Økonomiudvalget - 12-12-2023

Dagsorden
Dato:
Tirsdag, 12 december, 2023 - 16:00
Hent som fil:
209. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Ole Vive (V) ønskede en tilkendegivelse af, om sag nr. 220 kunne behandles, idet der er fremlagt nye oplysninger i sagen efter udsendelsen af dagsordenen.


For behandling af sagen stemte:

Ole Vive (V)

Dorthe Adelsbech (V)

Camilla Meyer (A)

Per Thomsen (A)

Michael Christensen (C)

René Tuekær (L)Imod behandling af sagen stemte:

Lars Folmann (løs)

Michelle Frese (F)

Thomas Spange Olsen (Ø)


Dermed behandles sagen.

Dagsordenen i øvrigt blev godkendt.


Fraværende: Ingen.

210. Orientering om databeskyttelsesrådgiverens rapport 2022

Resume

Databeskyttelsesrådgiveren (DBR) skal rapportere overfor byrådet en gang om året. Med denne sag orienterer DBR fra perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022.


DBR har haft fokus på chromebook-sagen samt emnerne; opbevaring af data og procedure for sikkerhedsbrud.


DBR har registreret 82 sager om sikkerhedshændelser. DBR har anmeldt otte af sagerne til Datatilsynet. Datatilsynet har afsluttet alle sagerne uden anmærkninger.


Sagsfremstilling

DBR skal årligt orientere byrådet om arbejdet med databeskyttelse i organisationen samt om sikkerhedshændelser mv..


Opgørelse over sikkerhedsbrud, klager til Datatilsynet og indsigtsret:


 • Der har været fem henvendelser om indsigtsret.
 • Der har været to klager til Datatilsynet.
 • Der har ikke været en skriftligt tilsyn på arkivområdet


Der er registreret 82 sikkerhedshændelser. Otte af sagerne er anmeldt til Datatilsynet.

Datatilsynet har afsluttet alle sagerne uden anmærkninger.


DBR har arbejdet systematisk med at spørge indtil konkrete arbejdsgange ved alle sikkerhedshændelser, som har involveret brug af Outlook. Dette har betydet effektivisering af en del arbejdsgange samt øget fokus på midlertidig opbevaring af data på drev i forbindelse med procedure for ibrugtagning af nye IT-løsninger.


DBRs opgaver har i 2022 været præget af chromebook-sagen samt at øge organisationens fokus på arbejdet med opbevaring af data og procedure for sikkerhedsbrud.


DBR har beskrevet arbejdet på de nævnte fokusområder i årsrapporten for 2022. Årsrapporten er vedhæftet som bilag.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at DBRs årsrapport tages til efterretning.


Beslutning

Anbefalet med bemærkning om, at Økonomiudvalget ønsker at få fremlagt en sag primo 2024 om en status på it-sikkerhedsarbejdet i Faxe Kommune.Fraværende: Ingen.211. Evaluering af borgerforslag

Resume

Borgerforslag evalueres jf. byrådets beslutning den 20. december 2022. Sagen skal kun forelægges Økonomiudvalget, for så vidt at der ikke lægges op til ændring i nødvendige stemmer eller nedlæggelse af ordningen.


I 2020 besluttede byrådet at indføre en ordning, hvorefter kommunens borgere kunne fremsætte forslag til behandling i byrådet.


Ordningen blev etableret på kommunens hjemmeside og i december 2022 evaluerede byrådet ordningen. Byrådet traf da en beslutning om at fortsætte ordningen men på ændrede vilkår.

Under punktet orienteres om effekten af de ændrede vilkår.

Sagsfremstilling

Formålet med at indføre en ordning med et tilbud om fremsættelse af digitale borgerforslag var, at give kommunens borgere mulighed for at fremsætte forslag til drøftelse og stillingtagen i byrådet. Forslagene skulle i sagens natur holde sig inden for den kompetence, der er tillagt byrådet i henhold til den gældende lov om kommunernes styrelse.


Ordningen fungerede ikke efter hensigten. Det viste sig vanskeligt for borgerne at skaffe det nødvendige antal stemmer. I december 2022 foretog byrådet derfor en ændring i antallet af stemmer for at få forslag forelagt byrådet. Det nødvendige stemmeantal blev ændret fra 791 til 200.

Ordningen blev justeret og skulle efter ønske fra Byrådet evalueres på ny efter et år.


Der har været fremsat fire forslag siden december 2022.

To forslag har opnået de nødvendige 200 stemmer og har været til behandling i byrådet.

Der er desuden to forslag, der er aktive og pr. den 27/11-23 har opnået henholdsvis 10 og 36 stemmer.


Forslagene i oversigtsform ses her:

1. Stop for flere solcelleanlæg i Faxe Kommune

a. Oprettet 22/8-23, har opnået 200 stemmer og kom for byrådet.

2. Ramper ved Ulse på budgettet 2024

a. Oprettet 22/8-23, har opnået 200 stemmer og kom til byrådet.

3. Begrænsning af VE anlæg i Faxe Kommune

a. Oprettet 29/9-23, har opnået 36 stemmer – forslag er stadig aktivt – udløber 6 mdr. efter oprettelse, hvis det ikke når 200 stemmer inden.

4. Sikring af bløde trafikanters krydsning af jernbanen ved Bråby St.by.

a. Oprettet 4/10-23, har opnået stemmer 10– forslag er stadig aktivt – udløber 6 mdr. efter oprettelse, hvis det ikke når 200 stemmer inden.


Det kan konkluderes, at den i december 2022 gennemførte ændring har fremmet interessen for at stille borgerforslag.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at ordningen fortsætter uden ændringer.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.212. Beslutning om betaling af andel af udgifter ved bygningsskade på boliger på Tycho Brahes vej i Haslev

Resume

Under sagspunktet anbefales det, at Faxe Kommune betaler sin andel af udgifter i forbindelse med gennemførte reparationsarbejder på boliger i etape 2 på Tycho Brahes Vej i Haslev.


Reparationsarbejderne handler om udbedring af fejl, som er sket i forbindelse med plejehjemsbyggeriet.

Bygningsfejlen er sket ved, at der er anvendt MgO plader i dele af byggeriet.


Økonomiudvalget er løbende orienteret om sagen og dens problemstillinger, herunder at Faxe Kommune formelt står som bygherre på sin andel af byggeriet.


Den kommunale udgift på 552.480,17 kr. og foreslås fremsendt til Byrådet med anbefaling af, at beløbet betales.

Sagsfremstilling

Der er fra Byggeskadefonden meddelt en medfinansiering fra Faxe Kommunes side på 552.480,17 kr., jf. et aflagt regnskab for byggeriet.

Byggeregnskabet er lagt på sagen som bilag.


Forløbet omkring byggeriet har er i oversigtsform været:


Etape 1

Tilbage i oktober 2009 godkendte byrådet skema A for opførelse af et nyt plejecenter bestående af 40 boliger til ældre borgere. Det drejede sig om én større bygning og 21 nye boliger til fysisk og psykisk handicappede borgere i en anden bygning. Som en del af byggeriet etableredes også et aktivitetscenter.


Byggeriet bød på bygningsfejl som kommunen i sit tilsyn reagerede på.


Etape 2

Der skulle tillige skal opføres yderligere 20 handicapboliger på samme adresse som ovenfor, men nu kaldet etape 2. Byggeriet bød også her på bygningsfejl. Men modsat ovenfor kunne kommunen i sit tilsyn ikke reagerer her på, idet fejlene blev konstateret for sent af boligselskabet.


Bygningsskaden handler om en nødvendig udskiftning af bygningens vindspærreplader, der senere viste sig at være MgO plader. Problemet med MgO pladerne er det samme, som kommunen oplevede med skandalen på byggeriet af Vibeengskolen. Bruges MgO plader som vindspærreplader i ydervægge har det vist sig, at der opstår der alvorlige fugtproblemer.


Udbedringen af MgO plader er nu tilendebragt og byggeregnskab er udarbejdet og godkendt af Byggeskadefonden for boligafdelingen.

Udbedringen kostede noget mindre end først antaget, og økonomien nedenfor er revideret efter de faktiske omkostninger.


Det ser således ud:

 • Udbedringsudgifter kr. 2.770.713
 • Fradrag Servicearealer 19,94% kr. 552.480 (kommunens andel)
 • Boligdelen kr. 2.218.232
 • Boligdelene egen betaling (2.218.232 x 60%) kr. 1.330.939
 • Fondens dækning udgør kr. 887.293 (Byggeskadefondens andel)


Der har være afholdt opklarende drøftelser med Domea om sagen.

Ved drøftelserne har Faxe Kommune udtrykt bekymring for, hvad udbedringen kommer til at betyde for økonomisk for beboerne. For boligdelens vedkommende har Boligselskabet en dialog med Domea om, hvordan delen af ”egen betaling” bliver dækket uden påvirkning af beboernes leje.


De to kommunale afdelinger er Faxe Kommune ejer af, og de består af en servicedel i forbindelse med boligerne og der er en centerdel.

Fordelingen mellem afdelingerne fremgår af en underskrevet driftsaftale for den samlede ejendom. Byggeskadeudgiften, der har en kommunale andel jf. ovenfor, har en særskilt økonomi og har derfor ikke betydning for beboernes økonomi.


På denne baggrund anbefales sagen afsluttet og den kommunale andel betalt.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Udgiften for Faxe Kommune er 552.480,17 kr. Der er tale om en anlægsudgift.

Byggeregnskabet viser, hvordan Byggeskadefonden er kommet frem til den kommunale andel.


Anlægsbevillingen kan:

-delvist finansieres af et mindre forbrug på kt. Infrastrukturpuljen på 348.250 kr.

-delvist finansieres med en tilbagebetaling af et grundkapitalindkud på 50.000 kr. fra det endelige byggeregnskab fra Permatopia.


Sagen afgøres af
Byrådet


Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. udgiften afholdes som en anlægsudgift.
 2. der afsættes rådighedsbeløb og frigives anlægsbevilling til udgiften i 2023 på 550.000 kr.
 3. anlægsbevillingen delvist finansieres af et forventet mindre forbrug på kt. Infrastrukturpuljen på 350.000 kr.
 4. anlægsbevillingen delvist finansieres via et mindreforbrug på grundkapitalindskuddet til Permatopia på 50.000 kr.
 5. det resterende beløb på 150.000 kr. finansieres ved et træk på kassebeholdningen.


Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

213. Beslutning om nedsættelse af taskforce for erhvervsudvikling

Resume

Af budgetaftalen 2024 - 2027 fremgår, at der skal nedsættes en hurtigtarbejdende taskforce med deltagelse af både administration og politikere. Formålet med taskforcen er relativt hurtigt at kunne skabe handling omkring de ambitioner, man har for erhvervsudviklingen i Faxe Kommune.

Sagsfremstilling

I budgetaftale 2024-2027 er forligsparterne blevet enige om, at der skal nedsættes en hurtigtarbejdende taskforce med det formål at fremme udnyttelsen af potentialet for erhvevsudvikling i Faxe Kommune. Endvidere er det i budgetaftalen angivet, at det skal være en taskforce med deltagelse af både administration og politikere, og at taskforcens arbejde skal ske i samarbejde med aktører fra erhvervslivet.


Der skal være et særligt fokus på handlekraft og mulige konkrete initiativer, der kan sættes i gang. Derfor skal taskforcens arbejde have netværk, ideudveksling og nye samarbejdsformer med erhvevslivet, private aktører og andre interessenter som omdrejningspunkt.


Taskforcens arbejde bør ses i sammenhæng med visioner og anbefalinger i den nye erhvervsstrategi for Faxe Kommune.


Forslag til proces

 • Økonomiudvalget udpeger tre politikere, der skal deltage i taskforcen.
 • Fra administrationen deltager direktør Ida Byrge Sørensen og centerchef Thorkild Lauridsen.
 • Første møde afholdes i januar med formålet at udarbejde kommissorium og mødeplan samt beslutte hvilke øvrige aktører, der skal inviteres med i arbejdet.
 • Økonomiudvalget godkender kommissorium på mødet i februar 2024.
 • Taskforcen afholder op til fire møder fra februar til maj.
 • Taskforcen afslutter sit arbejde med konkrete anbefalinger, der skal understøtte realisering af en eller flere af erhvevsstrategiens anbefalinger.
 • De konkrete anbefalinger forelægges økonomiudvalget på mødet i juni måned 2024.


Ressourcer

Det kræver administrative ressourcer at drive og understøtte arbejdet i taskforcen. Det kan betyde, at andre administrative opgaver løses på et andet niveau i perioden. Der er i udgangspunktet ikke midler til ekstern faglig bistand.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at økonomiudvalget

 1. udpeger tre byrådsmedlemmer til at deltage i taskforcen
 2. godkender den foreslåede proces for taskforcens etablering og arbejde.Beslutning

1. Ole Vive (V) foreslog, at medlemmerne udpeges blandt byrådsmedlemmerne i partierne bag budgetforliget.

Metoden blev godkendt.


Ole Vive (V), Michelle Frese (F) og Allan Tirsgaard (C) blev udpeget som medlemmer af task forcen.


2. Godkendt


Fraværende: Ingen.214. Orientering om tids- og procesplaner for bygge- og anlægsprojekter besluttet i budget 2024

Resume

I denne sag gives orientering om processer og tidspunkter for gennemførelse af projekter, som er besluttet i kommunen anlægsbudget 2024 - 2027.

Sagsfremstilling

I nedenstående skema ses investeringsplanen for 2024 - 2027. I vedhæftede bilag ses investeringsplanen med forventede tids- og procestrin for de enkelte investeringer, herunder hvornår der forventes at skulle træffes politiske beslutninger om projekterne.


Sagen behandles i de politiske udvalg, som har projekter i anlægsbudget 2024 - 2027: Børn & Læringsudvalget (BLU), Plan & Kulturudvalget (PKU), Socialudvalget (SOU), Teknik & Miljøudvalget (TMU) samt Økonomiudvalget (ØKU).


Udvalg

Emne

2024

2025

2026

2027Beløb i hele tusind kr.

BLU

Kapacitetsudvidelse daginstitution Dalby

4.000

4.500BLU

Pulje renovering af legepladser

3.000

1.000

1.000

1.000

PKU

Anlægspulje til fritidsbrugere

1.700

1.700

1.700

1.700

PKU

Biografsal i Haslev

1.000

6.000PKU

Førslev lysanlæg

525
PKU

Renovering af den gamle sportshal i Faxe

500
SOU

Toilet- og badeforhold på Faxe Kollegiet

1.447
SOU

Indkøb af nødkald til Kildebo og overfaldsalarmer til Kildebo og P86

407
SSU

Indkøb af nødkald og overfaldsalarmer til plejehjem

575
TMU

Asfaltering af veje

23.600

17.600

17.600

17.600

TMU

Dalgårdsvej (udvidelse af den smalle del)

6.000
TMU

Renover. broer og bygværker

4.000

4.000

4.000

4.000

TMU

Energistyring af kommunale bygninger med kunstig intelligens

4.000
TMU

Støjværn på Vestre Ringvej

3.604
TMU

Energioptimering kommunale bygninger

2.000

2.000

2.000

2.000

TMU

Pulje til cykelstier (sti langs Bråbyvej i Haslev, statens finansierer 50%)

6.620

2.000

2.000

2.000

TMU

Renovering af fortove

2.000

2.000

2.000

2.000

TMU

Udsk. instal/lyskilder kommunale bygninger

2.000

2.000

2.000

2.000

TMU

Robotbaseret rengøring

2.000
TMU

Byggemodning/kloakbidrag Symbiosen

1.800
TMU

Pulje til Trafikhandlingsplan

1.000

1.000

1.000

1.000

TMU

Udvidelse af institutioner

1.000

1.000

1.000

1.000

TMU

Anlæg af fortov ved Køgevej i Karise

747
TMU

Fortov Køgevej/Græsvej i Karise, sidste stykke.

575
TMU

Fortov i Karise fra tunnel til idrætshal

600
TMU

Toilet ved badebro i Faxe Ladeplads

600
TMU

Nye stibelægninger på eksisterende cykelstier

500

500

500

500

TMU

Kommunale udgifter til Borupvej ved stop 37

500
TMU

Svømmehal, anlægsmidler til at sikre, svømmehallen holdes kørende

500

500

500

500

TMU

Kloakseparering Kommunale ejendomme

360

360

360

360

TMU

Landsbypuljemidler

100

100

100

100

TMU

Bomme ved stier


500ØKU

IT-indkøb 2023

4.255

4.255

4.255

4.255

ØKU

Infrastrukturpulje

1.500
ØKU

IT-indkøb

1.000

1.000

1.000

1.000

ØKU

Opgradering af IT-systemer

900
ØKU

Renovering af eksisterende idrætsfaciliteter

500

500

500

50085.415

52.515

41.515

41.515
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke budgetmæssige konsekvenser.

Tallene i skemaet er justeret, så tidligere bevillinger er tillagt.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget, Plan & Kulturudvalget, Socialudvalget, Teknik & Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Fraværende:


Beslutning fra Socialudvalget, 4. december 2023, pkt. 129:

Taget til efterretning.

Fraværende: Randi O. Johansson (Løsgænger)
Christina Birkemose (H). Som stedfortræder deltog Michelle Frese (F)

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 5. december 2023, pkt. 144:

Godkendt.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A). Michael Christensen (C) deltog ikke i behandling af punktet.


Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 7. december 2023, pkt. 142:

Godkendt.

Fraværende: Nellie Bradsted (V) deltog ikke i mødet.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 11. december 2023, pkt. 202:

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende: Ingen.

215. Godkendelse af afskrivning for restancer/tilgodehavender for år 2023

Resume

Denne sag omhandler afskrivning af tilgodehavender. Afskrivning af kommunens tilgodehavender over 25.000 kr. skal præsenteres for økonomiudvalget på det sidste møde i året, så det kan blive godkendt. Dette er nærmere beskrevet i "Principper for økonomistyring", bilag 9.7. Tilsvarende sag vedrørende afskrivninger for år 2022 var på økonomiudvalgets møde 14. december 2022.


Sagsfremstilling

Det samlede beløb til afskrivning for år 2023 udgør i alt 3.744.571,93 kr. og kan specifiseres således:


Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice


Årsag til afskrivning

Hvad afskrives

Periode for kravenes opståen

Antal personer

Beløb til afskrivning

Bolig solgt med tab, hvorfor skadesløsbrev ikke kunne indfries

Lån til betaling af ejendomsskat

År 2000 og 2007

2

184.824,68

Dødsboer - afsluttet boudlæg

Diverse krav - såsom beboerbetaling, boliglån og madservice

År 2012-2022

11

651.599,41

Det har ikke været muligt af fastsætte en tilbagebetaling indenfor 3 år. Loven dikterer, at såfremt det ikke har været muligt at fastsætte tilbagebetaling indenfor 3 år forældres kravet.

Kontanthjælp

År 2009-2020

19

1.631.487,33

Anden afskrivning foretaget af SKAT

Boligsikring, beboerbetaling, boliglån, bibliotekskrav, renter og fraflytning fra akutbolig

År 2004-2023

19

1.276.660,51

Total til afskrivning51

3.744.571,93


Posterne påvirker ikke kommunens økonomi eller forventet regnskab. Hvis restanterne havde haft midler til at indfri restancerne var pengene kommet i kommunekassen og forbedret likviditeten. Kommunens balancekonto reguleres med afskrivningerne.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Det økonomiske tab i år 2023 udgør i alt 3.744.571,93 kr.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at afskrivning vedrørende Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice på 3.744.571,93 kr. godkendes

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.216. Orientering om Forventet Regnskab 3 - 2023 for udvalget

Resume

I denne sag orienteres om forventet regnskab (FR) for Økonomiudvalget i 2023. Økonomiudvalgets regnskab forventes at ende med et underskud i omegnen af 5 mio. kr. Der arbejdes fortsat på at nedbringe merforbruget, men som beskrevet i FR2 i august 2023 er det fortsat vurderingen af budgettilpasningspuljen i budget 2023, ikke bør udmøntes på udvalgenes rammer. Det øvrige merforbrug ligger på områdernes ramme budgetter.

Sagsfremstilling

Tre gange om året udarbejder administrationen et forventet regnskab (FR) som giver et pejlemærke for hvor kommunens samlede regnskab forventes at lande ved årets afslutning. Dette er årets tredje og sidste forventede regnskab (FR3) for 2023.


FR3 viser et forventet merforbrug på driften i omegnen af 39 mio. kr., hvilket i store træk modsvarer størrelsen på midtvejsreguleringen i indeværende år, som ikke er udmøntet i budgetterne.

FR3 viser således en generel og markant forbedring af forventet regnskab 2023 i forhold til forventningen ved FR2 og peger i retning på forudsat budgetbalance for budgetåret 2023.


I årets tidligere sager om forventet regnskab har det stået klart at kommunen er under et betydende og fortsat økonomisk pres. I løbet af 2023 er der derfor foretaget nødvendige tiltag for at bremse op, herunder det skærpede ansættelsesstop samt opbremsning og udskydelse af projekter. Og det ses tydeligt i FR3, at organisationen har formået at vende udviklingen. Situationen er fortsat alvorlig, men organisationen har ageret ansvarligt.


Siden FR2 er det lykkedes at reducere forventningen til årets regnskabsresultat med mere end 30 mio. kr. på driften, dette til trods for at det specialiserede voksenområde stadig ser et stigende aktivitetspres.


Som orienteret om i de månedlige nøgletalssager, er likviditeten fortsat under pres, dog ses det at 3-måneders likviditeten begynder at stige i takt med at indtægter for midtvejsreguleringen udbetales til kommunen og opbremsningstiltagene får effekt.


Var midtvejsreguleringen udmøntet til fulde – altså de resterende ca. 38 mio. kr., så ville FR3 og budget omtrent være i balance. På servicerammen forventes en minimal overskridelse på 2 mio. kr.


Nedenfor gennemgås forventningen til udvalgets eget område. Mens der i den samlede FR3-sag som behandles af økonomiudvalget på nærværende møde og af byrådet den 18. december gennemgås de mere overordnede temaer i det forventede regnskabsresultat.


Økonomi på økonomiudvalget


Driftsudgifter

Herunder ses udvalgets budget og skøn for hele 2023. Som det ses i tabellen, skønnes der et underskud på ca. 5 mio. kr., hvilket er en forbedring på godt 8 mio. kr. i forhold til FR2. Det skyldes i hovedtræk at der er bremset op i digitaliseringsprojekter.


Tabel 1: Viser økonomiudvalgets budget, forventningen for året (FR), og hertil er udviklingen siden FR2 også med.


På økonomiudvalgets område er der stor spredning af både mer- og mindreforbrug. Under Ledelse og administration var forventningen ved FR2 en overskridelse i omegnen af 6 mio. kr., og her ved FR3 ser det en anelse bedre ud. Noget af det skal ses i relation til ansættelsesstoppet, og så udvises der fortsat tilbageholdenhed på indkøb, kurser, arrangementer og meget mere.


I lighed med FR2 sagen, nævnes særligt Center for Social, Sundhed & Pleje (CSSP). Ved denne opfølgning ses fortsat et stort merforbrug, denne gang på 9,5 mio. kr.

Siden FR2 har administrationen gennemgået området og udarbejdet en plan for at bringe området i balance. Planen indeholder bl.a. tilpasning af personaleressourcer, budgetkorrektioner samt behov for nulstilling af kommende overførsel til 2024 på enkelte områder, især der hvor merforbruget skyldes opgaver ifm. genopretning af takster og ny takstmodel på det specialiserede voksenområde. Indstilling om nulstilling af negativ overførsel vil administration fremlægge ifm. overførselssagen i 2024, som er nødvendigt for at skabe balance i 2024 og frem.


Udover Ledelse og administration ses en markant ændring i skønnet siden FR2 under digitaliseringspuljer og centrale puljer som skal henføres til opbremsning for at mindske det samlede udgiftspres i kommunen.


Status på budgetforslag fra B2023

Budgettilpasningspulje 2023: Ved Budget 2023 blev der vedtaget en besparelse på 5 mio. kr. som budgettilpasningspulje. Puljen er et-årig og det var vurderingen at den kunne udmøntes i andre ikke disponerede midler, men eftersom alle områder udviser tiltagehold samt indførsel af ansættelsesstoppet er der ikke længere mulighed for udmøntning. Puljen ligger fortsat og belaster merforbruget under de centrale puljer.


Øget brug af e-handel og brug af indkøbsaftaler: Det fælles indkøbssamarbejde med Næstved -SUI - har iværksat en indsats for at øge brugen af e-handel og brug af indkøbsaftaler. Transaktionsomkostningerne, som sparet tid på indkøb, ude i driftsenhederne er således også blevet mindre som forventet. Da det økonomiske pres i øvrigt er stort ude i driftsenhederne, er det yderst vanskeligt at realisere gevinsten på driftsenhederne, idet der vil blive tale om marginale andele af et årværk pr. driftsenhed. Budgetreduktionen er på baggrund af ovenstående nulstillet fra 2024 og frem.


Øvrige forslag er indarbejdet uden yderligere bemærkninger.


Anlægsudgifter

Udvalgets anlægsbudget for 2023 udgør ca. 6 mio. kr. Det er administrationens foreløbige vurdering at der er balance mellem budgettet og de skønnede udgifter. Dog ses et mindreforbrug på Infrastrukturpuljen, som for nuværende er omdisponeret til liggehal på daginstitution Møllen. Dertil er salget af Grønlandsgade 18 ophævet, hvorfor der ingen indtægt forventes. Der søges nulstilling af indtægtsbevillingen i fælles sag om berigtigelser som behandles af byrådet d. 18. december.Efter administrationen har afsluttet selve processen for udarbejdelse af materiale til FR3 sagerne, er det lykkedes kommunen at få en købsaftale i hus vedr. salg af Tingvej 4. Indtægten udgør 1,2 mio. kr. og så er der få udgifter forbundet med selve salget. Bevillingen håndteres i særskilt sag, men det skal præciseres at salget ikke er indregnet i skønnet.


Overførsler til 2024

Da der ved nuværende FR er skønnet et samlet merforbrug og administrationen har bremset op på anvendelse i alle dele af økonomien således at puljer og eventuelle opsparinger er bragt i spil for at bringe balance i udvalgets økonomi. Derfor er det fortsat uafklaret hvor meget der skal overføres til 2024.

Under de enkelte områders rammebudgetter (under Ledelse og administration) vil der fortsat være overførselsadgang jf. principperne, men allerede nu vurderes det ikke hensigtsmæssigt at CSSP ikke kan overholde budgettet i 2024 såfremt at overførslen af merforbrug for i år overføres til 2024.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende: Ingen.

217. Orientering om kommunens samlede Forventet Regnskab 3 - 2023

Resume

Denne sag præsenterer årets tredje og sidste Forventet Regnskab (FR) for budgetåret 2023. Økonomiudvalget og byrådet orienteres om den overordnede og samlede vurdering af kommunens økonomi for 2023. Alle fagudvalgene har på deres møder i december, behandlet deres respektive økonomi.


FR3 viser et forventet merforbrug på driften i omegen af 39 mio. kr., hvilket i store træk modsvarer størrelsen på midtvejsreguleringen i 2023. Dette er en markant forbedring i forhold til FR2 forelagt i august, hvilket peger på at igangsatte udgiftsreducerende tiltag har virket efter hensigten. Det peger endvidere på samlet budgetoverholdelse for budgetåret 2023 inkl. midtvejsreguleringen og dermed på at budgetudgangspunktet for 2024 holder.

Sagsfremstilling

Indledning:

Tre gange om året udarbejder administrationen et forventet regnskab (FR) som giver et pejlemærke for, hvor kommunens samlede regnskab forventes at lande ved årets afslutning. Dette er årets tredje forventede regnskab (FR3) for 2023.


I løbet af 2023 er der foretaget nødvendige tiltag for at bremse op, herunder det skærpede ansættelsesstop, generel opbremsning og udskydelse af projekter, vurderet indkøbsstop, mv. og det kan tydeligt ses i FR3 at hele organisationen har formået at vende en udvikling med høje forbrugsprocenter og forventning om merforbrug til en forventning om balance i året. Når administrationen forventer balance, skyldes det at de forventede 39 mio. kr. i merforbrug på de enkelte udvalgsrammer i det store hele modsvares af den positive midtvejsregulering som Faxe Kommune har modtaget i budgetåret 2023.


Siden FR2 er det lykkedes at reducere forventningen til årets regnskabsresultat med mere end 30 mio. kr. på driften, dette til trods for at det specialiserede voksenområde stadig ser et stigende aktivitetspres.


Som orienteret om i de månedlige nøgletalssager, er likviditeten fortsat under pres, dog ses det at 3. måneders likviditeten begynder at stige i takt med at indtægter for midtvejsreguleringen udbetales til kommunen og Byrådets udgiftsreducerende tiltag fra marts, juni og august måned samt organisationens bevidsthed om kommunens økonomiske situation har slået igennem.


FR3 peger således på samlet budgetoverholdelse for budgetåret 2023 og dermed på at det udgangspunkt, der er forudsat for Budget 2024, holder.


Faxe Kommune - Økonomi:

Driftsudgifter

Herunder ses kommunens driftsbudget og skøn for hele 2023. Som det ses i tabel 1, skønnes der umiddelbart et samlet underskud i omegnen af 39 mio. kr. Det forventede underskud mindskes dog en del med den positive midtvejsregulering, som samlet har givet et finansieringsmæssigt løft til Faxe Kommune. Holdes reguleringen af indeværende år op imod det nuværende skøn, er det forventningen, at der er balance i økonomien for 2023.

Midtvejsregulering blev behandlet på byrådets septembermøde i punkt 135 om FR2.


Med dette in mente beskriver tabel 1 forventet forbrug i 2023 for de enkelte udvalg, og til sagen er vedhæftet bilag fra fagudvalgsbehandlingerne.


Tabel 1: Forventet regnskab på udvalgsniveau, Drift


Forklaringer til tal i tabellen;

 • Teknik & Miljøudvalget viser et mindreforbrug i omegnen af 7 mio. kr. som primært vedrører midler til kollektiv trafik, der forventes at skulle overføres til 2024, samt et generelt tilbagehold, for også at kunne imødekomme mulige udsving i energipriserne. En forbedring siden FR2.
 • Plan & Kulturudvalget forventer et mindreforbrug på halvanden millioner kr. Dette fremkommer som følge af udvalgets beslutning om kompenserende tiltag i forbindelse med FR2. Nogle projekter blev udskudt mens andre tiltag blev reduceret.
 • Økonomiudvalget viser et merforbrug i omegnen af 5 mio. kr. som er en markant forbedring siden FR2. Merforbruget vedr. primært Center for Social, Sundhed og Pleje (CSSP). Der er arbejdet på at nedbringe merforbruget siden FR1, men det er svært set i lyset af indefrysningen af mindreforbrug i overførselssagen og de iværksatte tiltag, der ellers kunne bringes i spil til finansiering af disse udfordringer. Der er udarbejdet en plan for at skabe balance mellem budget og forbrug fra 2024 og frem.
 • Senior & Sundhedsudvalget viser i store træk en økonomi i balance. Der er tale om et meget stort område som er aktivitetsstyret og det er derfor positivt for økonomien at det forventede merforbrug kan holdes i omegnen af 1 mio. kr.
 • Beskæftigelses & Integrationsudvalget viser et merforbrug i omegnen af 27 mio. kr. Det er en forbedring på ca. 10 mio. kr. siden FR2, som primært kan henføres til øvrige områder, som ligger udenfor offentlige ydelser samt indsatsområdet. Det vedrører blandt andet boligstøtte til pensionister samt afregning af FGU.
 • Socialudvalget er fortsat presset på økonomien med forventning om et merforbrug på 17 mio. kr., og siden FR2 er der sket en uventet aktivitetsstigning på baggrund af borgere med senhjerneskader.
 • Børn & Læringsudvalget viser et mindreforbrug på omtrent 3 mio. kr. Det er en markant forbedring siden FR2 på ca. 15 mio. kr. og skal dels henføres til den besluttede strategi på det specialiserede børne- og ungeområde samt skoleområdet der isoleret set har reduceret deres forventning med 10 mio. kr.


For at opnå det forventede resultat, gælder der for alle områder, at der fortsat udvises stor bevågenhed for kommunens økonomiske situation og at der derfor ikke købes unødigt ind samt at rigtig mange arrangementer, kurser, uddannelse og lignende stadig udskydes eller aflyses.


Serviceramme:

Servicerammen sætter loft over, hvor mange udgifter kommunen må afholde til udgifter, der ikke er forsørgelsesydelser og beskæftigelsesindsatser samt aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter (KMF). Når der overføres overskud fra forrige år, kan det give udfordringer med at overholde servicerammen, idet servicerammen ikke forhøjes, men det gør til gengæld det budget, som udvalgene må bruge.


Servicerammen er for 2023 oprindeligt udmeldt til at udgøre 1.836 mio. kr., men er blevet justeret til 1.854 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen. Justeringen består primært af øget pris- og lønskøn samt løft på baggrund af Ukraine relaterede udgifter. I nærværende FR3 forventes det, at servicerammen overskrides med ca. 2 mio. kr. svarende til godt 0,1 pct., hvilket svarer til overholdelse af servicerammen.Ved FR2 var det forventningen at overskridelsen af servicerammen lå omkring 25 mio. kr. Årsagen til at det ved nuværende FR ligger markant lavere skyldes i særlig opbremsning på især skoleområdet, det specialiserede børne- og ungeområde og tilbagehold af projekter og lign. i forlængelse af udgiftsreducerende tiltag i 2023.


Anlægsudgifter:

Herunder ses kommunens samlede anlægsbudget og skøn for 2023. Som det ses i tabel 2, forventes der mindreforbrug på anlægsbudgettet med mere end 35 mio. kr., hvilket dog hovedsageligt skyldes forskydninger til 2024 og frem. Der er til sagen vedhæftet bilag 1, som viser budget og skøn på de enkelte anlæg.

Det skal præciseres, at ubrugte anlægsbudgetter i 2023 skal overføres til 2024 således at anlægsarbejdet kan fortsætte uden opbremsning frem mod overførselssagen 2024.


Tabel 2: Forventet regnskab på udvalgsniveau, Anlæg


Der er ikke lagt op til sanktioner på anlægsrammen i økonomiaftalen for 2023, hvorfor opgørelse af rammen ikke er relevant i indeværende sag.


Resultatopgørelse - påvirkning på kassebeholdningen:

Udover skøn på drift og anlæg, foretages en vurdering af de finansielle poster. Her skønnes både på indtægter og finansielle udgifter. Tilsammen med skøn for drift og anlæg skabes en resultatoversigt som viser om der lægges penge i kassen ved udgangen af året, eller om der trækkes på kassen. Altså om likviditeten opbygges, eller om den falder.

Herunder ses oversigten, og forventningen er for nuværende at 2023 samlet set betyder en kasseopbygning i omegnen af 48 mio. kr.


Tabel 3: Resultatopgørelse vedr. FR3


Vurdering af den økonomiske politik:

Målsætningerne i den økonomiske politik efterleves for så vidt angår resultat på ordinær drift, som skal ligge over 60 mio. kr. I nærværende FR3 ligger resultatet omkring 100 mio. kr. Tilsvarende efterleves de udmeldte aftaler fra KL og Regeringen, dvs. at serviceramme og anlægsramme forventes overholdt.

Det er også besluttet at låneoptage til de energiinvesteringer som forventes at blive udført i 2023/2024.


Likviditeten, som gennemsnitligt skal ligge over 100 mio. kr. plus eventuelle opsparinger er dog fortsat udfordret. Det er stadig administrationens forventning at det budgetmæssige udgangspunkt for 2024 på likviditeten er i et niveau omkring 105 mio. kr.

Såfremt den oprindeligt forudsatte opsparing til en svømmehal indregnes i likviditetsmålsætningen, er likviditeten jf. den økonomiske politik fortsat langt fra målsætningen.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

218. Beslutning om budgetmæssige korrektioner for Forventet Regnskab 3 - 2023

Resume

I denne sag skal der godkendes budgetmæssige korrektioner o.lign. som er eller bliver foretaget administrativt mellem fagudvalg i løbet af 2. halvår 2023. Hertil kommer at bevillingen vedr. forventet salg af Grønlandsgade 18, søges nulstillet.

Sagsfremstilling

Drift:

Administrationen har i 2. halvår 2023 foretaget mindre budgetmæssige korrektioner mellem driftsbevillinger. Korrektionerne på driften påvirker ikke kommunens kassebeholdning, da der alene er tale om budgetmæssige korrektioner mellem fagudvalg.


Administrationen har for nuværende foretaget fordeling af pulje til extraordinære elever, barselspuljen samt pulje til MED-pladser.


Derudover søges budget til skoleskov flyttet fra Børn & Læringsudvalget til Plan & Kulturudvalget, samt at der grundet ny bogføringspraksis, flyttes budget fra Børn & Læringsudvalget til Økonomiudvalget vedr. børnefaglige- og forældrekompetenceundersøgelser.


I bilaget ses en detaljeret oplistning af budgetkorrektionerne.


Sidst på året skal den sidste fordeling af barselspuljen foretages og besparelserne vedr. ansættelsesstoppet skal indhentes, og administrationen søger derfor allerede nu om lov til at flytte budgetterne på tværs af fagudvalg.


Anlæg:

Tidligt på året blev der givet en indtægtsbevilling til salget af Grønlandsgade 18. Desværre så har kommunen måtte hæve salget, hvilket betyder at indtægtsbevillingen søges nulstillet. Ophævelsen af salget indebærer at forventet indtægt på 500.000 kr. nulstilles, hvilket påvirker kassebeholdningen negativt med 500.000 kr.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen medfører et kassetræk på i alt 500.000 kr. idet at der søges nulstilling af den indtægtsbevilling som blev givet til kommunens salg af Grønlandsgade 18, hvor handlen er ophævet.


Dertil søges der omplaceret på tværs af udvalg jf.:

 • Berigtigelse af fordeling af Barselspulje, pulje til extraordinære elever samt MED-pladser jf. bilaget,
 • Sidste fordeling af barselspuljen må omplaceres inden regnskabet afsluttes, samt
 • Besparelsen på baggrund af ansættelsesstoppet indhentes på tværs af udvalg.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Økonomiudvalgets anlægsbudget forøges med 500.000 kr. i 2023 vedr. salg af Grønlandsgade 18, samt at anlægsbevillingen nulstilles,
 2. punkt 1 finansieres af kommunekassen,
 3. kasseneutrale omplaceringer mellem fagudvalg jf. bilaget, godkendes,
 4. kommende fordeling af barselspuljen må foretages på tværs af udvalg, samt
 5. besparelserne på baggrund af ansættelsesstoppet indhentes på tværs af udvalg.


Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.219. Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo november

Resume

I denne sag præsenteres den likviditetsmæssige udvikling samt de overordnede forbrugstal for 2023 for Faxe Kommune.


12-måneders likviditeten, som er opgjort efter kassekreditreglen, er ved udgangen af november måned på 66,1 mio. kr. Likviditeten er steget med 0,3 mio. kr. siden oktober måneds opgørelse, hvilket også var forventet.


3-måneders likviditeten er steget kraftigt, hvilket igen også var forventet grundet midtvejsreguleringen og forbrugsopbremsning.


Forbruget er i sagen opgjort pr. udvalg og samlet for hele kommunen.

Sagsfremstilling

Likviditet

Likviditeten i kommunen opgøres ud efter "kassekreditreglen", som er et gennemsnit af den daglige likviditet gennem de sidste 12 måneder. I sagen kaldes dette for gennemsnitslikviditeten.


Likviditeten kan også opgøres som et gennemsnit af den daglige likviditet gennem de sidste 3 måneder, hvor der så er tale om 3-måneders likviditeten.


De første indikationer på at udviklingen vender vil kunne ses tidligere og tydeligere i 3-måneders likviditeten end i 12-måneders likviditeten og omvendt vil den modsatte udvikling også ses tidligere og tydeligere i 3-måneders likviditeten. Eksempelvis vil sæsonbetonet udsving (når der falder større betalinger én gang årligt) eller faldende generelt udgiftsniveau og mindre kassetræk indgå i 3-måneders likviditeten i tre måneder. I gennemsnitslikviditeten (12-måneders likviditeten) vil påvirkningen tælle med og påvirke likviditeten i 12 måneder i alt.


Faxe Kommunes gennemsnitslikviditet efter kassekreditreglen (12-måneders likviditet) ultimo oktober måned udgør 66,1 mio. kr. svarende til en stigning på 0,3 mio. kr. siden ultimo oktober måned, hvilket var forventeligt. Der er tale om den første stigning i 12-måneders likviditeten siden juni 2022, hvor denne var på 166,2 mio. kr. Nuværende gennemsnitslikviditeten pr. ultimo november er fortsat under kommunens målsætning på 100 mio. kr.


I graf 1 (figuren nedenfor) vises 3-måneders likviditeten.

Graf 1 - udvikling i 3-måneders likviditeten


3-måneders likviditeten er fra oktober til november 2023 igen steget med i alt 25,1 mio. kr. fra 64,4 mio. kr. til 89,5 mio. kr. Denne udvikling ses også tydeligt i graf 1, som viser udviklingen i likviditeten over 3-måneder. Denne store stigning er forventet, idet der i oktober til december afregnes med positiv midtvejsregulering med 16 mio. kr. pr. måned. Herudover antages det, at forbrugstilbageholdenhed og ansættelsesstop i organisationen endelig kan ses på likviditeten.


Målsætning for gennemsnitslikviditeten i den økonomiske politik

I Faxe Kommunes økonomiske politik er der en målsætning om en gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen på minimum 100 mio. kr. Målsætningen på 100 mio. kr. ses over en 4-årig periode (budgetåret og tre budgetoverslagsår) hvortil der skal tillægges likviditetsvirkningen af eventuel opsparing fra budgetaftaler. Ultimo 2023 skulle likviditeten inklusive opsparing, jf. tidligere budgetaftaler, til svømmehal dermed udgøre 147,8 mio. kr.


Som det fremgår af nedenstående graf (graf 2) er målsætningen pr. 30. november ikke tilnærmelsesvis overholdt ift. den opsparingskurve der burde være, hvis der blev sparet op som forudsat i budgetterne. Det fremgår også af grafen, at den gennemsnitlige likviditet er under kommunens målsætning på 100 mio. kr.


Et lavt indgangsniveau til 2024 på likviditeten betyder større krav om overskud på likviditeten i næste år, for at overholde kommunens økonomiske politik og dermed sikre en robust økonomi.


Graf 2 - gennemsnitslikviditet og målsætning i økonomisk politik


Spændet mellem 147 mio. kr., som likviditeten skulle vise ultimo november og den faktiske 12-måneders likviditet på 66,1 mio. kr. er et udtryk for, at den opsparede reserve til svømmehallen er brugt.


Der mangler i gennemsnit over 12 måneder mere end halvdelen af likviditeten (ca. 80 mio. kr.) ift. målet på 147,8 mio. kr. Dog skal det bemærkes, at 12-måneders likviditeten fortsat indeholder 1/3 af midtvejsreguleringen fra 2022, som var en udgift/kassetræk på 16,5 mio. kr. og for november måned 2/3 af indeværende års midtvejsregulering på i alt 48 mio. kr. (indtægt/kassetilførsel).


Administrationens forventning til likviditetsudviklingen

Administrationens forventning er, at 3-måneders likviditeten vil fortsætte med at stige i de kommende måneder, hvilket skyldes fortsat forbrugstilbageholdenhed som følge af indkøbs- og ansættelsesstop og desuden, at likviditeten styrkes med yderligere 16 mio. kr. (1/3 af 48 mio. kr.) fra midtvejsreguleringen, som kommunen modtager i december.


Forventningen til 12-måneders likviditeten er, at denne stagnerer og måske tilmed stiger. Dette skyldes som tidligere nævnt:

 • at yderligere 1/3 af den midtvejsregulering, som Faxe Kommune skulle betale sidste år (1/3 af betalingen på 16,5 mio. kr.) ”falder” ud af 12-måneders likviditeten
 • at yderligere 1/3 af den kompenserende midtvejsregulering udbetales (1/3 af kompensationen på 48 mio. kr.)
 • at der fortsat er forbrugstilbageholdenhed ift. samme tid sidste år grundet indkøbs- og ansættelsesstop


Ovenstående faktorer gavner alle likviditeten. Det vurderes derfor fortsat, at likviditeten resten af året vil stige, hvilke der er søgt taget højde for i den budgetmæssige gennemsnitslikviditet primo 2024.


Drift - Kommunens budget, forbrug og forbrugsprocent

Følgende afsnit giver et overblik over kommunens forbrugsmønster, og sammenligner de enkelte udvalgs forbrugsprocenter med den vejledende forbrugsprocent.


Den vejledende forbrugsprocent er pr. 30. november baseret på 11/12 af 100 pct. og udgør 91,7 pct.


Som det fremgår af nedenstående tabel (tabel 1) ligger Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ved udgangen af november måned på 92,12 pct. I 2022 var forbrugsprocenten på samme tidspunkt 91,89 pct.


Forbrugsprocenten ligger fortsat over den vejledende forbrugsprocent for november måned i 2023 - med 0,5 procentpoint. Sammenlignet med november måned 2022 lå forbrugsprocenten for hele kommunen 0,22 procentpoint over den vejledende forbrugsprocent. Forbrugsprocenten er således på niveau med forbrugsprocenten for samme tid sidste år, hvilket indikerer at forbrugstendensen i organisationen i ft. det korrigerede budget er status quo ift. sidste år.


Vejledende forbrugspct.

91,7


Budget

Forbrug

Forbrugspct.

Afvigelse fra vejl. forbrugspct. 2023

Afvigelse fra vejl. forbrugspct. 2022

Teknik & Miljøudvalget

136,0

122,1

89,81

-1,86

10,4

Plan & Kulturudvalget

51,2

44,6

87,22

-4,45

-7,38

Økonomiudvalget

298,0

269,8

90,54

-1,13

-3,95

Senior & Sundhedsudvalget (uden KMF)

416,1

370,8

89,12

-2,55

-1,61

KMF (under SSU)

151,3

129,3

85,44

-6,22


Beskæftigelse & Integrationsudvalget

594,3

590,3

99,33

7,67

-5,28

Socialudvalget

223,9

223,1

99,64

7,97

6,67

Børn & Læringsudvalget

665,9

600,5

90,18

-1,49

2,67

Faxe Kommune i alt

2.536,7

2.133,8

92,12

0,46

0,22

Tabel 1 - Opgørelse af budget, forbrug og forbrugsprocenter ved sidste månedsskifte (i kr. 1.000)


Ydermere betyder midtvejsreguleringen, som ikke er udmøntes i driftsbudgetterne, at forbrugsprocenten alt-andet-lige vil ligge højere i 2023 end i 2022 på samme tidspunkt. Netop midtvejsreguleringen er årsagen til at forbrugsprocenterne på særligt Beskæftigelse & Integrationsudvalget afviger meget i forhold til 2022.

På baggrund af denne er forbrugsprocenterne nedenfor mellem år ikke direkte sammenlignelige.


I bilagets "afsnit 2 - Drift", er der i alle udvalgsgrafer sat en prognosekurve ind ved siden af kurven for den vejledende forbrugsprocent.


Prognosen for forbrugsprocenterne, som ses i bilaget, må ikke tages for at være et forventet regnskab for året. Prognoserne er udelukkende baseret på historisk udvikling i data og der medregnes ikke evt. forventninger til årets mer- og mindreforbrug. Prognosen skal således alene tages som en indikation på forbruget år-til-dato.


Den kommunale medfinansiering (KMF) under Senior & Sundhedsudvalget er opgjort særskilt i tabellen ovenfor. Det betyder at de tal (grafen), som ses under Senior & Sundhedsudvalget i bilaget ikke har helt samme tal, da forbrugsprocenten i dette er opgjort inklusiv KMF.


Anlæg

Forbruget på anlæg udgør 35 mio. kr. ud af et samlet rådighedsbeløb på 85,7 mio. kr. Det samlede rådighedsbeløb indeholder anlægsoverførsler fra 2022 på samlet 11,95 mio. kr. Forbrugsprocenten på anlæg er pr. ultimo november 2023 på 40,9 pct. På samme tidspunkt sidste år var forbrugsprocenten på anlæg 57,7 pct. og med et samlet forbrug på 56,6 mio. kr. Det reelle forbrug og eksekvering på anlæg er således lavere ultimo november 2023 end samme tidspunkt sidste år.


Den lave anlægseksekveringen har også indvirkning på likviditetens udvikling. Da forbruget på anlæg er mindre end samme tidspunkt sidste år, er det ligeledes med til at udviklingen i den gennemsnitlige likviditet er stagneret.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen selvstændig økonomisk konsekvens. Men udviklingen i likviditeten har betydning for kommunens primo likviditet for 2024 og dermed for om den økonomiske politik kan overholdes i 2024 og frem.


Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

220. Beslutning om den fremadrettede økonomiproces for Grøn pulje

Resume

Økonomiudvalget besluttede under behandling af tilskud fra Grøn pulje, solcellepark Tryggevælde, den 4. oktober 2023, at udvalget ønskede at få fremlagt en sag på førstkommende møde, der belyser økonomien på området. Denne sag fremlægges hermed, sammen med et forslag til den fremadrettede proces for håndtering af økonomien i Grøn pulje.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 20. december 2022 retningslinjer for Grøn pulje i Faxe Kommune (sag nr. 192). I forbindelse med sagsfremstillingen var administrationens forventninger til indbetalingen beskrevet som følger:


"Faxe Kommune har allerede udarbejdet flere lokalplaner for store solcelleparker, ligesom der er truffet politisk beslutning om at arbejde videre med et yderligere antal solcelleparker. Skønsmæssigt vil de allerede planlagte og besluttede vedvarende energianlæg indbringe ca. 13. mio. kr. til Grøn pulje. Kommunen modtager herudover løbende nye ansøgninger om etablering af vedvarende energianlæg. Administrationen forventer derfor, at opstillere af vedvarende energianlæg indbetaler betydelige midler til Grøn pulje i de kommende år. Enkelte projekter forventes at afføde midler i 2022, mens størstedelen af projekterne forventes at afføde midler fra 2023 og frem. Dette skyldes, at den konkrete etablering af flere planlagte og ansøgte projekter endnu ikke er igangsat eller kun er i en opstartsfase."


Den første indbetaling til Grøn pulje skete den 14. december 2022 fra opstillerne af solcelleparken ved Tryggevælde, Karise. Indbetalingen på 1.640.000 kr. blev efter byrådets retningslinjer fordelt med 10% til lille pulje, 82% til stor pulje og 8% til kommunens administration af puljemidlerne. Midlerne er fordelt til projekter, som skitseret i vedhæftede bilag.


Indbetalingen til Grøn pulje fra solcelleparken ved Tryggevælde blev fremsat for Økonomiudvalget den 24. januar 2023, sag nr. 10. I tilknytning til denne sag blev der, for at minimere de nødvendige bevillingssager til byrådet, samtidig fremlagt en samlet tillægsbevilling til fremtidige indbetalinger fra vedvarende energianlæg på i alt 13 mio. kr. Det var, af bevillingsmæssige årsager her angivet, at disse indbetalinger til Grøn pulje ville ske i 2023.


Administrationen blev efter sagens forelæggelse for økonomiudvalget oplyst af både KL og kommunens revision, at der udelukkende skal indhentes bevilling for så vidt angår kommunens administrationsandel (8%). Selve Grøn Pulje projektmidler skal ikke indgå som en del af kommunens økonomi, da kommunen udelukkende er administrator for puljen. Som følge heraf søges der i denne sag nu om en reduktion af den afsatte bevilling, således at bevillinger angående Grøn pulje udelukkende udgør 8 pct. af puljens størrelse.


Der er ikke udsigt til, at der vil ske yderligere indbetalinger til Faxe Kommunes Grøn pulje i 2023.


Administrationen skal på baggrund af forløbet foreslå, at der fremadrettet fremlægges en bevillingssag, for hver enkelt indbetaling. Bevillingssagen vil angå de 8% til den administrative sagsbehandling. Øvrige indtægter og udgifter i projekter skal efter anbefaling fra KL og kommunens revision ske via kommunens balancekonto (en mellemregningskonto), således at 92% af bevillingerne til Grøn puljeprojekter ikke har indflydelse på kommunes budget og regnskab.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Den af byrådet godkendte henholdsvis udgifts- og indtægtsbevilling på 13 mio. kr. annulleres og nulstilles jf. ovenstående. Samtidig godkendes tillægsbevilling på udgiften til administration (8%) på 131.200 kr. og tillægsbevilling til indtægten på -131.200 kr. – fra projektet ”Solcellepark Tryggevælde” (samlet udgiftsneutralt for kassebeholdningen).


Sagen afgøres af


Byrådet.


Indstilling

Administrationen indstiller, at


 1. der fremadrettet fremlægges en bevillingssag for hver enkelt indbetaling til Grøn pulje.
 2. udgifts- og indtægtsbevillingen på 13 mio. kr. jf. Byrådets godkendelse af 31.1.2023 annulleres og nulstilles.
 3. der godkendes en tillægsbevilling på udgiften til administration på 131.200 kr. og godkendes en indtægtsbevilling på samme beløb (-131.200 kr.) fra projektet Solcellepark Tryggevælde under økonomiudvalget.


Beslutning

Nyt bilag blev præsenteret på mødet og vedhæftes referatet.


Anbefalet.


Lars Folmann (løs) stemte imod med følgende bemærkning:

Jeg er ikke i sagsfremstillingen blevet præsenteret for en gyldig årsag til at ændre de økonomiske vilkår for "Grøn pulje", og jeg vil ikke udsætte mig selv for ansvar i en ulovlig beslutning om at ændre økonomiske vilkår for "Grøn pulje". "Grøn pulje" ordningen har været i drift siden primo 2023 og har allerede uddelt puljemidler til
færdigbehandlede projektansøgninger.

KLs vedledning ("Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg”) til den kommunale styrelseslov anfører på side 32 sidste afsnit at:

Der gælder således ingen begrænsninger i kommunalbestyrelsens adgang til at genoptage en sag. Kommunalbestyrelsen kan dog udadtil være bundet af beslutninger, den én gang har truffet. Der ligger lige nu behandlede, ikke færdigbehandlede og ubehandlede ansøgninger i "Grøn pulje", og jeg mener, at Faxe
Kommune udadtil er bundet af den nu gældende beslutning f.s.v.a "Grøn pulje" og principper om ligestilling, af ansøgere og projekter i vilkår og sagsbehandling.


Fraværende: Ingen.221. Beslutning om udlejning af grønt område i St. Torøje

Resume

 I denne sag skal byrådet tage stilling til spørgsmål om udlejning af et grønt område i St. Torøje - herunder at godkende udkast til lejeaftale.

 

Sagsfremstilling

Fra bestyrelsen for Thorsborg Forsamlingshus er der modtaget en henvendelse med ønske om leje af en del af et grønt område i St. Torøje – beliggende ved hjørnet af Kærsvænget og Lygtevej (del af matr. nr. 56a, St. Torøje, Smerup). Der er tale om gadejord/byens jord, som kommunen administrerer, men ikke ejer. Det er kommunen, som står for vedligeholdelse af arealet i dag.


Thorsborg Forsamlingshus er en frivillig forening, som har samlet en række beboere fra området, som efter aftale med Park & Vej, har sat området i stand, så det er blevet flot og indbydende i stedet for at være fyldt med krat og tilgroet. Det gamle gadekær er blevet synligt, og området fremstår nu som en park. Det lejede skal fortsat anvendes til fælles grønt areal for landsbyens beboere, men ved lejeaftalen får foreningen mulighed for at opstille ordensbestemmelser for anvendelse af arealet, så de reelt kan råde over området.

Udkast til lejeaftale, samt oversigtskort vedhæftes dagsordenen.

Jf., nævnte udkast påregnes arealet stillet vederlagsfrit til rådighed for den frivillige forening, der fremover varetager vedligeholdelse af det lejede areal.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af lejeaftalen, hvor der ikke betales for leje af arealet.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at


 1. del af matr. nr. 56a - St. Torøje, Smerup udlejes til Thorsborg Forsamlingshus, Kærsvænget 2, 4640 Faxe.
 2. udkast til lejeaftale godkendes.Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.222. Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - Salg af Tingvej 4

Resume

Tingvej 4 i Haslev er efter den bemyndigelse som byrådet har givet til borgmesteren den 23. november 2023 blevet solgt. Byrådet skal derfor tage stilling til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.


Sagsfremstilling

Tingvej 4 i Haslev, har været udbudt offentligt til salg fra den 10. november 2023 uden en fastsat købspris. Budfristen udløb den 24. november 2023.


Der er inden for fristen indkommet 3 købstilbud.


Budgiver

Tilbudspris

Anvendelse

Morten Krogh Håkansson

263.000 kr.

At ejendommen ønsked opdelt i 2 eller 3 boliger til udlejning. Eller 2 boliger i den oprindelige bygning mod Tingvej.

Ejendomsselskabet Jernbanegade, Haslev ApS

820.000 kr.

At ejendommen skal ombygges til beboelse.

Nordic Medicare Group A/S

1.200.000 kr.

At ejendommen skal anvendes til lægepraksis efter overenskomst med Region Sjælland.


Nordic Medicare Group A/S gav det højeste bud på 1,2 mio. kr., hvilket samlet set er det bedste købstilbud vurderet på pris og anvendelse. De overtager ejendommen den 2. december 2023.


Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, er det byrådet, som skal meddele den fornødne bevilling.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Indtægt ved salg: 1.200.000 kr.
Udgift til salær til ejendomsmægler: 47.870 kr.

Overskuddet tilføres kassebeholdningen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at


 1. der gives anlægbevilling og rådighedsbeløb, der samtidig søges frigivet således:

- indtægt ved salg: 1.200.000 kr.

- udgift til ejendomsmægler: 47.870 kr.

2. der samtidig overføres 24.000 kr. til 2%-kontoen, og

3. punkt 1 og 2 finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.223. Beslutning om invitation til Bypartnerskab om udviklingen af Haslev Bymidte

Resume

En række borgergrupper, erhvervsaktører og foreninger m.v. har gennem længere tid samarbejdet om udviklingen af bymidten i Haslev. Det har bl.a. resulteret i oprettelse af Bystrategisk Samarbejde, der dækker bredt med relevante aktører. I dette samarbejde er der et ønske om at intensivere udviklingen af Haslev bymidte yderligere ved at etablere et Bypartnerskab.


Bystrategisk Samarbejde foreslår, at næste skridt i udviklingen af Haslev bymidte er et strategisk Bypartnerskab med kommune, erhvervsliv og ejendomsejere. Konkret inviterer Bystrategisk Samarbejde derfor kommunen med i et Bypartnerskab med 2 byrådspolitikere og 2 relevante repræsentanter fra direktion og chefgruppe.

Sagsfremstilling

Vision og deltagere i Bystrategisk Samarbejde i Haslev

Bystrategisk Samarbejde har eksisteret i ca. 2 år og består af Vision Haslev, som initiativtager & facilitator, Haslev Handelstandsforening, Business Faxe,

Emmaus, Haslev Kulturgruppe, Faxe Musikskole, B&W Live, Haslev Teaterforening, TeaterViTør, Teater Departementet, Haslev Kirke, Kulturscene.dk og Bibliotekerne/Faxe Kommune. Se bilag med en liste over medlemmerne.


Visionen for Strategisk Bysamarbejde er at skabe en levende bymidte, der ved et stærkt partnerskab mellem byens aktører skaber events og arrangementer for kulturen, handlen og foreningslivet for derved at gøre Haslev bymidte til et sted at tage til, mødes og opleve.


Indsatserne i 2023 har været en række fælles kulturelle arrangementer, markering af hurtigtoget Haslev-København, samt de tre hovedevents: Demokratiets uge omkring Grundlovsdag, Kulturuge i efterårsferien uge 42 samt julearrangementer over de 4 søndage i julen, som skal udbygges og udvikles i de kommende år. Der har også været et tæt samarbejde med Kultursalonerne Gisselfeld og Destination Gisselfeld.


Det Bystrategiske Samarbejde ønsker at medvirke til yderligere udvikling af handel, erhverv og fysisk planlægning af Haslev bymidte. Derfor arbejdes der på at etablere et Bypartnerskab med repræsentanter fra erhvervsliv, bygningsejere samt politiske og ledelsesmæssige repræsentanter fra Faxe Kommune.


Forslag om at etablere et Bypartnerskab for Haslev Bymidte

Bypartnerskabet skal give medlemmerne opdateret og nuanceret vidensgrundlag om byudviklingen. Fokus er på udviklingen af Haslev bykerne til en levende og bæredygtig by.


Formålet med Bypartnerskabet er:


 • At sikre en bæredygtig og attraktiv byudvikling i Haslev bykerne.
 • Sikre sammenhæng mellem den fysiske, handelsmæssige, den kulturelle og sociale udvikling i områderne.
 • At styrke fortællingen om Haslev som attraktiv by.


Bystrategisk Samarbejde har forslag til kommissorium for partnerskabet (vedlagt som bilag), hvis indhold skal drøftes nærmere ved etablering af Bypartnerskabet.


Bystrategisk Samarbejde har allerede fået tilsagn fra relevante erhvervsaktører om deltagelse i Bypartnerskabet.


Baggrund og erfaringer fra andre byer og kommuner

Bymidterne i Danmark står ofte med komplekse udfordringer som nedgang i detailhandlen, social ubalance, nye krav til klima og bæredygtighed og efterspørgsel efter unikke oplevelser. Både kommuner, detailhandel og andre aktører efterspørger derfor i stigende grad partnerskaber, der fører til mere attraktive områder og smidigere byudviklingsprocesser.


Realdania har stort fokus på privat-offentlige samarbejder, og i deres konklusioner er, at


 • Partnerskaber om byernes udvikling er effektive og skaber varig værdi
 • Kommunen er central part i frivillige privat-offentlige bysamarbejder
 • Ejendomsejere kan med fordel spille en større rolle i de danske privat-offentlige bysamarbejder
 • Privat-offentligt bysamarbejde forudsætter enighed om udfordringerne
 • Privat-offentlige bysamarbejder er båret af samskabelse


Der er i flere kommuner etableret frivillige privat-offentlige bysamarbejder til at afhjælpe og udfordre de aktuelle bymæssige udfordringer. Modellen er en såkaldt "bottom-up" tilgang, hvor ønske om handling medfører at
civilsamfund, handel og erhverv samler sig og henvender sig til kommunen med ønske om et frivilligt strategisk partnerskab. Det er erfaringen at samarbejdet opstår, hvor der, på trods af forskellige interesser og motivationer, er en fælles brændende platform.


Næste skridt

Bystrategisk Samarbejde afventer tilbagemelding fra Faxe Kommune i forhold til næste skridt i etableringen af et nyt Bypartnerskab.
Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter invitation til deltagelse i et Bypartnerskab for Haslev bymidte, og videresender sagen til Plan & Kulturudvalget med henblik på udpegning af politiske og administrative repræsentanter til samarbejdet.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

224. Orientering om nøgletal og effektmål for det specialiserede område for børn, unge og familier

Resume

Med denne sag fremlægges rapport med opdaterede nøgletal og effektmål for det specialiserede område for børn, unge og familier. Der gøres opmærksom på, at tallene ikke kan sammenlignes med tal fra forventet regnskab.


Børn & Læringsudvalget besluttede på møde den 4. oktober 2023, at Økonomiudvalget ligeledes orienteres om rapporten, hvorfor Økonomiudvalget vil fremgå som sagens endelige modtager.


Familiechef Anne-Mette Semlov deltager under punktet på Børn- og Læringsudvalgets møde.

Sagsfremstilling

Som led i den strategiske udviklingsplan på det specialiserede område for børn, unge og familier, er der i udviklingsstrategien fastsat en række konkrete og målbare pejlemærker. De fastsatte pejlemærker skal sikre, at udviklingen på området kan følges og skabe mulighed for justering af indsatser og aktiviteter. Opfølgning på pejlemærkerne er samlet i ”Nøgletal og effektmål for det specialiserede område for børn, unge og familier”, som er vedlagt som bilag.


Rapportens nøgletal og effektmål er opdateret med data til og med september måned.


Rapporten er opbygget i afsnit svarende til udviklingsstrategiens forandringsspor:


 • Styring med effekt
 • Høj faglig kvalitet
 • Barnet og den unge i centrum
 • Retssikkerhed
 • Forebyggende praksis


Afsnittet "Styring med effekt" indeholder de nøgletal, som Børn & Læringsudvalget tidligere er blevet præsenteret for i rapporten ”Nøgletal for aktivitet og økonomi for det specialiserede område for børn, unge og familier”. Øvrige effektmål og indikatorer følger de enkelte forandringsspor.


I rapportens sidste afsnit er kommende nøgletal og effektmål oplistet.


I forhold til rapporten, som udvalget blev orienteret om på udvalgsmødet i oktober, er der tilføjet ny tabel med antal anbragte pr. september 2023 opgjort på anbringelsestype og aldersintervaller. Herudover er forklaringer til tabellerne blevet uddybet og præciseret.

Med udgangen af september er 3. kvartal afsluttet. En del af tabellerne er baseret på kvartalsopgørelser, og disse er nu opdateret med 3. kvartal.


I forhold til det rapportens nøgletal kan der bl.a. peges på følgende tendenser:

Aktiviteten opgjort som anbragte helårspersoner har været på et stabilt niveau siden første nøgletalsrapport i juni.

For kommunens eget tilbud, Familie- og Ungeindsatsen, ses en udvikling med stigende aktivitet og faldende antal børn og unge på venteliste.

Fordelingen af udgifter mellem forebyggende indsatser og anbringelser er i 2023 identisk med fordelingen i 2022.

Til gengæld er der i udgifter til anbringelser sket et mindre ryk fra 2022 til 2023 mod højere udgiftsandel på plejefamilier og en mindre udgiftsandel på døgninstituioner og opholdssteder.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 13. november 2023, pkt. 125:

Godkendt.

Fraværende: Ingen.Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende: Ingen.

225. Beslutning om løsning på kapacitetsudfordringer vedrørende pasning af vuggestuebørn i Haslev og Faxe i 2024.

Resume


Befolkningsprognoserne har de sidste to år peget på en stigning i antallet af børn i 0-5 års-alderen. Børn og Læringsudvalget er løbende blevet orienteret om dette. Administrationen har senest på udvalgsmødet den 24. august 2023 præsenteret Udvalget for behovet for en udvidelse af dagtilbudskapaciteten, idet der jf. seneste befolkningsprognose kommer ca. 151 flere børn i 0-5 års-alderen i perioden fra 2022 til 2027, hvoraf det forventes, at ca. 80% af disse svarende til 121 børn skal tilbydes plads i dagtilbud.


Det politisk vedtagne serviceniveau i Faxe Kommune er, at der skal sikres pladser til alle børn i deres nærmiljø, og at der i dagtilbuddene er 3,5 kvadratmeter pr. børnehavebarn og 4,5 kvadratmeter pr. vuggestuebarn.


Dagtilbudskapaciteten er som følge af befolkningstilvæksten nu udfordret grundet manglende fysisk kapacitet - særligt i Haslev og Faxe by. Derfor fremlægges her forskellige løsningsmuligheder til beslutning.


Overordnet set skal der enten træffes beslutning om en udvidelse af kapaciteten eller ændring af det hidtidige serviceniveau. Hvis der ikke træffes beslutning om en udvidelse af kapaciteten, skal børnene indskrives i de eksisterende huse. Dette betyder, at udvalget skal træffe beslutning om at nedsætte det politisk vedtagne serviceniveau til 1) Bygningsreglementes minimumsbestemmelser om arealkrav, som er 3 kvm pr. vuggestuebarn og 2 kvadratmeter pr. børnehavebarn og 2) At det ikke længere kan garanteres, at alle forældre får plads til deres barn i deres nærmiljø.


I indstillingen beskrives to forslag til løsningsmodeller, hvoraf forslag 1 indebærer at Faxe Kommune giver garanti for lån til Troelstrupgaard. Derfor sendes sagen til viderebehandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling


Administrationen har i løbet af 2023 fremlagt forskellige løsningsmodeller til løsning af kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet. Der har været flere modeller fremme på baggrund af analyse gennemført af eksternt konsulentfirma. På udvalgsmødet i august 2023 blev Børn og Læringsudvalget således præsenteret for forskellige modeller for håndtering af behovet for udvidelse i dagtilbudskapaciteten.


Det fremgår af sagen fra udvalgsmødet den 24. august 2023, at den seneste befolkningsprognose viser, at antallet af børn i 0-5 års alderen i Faxe Kommune stiger fra ca. 2111 børn i 2023 til 2143 i 2024, det vil sige med 30 børn. Frem til 2027 stiger antallet af 0-5 årige til samlet 2229 børn - altså en yderligere stigning på 86 børn. Ikke alle forældre ønsker deres barn indskrevet i dagtilbud, idet de vælger andre tilbud. Erfaringsmæssigt er det omkring ca. 80 %, som ønsker en plads. I fht. behovsvurdering (80 %) vil kapacitetsbehovet således stige med omkring 26 børn fra 2023 til 2024 og med ca. 69 børn frem til 2027.


I det vedtagne budget for 2024-2027 er der ikke afsat yderligere anlægsmidler til disse kapacitetsudvidelser udover den allerede planlagte udvidelse af dagtilbud i Dalby samt et årligt beløb i hele budgetperioden på 1 mio. kr. til udvidelse af institutioner. Hertil kommer legepladspuljen, hvor der er afsat 3 mio. kr. i 2024 og herefter 1 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.


Jf. drøftelsessagen, der blev fremlagt for udvalget i december 2022, har der været behov for at udvide kapaciteten med ekstra vuggestuepladser i Haslev by, allerede fra 2023 med en vuggestuegruppe i Valmuen til 14 børn og en overbelægning af vuggestuebørn i flere dagtilbud i løbet af året. Behovet for ekstra pladser i Haslev mærkes nu med 30 vuggestuebørn, som står på venteliste med garantiplads i Haslev i januar og februar 2024.


Derudover er der i Faxe pr.1. maj 2024 ikke plads til alle indskrevne børn i Børnehuset Heimdal og i Kridthuset. Denne sag indeholder forslag til løsning af kapacitetsudfordringer i Haslev og Faxe, hvor behovet for yderligere kapacitet er størst.


Haslev:


Tal fra pladsanvisningen viser, at der alene i januar og februar måned 2024 er 30 kommende vuggestuebørn, bosiddende med deres familier i Haslev by, som har garanti. Der er meget få ledige vuggestuepladser og dagplejerpladser i Haslev, og der er kun få børnehavepladser til rådighed. Der er således behov for at etablere ekstra vuggestuepladser i Haslev.


Udvidelse af Vuggestuepladser i Frøen samt enkelte ekstra pladser i andre huse i Haslev:

En del af pladserne kan etableres ved at konvertere ledige børnehavepladser til vuggestuepladser, eller ved at lave 2 - 4 års stuer og herved skabe plads til flere 0 - 2 år børn i Haslev, så længe der er ledig børnehavekapacitet i flere dagtilbud i Haslev. Vuggestuebørn sikres i småbørnsgrupper normering svarende til en vuggestuenormering. Derudover foreslås det at skabe yderligere kapacitet til en ekstra vuggestuegruppe på 10 - 14 børn i Børnehuset Frøen, ved at lave en mere fleksibel udgående børnehavegruppe for de børn, der skal starte i førskoleforløb den 1. maj. Herved frigives kapacitet til 10-14 vuggestuepladser i Frøen. Storbørnsgruppen vil i perioden fra 1. januar til 1. maj være delvist udgående, hvor en del af børnene på skift tager på tur i de omkringliggende grønne områder og hele områdets legepladser eller deltager i brobygningsaktivieteter på skolen i lokaler, som man låner af skolen.


Som et led i etableringen af denne udgående gruppe, skal det undersøges nærmere, hvorvidt der i samarbejde Kultur og Fritid kan etableres eksempelvis bålhus m.m. på de grønne områder ved Nordskoven/Haslev Orned. Eller der kan dispenseres fra det nuværende udgiftsstop, så Frøen selv kan investere en mindre del af deres mindreforbrug. Alle børnene vil møde ind om morgenen i Børnehuset Frøen og blive hentet her hver eftermiddag for at sikre tilknytningen til huset for både børn og personale. Det forventes, at børnene kan få daglige turmadpakker fra Fru Hansen Kælder, som en del af deres frokostordning.


Ved etablering af de ekstra vuggestuepladser i Frøen vil der være skønnede
engangsudgifter på ca. 285.000 kr. til selve ombygningen af lokaler og 280.000 kr. til indkøb af puslefaciliteter og løsøre med mere til vuggestuebørnene. Liggehal er der ikke behov for at etablere, idet børnene sover indenfor. Samlet pris for denne løsning er 565.000 kr.


Troelstrupgård Udvidelse:

 • Den selvejende institution Troelstrupgård har tilbudt at udvide deres dagtilbud til et 0-6 års tilbud med op til 16 vuggestuepladser.
 • Troelstrupgård tilbyder at åbne op for indskrivning på op til 16 vuggestuebørn fra 1.1.2024.
 • Der er generelt stor søgning til Troelstrupgård, og det forventes, at et vuggestuetilbud vil blive taget godt imod af forældre i området.
 • Troelstrupgård kan finansiere udbygning og ombygning ved lånoptag i ejendommen, hvis Faxe Kommune kan stille lånegaranti og sikre et øget tilskud til termin samt en mindre etableringsudgift.


Udgifterne til udbygning og etablering finansieres ved, at Troelstrupgård optager et lån på 2.563.770 kroner i deres ejendom. Faxe Kommune skal stille en garanti for lånet og det skal optages på kommunens balance således, at afdrag og renter kan bogføres, når Troelstrupgårds regnskab modtages.


Udgiften for Faxe Kommune ved denne løsning er et engangsbeløb på etableringsomkostninger på ca. 320.000 kr. samt en øget terminsbetaling på op til ca. 38.500 pr. kvartal dvs. 154.000 ekstra årligt på en løbetid på 25 år.

Driftsudgiften til lånomkostninger/terminer for Troelstrupgård er idag 221.000 kroner om året, så den samledes driftsudgift stiger til ca. 375.000 kr. årligt.


Troelstrupgaard har søgt Faxe Kommune om garantistillelse for lånet på 2.563.770 kr. til finansiering af udvidelsen. Troelstrupgaard har modtaget lånetilbud fra Kommunekredit på 2.563.770 kr. med afdrag over 25 år og med en fast rente på 3,48 % (Vedhæftet som bilag 2). Troelstrupgaard vil opnå en rentebesparelse ved at optage lån på baggrund af en kommunal garanti. Rentebesparelsen afhænger af det konkrete lånetilbud, men skønnes til at være i størrelsesorden 1 % p.a.

Faxe Kommune vil ikke årligt opkræve en garantiprovision med 0,5% p.a. af den til enhver tid værende restgæld på lånet ultimo året, idet denne udgift i så fald vil være en ekstra udgift for Troelstrupgaard, som kommunen vil skulle dække via øget tilskud. Det forudsættes, at garantien først kan indløses, efter Troelstrupgaards indbetalinger. Troelstrupgaard indsender årligt budgetter og regnskaber til kommunens godkendelse, så længe kommunen har stillet garanti. Faxe Kommune skal godkende lånoptagning, køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt vedtægtsændringer, så længe kommunen har stillet garanti for Troelstrupgaards gæld jf. Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelse af garantier m.v., § 3, stk. 1.


Samlede engangsudgifter for udvidlesen i Halsev: 320.000 kr. til etablering i Troelstrupgård + 565.000 kr. i Børnehuset Frøen = 885.000 kr.

Samlede varige driftsudgifter for udvidelsen i Haslev: 154.000 kr. til ekstra årligt driftstilskud til Troelstrupgård til dækning af ydelse på lån.


Udgiften til løn og øvrige udgifter i fht. etablering af 26-30 vuggestuepladser mere finansieres af demografipuljen.

Der vil være mindre afledte udgifter i fht. ejemdomsudgifter (el,varme og vand) - som ikke er beregnet endnu.


Faxe og Faxe Ladeplads:


Heimdal Børnehus har i flere år oplevet pres på vuggestuepladserne, hvor der har været op imod 17 vuggestuebørn pr. stue og hvilket har sat både arbejdsmiljø og børnemiljø under pres. I 2023 blev udfordringen midlertidigt løst ved, at Heimdals storbørnsgruppe først kom i Solhøjens SFO lokaler indtil de skulle starte i skole 1. maj 2023. Denne løsning er fortsat, således at de børn, der skal starte skole til august 2024 ligeledes får lokaler på Rolloskolen, indtil de skal i skole 1. maj 2024.


På denne måde blev der frigivet plads til endnu en vuggestuegruppe i Heimdal.


I maj måned 2024 mangler der kapacitet til 31 kommende storbørnsgruppebørn i Heimdal, hvis der forsat skal være plads til de vuggestuegrupper og børnehavegrupper, som dagtilbuddet huser i dag. Det foreslås derfor, at der endnu et år bliver gjort plads til en børnegruppe på Rolloskolen fra 1. maj 2024 til 1. maj 2025. Lige nu har storbørnsgruppen lokaler tæt ved udskolingen på Rolloskolen og dette vurderes ikke hensigtsmæssigt. Derfor flyttes storbørnsgruppen til grøn blok. Etableringsudgifter hertil er skønnet til ca. 120.000 kr. Der er tale om engangsudgifter.


Samtidigt foreslås det, at der fremadrettet bliver fordelt flere børn imellem Faxe By og Faxe Ladeplads, så det bliver sidste børnehaveårgang, der skal være på skolen. Dette vil indebære, at Faxe og Faxe Ladeplads fremover håndteres som et samlet lokalområde, hvor børn i Faxe kan anvises plads i Faxe Ladeplads, hvor der er ledig kapacitet. Der er ledig kapacitet i Mælkevejens Børnehus i Faxe Ladeplads pga. faldende børnetal i dette område. Faxe Ladeplads ligger 5 km og 8 minutters kørsel fra Heimdal i Faxe.


Ændring af politisk serviceniveau på dagtilbudsområdet som alternativ til de foreslåede udvidelser

Der er samlet set i hele Faxe Kommune kapacitet til alle børnene, men problemet er, at den ledige kapacitet er ikke i de byer, hvor behovet stiger. Hvis Børn og Læringsudvalget ikke ønsker, at der anvendes midler på en udvidelse af kapaciteten, kan pasningsgarantien fortsat opretholdes, såfremt udvalget træffer beslutning om at sænke serviceniveauet. Serviceniveauet skal i så fald sænkes på 2 områder:

 • Areal pr. barn nedsættes fra de nuværende 4,5 kvm pr. vuggestuebarn og 3,5 kvm pr. børnehavebarn til 3 kvm pr. vuggestuebarn og 2 kvm pr. børnehavebarn.
 • Forældre kan ikke længere garanteres plads i deres lokalmiljø. Det tilstræbes så vidt muligt at anvise plads i lokalmiljøet, men det kan ikke garanteres, og nogle børn vil blive anvist plads længere væk end i dag.


Bilag: Kapacitetsberegning fra pladsanvisningen på baggrund af befolkningsprognosen og indmeldte børn i 2023.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Økonomiske konsekvenser i 2023/2024:


 • Etablering af 10-14 vuggestuepladser i Frøen 565.000 kr. i engangsudgifter
 • Udvidelse af driftsaftale med den selvejende institution Troelstrupgård - engangsugifter på 320.000 kr. samt årlig merudgift på 154.000 kr.
 • Driftsudgiften til de 26-30 ekstra vuggestuepladser er der budgetteret med i demografiberegningerne.
 • Etablering af nyt lokale på Rolloskolen - engangsudgifter på 120.000 kr.


Samlede etableringsudgifter på 1.005.000 kr. i 2024 og 154.000 kr. løbende årligt fra 2024 - 2048.


Der resterer et beløb på 700.000 kr. i 2024 i puljen for udvidelse af institutioner til finansiering af størstedelen af etableringsudgifterne. Den resterende del af etableringsudgifterne på 305.000 kr. foreslås finansieret af legepladspuljen, hvor der i 2024 er 3 mio. kr. til rådighed.


Det forhøjede driftstilskud til Troelstrupgård i 2024 finansieres af legepladspuljen i 2024, mens det for 2025 – 2028 indgår i budgetforhandlingerne.Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn og Læringsudvalget anbefaler forslag 1 eller forslag 2 til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.


Forslag 1. At forslagene i sagsfremstillingen om løsninger af kapacitetsudfordringer i Haslev og Faxe ved udvidelse med ca. 26-30 vuggestuepladser i Haslev, placering af storbrønsgruppen i Faxe på Rolleskolen samt at Faxe og Faxe Ladeplads fremover betragtes som et samlet lokalområde, godkendes. Konkret:

 • At der anvendes 700.000 kr. fra pulje til udvidelse af institutioner til engangsudgifterne på 565.000 kr. i Frøen, engangsudgifterne på 120.000 på Rolloskolen samt 15.000 til delvis dækinng af engangsudgifter på Troelstrupgaard.
 • At der anvendes 305.000 kr. fra pulje til legepladser til delvis dækning af engangsudgifter til på Troelstrupgård.
 • At øgede driftsudgifter på 154.000 kr. til Troelstrupgaard i 2024 dækkes af legepladspuljen.
 • At øgede udgifter til Troelstrupgård på 154.000 kr. fra 2025 og frem indgår i budgetprocessen for budget 2025 – 2028 eller finansieres ved en permanent nedskrivning af puljen til udvidelse af institutioner.
 • Faxe Kommune giver garanti for lån til Troelstrupgaard på 2.563.770 kr.


Forslag 2: At det hidtidige politisk vedtagne serviceniveau ændres til A) Bygningsreglementes minimumsbestemmelser om arealkrav, som er 3 kvm pr. vuggestuebarn og 2 kvadratmeter pr. børnehavebarn og B) At det ikke længere kan garanteres, at alle forældre får plads til deres barn i deres nærmiljø.Sagen afgøres af:


Byrådet.
Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 7. december 2023, pkt. 136:

Udvalget anbefaler forslag 1 med bemærkning om at,:

 • Der opkræves garantiprovision med 0,5 % p.a. af den til enhver tid værende restgæld ultimo året.
 • Der ikke tages pant i ejendom eller anlæg som sikkerhed for garantistillelsen, idet Center for Økonomi har vurderet risikoen for manglende indfrielse af lånet som meget lille.
 • At midler til kapacitetsudvidelsen ikke tages fra legepladspuljen.
 • At Økonomiudvalget anviser midler til kapacitetsudvidelsen.
 • At beslutning vedrørende ændring af serviceniveau i forhold til Faxe og Faxe Ladeplads, hvor de ses som ét område, udskydes med henblik på samtænkning af skolestruktur.Fraværende: Nellie Bradsted (V) deltog ikke i mødet.Beslutning

Børn & Læringsudvalgets indstilling anbefales med den ændring, at Børn & Læringsudvalget finder midler til kapacitetsudvidelsen inden for egen ramme.
Fraværende: Ingen.

226. Beslutning om bevilling til afledt drift og orientering om afslutning af Rigkilde-LIFE projekt

Resume

Med denne sag skal byrådet træffe beslutning om de afledte driftsomkostninger vedrørende naturprojektet RigKilde-LIFE, som Faxe Kommune har været en del af siden 2015. Der orienteres om afslutning af projektet, hvilke resultater projektet har bidraget med og hvilke driftsmæssige forpligtelser der er for Faxe Kommune fremadrettet overfor EU.


Udbetalingerne fra EU udviser et overskud på 223.735 kr. som søges bevilget til en årlig afledt drift på 55.000 kr. pr. år til og med 2027. Efterfølgende skal yderligere afledt drift fra 2028 og frem indarbejdes i budgettet, idet aftalerne om forpagtning og afgræsning gælder til og med 2029. Eftersom målet med projektet er, at det skal have en permanent effekt på biodiversiteten i området, så er både kommunen og lodsejerene ifølge kontrakterne forpligtet til, at forsøge, at videreføre projektet ved en genforhandling inden aftaleophør i 2029.


Sagsfremstilling

EU og staten bevilligede i 2015 Faxe Kommune 2,3 millioner kr. til gennemførelse af plejeforanstaltninger i Natura 2000-område nr. 163 ved Suså. Bevillingen var en del af EU's LIFE-program, der er målrettet særlige naturtyper. I dette tilfælde naturtyperne rigkær, kildevæld og avneknippemoser. Projektet kom derfor til at hedde "RigKilde-LIFE".


RigKilde-LIFE har været et samarbejde mellem Faxe, Furesø, Høje-Taastrup, Jammerbugt, Struer og Thisted Kommuner samt Naturstyrelsen. Thisted Kommune har været projektleder og har været ansvarlig for afrapportering til EU. Projektet blev afsluttet den 31. december 2022 og afrapporteret til EU i løbet af 2023.


Resultater

Med RigKilde-LIFE projektet har Faxe Kommune kunnet realisere en del af kommunens handleplansforpligtelser, navnlig på naturtyperne rigkær og avneknippemoser, inden for Natura 2000-område nr. 163 - nærmere bestemt i Gammellung Mose. I Faxe Kommune har projektet centreret sig omkring undersøgelser af hydrologiske forhold, botaniske undersøgelser, rydning af krat, etablering af afgræsning og udplantning af hvas avneknippe. De mest synlige effekter af projektet i Gammellung Mose er, at der er ryddet ca. 8 ha. krat og indhegnet ca. 32 ha. mose, hvor der er udsat 14 galloway-køer, som afgræsser området i sommerhalvåret. Projekttiltagene er blevet gennemført via frivillige aftaler med de private lodsejere, og der er indgået forpagtningsaftaler med de lodsejere, som har lidt indtægtstab som konsekvens af projektet. Lodsejerene kompenseres årligt for tabet. Der er desuden opsat informationstavler i området og udarbejdet undervisningsmateriale til skoleklasser. Man kan læse mere om projektet på hjemmesiden: Gammellung og Tuerne (rigkildelife.dk) og i den vedlagte lægmandsrapport.


Økonomisk afrapportering og afledt drift

I 2019 blev der lavet en midtvejsevaluering til EU, og da denne blev godkendt fik Faxe Kommune udbetalt de udgifter, som vi havde haft i forbindelse med projektet indtil da. Siden midtvejsevalueringen har Faxe Kommune haft udgifter for ca. 1.500.000 kr. i forbindelse med projektet. Den sidste afrapportering er blevet godkendt af EU, og Faxe Kommune har modtaget tilskud på 1.723.745 kr. Dette beløb er inklusive overhead/overskud.


Faxe Kommune er forpligtet overfor EU til at vedligeholde projektet i fem år efter projektets afslutning. Det betyder reelt, at der vil være udgifter til afledt drift til projektet så længe vi har plejeaftaler med lodsejere, og så længe vi ejer kreaturer og hegn i området. Det vil være udgifter til blandt andet forpagtningsaftaler, reparation af hegn, strøm og vand. Udgifterne forventes at beløbe sig til ca. 55.000 kr. årligt.


Der er indlagt et overskud i LIFE-projektet på godt 220.000 kr. Overheadet kan derfor dække de afledte driftsudgifter de første fire år efter projektafslutning. Aftalerne om forpagtning og afgræsning gælder til og med 2029. Eftersom målet med projektet er, at det skal have en permanent effekt på biodiversiteten i området, så er både kommunen og lodsejere forpligtet, ifølge kontrakterne, til at forsøge at videreføre projektet ved en genforhandling inden aftaleophør. Det vil sige at projektet i forbindelse med budget 2028 får brug for en permanent bevilling til afledt drift på 55.000 kr./år og indtil projektophør.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Overskud på 223.745 søges bevilget til afledt drift på 55.000 kr. pr år i perioden 2024 - 2027 inklusive.


Kommunen og lodsejere er ifølge kontrakterne forpligtet til, at forsøge, at videreføre projektet ved en genforhandling inden aftaleophør. Det vil sige at projektet fra 2028 har brug for en permanent bevilling til afledt drift på 55.000 kr./år. Denne bevilling til afledt drift søges indarbejdet i budget 2028 og frem.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. orienteringen om afslutning af projektet tages til efterretning.
 2. overskuddet på projektet lægges i kassen ved regnskabsafslutningen.
 3. der gives en driftsbevilling til afledt drift på årligt 55.000 kr. fra 2024 indtil og med 2027.
 4. bevillingen i punkt 3 finansieres af kassen.
 5. den fortsatte driftsbevilling søges indarbejdet i budget 2028 og frem.
Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 11. december 2023, pkt. 190:

Anbefales, med bemærkning om, at punkt 5 omformuleres til: Driftsbevillingen søges indarbejdet i budget 2028 og 2029.


Fraværende: Ingen.Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefalet.


Lars Folmann (løs) undlod at tage stilling.


Fraværende: Ingen.

227. Beslutning om godkendelse af spildevandstakster 2024

Resume

Med denne sag skal byrådet tage stilling til en legalitetsgodkendelse af spildevandstaksterne, der er fastsat af Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S for 2024.


Sagsfremstilling

Byrådet skal beslutte, om de vil legalitetsgodkende takstblad for spildevandsbidrag for 2024. Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S har fremsendt selskabernes fastsatte spildevandsbidrag for 2024 til godkendelse i kommunen. Kommunen har som myndighed beføjelse til at godkende eller afvise de af forsyningsselskabet fastsatte bidrag.


En legalitetsgodkendelse betyder, at Faxe Kommune skal sikre, at taksterne overholder Forsyningssekretariatets fastsatte økonomiske rammer, at grundlaget for bidragene er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet, og at lovgivningen generelt respekteres. Derudover skal taksterne overholde "hvile-i-sig-selv-princippet" således, at indtægter over en årrække ikke overstiger omkostninger, og at grundlagene for bidragene er i overensstemmelse med planerne for spildevandsområdet.

Baggrunden for beløbene kan ses i bilagne "Budget spildevand" og "Budget Spildevandscenter".


Beløbene herunder er inkl. moms.


Bidrag for rensning

Faxe Spildevandscenter A/S fastsætter et bidrag på 17,00 kr. pr. m3 for rensning af spildevand; svarende til en stigning på 18,7 % i forhold til 2023.


Bidrag for transport

Faxe Spildevand A/S fastsætter et bidrag på 39,84 kr. pr. m3 for transport af spildevand; svarende til en stigning på 2,7 % i forhold til 2023. Endvidere fastsættes et fast bidrag på 711,25 kr. pr. stikledning; svarende til en stigning på 8,2 % i forhold til 2023.


Samlet bidrag

Det samlede, variable bidrag for rensning og transport er 56,84 kr. pr. m3; svarende til et fald på 7,0 % i forhold til 2023.


Trappemodel

De variable spildevandsbidrag fastsættes efter en tretrins-trappemodel, som indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Dette fremgår af "Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.", som fastlægger, at den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, skal opkræves efter differentierede takster.

For ejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår, fx private husstande, skal den variable del af vandafledningsbidraget opkræves efter trin 1 uanset vandmængden. Ejendomme, der er omfattet af det justerede betalingsprincip, opkræves rensebidrag efter trin 2.


Tømningsordning for bundfældningstanke

For ordinær tømning af bundfældningstank til og med 3,0 m3 fastsættes et bidrag på 933,75 kr. pr. gang (i planlagt rute); en stigning på 2,5 % i forhold til 2023.


Administrationens vurdering

På baggrund af de tilsendte budgettal og Faxe Forsynings redegørelse, som fremgår af bilag "Legalitetsgodkendelse 2024", vurderer administrationen, at de af selskabernes fastsatte spildevandsbidrag er i overensstemmelse med betalingsloven.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at takstblad for spildevandsbidrag for 2024, fastsat af Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter, legalitetsgodkendes.
Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 11. december 2023, pkt. 192:

Anbefales med bemærkning om, at der er tale om en stigning på 7 % i det samlede bidrag for rensning og transport i forhold til 2023.


Desuden at budgettet for tømningsordning for bundfældningstanke, fremlagt på mødet, vedhæftes referatet.


Fraværende: Ingen.Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende: Ingen.


228. Beslutning om godkendelse af Faxe Forsynings takstblad 2024

Resume

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til, om de vil legalitetsgodkende drikkevandstaksterne for 2024 fastsat af Faxe Vandforsyning A/S.


Sagsfremstilling


Byrådet skal beslutte, om de vil legalitetsgodkende takstblad for Faxe Vandforsyning A/S takster for 2024.


En legalitetsgodkendelse omfatter, at Faxe kommune skal sikre, at taksterne, som fastsættes af Faxe Vandforsynings bestyrelse, overholder Forsyningssekretariatets fastsatte økonomiske rammer, og at lovgivningen generelt respekteres. Derudover skal taksterne overholde "hvile-i-sig-selv-princippet" således, at vandforsyningens indtægter over en årrække ikke overstiger dets omkostninger, og at grundlaget for bidragene er i overensstemmelse med planerne for vandforsyningsforsyningsområdet.


Takster samt anlægs- og driftsbidrag 2024

Faxe Vandforsynings A/S har fremsendt selskabets takster samt anlæg- og driftsbidrag for 2024 til godkendelse i Kommunen.


Beløbene herunder er inkl. moms.


 • Tilslutningsbidraget fastsættes til 43.338,75 kr., hvilken i forhold til 2023 er en stigning på 5,0 %.
 • Vandafgiften fastsættes til 14,5 kr. pr. m3, hvilket i forhold til 2023 er en stigning på 9,1 %.
 • Målerleje (1,5-2,5 m3) fastsættes til 162,5 kr. pr. år, hvilket i forhold til 2023 er en stigning på 8,3 % .


Derudover har Faxe Vandforsyning A/S fremsendt Legalitetsgodkendelse 2024 og Forsyningssekretariatet status om økonomiske rammer for 2024 (bilag),


Administrationens vurdering

På baggrund af det materiale, som Faxe Vandforsyning A/S har fremsendt, er det administrationens vurdering, at de af selskabet fastsatte takster samt anlægs- og driftsbidrag er i overensstemmelse med Forsyningssekretariatets fastsatte økonomiske rammer, hvile-i-sig-selv-princippet samt vandforsyningsloven og andre gældende love.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de af Faxe Vandforsyning A/S fastsatte takster samt anlægs- og driftsbidrag for 2024 legalitetsgodkendes.
Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 11. december 2023, pkt. 193:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende: Ingen.


229. Beslutning om godkendelse af tillæg til Varmeplan 2022

Resume

I denne sag skal byrådet godkende et tillæg til Varmeplan 2022.


Forslag til tillæg har været i offentlig høring til den 5. november 2023. Der blev afholdt borgermøde om forslaget i høringsperioden, og der er indkommet to høringssvar. Center for Plan & Miljø vurderer, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer af forslaget.


Sagsfremstilling

Teknik & Miljøudvalget godkendte den 3. oktober 2023 et forslag til tillæg til Varmeplan 2022.


Forslaget til tillægget omhandler de gasforsynede områder, som der ikke i Varmeplan 2022 er taget stilling til - om de skal udlægges som mulige fjernvarmeområder eller områder for individuel varmeforsyning. Områderne er beliggende i Faxe og Haslev - samt ved Olstrup/Vordingborgvej.


Tillægget indebærer, at de fleste af disse gasforsynede områder udlægges til individuel varmeforsyning. Endvidere indebærer tillægget, at potentielle fjernvarmeområder i Faxe Ladeplads og Rønnede reduceres. Desuden udlægges hele kommunen - bortset fra vedtagne fjernvarmeområder og udlagte potentielle fjernvarmeområder - til områder for individuel varmeforsyning.


Høringssvar

Forslaget var i høring til den 5. november 2023. I høringsperioden indkom der to høringssvar - fra Cerius og Grundejerforeningen Højgårdsparken.


Cerius har ingen bemærkninger til selve forslaget men kommer med generelle bemærkninger om,

 • at det forventede antal individuelle varmeforsyninger vil være nyttigt for Cerius at kende med henblik på estimering af det samlede forbrug af el til individuelle varmepumper, og
 • at hvis det besluttes at etablere fjernvarme baseret på el, vil det betyde en tilslutning til det kollektive elnet af en rimelig størrelse, og det tilrådes at henvende sig til Cerius så hurtigt som muligt efter en sådan beslutning. Dette for at sikre en rettidig tilslutning til elnettet.


Center for Plan & Miljø finder, at bemærkningerne ikke giver anledning til ændringer i forslaget men er opmærksom herpå i det videre forløb.


Grundejerforeningen Højgårdsparken anfører følgende:

 • I Højgårdsparken, som består af 196 tætliggende parcelhuse i Haslev, er interessen for fjernvarme tidligere undersøgt via Grundejerforeningen og fremsendt til Haslev Fjernvarme. Højgårdsparken var/er ikke med i Haslev Fjernvarmes umiddelbare planer for at udvide fjernvarmeområdet og svaret, vi har modtaget,
  er da også blot besked om, at en stillingtagen kunne tage lang tid. Undersøgelsen er også tidligere fremsendt til Poul Jensen, Faxe Kommune – og Højgårdsparken har også tidligere været omtalt på møder i Varmeforsyningsrådet. I Højgårdsparken er vi fuldt ud klar over, at det i takt med prisudviklingen for installation af fjernvarme er blevet væsentligt sværere at opnå meget høje tilslutningsprocenter. Vi er derfor også klar over, at interesse-procenten for fjernvarme i undersøgelsen på 83 % skal tages med et vist forbehold – især for den andel (80 ud af de 196 parcelhuse) der i dag har el-varme og dermed heller ikke installation til centralvarme . Omvendt må vi tage det for givet, at de 89 parcelhuse, der i dag er opvarmet med naturgas, og de 13 parcelhuse, som i dag er opvarmet med olie/fast brændstof i centralvarmeanlæg, pr. definition vil vælge fjernvarme eller varmepumpe, når naturgassen udfases.
 • Vores kommentar/høringssvar til Faxe Kommune er derfor ”kun”: Kan Faxe Kommune leve med, at husstandene i Højgårdsparkens parcelhuskvarter midt i Haslev by med mere end 100 ejendomme med gasopvarmning/olie skal installere varmepumper, når gassen udfases – i stedet for at sikre, at et sådant gasområde bliver omfattet af fjernvarme leveret af en eller anden udbyder, herunder måske kommunens eget nye selskab. Vi har samtidig ud fra diverse politiske intentioner m.v. taget for givet, at når gassen udfases, så skal den erstattes med fjernvarme i bynære store kvarterer – og med varmepumper i spredte/fritliggende beboelser med store afstande mellem beboelserne. Dette må også være gældende, selv om tilslutningsprocenten ”kun” bliver ca. 50. Det må være åbenlyst, at en stor bebyggelse som Højgårdsparken med 196 tætliggende parcelhuse midt i en by ikke er tiltænkt varmepumper med de gener, det giver med placering, afstande til naboer og støjgener m.v. Som beboere i Højgårdsparken må vi derfor kraftigt opfordre Faxe Kommune til hurtigst muligt at medtage Højgårdsparken mere konkret end nu i Varmeplanen og tage beslutning om og informere om, at der vil blive etableret fjernvarme i Højgårdsparken – således at vi i strid med alle intentioner kan undgå, at der på grund af usikkerheden bliver installeret flere varmepumper med de gener det vil give.


Mulighederne for fjernvarme er vurderet i kommunens analyserapport om fjernvarme i Faxe Kommune. Fjernvarmeforsyning af gasområdet ved ringvejen i Haslev, inkl. Højgårdsparken, har umiddelbart negativ samfundsøkonomi. Det skyldes bl.a. de ekstra omkostninger, der vil være forbundet med at konvertere el-opvarmet bebyggelse til vandbårne centralvarmesystemer.


For nuværende finder Center for Plan & Miljø derfor ikke, at der er grundlag for at udlægge Højgårdsparken som et potentielt fjernvarmeområde, bl.a. da samfundsøkonomien ved et fjernvarmeprojekt i området kræver yderligere vurderinger, da der for nuværende ikke kan gives adgang til billig fjernvarme, og da omlægning fra opvarmning med elradiatorer til fjernvarme er omkostningstungt.


Cirkulæreskrivelse

Tillæg til Varmeplan 2022 udarbejdes som opfølgning på cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse. Inden udgangen af 2023 skal kommunen i udgangspunktet udarbejde og træffe afgørelse om godkendelse af de konkrete projektforslag, der skal udmønte kommunens samlede varmeplan. Det skal skabe grundlaget for, at fjernvarmen udrulles inden udgangen af 2028.


Center for Plan & Miljø vurderer, at frem mod 2028 er der ikke grundlag for at planlægge for mere fjernvarme end anført i tillægget grundet pris- og renteniveauet. Hvis forudsætningerne ændres - på kort eller langt sigt - foretages ny planlægning og revision af varmeplanen.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at tillæg til Varmeplan 2022 godkendes endeligt uden ændringer.Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 11. december 2023, pkt. 195:

Anbefales.


Marianne Almindsø Andersen gav en status på mulige fjernvarmeplaner.


Udvalget ser frem til en særskilt sag, om behandling af et tillæg til varmeplan for byerne Karise, Dalby og Rønnede/Kongsted, snarest muligt.


Fraværende: Ingen.Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende: Ingen.


230. Beslutning om besvarelse af Tilsynets høring om Faxe Forsynings indsamling af erhvervsaffald til genanvendelse

Resume

Tilsynet i Ankestyrelsen har anmodet Faxe Kommune om en udtalelse med henblik på at vurdere om der er anledning til at rejse en tilsynssag i forbindelse med Faxe Forsynings indsamling af erhvervsaffald til genanvendelse.


Byrådet skal tage stilling til indholdet af svaret til Tilsynet.


Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har den 12. oktober 2023 anmodet Faxe Kommune om en udtalelse med henblik på at vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag.


Baggrunden for Ankestyrelsens henvendelse er, at Forsyningstilsynet har henvendt sig til Ankestyrelsen med oplysning om, at Faxe Forsynings tilbud om indsamling af erhvervsaffald muligvis er en overtrædelse af et krav i miljøbeskyttelsesloven, hvorefter kommuner kun må tilbyde indsamling af erhvervsaffald fra virksomheder, der producerer affald, som i art og mængde svarer til en husholdnings. Forsyningstilsynets vurdering skyldes, at Faxe Forsyning tilbyder flere ordninger med relativt store beholdervolumener, som virksomheder kan tilmelde sig.


De beholderstørrelser, som Forsyningstilsynet har henvist til, er de samme beholdere, som der indsamles husholdningsaffald i fra fx boligforeninger. Der er således ikke tale om, at Faxe Forsyning indsamler andre affaldstyper end hos husholdningerne, og affaldsbeholderne er også beholdertyper, som anvendes af husholdningerne. Erhvervsaffaldet afhentes sammen med andet husholdningsaffald, og der er derfor ikke særlige kørsler til indsamling af erhvervsaffald. På den baggrund vurderer administrationen, at ordningen er lovlig.


Ankestyrelsens henvendelse og udkast til svar er vedlagt som bilag.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling


Administrationen indstiller, at byrådet godkender udkast til svar på Tilsynets høring.
Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 11. december 2023, pkt. 199:

Anbefales med redaktionelle ændringer.


Fraværende: Ingen.Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende: Ingen.


231. Beslutning om øget borger- pårørendesamarbejde på de specialiserede voksentilbud i Faxe Kommune

Resume

Høringen vedr. "Øget borger- pårørendesamarbejde på de specialiserede voksentilbud i Faxe Kommune" er gennemført. Der er kommet høringssvar fra de tre høringsberettigede råd og der er fortsat ønske om, at arbejde videre med anbefalingerne. Derfor præsenteres Socialudvalget med denne sag for et konkret beslutningsoplæg.


Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri deltager under dette punkt i Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Socialudvalget fik på møde den 8. maj 2023 fremlagt et høringsoplæg vedrørende øget borger-pårørende samarbejde til godkendelse. Administrationen anbefalede, på baggrund af gennemførte interviews med borgere og pårørende på alle centre, at der arbejdes tværgående med fælles udfordringer, og på de enkelte centre med lokalt forankrede tiltag i forhold til information, dialog og inddragelse. Administrationen anbefalede desuden, at der forsøgsvis etableres borger- pårørenderåd på Socialpædagogisk Center Øst og Vest (SPCØ og SPCV) og en bestyrelse på Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU). Socialudvalget godkendte oplægget, som nu har været i høring i henholdsvis Handicapråd, Seniorråd og Udsatteråd, forud for Socialudvalgets endelige beslutning.


Høringssvar

Udsatterådet forholder sig ikke til det konkrete forslag, da de i stedet ønsker et tværgående Borger- pårørenderåd i lighed med det, det tidligere § 17.4 udvalg vedrørende analyse af sagsbehandling på det sociale område anbefalede. Administrationen har undersøgt grundlaget for et tværgående råd. Under interviewrunden blev de medvirkende borgere og pårørende således spurgt om de kunne have interesse i et råd på tværs af alle de voksensociale tilbud. Det udtrykte hverken borgere eller pårørende interesse for. Der var til gengæld et samstemmende ønske om mere direkte lokal involvering. Centerlederne i Handicap og Psykiatri er på lignende vis blevet spurgt om behovet for et tværgående råd - de bakker op om de adspurgte borgeres og pårørendes udsagn. Centerlederne vurderer ud fra deres kendskab til borgere og pårørende tilknyttet tilbuddene, at det vil være en udbredt holdning i disse grupper, at inddragelsen skal ske i direkte relation til tilbuddet og ikke i form af et nyt tværgående råd.


Handicaprådet og Seniorrådet har forholdt sig til det konkrete forslag, begge råd udtrykker tilfredshed og bakker op om oplægget. De støtter op om anbefalingerne for de længerevarende bosteder med et ønske om at sætte i værk hurtigst muligt. Se bilag 1 Høringssvar vedr. øget borger- pårørendesamarbejde.


På denne baggrund konkluderer administrationen at der fortsat, efter endt høring, er ønske om at arbejde videre med anbefalingen om forsøg med borger-pårørenderåd på SPCØ og SPCV samt forsøg med bestyrelse på FSU.


Forsøg med beboer- pårørenderåd på SPCV og SPCØ

Der oprettes et beboer- pårørenderåd på SPCV og et på SPCØ med opstart primo 2024. Navnet er tilrettet, så det generelle "borger" erstattes med det mere konkrete "beboer", da det er råd for botilbuddenes beboere og deres pårørende. Formålet med beboer- pårørenderådene er at løfte den oplevede kvalitet for beboernes hverdagsliv, i samarbejde med deres pårørende. Beskrivelse af disse råd vedlægges som bilag 2 Beboer- pårørenderåd i SPCØ og SPCV. Ud fra dette fælles oplæg vil SPCØ hhv. SPCV arbejde lokalt for etablering og drift af et råd på hvert center, med opmærksomhed på eventuelle fordele i fælles arrangementer. Rådenes virke tilpasses individuelt og løbende ift. til at få dem til at fungere optimalt. Forsøgene evalueres ultimo 2025.


Forsøg med Interesseråd på FSU

Der oprettes et Interesseråd på FSU med opstart primo 2024 og evaluering ultimo 2025. I høringsoplægget lægges op til forsøg med en bestyrelse på FSU. Forslaget om en bestyrelse hang sammen med forslaget om at gøre FSU selvejende, ligesom der var tanker om at skabe en parallel til plejehjemsbestyrelser i Handicap og Psykiatri. Dette grundlag er dog ændret, da der er truffet beslutning om, at FSU skal forblive kommunalt og plejehjemsbestyrelserne netop er overgået til at være plejehjemsråd. Derfor anbefales det, at der i stedet gøres forsøg med et Interesseråd. Et Interesseråd skal være for dem, der har særlig interesse i at gøre FSU til et endnu bedre tilbud for borgerne, uden at få beslutningskompetencer mht. FSUs økonomi, personaleforhold og andre ledelsesforhold. Formålet med Interesserådet er ligesom beboer- pårørenderådene, at sikre direkte involvering af tilbuddets borgere og deres pårørende. Herudover har Interesserådet et særligt fokus på inddragelse af eksterne interessenter såsom repræsentanter for lokalsamfundet. Interesserådet adskiller sig ydermere fra beboer- pårørenderådene bl.a. ved at skulle arbejde tematisk med dynamiske arbejdsgrupper, hvor deltagersammensætningen varierer efter opgavens karakter. Se bilag 3 Interesseråd for FSU. Forsøget evalueres ultimo 2025.


Administrativ opfølgning

Der er planlagt opfølgning hvert halve år for de tre forsøg. Chef for Handicap & Psykiatri mødes i den forbindelse med centerlederne fra FSU, SPCØ og SPCV samt konsulent fra centerstaben til dialog, status og tilpasning.


Arbejdet med information, dialog og inddragelse

Udover forsøg med beboer- pårørenderåd på SPCØ og SPCV, samt Interesseråd på FSU, arbejder alle centre i Handicap og Psykiatri på at øge borger- pårørendesamarbejdet. Da borgerne og tilbuddene indenfor det specialiserede voksenområde er meget forskellige, er behov såvel som muligheder også forskellige. Derfor arbejdes der med fokus på, hvad der giver mening for borgere og pårørende med tilknytning til det enkelte sted. Det er et krav, at der arbejdes med de tre overordnede emner (information, dialog og inddragelse) hvert sted. Stederne skal eksempelvis være tilgængelige på en sådan måde, at pårørende kan komme i kontakt med dem på enkel måde – evt. også udenfor alm. kontortid. Der følges op på indsatserne af chef for Handicap og Psykiatri sammen med en konsulent fra centerstaben.


Som fælles metode vil alle centre samle informationer til borgere og pårørende på hver sin hjemmeside, under Faxe Kommunes paraply-hjemmeside. Det være sig informationer af generel karakter for det enkelte sted, herunder kontaktoplysninger, men også mere specifikke informationer som nyhedsbreve fra stedet.
SPCØ, SPCV og P86 har på nuværende tidspunkt ikke individuelle hjemmesider, så her etableres nye hjemmesider. Kildebo, Rusmiddelcenteret, FSU og Banebryderne har allerede individuelle hjemmesider, disse sider gennemgås og tilrettes, så de kan rumme de informationer der efterlyses. Se bilag 4 Fælles handleplan for øget borger- pårørendesamarbejde.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der etableres forsøg med Beboer- pårørenderåd på Socialpædagogisk Center Øst og Vest, med evaluering ultimo 2025.
 2. der etableres forsøg med Interesseråd på Faxe Sociale Udviklingscenter, med evaluering ultimo 2025.Beslutning fra Socialudvalget, 4. december 2023, pkt. 130:

Anbefalet.


Fraværende: Randi O. Johansson (Løsgænger).

Christina Birkemose (H). som stedfortræder deltog Michelle Frese (F).


Beslutning

Socialudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende: Ingen.

232. Meddelelser

Resume

Punktet er til meddelelser i økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

 • Sager løftet til byrådet fra fagudvalg
  Ingen


 • Orientering om diverse udviklingsprojekter


 • Afrapportering af den kommunale overnatningsstatistik

Visit Sydsjælland-Møn udarbejder hver måned en rapport over den kommunale overnatningsstatistik med data fra Danmarks Statistik. Afrapportering for september måned er vedhæftet til orientering.


En kort opsummering fra rapporten:

 • I september 2023 er det samlede antal overnatninger på Sydsjælland & Møn steget med 5% sammenlignet med september 2022. På landsplan er det samlede antal overnatninger i september 2023 steget med 2% ift. september 2022.


 • ÅTD (jan-sep) er antallet af overnatninger på Sydsjælland & Møn steget med hhv. 2% ift. samme periode i 2022 og med 6% ift. samme periode i 2019.


 • Antallet af overnatninger i lystbådehavne på Sydsjælland & Møn er i september 2023 steget med 50% sammenlignet med september 2022. ÅTD er antallet af overnatninger i lystbådehavne steget med 2% sammenlignet med samme periode i 2022. Det skal dog nævnes, at indberetning af overnatninger i lystbådehavne er frivillig, hvilket kan have indflydelse på tallene.


 • I september 2023 er antallet af svenske overnatninger på Sydsjælland & Møn steget med 29% ift. september 2022 og er status quo ift. september 2019.


 • ÅTD er antallet af hollandske overnatninger på Sydsjælland & Møn steget med hhv. 19% ift. september 2022 og med 47% ift. september 2019.


 • ÅTD ses der et fald i antallet af både svenske og norske overnatninger på hhv. -16% og på -17% sammenlignet med samme periode 2022.


 • Der er på nuværende tidspunkt booket flere feriehuse på Sydsjælland & Møn resten af 2023, end der var på med samme tidspunkt i 2022. I december er antallet af bookinger på Sydsjælland & Møn på nuværende tidspunkt 16% højere end det var på samme tidspunkt i 2022.


 • ÅTD ses der en nedgang i antallet af overnatninger i lystbådehavne i Næstved. Dette kan skyldes manglende indrapportering fra havnene, da det er frivilligt. Derudover indrapporterer nogle havne kun én gang årligt, hvorfor der kan mangle nogle overnatninger. Ydermere er antallet af norske og svenske turister i destinationen faldet og det er ofte disse, der kommer med båd og dermed overnatter i havnene.


Standard afrapporteringen indeholder udtræk for et samlet Sydsjælland & Møn og endvidere for de fire ejerkommuner isoleret set.
Overnatningstallene trækkes for den pågældende måned, år til dato, overnatningstype og nationalitet – og sammenlignes med samme periode året før.


Bemærk, at vi har medtaget overnatningstallene for 2019, da det er det seneste ”normale” år inden Corona og derfor stadig interessant at have med.


Som det fremgår af de indledende slides, er det vigtigt at være opmærksom på, at overnatningstallene skal tolkes med forsigtighed og tages med forbehold, da der kan være væsentlige usikkerheder forbundet med tallene. Rapporten må derfor aldrig stå alene i forhold til tolkning på tallene eller udviklingen i disse, men den kan give en indikation af, hvilken vej det går. Samtidig kan rapporten være med til at sætte fokus på vigtigheden af, at alle indberetter overnatninger – også for de grupper, hvor det er pt. er frivilligt at indberette (eks. lystbådehavnene).

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Ole Vive (V) orienterede om to kommende sager til Økonomiudvalget om grundsalg.Fraværende: Ingen.

233. Orientering om Whistleblowersag (Lukket)
234. Orientering om logsag (Lukket)
235. Lukkede meddelelser (Lukket)
236. Digital godkendelse af økonomiudvalgets referat 12. december 2023

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark af økonomiudvalgets møde 12. december 2023.


Økonomiudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet i slutningen af mødet.

Beslutning

.