Økonomiudvalget - 06-11-2019

Referat
Dato:
Onsdag, 6 november, 2019 - 15:30
Hent som fil:
213. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

214. Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 2019

Sagsfremstilling

Aktuelle tal er ikke til rådighed inden deadline for punkter til dagsordenen.


Oversigterne vil blive udleveret på mødet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

215. Orientering om økonomiske konsekvenser som følge af lov- og cirkulæreprogram og nyt PL-skøn

Sagsfremstilling

Som en del af økonomiaftalen for 2020 mellem regeringen og KL, blev der aftalt at midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2019 ikke gennemføres. Kommunerne får dog reguleret deres økonomi med udgangspunkt i Lov- og cirkulæreprogrammet samt nedreguleret servicerammen som følge af lavere PL-skøn fra KL.


I denne sag orienteres om, at vi ikke øger udvalgenes budgetter for lov og cirkulære med den begrundelse, at vi heller ikke reducerer budgetterne som følge af lavere PL og fordi en eventuel budgetregulering vil ske meget sent på året. Dertil kommer, at en genberegning af demografiforudsætninger på børneområdet viser, at demografi-forudsætningerne på børneområdet er højere end tallene pr. september 2019. Dette reguleres der heller ikke for.


Lov- og cirkulæreprogrammet samt ændret PL 2019

Den samlede mulige regulering af budgetterne i 2019 som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet og det ændrede Pris- og lønskøn samt demografi er opgjort herunder:


Samlet regulering på udvalg.


De væsentligste ændringer som følge af lov og cirkulære er:

Den store ændring på BLU vedr. primært skolereformen og derudover bliver der kompenseret for at SFO'erne skal holde længere åbent (skoledagen bliver kortere).

På Socialudvalget skyldes ændringen, at der gives til bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Det vil sige, at kommunen skal hjemtage nogle sociale opgaver til håndtering af dette.

Derudover gives der også til afvikling af Ghetto-områder (nye kriterier for udsatte boligområder og nye initiativer til udvikling af boligområder).


Hvis man genberegner demografitildelingen pr. september 2019 er der på Børn & Læringsudvalget netto givet 2,8 mio. kr. for meget i budgettet. Beløbet er fordelt med 1.567 tkr. for lidt til dagtilbud og 4.460 tkr. for meget til skoleområdet.

For ældreområdet kan der konstateres et merforbrug på 3,2 mio. kr. på områder, som er demografiregulerede, men det skyldes ikke flere ældre, men ændret visitationspraksis.


På grund af den forsinkede budgetproces er udmelding om Lov og Cirkulære og nyt lavere PL forsinket. Vi er som kommune blevet kompenseret for lov og cirkulære. Vores bevilling bliver ikke reguleret for det lavere PL jf. den samlede økonomiaftale, men servicerammen bliver nedjusteret.


Vi har besluttet ikke at regulere organisationens budgetter. Dels fordi det er for sent på året, dels fordi at mulige merudgifter som følge af lov og cirkulære kompensationen bliver mere end dækket ind af det lavere PL som ikke trækkes tilbage.


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

216. Orientering om Aktiv- passivportefølje 3. kvartal 2019

Sagsfremstilling

Nordea Markets har fremsendt afkastrapport for 3. kvartal 2019, medens Økonomiafdelingen har udarbejdet oversigt over gældsporteføljen pr. 30/9-2019.


Aktivportefølje

Markedsværdien udgør ultimo september måned 2019 i alt 173,8 mio. kr.


Værdipapirer (kursværdi)

4. kvartal 2018

1. kvartal 2019

2. kvartal 2019

3. kvartal 2019

Markedsværdi ultimo i alt

171,6 mio. kr.

172,5 mio. kr.

172,3 mio. kr.

173,8 mio. kr.

Periodekast

-1,0 %

1,48 %

1,83 %

2,6 %


Nordeas afkastrapport viser fordelingen som:

 • Obligationsandel (90 % af porteføljen) afkast 0,43 %
 • Aktieandel (10 % af porteføljen) afkast 24,75 %

Fordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik.


Passivportefølje

Den samlede restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør ultimo september måned 2019 i alt 245,8 mio. kr.


Lån (nominel)

4. kvartal 2018

1. kvartal 2019

2. kvartal 2019

3. kvartal 2019

Lån eksklusiv ældreboliger

258,7 mio. kr.

253,7 mio. kr.

249,5 mio. kr.

245,8 mio. kr.

Rentefordeling:

Fast rente

76 %

77 %

77 %

77 %

Variabel rente

24 %

23 %

23 %

23 %

Valutafordeling:

Gæld i DKK

100 %

100 %

100 %

100%


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

217. Beslutning om tillægsbevillinger til finansielle konti 2019

Sagsfremstilling

På baggrund af den administrative budgetopfølgning pr. 31. august 2019 og midtvejsreguleringen for 2019 for tilskud og udligning, er der behov for at tilrette budget 2019 på følgende områder:


Drift:

 • Der er fra regeringens side givet kommunerne budgetsikkerhed i 2019, således at kommunernes udgifter til Kommunal Medfinansiering inklusive efterregulering for 2018 svarer til budgettet i 2019. Selv om Faxe Kommune bliver reguleret for 10 mio. kr. som vedrører efterregulering for 2018 og beløbet afregnes på finansielle konti flyttes beløbet ikke fra Senior- og Sundhedsudvalget. Afventer regnskabet.
 • Eventuel tillægsbevilling til klippekort på 2,4 mio. kr. afventer regnskabet.

Renter:

 • Der forventes en merindtægt på 1.250.000 kr. på renter af likvide aktiver.
 • Renten på variabelt forrentede lån er stadig negativ hvilket betyder, at får vi en renteindtægt på vores variabelt forrentede lån på 643.000 kr., som netto giver en mindreudgift på renter af langfristet gæld.

Balanceforskydninger:

 • Der forventes netto ikke udgifter til lån til betaling af ejendomsskatter, hvilket giver en mindreudgift på 2.000.000 kr.
 • Som følge af ændret lov om ejendomsskat, er der indefrosset stigninger i ejendomsskatterne for 2019, hvilket giver en manglende indtægt på 3.500.000 kr.

Afdrag på lån:

 • Som følge af låneomlægninger der bevirker en forskydning i terminsbetalinger, forventes en merudgift netto på 229.000 kr.

Tilskud og udligning:

 • Regulering af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet for 2018, har medført en udgift på 10.000.000 kr.
 • Ny overgangsordning vedrørende aldersbetinget udgiftsbehov, har medført en indtægt på 6.888.000 kr.
 • Midtvejsregulering af tilskud og udligning, indtægt på 2.892.000 kr.
 • Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2019, udgift på 1.452.000 kr.
 • Endelig regulering af beskæftigelsestilskud for 2018, indtægt 240.000 kr.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Samlet set en udgift på 1.268.000 kr., som tages af kassebeholdningen.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at der gives følgende tillægsbevillinger i 2019:


 1. Renter af likvide aktiver, indtægt på 1.250.000 kr.
 2. Renter af langfristet gæld, mindreudgift på 643.000 kr.
 3. Finansforskydninger vedrørende ejendomsskatter, udgift på netto 1.500.000 kr.
 4. Afdrag på lån, merudgift på 229.000 kr.
 5. Tilskud og udligning, udgift på netto 1.432.000 kr.
 6. At ovenstående tillægsbevillinger 1-5 finansieres af kassebeholdningen med 1.268.000 kr.

Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

218. Sygefraværsstatistik januar-september 2019

Sagsfremstilling

Sygefraværsstatistikker for perioden januar til september 2019


Sygefraværet for alle medarbejdere i Faxe Kommune er fortsat højere i 2019 end i 2018, men stigningen er mindre end målt pr. 1. og 2. kvartal. Stigningen målt efter 3. kvartal 2018 udgør 0,34 pct. Målt efter 2. kvartal 2018 var stigningen 0,49 pct.


Ordinært ansattes sygefravær er steget - både kort- og langtidsfravær - med henholdsvis 0,14 %-point og 0,28 %-point.


Medarbejdere på særlige ansættelsesvilkår har både haft midre kort- og langtidsfravær - et fald på henholdsvis 0,69 %-point og 1,36 %-point.


Ny type fraværsstatistik fra Ledelsesinformationssystemet KOMLIS


Derudover har vi udarbejdet og vedlagt en ny sygefraværsrapport, der er baseret på KOMLIS-data og udarbejdet i visualiseringsværktøjet Targit. KOMLIS-data er baseret på rådata fra Silkeborg Data. Denne rapport vil give et bedre visuelt overblik over fraværet.


Fremadrettet vil de kvartalsvise sygerfraværsrapporter være i det nye format. Dog vil indkomne forbedringsforslag blive indarbejdet i fremtidige versioner.


Bemærk at der vil være en afvigelse mellem data i de to rapporter. Hidtil er sygefraværsprocenten beregnet ud fra antal sygetimer divideret med antallet arbejdstimer incl. søgnehelligdage (SH).

I KOMLIS-rapporten begregnes sygefraværsprocenten ud fra antal sygetimer divideret med antallet arbejdstimer excl. (SH).

KRL beregner sygefraværsprocenten på samme måde som KOMLIS - dog medregner KRL fravær pga. arbejdskade, og deres divisor er fratrukket 5 ugers ferie - svarende til 185 timer pr. medarbejder uanset om der er afholdt ferie eller ej.


Det betyder, at sygefraværet opgort efter den hidtidige metode vil være lavere end opgjort efter metoden i KOMLIS, men at den nye metode er tættere på den metode som anvendes i KRL og som bruges i bench mark.


Bemærk at antal fuldtidsansatte i KOMLIS-rapporten er udtryk for antallet af aktive månedslønnede ultimo september 2019, hvorimod antal fuldtidsansatte i den ordinære fraværsrapport er beregnet ud fra det faktiske personaleforbrug incl. timelønnede i perioden 1. januar til 30. september 2019.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

219. Beslutning om analyser på indkøbsområdet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget blev den 12. juni af §17, stk. 4 udvalget om regelforenkling præsenteret for et oplæg om effektivisering af indkøbsområdet. Effektiviseringen kan ifølge oplægget ske ved at indgå en aftale med firmaet Bubobubo. Bubobubo mener at der i en kommune, som Faxe Kommune, vil være et væsentligt årligt besparelsespotentiale.


I denne sag præsenteres indkøbsafdelingens vurderinger af oplægget fra Bubobubo.


Tilbud fra Bubobubo

Analysevirksomheden Bubobubo og IKR Consulting Group samarbejder om analyser af kommuners indkøbsområder, og tilbyder analyser af forskellige indkøbskategorier. I oplægget er der stillet 20 forslag/kategorier. En indkøbsanalyse indeholder en kortlægning af indkøbsmønstre og forbrug, samt forslag til konkurrenceudsættelse af området. Kortlægningen viser også i hvilket omfang der indkøbes på de tilgængelige indkøbsaftaler. Herudover udarbejdes en samlet afleveringsrapport indeholdende prognose for økonomisk potentiale og en plan for hvordan potentialet kan realiseres. Honoraret for denne ydelse udgør ca. 440.000 kr.


Indkøb i Faxe Kommune er organiseret sammen med Næstved og Vordingborg kommuner i Sydsjællands Udbuds- og Indkøbssamarbejde (SUI), FUS (Fælles Indkøb Sjælland) og SKI (Statens og Kommunernes Indkøb)


Indkøbsafdelingens vurdering af den beskrevne metode og det økonomiske potentiale skal ses i lyset af det arbejde med optimering af indkøbsområder, der allerede udføres i regi af indkøbssamarbejdet.


Indkøbsafdelingen vurderer, at tilbuddet fra Bubobubo kan være et godt supplement til det stykke arbejde, der allerede udføres, hvor fokus er på stordriftsfordele, udbudsforpligtelse og aftaleoverholdelse. Indkøbsafdelingen har grebet opgaven anderledes an, ud fra en betragtning om at de 3 samarbejdende kommuner skal følges ad i de opgaver, der prioriteres. Så vi udnytter vores ressourcer og kompetencer bedst muligt. Herunder prioriteres der også ressourcer til at hjælpe centrene med at realisere gevinsterne.

 

Når indkøbsafdelingen arbejder med analyser af forskellige varegrupper arbejdes der med samme metode som Bubobubo. Medarbejdere fra indkøbsafdelingen er også i dialog med ledere og medarbejdere fra de centre, som foretager de konkrete indkøb, og drøfter hvordan man ved at ændre indkøbsmønstre kan opnå besparelser. Erfaringen er, at ændringer i indkøbsvaner kræver tid og kun opnås via vedvarende dialog og gode relationer. Indkøbsafdelingen arbejder derfor med analyse af færre indkøbskategorier end Bubobubo, fordi analysearbejdet kun er første skridt på vejen i forhold til at realisere indkøbsgevinster. Indkøbsafdelingen analyserer ikke flere indkøbskategorier end, at der også er ressourcer til at hjælpe organisationen med at realisere gevinsterne.


Bubobubo tilbyder også assistance med at realisere de gevinster de peger på. Det vil betyde, at Bubobubo skal arbejde med ledere og medarbejdere, der foretager indkøb. Den viden og indsigt det giver om adfærd og indkøbsmønstre vil vi anbefale, at vi fastholder i kommunen. Men et samarbejde med Bubobubo på analysesiden vil kunne betyde at medarbejderne i indkøbsafdelingen kan frigøres fra analysedelen, og i højere grad fokusere på at hjælpe centrene med at realisere gevinsterne.


Vordingborg Kommune har indgået aftale med bubobubo om analyse af 20 indkøbskategorier. Analysen forventes at foreligge primo september 2019. Når den viden er tilgængelig, anbefaler vi at sagen præsenteres på ny.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi og IT indstiller,

 • At orienteringen tages til efterretning.
 • At sagen genoptages når resultatet af analysen lavet for Vordingborg Kommune kendes, sammen med en vurdering af muligheden for at realisere potentialet.Økonomiudvalget, 4. september 2019, pkt. 178:

Godkendt.


Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).


Supplerende sagsfremstilling 1. november 2019

Der foreligger nu analyseresultater fra Vordingborg. På den baggrund præsenteres forslag til model for samarbejde med Bubobubo.

I budget 2020- 2023 er der indlagt en forventet effektiviseringsgevinst på årligt 1,5 mio. kr. som følge af samarbejdet med Bubobubo.

Hertil kommer andre effektiviseringsgevinster på indkøb på 1,5 mio. kr. i 2020 stigende til 3,0 mio. kr. i 2023. Økonomiudvalget vil på et senere møde blive forelagt en sag, der redegør for, hvordan disse beløb findes samt fordeles på udgiftsområder.


Analysefirmaet har for Vordingborg med afsæt i data fra 2018 analyseret 20 indkøbskategorier, og der er identificeret effektiviseringer svarende til brutto knap 33 mio. kr. over 5 år, svarende til en årlig effektivisering på 6,6 mio. kr. Ved gennemgang af analyseresultaterne, kan det konstateres, at der er områder, hvor der er indgået nye indkøbsaftaler, og derfor er effektiviseringen allerede realiseret. Det drejer sig blandt andet om;

 • Stomi – effektiviseringspotentiale 8,9 mio. kr. over 5 år
 • Tolke – 1 mio. kr. over 5 år
 • Katetre – (udbud i gang) – 1,7 mio. kr. over 5 år

Hertil kommer at 4,8 mio. kr. af effektiviseringsgevinsten skal hentes via øget compliance, hvilket er gældende ved enhver effektivisering på indkøbsområdet. De 4,8 mio. kr. fratrækkes derfor også bruttopotentialet.

Det reelle effektiviseringspotentiale udgør herefter 16,6 mio. kr. svarende til 3,32 mio. kr. pr. år. I Vordingborg-analysen er det blandt andet "Frit valgs området", Biler, Møbler, Vikarudgifter og Ingeniørydelser, som udgør de væsentligste områder.


På baggrund af den analyse, der er foretaget i Vordingborg, anbefaler vi, at en analyse for Faxe kommune, bør have sit udspring i en tæt dialog mellem SUI og analysevirksomheden, for at undgå, at der analyseres og estimeres på indkøbsområder, som er igangværende. Derved kan Bubobubo arbejde målrettet med områder, hvor der er et reelt potentiale.


En samarbejdsmodel kan være,

 • Udvælgelse af 10 analyseområder i samarbejde med analysevirksomheden.
 • Et overblik over det potentiale, der ligger i kommunen.
 • På baggrund af potentialerne for de 10 analyseområder, udvælges et antal områder, hvor Bubobubo henter gevinsten hjem. Det vil sige at analysefirmaet skal samarbejde og påvirke indkøbere i kommunen, så de bruger de indgåede aftaler.

Ved at anvende analysevirksomheden til at løbe udvalgte områder igennem fra start til slut, vil give Indkøbsafdelingen (SUI), og kommunen et godt indblik i, om der er noget, der kan aflæres i forhold til den fremgangsmåde, som SUI arbejder på, i forhold til indkøbs- og udbudsarbejdet, og ikke mindst i forhold til at arbejde med data.

Den forventede omkostning til analysen er ca. 20.000 kr. pr. analyse, i alt omkring 200.000 kr., hertil kommer den omkostning, der vil være i konsulenttimer til at realisere gevinsterne. Analysevirksomheden har til Vordingborg estimeret tidsforbruget til 1.120 konsulenttimer svarende til en udgift på 1,3 - 1,6 mio. kr. (ekskl. drift fremadrettet).


Et samarbejde med analysevirksomheden kan som beskrevet i tidligere sag, frigøre ressourcer hos Indkøbsafdelingen – SUI, der så kan kanaliseres til andre fokusområder.  


Økonomi

Udgifter til Bubobubo-analyse skal finansieres af indkøbsområdet.


Indstilling

Center for HR, Økonomi og IT indstiller, at der indgås aftale om analyse af 10 udvalgte områder.

Beslutning

Godkendt. Udgiften afholdes af Udviklingspuljen.


Fraværende: Ingen.

220. Beslutning om forlængelse af aftale om anvisningsret

Sagsfremstilling

Sydkystens Boligselskab har anmodet om, at anvisnings- og udlejningsaftalen for Karise Permatopia forlænges med 2 år.

Den 8. oktober 2015 godkendte Byrådet en aftale med Sydkystens Boligselskab vedr. udlejning i Karise Permatopia. Ifølge aftalen er der fortrinsret til de almene boliger for beboere, som har meldt sig ind i andelslandbruget eller skrevet sig op hertil. Sydkystens boligselskab har anvisningsretten ved førstegangsudlejningen til Permatopia. Fremadrettet kan Faxe Kommune anvende anvisningsretten til boligerne, såfremt de står ledige mere end 3 måneder.

Udlejningsaftaler med almene boligorganisationer, skal ifølge loven tages op til revision senest 4 år efter aftalens indgåelse. Det er besluttet, at aftalen skal evalueres politisk og administrativt i slutningen af 2019, som et led i styringsdialogen med boligforeningen.

Sydkystens Boligselskab har anmodet om, at aftalen forlænges til slutningen af 2021, da byggeriet er blevet forsinket.

De sidste boliger er først taget i brug i august 2018. Sydkystens Boligselskab har derfor ikke de forventede 2 års erfaring som grundlag for at evaluere aftalen.

Siden Byrådet den 7. september 2011 delegerede kompetencen til administrationen om at indgå aftaler om anvisningsret og fleksible udlejningsregler er aftalerne blevet evalueret på de årlige styringsdialogmøder i efteråret.

Ved evalueringen lægges der vægt på, at boligorganisationen ikke får udlejningsvanskeligheder og at kommunen har behov for forskellige typer af boliger placeret geografisk over hele kommunen for at kunne løse det boligsociale behov. Faxe Kommune har aftale om anvisningsret til hver 4. bolig med alle andre boligorganisationer.

Der er planlagt styringsdialogmøde med Sydkystens Boligselskab den 22. november 2019. Hvis Byrådet forlænger aftalen til slutningen af 2021, vil administrationen ikke drøfte anvisningsret og fleksible udlejningsregler med Sydkystens Boligselskab på årets styringsdialogmøde.

Udlejning i overensstemmelse med reglerne og indgået aftaler er en del af det lovpligtige kommunale tilsyn og skal drøftes på styringsdialogmøderne.

Emnerne vil derfor blive drøftet på styringsdialogmødet i efteråret 2020.

På dette tidspunkt har afdelingen været i brug i godt to år. Sydkystens Boligselskab forventes således at have et reelt grundlag for at kunne indgå en dialog om hvordan aftalen fungerer.

Hvis der i 2020 viser sig at være et behov for at ændre den nuværende aftale, vil spørgsmålet blive forelagt til politisk behandling.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller,

 • At den nuværende aftale forlænges til 31. december 2021.
 • At der gennemføres en politisk og administrativ evaluering i slutningen af 2021, som et led i styringsdialogen med boligforeningen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at den nuværende aftale forlænges til 30. juni 2021, og at der gennemføres en politisk og administrativ evaluering i 2020, som et led i styringsdialogen med boligforeningen.


Fraværende: Ingen.

221. Godkendelse af takst for pasning af egne børn 0-2 årige jf. dagtilbudsloven

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 10. oktober 2019, at Faxe Kommune yder maksimalt tilskud til forældre til pasning af egne børn i aldersgruppen 24 uger til 2 år. Tilskuddet beregnes som 85 % af den billigste nettodriftsudgift for et alderssvarende tilbud i kommunen. I Faxe Kommune beregnes tilskuddet derfor på baggrund af dagplejens nettodriftsudgift.

I 2019 er nettodriftsudgiften pr. barn kr. 7.962,00. 

Et tilskud på 85 % af nettodriftsudgifter udgør dermed kr. 6.767,70.  

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Lov om Kommunernes styrelse.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller,


1. at tilskuddet udbetales efter ansøgning og udbetales bagud månedsvis.

2. at taksten for pasning af egne børn i aldersgruppen 24 uger til det fyldte 3. år udgør kr. 6.767,70 pr. måned i 2019.
Børn & Læringsudvalget, 30. oktober 2019, pkt. 98:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

222. Godkendelse af projektforslag for elkedel på Haslev Kraftvarmeværk

Sagsfremstilling

Haslev Fjernvarme har fremsendt ansøgning om godkendelse af projektforslag for installation af 10 MW elkedel på Haslev Kraftvarmeværk, Energivej 35, 4690 Haslev. Elkedlen skal bruges som reservelast til produktion af fjernvarme i stedet for eksisterende gasfyrede kedler.


Kommunen skal godkende projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven og skal ved godkendelsen blandt andet foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Vurderingen skal ske på baggrund af varmeplanlægningen, projektbekendtgørelsens bestemmelser, de samfundsøkonomiske analyser og indkomne høringsbemærkninger. Kommunen skal påse, at projektet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.


Projektforslaget har været i høring i fire uger. I høringsperioden indkom der høringssvar fra Dansk Gas Distribution. Dansk Gas Distribution har ingen bemærkninger til projektforslaget.


Elkedlen skal erstatte de nuværende gaskedler, der producerer ca. 2,7 % af Haslev Fjernvarmes samlede varmeproduktion. Gaskedlerne bruges typisk i perioder, hvor halmkedlen er under planlagt revision, og hvor solvarmeanlægget er i drift. I disse perioder kan der være behov for reservelast fra elkedlen til opladning af akkumuleringstankene. I projektforslaget er anført, at der er god samfunds- og selskabsøkonomi ved at installere en elkedel i forhold til en gaskedel. Den samfundsøkonomiske gevinst er beregnet til ca. 1,2 millioner kr. for perioden 2019-2039. Over en 20 årig periode giver projektet en besparelse på godt 9.200 tons CO2.


Center for Plan & Miljø vurderer, at de anvendte forudsætninger er rimelige, og at installation af elkedel samfundsøkonomisk er mere fordelagtig end installation af gaskedel. Endvidere vurderer administrationen, at projektet også er fordelagtigt vurderet på baggrund af selskabs- og brugerøkonomi.


På baggrund af blandt andet de økonomiske vurderinger og at Dansk Gas Distribution ikke har indvendinger mod gennemførelse af projektforslaget, vurderer Center for Plan & Miljø samlet set, at det vil være fordelagtigt at installere en elkedel som reservelast til produktion af fjernvarme.  


Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at projektforslag for installation af elkedel på Haslev Kraftvarmeværk godkendes.Teknik & Miljøudvalget, 30. oktober 2019, pkt. 144:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

223. Beslutning om forslag til Beskæftigelsesplan 2020-2021

Sagsfremstilling

Adminstrationen fremlægger i denne sag forslag til Beskæftigelsesplan 2020-2021. Beskæftigelsesplanen er vedlagt som bilag i sin fulde længde, mens planens hovedelementer fremgår af denne sag. Beskæftigelsesplanen er resultatet af en bred og inddragende arbejdsproces hvor flere fagligheder har været inddraget, heriblandt Jobcentret, UngeVejenog socialområdet.


Beskæftigelsesplanen er udarbejdet på baggrund af de temaer og mål, Beskæftigelses & Integrationsudvalget godkendte på møderne d. 25. marts (pkt. nr. 22) og d. 29. april 2019 (pkt. nr. 32).


Beskæftigelsesplanen udstikker den politiske retning for beskæftigelses- og integrationspolitikken. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i de af Beskæftigelsesministeriet fremsatte ministermål, og fungerer dermed som:

 • Borgernes overblik over retning og hovedudfordringer i beskæftigelsesindsatsen
 • Et retningsanvisende arbejdsredskab for medarbejderne i Faxe Kommune
 • Rammesættende for dialog og samarbejde med det lokale erhvervsliv, faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner

Beskæftigelsessituationen i Faxe Kommune

Jobcentret leverer en sammenhængende og koordineret indsats med fokus på, at borgerne opnår lønnede timer og derigennem fuld beskæftigelse. Indsatsen har givet positive resultater hvilket betyder, at bruttoledigheden i Faxe Kommune er på 2,9 % (juli 2019).  


Diagrammet nedenfor viser udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere (fuldtidspersoner) fordelt på målgrupper fra 2016 til juli 2019.


Diagrammet viser et samlet fald i antallet af ydelsesmodtagere på 368 fuldtidspersoner i perioden.


Beskæftigelsesindsatsen 2020-2021

Beskæftigelses og integrationsindsatsen vil i de kommende år været præget af implementeringen af den nye hovedlov om en aktiv beskæftigelsesindsatsen (LAB), som træder kraft d. 1.1.2020. Den nye hovedlov giver kommunerne større frihed til at tilrettelægge et (i endnu større grad) meningsfuldt kontaktforløb i samarbejde med borgeren.


Faxe Kommune har som led i arbejdet med implementeringen af den nye LAB lov fastsat fem bærende principper for beskæftigelsesindsatsen:

 • Effekt i indsatsen
 • Ingen borgere overlades til sig selv
 • Faglig kvalitet i samtalen
 • Inddragelse af samarbejdspartnere
 • Borgerinddragelse

Indsatsen overfor jobparate vil fortsat blive tilrettelagt i samarbejde med den enkelte borger med udgangspunkt i dennes behov, ud fra at borger hurtigst muligt kommer i job (igen). Fokus i indsatsen vil være på at opnå effekt igennem samtaler af høj faglig kvalitet og virksomhedsrettede indsatser fokuseret på at opnå lønnede timer. Åbenlyst uddannelsesparate, uddannelsesparate og ny-ledige kontanthjælpsmodtagere vil blive mødt med tilbud om nytteindsats med start umiddelbart efter tilmelding som ledig.

Der vil derudover være et særligt fokus på dagpengemodtagere med ledighed over 12 måneder.


Mål for indsatsen

Beskæftigelsesplanens målsætninger udspringer af de udmeldte ministermål for 2020. De fem bærende principper nævnt ovenfor vil afspejles i det konkrete arbejde med at realisere målene i de kommende år.


 1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige arbejdskraft
 2. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 3. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Lovgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.  


Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at forslag til Beskæftigelsesplan 2020-2021 godkendes.Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 28. oktober 2019, pkt. 66:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

224. Meddelelser

Sagsfremstilling

Sager direkte til behandling i byrådet:

Borgerlisten (L) fremsætter forslag om borgerforslag.


Persondataforordningen - registrerede sikkerhedsbrud

Den vedhæftede oversigt viser de sikkerhedsbrud der er sket i oktober 2019.


Whistleblowerordning

Der har ikke været henvendelser til whistleblowerordningen i 3. kvartal 2019.

Der er en konkret henvendelse i oktober 2019.


Referater fra kvartalsmøder med Business Faxe

Referat af kvartalsmøde den 30. september 2019 mellem Business Faxe og Faxe Kommune er vedhæftet til orientering.


Orientering om Borgmestermøde i AffaldPlus den 25. oktober 2019


Økonomi


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Der var ikke yderligere meddelelser.


Fraværende: Ingen.

225. Beslutning om indgåelse af aftale på økonomi- og lønsystem pr. 1/1 2021 (Lukket)
226. Beslutning om salg af ejendom (Lukket)
227. Beslutning om salg af ejendom (Lukket)
228. Lukket meddelelser (Lukket)