Økonomiudvalget - 09-02-2022

Referat
Dato:
Onsdag, 9 februar, 2022 - 15:30
Hent som fil:
19. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Finn Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

20. Drøftelse af økonomisk politik

Resume

Økonomiudvalget indledte i januar en proces i forhold til at evaluere og vedtage de økonomiske målsætninger i forbindelse med budgetlægningen. Formålet med denne anden drøftelse er, at komme tættere på en egentlig indstilling til en ny økonomisk strategi, som vedtages i Byrådet i marts måned. Derfor indeholder sagsfremstilling og bilag konkrete tal og ideer til den endelige formulering af målsætninger i en kommende økonomisk politik.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget drøftede i møde den 19. januar 2022 den økonomiske politik, med fokus på de målsætninger og styringsmål, der sætter rammen for udarbejdelsen af de årlige budgetter.

I forlængelse af drøftelsen ønskede Økonomiudvalget en yderligere drøftelse på februarmødet, så der var en yderligere mulighed for at komme tættere på, hvordan strategien skal indstilles til vedtagelsen på byrådsmødet i marts.

Drøftelsen tager sit udgangspunkt i nogle mere konkrete forslag til styringsmål og målsætninger. I bilaget til sagen er de anbefalede målsætninger derfor foldet mere ud, og der gives eksempler på, hvordan en konkret målsætning kan fastsættes.

På baggrund af administrationens anbefalinger samt økonomiudvalgets drøftelser på mødet d. 19. januar 2022 er der formuleret tre anbefalinger til målsætninger:

 1. Et gennemsnitligt overskud på ordinær drift på minimum 60 mio. kr. set over en 4-årig periode (budgetåret og 3 budgetoverslagsår)
 2. En gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen på minimum 100 mio. kr., set over en 4-årig periode (budgetåret og 3 budgetoverslagsår), hertil skal tillægges likviditetsvirkningen af en eventuel opsparing.
 3. Efterlevelse af økonomiaftalerne mellem KL og Regeringen

Derudover kan der tilføjes evt. yderligere målsætninger, såfremt der er politisk ønske herom.

Det anbefales herudover at følgende generelle anbefalinger indarbejdes i den økonomiske strategi:

 • Den økonomiske strategi evalueres og vedtages ved indgangen af hver byrådsperiode
 • Der følges op på styringsmålene i den løbende opfølgning i budgetåret, og i regnskabet
 • Strategien har et 4-årigt sigte og vurderes over hele perioden efter en gennemsnitsbetragtning
 • Ved fastsættelse af målsætninger fastsættes samtidig bundgrænser og obs-grænser, og disse markeres med rød, gul grøn løbende henover budgetperioden.

Foreslået anvendelse af rød-gul-grøn markering

Det forelås, at farvekodningen skal illustrere følgende:

 • En målsætning farves grøn, hvis styringsmålene gennemsnitligt over de 4 år er indenfor den økonomiske strategis målsætninger
 • Hvis målsætningen samlet set er overholdt over den 4-årige periode, men der er et enkelt år der er under målsætningen, markeres det enkelte år gult.
 • Hvis styringsmålene gennemsnitligt over fire år ikke er indenfor målsætningen farves alle 4 år rødt, uanset om nogle af årene selvstændigt opfylder målsætningen.

Denne anvendelse af farvekoderne understreger, at målsætningerne skal ses gennemsnitligt over hele budgetperioden, samtidig med at der bliver gjort opmærksom på det, hvis der er et år der ikke i sig selv opfylder en målsætning. Det giver større fleksibilitet og mulighed for investeringer at anvende denne gennemsnitsbetragtning.

Andre målsætninger

Udover de målsætninger der anbefales ovenfor kan der formuleres mål for andre dele af økonomien og for økonomistyringen i forbindelse med budgettets udarbejdelse. Det kan for eksempel være i forhold til:

 • Anlægsniveau
 • Gældsafvikling
 • Låneoptagelse
 • Skatteændringer
 • Politisk råderum i budgetlægningen
 • Effektiviseringer frem for budgetreduktioner


Bilag til sagen

I bilaget "Bilag til 2. drøftelse af økonomisk strategi" foldes anbefalingerne ovenfor mere ud, og eksemplerne på yderligere målsætninger fra andre kommuner er også med til inspiration.


Bilaget "Slides til ØK 9. feb." indeholder slides, der anvendes under drøftelsen.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at den økonomiske strategi drøftes.

Beslutning

Økonomiudvalgets drøftelser indarbejdes i et forslag til ny økonomisk strategi, som fremsættes til behandling i økonomiudvalget og byrådet i marts 2022.


Fraværende: Finn Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

21. Godkendelse af budgetvejledning for budget 2023-2026

Resume

Budgetvejledningen fastsætter den kommende tids- og arbejdsplan for udarbejdelsen af budgettet for 2023-2026.

Processen bygger videre på sidste års proces, med følgende bærende hensyn og nye tiltag:

 • Fagudvalgene behandler budgettet på forårsmøderne
  • Der udarbejdes et forslagskatalog, der kan skabe et politisk råderum på 20 mio. kr., som kan bringes i anvendelse
  • Forslag om udvidelser af driften skal følges af forslag om budgetreduktioner
 • Center-MED inddrages mere, og på en mere ensartet facon i udarbejdelsen af budgetmaterialet i foråret
 • Høring af budgettet igangsættes med Økonomiudvalgets 1. behandling
 • Hovedudvalget informeres i juni og august om økonomien og det kommende budget

Sagsfremstilling

Budgetvejledningen for udarbejdelsen af budget 2023-2026 indeholder en tids- og arbejdsplan, samt principperne for budgetlægningen frem til vedtagelse af det kommende budget.


Budgetvejledningen fastholder de nye tiltag der kom med sidste år proces. Det drejer sig om følgende dele af processen:


 • Fagudvalgene drøfter deres budget på møderne i løbet af foråret, og der udarbejdes et forslagskatalog med opprioriteringsforslag, budgetreduktionsforslag og eventuelle anlægsønsker.
 • Budgettet sendes først i høring efter Økonomiudvalgets 1. behandling i august, således at indtægtsgrundlaget er kendt, og budgetforslaget har en politisk forankring.
 • Administrationen præsenterer på budgettemadag 1, input til anlægsplanen med fokus på, hvilke anlæg der er nødvendige for at opretholde kommunens infrastruktur.


Herudover indeholder årets budgetvejledning en række tiltag, der skal imødekomme evalueringerne af den seneste budgetproces. Der drejer sig om følgende:


 • Der udmeldes et måltal på 20 mio. kr. som størrelsen på forslagskataloget. Det kommende forslagskatalog skal således indeholde forslag til budgetreduktioner på 20 mio. kr., som man politisk kan tage i anvendelse. Der foreslåes et måltal for dermed at skabe en klar ramme omkring det forestående arbejde.
 • En højere grad af, og en mere ensartet proces for involvering af ledere og Center-MED i udarbejdelsen af budgettet.
 • En højere grad af information til Hovedudvalget, særligt op til de to budgettemadage i juni og august.


Skitseret proces

Budgetprocessen starter med vedtagelsen af budgetvejledningen i februar. Fra marts og frem til juni drøfter fagudvalgene budgettet på udvalgenes områder.

Der fremlægges ny viden om budgetforudsætningerne i løbet af perioden, i takt med at informationerne bliver tilgængelige. Det vil for eksempel være den nye befolkningsprognose, der vil have konsekvenser for de dele af budgettet, der afhænger af antallet af borgere, og deres alder, samt nye økonomiske redegørelser, der har betydning for dele af budgettet der er aktivitetsstyrede. Samtidig vil udgiftsudviklingen også blive drøftet i forbindelse med regnskabet for 2021 og forventet regnskab for 2022.


En væsentlig del af udvalgets arbejde vil være centreret omkring udarbejdelsen af et forslagskatalog med forslag til både opprioriteringer og budgetreduktioner. Udarbejdelsen af forslag sker i tæt samarbejde mellem fagcentrenes ledere og Center-MED. Det er et bærende princip at forslag til udvidelser af driften ledsages af forslag til finansieringen af denne udvidelse, i form af budgetreduktionsforslag. Herudover er der udmeldt et måltal på budgetreduktioner på samlet 20 mio. kr., til råderum. Råderummet kan både komme i anvendelse, hvis beregninger for indtægtsgrundlaget henover sommerferien viser et lavere niveau end forudsat, og det kan anvendes til politisk prioritering under budgetforhandlingerne.


Der afholdes to budgettemadage for Byrådet, centerchefer og Hovedudvalget i henholdsvis juni og august. På første budgettemadag præsenteres den økonomiaftale der forventes indgået mellem Regeringen og KL primo juni. Derudover præsenteres forslagskataloget, og det administrative bud på hvilke anlæg der som minimum bør indgå i den kommende anlægsplan.

Kommunen anvender til budgetlægningen af indtægter og overførselsudgifter de udmeldte skøn fra stat og KL, og disse forventes at være klar primo juli. Henover sommerferien indarbejdes indtægterne ifølge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, samt de seneste skøn for udviklingen i overslagsårene. Administrationen udarbejder på den baggrund i løbet af august et administrativt budgetforslag, der skal være i overensstemmelse med målsætningerne i den økonomiske strategi. På den anden budgettemadag i august præsenteres dette administrative budgetforslag.

Budgetforslaget 1. behandles i Økonomiudvalget den 24. august, hvorefter budgetforslaget sendes i høring blandt medarbejdere, borgere, råd og nævn. Herefter er der planlagt 3 budgetforhandlinger i september, hvor Byrådet arbejder på at indgå en budgetaftale. Der er frist for ændringsforslag den 3. oktober kl. 12.

Det endelige budget vedtages ved 2. behandling i Byrådet den 13. oktober.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at budgetvejledningen for budget 2023-2026 godkendes.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Finn Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

22. Status på regnskabsafslutning og nyt økonomisystem

Resume

Denne sag giver en status på regnskabsafslutningen for 2021 og implementeringen af nyt økonomisystem.

Sagsfremstilling

Kommunaldirektøren orienterede Økonomiudvalget i mail den 24. januar 2022 om situationen i Center for Økonomi, som i disse måneder er underlagt et ekstraordinært stort arbejdspres i forbindelse med det sideløbende arbejde med regnskabsafslutningen og implementeringen af det nye økonomisystem.


Situationen er fortsat forretningskritisk og det er fortsat vurderingen, at det kan få følgende konsekvenser:


 • Vedr. regnskabsafslutningen risikerer vi, at vi ikke får afsluttet alle de regnskabstekniske opgaver, som vi normalt gør og burde få håndteret frem mod revisionens gennemgang af vores regnskab. Med deraf følgende risiko for, at revisionen har bemærkninger til visse dele af regnskabet. Det skal understreges, at situationen ikke vurderes at have indvirkning på selve det økonomiske resultat af regnskab 2021.


 • Vedr. implementeringen af det nye økonomisystem risikerer vi, at vi ikke kan holde den oprindelige tidsplan med fuld implementering her i første halvår af 2022, men må udskyde visse opsætninger.


Center for Økonomi har iværksat en række initiativer der har til formål at mindske risikoen for ovennævnte konsekvenser. De igangsatte initiativer er:


Interne omprioriteringer af opgaver

Gennem omprioritering af opgaver i centret, er der omrokeret en række kompetencer fra økonomikonsulentopgaver til regnskabsopgaver med det formål at tilbageværende personale i området ikke bliver overbelastet, at service til organisationen fortsat kan holdes på et nogenlunde niveau, samt at der kan holdes trit med bogførings- og afstemningsopgaver i forbindelse med regnskabet.


Centrets medarbejdere har været rigtig gode til at tilbyde sig til opgaverne, men visse dele af opgaveporteføljen har også været begrænset af behov for konkret faglig indsigt i opgaven, hvilket har begrænset centerets muligheder for alene løse opgaven.


Konsekvensen af omprioriteringen er dog ikke gratis og kan betyde at den bistand eller service centret gerne vil levere ude i den øvrige organisation i den kommende tid, er mindre. Dette forhold er drøftet i chefforum med henblik på tilrettelæggelsen af opgaver de næste par måneder.


Ekstraordinær bistand fra revisionen - BDO

Centret har sat BDO ind i situationen med henblik på revisonens bistand hen mod den egentlige revision af regnskab 2021 fra start marts. Situationen og opgaverne blev drøftet med udgangspunkt i en prioritering af regnskabsopgaverne ud fra et væsentligheds- og risiko-kriterie samt i hvilket omfang de kan bistå Faxe Kommune i opgaverne uden at kompromittere revisionens habilitet.


Centret har på denne baggrund indgået en aftale med Revisionen om at bistå Faxe Kommune med en række regnskabsopgaver. Opgaverne vil blive gennemført med henblik på prioritering i regnskabsopgaven frem mod den egentlige revision af regnskab 2021. Indsatsen er påbegyndt.


Herudover har centret anmodet BDO om at bistå med en screening af centerets opgaver med fokus på det udsatte område i centret mhp. en opgaveafdækning, evt. risici i opgaveomfanget og dimensioneringen samt angive forslag til en enhed, der kan være en robust og udviklingsorienteret kraft i understøttelsen og udvikling af Faxe Kommunes grundlæggende økonomiopgaver, dvs. regnskabsopgaven og de opgaver der i året danner grundlag for et retvisende regnskab. Alle økonomiopgaver der er forudsætningen for et solidt styringsgrundlag.


Ekstra opmærksomhed og evt. bistand fra KMD

KMD er ligeledes sat ind i situationen omkring en status og prioritering af den kommende periodes implementeringsopgaver med henblik på, at det nye økonomisystem lander så godt som muligt i Faxe Kommune.


KMD har givet Faxe Kommune en status på implementeringen, som heldigvis tegner et relativt positivt billede af situationen, men påpeger samtidig også en række fokusområder, der skal sættes i værk for ikke at implementeringen bliver for træg og lang i 2022. Centret og KMD har en dialog kørende om hvordan og med hvilke indsatser KMD bedst kan understøtte yderligere i implementeringen. Drøftelser af disse pågår for nærværende.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske omkostninger som følge af de igangsatte initiativer, vil blive afholdt indenfor rammen af anlægsprojektet omkring Implementeringsudgifter KMD OPUS. Anlægsprojektet er bevilget i 2021, men grundet mindreforbrug i 2021 er der et restbudget i omegnen af 750.000 kr., hvilket forventes overført til 2022, når sagen om budgetoverførsler fra 2021 bliver behandlet i Byrådet på aprilmødet.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Finn Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

23. Nedsættelse af § 17.4 udvalg - Erhvervsudvikling

Resume

Ved konstitueringsaftalen for det nye byråd tilkendegav flertalsgruppen, at der ønskes nedsat et særligt § 17, stk. 4-udvalg til at arbejde med kommunens erhvervsudvikling.

Med denne sag fremlægges et forslag til et kommissorium for et udvalg, der kan arbejde med opgaven.


Kommissoriet fremlægges til godkendelse, ligesom der skal ske udpegning af 5 medlemmer til udvalget.

Sagsfremstilling

Baggrund

Faxe Kommune skal arbejde frem mod at være blandt de mest attraktive steder at drive erhvervsvirksomhed i Region Sjælland. Målet for flertalsgruppen er, at Faxe Kommune skal placere sig i top 5, når lokale virksomheder vurderer kommuners attraktivitet i forskellige undersøgelser.


Målet er ambitiøst.

At målet nås, skal sikres gennem et stærkt fokus på, og arbejde med udviklingsmulighederne, for

 • Faxe Kommunes nyeste erhvervsområde lokaliseret i Rønnede tæt på E47.
 • Faxe Kommunes eksisterende virksomheder lokaliseret i de større bysamfund på tværs af kommunens geografi.


Ønsket er i begge tilfælde, at der skal sættes et langt større fokus på potentialerne og rammerne for den langsigtede udvikling. Dette for bedre at kunne stimulere de eksisterende erhvervsvirksomheder, såvel som for at kunne tiltrække nye erhvervsvirksomheder.


Betegnelse for udvalget

§ 17, stk. 4-udvalget har navnet Forum for Erhvervsudvikling.


Sammensætning

Forum for Erhvervsudvikling består af 5 faste medlemmer inklusiv formanden.

Medlemmerne samt formanden udpeges af byrådet på forslag fra de politiske grupper. Et medlem behøver ikke nødvendigvis være et byrådsmedlem.

Der inviteres løbende interessenter til møderne i udvalget, som med viden og erfaring kan bidrage til forummets virke og arbejde.


Opgaver

Forum for Erhvervsudvikling har som sine tre hovedopgaver:

 1. at arbejde frem mod en ny erhvervsstrategi,
 2. at styrke turismeerhvervet, og
 3. at sikre vækst og muligheder for iværksættere.


Dette betyder:

 • At udvalget skal sikre udarbejdelsen af en langsigtet erhvervsstrategi, så kommunen kan agere mere proaktivt i forhold til at bringe erhvervsklimaet i top. Byrådets Vision 2030 udtrykker blandt andet et ønske om en særlig indsats for at tiltrække iværksætter virksomheder og videnstunge virksomheder, der kan bidrage til at skabe lokale arbejdspladser. Erhvervsstrategien skal rumme denne vision.
 • At udvalget gennem sine aktiviteter skal sætte et stærkere, kommunalt fokus på turisterhvervet. Udvalget kan her eksempelvis komme med forslag til forbedrede muligheder for de lokale fødevareproducenter, så erhvervet gives bedre muligheder for at opstille salgsboder i bymidte og på turiststeder i højsæson.
 • At udvalget skal undersøge mulighederne for at forbedre iværksætter potentialet og sikre nye erhvervsmuligheder i Faxe kommune.


Resultater

Udvalget skal inden for et år efter nedsættelsen nå følgende resultater:

 1. Udvalget skal fremlægge et forslag til en ny erhvervsstrategi. Med den kommende motorvej til Næstved og Femernforbindelsen ligger Faxe Kommune strategisk godt placeret med gode infrastrukturer i konkurrencen om at tiltrække nye virksomheder. Byrådets Vision 2030 beskriver, at der skal arbejdes på at placere et nyt erhvervsområde i forlængelse af det nuværende ved Rønnede og tæt på den nye motorvej til Næstved. Dette skal afspejle sig i forslaget til en erhvervsstrategi.
 2. Udvalget skal stille forslag til aktiviteter, der kan fremme arbejdet med Kommuneplan 2021-2033 afsnit 4, om fremme af turismen.
 3. Udvalget skal formulere forslag til forbedringer for iværksættermiljøet i Faxe Kommune, herunder indtænke forslag til ændringer i kontrakten om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsstrategier.


Forankring

Forum for Erhvervsudvikling har reference til Økonomiudvalget og har her en rådgivende funktion. Det aftales mellem udvalget og økonomiudvalget, hvor hyppigt udvalget skal afrapportere til økonomiudvalget, og hvorvidt der skal ske fysisk foretræde for økonomiudvalget.


Funktionsperiode

Forum for Erhvervsudvikling nedsættes for en et-årig periode. Medlemmerne vælges for hele perioden.

Funktionsperioden er fra 1. marts 2022 til og med februar måned 2023.


Udvalgets mødeform

Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Dog kan udvalget i særlige tilfælde beslutte, at en sag kan afgøres ved skriftlig cirkulation, såfremt der er enighed herom.

Udvalget fastlægger selv antallet af møder. Det er udgangspunktet, at der afholdes maksimalt 10 møder i løbet af perioden. Fastlæggelse af mødedatoer sker på det første møde i udvalget. Der arbejdes med offentliggjorte dagsordener og mødereferater.


Der er ikke afsat særskilte midler til udvalgets brug af eksterne konsulenter mv. Hvis dette alligevel skulle blive fornødent, aftales rammerne med økonomiudvalget.


Der kan efter aftale indkaldes kommunalt ansatte til afklaring af eksempelvis udfordringer og muligheder af faglig karakter.


Udvalget kan desuden benytte sig af, at kunne indkalde personer med faglig viden indenfor erhvervslivet.


Der lægges afgørende vægt på, at der i hele funktionsperioden finder en tæt dialog sted med udvalgte, relevante aktører fra erhvervslivet herunder erhvervsorganisationer. Om muligt både med lokale aktører bosiddende i Faxe Kommune såvel som erhvervsfolk fra den øvrige del af Region Sjælland.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Der udbetales efter gældende regler et honorar til formanden.

Udpeges der permanente medlemmer til udvalget, som ikke er byrådsmedlemmer udbetales der mødediæter.


Der er ikke særskilt afsat økonomi til udvalget, udover at byrådet har afsat 10 % af borgmestervederlaget til formanden.


Udgiften til formandshonorar og eventuelle mødediæter afholdes over konto til byrådets vederlag.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at:

 1. Der nedsættes det i sagen beskrevne § 17, stk. 4-udvalg til at arbejde med erhvervsudvikling.
 2. Formanden for udvalget i funktionsperioden oppebærer et vederlag på 10 % af borgmestervederlaget.
 3. Formanden for udvalget udpeges af byrådet.
 4. Der udpeges yderligere 4 udvalgsmedlemmer - 2 indstillinger fra hver valggruppe - af byrådet.
 5. De yderligere 4 udvalgsmedlemmer ikke behøver at være byrådsmedlemmer.
 6. Der ydes mødediæter, for så vidt et udvalgsmedlem ikke er byrådsmedlem.
 7. Eksterne ikke-permanente mødedeltagere ikke ydes diæter.
 8. Der ydes dækning af kørselsudgifter efter gældende regler.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Finn Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

24. Beslutning til understøttelse af fortsat byudvikling

Resume

Den stigende interesse i at investere i byudvikling i Faxe Kommune medfører et markant stigende antal myndighedssager. For fortsat at kunne understøtte denne positive udvikling i Faxe Kommune og fastholde de korte sagsbehandlingstider, indstilles det at tilføre 900.000 kr. årligt til myndighedsområdet i Center for Plan & Miljø i en tre-årig periode.

Sagsfremstilling

De sidste års tid er byudviklingen - særligt på boligområdet - steget markant i Faxe Kommune, hvilket også kan aflæses i det stigende befolkningstal i kommunen. Denne positive udvikling ser ud til at fortsætte i den nærmeste fremtid.


En forudsætning for en fortsat byudvikling er en kompetent og effektiv myndighedssagsbehandling i Center for Plan & Miljø. Og den stigende aktivitet i boligudbygningen har medført en kraftig stigning i sagsmængderne. På planområdet kan der eksempelvis konstateres en stigning fra syv lokalplaner i 2018 til 17 lokalplaner i 2022. På byggesagsområdet er antallet af byggesager steget fra 487 sager i 2018 til 671 sager i 2021. Derudover medfører den stigende aktivitet også et støt stigende pres på de afledte myndighedsopgaver, såsom trafikområdet og BBR.


Faxe Kommune har nogle af landets hurtigste sagsbehandlingstider, hvilket fra investorer også bliver fremhævet som et vigtigt parameter, når man beslutter, hvilken kommune man ønsker at investere i. Hidtil har administrationen kunnet håndtere de stigende sagsmængder via optimeringer af sagsgange, prioriteringer af ressoucer og øvrige effektiviseringer, men sagsmængderne er nu i et omfang, hvor det kræver tilførsel af yderligere ressourcer at kunne opretholde sikker drift på myndighedsområderne. Det skal nævnes, at størrelsen på Faxe Kommunes administration på myndighedsområderne indenfor områderne lokalplaner, byggesager, trafik, BBR mv. er lavere end sammenlignelige kommuner.

Så for at administrationen kan understøtte en fortsat udvikling i Faxe Kommune anbefales det, at tilføre Center for Plan & Miljø 900.000 kr. årligt i en tre-årig periode. Dette vil - sammen med interne omprioriteringer af ressoucer - muliggøre ansættelsen af to yderligere årsværk til myndighedssagsbehandling på bl.a. lokalplansområdet. Det anbefales, at opprioriteringen foretages for en tre-årig periode, hvorefter der kan tages fornyet beslutning om det nødvendige niveau ud fra konjunkturerne og byudvikings-aktiviteten i Faxe Kommune til den tid.

Økonomi

I 2022 kan tilførslen af de 900.000 til myndighedsområdet i Center for Plan & Miljø finansieres af den allerede eksisterende Udviklingspulje under Økonomiudvalget. Det anbefales, at beløbet i de kommende år (dvs. 2023 og 2024) indarbejdes i det administrative budgetforslag for 2023-2026.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at:

 1. Der fra Udviklingspuljen under Økonomiudvalget tilføres 900.000 kr. i 2022 til opprioritering af myndighedsområderne vedr. lokalplaner mv. i Center for Plan & Miljø til fortsat understøttelse af byudviklingen i Faxe Kommune.
 2. Der i det administrative budgetforslag for 2023-2026 indarbejdes tilsvarende beløb til samme formål.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Finn Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

25. Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - Salg af Industriparken 22

Resume

Erhvervsgrunden Industiparken 22, Faxe, er blevet solgt. Byrådet skal derfor tage stilling til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Industriparken 22 har været udbudt offentligt til salg til en vejledende pris på 247.040 kr. svarende til 80 kr. pr. m2.


Ghaffar Hussain Begum/Dewsevents har den 7. januar 2022 givet et købstilbud på den udbudte pris, og dette har kommunen accepteret.

Køber har overtaget grunden fra den 1. februar 2022.


Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, er det byrådet, som skal meddele den fornødne bevilling.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Indtægt ved salg: 247.040 kr., som tilføres kassen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbevilling på 247.040 kr., der samtidig søges frigivet,
 2. at der samtidig overføres 4.941 til 2% kontoen, og
 3. at punkt 1 og 2 finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Finn Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

26. Godkendelse af byggeregnskab for Permatopia

Resume

Boligorganisationen Sydbo har indsendt byggeregnskab for opførelse af almene familieboliger i afdelingen Permatopia. Byggeregnskabet overskrider den i skema B godkendte anskaffelsessum. Merudgifterne finansieres af boligorganisationen og påvirker således hverken huslejen, det kommunale grundkapitallån eller garanti.

Sagsfremstilling

Den 15. september 2016 godkendte Byrådet skema B for opførelse af 44 almene familieboliger i Permatopia, Karise. Skema B blev godkendt med en anskaffelsessum på 83.738.000 kr. og et samlet boligareal på 4.123 m2.

Anskaffelsessummen svarer til maksimumbeløbet i 2016. Maksimumbeløbet er fastsat af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og indeksreguleres hvert år efter nettoprisindekset. I 2016 var maksimumbeløbet for boligarealet på 19.320 kr. pr. m2 og for energitillægget på 990,00 kr. pr. m2 .

Ved godkendelse af skema B påtog Faxe Kommune sig en garantiforpligtelse på op til 64.873.562,00 kr. Boligafgiften blev godkendt til 927,00 kr. pr. m2 pr. år.

Skema C (byggeregnskabet) skulle være afleveret den 1. april 2018, men fristen herfor er flere gange blevet godkendt forlænget af Byrådet, da byggesagen blev forsinket af vejret, to konkurser og en voldgiftsretssag. Voldgiftssagen er afsluttet med et forlig, som påfører byggeprojektet en ekstra udgift på 2.000.000 kr. Budgettet er samlet set overskredet med ca. 9.500.000 kr.

Det endelige byggeregnskab viser en samlet anskaffelsessum på 93.244.647 kr.

Da den godkendte anskaffelsessum svarer til størrelsen på maksimumbeløbet i 2016, skal merudgiften på 9.506.647 kr. afholdes af bygherren.

Boligselskabet Sydbo Sjælland har meddelt, at de afholder merudgiften på 9.506.647 kr. Forretningsføreren KAB har afstået sit byggesagshonorar for at mindske boligorganisationens tab.

Resten af anskaffelsessummen finansieres således:

Lånefinansiering 88 %, 73.689,437 kr.

Grundkapitallån betalt af Faxe Kommune 10 %, 8.373.800 kr.

Beboerindskud 2 %, 1.674.760 kr.

Boligafgiften efter endt byggeri er på 927,00 kr. pr. m2 pr. år. Budgetoverskridelsen påvirker således hverken Faxe Kommunes udgifter, garanti eller beboernes udgifter.

Boligprojektet har BOSSINF.ID 320 1000.0000 10-09-2015 02. Når Byrådet har godkendt byggeregnskabet afsluttes projektet i BOSSINF.

Der er vedhæftet et notat om processen ved og finansieringen af opførelse af almene boliger. Notatet beskriver blandt andet skema C, grundkapitallånet og maksimumbeløbet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Grundskapitallånet er betalt til Landsbyggefonden.

Garantien påvirker ikke lånerammen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at:

 1. Skema C godkendes med en anskaffelsessum på 83.737.800 kr.
 2. Byggeregnskabet og finansieringen af den reelle anskaffelsessum på 93.244.647 kr. godkendes.
 3. Huslejen på 927 kr. pr. m2 godkendes.

Beslutning

Anbefalet.


Thomas Spange Olsen (Ø) nævnte mulighed for inhabilitet inden behandling af sagen. Økonomiudvalget besluttede, at der ikke er tale om inhabilitet.


Fraværende: Finn Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

27. Fristforlængelse for indlevering af skema C - byggeregnskab for Viften etape II beliggende Arne Jacobsensvej, Haslev

Resume

Byrådet skal godkende byggeregnskab vedr. opførelse af Boligselskabet Flexbo Sjællands, 36 almene familieboliger, på Arne Jacobsens vej, Haslev - "Viften", etape II.

Byggeregnskabet skulle være modtaget senest den 1. december 2021. Regnskabet er ikke klar pga. forsinket aflevering af byggeriet. Boligorganisationen har derfor anmodet om at fristen forlænges til den 1. april 2022.

Sagsfremstilling

Den 11. juni 2020 godkendte Byrådet skema B for opførelse af 36 almene familieboliger på Arne Jacobsens vej, Haslev /etape 2. Ved godkendelse af skema B fastsættes teknisk set automatisk en dato for indsendelse af byggeregnskabet (skema C). I denne sag er datoen fastsat til den 1. december 2021.


Byggeregnskabet kan først færdiggøres efter afleveringsforretning. Derfor skal byggeregnskabet ifølge loven først være færdigt 6 måneder efter den sidste boligs færdiggørelse.

Da der først var afleveringsforretning den 25. november 2021 var det ikke muligt at overholde den automatiske fastsatte frist. Kommunen har derfor modtaget ansøgning om forlængelse af fristen for indlevering af byggeregnskab til den 1. april 2022.


Den 25. november 2021 blev selve boligerne afleveret og der blev planlagt afhjælpning af mangler. Manglerne forventes afhjulpet ultimo februar 2022.

Udearealerne blev ikke afleveret den 25. november 2021 pga. vejrforhold. Dette forventes færdiggjort i foråret 2022.


Boligkontoret Danmarks byggeafdeling er som en del af byggebranchen udfordret af coronarestriktioner, -sygdom og mandskabsmangel. Dette påvirker opgaveløsningen og herunder også afslutningen af byggeregnskabet. Der er åbnet for indberetning af byggeregnskabet i ministeriets indbetningssystem BOSSINF - se bilag med forklaring om BOSSINF.


Byrådet kan ud fra en konkret vurdering af de faktiske forhold forlænge fristen og beslutte hvor lang tid fristen skal forlænges.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Det har ingen økonomiske konsekvenser at forlænge fristen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at fristen for indsendelse af byggeregnskab forlænges til den 1/4 2022.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Finn Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

28. Godkendelse af tillægsbevilling til at etablere et lavbundsprojekt nord for Gammellung og Svalebæk

Resume

Byrådet har i 2020 bevilliget et midlertidigt udlæg på 1.375.510 kr. til detailprojektering og etablering af et lavbundsprojekt nord for Gammellung Mose og Svalebæk. Administrationen har opnået et nyt tilskud fra Landbrugsstyrelsen til samme projekt, men med et større budget. Det betyder, at projektet samlet beløber sig til 1.841.100 kr. Teknik & Miljøudvalget skal derfor beslutte, om der skal gives en midlertidig tillægsbevilling på 465.590 kr. til at gennemføre projektet. Samlet set er projektet udgiftsneutralt for kommunen.

Sagsfremstilling

Byrådet har i 2020 bevilget et midlertidigt udlæg på 1.375.510 kr. til detailprojektering og etablering af et lavbundsprojekt nord for Gammellung Mose og Svalebæk. Landbrugsstyrelsen har bevilget et nyt tilskud til projektet, men med et større budget, så det samlet set beløber sig til 1.841.100 kr.

En tillægsbevilling på 465.590 kr. er nødvendig for at kunne gennemføre projektet. Årsagen er, at projektet er blevet dyrere end først antaget. Det skyldes prisudviklingen i bygge- og anlægsbranchen.

Projekttilskuddet udbetales ved fremsendelse af dokumentation for betalte fakturaer for projektet. Faxe Kommune vil derfor have et udlæg i tiden mellem betaling af rådgiverydelser, anlægsudgifter med mere, og Landbrugsstyrelsens behandling af kommunens udbetalingsanmodning. Landbrugsstyrelsens sagsbehandlingstid for denne type sager er ca. to måneder.

Prisen for projektet er 1.704.940 kr., og projektet forventes udført og faktureret i løbet af 2022, senest i slutningen af 2023.

Derudover har kommunen fået tilskud på 136.160 kr. til finansiering af lønudgifter til eget personale og overhead.

Tilskud fra Landbrugsstyrelsen forventes udbetalt i senest i slutningen af 2023.

Projektet er 100 % finansieret gennem Landbrugsstyrelsens tilskudsordninger for "Lavbundsprojekter".


Projektets detaljer:

Projektområdet ligger i forbindelse med Natura 2000-område nr. 163, Suså mv. Lavbundsprojektområdet er på ca. 78 ha, der dels ligger i Faxe Kommune og dels i Næstved Kommune. Faxe Kommune er hovedansøger på projektet.

Der er blevet foretaget en forundersøgelse i 2018/2019 og supplerende forundersøgelser i sensommeren 2021. Projektet omfatter ni lodsejere. Deltagelse er frivillig, og der bliver ydet erstatning. Landbrugsstyrelsen er ansvarlig for lodsejerforhandlingerne. Afgrænsning af projektområdet er vist på vedlagte kort.

Etablering af lavbundsprojektet vil skabe en synergieffekt med det LIFE-projekt, som er under udarbejdelse i selve Gammellung Mose, da projektområderne hænger sammen. Der er dog tale om to forskellige projekter med forskellige tilskudsregler.

Projektets formål er:

 • At bremse nedbrydning af tørvelaget og dermed reducere udledningen af drivhusgasser
 • At skabe mere naturlig hydrologi, nedsætte udledningen af næringsstoffer og derved forbedre vandmiljøet
 • At fremme naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed, herunder at understøtte et LIFE-projekt i Gammellung Mose.


Projektet vil afbryde dræn, sløjfe grøfter og hæve vandspejlet i nogle grøfter. Desuden omlægges en del af Svalebækken i projektområdet. Projektet får ikke afstrømningsmæssige konsekvenser uden for projektområdet.


Lovgrundlag

Naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven og bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Kommunen vil have et midlertidigt udlæg på i alt 1.841.100 kr., indtil tilskuddet udbetales fra Landbrugsstyrelsen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at der gives en tillægsbevilling til en udgift på 465.590 kr. i 2022 og en indtægtsbevilling på 465.590 kr. i 2023.Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 1. februar 2022, pkt. 24:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Finn Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

29. Beslutning om bevilling fra Socialstyrelsen til faste teams i hjemmeplejen

Resume

Faxe Kommune har fået bevilliget 10,8 mio. kr. til etablering og udvikling af faste teams i hjemmeplejen. Tilskudsperioden løber fra 1. december 2021 – 31. december 2023. Pengene skal støtte den videre udvikling af de selvstyrende teams i hjemmeplejen, som blev igangsat i 2021. Denne sag forelægges for udvalget, hvorefter byrådet i henhold til kommunens økonomiske principper skal give indtægts- og udgiftsbevilling svarende til bevilling af puljemidlerne fra Socialstyrelsen.


Sagsfremstilling

Af kommunens principper for økonomistyring, ”Bilag 7,3: Retningslinjer for projekter med ekstern finansiering” fremgår det, at projekter der registreres på driftsrammen og hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 kr. eller mere, skal Byrådet give bevilling til såvel udgifter som indtægter.

I efteråret 2021 blev hjemmeplejen i Faxe Kommune omorganiseret, så den i dag er inddelt i fire mindre distrikter med ca. 50 medarbejdere og egen leder. Hvert distrikt er inddelt i to mindre teams, der på sigt skal være selvstyrende i forhold til planlægning af ruter og arbejdstider. I hvert team vil der dagligt møde 12 medarbejdere ind i dagvagt og syv medarbejdere i aftenvagt.

I efteråret 2021 udmeldte Socialstyrelsen en pulje til faste teams i hjemmeplejen. 69 kommuner søgte om puljen og 25 kommuner fik bevilliget penge, hvoraf Faxe Kommune fik bevilliget en af de største poster på 10.816.426 kr. Bevillingen er givet med 5.801.427 kr. til budgetår 2022, og 5.013.140 kr. til budgetår 2023. Bevillingen for budgetåret 2023 indarbejdes i forbindelse med budgetprocessen for budget 2023-2026.

Pengene blev bevilliget Faxe Kommune på baggrund af ansøgningen, som lagde vægt på lokal erfarings- og vidensindsamling, metodeudvikling, mål omkring utilsigtede hændelser (UTH ‘er)og klager samt prioritering af borgerinddragelse.

Pengene skal finansiere ansættelse af nye medarbejdere, samt frikøb af medarbejdere i forbindelse med udviklingsforløb. Herudover skal de investeres i kurser til medarbejderne og ledelseskompetence, samt indkøb af tablets og møbler til de nyetablerede distrikter.

I forbindelse med projektet vil der blive ansat en projektleder, som skal være overordnede tovholder og en implementeringskonsulent, som skal sikre implementering på tværs af alle teams samt sikre kommunikationen internt og eksternt. Der vil blive ansat tre medarbejdere med sygeplejefaglig baggrund, som skal være med til at sikre planlægning, faglig udvikling og ekstern kommunikation med læger og sygehus, samarbejde på tværs af vagter og vidensdeling. Herudover er der afsat midler til frikøb af medarbejdere i visitationen og i HR-afdelingen, for at sikre en tæt tilknytning til hjemmeplejen.

Derudover vil BDO yde eksterne konsulentbistand. Ansøgning og budget er vedhæftet sagen som bilag.

Fremadrettet proces

I samarbejde med BDO er Hjemme- og Sygeplejen i gang med at planlægge en tidsplan for projektet, herunder ansættelser af nye medarbejdere, planlægning af kurser for medarbejdere og ledere, borgermøder, og arbejdsmøder.


Der bliver nedsat en styregruppe og en arbejdsgruppe, som repræsenterer ledere og medarbejdere med et fagligt bredt spænd.

Der er opslået stillinger til de nye medarbejdere, som forventes at være ansat pr. 1. april 2022.


Udvalget vil løbende blive orienteret om udviklingen i projektet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser, da udgifterne til projektet finansieres fuldt ud af puljeindtægter fra Socialstyrelsen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Social, Sundhed og Pleje indstiller,


 1. at der gives en indtægtsbevilling i 2022 på 5.801.427 kr. svarende til bevillingen fra Socialstyrelsen
 2. at der gives en udgiftsbevilling i 2022 på 5.801.427 kr. svarende til bevillingen fra SocialstyrelsenBeslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, 2. februar 2022, pkt. 14:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Finn Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

30. Beslutning om driftsbevilling - Etablering af § 60 selskab: Fælles hjælpemiddeldepot I/S

Resume

Faxe Kommunes kontrakt med Zealand Care om at drive hjælpemiddeldepot udløber den 31. marts 2022. I denne sag skal der træffes beslutning om etablering af et § 60 selskab sammen med seks andre kommuner, der skal varetage driften af hjælpemiddeldepotet fra den 1. april 2022. Der skal ligeledes træffes beslutning om vedtægter for selskabet, udpeges medlem og suppleant til bestyrelsen, samt godkendes de nødvendige tillægsbevillinger i forbindelse med selskabets etablering og drift.

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har kontrakt med den private leverandør Zealand Care om drift af kommunens hjælpemiddeldepot. Den 1. april 2022 udløber aftalen, og Zealand Care trækker sig ud af det danske marked for drift af hjælpemiddeldepoter, da de har haft væsentlige underskud de seneste år.

Den 8. juni 2021 godkendte Senior & Sundhedsudvalget, at Faxe Kommune afgav en hensigtserklæring om at indgå i etableringen af et § 60 selskab, som skal drive hjælpemiddeldepot på vegne af de kommuner, der indgår i selskabet.

Drift af hjælpemiddeldepot

Depotdrift omfatter aflevering til og hjemtagning af hjælpemidler fra borgerne, reparation og vask af hjælpemidler, eftersyn af loftlifte, opsætning/nedtagning af nødkald, låsesystem og røgalarm samt lagerstyring og bestilling af hjælpemidler på vegne af kommunen. Det er disse opgaver § 60 selskabet skal løse.

Ansvaret for visitering af hjælpemidler til borgerne ligger hos Faxe Kommunes visitation med udgangspunkt i kommunens serviceniveau, som er fastsat af Byrådet. Det er ligeledes Faxe Kommune, der indkøber og ejer hjælpemidlerne. Sådan vil det fortsætte også efter etableringen af § 60 selskabet.

Der er afsat budget til hjælpemidler i budget 2022-2025. Der er også afsat budget til drift af hjælpemiddeldepot, men kun svarende til udgiftsniveauet i den aftale, som kontrakten med Zealand Care indeholder.


Etablering af § 60 selskabet

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunerne Greve, Faxe, Halsnæs, Lejre, Dragør, Ringsted og Solrød har i 2. halvår 2021 arbejdet med rammerne for etableringen af selskabet. Der har været inddraget juridisk rådgiver ved advokatfirmaet Horten, og BDO har været inddraget i forhold til økonomisk rådgivning.

§ 60 selskabet vurderes at være det bedste (og eneste) alternativ til Zealand Care, da der ikke findes private leverandører af hjælpemiddeldepoter på Sjælland. Selskabets vedtægter samt tre bilag til vedtægterne er vedlagt denne sag som bilag.


Følgende skal særligt bemærkes i forhold til vedtægterne:

 • Kommunernes ejerandel svarer til deres indbyggertal pr. 1. april 2022 jf. vedtægternes punkt 4 og bilag 4.4 til vedtægterne.
 • Det fremgår af vedtægternes punkt 3.4, at det er et mål, at selskabet arbejder på at effektivisere driften, herunder også at ændre betalingsstrukturen fra en kombination af et grundbidrag og en aktivitetsbaseret betaling til, at kommunerne alene skal betale efter deres brug af hjælpemiddeldepotet (aktivitetsbaseret opkrævning). Det forventes således, at selskabets ledelse og bestyrelse skal arbejde fokuseret med at skabe synergier ved den fælleskommunale drift og prissætte de enkelte ydelser, så prisen for driften bliver så lav som mulig, og de enkelte kommuner kun betaler for det serviceniveau, som de hver især vælger.
 • Der har været særligt fokus på forhold om udtrædelse jf. vedtægternes punkt 15 for at etablere et stabilt selskab, hvor udtrædende kommuner selv skal bekoste alle udgifter i forbindelse hermed.


Det fremgår fx at:

 • Udtræden af interessentskabet, kan ske frem til 1. januar 2026 med 2 års varsel til en første januar. Efter 1. januar 2026 kan udtræden ske med 1 års varsel til en første januar.
 • Udtræden derudover kræver enighed blandt alle interessenter.
 • Udtræden kan først ske, når en eventuel lånoptagelse eller andre forpligtelser, som interessenten i det indbyrdes forhold hæfter for, er afviklet.
 • Såfremt en interessents udtræden vil medføre tab for interessentskabet, kan udtræden kun ske mod fuld erstatning til interessentskabet fra den udtrædende interessent.
 • Ved udtræden af interessentskabet skal der udarbejdes en udtrædelsesaftale, hvor der tages stilling til eventuel erstatning for tab for interessentskabet og hæftelse for interessentskabets lån og forpligtelser.
 • Dokumenterede interne og eksterne udgifter forbundet med en interessents udtræden afholdes af den udtrædende interessent.


Udpegning af repræsentant til bestyrelsen

Borgmestrene fra Faxe, Greve, Lejre, Ringsted og Solrød kommuner har drøftet, hvordan selskabet kan sikres en god opstartsperiode med fokus på sikker drift og et tydeligt fokus på at opnå de aftalte effektiviseringsmuligheder, der over en periode på 2-3 år kan nedbringe det ekstra grundbidrag. De fem borgmestre har derfor aftalt, at en måde at sikre dette på er at udpege netop borgmestrene til bestyrelsen for selskabet, og på den baggrund anbefaler administrationen dette. Det skal bemærkes, at forslaget til vedtægter for selskabet ikke kræver, at det er borgmesteren der udpeges, så der kan efterfølgende udpeges nye bestyrelsesmedlemmer, når selskabet er etableret og den aftalte effektivisering er implementeret.


Tidsplan

Der bliver i januar/februar måned 2022 behandlet tilsvarende sager som denne i de seks andre kommuner, der har interesse i at indtræde i § 60 selskabet.


Følgende aktiviteter vil foregå i februar måned;

 • Anmodning til Ankestyrelsen om godkendelse af selskabet
 • Processen med virksomhedsoverdragelse vil blive startet op.
 • Kontrakter for lokaler og biler er udarbejdet og vil blive underskrevet.
 • Der igangsættes proces med at ansætte en direktør til fællesskabet. Der skal besluttes alternativ løsning fra 1. april 2022 og frem til den dato, hvor der tiltræder en direktør.
 • Der vil blive konkurrenceudsat en revisionsaftale, som bestyrelsen af selskabet (og ikke byrådene) skal godkende.


Pr 1. april 2022 vil selskabet overtage driften af hjælpemiddeldepotet fra Zealand Care for de syv kommuner.


Lov- og plangrundlag

Lov om social service, Lov om Arbejdsmiljø, Lov om kommunernes styrelse.

Konsekvenser


Hvis byrådene i alle syv kommuner ikke godkender etableringen af § 60 selskabet, skal Faxe Kommune finde løsninger på et alternativt hjælpemiddeldepot, der kan sættes i drift den 1. april 2022.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Der er udarbejdet budgetter for 2022 (1. april - 31. december) og 2023 samt udarbejdet en række økonomiske opgørelser med hjælp fra Zealand Cares direktør, BDO og de medvirkende kommuner.


De samlede merudgifter som § 60 selskabet vil medføre er følgende:


1. Etableringsomkostninger:


1.1 Rådgivningsudgifter i forbindelse med etableringen: 985.000 kr. (engangsudgift, fordelt på 2021 og 2022)


1.2 Overdragelse af aktiver (inventar og maskiner): 3.000.000 kr. (engangsudgift)


1.3 Deponering ved indgåelse af lejemål: 44.907.623 kr. (engangsudgift, som frigives med 1/25

over de næste 25 år - kan derudover indfries hvis der er ledig låneramme).


2. Driftsomkostninger:


2.1 Grundbidrag udover de allerede afsatte budgetter til hjælpemiddeldepotet (kontrakterne med Zealand Care): 5.489.250 kr. i 2022 og 6.676.780 kr. i 2023 og årene derefter (årlig udgift)


Fordeling af ovenstående omkostninger til selskabet foretages jf. vedtægterne efter de opgjorte

ejerandele, som er kommunernes indbyggertal pr. 1. april 2022. Faxe Kommunes andel af på 16,8 %.


Faxe Kommunes økonomi ifm. etablering og drift af §60 selskab til hjælpemiddeldepotet er følgende:


1. Engang etableringsomkostninger indeholder:


1.1 Opstart af § 60 indeholder engangsudgifter til rådgivning på 165.480 kr.


1.2 Opkøb af aktiver fra Zealand Care på henholdsvis på 504.000kr.


1.3 Værdi af lejemålet ikke kan indeholdes i kommunens nuværende låneramme. Faxe Kommune skal foretage en deponering svarende til Faxe Kommunens andel i lejemålets værdi. Deponeringen er på 7.544.481 kr.


Administrationen foreslår finansiering af etableringsomkostninger via kassen.


2. Driftsomkostninger:


2.1. Grundbidraget vil i 2022 beløbe sig til i alt 2.722.194kr. og 2.955.299kr. fra 2023. Grundbidraget består delvis af det hidtil årligt betalte grundbidrag på omtrent 1.800.000 kr. Midlerne er afsat i budget 2022-2025.


Derudover er der behov for at forhøje grundbidraget ifm. etablering af selskabet.


De seneste år har det vist sig, at Zealand Care ikke kunne drive hjælpemiddeldepotet uden at generere et underskud, hvorfor de nu vælger at træde ud af markedet. Dækning af det årlige underskud, som Zeland Care drev hjælpemiddeldepotet med, skal finansieres via et forhøjet grundbidrag for samarbejdende kommuner.


Faxe Kommune skal derfor øge grundbidraget med 922.194 kr. i 2022 og med 1.155.299 kr. i 2023 og frem.


Midlerne til merudgifterne er ikke afsat i budgetterne. Administrationen foreslår finansiering af merudgiften i 2022 indenfor Senior & Sundhedsudvalgets ramme til hjælpemidler, hvor der i 2021 forventes et mindreforbrug på 1-1½ mio. kr. Varige udgifter fra 2023 indarbejdes derimod i det administrative budgetforslag 2023 - 2026.


2.2 Drifts ydelser såsom levering, service, vask, registrering mv. udgør ca. 1.000.000 mio. kr. årligt. Udgifterne er budgetlagte i budget 2022-2025.


Ud over drifts ydelser og grundbidraget afholder kommunen udgifterne til selve hjælpemidlerne. Udgifterne vil ikke blive påvirket af stiftelsen af § 60 selskabet, idet kommunen selv indkøber disse via Fælles Udbud Sjællands aftaler og øvrige samhandelsaftaler.


Tabel 1 præsenterer økonomi forbundet med etablering og drift af § 60 selskab hjælpemiddeldepot.

(kr., 2021 pl)


Type

Navn

Tidshorisont

2022

2023 og frem

1.1

Etablering

Rådgivning

Engang

165.480

-

1.2

Etablering

Køb af aktiver

Engang

504.000

-

1.3

Etablering

Lejemål

Engang

7.544.481

-

Etableringsomkostninger i alt


8.213.961

-

2.1

Drift

Nuværende grundbidraget jf. budget 2022

Årlig

1.800.000

1.800.000

2.1

Drift

Forhøjelse af grundbidraget uden budgetdækning

Årlig

922.194

1.155.299

2.2

Drift

Drifts ydelser jf. budget 2022

Årlig

1.000.000

1.000.000

Driftsomkostninger i alt3.722.194

3.955.299


Det kan ikke forventes, at et udbud - hvis det havde været en mulighed - kunne have resulteret i bedre priser, end det som § 60 selskabet, kommer til at koste i merudgifter til driften af selskabet.


Omvendt hvis Faxe Kommune skulle etablere sit helt eget nye hjælpemiddeldepot, ville det kræve investeringer til køb af aktiver og der ville også skulle investeres i nye bygninger (eller lejes bygninger hertil med et tilsvarende deponeringskrav) for flere millioner kroner. Det kan ikke forventes, at det kan gøres billigere end i fællesskab med de øvrige kommuner.


Det er en forudsætning for etablering af § 60 selskabet, at alle syv kommuner godkender aftalen, ellers vil de økonomiske forudsætninger ikke holde. Det er derfor, at indstillingens punkt 1 om godkendelse af selskabets stiftelse er betinget af, at alle syv kommuner godkender at indtræde i selskabet.


Som bilag er vedlagt notat om de økonomiske forhold udarbejdet af BDO samt et særskilt mere detaljeret bilag om baggrunden og beregningen af deponeringen.


Alle ovenstående priser stammer fra de vedlagte bilag og er angivet i 2021 pris niveau. Fremskrivning af udgifterne til det nuværende 2022 pris niveau og overblik over den manglende finansiering vises i tabel 2.


Tabel 2. Udgifter til etablering og drift af § 60 selskab hjælpemiddeldepot udenfor den nuværende budgetramme.

(kr. 2022 pl)
Navn

2022

2023 og frem

1.1

Rådgivning

168.558

-

1.2

Køb af aktiver

513.374

-

1.3

Lejemål

7.684.808

-

Etableringsomkostninger i alt

8.366.741

-

2.1

Forhøjelse af grundbidraget uden budgetdækning

939.347

1.176.788

Driftsomkostninger i alt

939.347

1.176.788

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Social, Sundhed og Pleje indstiller,


1. at vedtægterne for § 60 selskabet godkendes på betingelse af, at de øvrige kommuner også godkender vedtægterne,


2. at Byrådet udpeger Borgmester Ole Vive til medlem af bestyrelsen,


3. at Byrådet udpeger en suppleant til bestyrelsen blandt byrådets medlemmer,


4. at merudgifter til drift af § 60 selskabet på 939.347 kr. i 2022 finansieres af Senior & Sundhedsudvalgets ramme til hjælpemidler,


5. at merudgifter til drift af § 60 selskabet fra 2023 og frem på 1.176.788 kr. indarbejdes i det administrative budgetforslag 2023 – 2026, og


6. at der gives en tillægsbevilling til etableringsomkostninger af § 60 selskabet på 8.366.741 kr. i 2022. Bevillingerne finansieres af kassen. Bevillingerne indeholder 7.684.808 kr. til deponering vedr. lejemål. Samtidig godkendes det, at deponeringen frigives med 1/25 årligt i 25 år, som reglerne foreskriver.Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, 2. februar 2022, pkt. 16:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Finn Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

31. Beslutning om bevilling vedrørende fagligt løft og øget trivsel for elever i udsatte positioner

Resume

Daværende Center for Børn & Undervisning nu Center for Børn, Unge & Familier har modtaget tilskud fra Socialstyrelsen fra initiativet ”Nationalt initiativ for de mest udsatte børns trivsel og læring efter COVID-19”.


Sagsfremstilling

Center for Børn, Unge & Familier har modtaget tilskud fra Socialstyrelsen fra initiativet ”Nationalt initiativ for de mest udsatte børns trivsel og læring efter COVID-19” af september 2021. Som følge af aftalen er der afsat 2.111.502,00 kr. til Faxe Kommune. 1.452.291,08 kr. er finansieret af Novo Nordisk Fonden og 659.210,92 kr. er finansieret af statslige midler.


Formålet med tilskuddet er at bidrage til at komme de mest udsatte børns faglige efterslæb til livs gennem en længerevarende og skaleret indsats med begyndelse i skoleåret 2021/2022. Målgruppen for tilskuddet er de mest udsatte børn i grundskolerne, som formodes at være hårdest ramt af nedlukningen både i forhold til trivsel og læring. Faxe Kommune skal selv foretage den konkrete vurdering af, hvilke og hvor mange børn i målgruppen, der skal indgå i indsatserne. Det er dog væsentligt, at så mange børn som muligt får glæde af indsatserne. Med dette afsæt vil midlerne derfor søges anvendt både til konkrete tiltag for målgruppen specifikt, men også til indsatser til at understøtte det generelle læringsmiljø, eleverne færdes i. Det faglige og sociale fællesskab med øvrige elever er vigtigt, hvorfor de generelle læringsmiljøer også bliver et indsatsområde i udmøntning af midlerne.


Tilskuddet skal anvendes inden 31. december 2022. Tilskudsbrevet er vedlagt som bilag til sagen.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser  

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 2.111.502,00
kr. og en indtægtsbevilling på 2.111.502,00 kr. i 2022.Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 2. februar 2022, pkt. 16:

Anbefalet.


Fraværende: ingen.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Finn Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

32. Meddelelser

Resume

Punktet er til meddelelser i økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Sager løftet til byrådet fra fagudvalg

Punkt 23 "Beslutning om at revidere Procedure for sporstofundersøgelser" på Teknik & Miljøudvalgets møde 1. februar 2022 blev løftet til byrådet af Finn Hansen (A), Lisette Lind Larsen (A) og Thomas Spange Olsen (Ø).


Status på udvikling af lystbådehavnen i Faxe Ladeplads


Udviklingspuljen - regnskab 2021 og disponering 2022

På sagen er vedhæftet regnskabet for Udviklingspuljen i 2021 samt disponering i puljen for 2022.

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Per Thomsen (A) stillede spørgsmål til, hvorfor Faxe Kommune ikke er en del af nogle sjællandske kystkommuners protest mod Lynetteholmen. Ole Vive (V) orienterede om, at Stevns Kommune bliver en del af en følgegruppe, der skal følge effekterne af Lynetteholmsprojektet.


Fraværende: Finn Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

33. Valg af tilbud om salg af parcelhusgrunde i Faxe Ladeplads (Lukket)
34. Lukkede meddelelser (Lukket)
35. Digital godkendelse af økonomiudvalgets referat 9. februar 2022

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark af økonomiudvalgets møde 9. februar 2022.


Økonomiudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet i slutningen af mødet.

Beslutning

Fraværende: Finn Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).