Økonomiudvalget - 14-09-2022

Referat
Dato:
Onsdag, 14 september, 2022 - 15:30
Hent som fil:
161. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandling af dette punkt.

162. Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo august 2022

Resume

I denne sag præsenteres de overordnede forbrugstal og den likviditetsmæssige udvikling for Faxe Kommune. Forbruget er opgjort pr. udvalg og samlet for hele kommunen.

Sagsfremstilling

Likviditet

I følgende afsnit vises opgørelsen af Faxe Kommunes samlede likviditet.

Tabel 1 - Opgørelse af kommunens gennemsnitslikviditet pr. ultimo måned (i mio. kr.)

Kommunens likviditet efter kassekreditreglen udgør ultimo august måned 158,8 mio. kr., og gennemsnitslikviditeten er dermed faldet for anden måned i træk.

Denne udvikling i likviditeten nødvendiggør en dybere analyse af, hvilke årsager der er til den faldende likviditet. De enkelte måneder af året bidrager forskelligt til likviditetsudviklingen. Nogle måneder falder store udgifter, og store indtægter, hvilket påvirker den gennemsnitlige likviditet forskelligt. Juli og august måned har erfaringsmæssigt haft et lavere gennemsnit end de øvrige måneder. Dette skyldes, at der falder en række større betalinger i disse måneder, herunder blandt andet betalinger til staten for elever på privat- og efterskoler i juli måned. Tager man derfor et udsnit at gennemsnitslikviditeten på mindre end 12 måneder, f.eks. 3 måneders gennemsnittet, er det ikke usædvaneligt at gennemsnittet tager et dyk i denne periode af året. Dog er det væsentligt at holde for øje, om månederne i år er væsentligt lavere end de måneder de erstatter fra sidste år.

I figuren nedenfor ses 3 måneders likviditeten, hvor det også ses, at gennemsnittet for likviditeten i juli og august måned i år falder mere og hurtigere end i de to foregående år.

Som følge af denne udvikling, er Center for Økonomi igang med en analyse af betalingsmønstrene på de væsentligste poster i budgettet. Det forventes at et notat er klar inden økonomiudvalgets møde.

Den likvidtetsmæssige udvikling understøtter dog det forventede resultat i det forventede regnskab 2 forelagt Byrådet i august måned. Heri var forventningen, at der i 2022 vil ske et kassetræk i omegnen af 30 mio. kr. i 2022.

Målsætning for gennemsnitslikviditeten i den økonomiske politik

Faxe Kommunes økonomiske politik har fastsat en målsætning om en gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen på minimum 100 mio. kr., set over en 4-årig periode (budgetåret og 3 budgetoverslagsår), hertil skal tillægges likviditetsvirkningen af opsparing fra budgetaftaler.

Ultimo 2022 skal likviditeten inklusive opsparing udgøre 137,8 mio. kr. Som det fremgår af ovenstående er målsætningen dermed overholdt pr. 31. august, idet líkviditeten efter kassekreditreglen udgør 158,8 mio. kr.

Drift – Kommunens budget, forbrug og forbrugsprocent

Følgende afsnit giver et overblik over kommunens forbrugsmønster, og sammenligner de enkelte udvalgs forbrugsprocent med den vejledende forbrugsprocent. Den vejledende forbrugsprocent er pr. 31. august baseret på 8/12 af 100 %, og udgør 66,67 %.

Tabel 2 - Opgørelse af budget, forbrug og forbrugsprocenter ved sidste månedsskift (i kr. 1.000)

*): Forbrugsprocenten for Faxe Kommune i alt er inkl. kommunal medfinansiering (KMF).


Ved udganden af august ligger Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent på 67,87 % af det korrigerede budget, svarende til 1,21 procentpoint over den vejledende forbrugsprocent.

Et naturligt forbrugsmønster følger ikke altid en lineær udvikling. Dette betyder at den vejledende forbrugsprocent er fast, mens den løbende forbrugsprocent næsten aldrig vil følge samme lineære tendens.

På Teknik & Miljøudvalget er forbrugsprocenten i år markant højere end for samme periode sidste år. Denne udvikling skyldes de stigende priser på el, gas og brændstof.

Socialudvalgets forbrugsprocenter er ved udgangen af juli fortsat høj i forhold til den vejledende forbrugsprocent. For det første er der under særligt tilrettelagt uddannelse (STU) en høj forbrugsprocent, hvilket administrationen er opmærksom på. En del af forbruget skal flyttes til Beskæftigelses & Integrationsudvalget, da det vedrører uddannelseshjælp til udsatte unge, visiteret på baggrund af "lov om aktiv beskæftigelse". For det andet så skyldes det periodisering i hjemtagelse af refusioner.

For Børn & Læringsudvalget ses et udsving i forbrugsprocenten, som svarer til udsving i tidligere år. Det skyldes blandt andet at kommunens årlige bidrag til staten for elever på privat- og efterskoler betales i juli måned I år udgør beløbet næsten 33 mio. kr., hvilket forklarer en del af udsvinget i forbrugsprocenten. Herudover forventes et merforbrug på dagtilbudsområdet, som følge af, at der er kommet flere børn end det var forventet.

I bilaget, Afsnit 2 – Drift, er der i alle udvalgsgrafer sat en prognosekurve ind ved siden af kurven for den vejledende forbrugsprocent.

I bilaget er der ligeledes en forklaring på, hvordan prognosen er blevet skabt.

Prognoserne for forbrugsprocenterne, som ses i bilaget, må ikke tages for at være et Forventet Regnskab for året. Prognoserne er udelukket baseret på historisk udvikling i data og der medregnes ikke evt. forventninger til årets mer- eller mindreforbrug. Prognosen skal således alene tages som en indikation på forbruget. Dog indikerer prognosen en bekræftelse af, at der også i kommunens skøn for det forventede regnskab for 2022 baseret på første halvår, forventes et udgiftspres bl.a. som følge af de stigende priser som helhed, og særligt på energiområdet.

Den kommunale medfinansiering, under Senior & Sundhedsudvalget er opgjort særskilt i tabel 2. Det betyder at de tal (graf), som ses under Senior & Sundhedsudvalget i bilaget ikke er magen til, da forbrugsprocenten i dette er opgjort inklusiv KMF.

Anlæg

Ved udgangen af august ligger det samlede rådighedsbeløb på 101,4 mio. kr. Forbruget på anlæg udgør 32,2 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 31,8 %.

Bruttoudgifterne for kommunens anlæg er ved udgangen af august måned 37,0 mio. kr. Indtægterne udgør 4,8 mio. kr., og kommer fra kommunens salg af småarealer og Industriparken 22 og 25, og Symbiosen 9a,1.

Bilag

Det tilknyttede bilag indeholder følgende afsnit:

 • Afsnit 1 - Likviditet
 • Afsnit 2 - Drift
 • Afsnit 3 - Anlæg


Der ligger ikke et efterfølgende møde i byrådet i henhold til den politiske mødeplan, hvorfor denne orientering alene behandles i Økonomiudvalget.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandling af dette punkt.

163. Orientering om tekniske ændringer til det administrative budgetforslag

Resume

Administrationen har siden budget 2023-2026 blev 1. behandlet foretaget en række genberegninger af aktivitetsforudsætninger og øvrige tekniske forudsætninger til budgettet. Resultatet af disse ændrede forudsætninger præsenteres for Økonomiudvalget og anbefales at blive indarbejdet i budgetforslaget.

Sagsfremstilling

Den nye økonomiske redegørelse for august, samt en række genberegninger af budgettets forudsætninger, betyder, at det anbefales at indarbejde tekniske ændringer til budget 2023-2026.


Ændringerne opsummeres i tabellen nedenfor:


Ændringerne gennemgås enkeltvist nedenfor.


1) Genberegning af beskæftigelsesområdet på baggrund af økonomisk redegørelse august


Center for Økonomi har genberegnet budget 2023-2026 på beskæftigelsesområdet ud fra de nyeste skøn for udviklingen som fremsat i Økonomisk Redegørelse august.


Genberegningens resultat betyder, at der årligt skal tilføres 0,65 mio. kr. i budget og budgetoverslagsår. Ændringerne er udenfor servicerammen.


Den samlede ændring på 0,65 mio. kr. er nettovirkningen af to større og modsatrettede ændringer:


De midlertidige ydelser er alle, med undtagelse af dagpenge, blevet nedjusteret. Samlet ser er budgetbehovet 5,7 mio. kr. mindre end forudsætningen i det 1. behandlede budget.


Kommunens udgifter til borgere på pension vurderes dog at stige mere end forventningen i ved 1. behandlingen. Samlet set er der behov for en budgettilførsel på 6,3 mio. kr.


2) Genberegning af indtægtsgrundlaget på baggrund af økonomiske redegørelse i august


KL har endnu ikke klarmeldt en ny version af skatte- og tilskudsmodellen, der anvendes til at genberegne indtægtsgrundlaget i overslagsårene. De endelige tal forventes at være klar inden Økonomiudvalgets møde.


3) Genberegning af aktivitetsregulering på børnespecialområdet


Aktivitetsreguleringens forudsætninger til budget 2023, er baseret på

baggrund af aktivitetsniveauet for regnskabsår 2021 og 2022 fremskrevet til 2023-niveau.


I arbejdet med genberegningen blev det klart, at der er uhensigtsmæssigheder i datagrundlaget, der vanskeliggør en vurdering af til- og afgange på området. Derfor er i beregningen anvendt skønnet ændring i aktivitet, gennemsnitspris og refusioner.


Ændringerne betyder, at aktivitetsreguleringen sænkes med 1,4 mio. kr. i 2023, i forhold til forudsætningerne i det 1. behandlede budget. Den samlede regulering er delt mellem serviceudgifter og ej serviceudgifter, således at serviceudgifterne sænkes med 2,3 mio. kr., og ej service hæves1 mio. kr. I overslagsårene er ændringerne større. Samlet set er aktivitetsreguleringen nedjusteret med 6,9 mio. kr., heraf er service nedjusteret med 4,6 mio. kr., og ej service er nedjusteret med 2,3 mio. kr.


4) Konsekvenser af et lavere anlægsbudget på afledt drift


Administrationen har gennemgået investeringsoversigten i det 1. behandlede budget 2023-2026, med henblik på at vurdere, hvor meget afledt drift anlægsplanen medfører. Denne gennemgang betyder, at der kan reduceres i driftsbudgettet med knap 1 mio. kr. i 2023 stigende til 2,1 mio. kr. i det sidste overslagsår. Denne ændring er indenfor servicerammen.


5) En ændret fordeling af budgetreduktionsforslag på beskæftigelsesområdet

Budgetforslagene fra Center for Beskæftigelse berører 3 forskellige udvalg, og er delt mellem service og ej service udgifter. Forslagene er blevet kritisk gennemgået ift. deres placering, og det har betydet, at der er behov for at ændre placeringen af to forslag. Samlet set har ændringen ikke betydning for kassen, men det har en betydning for serviceudgifterne, der løftes med 0,3 mio. kr. i 2023, stigende til 0,4 mio. kr. i overslagsårene.

Ændringerne vedrører følgende to forslag:

 • BIU-CFB-R06 Styrket samarbejde mellem HR og sygedagpengeafdelingen for nedbringelse af internt sygefravær
 • TVÆR-CFB-R01 Forforløb på FGU, hvor unge bliver klar til at påbegynde og gennemføre FGU

Nedenfor ses fordelingen af de to forslag før og efter.

BIU-CFB-R06 - Fordeling i det administrative budgetforslag

Udvalg

Service/ Ej service

2023

2024

2025

2026

Beskæftigelses- & Integrationsudvalget

(Investering)

Ej Service

458.333

600.000

600.000

600.000

Beskæftigelses- & Integrationsudvalget

(Besparelse)

Ej Service

0

-798.000

-1.140.000

-1.368.000

BIU-CFB-R06 - Ny fordeling

Udvalg

Service/ Ej service

2023

2024

2025

2026

Beskæftigelses- & Integrationsudvalget

(Besparelse)

Ej Service

0

-798.000

-1.140.000

-1.368.000

Beskæftigelses- & Integrationsudvalget

(Investering)

Ej Service

160.000

210.000

210.000

210.000

Økonomiudvalget (Investering)

Service

298.333

390.000

390.000

390.000


TVÆR-CFB-R01- Fordeling i det administrative budgetforslag

Udvalg

Service/ Ej service

2023

2024

2025

2026

Beskæftigelses- & Integrationsudvalget

(Investering)

Ej Service

1.480.000

1.480.000

1.480.000

1.480.000

Socialudvalget (Investering)

Service

363.000

363.000

363.000

363.000

Socialudvalget

(Besparelse)

Service

-1.260.000

-2.520.000

-3.780.000

-3.780.000


TVÆR-CFB-R01 - Ny fordeling

Udvalg

Service/ Ej service

2023

2024

2025

2026

Beskæftigelses- & Integrationsudvalget

(Investering)

Ej Service

1.480.000

1.480.000

1.480.000

1.480.000

Beskæftigelses- & Integrationsudvalget

(Investering)

Service

363.000

363.000

363.000

363.000

Socialudvalget

(Besparelse)

Service

-1.260.000

-2.520.000

-3.780.000

-3.780.000


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ændringerne har samlet set følgende økonomiske konsekvenser:


t. kr.

2023

2024

2025

2026

Påvirkning kasse (+ lig med forbedring, - = forværring)

1.748

7,832

8,285

8,383

Påvirkning service (- færre serviceudgifter i budgettet, + = flere serviceudgifter i budgettet)

-3.050

-5.743

-6,196

-6.294


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandling af dette punkt.

164. Afrapportering af midtvejsstatus fra §17.4 udvalget "Forum for Erhvervsudvikling"

Resume

Økonomiudvalget modtager en midtvejsstatus på arbejdet i §17.4 udvalget "Forum for Erhvervsudvikling."

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommissoriet for Forum for Erhvervsudvikling, at udvalget med sin reference til Økonomiudvalget løbende kan afrapportere til Økonomiudvalget om udvalgets arbejde.


Der er ikke lavet en aftale med Økonomiudvalget om, hvor ofte der skal finde en afrapportering sted. Formanden for udvalget har aftalt med økonomiudvalgets formand, at to medlemmer fra udvalget får foretræde for Økonomiudvalget på dette møde. Fra Forum for Erhvervsudvikling deltager Mikkel Dam og Nicolaj L. Jensen.


Kommissoriet for udvalget, der er godkendt i Byrådet, er lagt på sagen som bilag. Ligesom en udskrift fra udvalgets møde den 21. marts 2022, hvoraf Byrådets forventninger til dele af udvalgets arbejde tydeliggøres i en sagsfremstilling.


Forum for Erhvervsudvikling har indtil nu:

 • Besøgt lokale virksomheder.
 • Været i dialog med Business Faxe og organisationen Femern Belt på møder over et dagsordenspunkt.
 • Formuleret tre visioner for turisterhvervets udvikling, som der fortsat arbejdes med.
 • Drøftet erhvervsudvikling på baggrund af data fra turistdestination Sydkysten, Erhvervshus Sjælland mm.


På 17.4 udvalgets møde i oktober gæster direktøren for Business Lolland Falster udvalget, ligesom yderligere to visioner omhandlende erhvervsudvikling skal drøftes.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at afrapporteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A) deltog i behandling af punktet i stedet for Camilla Meyer (A).

165. Behandling af høringssvar vedrørende detailhandelsanalyse 2022

Resume

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2021, at få udarbejdet en ny analyse af handelslivet i Faxe Kommune, til erstatning for den forrige analyse fra 2009. En ny detailhandelsanalyse 2022 er udarbejdet og været sendt i høring. Plan & Kulturudvalget behandlede høringssvarene i møde den 16. august 2022, og besluttede at oversende to punkter i høringssvarene, modtaget fra Business Faxe, til drøftelse i Økonomiudvalget og i § 17 stk. 4 udvalget "Forum for Erhvervsudvikling".

Sagsfremstilling

Business Faxe foreslår i deres høringssvar:

 1. At der placeres en specialiseret medarbejder i organisationen med indsigt i tiltrækning af investeringer og virksomheder.
 2. At der fremadrettet indtænkes en citymanager-rolle. Da Business Faxe i forvejen er sekretariat for Faxe handelsråd og udmønter Faxe Kommunes turismeindsats tænker de, at Business Faxe også kunne være et naturligt omdrejningspunkt for en citymanager-rolle.

De to høringssvar bliver behandlet af Forum for Erhvervsudvikling den 24. oktober 2022.

Til orientering udløber kontrakten med Business Faxe om opgaven med udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i Faxe kommune med udgangen af juni 2023. Der planlægges et temamøde for Byrådet den 24. november 2022 vedrørende den fremtidige udførelse af erhvervsaktiviteter.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af
Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at forslag om:

 1. Placering af en specialiseret medarbejder i organisationen med indsigt i tiltrækning af investeringer og virksomheder oversendes til de igangværende budgetforhandlinger 2023-2026.
 2. En citymanager-rolle indgår i byrådets drøftelser om den fremtidige udførelse af erhvervsaktiviteter.

Beslutning

I forhold til indstillingspunkt 1 undersøger administrationen muligheder for at løse de opgaver, der er beskrevet, som kan holdes indenfor det nuværende budget. Administrationen følger op overfor Økonomiudvalget.


I forhold til indstillingspunkt 2 ønskes 17,4-udvalgets behandling af sagen, og Økonomiudvalget afventer beslutning indtil 17,4-udvalgets endelige afrapportering foreligger.


Fraværende: Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandling af dette punkt.

166. Godkendelse af undersøgelse for udvidelse af Faxe Ladeplads Havn

Resume

Økonomiudvalget skal i denne sag tage stilling til igangsættelse af undersøgelser, der skal sikre den bedst mulige udformning af de ydre moleanlæg i forbindelse med udvidelse af Faxe Ladeplads Havn. Undersøgelsen skal danne grundlag for det videre arbejde med plangrundlag for havnen og for dialog med Kystdirektoratet.


Økonomiudvalget besluttede den 18. maj 2022 at igangsætte en proces for udarbejdelse af det nødvendige plangrundlag for udvidelse af Faxe Ladeplads Havn. Udvidelsen af Faxe Ladeplads Havn skal tage udgangspunkt i helhedsplan med skitseforslag fra Hasløv & Kærsgaard. (Helhedsplan vedlagt som bilag 1).

Sagsfremstilling

Proces og tidsplan for udvikling af Faxe Ladeplads Havn

Helhedsplanen for Faxe Ladeplads Havn er udarbejdet i fællesskab med havnens primære brugere og ejere. Den videre proces med at skabe et plangrundlag for udvidelse af Faxe Ladeplads Havn, vil fortsat ske i tæt samarbejde med de primære brugere og ejere, samt øvrige naboer og brugere, som har interesse i at være med til at udvikle havnen. Det forventes at det tidsmæssigt vil tage 1,5 - 2 år at udarbejde det nødvendige plangrundlag i form af kommuneplantillæg og lokalplan.

Faxe Kommune er myndighed for udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan, mens Kystdirektoratet er myndighed for anlæg på søterritoriet. De ydre moleanlæg omkring havnen er et anlæg på søterritoriet og kræver derfor tilladelse fra Kystdirektoratet. For at Kystdirektoratet kan tage stilling til nye moleanlæg, skal der udarbejdes et konkret projekt med tilhørende undersøgelser af konsekvenser for miljøet. Placering og udformning af moleanlæg har afgørende betydning for hvordan havnen og arealerne indenfor moleanlæggene kan indrettes, og derfor er det vigtigt at få afklaret udformning af moleanlæg nærmere, inden der arbejdes videre med lokalplan for havnen.

Helhedsplanen indeholder et forslag til placering og udformning af de ydre moleanlæg, men er ikke et konkret projekt. Som en del af det videre arbejde, er det væsentligt at få foretaget en kysthydraulisk vurdering af de særlige forhold, som der er på lokaliteten, og som har betydning for hvordan moleanlæggene udformes mest hensigtsmæssigt. Det drejer sig blandt andet om sedimenttransport langs med kysten og hvordan det fremtidige behov for oprensning af sejlrende og forhavn kan reduceres mest muligt, og om det oprensede sand fra sejlrenden kan anvendes til sandfodring langs kysten syd for havnen. Det er også væsentligt at se nærmere på hvordan den fremtidige strandlinje forventes at blive påvirket af de nye moleanlæg, og om strandlinjen lige syd for havnen kan ændres for at opnå en mere stabil strand.

Der vil efterfølgende skulle laves et konkret projekt for moleanlæg med tilhørende miljøkonsekvensvurdering, for at Kystdirektoratet kan give en anlægstilladelse til nye moleanlæg.

Administrationen har indhentet et tilbud på en vurdering af udformning af moleanlæg og de kysthydrauliske forhold, som skal bruges i den videre dialog med Kystdirektoratet og som grundlag for det videre arbejde med plangrundlag for udvikling af Faxe Ladeplads Havn.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Undersøgelse med vurdering af udformning af moleanlæg og de kysthydrauliske forhold, er tilbudt udført for 75.000,- kr., som foreslås afholdt af Infrastrukturpuljen.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at igangsættelse af undersøgelse med vurdering af udformning af moleanlæg og de kysthydrauliske forhold godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

167. Garantistillelse til Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

Resume

Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a har søgt om garantistillelse for lån på 3 mio. kr. til finansiering af fjernvarmeunits samt 2,5 mio. kr. til finansiering af udvidelse af området Hertelsvej.

På Byrådsmødet den 10. april 2014 samt 10. september 2015 blev der godkendt garantistillelse for lån på 3,6 mio. kr. samt 24 mio. kr. til Faxe Fjernvarmeselskab, til finansiering af etablering af forsyningsledning til Faxe Sundhedscenter samt projekt ”4,5 MW solvarme og 8.000 M3 varmelager.


Byrådet skal i denne sag tage stilling til om der skal gives en kommunegaranti for lån til finansiering af fjernvarmeunits samt udvidelse af området Hertelsvej jf. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Sagsfremstilling

Projektbeskrivelse og baggrund for projektet

Faxe Fjervarmeselskab ønsker

 • Fjernvarmeunits for 3 mio. kr.
 • Udvidelse af området Hertelsvej for 2,5 mio. kr.


Finansiering af projektet

Faxe Fjernvarmeselskab har modtaget lånetilbud fra Kommunekredit på:

3,0 mio. kr. med afdrag over 20 år og med en fast rente på 2,59 %.

2,5 mio. kr. med afdrag over 30 år og med en fast rente på 2,69 %.


Faxe Fjernvarmeselskab vil opnå en rentebesparelse ved at optage lån på baggrund af en kommunal garanti. Rentebesparelsen afhænger af det konkrete lånetilbud, men skønnes til at være i størrelsesorden 1 % p.a.


Beslutningsgrundlag

Byrådet godkendte på mødet den 17. marts 2016, at nedenstående forhold skal lægges til grund for behandling af ansøgning om kommunal garantistillelse:

 • Vedtægter
 • De tre seneste års regnskaber
 • Oplysning om ejerforhold
 • Oplysning om eventuel eksisterende kommunal garanti


Herudover skal det, på baggrund af en konkret vurdering, vurderes om der til sikkerhed for garantistillelsen, skal tages pant i ejendommen.


I denne sag skal det besluttes, hvorvidt Faxe Kommune vil give garanti for lån på 3 mio. kr. til finansiering af fjernvarmeunits samt 2,5 mio. kr. til finansiering af udvidelse af området Hertelsvej.


Vurdering af ansøgningen

Faxe Kommune har tidligere givet garanti for lån til Faxe Fjernvarmeselskab:

 • 10. april 2014 for lån på 3,6 mio. kr. til finansiering af etablering af forsyningsledning til Faxe Sundhedscenter
 • 10. september 2015 for lån på 24 mio. kr. til finansiering af projekt ”4,5 MW solvarme og 8.000 M3 varmelager (lånet blev optaget til 19.383.538 kr.)


Beslutter Byrådet at give garanti, vil Faxe Kommune efter en konkret risikovurdering, årligt opkræve en garantiprovision med 0,5% p.a. af den til enhver tid værende restgæld på lånet ultimo året. Grundlaget for beregningen fremgår af vedhæftede notat.


Det forudsættes, at garantien først kan indløses, efter selskabets indbetalinger.

Faxe Fjernvarmeselskab indsender årligt budgetter og regnskaber ligesom takster fremsendes til kommunens godkendelse, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.

Faxe Kommune skal godkende lånoptagning, køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt vedtægtsændringer, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.


Lovgrundlaget er Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelse af garantier m.v., § 3, stk. 1.


Konklusion

Center for Økonomi vurderer på baggrund af de fremsendte regnskaber, at Faxe Fjernvarmeselskab´s økonomi kan bære optagelse af lån på 3 mio. kr. og 2,5 mio. kr. og indstiller, at der stilles kommunegaranti for lånene.


Center for Økonomi vurderer, at der ikke skal optages pant i ejendom eller anlæg som sikkerhed for garantistillelsen, da risikoen for manglende indfrielse af lånet vurderes som lille.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Den kommunale garanti dækker et lån på 3 mio. kr. med løbetid på 20 år og et lån på 2,5 mio. kr. med løbetid på 30 år.

Provisionsindtægt vil det første år udgøre 27.500 kr.

Garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme, idet varmeproduktion er undtaget iht. lånebekendtgørelsen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at:

 1. Faxe Kommune giver garanti for lån til Faxe Fjernvarmeselskab på 3 mio. kr. og 2,5 mio. kr.
 2. Der opkræves garantiprovision med 0,5 % p.a. af den til enhver tid værende restgæld ultimo året.
 3. Der ikke tages pant i ejendom eller anlæg som sikkerhed for garantistillelsen.

Beslutning

Anbefalet.


René Tuekær (L) blev erklæret inhabil i sagen, og forlod lokalet under behandlingen. René Tuekær er medlem af bestyrelsen i Faxe Fjernvameselskab og udpeget af forbrugerne.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A) deltog i behandling af punktet i stedet for Camilla Meyer (A).

168. Orientering om administrativ tilretning af "Organisation og ledelse"

Resume

Der er sket en administrativ tilpasning af dokumentet "Organisation og ledelse", som forelægges til økonomiudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

I Faxe kommune er "Organisation og ledelse" et ledelsesmæssigt styringsdokument, som giver organisationen et overblik over organisationens struktur, styrings- og ledelseskoncept, mødestruktur og centrenes opgaveportefølje.


Siden 2020 er der sket så store organisatoriske ændringer, at dokumentet ikke længere er retvisende og derfor har Stab for Organisation & HR foretaget en administrativ tilretning, så det nu matcher virkeligheden.


Det er faktuelle informationer, så som centrenes nye sammensætning og opgaveportefølje samt beskrivelsen af ledelseslagene, der er tilrettet. Derudover er der lavet små rettelser i teksten så ledelsesgrundlaget ikke længere fremgår. Afsnittet vedr. MED-struktur er uændret, da der afventes en ny MED-aftale for Faxe Kommune. Arbejdet med denne igangsættes efteråret 2022.


Den tilrettede udgave er tiltænkt som værende et midlertidigt dokument indtil den kommende kommunaldirektør kan igangsætte et eventuelt arbejde med Faxe Kommunes styringsdokumenter, så som Ledelsesgrundlag og Organisation og ledelse.


Organisation og ledelse 2018, samt Organisation og ledelse 2022 er begge vedhæftet som bilag.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A) deltog i behandling af punktet i stedet for Camilla Meyer (A).

169. Temadrøftelse om proces for etablering af solceller i Haslev nord

Resume

Plan & Kulturudvalget skulle på deres møde d. 16. august 2022 beslutte om udvalget ønsker at  igangsætte arbejdet med 4 nye plansager. Udvalget fulgte indstillingen om at afholde en fælles temadrøftelse med Økonomiudvalget, i forhold til ansøgningen om etablering af solceller i Haslev nord. Ansøger/BeGreen ønsker at etablere 4 solcelleparker omkring Haslev nord. Udvalgene skal drøfte proces og indhold i forbindelse med en evt. prioritering af planen. Derefter skal Økonomiudvalget beslutte den videre proces omkring eventuel etablering af solceller.

Sagsfremstilling

Baggrund - sammenfatning af ansøgning
BeGreen ønsker i samarbejde med Bregentved Gods at etablere 4 nye solcelleparker på arealer i området omkring Haslev - nord, nordvest for Haslev Orned, nord for Sofiendal Hestehave og mellem Sofiendal Hestehave og motorvejen, se kort med placering af arealer på bilag 1. angivet med gul farve. Arealmæssigt ønsker ansøger at få mulighed for at etablere solceller på 565 ha., udover det som ansøger allerede har ansøgt om og planlagt for, og som er angivet på kortbilaget med rød farve. Man forventer at kunne producere omkring 644.000 MWh årligt svarende til 113.000 husstandes forbrug. BeGreen oplyser, at Energinet har anvist dem tilslutning i en ny transformerstation, som er endeligt besluttet (internt i Energinet) skal opføres, men hvor den nye placering endnu ikke kendes. Administrationen forslår projektet fordelt på 4 lokalplaner jf. kort bilag 2. med hver sin planproces.

Arealerne er omfattet af følgende udpegninger: Økologiske forbindelser, naturbeskyttelsesområde, skovbyggelinie, kirkebyggelinie, se kortbilag 6, A, B, C og D. Arealerne er ikke udlagt til solceller/tekniske anlæg i Kommuneplanen. Igangsætningen af planlægningen vil derfor indebære idéfase med mulighed for, at andre kan komme med idéer og forslag forud for detailplanlægningen med bl.a. miljørapport, miljøkonsekvensrapport, udarbejdelse og vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Oplæg
Anders Dolmer fra BeGreen kommer og afholder et oplæg som afsæt for drøftelsen.


Oplægs-overskrifter:


 • Samarbejde om at skabe et mønster-eksempel på bæredygtig forsyning og klimaneutralitet.
 • Fordele for naboer og Faxe kommune.
 • Forventet udmøntning af politisk aftale ”Danmark kan mere II” inden udgangen af 2022.


Som en del af sagen drøfter Økonomiudvalget og Plan & Kulturudvalget den videre proces.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at Økonomiudvalget beslutter den videre proces omkring eventuel etablering af solceller i Haslev Nord.

Beslutning

Planlægningsarbejdet fastholdes i Plan & Kulturudvalget, og der arbejdes videre med revision af retningslinjer for etablering af solceller.


Økonomiudvalget opfordrer til at blive inddraget tidligt i behandlingsfasen af større VE-projekter.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A) deltog i behandling af punktet i stedet for Camilla Meyer (A).

170. Meddelelser

Resume

Punktet er til meddelelser i økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Dansk Industris undersøgelse af lokal erhvervsvenlighed

Undersøgelsen vurderer kommunernes erhvervsvenlighed ud fra virksomhederne, der giver deres bud på, hvordan de oplever bl.a. sagsbehandling, trafikforhold, skatte- og afgiftsniveau samt den dialog, de har med kommunen. Faxe opnår en 36. plads (fremgang på 36 pladser ift. sidste år) i årets undersøgelse af den lokale erhvervsvenlighed i kommunerne. Resultatet for Faxe Kommune er vedhæftet til orientering.

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

 • Faxe og Hylleholt Boligforening har, som opfølgning på økonomiudvalgets beslutning 24/8 2022, punkt 147, meddelt, at de lukker projektet vedr. etablering af altaner i afd. 7, Lærkevej 7 - 9.


 • Lars Folmann (O) stillede spørgsmål til forprojekt vedr. erstatning for Office 2016.


 • Afrapportering af den kommunale overnatningsstatistik

Overnatningsstatistik for juli 2022 vedhæftes referatet til orientering.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A) deltog i behandling af punktet i stedet for Camilla Meyer (A).

171. Lukkede meddelelser (Lukket)
172. Digital godkendelse af økonomiudvalgets referat 14. september 2022

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark af økonomiudvalgets møde 14. september 2022.


Økonomiudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet i slutningen af mødet.

Beslutning

Fraværende: Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet. Lisette Lind Larsen (A) deltog i behandling af nogle punkter i stedet for Camilla Meyer (A).