stiger med knap 204.000 kr.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at de af Faxe Vandforsyning A/S fastsatte anlægs- og driftsbidrag for 2020 legalitetsgodkendes.Teknik & Miljøudvalget, 27. november 2019, pkt. 156:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

245. Godkendelse af spildevandsbidrag 2020 - Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S

Sagsfremstilling

Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S har fremsendt selskabernes fastsatte spildevandsbidrag for 2020 til godkendelse i kommunen.

Nedennævnte beløb er inkl. moms.


Bidrag for rensning

Faxe Spildevandscenter A/S fastsætter et bidrag på 15,85 kr. pr. m³ for rensning af spildevand; svarende til et en stigning på 1 % i forhold til 2019.


Bidrag for transport

Faxe Spildevand A/S fastsætter et bidrag på 33,14 kr. pr. m³ for transport af spildevand; svarende til en stigning på 10,7 % i forhold til 2019. Endvidere fastsættes et fast bidrag på 625 kr. pr. stikledning; svarende til en stigning på 2 % i forhold til 2019.


Samlet bidrag

Det samlede, variable bidrag for rensning og transport er 48,99 kr. pr. m³, svarende til en stigning på 5,85 % i forhold til 2019.


Trappemodel

De variable spildevandsbidrag fastsættes efter en tretrins-trappemodel, som indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Dette fremgår af Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v., som fastlægger, at den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, skal opkræves efter differentierede takster.

For ejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår, for eksempel private husstande, skal den variable del af vandafledningsbidraget opkræves efter trin 1 uanset vandmængden.

Ejendomme, der er omfattet af det justerede betalingsprincip, opkræves rensebidrag efter trin 2.


Administrationens vurdering

Kommunen har som myndighed beføjelse til at godkende eller afvise de af forsyningsselskabet fastsatte bidrag. Kommunen skal ved sin godkendelse af bidragene sikre, at de af Forsyningssekretariatet fastsatte økonomiske rammer overholdes, at hvile i sig selv-princippet følges (således, at spildevandsforsyningens indtægter over en årrække ikke overstiger dets omkostninger), at grundlaget for bidragene er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet, og at lovgivningen generelt respekteres (legalitetsprøvelse).

Center for Plan & Miljø vurderer, at de af selskabet fastsatte spildevandsbidrag er i overensstemmelse med betalingsloven med mere.

Lovgrundlag

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (betalingsloven) og Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 • at de af Faxe Spildevand A/S fastsatte spildevandsbidrag for 2020 legalitetsgodkendes, og
 • at de af Faxe Spildevandscenter A/S fastsatte spildevandsbidrag for 2020 legalitetsgodkendes.Teknik & Miljøudvalget, 27. november 2019, pkt. 157:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

246. Meddelelser

Sagsfremstilling

Sager direkte til behandling i byrådet:

Borgerlisten (L) fremsætter forslag om rygestop i arbejdstiden.

Lukket punkt: Beslutning om yderligere sagsbehandling. Sagen blev på Plan & Kulturudvalgets møde 26. november 2019 løftet til byrådet af Lars Folmann (O).

Godkendelse af procedure for sporstofundersøgelse i det åbne land. Sagen blev på Teknik & Miljøudvalgets møde 27. november 2019 løftet til byrådet af Finn Hansen (A).


Byrådets afslutningsfest

Afholdelsessted for byrådets afslutningsfest den 4. september 2021.


Persondataforordningen - registrerede sikkerhedsbrud

Den vedhæftede oversigt viser de sikkerhedsbrud der er sket i november 2019.

Orientering om lånekonvertering - Faxe og Hylleholt Boligforening
Notat er vedhæftet.

Salg af areal ved spejderne Maglemosevej


Økonomi


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Byrådets afslutningsfest afholdes på Rønnede Kro.


Økonomiudvalget bemærkede, at det i år ikke er nødvendigt med den årlige redegørelse for whistleblowerordningen, da denne indgår i Borgerrådgiverens årsrapport.


Fraværende: Ingen.

247. Orientering om whistleblowerhenvendelse oktober 2019 (Lukket)
248. Voldgiftsretskendelse Vibeengsskolen orientering samt bevilling (Lukket)
249. Beslutning om proces for salg af grund (Lukket)
250. Lukket meddelelser (Lukket)