Økonomiudvalget - 13-05-2019

Referat
Dato:
Mandag, 13 maj, 2019 - 15:30
Hent som fil:
96. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.


René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

97. Økonomiske nøgletal pr. ultimo april 2019

Sagsfremstilling


Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo april 2019


Likviditet

Tabel 1. Likviditet opgjort ultimo måned (i mio. kr.):


apr. 2018

maj 2018

jun. 2018

jul. 2018

aug. 2018

sep. 2018

okt. 2018

nov. 2018

dec. 2018

jan. 2019

feb. 2019

mar. 2019

apr. 2019

3 mdr.

159,2

168,3

159,4

145,0

138,2

140,7

155,0

155,4

130,9

95,1

78,7

91,1

116,9

12 mdr.

132,5

135,9

138,0

141,7

143,2

144,1

145,1

145,5

143,1

138,4

135,4

130,6

128,1


Ultimo april kan kommunens 3 mdrs. likviditet opgøres til 116,9 mio. kr. Det er en stigning på 25,8 mio. kr. i forhold til niveauet ved opgørelsen pr. ultimo marts.
I samme periode i 2018 steg 3 mdrs. likviditeten med 17,6 mio. kr.
3 mdrs. likviditeten udviser et fald på 42,3 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo april 2018.


12 mdrs. likviditeten viser et fald 2,5 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse og et fald på 4,4 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo april 2018.

Der forekommer normalt en stigning i 3 mdrs. likviditeten på dette tidspunkt grundet indbetalinger af 1. rate af ejendomsskatter, samt at påvirkningen af de sidste betalinger for 2018 er ophørt.
Der er ikke øvrige særlige bevægelser på kassebeholdningen, der har væsentlig indflydelse på likviditetsniveauet.
Grundet betalingen til SEAS/NVE (47,2 mio. kr.) i december 2018 er det generelle niveau på 3 mdrs. likviditeten lavere end sidste år.


Drift


Tabel 2: Budget-forbrug ultimo måned (i kr. 1.000)

Vejledende forbrugsprocent:

33,3


Budget

Forbrug

Forbrugs-procent

Afvigelse fra vejl.


Teknik & Miljøudvalget

142.097

40.175

28,3

-5,0

*)

Plan & Kulturudvalget

48.192

15.358

31,9

-1,4


Økonomiudvalget

268.082

87.733

32,7

-0,6


Senior & Sundhedsudvalget

480.071

137.904

28,7

-4,6

*)

Beskæftigelse og Integrationsudvalget

519.632

176.139

33,9

0,6


Socialudvalget

297.304

102.318

34,4

1,1

*)

Børn & Læringsudvalget

431.487

141.625

32,8

-0,5


Faxe Kommune i alt

2.186.865

701.253

32,1

-1,2


 Forbrug 2018: 659,1 mio. kr.
*): Se bemærkninger/specifikationer i bilag 1, afsnit 2 under grafikken for respektive udvalg


Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ligger pr. ultimo april på 32,1 % svarende til 1,2 procentpoint under den vejledende gennemsnitlige forbrugsprocent. Den tilsvarende periodiske procent for 2018 var 31 og for 2017 30,8.

Anlæg

Forbruget pr. ultimo april (netto - løbende priser):


2018: 7,7 mio. kr. (Udgifter: 8,3 mio. kr., indtægter: 0,6 mio. kr.).

2019: 4,6 mio. kr. (Udgifter: 5,7 mio. kr., indtægter: 1,1 mio. kr.).


Bemærk:

 • Grafikken i bilag 1, afsnit 3 viser – af overskuelighedsmæssige hensyn – kun anlægsprojekter med et rådighedsbeløb (budget) og/eller forbrug i 2019 på mere end 1.000.000 kr.
 • Senior & Sundhedsudvalget, Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget har p.t. ingen anlægsprojekter med forbrug/rådighedsbeløb i 2019.

Bilag 1:

 • Afsnit 1- likviditet
 • Afsnit 2 - drift
 • Afsnit 3 – anlæg

Bilag 2:

 • Restanceopgørelse pr. ultimo marts 2019

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

98. Aktiv - passivportefølje 1. kvartal 2019

Sagsfremstilling

Aktivportefølje

Nordea Markets har fremsendt afkastrapport for 1. kvartal 2019. Markedsværdien udgør ultimo marts måned 2019 i alt 172,5 mio. kr.


Værdipapirer (kursværdi)

2. kvartal 2018

3. kvartal 2018

4. kvartal 2018

1. kvartal 2019

Markedsværdi ultimo I alt

174,1 mio. kr.

173,9 mio. kr.

171,6 mio. kr.

172,5 mio. kr.

Periodekast

0,05 %

0,38 %

-1,0 %

1,48 %


Nordeas afkastrapport viser fordelingen som:

 • Obligationsandel (90 % af porteføljen) 0,16 %
 • Aktieandel (10 % af porteføljen) 14,56 %

Fordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik.


Passivportefølje

Økonomiafdelingen har udarbejdet oversigt over passivporteføljen pr. ultimo marts 2019. Den samlede restgæld på lån - eksklusiv ældreboliglån - udgør ultimo marts 2019 i alt 253,7 mio. kr.


Lån

2. kvartal 2018

3. kvartal 2018

4. kvartal 2018

1. kvartal 2019

Restgæld eksklusiv ældreboliger

265,7

261,5

258,7

253,7

Rentefordeling:

Fast rente

76 %

77 %

76 %

 77 %

Variabel rente

24 %

23 %

24 %

 23 %

Valutafordeling:

Gæld i DKK

100 %

100 %

100 %

100%


Rente- og valutafordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Faxe Kommunes principper for Økonomistyring.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at opgørelserne over aktiv- og passivporteføljen for 1. kvartal 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

99. Æblehavens mellemregning med Faxe Kommune 2018

Sagsfremstilling

Baggrunden for denne sag er, at Senior & Sundhedsudvalget har ønsket en orientering om mellemregning fra tidligere år, mellem Æblehaven og Faxe Kommune. Mellemregningen er udlignet i 2018.


Æblehaven driver dagcenter jfr. Lov om Social service - §84 for visiterede borgere og §79, som et åbent aktivitetstilbud. Æblehaven har indgået driftsaftale med Faxe Kommune. Æblehaven modtager derfor et årligt tilskud til aktiviteter og øvrig drift af huset.


Der er indgået aftale med Æblehaven om, at kommunen varetager lønudbetaling og lønadministration for alle medarbejdere, der er ansat i Æblehaven. Derfor udbetales der ikke kontant tilskud til lønudgifterne til Æblehaven, da det er kommunen, der varetager udbetalingen. Der foretages løbende controlling af, hvad lønudgifterne forventes at blive i det enkelte år. Såfremt Æblehaven disponerer med højere lønninger eller flere ansatte, påvirker det naturligvis det samlede forbrug, og den andel af tilskuddet, som udbetales til dem. Æblehavens samlede budget er sammensat af lønudgifter og øvrige poster til drift af huset.


Æblehaven afholder selv alle øvrige udgifter inkl. moms, ud af det tilskud, som udbetales fra kommunen. Lønandelen i Æblehavens budget betales af kommunen.

I praksis betyder det, at Æblehaven lægger ud for betaling af moms, som senere refunderes, jfr. reglerne om momsrefusioner for kommuner. Når Æblehavens årsregnskab er færdigt, gennemgået af revisor samt godkendt i bestyrelsen, fremsender Æblehaven regnskabet til kommunen, som herefter indberetter de endelige tal, i kommunens økonomisystem.


Mellemregningen mellem kommunen og Æblehaven opgøres, når Æblehavens endelige regnskabstal er indberettet i kommunens økonomisystem. Beløbet der opstår ved mellemregningen er forskellen mellem Æblehavens endelige regnskabstal og det beløb som kommunen i løbet af året har bogført i økonomisystemet, henholdsvis som lønudgifter og som udbetalt driftstilskud til øvrige udgifter. Hertil kommer det beløb der udgør momsen, som Æblehaven har lagt ud for, i løbet af året, og som Æblehaven skal have refunderet. De tal tilsammen, udgør den samlede mellemregning mellem Æblehaven og kommunen for det aktuelle regnskabsår.

 

Resultatet af den samlede mellemregning udgjorde for regnskabet i 2017, 175.788 kr., beløbet var i Æblehavens favør, derved skulle Æblehaven have en tilbagebetaling.

Mellemregningen for regnskabet i 2015 udgjorde -140.401 kr., som kommunen skulle have tilbage. Tilbagebetalingen til kommunen var ikke sket primo 2018.

Mellemregningen for 2016 udgjorde - 8.817 kr., som kommunen skulle have tilbage, tilbagebetaling af denne, var heller ikke sket primo 2018.


Det er beklageligt, at de to gamle mellemregninger ikke var blevet udlignet rettidigt. I maj 2018 orienterer kommunen Æblehaven om, at de gamle mellemregninger beklageligvis, ikke er på plads.

I august 2018 afregner kommunen med Æblehaven, og udbetaler 26.570 kr. til Æblehavens konto, dette beløb fremkommer som en sum af mellemregningerne for 2015, 2016 og 2017.

Ved denne udbetaling er alt mellemværende med Æblehaven for årene 2015, 2016 og 2017 udlignet.


Æblehaven havde i regnskabsåret 2018, en forventning om, at få udbetalt resultatet af mellemregningen for 2017 på 175.788 kr., og ikke kun 26.570 kr.


For at imødegå økonomiske udfordringer, har kommunen ekstraordinært overført 100.000 kr. til Æblehavens bankkonto.

De 100.000 kr. udlignes via mellemregningen for 2018, når regnskabet og mellemregningen for 2018 er endeligt opgjort.


Mellemregningen mellem kommunen og Æblehaven kan, og skal ikke sammenlignes med et driftsresultat.

 

Fremadrettet prioriteres det højt, at mellemregningen mellem kommunen og Æblehaven afregnes årligt og umiddelbart efter, at kommunens regnskab er godkendt i kommunalbestyrelsen.  


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser, mellemregning med Æblehaven for 2015,2016 og 2017 er udlignet på mellemregningskonto i 2018. 

Sagen afgøres af

Senior- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at sagen tages til efterretning.


Senior & Sundhedsudvalget 26. marts 2019, pkt. 18:

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at alle Æblehavens tidligere mellemregninger/udeståender fra 1. januar 2015 og til 31. december 2018, nulstilles, således at alle tidligere krav eftergives.


Marianne Ørgaard (L) deltog ikke i punktet.

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).Økonomiudvalget, 6. marts 2019, pkt. 36:

Økonomiudvalget følger Senior- & Sundhedsudvalgets anbefaling for så vidt angår 2015, 2016 og 2017, dog således at den endelige behandling først sker i forbindelse med det samlede regnskabsresultat for 2018, herunder Æblehavens resultat og mellemregning for 2018.


Supplerende sagsfremstilling 7. maj 2019:

Nedenstående tabel viser resultatet for de enkelte år 2015 - 2018:

 • Moms. Der er i alle 4 år tale om momsbeløb i Æblehavens favør. Over de 4 år har Æblehaven haft et samlet momsudlæg på 691.735 kr., som kommunen har hjemtaget og betalt til Æblehaven via mellemværendet.
 • Mellemværende for det enkelte år anført i tabellen. Der er foretaget afregning af mellemværende for 2015, 2016 og 2017 (-140.400, -8.817,+175.788 = 26.571 kr.). Beløbet er udbetalt til Æblehaven i august 2018.
 • Beløbet for 2018 (42.458 kr.) står fortsat som kommunalt tilgodehavende. Æblehaven skylder således dette beløb til Faxe Kommune.


Indstilling 

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

 • At mellemværende med Æblehaven for 2015-2018 på 42.458 kr. nulstilles.
 • At driftsoverenskomsten ændres med virkning fra 1. januar 2020, hvorefter institutionen har det fulde administrative ansvar og ikke er en del af kommunens administration.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler sagen med følgende bemærkninger til indstillingens punkt 2: Driftsoverenskomsten forhandles med bestyrelsen. Indholdet i driftsoverenskomsten omkring de praktiske og økonomiske forhold skal indgå i forhandlingen og det skal ske med virkning fra 1. januar 2021.

100. Budgetoverførsler fra 2018 til 2019

Sagsfremstilling

Mer- og mindreforbrug mellem budgetårene overføres efter Faxe Kommunes principper for økonomistyring, bilag 6.4 – retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene.

I Faxe Kommune er der vurderet overførselsadgang mellem regnskabsårene. Fagudvalgene vurderer anmodninger om overførsler og tager stilling til håndteringen af henholdsvis overskud og underskud ud fra de vedtagne principper.


Der er fuld overførselsadgang for følgende særlige områder:

 • Eksternt finansierede projekter
 • Forsikringsområdet
 • Tværgående budgetter under HR
 • Løn- og barselspuljer og tjenestemandspensioner
 • Udgifter til valg
 • Kollektiv trafik
 • Folkeoplysningsudvalget

På følgende områder er der ikke overførselsadgang:

 • Overførselsindkomster
 • Medfinansiering på sundhedsområdet

Driftsoverførsler

Det foreslås at håndtere driftsoverførslerne således:

 • Overførselsbeløbene omfattet af automatisk overførselsadgang gives som tillægsbevillinger og indberettes i korrigeret budget 2019.
 • De øvrige beløb, som søges overført, opdeles i henholdsvis positive og negative overførselsbeløb, hvoraf de negative gives som tillægsbevillinger.
 • De positive overførselsbeløb afsættes som en pulje (= tilgodehavende), men disse indgår ikke i korrigeret budget 2019. De positive overførsler i overførselspuljen kan efterfølgende søges indarbejdet i budget 2019 til konkrete formål. Dette sker efter godkendelse af Byrådet.
 • Forsikringsområdet er et område med automatisk overførselsadgang. Dette område udviser et overskud på 207 tkr. Mindreforbruget overføres ikke til budget 2019, men optages i stedet som en hensættelse i kommunens regnskab i lighed med tidligere år.

Baggrunden for at anvende denne metode er at undgå at ”puste” de korrigerede budgetter op med store overførselsbeløb, som medfører en række uhensigtsmæssige konsekvenser, hvoraf kan nævnes:

 • De korrigerede budgetter giver ikke et retvisende billede af, hvad der skal styres efter
 • Der bliver indregnet beløb, som ikke må anvendes - hvilket ikke er i overensstemmelse med styrelsesloven
 • Økonomiske sager, fx budgetopfølgningerne og nøgletal, bliver mere uigennemskuelige, fordi der bliver opereret med to korrigerede budgetter: Korrigeret budget i alt og korrigeret budget eksklusiv overførsler
 • Kommunens samlede regnskab giver ikke et retvisende billede af bevillinger/budget i forhold til forbrug, da der i regnskabsaflæggelsen indgår det samlede korrigerede budget

Overførsler drift

Der søges samlet set overført 18,5 mio.kr. fra 2018 til 2019 vedrørende drift, som indregnes i korrigeret budget (områder med automatisk overførselsadgang).

Herudover søges -6,9 mio. kr. overført fra 2018 til 2019 vedrørende drift, hvoraf de negative gives som tillægsbevilling og de positive hensættes i overførselspulje, der kan søges frigivet.


Specifikation af overførsler vedrørende drift fordelt på udvalg og center fremgår af tabel 1 nedenfor:


Tabel 1: Ansøgt overført i alt vedrørende drift, netto (1.000 kr.)

("+" = mindreforbrug og "-" = merforbrug)


Kolonnen med Kassepåvirkning i 2019 skal forstås således, at det er kassetrækket der fremkommer når tillægsbevillinger gives i denne overførselssag samt frigivelse af beløb fra overførselspuljen.


Driftsoverførslerne er på flere udvalgsområder opgjort efter det princip, at der sker en omprioritering inden for de enkelte udvalg, således at overskud nogle steder anvendes til at dække underskud på andre. Derved fraviges den overordnede regel om at over-/underskud opgøres for hvert enkelt budgetansvarsområde. Omvendt håndteres på denne måde underskud på områder, hvor det ellers ikke ville være muligt at indhente.


I bilag 1 til sagsfremstillingen ses samtlige ansøgninger om budgetoverførsel vedrørende drift, opdelt på de enkelte budgetansvarsområder. Opgørelsen er vist for de eksisterende udvalg for 2018.


Overførsler anlæg
Vedrørende anlæg søges overført i alt 8,0 mio. kr. fra 2018 til anlæg i 2019, jf. tabellen nedenfor: 


Tabel 2: Ansøgt overført i alt vedrørende anlæg, netto (1.000 kr.)


I bilag 2 til sagsfremstillingen ses ej færdiggjorte anlægsprojekter herunder ikke igangsatte anlæg. Bilaget viser bevilling, forbrug og restbudget for 2018 samt beløb til overførsel til 2019.


Andre overførsler (Finansforskydninger)

Vedrørende finansforskydninger søges overført i alt 185 tkr. fra 2018 til anlæg i 2019, jf. tabel 1 ovenfor. 


Under Økonomiudvalgets område var der i 2018 afsat midler til indskud i Landsbyggefonden. Projektet "Handicapboliger Rådhusvej" forventes først afsluttet i 2019.


Serviceramme og anlægsramme - Konsekvens for servicerammen 2019

Den samlede serviceramme for 2019 blev udmeldt i juni 2018 i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2019 mellem regeringen og KL. Faxe kommunes andel af den samlede ramme udgør 1.534,2 mio. kr. Med den samlede overførsel fra 2018 til 2019 på 11,6 mio. kr. forhøjes budgettet på serviceudgifterne med 10,9 mio. kr.  


På anlægssiden er i 2019 ligeledes en samlet anlægsramme, som kommunerne har forpligtet sig til at overholde. Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 61,6 mio. kr. Med overførslen på 8,0 mio. kr. er der således risiko for sanktion, såfremt anlægsaktiviteten øges markant. Der har gennem flere år været flere anlægsprojekter, som er blevet udskudt eller forsinket. Dette forventes også relevant ved overgangen fra 2019 til 2020 og reducerer således risikoen for sanktion fra regeringens side.


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Faxe Kommunes principper for økonomistyring

Økonomi

Der søges samlet set overført 10,0 mio. kr. til 2019 vedrørende drift. Yderligere hensættes 1,6 mio. kr. til overførselspuljen.

Anlæg øges med 8,0 mio. kr. og finansforskydninger forøges med 0,2 mio. kr.


Anvendelse af overførte midler vil påvirke kommunens likviditetsmæssige og styringsmæssige situation. Dette skal også ses i lyset af de betydelige underskud, der ligger i overslagsårene. Forbrug af overførte midler vil derudover medføre et større forbrug vedrørende kommunens serviceudgifter og i forhold til anlægsrammen - med mindre det modsvares af mindre forbrug på andre områder. En overskridelse af service- og/eller anlægsrammen medfører risiko for sanktion og tilbagebetaling af bloktilskud vedrørende 2019. 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller


 1. at Teknik & Miljøudvalgets driftsbudget netto forøges med 1.857.000 kr. i 2019,
 2. at Plan & Kulturudvalgets driftsbudget netto forøges med 751.000 kr. i 2019,
 3. at Økonomiudvalgets driftsbudget netto forøges med 4.216.000 kr. i 2019,
 4. at Senior & Sundhedsudvalgets driftsbudget netto forøges med 6.459.000 kr. i 2019,
 5. at Beskæftigelses & Integrationsudvalgets driftsbudget netto forøges med 625.000 kr. i 2019,
 6. at Socialudvalgets driftsbudget netto forøges med 196.000 kr. i 2019,
 7. at Børn & Læringsudvalgets driftsbudget netto reduceres med 4.146.000 kr. i 2019,
 8. at Teknik & Miljøudvalgets anlægsbudget forøges med 2.979.000 kr. i 2019,
 9. at Plan & Kulturudvalgets anlægsbudget forøges med 555.000 kr. i 2019,
 10. at Økonomiudvalgets anlægsbudget forøges med 1.349.000 kr. i 2019,
 11. at Socialudvalgets anlægsbudget forøges med 3.119.000 kr. i 2019,
 12. at Finansforskydninger under Økonomiudvalget forøges med 185.000 kr. i 2019,
 13. at De i punkt 1-12 nævnte drifts- og anlægsbevillinger finansieres af kassen. Rådighedsbeløb for de overførte anlægsbevillinger søges frigivet,
 14. at Der afsættes 1.600.000 kr. i en overførselspulje, som ikke indgår i korrigeret budget 2019. Eventuelle ansøgninger om brug af overførte beløb fra overførselspuljen, skal modsvares af mindreforbrug på andre områder inden for udvalgets samlede budget, og
 15. at Overskuddet vedrørende forsikringsområdet på 207.000 kr. optages som en hensættelse i kommunens regnskab for 2019.

Alle udvalg pålægges at overholde korrigeret driftsbudget inklusiv de i punkt 1-7 nævnte driftsbevillinger.


Teknik & Miljøudvalget, 2. maj 2019, pkt. 73:

Anbefales med bemærkning om,

 • at udvalgets driftsbudget forøges med 2.799.000 kr. i 2019 og
 • at udvalgets anlægsbudget forøges med 2.979.000 kr. i 2019.

Fraværende: Michael Christensen (C).


Plan & Kulturudvalget, 30. april 2019, pkt. 62:

Plan & Kultudvalget anbefaler:

 • at udvalgets driftsbudget forøges med 751.000 kr. i 2019, og
 • at udvalgets anlægsbudget forøges med 555.000 kr. i 2019.

Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A)


Senior & Sundhedsudvalget, 30. april 2019, pkt. 41:

Videresendes uden anbefaling.


Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 29. april 2019, pkt. 35:

Anbefalet med følgende bemærkninger:

 • at udvalgets driftsbudget forøges med 625.000 kr. i 2019.

Socialudvalget, 29. april 2019, pkt. 43:

Anbefales med følgende bemærkninger:

 • at udvalgets driftsbudget forøges med 196.000 kr. i 2019, og
 • at udvalgets anlægsbudget forøges 3.119.000 kr. i 2019.

Børn & Læringsudvalget, 2. maj 2019, pkt. 36:

Videresendes uden anbefaling.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler:

 1. at Økonomiudvalgets driftsbudget forøges med 5.816.000 kr. i 2019.
 2. at Økonomiudvalgets anlægsbudget forøges med 1.349.000 kr. i 2019.
 3. at finansforskydninger under Økonomiudvalget forøges med 185.000 kr. i 2019.
 4. at overskuddet vedr. forsikringsområdet under Økonomiudvalget på 207.000 kr. optages som hensættelse i kommunens regnskab for 2019.
 5. at Teknik & Miljøudvalgets driftsbudget forøges med 2.779.000 kr. i 2019.
 6. at Teknik & Miljøudvalgets anlægsbudget forøges med 2.979.000 kr. i 2019.
 7. at Plan & Kulturudvalgets driftsbudget forøges med 751.000 kr. i 2019.
 8. at Plan & Kulturudvalgets anlægsbudget forøges med 555.000 kr. i 2019.
 9. at Senior & Sundhedsudvalgets driftsbudget reduceres med 6.459.000 kr. i 2019.
 10. at Senior & Sundhedsudvalgets driftsbudget forøges med 6.459.000 i 2019.
 11. at Beskæftigelses & Integrationsudvalgets driftsbudget forøges med 625.000 kr. i 2019.
 12. at Socialudvalgets driftsbudget forøges med 196.000 kr. i 2019.
 13. at Socialudvalgets anlægsbudget forøges 3.119.000 kr. i 2019.
 14. at Børn & Læringsudvalgets driftsbudget reduceres med 2.549.000 kr. i 2019.
 15. at Børn & Læringsudvalgets driftsbudget forøges med 2.549.000 kr. i 2019.
 16. at finansieringen af driftsbevillingerne med 10.559.000 kr. sker via kommunens kassebeholdning i 2019.
 17. at finansieringen af anlægsbevillingerne med 8.002.000 kr. sker via kommunens kassebeholdning i 2019.
 18. at alle udvalg skal overholde det korrigerede driftsbudget, inklusiv de overførte midler fra 2018 i 2019. 
101. Budget 2020 - 2023, opdaterede budgetrammer

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 6. marts 2019 rammeudfordring for budget 2020 på kr. 93,6 mio. kr., samt at der administrativt arbejdes videre med budgettet og at Økonomiudvalget løbende inddrages i og orienteres om status for budgetprocessen på de ordinære møder frem til og med juni 2019.


Ved Økonomiudvalgets møde 3. april 2019 blev der orienteret om, at rammeudfordringen for budget 2020 var øget til 111,4 mio. kr. Det skyldtes forventning om, at Byrådet i forhold til budget 2020 ønsker prioritering af busrute til Faxe Ladeplads på 1,7 mio. kr. og investering til en tidlig og sammenhængende indsats på børneområdet på 16,4 mio. kr.


Rammeudfordringen vil blive påvirket af blandt andet demografiregulering, som vi får indsigt i ved indgåelse af aftale mellem KL og regeringen og vores egen demografiregulering som kommer ultimo maj.


Med de nuværende indlagte skøn og forudsætninger er der fortsat et ufinansieret træk på kassebeholdningen. Det aktuelle status præsenteres på mødet.


Grundet det forestående folketingsvalg er det KL's opfattelse, at der er risiko for, at processen omkring indgåelse af aftale mellem regeringen og KL forsinkes. Derved forsinkes den kommunale budgetproces og dette medfører i givet fald risiko for, at vores egen budgetproces skal tilrettes.


Befolkningstal

Det er i budgetvejledningen anført, at Økonomiudvalget orienteres om befolkningstallet pr. 1. januar, 1. marts og 1. maj.

Pr. 1. januar udgør befolkningstallet 36.513 indbyggere.

Pr. 1. marts udgør befolkningstallet 36.504 indbyggere.

Pr. 1. maj udgør befolkningstallet 36.504 indbyggere.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Faxe Kommunes Budgetvejledning for 2020 - 2023.

Økonomi

Med de nuværende indlagte skøn og forudsætninger er der fortsat et ufinansieret træk på kassebeholdningen. Det aktuelle beløb præsenteres på mødet.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at budgetreduktionsforslag og rammeudfordringen drøftes.

Beslutning

Godkendt.

102. Bevilling til projekt med ekstern finansiering: Puljen til en mere værdig ældrepleje 2019

Sagsfremstilling

Af Faxe Kommunes principper for økonomistyring, "Bilag 7.3:  Retningslinjer for projekter med ekstern finansiering" fremgår det, at projekter der registreres på driftsrammen og hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 kr. eller mere, skal Byrådet give bevilling til såvel udgifter som indtægter.

I Finanslovsaftalen for 2016 blev der af Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti afsat 1.000 mio. kr. til kommunerne via Puljen til en mere værdig ældrepleje. Som følge heraf blev kommunerne forpligtet til at formulere en Værdighedspolitik på ældreområdet, der beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet.

Midlerne fordeles mellem kommunerne efter en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Midlerne til en mere værdig ældrepleje finansieres som tilskud/pulje i årene 2016 til 2019, hvorefter midlerne fremadrettet, fra budgetåret 2020 udbetales sammen med bloktilskuddet.

Faxe Kommune har til budgetår 2019 fået tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet om 7.104.000 kr. fra puljen til en mere værdig ældrepleje. Tilskuddet fordeles på temaområderne, der fremgår af, og er beskrevet i Værdighedspolitikken. Midlerne er i 2019 fordelt, som det fremgår nedenfor, fordelingen er behandlet og godkendt på Senior & Sundhedsudvalgets møde den 25. september 2018 og på Byrådets møde, den 11. oktober 2018. Specifikation for anvendelse på indsatserne fremgår af bilaget, bilaget var også vedhæftet ved godkendelsen på de to ovenstående møder.

 • Livskvalitet, 4.650.000 kr.
 • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 1.199.763 kr.
 • Mad og ernæring, 454.237 kr.
 • En værdig død, 800.000 kr.
 • Pårørende 381.000 kr.*
 • Bekæmpelse af ensomhed ca. 700.000 kr.*

*Temaet "pårørende" er et nyt tema, der blev indarbejdet i værdighedspolitikken i 2018 og temaet "bekæmpelse af ensomhed" er et nyt tema fra 2019, som endnu ikke er indarbejdet i værdighedspolitikken. Tilskuddet til de to nye temaer (mærket med stjerne) indgår ikke i tilskuddet på 7.104.000 kr., da midlerne til finansiering af disse, tilgår kommunerne via lov- og cirkulære programmet. Derfor er midlerne til udmøntning af temaerne "pårørende" og "bekæmpelse af ensomhed" ikke en del af bevillingen, som denne sag omhandler.

Indsatser til temaet bekæmpelse af ensomhed fremgår ikke af bilaget, idet arbejdsprocessen endnu ikke er afsluttet og konkrete forslag ikke fundet.

For temaet "selvbestemmelse" som også indgår i værdighedspolitikken, er der ikke planlagt nogen indsatser, eller afsat tilskudsmidler i 2019.

Såfremt tilskuddet i 2019 ikke anvendes fuldt ud, skal restbeløbet returneres til Sundheds- og Ældreministeriet, idet 2019 er sidste driftsår, hvor finansiering sker som puljemidler/tilskud.


Lovgrundlag

Finanslov 2019.

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at


 • der gives en indtægtsbevilling i 2019 på 7.104.000 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet til en mere værdig ældrepleje
 • der gives en udgiftsbevilling i 2019 på 7.104.000 kr. svarende til bevillingen fra Sundheds- og Ældreministeriet på 7.104.000 kr.Senior & Sundhedsudvalget, 30. april 2019, pkt. 36:

Anbefales.


Camilla Meyer (A) deltog ikke under behandlingen af dette punkt.


Beslutning

Anbefales.

103. Bevilling til projekt med ekstern finansiering: Pulje til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentre i 2019

Sagsfremstilling

Af Faxe Kommunes principper for økonomistyring, "Bilag 7.3: Retningslinjer for projekter med ekstern finansiering" fremgår det, at projekter der registreres på driftsrammen og hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 kr. eller mere, skal Byrådet give bevilling til såvel udgifter som indtægter. 

I finanslovsaftalen for 2018, blev der afsat en pulje på 500 mio. kr. til bedre bemanding i hjemmeplejen samt på plejecentre og friplejeboliger. Midlerne skal i videst muligt omfang anvendes til nye medarbejdere i fuldtidsstillinger og til opjustering af arbejdstid for eksisterende medarbejdere, der er på deltid.

Senior & Sundhedsudvalget har på sit møde den 25. september 2018 besluttet, at puljen skal anvendes til social- og sundhedsassistenter og hjælpere på plejecentrene. Puljen i 2019, på 3.420.000 kr. fordeles ligeligt til de 9 plejecentre.  

Den statslige pulje udmøntes i perioden 2018-2021 til kommunerne, som et direkte tilskud på baggrund af de årlige redegørelser. Puljen fordeles til kommunerne på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet for ældre.

Faxe Kommune har til budgetår 2019 modtaget tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet om 3.420.000 kr. fra puljen til en bedre bemanding. I samme skrivelse er det meddelt, at "forbrugsmønsteret" danner udgangspunkt for tidspunktet for udbetalingen af midlerne til kommunen i 2019. Dette betyder, at udbetalingerne sker løbende, og i takt med forbruget.

Tilskuddet i 2019 bevilges til indeværende år og skal anvendes i indeværende år. Såfremt tilskuddet i 2019 ikke anvendes fuldt ud, skal en anmodning om, at overføre uforbrugte midler til det kommende regnskabsår godkendes af Sundheds- og Ældreministeriet.


Lovgrundlag

Finanslov 2019.

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at

 • der gives en indtægtsbevilling i 2019 på 3.420.000 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet til en bedre bemanding på plejecentrene.
 • der gives en udgiftsbevilling i 2019, svarende til bevillingen fra Sundheds- og Ældreministeriet på 3.420.000 kr.  

 
Senior & Sundhedsudvalget, 30. april 2019, pkt. 35:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

104. Bevilling fra puljen "Forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose" i 2019 og 2020.

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har søgt om og fået bevilliget 2.874.872 kr. fra puljen "Forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose”. Der er givet tilsagn om 1.437.436 kr. i 2019 og 1.437.436 kr. i 2020. Tilsagn i 2020 gives under forudsætning for bevillingsoptagelse på finansloven for 2020.


Projektmidlerne skal anvendes til at hjælpe mennesker med en demenssygdom med at blive transporteret. Da sygdommen påvirker hjernen og evnen til at orientere sig, kan mange mennesker med demens ikke selv transportere sig eller benytte offentlig transport. Faxe Kommune har et stort ønske om at give demensramte borgere mulighed for at leve et liv så tæt på det, de gjorde inden sygdommen ramte dem. Det vurderes, at befordring kan være med til at give borgerne en større frihed og selvstændighed på trods af deres diagnose.


Kørselsordningen etableres, så den lægger sig op ad reglerne for handicapkørsel. Udover befordringsmuligheden etableres også en ledesagerordning, hvor borgeren gratis kan få en kommunal ledsager med sig op til 15 timer om måneden. Borgeren bestemmer selv hvor turen går hen (fx familiebesøg, indkøb, en tur i skoven etc.).


Sundhedsstyrelsen modtog 16 ansøgninger hvoraf 10 projekter har fået tilsagn om støtte.

Lovgrundlag

Finanslov 2019.

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at


1. der gives en indtægtsbevilling i 2019 på 1.437.436 kr. fra Sundhedsstyrelsen, til projekt ”Befordring af borgere med konstateret demens, der bor i eget hjem”.


2. der gives en udgiftsbevilling i 2019 svarende til bevillingen fra Sundhedsstyrelsen, på 1.437.436 kr.


3. der gives en indtægtsbevilling i 2020 på 1.437.436 kr. fra Sundhedsstyrelsen, til projekt ”Befordring af borgere med konstateret demens, der bor i eget hjem”.


4. der gives en udgiftsbevilling i 2020 svarende til bevillingen fra Sundhedsstyrelsen, på 1.437.436 kr.Senior & Sundhedsudvalget, 30. april 2019, pkt. 37:

Anbefales.


Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Beslutning

Anbefales.

105. Faxe Kommunes Vision 2030

Sagsfremstilling

Byrådet har på seminar den 28. marts 2019 arbejdet med en vision for kommunen. Processen blev styret af konsulentfirmaet Inthrface.


På baggrund af byrådets tilbagemeldinger på dagen har Inthrface udarbejdet et udkast til Faxe Kommunes Vision 2030. Visionen er samlet under 4 overskrifter, som er foldet ud med byrådets visioner for fremtidens Faxe.


De 4 overskrifter er:

 • Vores Borgere
 • Vores Virksomheder
 • Vores Frivillige og Foreninger
 • Kommunen

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at udkast til Vision 2030 godkendes.

Beslutning

Sagen tilbagesendes til yderligere behandling. Der indarbejdes visioner om klima, verdensmål, miljø og bæredygtighed. Teksten "Kommunen i det grønne" skal ændres.

106. Sygefraværsstatistik 1. kvartal 2019

Sagsfremstilling

Sygefraværsstatistikken for 1. kvartal 2019 er vedhæftet sagen.

Sygefraværet i alt for alle medarbejdere i Faxe Kommune er steget med 0,57 % -point i forhold til 1. kvartal 2018.

Ordinært ansattes sygefravær er steget – både kort- og langtidsfravær – med henholdsvis 0,30 % -point og 0,31 % -point.

Medarbejdere på særlige ansættelsesvilkår har haft mindre korttidsfravær i 2019 end i 2018 – i alt et fald på 0,52 % -point – til gengæld er langtidsfraværet steget med 0,41 % -point.


De 10 institutioner/afdelinger, som har haft henholdsvis det største fald og den største stigning i sygefraværet, fremgår af bilag.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at sygefraværsstatstikken for 1. kvartal 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget udtrykker en bekymring for udviklingen i sygefraværet i 1. kvartal i år i forhold til sidste års sygefravær. Der ønskes en sag om indsatser på næste møde.

107. Personaleomsætning fra KRL - januar 2018 - januar 2019

Sagsfremstilling

Personaleomsætningen (se bilag) for Faxe Kommune for år 2018 er på 10,3 %. I bilaget er Faxe Kommune sammenlignet med de fem kommuner vi normalt sammenligner os med. Blandt de fem kommuner har Ringsted Kommune den højeste personaleomsætning (10,7 %) og Næstved Kommune har den laveste personaleomsætning (9,1 %). I bilaget er gennemsnittet blandt alle kommuner også medtaget, hvor personaleomsætningen ligger på 10,9 %.

Samlet set ligger Faxe Kommune lidt under gennemsnittet på landsplan og ligger næsthøjest blandt sammenligningskommunerne.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Direktionen.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget ønsker sagen genbehandlet på et senere møde med højere detaljeringsgrad, på områdeniveau og fokus på nyansættelser 3 og 12 måneder.

108. Arbejdsmiljøberetning 2018

Sagsfremstilling

Arbejdsmiljøberetningerne er arbejdspladsernes anledning til at få evalueret og gjort en status i forhold til deres fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Formålet med beretningen er, at støtte arbejdspladserne i deres fortløbende arbejde med arbejdsmiljøet ved at skabe opmærksomhed på de områder hvor de lykkes og de områder, hvor der er behov for en målrettet indsats i 2019.


Arbejdsmiljøberetningen er ligesom i 2017 indsendt elektronisk. Derudover har hver enkelt arbejdsplads besvaret og gradueret en række spørgsmål og temaer vedrørende arbejdsmiljøet. Disse svar gør det muligt at sammenligne besvarelserne på tværs af kommunens arbejdspladser, hvilket også vises gennem grafer i arbejdsmiljøberetningen. På denne måde bliver det nemmere at følge udviklingen af kommende arbejdsmiljøindsatser i fremtiden.


Der er modtaget i alt 53 arbejdsmiljøberetninger fra kommunens arbejdspladser og 7 arbejdsmiljøberetninger fra centrene.


Centerarbejdsmiljøberetningerne er udarbejdet af det enkelte centerudvalg på baggrund af arbejdsmiljøberetninger fra centerets arbejdspladser.


Den samlede arbejdsmiljøberetning for kommunens arbejdspladser, er udarbejdet på baggrund af dataindsamling fra de enkelte arbejdspladsers besvarelser, de syv centres centerarbejdsmiljøberetninger samt arbejdsmiljøberetningen fra Direktionssekretariatet.


Ud fra dataindsamlingen fra de enkelte arbejdspladsers besvarelser, fremgår det at især fem temaer har større betydning end de resterende i forhold til det psykiske arbejdsmiljø/trivslen.


Det drejer sig om følgende:

 • Sygemeldinger
 • Tid og ressourcer til at vareetage kerneopgaven
 • Tid og ressourcer til at gøre en ekstra indsats
 • Perioder med mere arbejdspres end andre (fx kommunale deadlines)
 • Afskedigelser eller opsigelser

Flere af centerarbejdsmiljøberetningerne bekræfter gennem deres beskrivelse af deres udfordringer med arbejdsmiljøet, at ovennævnte temaer har negativ indflydelse på deres psykiske arbejdsmiljø.


Set i forhold til 2017 er det de samme temaer der går igen, med en tilføjelse af temaet ”Afskedigelser og opsigelser”. I forhold til temaet ”Afskedigelser og opsigelser” ses der et væsentligt fald i scoringen fra 2017 til 2018, som viser at dette tema har udviklet sig i en negativ retning.


I forhold til det fysiske arbejdsmiljø, er det følgende temaer der har betydning:

 • Indeklima (belysning, lugt, temperaturer, osv.)
 • Støj og uro

Flere af centerarbejdsmiljøberetningerne bekræfter gennem beskrivelsen af deres udfordringer med arbejdsmiljøet, at ovennævnte temaer har negativ indflydelse på deres fysiske arbejdsmiljø.


Det er de samme temaer som havde størst betydning i 2017.


Disse temaer og forslag til kommende fælles arbejdsmiljøindsatser behandles i beretningen under "Status på arbejdsmiljøet i 2018" og "Arbejdsmiljøtiltag i 2019".


Arbejdsmiljøberetningen for 2018 indeholder endvidere fire overordnede redegørelser:

 • Brugen af psykologisk krisehjælp og rådgivning
 • TIlsyn gennemført af Arbejdstilsynet
 • Oversigt over arbejdsulykkernes art og antal
 • En opgørelse over fraværet i kommunen
   

Under ”Arbejdsmiljøtiltag 2019” i beretningen har HR & Løn Afdelingen udarbejdet en række forslag til konkrete indsatsområder, der hver især vil fremme det gode arbejdsmiljø i Faxe Kommune. Disse indsatsområder indeholder nye tiltag, samt kendte tiltag som videreføres fra 2018. Dette drejer sig om:

Nærværsprojektet

Nærværsprojektet blev i gangsat i 2018 i et samarbejde mellem flere af kommunens centre. Projektet skal styrke nærværet til gavn for kommunens arbejdspladser.


Indeklima samt Støj & Uro

Der er fortsat arbejdspladser, der har problemer med Indeklima samt Støj & Uro. Det er vigtigt, at have opmærksomhed og fokus på temaet, da flere arbejdspladser vurderer at indeklimaet påvirker det fysiske arbejdsmiljø.

Arbejdspladsvudering og trivselsevaluering 2019

Faxe Kommune gennemfører i september måned 2019 en arbejdspladsvurdering samt en trivselsevaluering.


Faxe i Fællesskab

Med Faxe i Fællesskab arbejder Faxe Kommune dedikeret med udvikling af kulturen; en kultur, hvor vi føler os godt rustet til den tid vi går i møde. Den teknologiske udvikling og et insisterende online univers, kalder på både vores opmærksomhed og vores stillingtagen. Det former et samfund, med endnu større forventninger om tilgængelighed og involvering end nogensinde før.


I det gemmer sig ressourcer, som vi kan blive bedre til, at få det bedst mulige ud af. Det tror vi på, sker gennem styrkede relationer.


Som et nyt tiltag har arbejdspladserne i år haft mulighed for at gøre Center for Ejendomme opmærksom på de fysiske arbejdsmiljømæssige problemstillinger, der vedrører den kommunale bygningsmasse. Resultatet er sendt til Center for Ejendomme, samt vedlagt som bilag til denne sag.


Centerudvalgenes arbejdsmiljøberetninger samt rapporter er som orientering vedlagt denne sag.


Direktionen har den 26. marts 2019 godkendt arbejdsmiljøberetningen for 2018 med følgende bemærkning: ”Direktionen godkender med bemærkning, at det er vigtigt at man i arbejdsmiljøberetningerne kan se de konkrete udfordringer, der er på de enkelte arbejdspladser. Dette er et udviklingsønske til de fremadrettede arbejdsmiljøberetninger”.


Arbejdsmiljøberetningen har været behandlet på direktionsmøde den 26. marts 2019, på chefforums møde den 23. april 2019 og på hovedudvalgsmøde den 24. april 2019.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at Økonomiudvalget godkender arbejdsmiljøberetning 2018.

Beslutning


Økonomiudvalget ønsker en særskilt sag på et kommende møde, der beskriver bekymringer og indsatser på arbejdsmiljøområdet.


Økonomiudvalget ønsker fremadrettet, at sagsfremstillingen fremhæver de vigtigste udfordringer fra rapporten fra hvert center med beskrivelse af handlinger.

109. Beredskabskommission Budget 2020

Sagsfremstilling

Midt og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) har fremsat budgetforslag for 2020 for Faxe Kommunes andel i selskabet på 8.525.282 kr. Forslaget til takster er udarbejdet på baggrund taksterne for 2019. Der lægges ikke op til ændringer ud over den normale fremskrivning jf. nettoprisindekset. I forhold til budget 2019, er det samlede driftsbidrag fra ejerkommunerne reduceret med 1 % jf. Ejerstrategien.


MSBR har også anført, at Faxe Kommunes driftbidrag er tillagt 28.800 kr. svarende til 19,2 % af 150.000 kr. (2018-niveau) på baggrund af fravalg af muligheden for reduceret udrykning.


Center for Ejendomme foreslår, at MSBR meddeles, at forslag til budget 2020 på 8.525.282 kr. fra Faxe Kommune, indgår i Faxe Kommunes budgetproces.


MSBR har også fremsendt forslag til takster. Taksterne er gældende i de fire ejerkommuners redningsberedskaber.


Center for Ejendomme vurderer, at forslaget til takster ligger på niveau med tidligere års takster og vurderes at være rimelige og konkurrencedygtige som ligeledes kan indgå i den kommende budgetproces.


Forslag fra MSBR er vedhæftet sagen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Beløb i kommende budgetår og overslagsårene er angivet i 2019-niveau og vil efter endelig vedtagelse af budgettet administrativt blive fremskrevet i henhold til ejerkommunernes tilbagemelding om deres fremskrivning af budgetterne med KL’s pris- og lønudvikling.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at forslag til budget 2020 på 8.525.282 kr. og takstblad (i 2019 niveau), indgår i Faxe Kommunes budgetproces.

Beslutning

Godkendt.

110. Vedtægtsændringer for Faxe Forsyning Holding A/S

Sagsfremstilling

Vedtægterne for Faxe Forsyning Holding A/S er blevet revideret for at præcisere og klart beskrive, hvordan der foretages valg og udpegninger af medlemmer i valgperioden.


Det foreslåes, at der for de byrådsvalgte medlemmer vælges en personlig suppleant, der indtræder i bestyrelsen i tilfælde af, at et medlem ønsker varigt eller midlertidigt at udtræde af bestyrelsen. Suppleanten indtræder først i bestyrelsen ved midlertidigt udtræden på mindst tre måneder.


Det foreslåes endvidere, at der vælges en formands- og en næstformandssuppleant. Disse suppleanter behøver ikke at være formandens eller næstformandens personlige suppleanter, men kan fx være et af de øvrige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.


De personlige suppleanter og formands- og næstformandssuppleanten vælges første gang på selskabets ordinære generalforsamling i 2022 (dvs. fra næste byrådsperiode).


Samtidig foreslåes det, at vedtægterne præciseres, så det fremgår, at medarbejder- og forbrugerrepræsentanter også er medlem af bestyrelsen. Forbrugerrepræsentanterne er formelt kun medlem af vandselskabet og spildevandsselskabet, men da selskaberne holder fælles bestyrelsesmøder uden skelen til de enkelte punkters indholdsmæssige tilknytning til de enkelte datterselskaber, vurderes det hensigtsmæssigt, at forbrugerrepræsentanterne også er med i bestyrelsen i holdingselskabet.


I konsekvens af, at der er fire medlemmer, der ikke er udpeget af byrådet, skal mindst fem medlemmer af bestyrelsen vælges af bestyrelsen, da mindst halvdelen af medlemmerne skal vælges af generalforsamlingen (byrådet). Dette er præciseret i vedlagte udkast til vedtægtsændringer.


Forslaget vil processuelt blive behandlet i Økonomiudvalget og sendes til kommentering i Faxe Forsyning Holdning A/S, før sagen genoptages i Økonomiudvalget og behandles endeligt i byrådet.

Lovgrundlag

Selskabsloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at byrådet som ejer godkender vedlagte udkast til vedtægtsændringer.

Beslutning

Økonomiudvalget vil have fjernet forhåndsudpegningen af formandens og næstformandens personlige suppleanter.

111. Godkendelse af huslejestigning til finansiering af køkken efter den kollektive råderet i Haslev Almennyttige Boligselskab afd. 100 Lysholmvænge.

Sagsfremstilling

Haslev Almennyttige Boligselskab har anmodet om godkendelse af huslejestigning i afdelingen Lysholmvænge i forbindelse med renovering af individuelle moderniseringer af køkken. Afdelingen består af 14, 4-rums, almene familieboliger på 118 m2.

Moderniseringen foretages som et led i den kollektive råderet, hvor afdelingsmødet beslutter, hvor stor valgfrihed den enkelte lejer har for at deltage i moderniseringsprojektet.

Moderniseringen giver en lejeforhøjelse, der svarer til udgifterne til finansieringen for den enkelte bolig. Lejeforhøjelsen er midlertidig og stopper, når det lån, der er optaget til finansiering af projektet er tilbagebetalt. Det er besluttet at give tilbuddet om modernisering til samtlige nuværende beboere og nye beboere af de boliger som ikke har fået moderniseret køkken. Det er besluttet at moderniseringsprojektet skal komme de mest trængende til gode først og ellers sker moderniseringen efter princippet ”først til mølle”.

Projektet er godkendt på ekstraordinært afdelingsmøde den 8. januar 2019.

På afdelingsmødet deltog 11 beboere som repræsenterede 8 lejemål. Hvert lejemål har to stemmer. Projektet blev enstemmigt vedtaget.

Selskabsbestyrelsen godkendte projektet den 15. januar 2019.

Afdelingsmødet har godkendt et maksimumsbeløb på kr. 50.000 kr. pr. køkken. Der kan i puljen højest gives tilladelse til 3 individuelle moderniseringer. Det samlede maksimale finansieringsbehov for afdelingen er 154.687 kr.

Finansieringen sker ved, at afdelingen låner i egne midler. Lånet bliver tilbagebetalt over 10 år ved et lejetillæg for de boliger, der får udskiftet køkken. Lejeforhøjelsen gælder således ikke alle lejere. Ved fraflytning inden de 10 år er gået, overtages lejetillægget af den nye lejer.

Den enkelte lejer skal kun tilbagebetale det beløb, som dækker de faktiske omkostningerne for lejerens egen individuelle modernisering. Lejeforhøjelsen beregnes ikke pr. m2.

Hvis maksimumbeløbet udnyttes fuldt ud i boligen, giver det en lejeforhøjelse på 6 %. Dette svarer til et lejetillæg på 498,00 kr. pr. måned i 10 år.

Da huslejestigningen er over 5% pr. år, skal huslejestigningen godkendes af Byrådet.

Lovgrundlag

Lov om leje af almene boliger.

Økonomi

En evt. merudgift til boligsikring.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

 • at moderniseringsprojektet godkendes, og
 • at lejeforhøjelsen på op til 6% for den enkelte bolig godkendes.

Beslutning

Anbefales.

112. Klippekortsordning Plejecentre - Budget 2019

Sagsfremstilling

Ændret finansiering af klippekortsordningen betyder, at der kan være behov for at tilføre Senior & Sundhedsudvalget 2.468.000 kr. i 2019.


Administrationen er efter godkendelse af budget 2019 blevet opmærksom på, at finansieringen af klippekortsordningen er ændret, således at kommunernes udgifter fra 2019 bliver dækket via bloktilskuddet. I 2018 var ordningen finansieret af en pulje i Økonomi og Indenrigsministeriet, hvorfor fagudvalget budgetmæssigt både havde en udgift og en tilsvarende indtægt. I 2019 burde der være afsat budget til klippekort i Senior og Sundhedsudvalget, men det er der ikke.


Beløbet for 2020 og overslagsårene indarbejdes i budgetbalance, der blev behandlet af Økonomiudvalget den 6. marts 2019.


Der er erfaring for, at de skøn for årets forbrug der udarbejdes tidligt på året er overvurderet. Derfor anbefales det, at vi ser tiden an og afventer budgetopfølgningerne efter sommerferien og der tager stilling til om beløbet kan finansieres indenfor udvalgets budget, eller om der er behov for at lave en tillægsbevilling som finansieres af kassebeholdningen.


Lovgrundlag

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2019.

Økonomi

Der kan være behov for en tillægsbevilling i 2019 til fiansiering af klippekortsordningen. I overslagsårene er beløbet på 2.468.000 kr. indarbejdet i rammeudfordringen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at der ikke på nuværende tidspunkt gives tillægsbevilling på 2.468.000 kr. i 2019, men at vi afventer skøn fra budgetopfølgningen efter sommerferien.


Senior & Sundhedsudvalget 30. april 2019, pkt. 46:


Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

113. Ansøgning om kommunegaranti fra Østsjællands Flyveklub

Sagsfremstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har modtaget ansøgning fra bestyrelsen i Østsjællands Flyveklub, hvori de ansøger Faxe Kommune om en garantistillelse på 3.050.000 kr.

Bestyrelsen ønsker at opføre et nyt klubhus på i alt 380 etagemeter til klubbens medlemmer. Det samlede projekt er estimeret til 3,068 mio. kr. Heraf vurdere foreningen, at den kan levere arbejdskraft og hjælp fra de tekniske skoler for ca. 1,050 mio. kr. Der vurderes derfor at være et finansieringsbehov på 2 mio. kr. til opførelse af klubhuset.

Foreningen har modtaget tilsagn fra Nordea for et 20-årigt lån på 3.050.000 kr. inkl. omlægning af eksisterende realkreditlån på ca. 1 mio. kr. Lånet er med afdrag og en fast rente på 1,5 %. Til sikkerhed for lånet tager banken pant i ejendommen, og stiller som krav garanti fra Faxe Kommune for hele lånebeløbet.

Bestyrelsen har fremsendt estimat som viser, at de fremtidige netto omkostninger ved opførsel af nyt klubhus og nyt lån beløber sig til en årlig merudgift på ca. 100.000 kr. En merudgift bestyrelsen har imødekommet til budget 2019 ved bl.a. at forøge kontingentet for medlemmerne med 50 kr. månedligt.

Ved Byrådets møde den 17. marts 2016 blev det besluttet at følgende forhold skal lægge til grund for behandling af ansøgning om en kommunal garantistillelse:

 • Foreningens vedtægter
 • De tre seneste års regnskaber
 • Oplysning om ejerforhold

Herudover skal det vurderes, hvorvidt der skal tages pant i ejendommen som sikkerhed for garantistillelsen, hvilket sker på baggrund af en konkret vurdering.

Administrationen anbefaler, at der stilles garanti til Østsjællands Flyveklub. Dette sker på baggrund af de seneste 3 års regnskabsresultater. Hvor der i alle årene har været et overskud på mellem 200.000 kr. og 450.000 kr.  Ifølge regnskab 2018 har foreningen aktiver for ca. 5,8 mio. kr. i henholdsvis fly, jord, bygninger mm. og en samlet egenkapital på ca. 4,5 mio. kr. Der er således en sund økonomi i foreningen, og risikoen for at garantien bliver aktuel vurderes som minimal. Det vurderes ligeledes, at det ikke er nødvendigt at optage pant i ejendommen som sikkerhed for garantistillelsen.

Såfremt det besluttes at give garanti, vil Faxe Kommune efter en konkret risikovurdering årligt opkræve garantiprovision med ½ % p.a. af den til enhver tid værende restgæld på lånet ultimo året. Grundlag for beregningen fremgår af vedhæftede bilag.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse om garanti mv.

Økonomi

En garantiforpligtigelse på 3.050.000 kr. vil medføre, at Faxe Kommune enten skal modregne i lånerammen eller deponere et beløb af tilsvarende størrelse. Såfremt beløbet deponeres sker dette ved finansiering af kassebeholdningen.

Center for HR, Økonomi og IT anbefaler, at der sker modregning i lånerammen.

Indtægt ved garantiprovision vil på årsbasis udgøre 15.250 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller


 1. at der gives kommunegaranti til Østsjællands Flyveklub for et lån på maks. 3.050.000 kr.
 2. at der ikke tages pant som sikkerhed for garantistillelsen
 3. at der sker modregning i lånerammen, og
 4. at der opkræves garantiprovision på ½% p.a. af det til garantien tilknyttede lån i lånets løbetid.Plan & Kulturudvalget, 30. april 2019, pkt. 65:

Anbefales. 


Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A)


Beslutning

Anbefales.

114. Meddelelser

Sagsfremstilling

Sager direkte til behandling i byrådet:

Møde i KKR Sjælland den 24. april 2019.

Forslag til mødeplan 2020 for byrådet.

Sag fra Lars Folmann, Dansk Folkeparti - Jordregulering

Sag fra Mikkel Dam, Liberal Alliance - Mulighed for tilskud til pasning af egne børn i Faxe Kommune


Spejderhytte Rosenkildevej, Faxe

Der er indgået en aftale med Det Danske Spejderkorps om at Faxe Kommune overtager spejderhytte, beliggende på kommunal jord på Rosenkildevej i Faxe. Arealet har hidtil været udlejet/udlånt til spejdergruppen, der nu er lukket og nedlagt. Gruppen har opført den eksisterende hytte. Den formelle overdragelsesdato i dette forår afventer bekræftelse af, at en mindre forsikringssag er afsluttet.
Det er samtidig aftalt med Spejderkorpset, at overskydende driftsmidler fra den nedlagte spejdergruppe overdrages til fortsat drift af hytten. Der er tillige indgået aftale med Sct. Georgs Gilderne i Faxe om at varetage det daglige tilsyn og vedligeholdelse af hytten. Aftalen gælder foreløbig til udgangen af 2021, hvortil de overdragne driftsmidler også forventes at række.

Alternativt skulle hytten fjernes, velvidende at den vurderes at være i rimelig og brugbar stand som base for frilufts- og naturaktiviteter med mere. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice og Center for Ejendomme har vurderet at hytten kan supplere muligheder for sundheds-, natur- og fritidsaktiviteter i Faxe området, herunder en mulig genetablering af en spejdergruppe.  


Vindmøller ved Sparresholm

Brev til Erhvervsministeren af 30. april 2019 angående supplerende bemærkninger til indbringelsessagen om vindmøller ved Sparresholm, er vedhæftet.


Åbent brev med forslag om uvildig udligningskommission

Borgmester Ole Vive har tilsluttet sig et åbent brev, som organisationen Balance Danmark har udarbejdet til alle folketingsmedlemmer- og kandidater, hvor der opfordres til, at Folketinget efter valget nedsætter en uvildig udligningskommission styret af eksterne eksperter, som skal udarbejde et forslag til et nyt kommunalt udligningssystem. Henvendelsen fra Balance Danmark og åbent brev vedhæftes til orientering.


Kommunernes eventuelle krav mod KMD

Brev fra Udbetaling Danmarks formand af 6. maj 2019 vedr. orientering om to nye sager til beskyttelse af erstatningskrav mod KMD, er vedhæftet.


Brev fra ISOBRO om vilkårene for drift af frivillige genbrugsbutikker

Brev er vedhæftet til orientering.


Direktører og chefers deltagelse i mødefora

Der er vedhæftet en oversigt til orientering, der viser hvilke mødefora direktører og centerchefer deltager i.


Whistleblowerordning

Der har været 1 henvendelse til whistleblowerordningen i 1. kvartal 2019, som er videresendt til Kommunaldirektøren. Kommunaldirektøren redegør for sagen under lukket meddelelse.


Persondataforordningen - registrerede sikkerhedsbrud

Den vedhæftede oversigt viser de sikkerhedsbrud der er sket i april 2019.

Økonomi


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Mødeplan 2020
Økonomiudvalget ønsker at fastholde fagudvalgenes mødetidspunkter i lighed med 2018 og 2019.

Der blev endvidere orienteret om:

Modulvogntogsruter i Faxe

Ejendommen Præstøvej 27A, Faxe

Byggeriet af Værestedet Perlen i Haslev

FGU Faxe
I forbindelse med etableringen af FGU–afdeling i Faxe, er der udarbejdet et samlet overslag over de forventede udgifter til køb og etablering af skolen. Overslagsberegningen viser et udgiftsbehov på 7,3 mio. kr., som skal findes indenfor det kommunale anlægsbudget i 2019, eftersom skolen skal stå færdig til august 2019. Der vil blive rejst en særskilt frigivelsessag mv. på det kommende møde i Økonomiudvalget til behandling i byrådet. Det forudsættes, at midlerne til etableringen sker via de afsatte anlægsmidler til opsparing til idrætsfaciliteter, således arbejdet kan igangsættes allerede nu.

115. Tilbud på køb af ejendom (Lukket)
116. Tilbud på køb af ejendom (Lukket)
117. Tilbud på køb af ejendom (Lukket)
118. Salg af bygning (Lukket)
119. Meddelelser (Lukket)