Økonomiudvalget - 12-08-2022

Referat
Dato:
Fredag, 12 august, 2022 - 12:30
Hent som fil:
Lokation:
132. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

133. Orientering om indtægtsgrundlaget for budget 2023-2026

Resume

Med denne sag orienterer administrationen om indtægtsgrundlaget for budget 2023-2026.


Statsgarantien for 2023 er udmeldt, og KL har på baggrund af økonomiaftalen for 2023 mellem KL og Regeringen udarbejdet skatte- og tilskudsmodellen til beregninger af indtægtsgrundlaget for overslagsårene 2024-2026.


Administrationen har nu indarbejdet det nye indtægtsgrundlag for budgettet, og udsendt et notat om ændringerne til Økonomiudvalget. På mødet gennemgår administrationen ændringerne og forudsætningerne fra notatet.


Sagsfremstilling

Bolig- og indenrigsministeriet har den 30. juni 2022 udmeldt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt tilskud og udligning for 2023. Administrationen har nu også beregnet skøn for skatteindtægter, tilskud og udligning for overslagsårene 2024-2026 ved hjælp af KL’s skatte- og tilskudsmodel, som anvender økonomiaftalen og nye skøn for udviklingen i overslagsårene som beregningsgrundlag.


Resultatet af beregningerne for indtægtsgrundlaget kan opsummeres således:

  • Der ses i alle år mellem 2023-2026 en forbedring i indtægtsgrundlaget
  • Forbedringen er særligt drevet af en markant forbedring på de kommunale indkomstskatter. Faxe Kommune ser også fremadrettet en meget positiv udvikling i beskatningsgrundlag pr. indbygger.
  • Bloktilskuddet er kraftigt reduceret som følge af, at skatteindtægterne også på landsplan er steget markant
  • De nye forudsætninger for pris- og lønudviklingen er samtidig indarbejdet på budgettets udgiftsside, og har markant større betydning i år sammenlignet med tidligere år.
  • Ses de to ting i sammenhæng, er forværringen af balancen som følge af en højere PL (pris- og lønfremskrivning) større end forbedringen af balancen som følge af det nye indtægtsgrundlag. Der er således ikke et større råderum som følge af indtægtsforbedringen.


På mødet gennemgår administrationen ændringerne og forudsætningerne fra det notat, der blev udsendt til Økonomiudvalget den 5. august 2022. Notat er vedhæftet sagen som bilag.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ændringerne til indtægtsbudgettet er indarbejdet i budget 2023-2026.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt.


Præsentation af nyt indtægtsgrundlag for budget 2023-2026 vedhæftes referatet.


Fraværende: Ingen.

134. Meddelelser

Resume

Punktet er til meddelelser i økonomiudvalget.

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Følgende blev drøftet:

  • Deltagere ved byrådets 2. budgettemadag den 22. august.


Fraværende: Ingen.

135. Lukkede meddelelser (Lukket)
136. Digital godkendelse af økonomiudvalgets referat 12. august 2022

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark af økonomiudvalgets møde den 12. august 2022.


Økonomiudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet i slutningen af mødet.

Beslutning

Fraværende: Ingen.