Økonomiudvalget - 14-03-2023

Referat
Dato:
Tirsdag, 14 marts, 2023 - 16:00
Hent som fil:
43. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Christina Birkemose (LØS) deltog i mødet i stedet for Michelle Frese (F).

44. Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo februar

Resume

I denne sag præsenteres de overordnede forbrugstal og den likviditetsmæssige udvikling for Faxe Kommune. Forbruget er opgjort pr. udvalg og samlet for hele kommunen.

Sagsfremstilling

Likviditet

I følgende afsnit vises opgørelsen af Faxe Kommunes gennemsnitslikviditet


Tabel 1 - Opgørelse af kommunens gennemsnitslikviditet pr. ultimo måneden (i mio. kr.)


Kommunens likviditet efter kassekreditreglen udgør ultimo februar måned 125,0 mio. kr.


I figuren nedenfor vises 3 måneders likviditeten,


Figur 1: Udvikling i 3 måneders likviditeten


Målsætning for gennemsnitslikviditeten i den økonomiske politik

Faxe Kommunes økonomiske politik har fastsat en målsætning om en gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen på minimum 100 mio. kr., set over en 4-årig periode (budgetåret og 3 budgetoverslagsår), hertil skal tillægges likviditetsvirkningen af opsparing fra budgetaftaler. Ultimo 2023 skal likviditeten inklusive opsparing udgøre 147,8 mio. kr. Som det fremgår af ovenstående er målsætningen pr. 28. februar ikke overholdt, idet likviditeten efter kassekreditreglen er bagud og faldende ift. den opsparingskurve der burde være, hvis der blev sparet op som forudsat i budgetterne.


Figur 2: Opfølgning på likviditetsmålsætning i den økonomiske politi


Drift – Kommunens budget, forbrug og forbrugsprocent


Følgende afsnit giver et overblik over kommunens forbrugsmønster, og sammenligner de enkelte udvalgs forbrugsprocent med den vejledende forbrugsprocent.


Den vejledende forbrugsprocent er pr. 28. februar baseret på 2/12 af 100 %, og udgør 16,67 %.


Tabel 2 - Opgørelse af budget, forbrug og forbrugsprocenter ved sidste månedsskift (i kr. 1.000)

*) Forbrugsprocenten for Faxe Kommune i alt er inkl. kommunal medfinansiering (KMF).


Ved udganden af februar ligger Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent på 15,7 % af det korrigerede budget, svarende til 0,96 procentpoint under den vejledende forbrugsprocent.


Et naturligt forbrugsmønster følger ikke altid en lineær udvikling. Dette betyder at den vejledende forbrugsprocent er fast, mens den løbende forbrugsprocent næsten aldrig vil følge samme lineære tendens.


I bilagets Afsnit 2 – Drift, er der i alle udvalgsgrafer sat en prognosekurve ind ved siden af kurven for den vejledende forbrugsprocent. I bilaget er der ligeledes en forklaring på, hvordan prognosen er blevet skabt.


Prognoserne for forbrugsprocenterne, som ses i bilaget, må ikke tages for at være et Forventet Regnskab for året. Prognoserne er udelukket baseret på historisk udvikling i data og der medregnes ikke evt. forventninger til årets mer- eller mindreforbrug. Prognosen skal således alene tages som en indikation på forbruget.


Den kommunale medfinansiering under Senior & Sundhedsudvalget er opgjort særskilt i tabel 2. Det betyder at de tal (grafen), som ses under Senior & Sundhedsudvalget i bilaget ikke har helt samme tal, da forbrugsprocenten i dette er opgjort inklusiv KMF.


Anlæg

Ved udgangen af febraur ligger det samlede rådighedsbeløb på 63,5 mio. kr. Forbruget på anlæg udgør 2,4 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 3,7 %.


Bilag

Det tilknyttede bilag indeholder følgende afsnit:

 • Afsnit 1 - Likviditet
 • Afsnit 2 - Drift
 • Afsnit 3 - Anlæg

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende:

Christina Birkemose (LØS) deltog i mødet i stedet for Michelle Frese (F).


45. Orientering og drøftelse om status på budget 2023

Resume

I denne sag gives en status på vedtaget budget for 2023, og mulige kompenserende tiltag, som kan modgå de konstaterede budgetudfordringer, drøftes.


Administrationen arbejder med budgetoverholdelse inden for de gældende rammer og vilkår, herunder byrådets økonomiske strategi. Dog er det på nuværende tidspunkt vurderingen, at det vedtagne budget for 2023 er under pres på baggrund af flere faktorer, herunder den fortsat faldende likviditet for kommunen. Administrationen indstiller som følge heraf at Økonomiudvalget drøfter mulige kompenserende tiltag for at imødekomme udfordringen.


De store velfærdsområder og Teknik & Miljøudvalget har på marts-møderækken behandlet status på budget 2023 med henblik på at identificere eventuelle udfordringer. Sagen her er en opsamling fra fagudvalgenes sager med henblik på en samlet behandling i Økonomiudvalget og byrådet.


Sagsfremstilling

Generel status på landstendenser samt Faxe Kommunes økonomi:


Denne opfølgning på budget 2023, er baseret på viden om den aktivitetsmæssige udvikling på de store velfærdsområder samt viden i øvrigt om forbrugsudviklingen, herunder om aktiviteten i efteråret 2022 har udviklet sig anderledes end da budget 2023 blev vedtaget d. 13. oktober 2022.


Administrationen arbejder med budgetoverholdelse inden for de gældende rammer og vilkår, herunder byrådets økonomiske strategi. Dog er det på nuværende tidspunkt vurderingen, at det vedtagne budget for 2023 er under pres på baggrund af flere faktorer, herunder den fortsat faldende likviditet for kommunen.


Den globale økonomi - og dermed også den danske økonomi - er i disse år udsat for historisk mange udfordringer som dels viser sig i form af historiske og markante inflationstal, og dels en generel usikkerhed om den fremtidige økonomiske udvikling. Både efterdønningerne af Covid-19, den fortsatte krig i Ukraine og den høje inflation har en indvirkning på rammerne for Faxe Kommunes økonomi. De fremtidige økonomiske udsigter kan derfor bedst beskrives som usikre.


Økonomiaftalen for 2023 var stram og kommunerne blev alene kompenseret for den demografiske udvikling, og måtte selv finansiere det fortsatte pres på de specialiserede områder samt den ekstraordinære høje prisudvikling, som særligt slog igennem i andet halvår af 2022. Det forventes ikke at de kommende års økonomiaftaler vil betyde øget finansiering til kommunerne. Det er snarere forventningen at kommunerne i stadig stigende grad, selv skal finansiere kommende aktivitetsstigninger. Hertil kommer statslige krav til de omlægninger som den siddende regering har fremlagt. Dermed presses økonomien i Faxe Kommune yderligere udover det allerede eksisterende pres, dvs. de stigende energipriser og råvarepriser samt fortsat ufinansierede udgifter til ukrainske flygtninge.


Nøgletalssagen viser virkningerne af det økonomiske pres i 2022. Et pres der ser ud til at fortsætte i 2023. Likviditeten efter kassekreditreglern fortsætter således med at udvikle sig i nedadgående retning og i en sådan grad, at likviditeten nu er lavere end kravet i den økonomiske politik. En udvikling som primært skyldes ovenstående forhold.


Hvis udviklingen skal vendes er det vigtigt at det vedtagne budget for 2023 overholdes på alle områder, således at eventuelle tillægsbevillinger skal efterleve reglen om tilsvarende finansiering jf. Faxe Kommunes styringsprincipper. Alternativt vil der skulle iværksættes handletiltag for at nedbringe udgiftsniveauet i løbet af 2023. Byrådet vil løbende blive orienteret om udviklingen af den gennemsnitlig likviditet og om behovet for at iværksætte tiltag for at vende udviklingen.


De store velfærdsområder samt Teknik & Miljøudvalget har på marts-møderækken behandlet status på budget 2023 med henblik på at identificere eventuelle udfordringer. Som det fremgår nedenfor er der pres på flere områder, er det administrationens vurdering at det ikke umiddelbart muligt at det samlede budget kan overhodes samlet set.


Nedenfor gennemgås de største poster. Til sagen er vedhæftet bilag med fagudvalgenes behandlinger.


1. Specifikke afledte konsekvenser af historisk høj inflation

 • Energipriserne har stabiliseret sig, men ligger fortsat på et højere niveau end før 2022. Det højere prisniveau medfører en forventning om et merforbrug på energi i omegnen af 3 mio. kr. i 2023. Det forventes dog at merforbruget kan imødekommes på andre områder af udvalgets ordinære drift.
 • Ekstraordinær stor prisstigning på asfalt. Det betyder at den økonomiske ramme i kontrakterne på området forventer et merforbrug i omegnen af 4,3 mio. kr. på anlæg. Der er ikke fundet kompenserende tiltag indenfor området.


2. Velfærdsområderne

 • Det specialiserede voksenområde er fortsat under pres, bl.a. fordi de borgere som overgår fra børneområdet har en højere gennemsnitspris end eksisterende borgere. Dette hæver gennemsnitsprisen og udfordrer budgetforudsætningerne ved Budget 2023. Dette forventes dog modgået af, at der åbner to nye interne tilbud på hhv. §107 og §108 i kommunen som er estimeret til at medføre en besparelse i forhold til brug af private tilbud. Desuden arbejdes der på at udnytte og optimere de eksisterende tilbud i kommunen, således at der kan hjemtages borgere for at benytte pladserne fuldt ud.
 • STU har i 2022 haft tilgang af unge der er visiteret under socialloven, og som derfor indgår i servicerammen. Økonomien her forventes også at være udfordret i 2023.
 • Kommunens hjemmepleje er under pres grundet flere ældre og komplekse borgere. Der arbejdes i 2023 med styring på både visitationen (myndighedsdelen) og udføredelen for at sikre budgetoverholdelse.

Senior & Sundhedsudvalget er løbende blevet orienteret om udviklingen. Endvidere er hjælpemiddelområdet under pres, idet prisen på hjælpemidler er stigende. Dette gælder særligt på køb af ortopædiske, inkontinens og stomiartikler.

 • Der er kapacitetsudfordringer på flere dagtilbud, hvilket kan kræve behov for finansiering af pladsudvidelser. Modsat er der færre børn på specialdagtilbud end budgetlagt, hvorfor området forventes at balancere.
 • På skoleområdet er der færre klasser end der var forudsat i demografiberegningen. Dette modsvares dog af flere elever på efterskoler, hvorfor budgettet forventes at kunne overholdes.

To skoler forventer at komme ud af 2022 med et merforbrug som skal indhentes i 2023 og 2024 ud fra handleplaner som forelægges udvalget i forbindelse med sag om overførsler i april måned.

 • Det specialiserede børneområde er under hårdt pres, men der er igangsat flere tiltag som skal være med til at sikre budgetoverholdelse for området. Der er bl.a. nedsat en taskforce som via intern kontrol skal sikre et mere effektivt ressourceforbrug og råderum.
 • Beskæftigelsesområdet forventer ligeledes at overholde budgettet, dog med udsving inden for de enkelte ydelseskategorier. Kontanthjælp og dagpenge ligger lidt lavere end ved budgettet, mens pensioner forventes at stige en del i forhold til budgettet. Konjunkturudsving kan dog ændre billedet væsentligt i løbet af året.
 • Udgifter til fordrevne fra Ukraine vil medføre en ikke finansieret udgift 2023, idet der kun forventes delvis kompensation på børne- og ungeområdet. Hvad den delvise kompensation dækker over er endnu ikke oplyst fra statslig side. Udover de fuldt ud finansierde udgifter på integrationsområdet, havde Faxe Kommune udgifter for 5,1 mio. kr. på andre områder (serviceramme) i 2022. I 2023 forventes dette forbrug at udgøre i omegnen af 4 mio. kr. som ikke er finansieret.


Samlet set ser vi ind i en situation, hvor der konstaterbart er ufinansierede merudgifter i omegnen af 8 mio. kr. i 2023, som ikke var kendt ved budgetlægningen for 2023, og

som ikke umiddelbart kan findes ved omprioriering inden for de enkelte områder eller udvalg. På grund af den økonomiske situation og den faldende likviditet, indstiller

administrationen at Økonomiudvalget drøfter muligheder for kompenserende tiltag som kan modgå de identificerede udfordringer allerede i indeværende år.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller:

 1. at orienteringen tages til efterretning
 2. at Økonomiudvalget drøfter mulige kompenserende tiltag, som kan modgå de konstaterede budgetudfordringer.Beslutning i Beskæftigelses & Integrationsudvalget den 6. marts 2023, pkt. 14:

Godkendt.


Fraværende: Ingen


Beslutning i Socialudvalget den 6. marts 2023, pkt. 35:

Udsættes.


Fraværende: Ingen.


Beslutning i Senior & Sundhedsudvalget den 8. marts 2023, pkt. 30:

Godkendt.


Fraværende: Jørgen Richardt Nielsen (S) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer(S). Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).


Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 8. marts 2023, pkt. 45:

Taget til efterretning.


Fraværende: Ingen.


Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 9. marts 2023, pkt. 30:

Godkendt.


Fraværende: Thomas S. Olsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).


Beslutning

Økonomiudvalget besluttede, at administrationen laver en beslutningssag til byrådet, hvor der lægges op til en beslutning af administrationens fremlagte forslag.


Økonomiudvalget ser med stor alvor på den fremlagte økonomiske situation og vil følge udviklingen tæt med henblik på at vurdere, om der bliver behov for at indføre yderligere tiltag.


Fraværende:

Christina Birkemose (LØS) deltog i mødet i stedet for Michelle Frese (F).


46. Godkendelse af låneoptagelse 2022

Resume

Faxe Kommune har i 2022 budgetteret med låneoptagelse på 10 mio. kr.


Center for Økonomi har lukket for bogføring på år 2022 og kan konstaterer at 14.703.702 kr. er brugt på energibesparende foranstaltninger samt udgifter til indfrosne betalinger vedr. stigninger i grundskyld for året 2022.

Derudover er der ved udgangen af år 2022 deponeringer på 8.680.291 kr.


Denne sagsfremstilling beskriver, at ved frigivelse af deponeringer på 8.680.291 kr. er der mulighed for at foretage låneoptagelse på 6 mio. kr.


Sagsfremstilling

Budget

Faxe Kommune har i 2022 budgetteret med låneoptagelse på 10 mio. kr. på følgende områder:

 • Energibesparende foranstaltninger på 2 mio. kr.
 • Udskiftning af installationer/lyskilde i kommunen på 2 mio. kr.
 • Indefrosne ejendomsskatter på 6 mio. kr.


Regnskab

Center for Økonomi har lukket for bogføring på år 2022 og har opgjort det låneberettigede beløb for 2022 til 14.703.702 kr. jf. Lånebekendtgørelsen. Beløbet er opgjort på baggrund af følgende låneberettigede udgifter:

 • Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger 2.754.415 kr.
 • Udskiftning af gadelys til LED 2.995.193 kr.
 • Energioptimering kommunale bygninger 4.718.695 kr.
 • Udgifter til indfrosne betalinger vedr. stigninger i grundskyld for året 2022 4.235.399 kr.


Det låneberettigede beløb på 14.703.702 kr. udgør således Faxe Kommunes ledige låneramme for regnskabsåret 2022. I tillæg hertil kan kommunen indenfor den ledige låneramme, nedbringe det deponerede beløb med et beløb svarende til den ledige låneramme jfr. lånebekendtgørelsens § 6 stk. 3, 3


Deponering

Faxe Kommune har ved udgangen af år 2022 deponering på 8.680.291 kr. på følgende områder:

 • Spjellerup skole 640.000 kr.
 • Serviceareal Rådhusvej 2.028.374 kr.
 • § 60 hjælpemiddeldepot 6.011.917 kr.


Center for Økonomi anbefaler frigivelse af deponeringerne på 8.680.291 kr. således at den resterende sum til låneoptagelse er ca. 6 mio. kr.


Der indhentes lånetilbud fra Kommunekredit på 6 mio. kr. med løbetid 25 år.


Pr. 31. december 2022 udgør andelen af fastforrentede lån ca. 78 % af den samlede låneportefølje. Center for Økonomi anbefaler, at lånet optages med fast rente som følge af de finansielle markeders aktuelle store usikkerhed. Optagelsen af lånet foretages i øvrigt jfr. Kommunens finansielle politik.


Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Lånet hjemtages til brug for finansiering af ovennævnte udgifter fratrukket deponering.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at:

 1. deponeringer på 8.680.291 kr. frigives
 2. der gives bemyndigelse til at optage lån på 6 mio. kr.
 3. kommunaldirektør og borgmester bemyndiges til at optage lånet på de mest fordelagtige lånevilkår.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende:

Christina Birkemose (LØS) deltog i mødet i stedet for Michelle Frese (F).


47. Godkendelse af garantistillelse til Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a

Resume

Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a har ansøgt om garantistillelse for lån på 2,2 mio. kr. til finansiering af nødstrømsanlæg, radionetværk og ny pumpe på Flisværket.


På byrådsmøderne den 10. april 2014 og den 10. september 2015 blev der godkendt garantistillelse for lån på 3,6 mio. kr. samt 24 mio. kr. til Faxe Fjernvarmeselskab, til finansiering af etablering af forsyningsledning til Faxe Sundhedscenter samt projekt ”4,5 MW solvarme og 8.000 M3 varmelager.


På byrådsmødet den 13. oktober 2022 blev der godkendt garantistillelse for lån på 3 mio. kr. til finansiering af fjernvarmeunits samt 2,5 mio. kr. til finansiering af udvidelse af området Hertelsvej.


På byrådsmødet den 2. marts 2023 blev der godkendt garantistillelse for lån på 16 mio. kr. til finansiering af projekt for fjernvarmeforsyning af området Egedevej.


Sagsfremstilling

Projektbeskrivelse og baggrund for projektet

Faxe Fjernvarmeselskab ønsker nødstrømsanlæg, radionetværk og ny pumpe på Flisværket for 2,2 mio. kr.


Finansiering af projektet

Faxe Fjernvarmeselskab har modtaget lånetilbud fra Kommunekredit på 2,2 mio. kr. med afdrag over 10 år og med en fast rente på 3,42 %.


Faxe Fjernvarmeselskab vil opnå en rentebesparelse ved at optage lån på baggrund af en kommunal garanti. Rentebesparelsen afhænger af det konkrete lånetilbud, men skønnes til at være i størrelsesorden 1 % p.a.


Beslutningsgrundlag

Byrådet godkendte på mødet den 17. marts 2016, at nedenstående forhold skal lægges til grund for behandling af ansøgning om kommunal garantistillelse:

 • Vedtægter
 • De tre seneste års regnskaber
 • Oplysning om ejerforhold
 • Oplysning om eventuel eksisterende kommunal garanti


Herudover skal det, på baggrund af en konkret vurdering, vurderes om der til sikkerhed for garantistillelsen, skal tages pant i ejendommen. I denne sag skal det besluttes, hvorvidt Faxe Kommune vil give garanti for lån på 2,2 mio. kr. til finansiering af nødstrømsanlæg, radionetværk og ny pumpe på Flisværket.


Vurdering af ansøgningen

Faxe Kommune har tidligere givet garanti for lån til Faxe Fjernvarmeselskab

 • 10. april 2014 for lån på 3,6 mio. kr. til finansiering af etablering af forsyningsledning til Faxe Sundhedscenter
 • 10. september 2015 for lån på 24 mio. kr. til finansiering af projekt ”4,5 MW solvarme og 8.000 M3 varmelager (lånet blev optaget til 19.383.538 kr.)
 • 3. oktober 2022 for lån på 3 mio. kr. til finansiering af fjernvarmeunits samt 2,5 mio. kr. til finansiering af udvidelse af området Hertelsvej.
 • 2. marts 2023 for lån på 16 mio. kr. til finansiering af projekt for fjernvarmeforsyning af området Egedevej.


Beslutter Byrådet at give garanti, vil Faxe Kommune efter en konkret risikovurdering, årligt opkræve en garantiprovision med 0,5% p.a. af den til enhver tid værende restgæld på lånet ultimo året. Grundlaget for beregningen fremgår af vedhæftede notat.


Det forudsættes, at garantien først kan indløses, efter selskabets indbetalinger.


Faxe Fjernvarmeselskab indsender årligt budgetter og regnskaber ligesom takster fremsendes til kommunens godkendelse, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld. Faxe Kommune skal godkende lånoptagning, køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt vedtægtsændringer, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.


Lovgrundlaget er Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelse af garantier m.v., § 3, stk. 1.


Konklusion

Center for Økonomi vurderer på baggrund af de fremsendte regnskaber, at Faxe Fjernvarmeselskabs økonomi kan bære optagelse af lån på 2,2 mio. kr. og indstiller, at der stilles kommunegaranti for lånet. Center for Økonomi vurderer, at der ikke skal optages pant i ejendom eller anlæg som sikkerhed for garantistillelsen, da risikoen for manglende indfrielse af lånet vurderes som lille.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Den kommunale garanti dækker et lån på 2,2 mio. kr. med løbetid på 10 år. Provisionsindtægt vil det første år udgøre 11.000 kr. Garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme, idet varmeproduktion er undtaget iht. lånebekendtgørelsen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at:

1. Faxe Kommune giver garanti for lån til Faxe Fjernvarmeselskab på 2,2 mio. kr.

2. Der opkræves garantiprovision med 0,5 % p.a. af den til enhver tid værende restgæld ultimo året.

3. Der ikke tages pant i ejendom eller anlæg som sikkerhed for garantistillelsen.


Beslutning

Anbefalet.


Fraværende:

Christina Birkemose (LØS) deltog i mødet i stedet for Michelle Frese (F).

René Tuekær (L) var inhabil og deltog ikke i behandling af punktet.48. Beslutning om anvendelse af statslig udgiftsramme til fornyelse af bymidter

Resume

Faxe Kommune har fået andel i den statslige udgiftsramme til fornyelse af bymidter, og med denne sag skal der tages stilling til, hvordan midlerne skal anvendes. Administrationen foreslår en renovering af Lille Torv i Faxe og indledende analyse- og udviklingsarbejde i forhold til biografen i Haslev.


Sagsfremstilling

Staten har i perioden 2022-2027 afsat 180 mio. kr. til fornyelse og forskønnelse af bymidter og placering af lokale velfærdscentre med det formål at gøre bymidterne mere attraktive. Kommuner med byer mellem 4.000 og 20.000 indbyggere har kunnet søge om del i rammen.


Faxe Kommune har ansøgt om del i rammen for 2022, idet kommunen har henholdsvis Faxe by og Haslev by, som opfylder betingelserne. Faxe kommune er blevet tildelt en ramme på 402.223 kr. (bilag 1 og 2). Faxe kommune skal matche beløbet med en egenfinansiering på 40 %, hvilket svarer til 268.149 kr. Bymidterammen kan bruges til projekter, som falder ind under lov om byfornyelse og udvikling af byer, til anvendelse i de afgrænsede bymidter. Rammen skal være disponeret senest den 1. november 2024.


Center for Teknik & Miljø foreslår sammen med Center for Ejendomme og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice, at midlerne bliver anvendt henholdsvis til:

 • Projekt i Faxe by, Renovering af Lille Torv, hvor projektet omfatter udskiftning af asfalt- og brostenbelægning med ny flisebelægning, etablering af belysning og opstilling af nyt byinventar. Projektets økonomi er anslået til 500.000 kr.
 • Indledende analyse- og udviklingsarbejde i forhold til biografen i Haslev for så vidt angår igangsættelse af en indledende undersøgelse af muligheden for at etablere et lokalt velfærdscenter, der udover biograf også kan indeholde tilbud til ældre og andre borgere i form af kulturcenter, kulturskoler og lignende kulturelle tilbud til borgerne.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen fordrer indtægtsbevilling på 402.223 kr., som udgør statstilskuddet. Faxe Kommune skal matche den statslige ramme med 40 % svarende til en egenfinansiering på 268.149 kr.

De kommunale udgifter til projektet foreslås finansieret fra anlægsbudgettet, hvor der er afsat 0,5 mio. kroner til renovering af Lille Torv. De kommunale udgifter vedrørende indledende analyse- og udviklingsarbejde vedrørende biografen i Haslev By foreslås finansieret via forventeligt mindre forbrug på anlægget til Lille Torv.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø, Center for Ejendomme og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller:

 1. at den tildelte statslige ramme til fornyelse af bymidter anvendes henholdsvis til renovering af Lille Torv i Faxe by samt indledende analyse- og udviklingsarbejde vedrørende biografen i Haslev by, og
 2. at den kommunale egenfinansiering finansieres fra anlægsbudgettet, hvor der er afsat 0,5 mio. kr. til renovering af Lille Torv samt at analyse- og udviklingsarbejdet vedrørende biografen i Haslev finansieres via forventeligt mindre forbrug på anlægget til Lille Torv.


Seniorrådets kommentar:

Seniorrådet ser frem til at følge projektet.
Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 8. marts 2023, pkt. 31:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.
Beslutning

Anbefalet.


Fraværende:

Christina Birkemose (LØS) deltog i mødet i stedet for Michelle Frese (F).49. Prisstigninger på asfalt 2023 og 2024 (Lukket)
50. Beslutning om igangsætning af energiforbedringsprojekter og bevillinger

Resume

I denne sag skal byrådet tage stilling til de energiforbedringsprojekter, som Energistyrelsen har givet tilskud til.


Der er givet tilskudstilsagn på 5,36 mio. kr. til projekter på syv ejendomme, som er beregnet til i alt 17,865 mio. kr.


Hvis alle syv projekter bliver besluttet, medfører det, at der udover de 6,05 mio. kr., der er budget til, skal gives en yderligere udgiftsbevilling på 11,815 mio. kr. og en ny indtægtsbevilling på 5,36 mio. kr. til energiforbedringsprojekter. Udgifter til energiforbedringerne kan lånefinansieres.


Sagen her er en genbehandling, idet Økonomiudvalget sendte sagen til Teknik & Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Teknik & Miljøudvalget besluttede på et møde den 6. september 2022 pkt. 144, at Energistyrelsen ansøges om tilskud til energiforbedringer, som er målrettet bygninger med energimærke i intervallet D-G. Det er også muligt at søge tilskud til fredede bygninger, som er undtaget krav om energimærkning. Projekterne kan bestå af ét eller flere energiforbedrende tiltag. Det kan for eksempel være:

 • Konvertering af olie- eller gasfyr til varmepumpe eller fjernvarme.
 • Udskiftning af facadevinduer.
 • Udvendig isolering af ydervæg.


Oversigt over ansøgninger og tilsagn om tilskud. Gennemførelsesfrist er pt. 10. oktober 2023. (også vedlagt som bilag)

Institution

Adresse

Opvarmningsform

Energimærke

Handling

Investering

Besparelse

Simpel tilbagebe-talingstid

Tilskudsbeløb


Gaspris i beregningen

Elpris i beregningen

Årgang på nuværende anlæg

Karise Børnehus

Møllevej 2-4, 4653 Karise

Gas

D

Konverter til varmepumpe

925.000

55.000

16,82

277.500

10,50 kr./m³

1,80 kr./kWt

2012

Tandhjulet

Skolegade 42, 4653 Karise

Gas

D

Konverter til varmepumpe

875.000

60.000

14,58

262.500

10,50 kr./m³

1,80 kr./kWt

2011

Karise Skole. Byg 1,2,3,5

Skolegade 39, 4653 Karise

Gas

D

Konverter til varmepumpe

6.265.000

580.000

10,80

1.879.500

14,00 kr./m³

2,18 kr./kWt

2012

Hylleholt Skole. Ikke hal

Dannebrogsvej 1, 4654 Faxe Ladeplads

Gas

D

Konverter til varmepumpe

6.325.000

402.000

15,73

1.897.500

12,35 kr./m³

1,79 kr./kWt

2004

Bygning 6, sundhedscenter

Præstøvej 78,
4640 Faxe

Fjernvarme

D

Efterisolering ved tag-udskiftning

2.050.000

80.000

25,63

615.000

Ej relevant

Ej relevant

-

Solhøjen

Gl. Strandvej 2, 4640 Faxe

Olie

E

Konverter til varmepumpe

820.000

55.000

14,91

246.000

10,50 kr./m³

1,80 kr./kWt

2011

Valmuen

Valmuevej 2, 4690 Haslev

Gas

D

Konverter til varmepumpe

605.000

30.000

20,17

181.500

10,50 kr./m³

1,80 kr./kWt

2003

Sum

17.865.000

1.262.000


5.359.500
De konkrete besparelser afhænger af fremtidige energipriser.

Allerede afsatte budgetter til energiforbedringer.

Emne

Budget 2023

Energioptimeringer kommunale bygninger

2.000.000

Udskiftning af installationer/lyskilder (bygninger)

2.000.000

Tagudskiftning bygning 6 (driftsbudget)

2.050.000

Sum

6.050.000


Der er nu aktuelt fjernvarmeprojekt for Valmuen. Det indstilles derfor, at Energistyrelsen ansøges om, at tilskuddet til Valmuen ændres til konvertering til fjernvarme i stedet for til varmepumpe.


Solhøjen i Faxe ligger meget tæt på eksisterende fjernvarmeområde. For denne ejendomme indledes dialog med fjernvarmeselskabet med tilkendegivelse af interesse for fjernvarme med henblik på afklaring om tidsperspektiv for fjernvarme på ejendommen. Såfremt der er udsigt til fjernvarme, vil administrationen ansøge Energistyrelsen om at ændre tilskuddet til etablering af fjernvarme i stedet for varmepumpe.


For ejendommene i Karise og Faxe Ladeplads gælder, at de ligger i byer, hvor der ikke er fjernvarme. De ligger dog i byer, der er udpeget til at have potentiale til fjernvarme.

Såfremt der etableres fjernvarme i Karise og/eller Faxe Ladeplads, er det vurderingen, at de kommunalt opsatte luft til vand varmepumper i disse byer kan sættes til salg og sælges for den afskrevne værdi eller mere, alt afhængig af markedssituationen på det på gældende tidspunkt. Som det er nu, er markedssituationen gunstig for salg af varmepumper, idet der pt. er lange leveringstider.

En anden løsning kunne være, at varmepumperne anvendes på andre kommunale ejendomme i byer, hvor der pt. ikke er/kommer andre alternativer til gas, fx Kongsted plejehjem, Førslev plejehjem eller andre relevante ejendomme på det pågældende tidspunkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen har bevillingsmæssig konsekvenser.

Der er behov for yderligere udgiftsbevilling til energiforbedringer på 11.815.000 kr. udover de 6.050.000 kr., der er finansiering til i budgettet.

Der er behov for ny indtægtsbevilling på 5.359.500 kr., som der er givet tilskudstilsagn på fra Energistyrelsen.

Udgifter til energiforbedringer kan lånefinansieres. Udgifterne vil således ikke påvirke kommunens likviditet negativt, idet afdragene på lån forventeligt vil være lavere end den opnåede energibesparelse.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

 1. at der igangsættes energiprojekter på følgende ejendomme, som energistyrelsen har givet tilskudstilsagn til:
  1. Karise Børnehus, Møllevej 2-4, Karise.
  2. Tandhjulet (SFO), Skolegade 42, Karise.
  3. Karise Skole, bygning 1, 2, 3 og 5, Skolegade 39, Karise
  4. Hylleholt Skole, Dannebrogsvej 1, Faxe Ladeplads.
  5. Hvis der udrulles fjernvarme eller anden alternativ varmekilde i Karise og Faxe Ladeplads, tilsluttes de i pkt. 1.1-4 nævnte bygninger til denne.
  6. Bygning 6 Faxe Sundhedscenter, Præstøvej 78, Faxe.
  7. Solhøjen (SFO) Gl. Strandvej 2, Faxe. Inden igangsætning afklares mulighed for konvertering til fjernvarme.
  8. Valmuen (daginstitution), Valmuevej 2, Haslev. Inden igangsætning ansøges Energistyrelsen om at tilskuddet ændres fra konvertering til varmepumpe til fjernvarme.
 2. at der gives yderligere bevilling til energiforbedringer med tilhørende rådighedsbeløb på 11.815.000 kr. til gennemførelse af de energiprojekter, der er opnået tilskud til, og
 3. at der gives ny indtægtsbevilling til modtagelse af tilskud til energiforbedringer fra Energistyrelsen med tilhørende rådighedsbeløb på 5.359.500 kr.
Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 8. marts 2023, pkt. 34:

1.-3. Anbefalet med bemærkning om, at hvis der udrulles fjernvarme eller anden alternativ varmekilde i Karise og Faxe Ladeplads, tilsluttes de i pkt. 1.1-4 nævnte bygninger til denne.


Teknik & Miljøudvalget anbefaler, at administrationen undersøger muligheder for at kombinere energiprojekterne med opsætning af solceller og andre vedvarende energikilder.


Fraværende: Ingen.


Beslutning

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende:

Christina Birkemose (LØS) deltog i mødet i stedet for Michelle Frese (F).51. Beslutning om proces for afvikling af skoleudviklingssamtaler for skoleåret 2022/23

Resume


I sagen fremlægges et format på skoleudviklingssamtaler for skoleåret 2022/23, som et prøveår. Derudover fremlægges en proces for det videre arbejdere med at fastlægge et format på skoleudviklingssamtaler fra skoleåret 2023/24 og frem. Byrådet skal træffe beslutning om begge forhold på baggrund af indstilling fra Børn & Læringsudvalget, jf. styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes folkeskoler.


Sagsfremstilling

Fra skoleåret 2022/23 skal kommunerne ikke længere udarbejde kvalitetsrapporter. I stedet skal der afholdes skoleudviklingssamtaler. Dette følger af "Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen" fra oktober 2021, som folkeskoleforligskredsen indgik. Der skal i Faxe Kommunes træffes en politisk beslutning om de overordnede rammer for gennemførsel af skoleudviklingssamtalerne, hvilket denne sag lægger op til.


Om skoleudviklingssamtaler

Skoleudviklingssamtalerne skal indgå som et element i et samarbejde mellem kommunen og skolen og i den løbende lokale dialog om skolens udvikling. Samtalerne skal pege fremad mod indsatser, der kan skabe udvikling og mulighed for forbedringer på skolen. De lovgivningsmæssige rammer for skoleudviklingssamtaler er:

 • Kommunalbestyrelsen skal afholde en årlig skoleudviklingssamtale med skolens leder
 • Skolelederen har initiativret til at beskrive de udviklings- og indsatsområder, samtalen skal fokusere på
 • Kommunalbestyrelsen supplerer med samtaleemner med afsæt i den strategiske ramme for skolevæsenet
 • Resultaterne fra de obligatoriske test og anden relevant viden inddrages i skoleudviklingssamtalen
 • Samtalen skal følge op på tidligere skoleudviklingssamtaler
 • Samtalen skal berøre status på eventuelle udviklingsplaner og handlingsplaner
 • Skolen skal oplyse om evalueringer af undervisningens kvalitet på skolens hjemmeside


Afholdelse af Skoleudviklingssamtaler skoleåret 2022/23

Administrationen foreslår, at der i indeværende skoleår, som et prøveår, afholdes skoleudviklingssamtaler i forbindelse med Børn & Læringsudvalgets møde den 4. maj 2023 ud fra følgende ramme:

 • Skolerne fremlægger og indgår dialog på skift i tidsrummet 16.30-20.00
 • Alle skolerne bliver i hele tidsrummet, således alle hører alle til inspiration og vidensdeling
  • Skoleleder, evt. suppleret af skolebestyrelsen, indleder med et kort oplæg om, hvad analyse og data har givet anledning til af overvejelser. Heri skal indgå:

   - Status for og konkrete forslag til løsninger og indsatser rettet mod elevernes trivsel og faglige niveau med afsæt i

   data og viden
   - Udpegning og håndtering af udviklings- og indsatsområder generelt
   - Opfølgning på tidligere aftaler og indsatser foretaget i forbindelse med Kvalitetsrapport 2020/21.
   - Dialog og spørgsmål mellem skolen og Børn & Læringsudvalget
 • Der tages referat af skoleudviklingssamtalerne med henblik på offentliggørelse på skolernes hjemmeside


Se bilag 1 for yderligere skrivelse af skoleudviklingssamtaler 2022/23.


Afholdelse af Skoleudviklingssamtaler skoleåret 2023/24 og frem

På baggrund af erfaringer fra indeværende skoleårs skoleudviklingssamtaler, som et prøveår, foreslår administrationen, at

 • Administrationen samler erfaringer fra skoleudviklingssamtaler skoleåret 2022/23 via dialog med skoleledere, skolebestyrelser og Børn & Læringsudvalget
 • Administrationen fremlægger et format på afholdelse af skoleudviklingssamtaler 2023/24 og frem, som Børn & Læringsudvalget godkender august 2023


Se bilag 2 for yderligere beskrivelse af proces for tilrettelæggelse af format på skoleudviklingssamtaler 2023/24 og frem.


Det følger af folkeskolelovens paragraf 40a, at det formelt er kommunalbestyrelsen, der gennemfører skoleudviklingssamtalerne med skolelederen. For at sikre en tæt kobling til det politiske fagudvalg, der i øvrigt beskæftiger sig med skoleområdet, foreslår administrationen, at kompetencen til at gennemføre og fastlægge rammer for skoleudviklingssamtaler delegeres til Børn & Læringsudvalget. Samtidig gøres dette med tanke på, at Børn & Læringsudvalget kan koble skoleudviklingssamtalerne til arbejdet med at oprette det lokale dialogforum om skoleområdet, Sammen om Skolen.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at


 1. Skoleudviklingssamtaler for skoleåret 2022/23 gennemføres som en del af Børn & Læringsudvalgets udvalgsmøde den 4. maj 2023.


 1. Børn & Læringsudvalget fremover gennemfører skoleudviklingssamtaler indenfor den ramme, udvalget
  ønsker at fastlægge på baggrund af erfaringer fra indeværede skoleår og dialog med relevante aktører på skoleområdet.
Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 9. marts 2023, pkt. 27:


Anbefales med den bemærkning, at vikarforbrug og kompetencedækning indgår i et fælles koncept for afrapportering ved skoleudviklingssamtalerne.Thomas S. Olsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).Beslutning

Børn & Læringsudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende:

Christina Birkemose (LØS) deltog i mødet i stedet for Michelle Frese (F).52. Godkendelse af revideret udgave af skriftligt beredskab vedr. overgreb mod børn og unge

Resume

I henhold til servicelovens §19 stk. 4 skal kommunalbestyrelsen udarbejde et skriftligt beredskab - en beredskabsplan - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal revideres efter behov, dog med maksimalt 4 års interval.


I Faxe Kommune blev det første beredskab vedtaget i 2014. Det første beredskab blev udarbejdet på baggrund af et grundigt forarbejde og samarbejde med Socialstyrelsen. I 2018 blev en revideret version vedtaget politisk, og det er således den tredje version, der nu forelægges til politisk behandling. Revideringsarbejdet blev igangsat i efteråret 2022, og da det har været et større arbejde i forhold til redigering og ajourføring på grund af den nye centerstruktur i 2022, forelægges den tredje version i 2023.


Denne reviderede version indeholder opdaterede beskrivelser af forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering samt tegn og reaktioner på overgreb mod børn og unge (bilag 1), da Socialstyrelsen har udgivet en ny vejledning til at udarbejde beredskabet. Rækkefølge på afsnit og layout er også opdateret, ligesom links til diverse oplysningssider også er gennemgået og opdateret.


Byrådet har beslutningskompetencen i denne sag.


Beredskabsplanen skal være tilgængelig på Faxe Kommunes hjemmeside.Sagsfremstilling

Nogle børn og unge udsættes for fysiske, psykiske og seksuelle overgreb. Uanset om overgrebene begås af familiemedlemmer, personer i barnets øvrige netværk eller af fremmede, har handlingerne store konsekvenser for barnet eller den unge. Enhver form for overgreb bringer barnets eller den unges udvikling og sundhed i fare. Det er derfor vigtigt dels at forebygge overgreb, dels at opdage overgreb, så barnet eller den unge kan få kvalificeret hjælp samt dels at handle korrekt.


Faxe Kommune har siden den såkaldte Overgrebspakke (lovændring i serviceloven med fokus på at opspore og reagere i forhold til overgreb mod børn og unge) trådte i kraft haft tæt samarbejde med Socialstyrelsen om beredskabsplanen. Først i forbindelse med udarbejdelse af et beredskab, siden til undervisning af relevante medarbejdere, afholdelse af temadage samt til en evaluering og sidst til gennemlæsning og kommentering på det skriftlige beredskab. Socialstyrelsen har også udarbejdet en vejledende håndbog til kommuner, der reviderer deres beredskabsplan.

Der er desuden udpeget en række nøglepersoner på de områder i Faxe Kommune, der arbejder med børn og unge, som har til opgave at holde sig orienterede om emnet og beredskabet. Denne reviderede version (bilag 1) har derfor været sendt til nøglepersonerne og ledere til kvalificering af indhold og layout.


For denne reviderede version gælder:

 • Opdaterede beskrivelser af forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering samt tegn og reaktioner på overgreb mod børn og unge. Disse afsnit er blevet revideret, da Socialstyrelsen har udgivet en ny vejledning til at udarbejde beredskabet. Afsnittene er derfor tilpasset Socialstyrelsens håndbog. Særligt er forebyggelse uddybet iform af "indre forebyggelse" og eksempelvis er information om negativ social kontrol, digitale og æresrelaterede krænkelser uddybet.
 • I beskrivelse af tegn og reaktioner er ordet "vanrøgt" eksempelvis erstattet med "omsorgssvigt" og "at overvære vold" er tilføjet som en form for overgreb.
 • Afsnit om forældresamarbejde og lovgivning er også uddybet jf. Socialstyrelsens vejledning.
 • Rækkefølge på afsnit og layout er også opdateret, idet Faxe Kommunes kommunikationsafdeling har givet et fagligt bidrag hertil. Den grafiske opsætning af beredskabet er også ændret markant, for at øge læsevenligheden og mulighed for at printe enkelte sider ud.
 • Links til eksempelvis foreninger, informationssider og muligheder for hjælp er også alle blevet afprøvet og opdateret. Desuden er telefonnumre gennemgået og opdateret.


Det er administrationens vurdering, at denne version er revideret og opdateret på alle relevante områder, hvorfor det anbefales, at indstillingen godkendes.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at den reviderede udgave af beredskab godkendes.Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 9. marts 2023, pkt. 26:

Anbefalet med den bemærkning, at det sikres, at beredskabsplanen implementeres hos alle, der arbejder med børn og unge, herunder også i det frivillige arbejde i foreningsliv mv.Thomas S. Olsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).Beslutning

Børn & Læringsudvalgets indstilling anbefalet med den bemærkning, at der i arbejdet med den evt. kommende pårørendepolitik også sikres et beredskab i forhold til de pårørende, der er en del af denne type sager. Samt at MED og relevante råd og bestyrelser involveres i implementeringen/handlinger i forhold til beredskabsplanen.


Fraværende:

Christina Birkemose (LØS) deltog i mødet i stedet for Michelle Frese (F).

53. Orientering om notifikationer til ledere ved ansattes børns 1. og 2. sygedag

Resume

Med denne sag besvarer administrationen spørgsmål stillet på Økonomiudvalgets møde den 22. februar 2023 om, hvorvidt ledere i Faxe Kommune får notifikationer fra KMD Opus, når deres medarbejdere har barns første og anden sygedag.


Sagsfremstilling

Barns første og anden sygedag er ikke en fraværsårsag, der automatisk indgår i registreringen af ansattes sygefravær. Det medfører, at lederen ikke modtager notifikationer (mails) fra KMD Opus ved gentagne perioder af barns sygedag som ved andre fraværsårsager. Dog modtager lederen en samlet generel notifikation, når der i Opus under "Mine opgaver" ligger opgaver, der skal løses. Herunder også registreringer af barns sygedag. Forskellen er, at ved fraværsårsager, der automatisk indgår i registreringen af sygefraværet, der modtager lederen en notifikation på det specifikke fravær, hvilket ikke er tilfældet ved barns sygedag. Derved er det en fraværsårsag, som den enkelte leder pt. skal være ekstra opmærksom på i sin brug af Targit.


Administrationen arbejder på, i forbindelse med udviklingen af Targit, at ansattes forskellige fraværsårsager bliver nemmere at aflæse og overskue i Targit (henad KMD Opus' fraværskort).


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Christina Birkemose (LØS) deltog i mødet i stedet for Michelle Frese (F).


54. Meddelelser

Resume

Punktet er til meddelelser i økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Sager løftet til byrådet fra fagudvalg
Ingen.


Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Christina Birkemose (LØS) spurgte ind til tidsperspektiv i forhold til underbemanding af værestederne.


Christina Birkemose (LØS) spurgte ind til en sag vedrørende ansættelse på Plejecenter.Fraværende:

Christina Birkemose (LØS) deltog i mødet i stedet for Michelle Frese (F).

55. Lukkede meddelelser (Lukket)
56. Digital godkendelse af økonomiudvalgets referat den 14. marts 2023

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark af økonomiudvalgets møde den 14. marts 2023.


Økonomiudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet i slutningen af mødet.

Beslutning

.