Økonomiudvalget - 06-03-2019

Referat
Dato:
Onsdag, 6 marts, 2019 - 15:30
Hent som fil:
26. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsorden og tillægsdagsorden blev godkendt med bemærkning, at kørselsoversigt skal optages som en sag på næste Økonomiudvalgsmøde.

27. Dialogmøde med Hovedudvalget om budget 2020

Sagsfremstilling

I henhold til budgetvejledning for 2020-2023 afholder Økonomiudvalget dialogmøde med Hovedudvalget om budget 2020.


Dialogmødet holdes kl. 15.30 til 16.00 i byrådssalen på Søndergade 12.


Budgetmateriale vil i henhold til budgetvejledningen forefindes på Faxe Kommunes hjemmeside fra 1. juni 2019.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget afholder dialogmøde om budget 2020 med Hovedudvalget.

Beslutning

Godkendt.

28. Temamøde om Nærværsprojektet

Sagsfremstilling

I henhold til Økonomiudvalgets beslutning i møde 29. januar 2019, afholdes dialogmøde med Nærværsteamet kl. 16.00 - 16.15.

Nærværsteamet har udviklet et koncept, der støtter lederne på arbejdspladserne med at nedbringe sygefraværet. Nærværsteamet vil for Økonomiudvalget fremlægge Nærværsprojektet samt seneste sygefraværstal.

Dagsorden for præsentationen bliver som følgende:

 • Fremlæggelse af datamateriale på sygefravær, herunder nøgletal fra Kommunaløkonomisk Forum 2019 samt udvikling af sygefraværet i Faxe Kommune
 • Formål og mål med nærværsprojektet
 • Gennemgang af konceptet i nærværsprojektet
 • Virker nærværsprojektet?
 • Hvad virker? Og er det bedre end koncepter, der udbydes af eksterne konsulenter?
 • Hvad kan forbedres i forhold til sygefraværet?
 • Spørgsmål

Det vedhæftede bilag 1, sygefraværsoversigt, viser udviklingen i sygefraværet i årene 2014-2018.

Sammenlignet med alle landets kommuner har Faxe Kommune, jævnfør nøgletal fra Kommunaløkonomisk Forum 2019, det næsthøjeste sygefravær. Denne sammenligning er baseret på tal fra 2017.

Som bilag 2, er en opdateret "Rapport vedr. langtidsfriske for perioden 2013-2018" vedhæftet sagen.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at Økonomiudvalget afholder temamøde om Nærværsprojektet og sygefravær med Nærværsteamet.

Beslutning

Godkendt. Der ønskes en særskilt sag om nærværsprojektets status hvert kvartal.


René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

29. Økonomiske nøgletal pr. ultimo februar 2019

Sagsfremstilling

Aktuelle tal er ikke til rådighed til økonomiudvalgsmødet 6. marts 2019.


Oversigterne vil blive udsendt til økonomiudvalgets medlemmer, når materialet er færdigt (forventeligt den 7. marts).


Sagen behandles i byrådet d. 14. marts 2019 på sædvanlig vis.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & It indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Der blev udleveret oversigter på mødet.


René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

30. Ændring i affaldstakster

Sagsfremstilling

Den 28. februar 2019 er det meddelt fra Faxe Forsyning, at der er nye takster på affaldsområdet grundet nye affaldsbeholdere og tømningsmuligheder.


Det er blevet muligt, at almindelige husstande kan vælge beholdere, til enten madaffald eller restaffald på henholdsvis 190 l og 240 l med ugetømning i sommerperioden fra medio maj til medio september. Endvidere er det blevet muligt med ugetømning i sommerperioden for sommerhuse. Endelig er der i takstbladet tilføjet "mad-/restaffald" ved de 2-delte beholdere for at uddybe, at beholderne er til både mad og restaffald.


Ændringer i takstbladet er markeret med blå skrift. Nyt takstblad og bilag med forslag til takster, er vedhæftet sagen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at de fornyede takster og rettelserne i takstbladet til affaldsområdet godkendes.

Beslutning

Anbefales.


René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

31. Rammer for budget 2020-2023

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget fastlægger rammerne for den kommende budgetperiode, således at de endelige økonomiske rammer kan udstikkes for det videre arbejde med budget 2020-2023. 


Der er i udarbejdelsen af forslaget taget udgangspunkt i budgetrammerne for 2020-2023 i det vedtagne budget 2019 samt i de budgetmæssige virkninger af de politiske beslutninger, der er truffet efter budgetvedtagelsen.


I 2023 er udgifter og indtægter sat lig med beløbene i 2022, da der ikke på nuværende tidspunkt er nye tal/skøn for 2023. 


Der er ikke regnet med finansieringstilskud fra KL eller tilskud vedrørende vanskeligt stillede kommuner i 2020 eller overslagsår.


Budgetrammerne er fremskrevet til 2020-priser og fremgår af tabel 1 nedenfor:


Tabel 1: Foreløbig budgetbalance for 2020-2023


Noter til tabel 1: markeringen ”-” er et træk på kassebeholdning og markeringen ”+” er en styrkelse af kassebeholdning.

Overgangsordning aldersbetinget udgiftsbehov er kompensation for ændrede kriterier i tilskuds- og udligningssystemet. Overgangsordningen er for 2019 og 2020 og giver ca. 700 mio. kr. til ca. 85 kommuner i hvert af årene. Faxe Kommunes andel udgør 6,9 mio. kr. i hvert af årene.

I posten Tekniske korrektioner indgår Klippekortsordning til ældreområdet med 2,5 mio. kr. hvert af årene.

I posten driftsudgifter indgår i 2020 og alle overslagsår Kommunal medfinansiering af sundhedsområdet fra budget 2019 med 5,5 mio. kr. (2019-pl) og Overførselsindkomster under Beskæftigelsesområdet med 12,1 mio. kr. (2019-pl).


Det fremgår, at resultatet af ordinær drift (inden finansielle poster, anlæg og låneoptagelse) udgør 14,8 mio. kr. i 2020 og 4,8 mio. kr. i 2021. Med de pt. kendte anlægsprojekter (79,6 mio. kr. i 2020 og 90,6 mio. kr. i 2021) giver dette et ufinansieret træk på kassebeholdningen på -93,6 mio. kr. i 2020 og -112,0 mio. kr. i 2021.


Serviceramme for 2020

Servicerammen for 2020 udmeldes af KL og fastlægges først i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2020 mellem regeringen og KL. Servicerammen for 2019 udgør 1.534,2 mio. kr. Fremskrevet med 2,8% til estimeret 2020-pl niveau udgør dette 1.577,2 mio. kr.

I de forelagte budgetrammer for 2020 udgør serviceudgifterne 1.560,8 mio. kr. Hertil kommer udgifter fra genberegning af demografi og sandsynligvis merudgifter på det sociale område.


Anlægsramme for 2020

Anlægsrammen for 2020 udmeldes af KL og fastlægges først i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2020 mellem regeringen og KL. Anlægsrammen for 2019 udgør 64,1 mio. kr.

I de forelagte budgetrammer for 2020 udgør bruttoanlægsudgifterne 79,7 mio. kr. Anlægsrammen er ikke direkte sammenlignelig år for år, idet Faxe Kommunes anlægsprojekter erfaringsmæssigt har en varierende økonomisk tyngde for de enkelte år. Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme er således ikke sammenlignelig fra år til år på samme måde som serviceudgifterne.


Målsætninger fra den Økonomiske politik

Byrådet godkendte i juni 2017 Faxe Kommunes Økonomisk politik for 2018-2025 med nedenstående økonomiske målsætninger:


 1. Af overskuddet på den ordinære drift afsættes hvert år et anlægsbeløb på ca. 60 mio. kr.
 2. Målene for den ordinære drift og anlæg skal ses i sammenhæng, idet anlægsrammen skal kunne finansieres af overskuddet på den ordinære drift.
 3. Der skal være et overskud på det skattefinansierede område før finansielle poster på minimum 5 mio. kr.
 4. Den langfristede gæld (ekskl. gæld til ældreboliger) udgjorde 290 mio. kr. ved udgangen af 2016 og skal herefter som minimum nedbringes i henhold til betalingsaftalerne for de optagne lån. Såfremt konkrete projekter medfører behov for nye låneoptag, skal dette fremlægges til politisk stillingtagen.
 5. Kommunens likviditet skal udgøre mindst 100 mio. kr. målt efter kassekreditreglen (dagligt gennemsnit for de seneste 12 måneder).

Den langfristede gæld jfr. pkt 4 er efter vedtagelsen af den økonomiske politik nedbragt i henhold til betalingsaftalerne for de optagne lån og restgælden udgør 259,1 mio. kr. ved udgangen af 2018.


Opfølgning på de økonomiske mål

Det forventede regnskabsresultat for 2018 og budgettet for 2019 samt budgetrammerne for 2020-2023 vist ovenfor medfører følgende resultat i forhold til de vedtagne økonomiske målsætninger:


Tabel 2: Opfølgning på økonomiske målsætninger


Note til punkt 5: Der budgetteres ikke direkte med likviditetstal, da der erfaringsmæssigt er udsving henover året. De beregnede likviditetstal har udgangspunkt i en forudsætning om 115 mio. kr. i 12-måneders likviditet pr. ultimo 2019.


Demografisk udvikling

I budgetrammerne vist ovenfor indgår den beregning af demografisk udgiftsvirkning, som blev indregnet i det vedtagne budget 2019. Her blev indregnet en udgiftsvirkning for både 2020 og overslagsårene 2021-2023. I tabel 3 nedenfor er vist de indregnede beløb for år 2020-2023:


Tabel 3: Indregnet demografi i 2020-2023 på baggrund af eget skøn over befolkningsudviklingen i Faxe kommune


De anførte demografibeløb er fra overslagsårene 2020-2023 i det vedtagne budget for 2019, dog fremskrevet til 2020-pl og beløbene fremgår særskilt af budgetbalancen i tabel 1.

Den demografiske udvikling for 2020 og følgende år skønnes igen i løbet af foråret 2019 og de økonomiske konsekvenser heraf vil blive forelagt Økonomiudvalget i maj 2019.


Udgiftsskøn

Der vil ligeledes frem mod juni ske en opdatering af udgiftsskønnene på de større overførselsområder, herunder beskæftigelsesområdet. Eventuelle ændringer her kan ligeledes få betydning for rammerne for 2020.


Indtægtsskøn

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke nye skøn for indtægterne i form af skatter eller tilskud og udligning. Det forventes ikke, at der sker justering af udligningssystemet inden sommerferien 2019 og det får dermed formentlig ikke indflydelse på budgetteringen af skatter og tilskud i 2020. Der er dog noget usikkerhed omkring indtægtssiden i budgetbalancen pt. Faxe Kommune valgte for år 2017 statsgaranteret udskrivningsgrundlag, hvorfor der ikke vil forekomme efterregulering vedrørende indkomstskatterne i 2020. I de viste budgetbalancer indgår de indtægtsskøn, som blev indregnet som overslagsår ved vedtagelsen af budget 2019. Der er således regnet med nedsættelse af skatteprocenten, som blev vedtaget med budget 2019.


Befolkningstal

Det er i budgetvejledningen anført, at Økonomiudvalget orienteres om befolkningstallet pr. 1. januar, 1. marts og 1. maj.

Pr. 1. januar udgør befolkningstallet 36.513 indbyggere og det kan oplyses, at der ved budgetlægningen for 2019 blev anvendt selvbudgetteret udskrivningsgrundlag baseret på 36.397 indbyggere.


For at tage stilling til selvbudgettering for 2020 skal befolkningsprognosen opdateres og beskatningsgrundlaget skal belyses. Disse oplysninger præsenteres på 2. budgettemadag. Hvis befolkningstallet udvikler sig gunstigt kan selvbudgettering overvejes. Det bør i den forbindelse bemærkes, at udgifterne ligeledes stiger ved et højere befolkningstal.


Opgaven er således, at der frem mod budgettemadagene og den endelige budgetvedtagelse arbejdes på at få budgettet for 2020 i balance.


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Faxe Kommunes Budgetvejledning for 2020 - 2023.

Økonomi

Med de nuværende indlagte skøn og forudsætninger er der et ufinansieret træk på kassebeholdningen på -93,6 mio. kr. i 2020 og -112,0 mio. kr. i 2021.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.


Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,  

 1. At der i det videre budgetarbejde tages udgangspunkt i ovenstående mål og rammer.
 2. At der administrativt arbejdes videre med budgettet og Økonomiudvalget løbende inddrages i og orienteres om status for budgetprocessen på de ordinære møder frem til og med juni 2019.
 3. At der på budgettemadagen i juni fremlægges en ny balance, hvori der er indregnet nye skøn for både udgifter og indtægter.
 4. At direktionen udarbejder et samlet budgetforslag i balance til de politiske behandlinger.

Beslutning

Godkendt.


René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

32. Masteraftale til Leasing

Sagsfremstilling

Center for HR, Økonomi & IT har via Kommuneleasing indhentet tilbud på en masteraftale (oparbejdningsaftale), som kan finansiere bilerne billigere end traditionelt indgåede leasingaftaler. Masteraftalen løber i 4 år og har en samlet ramme på 45 mio. kr.


Der er ikke krav om, at kommunen anvender hverken masteraftalen eller hele rammen. Økonomiudvalget skal fortsat godkende alle leasingaftaler over 1 mio. kr. eller med løbetid over 5 år jfr. bilag 10 i kommunens principper for økonomistyring. Når der tilknyttes nye leasingaftaler til rammeaftalen vil disse blive behandlet særskilt i henhold til bestemmelserne i bilag 10.


Der vil fra sag til sag blive udarbejdet dokumenter, som henviser til masteraftalen. Da papirarbejdet i de enkelte sager derfor kan gøres hurtigere og lettere kan Kommuneleasing finansiere leasingaftalerne med KLS Var. +0,35 %, hvor tillægget til traditionelle leasingaftaler er højere. Der er tale om en variabel rentesats og Kommuneleasing har oplyst, at såfremt det ønskes kan der fra sag til sag finansieres med en fast rentesats. Formålet med dette kan for eksempel være, at man så kender ydelsen for hele leasingperioden på forhånd.


Vedlagt sagsfremstillingen er oversigt over alle kommunens leasingaftaler ved udgangen af 2018. Oversigten bliver optrykt i kommunens årsberetning for 2018.

Lovgrundlag

Faxe Kommunes principper for økonomistyring.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at tilbud på oparbejdsningsaftale til finansiel leasing via Masteraftale godkendes.

Beslutning

Godkendt.


René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

33. Leasing af biler 2019

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes principper for økonomistyring, skal alle leasingaftaler, der overstiger en samlet værdi på over 1 mio. kr. eller har løbetid over 5 år godkendes i Økonomiudvalget, hvorfor denne sag fremsendes til godkendelse.


Hos Center for Sundhed & Pleje udløber leasingaftaler for en del af den nuværende leasede bilpark. Derfor er der behov for nye biler til at udføre opgaverne i hjemmeplejen. Tilsvarende er der hos Center for Familie, Social & Beskæftigelse også udløb af leasede biler og behov for nye til at udføre centerets opgaver.


Behovet er opgjort til 56 biler og indkøbet af disse har været udbudt via dynamisk indkøbssystem, da det samlede indkøb oversteg den udbudspligtige tærskelværdi. Der er opnået en særdeles god aftale for Faxe Kommune på bilerne. Derudover er der i udbuddet indregnet en option på op til 26 biler yderligere.


Leveringen af de 56 biler sker i to puljer:

15. marts 2019: 19 biler

1. maj 2019: 37 biler


Optionen kan udnyttes sammen med leveringen i maj. 


For at finansiere de 56 biler er der taget kontakt til Kommuneleasing for finansiering via leasingaftaler. 

Anskaffelsessummen pr. bil udgør 119.349,20 kr. ekskl. moms og Leverandøren af bilerne har forpligtet sig til at tilbagekøbe bilerne efter endt leasingperiode for 45.000 kr. pr. bil inkl. bilens moms og afgift.

Af tekniske årsager bliver bilerne leveret i maj dyrere i anskaffelsessummen, fordi der fra EU's side er ændret i opgørelsesmetoden for bilers brændstofforbrug.


Den totale anskaffelsessum for alle 56 biler udgør ca. 6.683.544 kr. ekskl. moms og leverandøren af bilerne har forpligtet sig til at tilbagekøbe bilerne efter endt leasingperiode for en samlet sum på 2.520.000 kr. inkl. bilens moms og afgift.

Differencen mellem køb og garanteret tilbagekøb, svarende til 4.163.544 kr. er den sum, der ønskes finansieret via leasingaftalerne.


Den kvartalsvise leasingydelse udgør ca. 5.047 kr. pr. bil og ca. 282.632 kr. for alle 56 biler og udgiften til dette afholdes af Senior & Sundhedsudvalget og Socialudvalget. Aftalerne løber over 48 måneder fra leveringsdatoerne. Udover leasingydelsen er der indgået 4-årige serviceaftaler på alle biler.


Indgåelse af leasingaftalerne har ikke betydning for kommunens låneramme. De indgåede leasingaftaler optages i kommunens årsregnskab - sammen med alle øvrige leasingaftalen - som en særskilt oversigt sidst i årsberetningen og disse nye aftaler medtages i årsberetningen for 2019.


Lovgrundlag

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at leasingaftalerne godkendes.

Beslutning

Godkendt.


René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

34. Status på Gældsstyrelsens suspension af inddrivelse og modregning af gæld

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget blev i møde den 5. december 2018, sag 245, orienteret om Gældsstyrelsens suspension af modregning og inddrivelse af gæld til Faxe Kommune. 

Gældsstyrelsen har pr. 11. januar 2019 ophævet suspensionen, og er nu igen begyndt at inddrive gæld og foretage modregninger. Suspensionen har stået på siden 3. september 2018, og det økonomiske tab på baggrund af denne vurderes til at være på ca. 825.000 kr.

Beregningen baserer sig på de gennemsnitlige afregninger fra Gældsstyrelsen. Faxe Kommune modtager ca. 50.000 kr. om måneden og ca. 600.000 kr. hvert kvartal i modregning fra børne-/familieydelserne til dækning af ubetalte daginstitutionsrestancer.

Der er ikke modtaget afregning fra Gældsstyrelsen i ca. 4,5 måned inkl. modregning i børne-/familieydelserne for oktober kvartal. Og der er ikke udsigt til, at Gældsstyrelsen senere afregner beløbet.

Faxe Kommune betragter hermed sagen for løst, og foretager sig ikke yderligere.  

Ved Økonomiudvalgets behandling den 5. december 2018, besluttede Økonomiudvalget at der skulle gives en status på sagen hvert kvartal, dette ses ikke længere at være nødvendigt.

Lovgrundlag

Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

35. Ekstraordinær afskrivning af fordringer med tvivl om retskraft

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog før sommerferien 2018, at der skal gennemføres en ekstraordinær afskrivning af offentlige restancer til en nominel værdi på 5,8 mia. kr. Afskrivningen er en følge af udfordringerne med EFI, som har efterladt en stor mængde gældsregninger med tvivl om retskraften. For kommunernes vedkommende afskrives ca. 2,7 millioner krav til en værdi på i alt 709 mio. kr. Afskrivningerne drejer sig primært om krav med relativt lav værdi, og hvor det vurderes, at skyldneren har lav eller ingen betalingsevne.


Der er indgået aftale mellem KL og regeringen om kompensation for afskrivning af kravene. Der kompenseres således for krav omfattet af den ekstraordinære afskrivning.  

Faxe Kommune kompenseres med 1.390.802,08 kr., som er modtaget den 14.12.2018. De bogførings- og afskrivningsmæssige virkninger er endnu ikke helt afsluttet.

Lovgrundlag

Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

36. Æblehavens mellemregning med Faxe Kommune 2018

Sagsfremstilling

Baggrunden for denne sag er, at Senior & Sundhedsudvalget har ønsket en orientering om mellemregning fra tidligere år, mellem Æblehaven og Faxe Kommune. Mellemregningen er udlignet i 2018.


Æblehaven driver dagcenter jfr. Lov om Social service - §84 for visiterede borgere og §79, som et åbent aktivitetstilbud. Æblehaven har indgået driftsaftale med Faxe Kommune. Æblehaven modtager derfor et årligt tilskud til aktiviteter og øvrig drift af huset.


Der er indgået aftale med Æblehaven om, at kommunen varetager lønudbetaling og lønadministration for alle medarbejdere, der er ansat i Æblehaven. Derfor udbetales der ikke kontant tilskud til lønudgifterne til Æblehaven, da det er kommunen, der varetager udbetalingen. Der foretages løbende controlling af, hvad lønudgifterne forventes at blive i det enkelte år. Såfremt Æblehaven disponerer med højere lønninger eller flere ansatte, påvirker det naturligvis det samlede forbrug, og den andel af tilskuddet, som udbetales til dem. Æblehavens samlede budget er sammensat af lønudgifter og øvrige poster til drift af huset.


Æblehaven afholder selv alle øvrige udgifter inkl. moms, ud af det tilskud, som udbetales fra kommunen. Lønandelen i Æblehavens budget betales af kommunen.

I praksis betyder det, at Æblehaven lægger ud for betaling af moms, som senere refunderes, jfr. reglerne om momsrefusioner for kommuner. Når Æblehavens årsregnskab er færdigt, gennemgået af revisor samt godkendt i bestyrelsen, fremsender Æblehaven regnskabet til kommunen, som herefter indberetter de endelige tal, i kommunens økonomisystem.


Mellemregningen mellem kommunen og Æblehaven opgøres, når Æblehavens endelige regnskabstal er indberettet i kommunens økonomisystem. Beløbet der opstår ved mellemregningen er forskellen mellem Æblehavens endelige regnskabstal og det beløb som kommunen i løbet af året har bogført i økonomisystemet, henholdsvis som lønudgifter og som udbetalt driftstilskud til øvrige udgifter. Hertil kommer det beløb der udgør momsen, som Æblehaven har lagt ud for, i løbet af året, og som Æblehaven skal have refunderet. De tal tilsammen, udgør den samlede mellemregning mellem Æblehaven og kommunen for det aktuelle regnskabsår.

 

Resultatet af den samlede mellemregning udgjorde for regnskabet i 2017, 175.788 kr., beløbet var i Æblehavens favør, derved skulle Æblehaven have en tilbagebetaling.

Mellemregningen for regnskabet i 2015 udgjorde -140.401 kr., som kommunen skulle have tilbage. Tilbagebetalingen til kommunen var ikke sket primo 2018.

Mellemregningen for 2016 udgjorde - 8.817 kr., som kommunen skulle have tilbage, tilbagebetaling af denne, var heller ikke sket primo 2018.


Det er beklageligt, at de to gamle mellemregninger ikke var blevet udlignet rettidigt. I maj 2018 orienterer kommunen Æblehaven om, at de gamle mellemregninger beklageligvis, ikke er på plads.

I august 2018 afregner kommunen med Æblehaven, og udbetaler 26.570 kr. til Æblehavens konto, dette beløb fremkommer som en sum af mellemregningerne for 2015, 2016 og 2017.

Ved denne udbetaling er alt mellemværende med Æblehaven for årene 2015, 2016 og 2017 udlignet.


Æblehaven havde i regnskabsåret 2018, en forventning om, at få udbetalt resultatet af mellemregningen for 2017 på 175.788 kr., og ikke kun 26.570 kr.


For at imødegå økonomiske udfordringer, har kommunen ekstraordinært overført 100.000 kr. til Æblehavens bankkonto.

De 100.000 kr. udlignes via mellemregningen for 2018, når regnskabet og mellemregningen for 2018 er endeligt opgjort.


Mellemregningen mellem kommunen og Æblehaven kan, og skal ikke sammenlignes med et driftsresultat.

 

Fremadrettet prioriteres det højt, at mellemregningen mellem kommunen og Æblehaven afregnes årligt og umiddelbart efter, at kommunens regnskab er godkendt i kommunalbestyrelsen.  


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser, mellemregning med Æblehaven for 2015,2016 og 2017 er udlignet på mellemregningskonto i 2018. 

Sagen afgøres af

Senior- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at sagen tages til efterretning.


Senior & Sundhedsudvalget 26. marts 2019, pkt. 18:

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at alle Æblehavens tidligere mellemregninger/udeståender fra 1. januar 2015 og til 31. december 2018, nulstilles, således at alle tidligere krav eftergives.


Marianne Ørgaard (L) deltog ikke i punktet.

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).

Beslutning

Økonomiudvalget følger Senior- & Sundhedsudvalgets anbefaling for så vidt angår 2015, 2016 og 2017, dog således at den endelige behandling først sker i forbindelse med det samlede regnskabsresultat for 2018, herunder Æblehavens resultat og mellemregning for 2018.

37. Finansiering af bevarelse af linje 630R til Faxe Ladeplads

Sagsfremstilling

Teknik & Miljøudvalget besluttede i forbindelse med temadrøftelsen 23. januar 2019, at administrationen skulle arbejde på at skaffe finansiering af fortsat drift af linje 630R på strækningen mellem Faxe Syd Station og Faxe Ladeplads Station.


Udvalget pegede endvidere på, at finansiering skulle findes ved

 1. Nedlæggelse af linje 266 Bråby/Skuderløse/Teestrup og Nordskovskolen og Vibeengskolen samt
 2. Hjemtagning af linjerne 285 og 287, skolebusserne der betjener Rolloskolen og Hylleholt Skole. I alle tilfælde skal skolerne fremadrettet betjenes af Ørslev Turisttrafik. Alternativt
 3. Finansiering via kommunekassen.

Administrationen har anmodet Trafikselskabet Movia om at undersøge mulighederne for finansiering via punkterne 1 og 2, og Movia har meddelt, at der vil være mulighed for at foretage de ønskede ændringer. Movia har dog også meddelt, at der vil skulle betales en bod på ca. 480.000 kr. til entreprenøren ved nedlæggelse af linje 266. Det vil således ikke være muligt at finde de nødvendige midler med de valgte løsninger.


Administrationen har derfor forelagt Movia en alternativ løsningsmodel. Forslaget vil stadig lukke linje 266, men køreplantimerne fra denne rute foreslås i stedet benyttet på linje 264 mellem Haslev og Karise. Den entreprenør, Dito Bus, der kører på denne linje, kører linje 630R i samme udbud, og der vil derfor efter administrationens mening ikke være kontraktmæssige problemer forbundet med en sådan rokering af entreprenøren.


Movia har bekræftet, at denne løsningsmodel kan bruges for såvel linje 266 og 285/287. Movia har dog ikke kunnet levere endelig tal på den forventede økonomi, men det er administrationens vurdering, at den samlede besparelse vil give de ønskede 1,7 millioner kr. til bevarelse af driften på linje 630R mellem Faxe Syd Station og Faxe Ladeplads Station.


Der er kommet tre indsigelser, som ses som bilag.


Som besluttet på den seneste udvalgsmøde har administrationen meddelt Stevns Kommune, at Faxe Kommune er interesseret i at betale op til 40.000 kr. for fortsat drift af natbuslinje 99N Hårlev-Karise. Administrationen afventer tilbagemelding fra Stevns Kommune/Movia.

Lovgrundlag

Lov om Trafikselskaber.

Økonomi

Økonomien omkring de foreslåede ændringer kendes endnu ikke med sikkerhed, men det er administrationens vurdering, at de foreslåede finansieringsforslag vil indbringe de nødvendige1,7 millioner kr. 

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at finansiering af fortsat drift på linje 630R mellem Faxe Syd Station og Faxe Ladeplads Station finansieres via omrokering af entreprenører samt hjemtagning af linje 285 og 287.Teknik & Miljøudvalget, 27. februar 2019, pkt. 25:

Dansk Folkeparti og Venstre stillede følgende ændringsforslag:

Det anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at linjerne 285, 287 og 266 opretholdes, samt at finansieringen af Linje 630R søges indarbejdet i budget 2020 samt overslagsårene.


Ændringsforslaget anbefales.


Tanja Larsson (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Teknik & Miljøudvalgets ændringsforslag.


René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

38. Mulighed for etablering af folkeskov

Sagsfremstilling

Beskrivelse af Folkeskove og kampagnen Danmark Planter Træer
TV 2 har annonceret, at de i samarbejde med Growing Trees Network Foundation og en endnu ukendt NGO (ikke-statslig organisation) har i sinde at arrangere indsamlingsinitiativet: ”Danmark Planter Træer”. TV 2 vil ultimo maj/primo juni afholde et indsamlingsshow. Formålet er at plante minimum 1 million træer i Danmark. Dette skal ske gennem skovrejsning på statslige og kommunale arealer fordelt over hele Danmark således, at projektet opnår bredest mulig forankring og folkelig opbakning (folkeskove). Kommunen har med etableringen af en folkeskov således muligheden for at blive en del af et nationalt projekt til gavn for vores klima og miljø. Et initiativ til CO2 reduktion som også vil understøtte, at Faxe er klimakommune og medunderskriver af Borgmesterpagten. Endelig vil projektet ligge godt i forlængelse af Teknik & Miljøudvalgets nye strategi for øget adgang til naturoplevelser.

Kommunernes rolle i kampagnen
Kommunen kan indsende projektmateriale og opnå tilskud fra de indsamlede midler til realisering af skovrejsningsprojekter allerede i 2019 men også til senere realisering inden for de næste et til to år. Tilskuddet dækker plantning og tre års drifts- og vedligeholdelsesarbejde. Skovrejsningen kan foranlediges enten over grundvandsmagasiner eller med andre formål (fx rekreative formål, til gavn for dyre- og planteliv, CO2 reduktion med videre). Skovrejsning over grundvandsmagasiner prioriteres højest.

Faxe Kommune skal tage stilling til
Hvorvidt kommunen ønsker at være en del af folkeskovsinitiativet og i så fald foretage en områdeudpegning for, hvor vi ønsker skoven placeret. Herudover skal det oplyses, hvor mange hektar skovrejsningen dækker samt hvor mange hektar, der ligger specifikt over indvindingsområder og boringsnære beskyttelsesområder. Det er et ufravigeligt krav fra arrangørernes side, at midler, der i forvejen var afsat til skovrejsning, stadig anvendes til formålet andetsteds i kommunen. Kommunen skal kunne dokumentere dette forhold.
Faxe Kommune skal senest d. 1. marts 2019 give en tilbagemelding om, hvorvidt kommunen ønsker at deltage samt hvilke arealer, vi ønsker skovrejsning på.

Forslag til muligt skovrejsningsområde
Administrationen har set på mulighederne og foreslår et 3,4 ha kommunalt areal vest for Haslev by, som i kommuneplanen er udlagt til rekreative formål, se vedlagte kortbilag 1. Arealet dækker den nordlige del af matrikel nummer 8ah Troelstrup By, Haslev og den sydligste del af matrikel nummer 8f Troelstrup By, Haslev. Området er kommunalt ejet og en oplagt placering til en bynær rekreativ skov med gode parkeringsforhold ved Lysholm Skole. Arealet er beliggende i et område udpeget som OSD (område med særlige drikkevandinteresser) og nitratfølsomt indvindingsopland.

Arealet er bortforpagtet, og skovrejsningen vil derfor enten kræve en delvis ophævelse af forpagtningskontrakten eller, at kommunen venter til forpagtningskontraktens udløb 30. september 2020. Sidstnævnte mulighed ekskluderer ikke Faxe Kommune fra deltagelse i initiativet, da der også udvælges projekter med en senere realisering (en til to år) end 2019.

En mulig fremgangsmåde er at opdele skovrejsningsprojektet i to etaper efter det gældende kommuneplantillægs to delområder: H-R3 og H-BE1, se vedlagte kortbilag 2A.
Det nordlige delområde (H-R3) er udpeget til rekreativt område, hvor skovrejsning er mulig inden for rammens bestemmelser. Det sydlige delområde (H-BE1) er udpeget til blandet bolig og erhverv, og skovrejsning er derfor ikke mulig inden for rammens bestemmelser.

1. etape: Skovrejsning på hele det nordlige delområde (H-R3). Blåt skraveret areal, se vedlagte kortbilag 2B.
Foranlediges i direkte forlængelse af indsamlingsinitiativet.

2. etape: Mulig fremtidig skovrejsning på den grønt skraverede del af det sydlige delområde (H-BE1), se vedlagte kortbilag 2B.
Muligt areal til fremtidig forøgelse af Folkeskovens areal. Kan ske i forlængelse af ændringer i delområdets rammebestemmelser i forbindelse med næste kommuneplansrevision.

Lovgrundlag

Forpagtningsaftalen:
Selvom aftalen er uopsigelig i forpagtningsperioden (1. oktober 2015 – 30. september 2020) jf. aftalens § 2, kan den dog opsiges på følgende grundlag: Ejeren er berettiget til at udtage eller frasælge parceller af det forpagtede areal således, at parcellerne udgår af forpagtningen mod en forholdsmæssig afkortning af forpagtningsafgiften. I det omfang forpagteren ikke har høstet på arealet, ydes der erstatning for udført arbejde, gødning og udsæd. Såfremt parterne ikke opnår enighed om erstatningen, fastsættes størrelsen af den under aftalens § 13 nævnte mediator eller voldgift.

Kommuneplantillæg:
Påtænkte areal til skovrejsningen er omfattet af Kommuneplantillæg nr. 9, rammerne H-R3 og H-BE1, se kortbilag 2A. H-R3 er udpeget til rekreativt område. H-BE1 er udpeget til blandet bolig og erhverv.

Naturbeskyttelse (§ 3):
Der ligger en ca. 600 m2 sø på det påtænkte skovrejsningsareal. Skovrejsning omkring søer vil medføre en tilstandsændring i strid med naturbeskyttelsesloven. Kommunens standardvilkår til skovrejsning og tilplantning omkring søer foreskriver en afstand til søarealet, der minimum svarer til de påtænkte træers sluthøjde. Vilkåret ligger ofte i intervallet 15 til 20 meter.

Økonomi

Eventuel erstatningsudgift for tabt høst til forpagter af arealet.

Forholdsmæssig afkortning af forpagtningsafgiften vil medføre et tab i indtægt ved forpagtningen.

Selve skovrejsningen vil ikke medføre budgetmæssige konsekvenser. Omkostninger dækkes af indsamlingsmidlerne.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 1. at Faxe Kommune deltager i indsamlingsinitiativet for Folkeskove i Danmark,
 2. at der søges til det skitserede areal for etape 1 til deltagelse i 2019 således, at forpagtningsaftalen ophæves parcelvist, eller
 3. at der søges til etape 1 til deltagelse i 2020 ved forpagtningsaftalens udløb.Teknik & Miljøudvalget, 27. februar 2019, pkt. 27:

Anbefales.


Tanja Larsson (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).

Beslutning

Godkendt.


René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

39. Køb af matrikel gennem RigKilde LIFE

Sagsfremstilling

RigKilde LIFE er et stort naturprojekt, hvor en række kommuner overalt i Danmark, vil redde sjælden og særlig natur. I forbindelse med gennemførelse af RigKilde LIFE i Gammellung ved Suså er Faxe Kommune blevet tilbudt at købe en matrikel i området.


Ved at erhverve denne matrikel er det muligt at etablere en base i mosen, hvorfra naturplejen kan blive iværksat, og hvor der midlertidigt kan henlægges materialer i det omfang, det er nødvendigt undervejs i projektet. Det drejer sig om matr.nr. 9n Skuderløse By, Teestrup, der er 1,788 ha.

Prisen for ejendommen er 70.000 kr. ekskl. tinglysningsafgift. Beløbet dækkes af de EU-midler, som kommunen har fået bevilget til RigKilde LIFE. Ved projektets afslutning, står det kommunen frit for at sælge ejendommen eller beholde den til videre plejetiltag. Beholder kommunen ejendommen +5 år efter projektafslutning tilfalder hele salgssummen Faxe Kommune. Bliver den solgt før, skal salgssummen betales tilbage til EU.

Købet ligger inden for det vedtagne budget, der er bevilget af EU til RigKilde-LIFE. 

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet. 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at

 • matr. nr. 9n Skuderløse By, Teestrup, der omfatter 1,6 hektar købes af Faxe Kommune for 70.000 kr. ekskl. tinglysningsafgift. Matriklen overtages pr. 1. april 2019.
 • Købet finansieres af budgettet i 2019, der er afsat til projektet RigKilde LIFE.Teknik & Miljøudvalget, 27. februar 2019, pkt. 32:

Anbefales. 


Tanja Larsson (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).

Beslutning

Anbefales.


René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

40. Tillæg nr. 5 til spildevandsplan - Kloakering i det åbne land: Store Linde

Sagsfremstilling

Teknik & Miljøudvalget godkendte på møde 26. september 2018 pkt. 136 forslag til "Tillæg til spildevandsplan 2016-2021 - Kloakering i det åbne land: Store Linde". Tillægget har været i offentlig høring i perioden 13. november 2018 - 8. januar 2019. Tillægget omhandler 28 ejendomme.


Der er i høringsperioden indkommet fire høringssvar fra ejerne af St. Lindevej 1, 4 og 5 samt Kulagervej 39.


Tre af høringssvarene indgiver indsigelse mod at blive omfattet af spildevandstilægget med følgende begrundelser

 • Ønske om at etablere egen renseløsning fremfor kloakering.
 • Uenighed om påbud om spildevandsrensning grundet afstand mellem ejendom og målsat vandløb
 • Ønske om sporstofundersøgelse for at påvise om spildevandet ledes til målsat vandløb, før plantillægget godkendes.

Det 4. høringssvar udtrykker ønske om, at ejendommen inddrages i spildevandsplantillægget.


Administrationen vurderer, at de indkomne indsigelser ikke giver anledning til ændring i rammerne "Tillæg til spildevandsplan 2016-2021 - Kloakering i det åbne land: Store Linde".


Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, spildevandsbekendtgørelsen og lov om vurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at "Tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2016-202: Kloakering i det åbne land: Store Linde" vedtages endeligt.Teknik & Miljøudvalget, 27. februar 2019, pkt. 34:

Anbefales.


Tanja Larsson (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).

Beslutning

Anbefales.


René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

41. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan- Kloakering i det åbne land: Frenderup

Sagsfremstilling

"Tillæg nr. 6 til spildevandplan 2016-2021- Kloakering i det åbne land: Frenderup" har været i offentlig høring i perioden 13. november 2018 - 8. januar 2019.


Der er i høringsperioden ikke indkommet høringssvar.


Der er ikke foretaget ændringer i tillægget.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, spildevandsbekendtgørelsen og lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at "Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2016 - 2021: Kloakering i det åbne land: Frenderup" vedtages endeligt.Teknik & Miljøudvalget, 27. februar 2019, pkt. 35:

Anbefales.


Tanja Larsson (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).

Beslutning

Anbefales.


René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

42. Tillæg nr. 7 til spildevandsplan - Kloakering i det åbne land: Enkelt ejendomme

Sagsfremstilling

Teknik & Miljøudvalget godkendte på møde 26. september 2018 pkt. 136 forslag til "Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2016-2021 - Kloakering i det åbne land: Enkelt ejendomme". Tillægget har været i offentlig høring i perioden 13. november 2018 - 8. januar 2019.


Der er i høringsperioden ikke indkommet høringssvar.


Der er ikke foretaget ændringer i tillægget.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, spildevandsbekendtgørelsen og lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at "Tillæg nr. 7 til spildevandsplan 2016-2021 - Kloakering i det åbne land: Enkelt ejendomme" vedtages endeligt.Teknik & Miljøudvalget, 27. februar 2019, pkt. 36:

Anbefales.


Tanja Larsson (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).

Beslutning

Anbefales.


René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

43. Fornyelse af lejekontrakt - Roklubben Viking

Sagsfremstilling

Denne sag handler om fornyelse af areallejekontrakt vedr. Havnevej 10 i Faxe Ladeplads. Aftalen afløser en tidligere kontrakt fra januar 2000 mellem Roklubben Viking og den daværende Fakse Kommune. Formelt udløber aftalen den 31. december 2020. Da foreningen står overfor en større tagrenovering ønsker Roklubben at forlænge aftalen før tid og for en periode på 30 år, under hensyn til låntagningen i forbindelse med tagprojektet.


Administrationen og Roklubben har i en periode været i dialog om såvel mere langsigtede overvejelser om klubhuset, herunder tagprojektet som selve lejekontrakten. Ingen af parterne har set nogle problemer i forhold til fornyelsen af aftalen, der vil sikre foreningens mulighed for at fortsætte deres aktivitet på grunden, og renovere klubhus/bygningen, som Roklubben selv har etableret.


Arealet er i lokalplanen udlagt til rekreative fritidsaktiviteter, og arealet skal fremstå offentligt tilgængeligt, undtagen ved Roklubbens egne bygninger.


Kontrakten er gennemgået af kommunens jurister og opfylder de nuværende standarder for sådanne aftaler. På alle væsentlige punkter er aftalen således uændret. Kommunen stiller arealet til rådighed og Roklubben Viking kan anvende arealet til deres egne aktiviteter. Foreningen står for renholdelse, nødvendige forsikringer samt eventuelle myndighedstilladelser, herunder byggetilladelser mv.


Administrationen og klubben er enige om en tilbagevendende dialog om offentlighedens adgang til strand og vand via arealet, herunder afledte spørgsmål om trafik til og fra, parkering og renholdelse. Parterne er enige om at kontrakten ikke i sig selv kan tage højde for udviklingen på disse områder, men at dialogen forventeligt kan bidrage til at både klubbens aktiviteter og offentlighedens interesser kan fungere hensigtsmæssigt sammen.

 

Det indstilles derfor at aftalen med Roklubben Viking indgås for en 30 årig periode, fra 1. januar 2019 til 31. december 2048.


Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven (delvist).

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

 Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at areallejekontrakten med Roklubben Viking godkendes.Plan & Kulturudvalget, 26. februar 2019, pkt. 26:

Anbefales.


Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).


Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Beslutning

Godkendt.


René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


44. Årsrapport 2018 for opkrævningsindsatsen

Sagsfremstilling

Center for Kultur, frivillighed & Borgerservice har udarbejdet årsrapport for 2018 som samler op på udviklingen af kommunens tilgodehavender, og vil derved belyse udviklingen i restancesituationen for 2018. Årsrapporten belyser udviklingen i kommunens restancer fra 31.12.2017 til 31.12.2018, med en dokumentation af kommunens opkrævningsindsatser. Herudover beskrives samarbejdet med Gældsstyrelsen i året samt årets afskrivning. Sidst i rapporten er der oplistet hvilke opkrævningsindsatser, der arbejdes med i 2019.

Den samlede restancesaldo pr. 31.12.2018 udgør i alt 41.313.639,03 kr., hvilket er et fald på 3.256.310,70 kr., i forhold til 31.12.2017.

Antallet af skyldnere er faldet til 2.883 personer i løbet af 2018, og den gennemsnitlige restance pr. skyldner er faldet med 1.086 kr.

Udviklingen i restancerne kan beskrives yderligere med nedenstående: 

Restancen pr. 31.12.2017

44.569.949,73

Restancen før 2017 er i 2018 nedjusteret med

-13.724.758,20

Restance der vedrører krav for 2018

10.468.447,50

Den totale restance pr. 31.12.2018

41.313.639,03

Bemærkninger til ovenstående tabel: Pr. 31.12.2017 udgjorde den samlede restance 44.569.949,73 kr. Dette tilgodehavende er i alt nedjusteret med 13.724.758,20 kr. i 2018, enten via betaling eller afskrivning. For krav opstået i 2018 er der et tilgodehavende på i alt 10.468.447,50 kr. 

I 2018 er der modtaget 1.607.831,64 kr. mindre fra Gældsstyrelsen end i 2017. En væsentlig årsag til dette er, at Gældsstyrelsen suspenderede inddrivelsen for Faxe Kommune i en periode på 3 måneder. Årsagen er nærmere beskrevet i årsrapporten.

Opkrævningsplan for 2019:

Det er i Faxe Kommunes interesse, at restancer til kommunen så vidt muligt nedbringes. Det sikres ved at have fokus på:

 • Nedbringelse af restancerne for daginstitution og ejendomsskat.
 • De månedlige opkrævninger hvor der betales for musikskole, kost- og servicepakker på plejecentre og opholdsbetaling på omsorgsinstitutioner sker rettidigt.
 • At tilskynde borgerne at betale ydelser til kommunens rettidigt og opfordre til betaling via Betalingsservice.
 • Kontakte borgerne telefonisk eller via mail, når der ikke er betalt til tiden.
 • Særligt tilrettelagte kampagner og indsatser.
 • Information til borgerne via kommunens hjemmeside, lokalaviser og informationsskærme på bibliotek/borgerservice.
 • Udbygge samarbejdet med kommunens centre og institutioner.

Lovgrundlag

Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 • at årsrapporten for opkrævningsindsatsen i 2018 godkendes, og
 • at indsatserne for opkrævning og inddrivelse af restancer for 2019 godkendes.Plan & Kulturudvalget, 26. februar 2019, pkt. 21:

Anbefales.


Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).


Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Beslutning

Godkendt.


René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

45. Endelig vedtagelse: Kommuneplantillæg nr. 20 for tre solcelleparker nordøst for Haslev

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 for tre solcelleparker nord øst for Haslev har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 04-12-2018 til den 30-01-2019. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af planen.


Offentlig høring

Center for Plan & Miljø har i perioden modtaget 6 høringssvar. Høringssvarene handler i hovedtræk om:

 • Et ønske om at plantebælterne omkring solcelleparkerne plantes snarest muligt.
 • At arealerne inden for vejbyggelinjen helt skal friholdes for anlæg, plantebælte mv.
 • At der bør fastsættes et vilkår om, at der ikke må anvendes pesticider på projektarealerne.
 • At det vil være i strid med Kommuneplan 2013 at etablere solcellepark på de arealer der er udlagt som kirkeomgivelser.

Alle høringssvar er samlet i deres fulde længde og kommenteret i den vedhæftede hvidbog. Center for Plan & Miljø indstiller at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer af planen. Begrundelsen herfor fremgår ligeledes af hvidbogen.


Baggrund

Kommuneplantillæg nr. 20 er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra Bregentved Gods m.fl., som ønsker at etablere tre solcelleparker på godsets jorder nordøst for Haslev. De tre lokaliteter har et samlet areal på 215 ha og er beliggende nord for Freerslev (97 ha), syd for Langesnave (33 ha) og øst for Høsten Torp (83 ha).


De tre områder er ikke omfattet af kommuneplan 2013, hvorfor der med tillæg nr. 20 udlægges tre nye rammeområder: Å-T15 Solcellepark ved Langesnave, Å-T16 Solcellepark ved Freerslev og Å-T17 Solcellepark ved Høsten Torp. De tre områder udlægges til Tekniske Anlæg i form af solcelleanlæg med tilhørende faciliteter samt til jordbrugsformål.


Herudover justerer tillægget Kommuneplanens udpegning af kirkeomgivelser og skovrejsning uønsket ved Freerslev således, at udpegningerne fremover følger Køgevej. Endelig justerer tillægget det principielle tracé for en planlagt rekreativ regional sti således, at den fremover følger Sanderhusvej, Orned Bæk og videre gennem Sofiendal Hestehave.


Miljøvurdering

I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der udarbejdet en miljøvurdering af planforslagene, da det ikke på forhånd kunne udelukkes, om planernes realisering kunne betyde en væsentlig indvirkning på miljøet.


De emner, der sættes fokus på i miljøvurderingen, er: ændring i skov (herunder arealer hvor skov er uønsket), kirkeomgivelser, landskab, skovbyggelinje (herunder visuel effekt) samt dyre- og planteliv (faunapassager og rovfugle). Hovedkonklusionen i miljøvurderingen er, at en realisering af planen overordnet set ikke vil give væsentlige miljøproblemer.


I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)”er der til Byrådets endelige behandling af sagen vedhæftet en sammenfattende redegørelse af planens miljøvurdering. Heri redegøres der blandt andet for hvordan miljøhensyn er integreret i planen og hvordan den offentlige høring har påvirket den endelige plan. 

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 1. at kommuneplantillæg nr. 20 vedtages endeligt uden ændringer,
 2. at Miljøvurderingen af kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplan 700-76, 700-77 og 700-78 vedtages endeligt uden ændringer, og
 3. at den sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen vedtages.Plan & Kulturudvalget, 26. februar 2019, pkt. 28:

Anbefales.


Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).


Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Beslutning

Anbefales.


René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

46. Endelig vedtagelse: Lokalplan 700-76 Solcellepark syd for Langesnave

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 700-76 for en solcellepark syd for Langesnave har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 04-12-2018 til den 30-01-2019. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af lokalplanen.


Offentlig høring

Center for Plan & Miljø har i perioden modtaget 6 høringssvar. Høringssvarene handler i hovedtræk om:

 • Et ønske om at plantebælterne omkring solcelleparkerne plantes snarest muligt.
 • At arealerne inden for vejbyggelinjen helt skal friholdes for anlæg, plantebælte mv.
 • At der bør fastsættes et vilkår om, at der ikke må anvendes pesticider på projektarealerne.
 • At det vil være i strid med Kommuneplan 2013 at etablere solcellepark på de arealer der er udlagt som kirkeomgivelser.

Alle høringssvar er samlet i deres fulde længde og kommenteret i den vedhæftede hvidbog. Center for Plan & Miljø indstiller at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer af planen. Begrundelsen herfor fremgår ligeledes af hvidbogen.


Baggrund

Forslag til lokalplan 700-76 er udarbejdet efter ønske fra FOGC SOL ApS (Bregentved gods m.fl.) og omfatter et markareal, beliggende nord for Freerslev, på knap 33 ha. Arealet ligger i dag i landzone og er ikke omfattet af gældende planlægning.


Hovedprincippet i lokalplanen er at anlæg skal placeres inden for byggefeltet vist på planens kortbilag 2. Byggefeltet er udlagt, så bebyggelsen overholder gældende vejbyggelinjer og placeres minimum 30 m fra beboelse defineret i forhold til matrikelskel eller naturlig brugsgrænse. Derudover er der i lokalplanen fastsat krav om, at bebyggelse skal placeres minimum 5 m fra beskyttede naturtyper og minimum 2,5 m fra diger. Endelig fastlægger lokalplanen krav om at anlægget ikke må give reflektionsgener for naboer og trafikanter, at højden på bygninger og anlæg ikke må overstige 3,5 m, at alle solceller i området skal fremstå ens og at anlægget skal skærmes af et 6 m bredt beplantningsbælte.


Kommuneplan og Miljøvurdering

Lokalplan 700-76 er udarbejdet i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 og tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013.


I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der udarbejdet en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 20 og forslag til lokalplanerne 700-76, 700-77 og 700-78, da det ikke på forhånd kunne udelukkes, om planernes realisering kunne betyde en væsentlig indvirkning på miljøet.


De emner, der sættes fokus på i miljøvurderingen i forhold til lokalplan 700-76, er: ændring i skov (herunder arealer hvor skov er uønsket), kirkeomgivelser, landskab, skovbyggelinje (herunder visuel effekt) samt dyre- og planteliv (faunapassager og rovfugle).

Hovedkonklusionen i miljøvurderingen er, at en realisering af planen overordnet set ikke vil give væsentlige miljøproblemer.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at lokalplan 700-76 vedtages endeligt uden ændringer.Plan & Kulturudvalget, 26. februar 2019, pkt. 29:

Anbefales.


Mikkel Dam (I) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).


Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Beslutning

Anbefales.


René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

47. Endelig vedtagelse: Lokalplan 700-77 Solcellepark ved Freerslev

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 700-77 for en solcellepark nord for Freerslev har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 04-12-2018 til den 30-01-2019. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af lokalplanen.


Offentlig høring

Center for Plan & Miljø har i perioden modtaget 6 høringssvar. Høringssvarene handler i hovedtræk om:

 • Et ønske om at plantebælterne omkring solcelleparkerne plantes snarest muligt.
 • At arealerne inden for vejbyggelinjen helt skal friholdes for anlæg, plantebælte mv.
 • At der bør fastsættes et vilkår om, at der ikke må anvendes pesticider på projektarealerne.
 • At det vil være i strid med Kommuneplan 2013 at etablere solcellepark på de arealer der er udlagt som kirkeomgivelser.

Alle høringssvar er samlet i deres fulde længde og kommenteret i den vedhæftede hvidbog. Center for Plan & Miljø indstiller at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer af planen. Begrundelsen herfor fremgår ligeledes af hvidbogen.


Baggrund

Forslag til lokalplan 700-77 er udarbejdet efter ønske fra Faxe Sol ApS (Bregentved gods m.fl.) og omfatter et markareal, beliggende nord for Freerslev, på knap 97 ha. Arealet ligger i dag i landzone og er ikke omfattet af gældende planlægning.


Hovedprincippet i lokalplanen er at anlæg skal placeres inden for byggefeltet vist på planens kortbilag 2. Byggefeltet er udlagt, så bebyggelsen overholder gældende vejbyggelinjer og placeres minimum 30 m fra beboelse defineret i forhold til matrikelskel eller naturlig brugsgrænse. Derudover er der i lokalplanen fastsat krav om, at bebyggelse skal placeres minimum 5 m fra beskyttede naturtyper og minimum 2,5 m fra diger. Endelig fastlægger lokalplanen krav om at anlægget ikke må give reflektionsgener for naboer og trafikanter, at højden på bygninger og anlæg ikke må overstige 3,5 m, at alle solceller i området skal fremstå ens og at anlægget skal skærmes af et 6 m bredt beplantningsbælte.


Kommuneplan og Miljøvurdering

Lokalplan 700-77 er udarbejdet i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 og tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013.


I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der udarbejdet en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 20 og forslag til lokalplanerne 700-76, 700-77 og 700-78, da det ikke på forhånd kunne udelukkes, om planernes realisering kunne betyde en væsentlig indvirkning på miljøet.


De emner, der sættes fokus på i miljøvurderingen i forhold til lokalplan 700-77, er: ændring i skov (herunder arealer hvor skov er uønsket), kirkeomgivelser, landskab, skovbyggelinje (herunder visuel effekt) samt dyre- og planteliv (faunapassager og rovfugle).

Hovedkonklusionen i miljøvurderingen er, at en realisering af planen overordnet set ikke vil give væsentlige miljøproblemer.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at lokalplan 700-77 vedtages endeligt uden ændringer.Plan & Kulturudvalget, 26. februar 2019, pkt. 30:

Anbefales.


Mikkel Dam (I) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).


Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Beslutning

Anbefales.


René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

48. Endelig vedtagelse: Lokalplan 700-78 Solcellepark øst for Høsten Torp

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 700-78 for en solcellepark øst for Høsten Torp har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 04-12-2018 til den 30-01-2019. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af lokalplanen.


Offentlig høring

Center for Plan & Miljø har i perioden modtaget 6 høringssvar. Høringssvarene handler i hovedtræk om:

 • Et ønske om at plantebælterne omkring solcelleparkerne plantes snarest muligt.
 • At arealerne inden for vejbyggelinjen helt skal friholdes for anlæg, plantebælte mv.
 • At der bør fastsættes et vilkår om, at der ikke må anvendes pesticider på projektarealerne.
 • At det vil være i strid med Kommuneplan 2013 at etablere solcellepark på de arealer der er udlagt som kirkeomgivelser.

Alle høringssvar er samlet i deres fulde længde og kommenteret i den vedhæftede hvidbog. Center for Plan & Miljø indstiller at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer af planen. Begrundelsen herfor fremgår ligeledes af hvidbogen.


Baggrund

Forslag til lokalplan 700-78 er udarbejdet efter ønske fra PV Haslev ApS (Bregentved gods m.fl.) og omfatter et markareal, beliggende øst for Høsten Torp, på knap 83 ha. Arealet ligger i dag i landzone og er ikke omfattet af gældende planlægning.


Hovedprincippet i lokalplanen er at anlæg skal placeres inden for byggefeltet vist på planens kortbilag 2. Byggefeltet er udlagt, så bebyggelsen overholder gældende vejbyggelinjer og placeres minimum 30 m fra beboelse defineret i forhold til matrikelskel eller naturlig brugsgrænse. Derudover er der i lokalplanen fastsat krav om, at bebyggelse skal placeres minimum 5 m fra beskyttede naturtyper og minimum 2,5 m fra diger. Endelig fastlægger lokalplanen krav om at anlægget ikke må give reflektionsgener for naboer og trafikanter, at højden på bygninger og anlæg ikke må overstige 3,5 m, at alle solceller i området skal fremstå ens og at anlægget skal skærmes af et 6 m bredt beplantningsbælte.


Kommuneplan og Miljøvurdering

Lokalplan 700-78 er udarbejdet i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 og tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013


I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der udarbejdet en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 20 og forslag til lokalplanerne 700-76, 700-77 og 700-78, da det ikke på forhånd kunne udelukkes, om planernes realisering kunne betyde en væsentlig indvirkning på miljøet.


De emner, der sættes fokus på i miljøvurderingen i forhold til lokalplan 700-78, er: ændring i skov (herunder arealer hvor skov er uønsket), kirkeomgivelser, landskab, skovbyggelinje (herunder visuel effekt) samt dyre- og planteliv (faunapassager og rovfugle).

Hovedkonklusionen i miljøvurderingen er, at en realisering af planen overordnet set ikke vil give væsentlige miljøproblemer.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at lokalplan 700-78 vedtages endeligt uden ændringer.Plan & Kulturudvalget, 26. februar 2019, pkt. 31:

Anbefales.


Mikkel Dam (I) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).


Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Beslutning

Anbefales.


René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

49. Endelig vedtagelse af lokalplan 500-86, boligområde i Egeparken, Haslev

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 500-86 Boligområde ved Egeparken har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 11-12-2018 til den 15-01-2019. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af planen.


Offentlig høring

Center for Plan & Miljø har i perioden modtaget 6 høringssvar. Enkelte høringssvar har givet anledning til en forslået ændring af hovedstiens placering. Denne ændring har været sendt i supplerende høring hos de berørte naboer samt to nabo-grundejerforeninger. I den supplerende høringsperiode er der indkommet 1 høringssvar omhandlende stiforbindelser.


Høringssvarene handler i hovedtræk om:

 • De trafikale forhold i Troelstrupområdet som helhed.
 • Antallet af boliger og deres påvirkning af de trafikale forhold.
 • Antal etager for åben-lav bebyggelse.
 • Stiforbindelser.
 • Placering af fællesanlæg som for eksempel fællesbygninger og rekreative faciliteter.

Alle høringssvar er samlet i deres fulde længde og kommenteret i den vedhæftede hvidbog.


På baggrund af ovenstående høringssvar og administrationens gennemgang af lokalplanen foreslås det, at der foretages en række mindre ændringer i lokalplan 500-86. Begrundelsen for ændringerne fremgår sammen med præciseringer af vedhæftede hvidbog og ligeledes af vedhæftede rettelsesblad.

Ændringerne vedrører placering af hovedstiens forløb, tilføjelse af bestemmelser om terrænregulering på henholdsvis egen grund og på fællesarealer samt placering af fælleshuse mindst 25 m fra skel.


Baggrund og formål

Lokalplan 500-86 er udarbejdet på baggrund af ejers ønske om at kunne udvikle området til boligområde indenfor de rammer, der allerede er fastsat for området i lokalplan 500-83. Lokalplan 500-86 er ligeledes i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 for Faxe Kommune.


Formålet med lokalplanen er at udlægge området til et boligområde i form af tæt-lav bebyggelse og/eller åben-lav bebyggelse. Formålet er derudover at overføre området fra landzone til byzone og at udlægge areal til veje, stier og sammenhængende grønne friarealer for hele området.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser for byggeriets omfang og placering samtidig med, at området får en udpræget grøn karakter. Der udlægges areal til rekreative faciliteter, veje og stiforbindelse, som knytter området sammen med den eksisterende by og infrastruktur. 

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at lokalplan 500-86 vedtages endeligt med nedenstående ændringer og som konsekvensrettes i rettelsesbladet til lokalplanen.


 1. at § 1 om lokalplanens formål tilføjes: overføre området fra landzone til byzone
 2. at det præciseres i redegørelsen og bestemmelser, at de enkelte storparceller kan anvendes til enten tæt-lav eller til åben-lav bebyggelse og ikke en kombination af disse
 3. at § 4.8 om udstykning af storparceller præciseres med tekst "at den enkelte storparcel kun må anvendes til enten tæt-lav bebyggelse eller åben-lav bebyggelse og ikke en kombination af disse."
  § 4.8 flyttes til efter § 4.3, så den gælder generelt og ikke kun for tæt-lav bebyggelse
 4. at § 10.4 flyttes, så den gælder generelt og ikke kun for åben-lav bebyggelse
 5. tilføjelse af § 10.5 "Efter byggemodning af området må der ikke foretages terrænregulering på grønne fællesarealer på mere end +/- 1 meter i forhold til det eksisterende terræn. Terrænregulering af fællesarealer må kun ske efter godkendelse af Kommunalbestyrelsen".
 6. at byggefelter til fælleshuse placeres mindst 25 meter fra skel - kortbilag 2 og 5 konsekvensrettes
 7. på kortbilag 2 og 5 ændres forløbet af hovedstien
 8. på kortbilag 6 tilføjes udlæg af rekreativ sti
 9. på kortbilag 5 slettes påskriften "amfiteater".
 10.  at et afsnit om den offentlige høring tilføjes i redegørelsen
 11.  at lokalplanens redegørelse og kortbilag konsekvensrettes som følge af ovenstående ændringer, og
 12.  at tekniske rettelser og præciseringer med betydning for forståelsen af lokalplanen kan indarbejdes inden planens offentliggørelse.Plan & Kulturudvalget, 26. februar 2019, pkt. 32:

Anbefales.


Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).


Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Beslutning

Anbefales.


René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

50. Sag fra Eli Jacobi Nielsen, Dansk Folkeparti - Revision af Indkøbspolitik, Faxe Kommune

Sagsfremstilling

Visse religiøse organisationer opkræver afgifter for at certificere at et givent produkt efterlever de standarder, og er fremstillet i overensstemmelse med, hvad den pågældende religion foreskriver. For at give kommunens borgere mulighed for at fravælge sådanne produkter, og derved undgå at yde økonomisk støtte til et trossamfund hvis værdier de ikke deler, foreslås følgende tekst tilføjet Faxe Kommunes indkøbspolitik, i afsnittet om Leverandørpolitik:


Faxe Kommune ønsker ikke gennem sine indkøb at favorisere nogen former for trosretning, og forventer at leverandører sørger for tydelig mærkning af produkter for hvilke der til religiøse og kulturelle organisationer er betalt afgifter ifm. godkendelse og certificering, for at sikre at sådanne produkter kan fravælges af kommunens borgere.

Lovgrundlag

-

Økonomi

-


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Fremlægges uden administrativ indstilling.

Beslutning

Ole Vive (V), Michael Rosendahl (V), René Tuekær (L) og Eli Jacobi Nielsen (O) ønsker sagen sendt til administrativ behandling, før sagen behandles i Økonomiudvalget.


Knud Erik Hansen (A), Camilla Meyer (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø) stemmer imod, med følgende bemærkninger “vi anser sagen for symbolpolitik, vi tager afstand fra, og som er umulig eller meget bureaukratisk at gennemføre i praksis.”


Knud Erik Hansen (A), Camilla Meyer (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø) ønsker sagen behandlet i byrådet.

51. Meddelelser

Sagsfremstilling

Sager direkte til behandling i byrådet:

Sag fra Eli Jacobi Nielsen, Dansk Folkeparti - Fremrykning af udarbejdelsen af beskæftigelsesplan 2020-2021.


Sikringspolitik, Risikostyringspolitik, Forsikringspolitik

Forsikringsporteføljen har netop været i udbud. I forlængelse heraf er de eksisterende politikker tilrettet, og vedhæftet til orientering.


Rusmiddelpolitik
Rusmiddelpolitikken er redaktionelt redigeret i december 2018. Den redigerede politik er behandlet i Hovedudvalget den 20. februar 2019, og vedhæftet til orientering.

 

Kørsel i Faxe Kommune

Som opfølgning til Økonomiudvalgets behandling i møde 15. august 2018, sag 140 - Kørsel i Faxe Kommune, er der udarbejdet en opdateret oversigt over kørselsudgifter og kørte kilometer for årene 2014 til 2018. Vedhæftet til orientering.


Kontrolgruppens årsberetning 2018

Orientering om kontrolgruppens årsberetning 2018 er vedhæftet til orientering.


Status på IT-systemer

Der er på landsplan fokus på implementeringen af flere større IT-systemer, herunder systemer under monopolbrud - KMD/KOMBIT, AULA og afløseren for EFI. Der er udarbejdet et notat, som beskriver status, som er vedhæftet til orientering.


Persondataforordningen - registrerede sikkerhedsbrud

Den vedhæftede oversigt viser de sikkerhedsbrud der er sket i januar og februar 2019.


Referater fra kvartalsmøder med Business Faxe

Referat af kvartalsmøde den 21. november 2018 mellem Business Faxe og Faxe Kommune vedhæftet til orientering.

Økonomi


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

52. Resultat af udbud af ydelser i forbindelse med implementering af Erhvervsstrategi 2019-2022 (Lukket)
53. Tildeling af kulturstøtte (Lukket)
54. Lejeaftale (Lukket)
55. Køb af erhvervsjord (Lukket)
56. Evt. salg af bygning (Lukket)
57. Ændring af udbud (Lukket)
58. Opkøb af ejendomme (Lukket)
59. Meddelelser (Lukket)