Økonomiudvalget - 06-03-2019

Referat
Dato:
Onsdag, 6 marts, 2019 - 15:30
Hent som fil:
60. Garantistillelse til Faxe Affald A/S

Sagsfremstilling

Faxe Forsyning A/S har den 28. februar 2019 rettet henvendelse til Faxe Kommune med ansøgning om kommunegaranti for lån til finansiering af affaldsbeholdere på dagrenovationsområdet jf. vedhæftede investeringsoversigt. Lånet på 7 mio. kr. optages som byggekredit i etableringsperioden. Det endelige lån optages med en løbetid på 10 år svarende til beholdernes forventede minimale levetid.


Kommuner kan kun stille garanti for lån som opfylder betingelserne for kommunal låntagning med hensyn til lånetyper og løbetider, jf. bestemmelserne i lånebekendtgørelsens § 12, stk. 1 og § 10, stk. 1 og 2.

Faxe Forsyning A/S vil opnå en rentebesparelse ved at kunne optage lån på baggrund af en kommunal garanti. Rentebesparelsen ved at optage lån med kommunal garanti afhænger af det konkrete lånetilbud, men vil være i størelsesorden cirka 1 % p.a.


Ved beslutning om garantistillelse opkræver kommunen en garantiprovision svarende til markedsværdi og risiko. I denne sag er garantiprovisionen beregnet til at udgøre ½ % p.a. af den til enhver tid værende restgæld på lånet ultimo året. Grundlag for beregningen fremgår af vedhæftede bilag.

Lovgrundlag

Der er automatisk låneadgang til investeringsudgifter på renovationsområdet jf. lånebekendtgørelsens § 2 stk. 4.

Lånegaranti jf. lånebekendtgørelsens § 12, stk. 1, og § 10, stk. 1 og 2


Økonomi

Provisionsindtægt vil på årsbasis udgøre 35.000 kr.

I henhold til lånebekendtgørelsens § 3, stk. 3, belaster garantistillelsen ikke kommunens låneramme.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller at,

  • Faxe Kommune stiller garanti til Faxe Forsyning A/S til låneoptagelse på affaldsområdet med 7 mio. kr. i 10 år.
  • Faxe Kommune opkræver garantiprovision med ½ % p.a. af den til garantien tilknyttede lån i lånets løbetid.

Beslutning

Anbefales.


Knud Erik Hansen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.