Økonomiudvalget - 10-10-2022

Referat
Dato:
Mandag, 10 oktober, 2022 - 16:00
Hent som fil:
173. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

174. Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo september

Resume

I denne sag præsenteres de overordnede forbrugstal og den likviditetsmæssige udvikling for Faxe Kommune. Forbruget er opgjort pr. udvalg og samlet for hele kommunen.


Sagsfremstilling

Likviditet

I følgende afsnit vises opgørelsen af Faxe Kommunes gennemsnitslikviditet


Tabel 1 - Opgørelse af kommunens gennemsnitslikviditet pr. ulitmo måneden (i mio. kr.)


Kommunens likviditet efter kassekreditreglen udgør ultimo september måned 153,7 mio. kr., og gennemsnitslikviditeten er dermed faldet for fjerde måned i træk.


En analyse af udviklingen i likviditeten viser, at det er en generel tendens, at forbruget er større på tjenesteydelser og varekøb især. Det er ikke få dyre poster, men et generelt højere forbrug, der hænger sammen med den nuværende prisudvikling med stigende priser. I bilaget "Analyse af forbrugsmønster i 2022 på væsentlige poster" ses de udgiftsarter, hvor forbrugsudviklingen afviger mest.


De enkelte måneder af året bidrager forskelligt til likviditetsudviklingen. Nogle måneder falder store udgifter, og store indtægter, hvilket påvirker den gennemsnitlige likviditet forskelligt. Juli og august måned har erfaringsmæssigt haft et lavere gennemsnit end de øvrige måneder. Dette skyldes, at der falder en række større betalinger i disse måneder, herunder blandt andet betalinger til staten for elever på privat- og efterskoler i juli måned. Tager man derfor et udsnit af gennemsnitslikviditeten på mindre end 12 måneder, f.eks. 3 måneders gennemsnittet, er det ikke usædvanligt at gennemsnittet tager et dyk i juli og august. September har erfaringsmæssigt et højere gennemsnit. Det ses også i år, men september i år, har fortsat et lavere gennemsnit end september måned sidste år, og derfor ses der et fald. I Figuren nedenfor viser 3 måneders likviditeten, der viser denne udvikling.


Figur 1: udvikling i 3. måneders likviditeten


Målsætning for gennemsnitslikviditeten i den økonomiske politik

Faxe Kommunes økonomiske politik har fastsat en målsætning om en gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen på minimum 100 mio. kr., set over en 4-årig periode (budgetåret og 3 budgetoverslagsår), hertil skal tillægges likviditetsvirkningen af opsparing fra budgetaftaler. Ultimo 2022 skal likviditeten inklusive opsparing udgøre 137,8 mio. kr. Som det fremgår af ovenstående er målsætningen overholdt pr. 30. september, idet líkviditeten efter kassekreditreglen udgør 153,7 mio. kr.


Figur 2: Opfølgning på likviditetsmålsætning i den økonomiske politik


Drift – Kommunens budget, forbrug og forbrugsprocent

Følgende afsnit giver et overblik over kommunens forbrugsmønster, og sammenligner de enkelte udvalgs forbrugsprocent med den vejledende forbrugsprocent. Den vejledende forbrugsprocent er pr. 31. august baseret på 8/12 af 100 %, og udgør 66,67 %.


Tabel 2 - Opgørelse af budget, forbrug og forbrugsprocenter ved sidste månedsskift (i kr. 1.000)

*): Forbrugsprocenten for Faxe Kommune i alt er inkl. kommunal medfinansiering (KMF).


Ved udganden af august ligger Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent på 75,49 % af det korrigerede budget, svarende til 0,49 procentpoint over den vejledende forbrugsprocent.


Et naturligt forbrugsmønster følger ikke altid en lineær udvikling. Dette betyder at den vejledende forbrugsprocent er fast, mens den løbende forbrugsprocent næsten aldrig vil følge samme lineære tendens.


På Teknik & Miljøudvalget er forbrugsprocenten i år markant højere end for samme periode sidste år. Denne udvikling skyldes de stigende priser på el, gas og brændstof.


Socialudvalgets forbrugsprocenter er ved udgangen af september fortsat høj i forhold til den vejledende forbrugsprocent. For det første er der under særligt tilrettelagt uddannelse (STU) en høj forbrugsprocent, hvilket administrationen er opmærksom på, og er igang med at undersøge. For det andet så skyldes det periodisering i hjemtagelse af refusioner.


For Børn & Læringsudvalget ses et udsving i forbrugsprocenten, som svarer til udsving i tidligere år. Det skyldes blandt andet at kommunens årlige bidrag til staten for elever på privat- og efterskoler betales i juli måned I år udgør beløbet næsten 33 mio. kr., hvilket forklarer en del af udsvinget i forbrugsprocenten. Herudover forventes et merforbrug på dagtilbudsområdet, som følge af, at der er kommet flere børn, end det var forventet. Der er i 2022 ekstraordinære udgifter til pasning og skole for Ukrainske børn.


I bilaget Afsnit 2 – Drift, er der i alle udvalgsgrafer sat en prognosekurve ind ved siden af kurven for den vejledende forbrugsprocent.


I bilaget er der ligeledes en forklaring på, hvordan prognosen er blevet skabt.


Prognoserne for forbrugsprocenterne, som ses i bilaget, må ikke tages for at være et Forventet Regnskab for året. Prognoserne er udelukket baseret på historisk udvikling i data og der medregnes ikke evt. forventninger til årets mer- eller mindreforbrug. Prognosen skal således alene tages som en indikation på forbruget. Dog indikerer prognosen en bekræftelse af, at der også i kommunens skøn for det forventede regnskab for 2022 baseret på første halvår, forventes et udgiftspres bl.a. som følge af de stigende priser som helhed, og særligt på energiområdet.


Den kommunale medfinansiering, under Senior & Sundhedsudvalget er opgjort særskilt i tabel 2. Det betyder at de tal (graf), som ses under Senior & Sundhedsudvalget i bilaget ikke er magen til, da forbrugsprocenten i dette er opgjort inklusiv KMF


Anlæg

Ved udgangen af september ligger det samlede rådighedsbeløb på 101,4 mio. kr. Forbruget på anlæg udgør 37,8 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 39,2 %. Bruttoudgifterne for kommunens anlæg er ved udgangen af august måned 45,0 mio. kr. Indtægterne udgør 5,5 mio. kr., og kommer fra kommunens salg af småarealer og Industriparken 22 og 25, og Symbiosen 9a,1.


Bilag

Det tilknyttede bilag indeholder følgende afsnit:

Afsnit 1 - Likviditet

Afsnit 2 - Drift

Afsnit 3 - Anlæg

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

175. Godkendelse af budgetændringer fra midtvejsreguleringen samt lov og cirkulæreprogrammet

Resume

Med denne sag godkendes budgetændringer i 2022 som følge af midtvejsreguleringen samt lov og cirkulæreprogrammet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med økonomiaftalerne for det kommende år, aftaler KL og regeringen også en midtvejsregulering af kommunernes bloktilskud i indeværende år, samt hvilke lovændringer mv., der har betydning for kommunernes økonomi. I indeværende år vil ændringerne på indtægtssiden blive reguleret gennem midtvejsreguleringen af statstilskuddet, men den nye lovgivning skal også i det omfang det har betydning for kommunens økonomi, indarbejdes i kommunens budgetter.


Center for Økonomi har gennemgået lov og cirkulære programmet som andre reguleringer, og vurderet hvilke ændringer over en bagatelgrænse på +/- 50.000 kr., der bør indarbejdes i budgettet for 2022. Ændringerne fremgår af bilaget til sagen.


Samtidig skal konsekvenserne af midvejsreguleringen og aktstykkerne også indarbejdes på kommunen indtægtsside. Samlet set betyder det, at kommunen vil modtage 16,8 mio. kr. mindre i indtægter i 2022. Ændringerne på indtægtssiden er også beskrevet nærmere i bilaget.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Godkendelse af budgetændringerne i sagen, vil medføre følgende for budget 2022:

På driftssiden

Udvalg

Budgetændring

Teknik & Miljøudvalget

792.000

Økonomiudvalget

210.000

Senior & Sundhedsudvalget

327.000

Børn & Læringsudvalget

-577.000

Ændring på drift i alt

752.000

På indtægtssiden:

Ændring af statstilskud

-18.924.000

Ændring af særtilskud

2.172.000

Ændring på indtægter i alt

-16.752.000

Ovenstående finansieres af kassen, samlet set er det en regulering på -17,5 mio. kr.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for økonomi indstiller, at ændringer til budget 2022, som følge af lov & cirkulæreprogram og andre reguleringer godkendes.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

176. 2. behandling af budget 2023-2026

Resume

Byrådet 1. behandlede den 1. september 2022 forslag til budget 2023-2026. Budgettet blev fremsendt til Byrådets 2. behandling.


En budgetaftale mellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Lokallisten, Nye Borgerlige, Enhedslisten, Liberal Alliance og løsgænger Randi O. Johansson er indgået, og fremsættes som ændringsforslag til vedtagelse i Økonomiudvalget. Budgetforslag inklusive ændringsforslag sendes herefter til Byrådet, som 2. behandler budgetforslag 2023-2026.

Sagsfremstilling

Byrådet havde den 1. september 2022 første behandling af budgetforslag 2023-2026 og vedtog at oversende budgetforslaget til anden behandling. Budgetforslaget har været i høring, og de politiske partier og lister har haft mulighed for at komme med ændringer til budgetforslaget. Med en bred budgetaftale indgået den 26. september, er der fremsendt et ændringsforslag til det 1. behandlede budgetforslag.


Siden 1. behandlingen er en række tekniske tilretninger blevet indarbejdet. Det drejer sig blandt andet om en genberegning af beskæftigelsesområdet som følge af Finansministeriets 'Økonomisk Redegørelse' fra august, samt en genberegning af aktivitetsregulering på det specialiserede børne- og ungeområde. Alle tekniske tilretninger fremgår af bilag 2, der viser de samlede ændringer til det 1. behandlede budgetforslag.


Budgettet for 2023-2026 er udarbejdet med udgangspunkt i pris- og lønskøn fra Økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL). Den seneste Økonomiske Redegørelse for august indebærer et højere pris- og lønskøn, på grund af fortsat stigende energipriser, og, som følge heraf, en generelt høj inflation, der påvirker prisen på en lang række varer. KL har overfor Regeringen problematiseret, at kommunerne ikke har fået serviceramme og finansiering til disse markant ændrede forudsætninger siden indgåelsen af økonomiaftalen, men det er ikke resulteret i en ny aftale. Det antages derfor, at servicerammen for 2023 først vil blive justeret i forbindelse med næste års økonomiforhandlinger. Som resultat heraf anbefales det fra KL, at budgetlægningen fortsat sker med udgangspunkt i de pris- og lønskøn, der blev fastlagt med Økonomiaftalen fra juni måned, hvilket derfor er fastholdt fra 1. behandlingen af budgettet.


Budgetforslaget har været i høring i perioden 25. august til den 9 september 2022. Der er inden fristens udløb indkommet 47 høringssvar, som er tilgængelige på kommunens hjemmeside vedrørende budget 2023-2026.

En samlet gruppe bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Lokallisten, Nye Borgerlige, Enhedslisten, Liberal Alliance og løsgænger Randi O. Johansson indgik den 26. september en budgetaftale for 2023-2026. Fristen for ændringsforslag var den 3. oktober 2022 kl. 12. Der er inden fristens udløb fremsendt 1 ændringsforslag.


Der er til ændringsforslaget udarbejdet forskellige oversigter over ændringsforslaget, herunder en oversigt over samtlige ændringer til budgetforslaget siden 1. behandlingen. Oversigterne er vedlagt som bilag 1 og 2.


Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

I det 1. behandlede budgetforslag var indtægtsgrundlaget i 2023-2026 fastsat ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Siden da har administrationen udarbejdet et skøn over, hvad skat, tilskud og udligning skønnes til, hvis kommunen vælger at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget ud fra den nuværende befolkningsudvikling og nyeste skattedata.


Beregningerne viste, at der ikke skønnes at være en gevinst ved selvbudgettering i 2023. Dette skyldes primært at skønnet for befolkningstilvæksten i kommunen er højere i statsgarantien end den faktiske udvikling der har været i løbet af 2022. Samtidig er skønnet for udviklingen i udskrivningsgrundlaget på landsplan med Økonomisk Redegørelse for august blevet sænket for 2022 og 2023. Dette er sket som følge af den usikre økonomiske situation, der stammer fra krigen i Ukraine, stigende energiudgifter, den højeste inflation der er set i 40 år, risiko for opblussen af Covid 19-pandemien - alt sammen faktorer, der giver risiko for fald i den økonomiske vækst, stagnation eller økonomisk recession.


Administrationen har anbefalet statsgaranti, da der ikke ses en økonomisk gevinst i beregningerne for selvbudgettering, og der ikke ses en vækst i befolkningstallet, der kan matche statsgarantiens folketal pr. 1. januar 2023. De store usikkerheder i forhold til den økonomiske udvikling både globalt, nationalt og lokalt underbygger også anbefalingen om at fastholde det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.


Notatet, der beskriver fordele og ulemper ved de to metoder, og danner baggrund for administrationens anbefaling om at vælge statsgaranti, er vedlagt sagen som bilag 3.


Skattesatser

Budgettet bygger på uændrede skattesatser. Det vil sige en skatteprocent på indkomstskat på 25,8 %. En grundskyldspromille på 25 ‰ og en kirkeskat på 1,08 %.


Service og anlægsramme

KL har til budgettet for 2023 udmeldt både en vejledende serviceramme og en vejledende anlægsramme på kommuneniveau. For Faxe Kommune er der til budget 2023 udmeldt en teknisk fordeling af servicerammen på 1.823,2 mio. kr.


Ændringsforslaget indebærer at kommunen i budgettet for 2023 løfter serviceudgifterne over den vejledende serviceramme med 12,7 mio. kr.


Kommunernes Landsforening har til budget 2023 også udmeldt et vejledende måltal for anlægsudgifterne. Måltallet for Faxe Kommune var på 87 mio. kr. til anlæg. Ændringsforslaget indeholder anlægsudgifter for 63,5 mio. kr.


Indstillingspunkt 3 betyder, at der frigives rådighedsbeløb for projekterne i investeringsoversigten. En frigivelse i forbindelse med budgetvedtagelsen bevirker, at administrationen kan iværksætte aktiviteter allerede primo januar 2023. I de udvalg der har anlægsaktiviteter, drøftes det, hvorledes, hvornår og hvordan udvalget involveres i de konkrete anlægsprojekter.


Forventningen fra KL er, at kommunerne samlet set holder sig indenfor udgiftsrammerne på service og anlæg i 2023.


Budgetbemærkninger

Efter Byrådets vedtagelse af budgettet for 2023-2026, udarbejder administrationen budgetbemærkninger i overenstemmelse med de ændringer der vedtages. Bemærkningerne forventes offentliggjort på kommunens hjemmeside medio december 2022.


Takster

I materialet til 1. behandlingen af budget 2023-2026 indgik en takstoversigt. Oversigten fra 1. behandlingen vedlægges som bilag 4.

Det endelige budget for 2023-2026 påvirker taksterne, og derfor bliver disse genberegnet, når budgettet er vedtaget. Taksterne skal godkendes inden 1. december 2022 for at have virkning fra 1. januar 2023.

De endelige takster behandles på de relevante fagudvalg i november måned, og godkendes af Byrådet den 24. november.


Bilagsliste:


1) Ændringsforslag budgetaftale - Balance, opgørelser og investeringsoversigt


2) Ændringsforslag budgetaftale - Overblik over ændringer


3) Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering


4) Takstoversigt fra 1. behandlingen

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ændringsforslaget som følge af budgetaftalen har følgende økonomiske konsekvenser:

 1. Påvirkning af resultatet i forhold til det 1. behandlede budgetforslag: 4,5 mio. kr. i 2023.
 2. Serviceudgifterne udgør med ændringsforslaget: 1.835,9 mio. kr. i 2023.
 3. Bruttoanlægsudgifter udgør med ændringsforslaget: 63,5 mio. kr. i 2023.
 4. Likviditeten skønnes at udgøre 182,9 mio. kr. ved udgangen af 2026.

Nedenfor ses, hvordan ændringsforslaget lever op til de målsætninger, der er fastsat i den økonomiske politik:

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller,

 1. At der vælges statsgaranti til budgettering af kommunens udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning samt kirkeskat i 2023.
 2. At ændringsforslag fra Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Lokallisten, Nye Borgerlige, Enhedslisten, Liberal Alliance og løsgænger Randi O. Johansson.
  vedtages.
 3. At alle rådighedbeløb på anlæg vedrørende 2023 frigives.
 4. At skattesatserne for kommunen og kirken er uændrede, dvs. følgende satser er gældende i 2023:
 • Udskrivningsprocent: 25,8 %
 • Grundskyldspromille: 25,0 ‰
 • Kirkeskatteprocent: 1,08 %

Beslutning

I forbindelse med budgetforliget 2023 – 2026 blev følgende besluttet: Det forudsættes som en del af aftalen, at der træffes endelig politisk beslutning om den videre proces for planarbejdet for omfartsvejen øst om Haslev i slutningen af 2022. Idet Økonomiudvalget har været ressortudvalg for Masterplanen omkring Omfartsvejen øst om Haslev indstilles det, at Lokalplan for Omfartsvejen øst om Haslev behandles på økonomiudvalgets møde d. 16/11 med beslutning på byrådsmødet d. 24/11.


Lars Folmann (løsgænger) undlod at stemme.


Fraværende: Ingen.

177. Fornyelse af nyjægerkontrakt mellem Faxe Kommune og Haslev-Faxe Jagtforening

Resume

Økonomiudvalget besluttede i møde den 8. marts 2017 at tilbyde Haslev-Faxe Jagtforening mulighed for en nyjægerjagt årligt på kommunens bortforpagtede areal ved Skov-Torupvej i Rønnede. Aftalen har nu været gældende i 5 år, og udløb den 1. september 2022. Haslev-Faxe Jagtforening ansøger om en forlængelse af aftalen, samtidig har de et ønske om at aftalen udvides til to årlige nyjægerjagter i perioden 1. oktober til den 31. januar.

 

Sagsfremstilling

Haslev-Faxe Jagtforening har rettet henvendelse til Faxe Kommune for at genforhandle jagtlejekontrakt, som udløb 1. september 2022. Jagtforeningen har været meget glade for at kunne afvikle en nyjægerjagt en gang årligt på arealet. De udtrykker ønske om at få mulighed for at gennemføre to nyjægerjagter årligt. Hvis de kan afvikle to nyjægerjagter årligt har de mulighed for at evaluere erfaringerne fra første jagt og gentage jagten på samme areal. Dette vil være medvirkende til at nyjægernes uddannelse forbedres.


Ved nyjægerjagt skydes der med hagl. Udbyttet er således primært fugle og harer. Bukke skydes med riffel. Sammen med de nye jægere deltager erfarne jægere og evt. hundefolk, som rådgiver og vejleder, men som ikke selv deltager med gevær. I nyjægerjagten deltager nye jægere, der inden for de seneste to år har taget jagttegn og bestået haglskydeprøven, så de kan prøve nogle af de færdigheder, de har lært i teorien, af i praksis.


Ved evt. ophør af kontrakten, som følge af salg af arealet, har jagtforeningen et ønske om at Faxe Kommune vil være sindet at indgå i en dialog om leje af et evt. andet areal, som kommunen måtte være i besiddelse af.


Opsigelsesvarsel fastsættes til en måned.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. Der opkræves ikke jagtleje, da formålet med jagten er, at jagtforeningen lærer nye jægere at bruge deres jagtfærdigheder, hvilket er omfattet af folkeoplysningslovens regler om mulighed for støtte til foreninger.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at:

 1. Aftalen med Haslev-Faxe Jagtforening forlænges til 30-9-2026, hvor den nuværende forpagtningsaftale udløber.
 2. Aftalen forlænges med følgende tilføjelser til tidligere aftale:
 • Der meddeles tilladelse til to årlige nyjægerjagter i perioden 1. oktober til den 31. januar.
 • Ved evt. ophør af kontrakten som følge af salg, vil parterne indgå i en dialog om leje af evt. andet egnet areal, som kommunen måtte være i besiddelse af.
 • Opsigelsesvarsel fastsættes til en måned.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

178. Orientering om status på borgerforslag

Resume

Byrådet besluttede den 6. februar 2020, at Faxe Kommune skulle tilbyde en ordning for borgerdrevne forslag.


Denne sag præsenterer en status på ordningen.

Sagsfremstilling

Ved indførslen af borgerforslag blev der opsat et par kriterier for borgerforslagene.

 1. At borgere skal være minimum 15 år for at kunne stille forslag og afgive stemme.
 2. At der kræves samme antal stemmer, som et mandat til byrådet (791 - tallet var gældende i forrige byrådsperiode).

Endvidere besluttede byrådet, at ordningen skulle evalueres i 2021. Der blev givet en status på økonomiudvalgsmødet den 25/8 2021, pkt. 179, hvor det blev besluttet at der ønskes en ny status om et år.

Status pr. 24. august 2022 er 11 indkomne forslag, som er udløbet, og de har fået mellem en og fire støtter. Der er på nuværende tidspunkt et aktivt forslag med fire støtter. Der er ingen borgerforslag, som er overgået til kommunen, idet de ikke har fået de 791 støtter, der kræves.

Siden ordningen blev taget i brug, har Faxe Kommune skiftet systemudbyder, da den tidligere udbyder trak sig ud af samarbejdet.
Det aktive forslag er ikke flyttet med over i nyt system, da det ikke har været teknisk muligt. Ud over dette har skiftet til ny systemudbyder ikke haft betydning for borgernes oplevelse eller anvendelse af ordningen.


Den årlige drift af systemet udgør 37.000 kr.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at status på borgerforslag tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte orienteringen, med tilføjelse om at økonomiudvalget skal drøfte og evaluere på ordningen med Borgerforslag på et senere møde.


Fraværende: Ingen.

179. Godkendelse af huslejestigning til luft til luft varmepumper i Haslev Almennytttige Boligselskab, afd. Firkløveret, område Kildehøjen

Resume

Haslev Almennyttige Boligselskabs afdeling Firkløveret ønsker at oprette en pulje til alternativ varmekilde med luft til luft varmepumpe i område Kildehøjen. Puljen giver mulighed for at 40 boliger kan låne op til 25.000 kr. til installering af varmepumpe. Puljen finansieres ved et 3-årigt, 2% lån af egne midler. De beboere som udnytter puljen, får en huslejestigning på 10-15% pr. m2 pr. år. Det svarer til 738,00 kr. + 100,00 kr. om måneden. Tillægget skal betales i 3 år. Tillægget følger boligen ved nyudlejning.

Huslejestigninger over 5% skal godkendes af Byrådet. 

Sagsfremstilling

Haslev Almennyttige Boligselskab har anmodet om godkendelse af huslejestigning i afdelingen Firkløveret, område Kildehøjen i forbindelse med installering af luft til luf varmepumpe. Afdelingen består af områderne Kildehøjen, Nysøvænget, Trifoliumgården og Lysholm Allé. Afdelingen består af 131 almene familieboliger fordelt på rækkehuse og etagebyggeri, hvoraf Kildehøjen består af 40 rækkehuse fordelt på 2-, 3- og 4-rums boliger på mellem 68 og 105 m2.

Område Kildehøjen opvarmes med gas, og installering af varmepumper er tænkt som et supplement. Beboerne er bekymrede for de stigende gaspriser, og om de har råd til at opvarme boligerne til vinter. Haslev Fjernvarmeselskab har oplyst til boligselskabet, at området forventes udlagt til fjernvarme om 3-5 år. Boligselskabet har beregnet en besparelse på 15.000 kr. pr. bolig pr. år ved brug af varmepumpe i forhold til gaskedlen. I beregningen er der taget udgangspunkt i at der bruges gas til varmt vand. Der er taget udgangspunkt i gas- og elpriser pr. 29/8 2022.

Boligselskabet er bekymrede for at der vil opstå skimmelsvamp i boligerne, hvis der spares på opvarmningen, så det kun er enkelte rum der opvarmes. Boligselskabet håber, at supplement med varmepumper vil betyde mindre besparelse på opvarmningen. Varmepumpen placeres i stuen. I forhold til den tilbudte model af varmepumpe er der taget højde for en høj årsvirkningsgrad og lavt støj-niveau.

Byrådet har ikke tidligere behandlet tilsvarende projekter.

På afdelingsmødet den 31. august 2022 blev det besluttet, at godkende oprettelse af en pulje for op til 40 individuelle varmepumper i område Kildehøjen, med et maksimumbeløb på 25.000 kr. pr. bolig. På afdelingsmødet var repræsenteret 38 boliger fra afdeling Firkløveret. Hver bolig har to stemmer. Projektet blev vedtaget med flertal ved håndsoprækning.

Installering af varmepumper foretages som et led i den kollektive råderet, hvor afdelingsmødet beslutter, hvor stor valgfrihed den enkelte lejer har for at deltage i projektet.

Installering af varmepumper giver en lejeforhøjelse, der svarer til udgifterne til finansieringen for den enkelte bolig. Lejeforhøjelsen er midlertidig og stopper, når det lån, der er optaget til finansiering af projektet er tilbagebetalt. Det er besluttet at give tilbuddet om varmepumpe til samtlige nuværende beboere i område Kildehøjen.

Finansieringen sker ved optagelse af et 3-årigt, 2% lån af egne midler. Det samlede maksimale finansieringsbehov er kr. 1.031.250 kr. Tilbagebetaling af lånet finansieres ved et lejetillæg for de boliger, der får installeret varmepumpe. Lejeforhøjelsen gælder således ikke alle lejere. Ved fraflytning inden de 3 år er gået, overtages lejetillægget af den nye lejer.

Hvis maksimumbeløbet udnyttes fuldt ud i boligen, giver det en lejeforhøjelse på mellem 10-15%. Dette svarer til et lejetillæg på 738 kr. pr. måned i 3 år. Heri er indregnet et vedligeholdelsestillæg (lovpligtigt årligt serviceeftersyn samt løbende vedligehold) på 100 kr. pr. måned. Vedligeholdelsestillægget fortsætter efter de 3 år, og i hele pumpens levetid. Selskabets bestyrelse godkendte projektet den 6. september 2022.

Da huslejestigningen er over 5% pr. år, skal huslejestigningen godkendes af Byrådet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at:

1.  Projektet med varmepumper godkendes.

2.  Lejeforhøjelsen på op til 15% for den enkelte bolig godkendes.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

180. Beslutning om behov for handleplan på baggrund af danmarkskort over omgørelsesprocenter på Socialområdet 2021

Resume

Social- og Ældreministerens danmarkskort over omgørelsesprocenter på Socialområdet 2021 blev fremlagt for byrådet den 1. september 2022. Byrådet tog sagen til efterretning.


På grund af en lovændring skal byrådet nu udover behandling af det offentliggjorte danmarkskort også beslutte, hvorvidt omgørelsesprocenterne giver anledning til, at kommunen udarbejder en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Hvis det besluttes, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal Ankestyrelsen orienteres.


Sagsfremstilling

Det følger af retssikkerhedsloven, at Social- og Ældreministeren hvert år skal offentliggøre et kommuneopdelt danmarkskort over omgørelsesprocenterne på socialområdet for det foregående år, som de respektive kommunalbestyrelse/byråd skal behandle på et møde inden årets udgang.


Danmarkskort over omgørelsesprocenter på Socialområdet 2021 blev fremlagt for byrådet den 1. september 2022, hvor byrådet tog sagen til efterretning.


På grund af en lovændring, som trådte i kraft den 1. juli 2022, skal byrådet nu udover behandling af det offentliggjorte danmarkskort også beslutte, hvorvidt omgørelsesprocenterne giver anledning til, at kommunen udarbejder en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.


Ankestyrelsens brev af 13. september 2022 vedr. lovændringen er vedlagt som bilag.


Hvis det besluttes, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal Ankestyrelsen orienteres herom med en beskrivelse af baggrunden for beslutningen om ikke at iværksætte en handlingsplan.


Som det fremgår af sagsfremstillingen fra 1. september 2022, har Ankestyrelsen truffet ni afgørelser på børnehandicapområdet i 2021. I én af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse, hvilket giver en omgørelsesprocent på 11.


Som det videre fremgår af sagsfremstillingen fra 1. september 2022, har Ankestyrelsen truffet tre afgørelser på voksenhandicapområdet i 2021. I én af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse og hjemvist sagen til fornyet behandling, hvilket giver en omgørelsesprocent på 33.


Hverken på børne- eller voksenområdet er det administrationens vurdering, at én omgjort sag pr. område giver anledning til at iværksætte handlingsplaner. Herudover er det administrationens vurdering, at der allerede på nuværende tidspunkt arbejdes målrettet med den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen på begge fagområder. Herunder har Faxe Kommune siden 2020 samarbejdet med Social- og Ankestyrelsens Taskforce om et længerevarende analyse- og udviklingsforløb med henblik på at fremme læring og faglig kapacitetsopbygning for på den måde at udvikle kvaliteten af kommunens sagsbehandling på handicapområdet.


Endelig fremgår det af sagsfremstillingen fra 1. september 2022, at Ankestyrelsen har truffet 57 afgørelser på socialområdet generelt i 2021 (heri indgår også sager på ældreområdet). I 15 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse, hvilket giver en omgørelsesprocent på 26. Sammenlignes årene 2019, 2020 og 2021 ses det, at omgørelsesprocenten er faldet hen over alle tre år fra 41 i 2019, til 35 i 2020 og til de 26 i 2021.


Eftersom de 15 omgjorte sager fra 2021 spænder over mange forskellige paragraffer, og eftersom omgørelsesprocenten generelt er faldet over de seneste tre år, finder administrationen ikke anledning til at iværksætte handlingsplaner på socialområdet generelt.


Anbefaling

På baggrund af ovenstående gennemgang er det administrationens vurdering, at danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet 2021 ikke giver anledning til at iværksætte handlingsplaner.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje samt Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at der ikke udarbejdes en handlingsplan på baggrund af danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet 2021.


Beslutning fra Socialudvalget, 29. september 2022, pkt. 94:

Anbefalet.


Fraværende: Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Randi O. Johansson (løsgænger)


Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 3. oktober 2022, pkt. 107:

Anbefales med følgende bemærkning: Udvalget følger udviklingen, og der udarbejdes handlingsplan såfremt omgørelsesprocenten stiger.

Det bemærkes også, at Faxe Byråd har besluttet en handleplan for borgerrådgiverens arbejde, og at denne plan allerede dækker området.

Beslutning

Børn & Læringsudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende: Ingen.

181. Godkendelse af Strategi for ladeinfrastruktur for elbiler

Resume

Med denne sag skal byrådet godkende Strategi for ladeinfrastruktur for elbiler. Forslaget til strategien har været i høring i fem uger, og der er modtaget seks høringssvar. Administrationen vurderer, at høringssvarene ikke giver anledning til at ændre strategien, men at de er relevante i forbindelse med opfølgning på strategien.


Sagsfremstilling

Forslag til Strategi for ladeinfrastruktur for elbiler har været i høring i fem uger, og der er modtaget seks høringssvar.


Høringssvarene handler om bl.a. arbejder i nærheden af jernbaner, behov for lynladere, opladning ved Haslev-Hallerne og Grønlandsgade, opladning i forbindelse med flextrafik og opladning ved plejehjem og ved handicap p-pladser.


Høringssvarene og administrationens bemærkninger til høringssvarene er samlet i en hvidbog, der er vedhæftet som bilag.


Administrationen vurderer, at høringssvarene ikke giver anledning til at ændre strategien, men at de er relevante i forbindelse med opfølgning på strategien, så der bliver etableret ladestandere, der opfylder brugernes efterspørgsel, herunder placering, type og antal.


Administrationen vurderer, at høringssvarene understreger, at strategiens formuleringer om samarbejde og koordinering med de mange forskellige elbil- og ladestanderinteressenter - og jævnlig opfølgning på status for etablering af ladestandere i kommunen - skal prioriteres højt i forsøget på at have en ladeinfrastruktur, der til enhver tid opfylder brugernes behov.
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Strategi for ladeinfrastruktur for elbiler godkendes.


Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 28. september 2022, pkt. 160:

Anbefalet.


Fraværende: Michael Christensen (C) deltog i stedet for Allan Tirsgaard (C).

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

182. Meddelelser

Resume

Punktet er til meddelelser i økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Sager løftet til byrådet fra fagudvalg

Ingen.


Kommunaløkonomisk Forum 2023

KØF afholdes den 12. og 13. januar 2023 i Aalborg. Konferencen er for borgmestre, kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommunaldirektører, økonomichefer og andre med interesse for den kommunale økonomi.


Referater fra møder med Business Faxe

Referat af koordineringsmøde den 30. august 2022 mellem Business Faxe og Faxe Kommune er vedhæftet til orientering.

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Ingen yderligere meddelelser.


Fraværende: Ingen.

183. Personalesag (Lukket)
184. Lukkede meddelelser (Lukket)
185. Digital godkendelse af økonomiudvalgets referat 10. oktober 2022

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark af økonomiudvalgets møde 10. oktober 2022.


Økonomiudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet i slutningen af mødet.

Beslutning

Fraværende: Ingen.