Økonomiudvalget - 14-08-2019

Referat
Dato:
Onsdag, 14 august, 2019 - 15:30
Hent som fil:
152. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.


Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Anne Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

153. Godkendelse af revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2018

Sagsfremstilling

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab deltager på mødet ved behandlingen af punktet.


I henhold til styrelseslovens § 45 skal revisionens årsberetning behandles af økonomiudvalg samt godkendes af byråd. Endvidere skal byrådet særskilt godkende det reviderede årsregnskab.

Byrådet og økonomiudvalget behandlede årsregnskabet i april måned 2019.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har fremsendt vedlagte underskrevne Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2018.


Revisionsberetningen indeholder:

 • Konklusion på revisionen af kommunens årsregnskab for 2018
 • Vurdering af kommunens økonomi
 • Revisionsmetodik og -strategi
 • Revision af kommunens interne it-kontroller
 • Revision af årsregnskabet
 • Revision af de sociale regnskaber
 • Fokusrevision
 • Afgivne revisionsberetninger og påtegnede opgørelser
 • Ledelsens regnskabserklæring
 • Revisors erklæring
 • Bilag 1: Beskæftigelsesministeriet
 • Bilag 2: Børne - og socialministeriet
 • Bilag 3: Udlændinge- og integrationsministeriet
 • Bilag 4: Områder med særlige rapporteringskrav
 • Bilag 5: Påtegnede opgørelser og øvrige opgaver

Nedenfor er gengivet BDO's konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2018 og revisionens bemærkninger:


Konklusion på revisionen af kommunens årsregnskab for 2018:

Vi har revideret årsregnskabet for Faxe Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, jf. siderne 7-114 i Årsberetning 2018, der omfatter regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter med følgende hovedtal:

Resultat af ordinær driftsvirksomhed på 94,4 mio. kr.

Resultat af det skattefinansierede område på 47,0 mio. kr.

Aktiver i alt på 1.605,6 mio. kr.

Egenkapital i alt på 829,8 mio. kr.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til byrådet.


Revisionsbemærkninger til årsregnskabet for 2018 der skal behandles af byrådet:

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.


Ligeledes er revisionens løbende beretning nr. 4 - 2018 vedhæftet. Denne beretning har jf. afsnit 2.2 ikke nogen bemærkninger som skal behandles af byrådet jf. mail til byrådet den 11. december 2018.

Lovgrundlag

Styrelseslovens regler.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at:

 1. Revisionsberetning for 2018 godkendes.
 2. Revisionsberetning og byrådets behandling og beslutning, fremsendes til tilsynsmyndigheden.
 3. Det reviderede årsregnskab for 2018 godkendes.
 4. Delberetning nr. 4 - 2018 godkendes.

Beslutning

Anbefales.


Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

154. Temadrøftelse om Haslev posthus

Sagsfremstilling

Faxe Kommune købte posthuset i Haslev i 2017 med det formål at omdanne arealet til en ny busterminal. Busterminalen er under projektering, og anlægget forventes påbegyndt oktober 2019. Anvendelsen af posthusarealet i fremtiden har betydning for tidsplanen for busterminalen, koblingen til stationen og eventuel senere anlæg af tunnel under banen, ligesom det har betydning for det byrum, der kan skabes på stationspladsen. Hovedmålene er en optimal og sikker afvikling af trafikken med afsæt i elektrificeringen af banen og den forventede befolkningsvækst, der kræver optimeret infrastruktur. Og at skabe en stationsplads, der passer til Haslevs arkitektoniske sammenhænge, og som understøtter Haslev som et attraktivt bosætnings- og handelsmiljø.

Kommunen har ikke selv behov for bygningsmassen, hvorfor den bevaringsværdige del af posthuset med tilhørende areal har været udbudt til salg af flere omgange. Der er indkommet enkelte bud med ønsker om omdannelse til boligformål. Der stilles dog flere betingelser om kloaktilslutninger, ingen forurening, støjforhold med videre. De økonomiske bud har vist sig ikke at kunne forsvares set i relation til den udgift kommunen har haft til erhvervelse af posthusarealet. Endelig vil et salg til private rumme en risiko for manglende renovering og vedligeholdelse af bygningen, som kan føre til at den vil stå og forfalde på et meget centralt sted i Haslev midtby.

Der er derfor behov for at drøfte strategi for bygningen/arealet med henblik på en afklaring, så tidsplanen for den igangværende projektering og anlæg af den nye busterminal kan fastholdes.

Projektet for busterminalen er støttet af Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen. Bevillingen blev givet i 2017, og blandt andet på grund af behovet for afklaringer omkring salget af posthuset er der flere gange bedt om fristforlængelse for gennemførelsen af terminalprojektet. 

Sagens dilemmaer er afsættet for sagen og temadrøftelsen. Målet er, at der kan træffes beslutning om posthusbygningens fremtid og anvendelse, samtidig med at den udarbejdede tidsplan for anlæg af busterminalen kan fastholdes. Nedenfor skitseres to scenarier, som oplæg til temadrøftelsen:

Scenarie 1: Nyt bilfrit byrum på Stationspladsen
Faxe Kommune har gennem flere år arbejdet aktivt på at få den kommunale bygningsmasse trimmet og få bygninger, der ikke skal anvendes, solgt eller nedrevet. Målet har været - og er fortsat - at sikre lave driftsudgifter på den nødvendige bygningsmasse således, at kommunens driftsbudget primært går til den kommunale kerneservice.

Det har ikke været muligt at finde et privat projekt med en valid forretningsplan. Det kunne tale for, at der nu træffes beslutning om en anden anvendelse af området, som kan blive til gavn for byen nu og i fremtiden. Et af de vigtige mål med projektet er at sikre de mest optimale skift mellem trafikformerne. Ved en fjernelse af hele bygningsmassen bliver overgangen fra tog, bus og cykel visuelt mere tydelig. Der kunne for eksempel indarbejdes en mere dynamisk gang- og cykelforbindelse fra Jernbanegade over stationspladsen til overgangen over skinnerne, ligesom der vil kunne disponeres rigeligt areal til en eventuel senere tunnelløsning.

Byrums- og bylivsmæssigt vil der ved en nedrivning af hele posthusbebyggelsen opstå et behov for at gentænke strategien for hele stationspladsen. Hvis hele bebyggelsen fjernes, opstår der et nyt stort byrum, som skal indrettes, så det understøtter det fine bymiljø i Haslev midtby. Der bliver et nyt bilfrit areal, der vil kunne blive en aktiv zone for byens borgere. Denne løsning vil kræve en arkitektonisk og byrumsmæssig bearbejdning med de virkemidler, der er til rådighed, når et nyt byrum skal skabes: Vægge, møblering, belysning, legeredskaber, beplantning, kunst med mere.

Erfaringerne fra gennemførelsen af områdefornyelsen i Haslev midtby taler for at inddrage borgerne/brugerne af stationspladsen og af Haslevs midtby i indretningen af en ny aktivitetszone på stationspladsen. For hvad er det, brugerne af stationen og midtbyen, savner i deres dagligdag? Stationspladsen er jo på mange måder et transitrum. Skal det bearbejdes, så der bliver rolige opholdsrum, til når man venter på bus og tog, eller skal der være en café med offentligt toilet, eller skal rummet snarere indrettes som et aktivt byrum - og for hvilke aldersgrupper?

Forslag til proces
Tidsplanen for anlægget af busterminalen justeres med det absolut nødvendige således, at busterminalen fortsat kan anlægges i perioden ultimo 2019 - primo 2020.

Nedrivningen af posthuset skal i høring efter reglerne i planloven. Denne proces kan koordineres med en invitation til borgerinddragelse omkring indretningen af den nye bilfrie aktivitetszone på stationspladsen. I forbindelse med områdefornyelsen bliver inddragelsesprocessen faciliteret af rådgiver med en opstartsworkshop indeholdende idégenerering. Herefter bearbejder rådgiver borgernes idéer, og på workshop 2 bliver rådgivers skitseforslag fremlagt til drøftelse før, der bliver truffet beslutning om den endelige udformning af de nye byrum.  

En mulig tidsplan for denne del af processen kan være opstart 1. september 2019, workshop 1 medio september, herefter udarbejdelse af skitseprojekt og workshop 2 ved udgangen af oktober og politisk godkendelse i november/december 2019. Gennemførelsen af borgerinddragelsen og udarbejdelse af skitseprojekt for det nye bilfrie byrum på Stationspladsen vil kræve ekstern konsulentbistand.  


Scenarie 2: Nyt liv i posthuset

Posthuset er sammen med stationsområdets øvrige funktionsbygninger (station, jernbanehotel med teatersal, ting- og arresthus med mere) et element i fortællingen om stationsbyen Haslev. Uanset, at flere af de ældre funktionsbygninger i dag er omdannet til andre formål kan stationsbyhistorien aflæses i bymiljøet.


Posthuset har en vigtig byrumsmæssig funktion som rumopdeler mod den nye busterminal. Ved bevaring af bygningen bliver der et nyt roligt byrum med opholdskvaliteter i området mellem posthuset og stationsbygningen. Gennem arbejdet med skitseprojektet er der taget højde for areal til en eventuel senere tunnel under banen.


Bygningen ligger centralt ved station og hovedgadens handelsmiljø i Haslev. Spørgsmålet er, om der ved at samle fælles kræfter kan findes nyt liv til posthuset, der er et alternativ til indretning af boliger. Bygningen har en præsentabel og domisil-lignende karakter, som kunne være interessant for visse typer af virksomheder. Med åbningen af Skovtårnet er der kommet nyt fokus på turismen. En mulighed kan være, at samle flere interessenter omkring en omdannelse af huset til en slags Airbnb, en filial af vandrerhjemmet i Faxe, et samarbejde med lokale turismeaktører og Visit Sydsjælland-Møn, et nøglehus med udlevering ved Skovtårnet, samarbejde med Haslev Handelsstandsforening og andre lokale virksomheder. Dette kan afsøges gennem et forprojekt med det mål, at finde ud af, om den rette forretningsplan til at søge fondsmidler, kan etableres.

Forslag til proces
Der gennemføres et forprojekt, hvor idéer indkaldes, og en fremtidig driftsorganisation søges etableret. Forprojektet kan føre til et konkret projekt for ombygning af bygningen til de nye formål, der herefter kan søges fondsstøtte til. Målet med forprojekt vil være, at indkredse nye anvendelsesmuligheder, som både er relevante for Haslev by, og som kan bidrage til en efterfølgende driftsøkonomi for bygningen.

En mulig tidsplan for denne del af processen kan være opstart 1. september 2019, workshop 1 medio september, herefter udarbejdelse af forretningsplan/stiftelse af en forening eller fond for "Nyt liv i posthuset", efterfulgt af udarbejdelse af kommisorium og vedtægter og endelig forretningsplan. Med politisk behandling i november/december 2019.


Gennemførelsen af forprojekt og udarbejdelse af forretningsplan vil kræve ekstern konsulentbistand.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ekstern facilitering af scenarie 1 eller 2 vurderes at koste ca. 200.000 kr.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at der foretages en temadrøftelse.

Beslutning

Godkendt.


Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

155. Økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 2019

Sagsfremstilling


Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 2019


Likviditet

Tabel 1. Likviditet opgjort ultimo måned (i mio. kr.):


jul. 2018

aug. 2018

sep. 2018

okt. 2018

nov. 2018

dec. 2018

jan. 2019

feb. 2019

mar. 2019

apr. 2019

maj 2019

jun. 2019

jul. 2019

3 mdr.

145,0

138,2

140,7

155,0

155,4

130,9

95,1

78,7

91,1

116,9

118,6

108,9

83,2

12 mdr.

141,7

143,2

144,1

145,1

145,5

143,1

138,4

135,4

130,6

128,1

122,9

118,1

112,5


Ultimo juli kan kommunens 3 mdrs. likviditet opgøres til 83,2 mio. kr. Det er et fald på 35,4 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo maj. I samme periode i 2018 faldt 3 mdrs. likviditeten med 23,3 mio. kr.
3 mdrs. likviditeten udviser et fald på 61,8 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo juli 2018.


12 mdrs. likviditeten viser et fald 10,4 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo maj 2019 og et fald på 29,2 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo juli 2018.

Følgende særlige bevægelser på kassebeholdningen, har væsentlig indflydelse på likviditetsniveauet:


Faldet i 3 mdrs. likviditeten kan hovedsagelig tilskrives, at 12-dels afregningen fra staten primo juli er væsentlig lavere end øvrige måneder, da der bl.a. afregnes for Faxe Kommunes elever på privat- og efterskoler (38,7 mio. kr., brutto – dækkende hele året. I 2018 blev der afregnet 38,6 mio. kr.).
Det skal anføres, at i samme periode i 2018 var der modsatrettet en indtægt på 3,5 mio. for salg af Troelstrupgård.

Fortsat gældende er at betalingen til SEAS/NVE (47,2 mio. kr.) i december 2018 medfører at det generelle niveau på 3 mdrs. likviditeten er lavere end sidste år, ligesom niveauet på 12 mdrs. likviditeten generelt er faldende over året.

En anden medvirkende årsag til det lavere likviditetsniveau ultimo juli 2019 i forhold til sidste år er, at det samlede forbrug (drift og anlæg – netto i løbende priser) i år ligger 65,3 mio. højere.


Drift


Tabel 2: Budget-forbrug ultimo måned (i kr. 1.000)

Vejledende forbrugsprocent:

58,3


Budget

Forbrug

Forbrugs-procent

Afvigelse fra vejl.


Teknik & Miljøudvalget

144.673

71.739

49,6

-8,7


Plan & Kulturudvalget

49.209

29.738

60,4

2,1

*)

Økonomiudvalget

273.044

150.467

55,1

-3,2


Senior & Sundhedsudvalget

480.410

274.781

57,2

-1,1


Beskæftigelses & Integrationsudvalget

520.282

304.007

58,4

0,1


Socialudvalget

297.625

183.166

61,5

3,2

*)

Børn & Læringsudvalget

431.773

280.095

64,9

6,6

*)

Faxe Kommune i alt

2.197.017

1.293.991

58,9

0,6


 Forbrug 2018: 1.237,1 mio. kr.
*): Se bemærkninger/specifikationer i bilag 1, afsnit 2 under grafikken for respektive udvalg.
Kun udvalg der ligger 1 procentpoint eller mere over den vejledende, er specificeret.


Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ligger pr. ultimo juli på 58,9 % svarende til 0,6 procentpoint over den vejledende gennemsnitlige forbrugsprocent. Den tilsvarende periodiske procent for 2018 var 57,9 og for 2017 55,8.

Anlæg

Forbruget pr. ultimo juli (netto - løbende priser):


2018: 12,2 mio. kr. (Udgifter: 18,5 mio. kr., indtægter: 6,3 mio. kr.).

2019: 20,5 mio. kr. (Udgifter: 22,7 mio. kr., indtægter: 2,2 mio. kr.).


Bemærk:

 • Grafikken i bilag 1, afsnit 3 viser – af overskuelighedsmæssige hensyn – kun anlægsprojekter med et rådighedsbeløb (budget) og/eller forbrug i 2019 på mere end 1.000.000 kr.
 • Senior & Sundhedsudvalget, Beskæftigelses & Integrationsudvalget og Børn & Læringsudvalget har p.t. ingen anlægsprojekter med forbrug/ rådighedsbeløb i 2019.

Bilag 1:

 • Afsnit 1 - likviditet
 • Afsnit 2 - drift
 • Afsnit 3 - anlæg

Bilag 2:

 • Restancer

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.


Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

156. Aktiv- passivportefølje 2. kvartal 2019

Sagsfremstilling


Nordea Markets har fremsendt afkastrapport for 2. kvartal 2019, medens Økonomiafdelingen har udarbejdet oversigt over gældsporteføljen pr. 30/6-2019.

Se sagsfremstillingen samt de vedhæftede bilag til sagen.


Aktivportefølje


Markedsværdien udgør ultimo juni måned 2019 i alt 172,3 mio. kr.


Værdipapirer (kursværdi)

3. kvartal 2018

4. kvartal 2018

1. kvartal 2019

2. kvartal 2019

Markedsværdi ultimo I alt

173,9 mio. kr.

171,6 mio. kr.

172,5 mio. kr.

172,3 mio. kr.

Periodekast

0,38 %

-1,0 %

1,48 %

1,83 %


Nordeas afkastrapport viser fordelingen som:

 • Obligationsandel (90 % af porteføljen) afkast 0,29 %
 • Aktieandel (10 % af porteføljen) afkast 17,51 %

Fordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik.

Tilpasning af aktivporteføljen

Pr. 1. juli 2019 er udtrukket ca. 41 mio. kr. af kommunens obligationsportefølje.

Efter anbefaling fra Nordea Invest er beløbet geninvesteret i obligationer i serien Nykredit 1,5% med udløb 1. okt. 2050.

Investeringen bevirker en øget varighed på den samlede obligationsportefølje samt et forventet positivt afkast.

Samtidig har Nordea anbefalet at sælge obligationsbeholdningen i serien Nykredit 5,5 med udløb 1. juli 2022 for ca. 25 mio. kr. fra den nuværende portefølje. Beløbet geninvesteres ved en ligelig fordeling på den eksisterende obligationsportefølje.

Ændringen vil først få virkning i kvartalsrapporten for 3. kvartal 2019.

Passivportefølje

Den samlede restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør ultimo juni måned 2019 i alt 249,5 mio. kr.

Lån (nominel)

3. kvartal 2018

4. kvartal 2018

1. kvartal 2019

2. kvartal 2019

Lån eksklusiv ældreboliger

261,5

258,7

253,7

249,5

Rentefordeling:

Fast rente

77 %

76 %

77 %

77 %

Variabel rente

23 %

24 %

23 %

23 %

Valutafordeling:

Gæld i DKK

100 %

100 %

100 %

100 %


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at opgørelserne over aktiv- og passivporteføljen for 2. kvartal 2019 tages til efterretning. 

Beslutning

Godkendt.


Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

157. Godkendelse af ændret tidsplan for budget 2020-2023

Sagsfremstilling

Social og Indenrigsministeriet har udsat fristen for godkendelse af budgettet fra den 15. oktober til den 5. november 2019.

Forventningen er fra ministeriets side, at forhandlingerne med KL vil ske i slutningen af august, samt at det bliver godkendt i september i Finansudvalget.

Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til en ændret tidsplan for budgetlægningen 2020–2023, samt et alternativ:

 • Forslag, der forudsætter, at indholdet af aftalen med KL kendes primo september.
 • Alternativ, der kan afvente til medio/ultimo september med en aftale, men det bliver en meget presset plan for de politiske møder med de ordinære og ekstraordinære møder.

Forslag:

2. september

Budgettemadag – Byrådet

Ekstraordinært

4. september

1. budgetbehandling i Økonomiudvalget

Planlagt møde

12. september

1. budgetbehandling i Byrådet

Planlagt møde

16. september

Borgermøde

Ekstraordinært

19. september

1. budgetforhandlingsdag

Ekstraordinært

26. september

2. budgetforhandlingsdag

Ekstraordinært

3. oktober

3. budgetforhandlingsdag

Ekstraordinært

7. oktober

Frist for de politiske gruppers aflevering af forslag til budget


7. – 9. oktober

Takstbehandling i fagudvalgene

Ekstraordinært

23. oktober

2. budgetbehandling i Økonomiudvalget

Ekstraordinært

31. oktober

2. budgetbehandling i Byrådet

Ekstraordinært


Alternativ:

16. september

Budgettemadag – Byrådet

Ekstraordinært

18. september

1. budgetbehandling i Økonomiudvalget

Ekstraordinært

26. september

1. budgetbehandling i Byrådet

Ekstraordinært

30. september

1. budgetforhandlingsdag

Ekstraordinært

1. oktober

Borgermøde

Ekstraordinært

7. oktober

2. budgetforhandlingsdag

Ekstraordinært

9. oktober

3. budgetforhandlingsdag

Ekstraordinært

11. oktober

Frist for de politiske gruppers aflevering af forslag til budget


21. - 23. oktober

Takstbehandling i fagudvalgene

Ekstraordinært

24. oktober

2. budgetbehandling i Økonomiudvalget

Ekstraordinært

31. oktober

2. budgetbehandling i Byrådet

Ekstraordinært


Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at den ændrede tidsplan godkendes, med den tilføjelse at alternativet iværksættes, såfremt der ikke er indgået en aftale inden budgettemadagen den 2. september.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler den alternative tidsplan overfor byrådet.


Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

158. Orientering om arbejdsmiljøberetningens bekymringer og indsatser

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgsmødet den 13. maj 2019 blev Arbejdsmiljøberetningen for 2018 behandlet og på denne baggrund fremkom der et ønske om en særskilt sag på et kommende møde, der centervis beskriver følgende:

 1. Bekymringer på arbejdsmiljøområdet
 2. Indsatser på arbejdsmiljøområdet

Overordnet arbejdsmiljøberetning

Den overordnede arbejdsmiljøberetning på tværs af organisationen viser, at i forhold til det psykiske arbejdsmiljø/trivslen er det nedenstående fem temaer, der har størst betydning i forhold til negativ påvirkning af arbejdsmiljøet:

 • Sygemeldinger
 • Tid og ressourcer til at varetage kerneopgaven
 • Tid og ressourcer til at gøre en ekstra indsats
 • Perioder med mere arbejdspres end andre (mange deadlines)
 • Afskedigelser eller opsigelser

I forhold til det fysiske arbejdsmiljø er der tale om følgende to temaer, som har størst negativ påvirkning på arbejdsmiljøet:

 • Indeklima (belysning, lugt, temperaturer, osv.)
 • Støj og uro

De fælles udfordringer på arbejdsmiljøområdet mødes med fælles indsatser. Det drejer sig om følgende:

 • Nærværsprojektet
 • Indeklima samt støj og uro
 • Arbejdspladsvurdering og trivselsevaluering 2019
 • Faxe i Fællesskab

Centrenes samt direktionssekretariatets supplerende vurdering af bekymringer og indsatser på arbejdsmiljøområdet

Center for HR, Økonomi & IT har via centercheferne, samt lederen af direktionssekretariatet indhentet supplerende oplysninger om bekymringer og indsatser på arbejdsmiljøområdet på centerniveau. Et samlet overblik af dette fremgår af bilag 1.

 

Som det fremgår af bilaget, og dermed af tilbagemeldingerne fra centrene samt direktionssekretariatet, er de udfordringer der beskrives i tråd med den overordnede arbejdsmiljøberetning for Faxe Kommune i 2018. Dog suppleres de med yderligere to bekymringer, nemlig:


 • Den lange budgetproces, med offentliggjorte budgetforslag som peger på reduceringer, både på medarbejderantal og i serviceniveau, skaber utryghed.
 • Et stigende problem med at medarbejdere bliver hængt ud på de sociale medier

De to sidste bekymringer kræver et stort ledelsesmæssigt fokus, hvor lederen lytter til medarbejderne i forhold til deres bekymringer og undervejs hjælper dem med at sætte tingene i perspektiv. Det er vigtigt, at lederen hjælper medarbejderne videre i forhold til deres bekymringer.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

159. Sygefraværsstatistik 1. halvår 2019 samt rapport over langtidsfriske 1. halvår 2019

Sagsfremstilling

Sygefraværsstatistikken for 1. halvår 2019


Sygefraværet i alt for alle medarbejdere i Faxe Kommune er steget med 0,49 % -point i forhold til 1. halvår 2018. Pr. 1. kvartal 2019 var sygefraværet steget med 0,57 % -point mod 1. kvartal 2018


Ordinært ansattes sygefravær er steget - både kort- og langtidsfravær - med henholdsvis 0,24 % -point og 0,35 % -point.


Medarbejdere på særlige ansættelsesvilkår har både haft mindre kort- og langtidsfravær - et fald på henholdsvis 0,52 % -point og 2,19 % -point.


De 10 institutioner/afdelinger, som har haft det største fald eller den største stigning i sygefraværet, fremgår af bilag, ligesom sygefraværsstatistikken er vedhæftet.


Rapport over langtidsfriske for årene 2013 -1. halvår 2019


Det skal bemærkes, at fravær og antal ansatte i 2019 er for et halvt år, hvorimod de øvrige år indeholder fravær og antal ansatte for hele året.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

 • at sygefraværsstatistikken for 1. halvår 2019 tages til efterretning, og
 • at rapporten over langtidsfriske for årene 2013 - 1. halvår 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

160. Godkendelse af mål og handlingsplan for den overordnede digitaliseringsindsats

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2019-2022 har byrådet afsat midler til at styrke digitaliseringsindsatsen i Faxe Kommune. På baggrund heraf har administrationen, med bistand fra Deloitte, udarbejdet udkast til mål for digitaliseringsindsatsen og en handlingsplan for, hvordan disse mål omsættes i praksis. Udkast til mål og handlingsplan for digitaliseringsindsatsen blev præsenteret for byrådet på en temadrøftelse den 20. juni 2019.


Bag arbejdet med mål og handlingsplan ligger ønsket om, at:

 • Skabe bedre sammenhænge og synergier mellem de digitale løsninger, der anvendes i dag.
 • Afdække og vurdere hvilke typer af ny teknologi, der vil være velegnede til at effektivisere og løfte opgaveløsningen indenfor service- og borgerbetjening.
 • Vurdere og sikre, at kommunens IT-infrastruktur lever op til de afledte behov og samtidigt fungerer godt og sikkert.

Ambitionen er, at vi skal bevæge os i retning af øget digital modenhed i kultur, organisering og fremgangsmåder, og at dette skal ske i et fornuftigt tempo, ud fra mantraet om, at vi interesserer os for og er klar til ny teknologi og lader andre kommuner inspirere os. Indsatsen skal bygge på sund fornuft og på teknologier, der er modne og afprøvede.


Digitaliseringsmål

Det overordnede formål med at styrke digitaliseringen er at videreudvikle kommunen i forhold til effektivt at udføre kerneopgaver for borgerne. Herudfra er der opstillet følgende 4 mål for digitaliseringsindsatsen:


 1. Vi har fokus på borgeren - vi prioriterer de digitaliseringsindsatser, der bedst bidrager til, at vi i højere grad kan fokusere på vores faglige kerneopgaver for borgerne, i stedet for at bruge tid på unødvendig administration.
 2. Vi udvikler digitale kompetencer - vi prioriterer de digitaliseringsindsatser, der styrker vores og borgernes kompetencer, så vi i højere grad udvikler et digitalt mindset, i stedet for at tænke analogt.
 3. Vi effektiviserer arbejdsgange og frigør ressourcer - vi prioriterer de digitaliseringsindsatser, der gør os mere effektive i det daglige arbejde, fx ved at digitalisere manuelle arbejdsgange, integrere it-systemer, registrere og anvende informationer.
 4. Vi udvikler og vedligeholder en velegnet it-infrastruktur - vi prioriterer indsatser, der udvikler og vedligeholder en robust, sikker og skalerbar teknisk infrastruktur, der effektivt understøtter vores faglige og administrative behov og løsninger, og som er gearet til at håndtere de teknologier, vi bruger i hverdagen.

Handlingsplan

Administrationen har kortlagt en række digitaliseringsmuligheder, der er relevante for Faxe Kommune at arbejde videre med. Ud af disse er 9 udvalgt og prioriteret i forhold til digitaliseringsmålene:


1. prioritet

 • Bedre integration mellem systemer
 • Bedre ledelsesinformation via KOMLIS
 • Effektiviseret anvendelse af ESDH-system

2. prioritet

 • Digitalisering af økonomistyring
 • Chatbot som indgang til kommunen
 • RPA (Robotic Process Automation) til automatisering af rutineprægede arbejdsgange

3. prioritet

 • Optimeret telefonsystem
 • Ny samarbejdsmodel mellem centre og IT
 • Fast projektmodel for digitalisering

IT-infrastrukturen

Deloitte har gennemført en modenhedsvurdering af den nuværende IT-infrastruktur. Hovedlinjerne peger på, at den eksisterende infrastruktur er driftsstabil og struktureret således, at nye teknologier kan håndteres og understøttes. Samtidigt peger vurderingen på en række områder, hvor der bør fastlægges ambitionsniveau og handlemuligheder. Det vedrører blandt andet rammer for samarbejdet mellem it-afdeling og organisation, stor sårbarhed i it-afdelingen, hvor central viden er samlet hos få medarbejdere, og muligheder i tættere tværkommunalt samarbejde.


Målene og forslag til omsættelse af disse til praksis fremgår af udkast til handlingsplan med tilhørende appendix, der er vedlagt som bilag.


Den videre proces

Det overordnede ansvar for styrkelse af digitaliseringsindsatsen forankres i Direktionen. Det ledelsesmæssige ansvar for programgovernance, herunder portefølje- og ressourcestyring, placeres i Direktionssekretariatet. Styring og koordinering af konkrete tiltag i forhold til styrkelse af digitaliseringsindsatsen drøftes løbende i Chefforum, som også løbende vurderer behovet for iværksættelse af nye tiltag med tværorganisatorisk sigte, men besluttes i Direktionen.


I efteråret 2019 gennemføres foranalyser for de 3 først-prioriterede digitaliseringsmuligheder. I foranalyserne indgår vurdering af investeringsbehov og potentielle gevinster. Herefter iværksættes de konkrete tiltag.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller,

 • at de 4 opstillede digitaliseringsmål godkendes, og
 • at udkast til handlingsplan for digitaliseringsindsatsen godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at kommunens hjemmeside optimeres, som en del af handleplanens 1. prioritet, herunder at der bliver lavet en "arkivversion" af den tidligere hjemmeside, der bliver tilgængelig men ikke opdateres.


Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

161. Status på arbejdet med databeskyttelse

Sagsfremstilling

Med Databeskyttelsesforordningen blev der indført en lang række nye og komplicerede arbejdsopgaver, herunder store dokumentationskrav til alle processer, der involverer behandling af personoplysningerne. Mange af de nye opgaver kan ikke løses uden input fra vores leverandører, hvilket forsinker afslutning af processerne og igangsætning af nye implementeringsopgaver.

Vi begyndte at implementere de nye krav i 1. kvartal 2018. Databeskyttelsesrådgiveren har deltaget i hele implementeringsprocessen og har i samarbejde med ledelsen planlagt opgaverne med udgangspunkt i, at det er vigtigt, at alle medarbejdere betragter databeskyttelse som en del af sin kerneopgave.

Samtidig har vi haft fokus på, at alle medarbejdere skal føle sig trygge ved at kontakte ledelsen og Databeskyttelsesrådgiveren med spørgsmål om databeskyttelse – særligt i forbindelse med mistanke om et sikkerhedsbrud.

Derfor er der gjort en stor indsats for at tilpasse implementeringsprocesserne bedst muligt til vores daglige drift og tænke læring ind i processerne.

Det er Databeskyttelsesrådgiverens vurdering, at vi er lykkedes godt med at skabe det rigtige fokus for det fortsatte arbejde med databeskyttelse – både i forhold til fortsat at yde den ekstra indsats det kræver at løse de nye opgaver første gang og i forhold til at sikre den efterfølgende drift og vedligeholdelse af bl.a. de store dokumentationskrav.

Databeskyttelsesrådgiveren understøtter arbejdet med at fastholde fokus i hverdagen ved at deltage månedligt i de enkelte centres ledermøder for at sikre en tæt dialog mellem ledelsen og medarbejderne.

Databeskyttelsesrådgiveren understøtter deres arbejde ved at give sparring på indhold, metoder og processer – f.eks. i forbindelse med udfærdigelse og implementering af nye retningslinjer og procedurer.

I den daglige sparring betragter databeskyttelsesrådgiveren det som sin vigtigste opgave at samarbejde med organisationen om at implementere databeskyttelse som en naturlig del af vores kerneopgave.

Som eksempel herpå, kan nævnes databeskyttelsesrådgiverens dialog med fagområderne om, hvordan de kan løse netop deres opgaver i andre systemer end Outlook. Dialogen er vigtig for at forebygge sikkerhedsbrud.

Databeskyttelsesrådgiveren har i perioden 25/5 2018 – 31/7 2019 indberettet 94 sikkerhedsbrud til Datatilsynet.

64 af sikkerhedsbrudene er sket ved brug af Outlook. En stor del af disse fejl kan undgås ved at løse arbejdsopgaverne ved brug af et fagsystem i stedet for brug af Outlook.

52 af sikkerhedsbrudene skyldes sagsbehandlingsfejl, hvor der er sendt materiale til en forkert person. Disse fejl er svære at forebygge 100 %.

Datatilsynet har på nuværende tidspunkt truffet afgørelse i 12 sager og har ikke udtalt kritik af Faxe Kommune.

Lovgrundlag

Databeskyttelsesforordningen.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

162. Status på implementering af ledelsesinformation

Sagsfremstilling

I denne sag præsenteres de to vigtigste ledelsesinformationssystemer (LIS) og der gives status for den tekniske og forretningsmæssige implementering.

Ledelsesinformationssystemer er systemer, som kan bearbejde og præsentere data, som vedrører budget, forbrug og aktiviteter. Der skal lægges en betydelig arbejdsindsats i at udvikle ledelsesinformation, men når først rapporter er udviklet udgør LIS også automatisering af arbejdsgange. LIS skal, når det er udviklet og implementeret, forbedre beslutningsgrundlaget.

Vi har indkøbt to ledelsesinformationssystemer – KOMLIS og Cura BI - fordi de to systemer kan noget forskelligt. KOMLIS skal anvendes til blandt andet forbedret præsentation af fraværsdata. Cura BI skal anvendes til dataudtræk indenfor sundhed, pleje og på det sociale område.

Der skelnes altid mellem teknisk og forretningsmæssig implementering af systemer. Teknisk implementering betyder, i forhold til et ledelsesinformationssystem, at det kan fungere korrrekt sammen med de fagsystemer, som systemet skal spille sammen med og at de data der præsenteres i systemet er korrekte. Forretningsmæssig implementering handler om brug af systemet. Er der udviklet de nødvendige rapporter og bruges rapporterne ude i organisationen til et understøtte beslutninger. Den forretningsmæssige implementering er lang, fordi den handler om at ændre arbejdsrutiner og kultur. Man skal lære at læse og fortolke de forskellige rapporter og omsætte den nye viden, så den indgår i et beslutningsgrundlag.

Teknisk implementering

Teknisk implementering af Cura BI er afsluttet.

Teknisk implementering af KOMLIS forventes afsluttet ved udgangen af september. 

Forretningsmæssig implementering

Forretningsmæssig implementering af Cura BI, starter fra september. Vi forventer, at de vigtigste rapporter er udviklet primo september, og dermed er der bedre styringsgrundlag i sundhed og pleje. Herefter skal medarbejderne lære at læse og bruge rapporterne.

For Cura BI på social området forventer vi først at de første rapporter er udviklet i starten af 2020. Herefter er der en stor opgave med at få organisationen til at anvende rapporterne.

Fraværsrapporter i KOMLIS planlægges udviklet i løbet af det næste halve år, således at de kan bruges af ledere og medarbejdere primo 2020.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

163. Orientering om opkrævning af deltagerbetaling ved byrådsmedlemmers afbud til kursusdeltagelse

Sagsfremstilling

Administrationen har efter anmodning undersøgt mulighederne for at opkræve kursusbetaling fra byrådsmedlemmer, som melder fra til et kursus/konference eller lignende efter bindende tilmelding.


Der kan ikke findes lovhjemmel i styrelsesloven til at opkræve deltagerbetaling ved afbud.


Det at opkræve penge af et byrådsmedlem på grund af kursusafmelding er at sidestille med en sanktion, og for at kommunen kan udføre en sanktion skal der være lovhjemmel. Hvis byrådet skulle beslutte, at administrationen skal opkræve deltagerbetaling ved kursusafmelding, kan kommunen opkræve men ikke inddrive beløbet.


Når administrationen modtager et byrådsmedlems afbud til et kursus/konference eller lignende, hvor muligheden for at afbestille deltagelsen og eventuel overnatning er forpasset, forsøges det, hvor det er relevant, at afsætte pladsen til anden side, først i byrådet og derefter i administrationen. Hvis pladsen ikke afsættes, påføres kommunen en unødvendig udgift.


Der er meget forskellige betalings- og afmeldingsbetingelser. Typisk bliver afmeldingsgebyret højere, når arrangemementet nærmer sig. Således vil deltagerbetalingen ved afbud være afhængig af udbyderens betingelser.


Andre kommuner har truffet beslutning om, at opkræve byrådsmedlemmet for den udgift, som kommunen modtager ved for sen afmelding ud fra en sondring mellem lovligt og ulovligt forfald.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller,

 • at orienteringen tages til efterretning, og
 • at byrådsmedlemmer skal være opmærksom på, at afbud til kurser/konferencer eller lignende kan påføre kommunen en unødvendig udgift.

Beslutning

Godkendt.


Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

164. Beslutning om afslutningsfest for byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har tradition for at holde en afslutningsfest i efteråret inden byrådsperiodens udløb. Den afholdes derfor hvert 4. år og plejer at ligge i september måned og før valgkampen går igang.


Forventet udgift til en afslutningsfest er 50-75.000 kr.


Byrådets afslutningsfest i efteråret 2021 drøftes i forhold til hvor og hvornår festen ønskes afholdt.

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægten.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 • At byrådets afslutningsfest holdes på Rønnede Kro den 4. september 2021.
 • At udgiften afholdes via udviklingspuljen.

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte, at afslutningsfesten afholdes den 4. september 2021. Sted og tidspunkt fastsættes senere.


Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

165. Godkendelse af revideret ejerstrategi i Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) har på møde den 27. juni 2019 godkendt revideret version af ejerstrategien for MSBR og har besluttet at den fremsendes til ejerkommunerne Ringsted, Vordingborg, Næstved og Faxe for endelig godkendelse. Byrådet skal tage stilling til godkendelse af den reviderede ejerstrategi.


På møde i Beredskabskommissionen den 28. november 2018 blev der etableret en arbejdsgruppe bestående af:

 • Knud Erik Hansen
 • Carsten Rasmussen
 • Henrik Hvidesten
 • Bent Maigaard
 • Bo Engeset
 • Knud Erik Døssing
 • Christian Strande Mogensen
 • Politiet ved Peter Risager Haslund
 • Flemming Nygaard-Jørgensen, sekretær for arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen har holdt møde den 8. maj 2019 samt korresponderet på mail omkring revisionsopgaven, og arbejdsgruppens forslag til en revideret version af ejerstrategien fremlægges til behandling i Beredskabskommissionen. Af ændringer til ejerstrategien ud over layout kan nævnes:

 • Opmærksomhed på lovændringer der kan føre til en udvidelse af kerneopgaverne
 • Mere fokus på ansattes og frivilliges ansættelsesvilkår og arbejdsmiljø, samt rekrutteringsopgaven ved erhvervslivet
 • Beskrivelse af opdelingen af de operative opgaver mellem ansatte og frivillige
 • Samarbejdet med ejerkommunerne er udvidet med eksempler
 • Udbygget med eksempler på årsager der kan påvirke daglig drift i en negativ retning
 • Enigheden mellem ejerkommunerne om muligheden for forskellige serviceniveauer er tydeliggjort

Det er arbejdsgruppens vurdering, at forslaget til den reviderede ejerstrategi både opfylder betingelserne fra Interessentskabskontrakten og afspejler ejerkommunernes intentioner med MSBR.


Beredskabskommissionen i MSBR godkendte revisionen med følgende bemærkninger:

Strategiens enkelte punkter skal omsættes til handlinger i hverdagen gennem MEDHovedudvalget.

Strategiens ordlyd ”ikke-akutte opgaver” dækker over tidligere formulering ”samt være behjælpelig ved kommunale, kulturelle og foreningsmæssige arrangementer”.


Center for Ejendomme vurderer, at den reviderede ejerstrategi er i overensstemmelse med byrådets tidligere udmeldinger om effektiviseringer, mulighed for forskelligt serviceniveau i ejerkommunerne samt vigtigheden af gode relationer til de arbejdsgivere, som i dagligdagen skal frigive deltidsbrandmændene når alarmen lyder.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at den reviderede ejerstrategi for MSBR godkendes.

Beslutning

Anbefales.


Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

166. Forslag til kommuneplantillæg nr. 26 og Forslag til lokalplan 500-87 Boligområde ved Haslev Møbelsnedkeri på Bråbyvej i Haslev

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 26 og lokalplan 500-87 Boligområde på Bråbyvej i Haslev er udarbejdet på baggrund af et ønske om at muliggøre udvikling af området til boligområde. Haslev Møbelsnedkeri har i 2018 nedlagt fabrikken i Haslev og har flyttet produktionen til Jylland. Ønsket er, at området kan udvikles til boligområde med ca. 31 tæt-lav boliger opført som rækkehuse.


Baggrund og formål

Forslag til lokalplan 500-87 er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 for Faxe Kommune hvad angår bebyggelsens maksimale etageantal. Der er derfor parallelt med udarbejdelsen af lokalplanforslaget udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 26.

Med kommuneplantillægget sikres overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan.


Formålet med lokalplan 500-87er at udlægge området til boligområde i form af tæt-lav bebyggelse opført som dobbelthuse og rækkehuse i 2 etager. Det er desuden formålet at fastlægge, områdets vejadgang samt at udlægge areal til vej, sti, parkering og fælles friarealer.


Ændringer i kommuneplan 2013

Kommuneplantillæg nr. 26 fastholder områdets anvendelse til boligområde og ændrer kun bestemmelserne fra maksimalt etageantal, så det fremadrettet præciseres, at åben-lav bebyggelse og dobbelthuse kan opføres i maksimalt 1½ etage og tæt-lav bebyggelse i maksimalt 2 etager. Desuden fjernes bemærkningen om at der kan drives let erhverv fra adressen Bråbyvej 1. Det vil således kun være muligt at drive liberalt erhverv fra egen bolig, ligesom det er i alle andre boligområder.


Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres tæt-lav bebyggelse i området i form af rækkehuse. Der kan etableres ca. 31 boliger på omkring 115 m² i området. Boligerne placeres i mindre enheder med op til 6 boliger. Der sikres private havearealer til de enkelte boliger. Haverne orienteres mod syd/syd-vest og indgangspartier til de enkelte boliger mod nord/nord-vest. Lokalplanen sikrer at der udlægges arealer til vej, sti, parkering og fælles friarealer. Der sikres desuden vejadgang til ejendommene på Moltkesvej 12 og 14, der i dag har vejret over Møbelsnedkeriets område.


Miljøscreening
I forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene er der i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" gennemført en screening, der vurderer planernes indvirkning på miljøet. Screeningen har vist, at planforslagene ikke vil medføre en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø, fordi områdets anvendelse til boligformål fastholdes. Der er tale om mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning for området. Der er desuden ingen naturmæssige eller landskabelige interesser i området, som hidtil har været anvendt til møbelsnedkeri og primært består af befæstede arealer og bebyggelse. Der er tale om et område beliggende omgivet af eksisterende bymæssig bebyggelse.


Offentlig høring
Forslag til kommuneplantillæg nr. 26 og lokalplan nr. 500-87 sendes i offentlig høring i 8 uger.

I høringsperioden bliver der afholdt et offentligt borgermøde torsdag den 19. september 2019 kl. 18.30-20.00 på Rådhuset i Haslev.

Borgermødet annonceres på kommunens hjemmeside i forbindelse med offentliggørelsen af planforslagene.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller


 1. at forslag til kommuneplantillæg nr. 26 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger
 2. at forslag til lokalplan 500-87 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger, og
 3. at der afholdes borgermøde om planforslagene torsdag den 19. september 2019.Plan & Kulturudvalget, 25. juni 2019, pkt. 99:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.


Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

167. Ekspropriation til anlæg af cykelsti og fortov ved Maglemosevej i Haslev

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet at afsætte midler til forbedring af trafiksikkerheden for bløde trafikanter på Maglemosevej i Haslev. I den forbindelse skal Byrådet beslutte arealerhvervelse ved ekspropriation.


Teknik & Miljøudvalget prioriterede stianlægget på mødet 27. februar 2019 pkt. 20.


Projektet omfatter anlæg af nyt fortov og cykelsti i vejens vestside samt afmærkning af en cykelsti i vejens østside.


For at gennemføre projektet vil det være nødvendigt at erhverve areal fra otte ejendomme beliggende ved den vestlige side af Maglemosevej.

Der påregnes erhvervet et areal i en bredde på ca. 1,5 m på hele strækningen. (Vist med en blå linje på vedhæftet oversigtskort.)


Center for Ejendomme indstiller, at arealerhvervelsen gennemføres ved ekspropriation med hjemmel i Lov om offentlige veje, § 96. Åstedsforretning foreslås afholdt i perioden 26. september til 11. oktober 2019.


Der skal udpeges et medlem af Byrådet til at lede mødet.

Der er ingen budgetmæssige konsekvenser, da anlægget er prioriteret af cykelpuljen med tilskud fra staten på 1,1 millioner kr. og med en samlet skønnet anlægsudgift på 2,61 millioner kr. herunder udgifter til ekspropriation.

Center for Plan & Miljø har ved brev af 15. marts 2019 orienteret grundejerne ved Maglemosevej om projektet. Herudover afholdes et offentligt møde i august - september 2019 for yderligere information.

Lovgrundlag

Vejloven.


Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

 1. at arealerne erhverves ved ekspropriation,
 2. at der udpeges et medlem af Teknik & Miljøudvalget til at lede åstedsmødet,
 3. at der fastsættes en dato for åstedsmødet, og
 4. at kompetencen til at træffe ekspropriationsbeslutning i denne sag delegeres til Teknik & Miljøudvalget.Teknik & Miljøudvalget, 26. juni 2019, pkt. 99:

Anbefales. Eli Jacobi Nielsen (O) anbefales som leder af åstedsforretningen. Den 3. oktober 2019 anbefales som dato for åstedsforretningen.


Fraværende: Michael Christensen (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning

Anbefales.


Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

168. Etablering af en 7. klasse i Ungdomsskolen i skoleåret 2019-2020

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes Ungdomsskoles Heltidsundervisning omfatter i dag 8. – 10. klasse.

Faxe kommune mangler et tilbud til de elever, som har afsluttet 6.klasse i et specialtilbud eksempelvis Skolen ved Skoven, og som endnu ikke er klar til det almene skoletilbud. Ungdomsskolen vil kunne rumme disse elever og give et fagligt, personligt og socialt løft.

Der vurderes, at der fra næste skoleår vil være ca. tre elever der til kunne profitere af dette tilbud.


Jf. kompetence- og delegationsplanen for Faxe Kommunes Ungdomsskole, skal Byrådet træffe beslutning om undervisning af børn under 14 år.


Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler § 2. stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at unge under 14 år og over 18 år kan optages i ungdomsskolen.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser. Udgiften kan afholdes indenfor ungdomsskolens budget ramme.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller,

1. at der fremover kan undervises elever under 14 år

1. at Ungdomsskolens heltidsundervisning udvides med et 7. klassetrin


Børn & Læringsudvalget 29. maj 2019, pkt. 58:

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A)

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.


Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

169. Temadrøftelse om rekrutteringsudfordringer på elevområdet

Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget vedtog på udvalgsmødet 26. marts 2019 at tage en temadrøftelse om rekrutteringsudfordringerne på SOSU området.


Kommunerne ser ind i omfattende rekrutteringsudfordringer på området, da befolkningsfremskrivningen peger på flere plejekrævende ældre samtidig med, at en stor del af personalegruppen er på vej på pension. For at imødegå udfordringen har arbejdsmarkedets parter indgået en ambitiøs praktikpladsaftale der skal sikre, at der bliver uddannet flere social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.


Temadrøftelsen er rammesat til at vare 30 minutter og indledes med et kort oplæg ved uddannelseskonsulent Åse Birgitte Høybye og udviklingskonsulent Rasmus Bertelsen, der opridser praktikpladsaftalens vigtigste elementer og går i dybden med, hvordan vi forsøger at håndtere rekrutteringsudfordringerne i Faxe Kommune.


Oplægget er vedhæftet som bilag til sagen sammen med praktikpladsaftalen, KL's notat om praktikpladsaftalen og de nye dimensioneringstal.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at sagen tages til efterretning.


Senior & Sundhedsudvalget, 25. juni 2019, pkt. 66:

Udvalget ønsker at sende den del af sagen, der handler om de økonomiske forudsætninger for om kommende elevoptag er realistiske, videre til Økonomiudvalget, idet kommunen selv skal afholde udgiften forbundet med den øgede dimensionering.

Udvalget ønsker en halvårlig opfølgning på frafald af SSA- og SSH-elever samt fastholdelse i varigt job efter uddannelse.


Marianne Ørgaard (L) deltog ikke i mødet.

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V).

Beslutning

Økonomiudvalget tager sagen til efterretning og opfordrer Senior & Sundhedsudvalget at følge udviklingen fremover, herunder evt. i forbindelse med budgetdrøftelserne for 2020-2023.


Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

170. Meddelelser

Sagsfremstilling

Sager direkte til behandling i byrådet:

Beslutning om udtrædelse og nyt medlem i byrådet.

Godkendelse af underskriftsbemyndigelser.

Møde i KKR Sjælland den 18. juni 2019.


Byrådsmedlemmers rådighedsbeløb til møder og kurser mv.

Den vedhæftede oversigt viser byrådsmedlemmernes udgifter i perioden januar - juli 2019.


Whistleblowerordning

Der har ikke været henvendelser til whistleblowerordningen i 2. kvartal 2019.


Persondataforordningen - registrerede sikkerhedsbrud

Den vedhæftede oversigt viser de sikkerhedsbrud der er sket i juni og juli 2019.


Referater fra kvartalsmøder med Business Faxe

Referat af kvartalsmøde den 17. juni 2019 mellem Business Faxe og Faxe Kommune er vedhæftet til orientering.

Økonomi


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

171. Meddelelser (Lukket)