Økonomiudvalget - 14-12-2022

Referat
Dato:
Onsdag, 14 december, 2022 - 15:30
Hent som fil:
214. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at tilbagesende punkt 225 til Teknik & Miljøudvalget.


Fraværende: Ingen.

215. Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo november

Resume

I denne sag præsenteres de overordnede forbrugstal og den likviditetsmæssige udvikling for Faxe Kommune. Forbruget er opgjort pr. udvalg og samlet for hele kommunen.

Sagsfremstilling

Likviditet

I følgende afsnit vises opgørelsen af Faxe Kommunes gennemsnitslikviditet

Tabel 1 - Opgørelse af kommunens gennemsnitslikviditet pr. ultimo måneden (i mio. kr.)

Kommunens likviditet efter kassekreditreglen udgør ultimo november måned 141,0 mio. kr., og gennemsnitslikviditeten fortsætter dermed med at falde.

En analyse af udviklingen i likviditeten viser, at det er en generel tendens, at forbruget er større på især tjenesteydelser og varekøb. Det er ikke få dyre poster, men et generelt højere forbrug, der hænger sammen med den nuværende prisudvikling med kraftigt stigende priser.

I figuren nedenfor vises 3 måneders likviditeten, hvor der tydeligt ses en afvigelse i mønsteret fra starten af 2. halvår i 2022.

Figur 1: Udvikling i 3 måneders likviditeten

Målsætning for gennemsnitslikviditeten i den økonomiske politik

Faxe Kommunes økonomiske politik har fastsat en målsætning om en gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen på minimum 100 mio. kr., set over en 4-årig periode (budgetåret og 3 budgetoverslagsår), hertil skal tillægges likviditetsvirkningen af opsparing fra budgetaftaler. Ultimo 2022 skal likviditeten inklusive opsparing udgøre 137,8 mio. kr. Som det fremgår af ovenstående er målsætningen overholdt pr. 31. oktober, idet likviditeten efter kassekreditreglen udgør 141,0 mio. kr. Fortsætter likviditeten med at falde i samme tempo, er det dog ikke sikkert at målsætningen nås ved årets afslutning.

Figur 2: Opfølgning på likviditetsmålsætning i den økonomiske politik

Drift – Kommunens budget, forbrug og forbrugsprocent

Følgende afsnit giver et overblik over kommunens forbrugsmønster, og sammenligner de enkelte udvalgs forbrugsprocent med den vejledende forbrugsprocent.

Den vejledende forbrugsprocent er pr. 30. november baseret på 11/12 af 100 %, hvilket svarer til 91,67 %.

Tabel 2 - Opgørelse af budget, forbrug og forbrugsprocenter ved sidste månedsskift (i 1.000 kr.)

*) Forbrugsprocenten for Faxe Kommune i alt er inkl. kommunal medfinansiering (KMF).

Ved udgangen af november ligger Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent på 91,23 % af det korrigerede budget, svarende til -0,44 procentpoint under den vejledende forbrugsprocent.

Et naturligt forbrugsmønster følger ikke altid en lineær udvikling. Dette betyder at den vejledende forbrugsprocent er fast, mens den løbende forbrugsprocent næsten aldrig vil følge samme lineære tendens.

På Teknik & Miljøudvalget er forbrugsprocenten i år fortsat markant højere end for samme periode sidste år. Det skyldes hovedsageligt den høje inflation, der særligt har betydet markant højere priser på el, gas og brændstof.

Socialudvalgets forbrugsprocenter er ved udgangen af september fortsat høje i forhold til den vejledende forbrugsprocent. For det første er der under særligt tilrettelagt uddannelse (STU) en høj forbrugsprocent, hvilket administrationen er opmærksom på, og er igang med at undersøge. For det andet så skyldes det periodisering i hjemtagelse af refusioner.

For Børn & Læringsudvalget forventes et merforbrug på dagtilbudsområdet, som følge af, at der er kommet flere børn, end det var forventet. Der er også i 2022 ekstraordinære udgifter til pasning og skole for Ukrainske børn.

I bilagets Afsnit 2 – Drift, er der i alle udvalgsgrafer sat en prognosekurve ind ved siden af kurven for den vejledende forbrugsprocent. I bilaget er der ligeledes en forklaring på, hvordan prognosen er blevet skabt.

Prognoserne for forbrugsprocenterne, som ses i bilaget, må ikke tages for at være et Forventet Regnskab for året. Prognoserne er udelukket baseret på historisk udvikling i data og der medregnes ikke evt. forventninger til årets mer- eller mindreforbrug. Prognosen skal således alene tages som en indikation på forbruget.

Den kommunale medfinansiering under Senior & Sundhedsudvalget er opgjort særskilt i tabel 2. Det betyder at de tal (grafen), som ses under Senior & Sundhedsudvalget i bilaget ikke har helt samme tal, da forbrugsprocenten i dette er opgjort inklusiv KMF.

Anlæg

Ved udgangen af november ligger det samlede rådighedsbeløb på 101,7 mio. kr. Forbruget på anlæg udgør 56,6 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 55,7 %. Bruttoudgifterne for kommunens anlæg er ved udgangen af oktober måned 61,9 mio. kr. Indtægterne udgør 5,2 mio. kr., og kommer fra kommunens salg af småarealer og Industriparken 22 og 25, og Symbiosen 9a,1.

Bilag

Det tilknyttede bilag indeholder følgende afsnit:

 • Afsnit 1 - Likviditet
 • Afsnit 2 - Drift
 • Afsnit 3 - Anlæg

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

216. Godkendelse af bevillingsmæssige omplaceringer

Resume

I denne sag forelægges opgørelse over budgetmæssige korrektioner/fordelinger, der er foretaget administrativt i løbet af året.

Sagsfremstilling

De bevillingsmæssige omplaceringer/berigtigelser drejer sig i 2022 om korrektioner på driftsbevillinger, der flyttes mellem udvalg. Korrektionerne på driften påvirker ikke kassen. Derudover korrigeres budgettet på skatter, finansforskydninger, renter og afdrag, der medfører en opbygning af kassen.

Drift 2022

I løbet af 2022 er der administrativt flyttet budgetbeløb mellem udvalg, hvilket dermed har medført ændringer i det korrigerede budget igennem 2022.

Det drejer sig om følgende typer af ændringer:

 • Udmøntning af politiske budgetforslag, der skal fordeles på flere udvalg
 • Ændringer ift. styrelsesvedtægten – omorganisering af børnespecialområdet – herunder flyttes der budget fra ej service til service.
 • Udmøntning af barselspulje
 • Budget på Ungdomsforum fra Børn & Læringsudvalget til Plan & Kulturudvalget
 • Andre centralt afsatte puljer/budgetbeløb til fordeling på udvalg
 • Andre korrektioner (fejlanbragte budgetter m.m.)


Nogle af korrektionerne vil have virkning i 2023-2026, og der søges samtidig om godkendelse af disse.


Skatter og finansforskydninger i 2022

På ejendomsskatter forventes der en merindtægt på 0,7 mio. kr.

På indefrosne ejendomsskatter forventes der en mindreudgift på 1,5 mio. kr.

På deponering vedr. hjælpemiddeldepot deponeres 1.7 mio. kr. mindre end forventet

Renter og afdrag i 2022

På renter forventes en mindreudgift på 1,3 mio. kr. grundet indtægter fra garantiprovision fra 2021, som først indtægtsføres i 2022.

På afdrag forventes en merudgift på 0,3 mio. kr. vedrørende lån på ældreboliger.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ændringerne på driften har ingen økonomiske konsekvenser.

Ændringerne på skatter/finansforskydninger og renter/afdrag medfører en kasseopbygning på 4,9 mio. kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at:

 1. Teknik & Miljøudvalgets driftsbudget i 2022 forøges med 1.119.388 kr.
 2. Plan & Kulturudvalgets driftsbudget i 2022 forøges med 291.675 kr.
 3. Økonomiudvalgets driftsbudget i 2022 reduceres med 4.102.512 kr
 4. Senior & Sundhedsudvalgets driftsbudget i 2022 forøges med 5.948.886 kr
 5. Socialudvalgets driftsbudget i 2022 forøges med 171.552 kr.
 6. Børn & Læringsudvalgets driftsbudget i 2022 reduceres med 3.428.989 kr.
 7. I forbindelse med omorganisering af børnespecialområdet er der flyttet budgetter mellem service og ej service, som betyder at servicerammen i 2022 er øget med 3.425.725 kr.
 8. Økonomiudvalget, ejendomsskatter i 2022, forøges (merindtægt) med 700.000 kr.
 9. Økonomiudvalget, indefrosne ejendomsskatter i 2022, reduceres med 1.500.000 kr.
 10. Økonomiudvalget, deponering i 2022 reduceres med 1.673.000 kr.
 11. Økonomiudvalget, renter i 2022 reduceres med 1.336.000 kr.
 12. Økonomiudvalget, afdrag på lån i 2022 forøges med 335.000 kr.
 13. Økonomiudvalget, Kassen forøges med 4.874.000 kr. i 2022.
 14. At de korrektioner der også har virkning i 2023-2026 samtidig godkendes.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

217. Godkendelse af afskrivning af restancer/tilgodehavender for år 2022

Resume

Denne sag omhandler afskrivning af tilgodehavender. Afskrivning af kommunens tilgodehavender over 25.000 kr. skal præsenteres for økonomiudvalget på det sidste møde i året, så det kan blive godkendt. Dette er nærmere beskrevet i "Principper for økonomistyring", bilag 9.7. Tilsvarende sag vedrørende afskrivninger for år 2021 var på Økonomiudvalgets møde den 15. december 2021.  

Sagsfremstilling

Det samlede beløb til afskrivning for år 2022 udgør i alt 2.546.518,99 kr. og kan specifiseres således:


Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice i alt 2.007.083,68 kr. der består af:

 • 16 krav vedrørende dødsboer. Dødsbobehandlingen er afsluttet med dividende eller som boudlæg og der er derfor kun delvis eller ingen dækning til kreditorer. Afskrivning i alt 913.049,68 kr.
 • 1 krav vedrørende gældssanering. Afskrivning i alt 24.536 kr.
 • 2 krav vedrørende ejendomsskat. Ejendomsskat forældet – har ligget til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Afskrivning i alt 171.230,10 kr.
 • 14 krav vedrørende kontanthjælp, hvor det ikke har været muligt at fastsætte en tilbagebetaling. Kravene bortfalder efter 3 år. Afskrivning i alt 555.200,80 kr.
 • 3 krav vedrørende boligindskudslån. Uerholdelige krav, der ved oversendelse til Gældsstyrelsen var mappet forkert og derfor ikke retskraftige. Afskrivning i alt 121.093,13 kr.
 • 5 krav vedrørende boligsikring, egen betaling (børn og unge ophold) mv. Anden afskrivning foretaget af SKAT. Afskrivning i alt 221.973,97 kr.


Center for Social, Sundhed & Pleje i alt 539.435,31 kr. der består af:

 • 5 afdøde borgers bo er insolvente i år 2021 og boet er udlagt til begravelsesomkostninger. Boopgørelserne er fremsendt til kommunen fra Boligkontoret Danmark og KAB. Afskrivning i alt 387.202,84 kr.
 • 21 afdøde borgers bo er insolvente, og boet udlagt til begravelsesomkostninger. Afskrivning i alt 88.837,34 kr.
 • Som led i arbejdet med ny driftsoverenskomst og nyt aftalegrundlag gældende fra 1. januar 2021 blev Faxe Kommune og Æblehaven enig om at Æblehavens mindreforbrug blev godtgjort. Afskrivning i alt 63.395,13 kr.


Posterne påvirker ikke kommunens økonomi eller forventet regnskab. Hvis restanterne havde haft midler til at indfri restancerne var pengene kommet i kommunekassen og forbedret likviditeten. Kommunens balancekonto reguleres med afskrivningerne.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Det økonomiske tab i år 2022 udgør i alt 2.546.518,99 kr.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at:

 1. Afskrivning vedrørende Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice på 2.007.083,68 kr. godkendes.
 2. Afskrivning vedrørende Center for Social, Sundhed & Pleje på 539.435,31 kr. godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

218. Beslutning om godkendelse af spildevandstakster 2023

Resume

Med denne sag skal byrådet tage stilling til en legalitetsgodkendelse af spildevandstaksterne, der er fastsat af Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S for 2023.

Sagsfremstilling

Byrådet skal beslutte, om de vil legalitetsgodkende takstblad for spildevandsbidrag for 2023.

Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S har fremsendt selskabernes fastsatte spildevandsbidrag for 2023 til godkendelse i kommunen. Kommunen har som myndighed beføjelse til at godkende eller afvise de af forsyningsselskabet fastsatte bidrag.


En legalitetsgodkendelse betyder, at Faxe Kommune skal sikre, at taksterne overholder Forsyningssekretariatets fastsatte økonomiske rammer, at grundlaget for bidragene er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet, og at lovgivningen generelt respekteres. Derudover skal taksterne overholde "hvile-i-sig-selv-princippet" således, at indtægter over en årrække ikke overstiger omkostninger, og at grundlagene for bidragene er i overensstemmelse med planerne for spildevandsområdet.

Baggrunden for beløbene kan ses i bilaget "Budget for Faxe Spildevand samt Spildevandscentret 2023".


Beløbene herunder er inkl. moms.


Bidrag for rensning

Faxe Spildevandscenter A/S fastsætter et bidrag på 14,32 kr. pr. m3 for rensning af spildevand; svarende til et fald på 7,1 % i forhold til 2022.


Bidrag for transport

Faxe Spildevand A/S fastsætter et bidrag på 38,81 kr. pr. m3 for transport af spildevand; svarende til et fald på 5,3 % i forhold til 2022. Endvidere fastsættes et fast bidrag på 657,50 kr. pr. stikledning; svarende til en stigning på 3,54 % i forhold til 2022.


Samlet bidrag

Det samlede, variable bidrag for rensning og transport er 53,13 kr. pr. m3; svarende til et fald på 5,8 % i forhold til 2022.


Trappemodel

De variable spildevandsbidrag fastsættes efter en tretrins-trappemodel, som indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Dette fremgår af "Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.", som fastlægger, at den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, skal opkræves efter differentierede takster.

For ejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår, fx private husstande, skal den variable del af vandafledningsbidraget opkræves efter trin 1 uanset vandmængden. Ejendomme, der er omfattet af det justerede betalingsprincip, opkræves rensebidrag efter trin 2.


Tømningsordning for bundfældningstanke

For ordinær tømning af bundfældningstank til og med 3,0 m3 fastsættes et bidrag på 911,25 kr. pr. gang (i planlagt rute); en stigning på 37,0 % i forhold til 2022. Bidraget for tømning har de foregående 5 år været holdt under kostprisen på grund af tidligere gæld til forbrugerne på denne ordning.


Administrationens vurdering

På baggrund af de tilsendte budgettal og Faxe Forsynings redegørelse, som fremgår af bilag "Legalitetsgodkendelse 2023", vurderer administrationen, at de af selskabernes fastsatte spildevandsbidrag er i overensstemmelse med betalingsloven med mere.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at takstblad for spildevandsbidrag for 2023, fastsat af Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter, legalitetsgodkendes.


Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 6. december 2022, pkt. 206:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.


Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

219. Beslutning om godkendelse af takstblad for Faxe Vandforsyning 2023

Resume

Med denne sag skal Faxe Kommunes Byråd beslutte, om de vil legalitetsgodkende drikkevandstaksterne for 2023 fastsat af Faxe Vandforsyning A/S.


Sagsfremstilling

Faxe kommunes byråd skal beslutte, om de vil legalitetsgodkende Faxe Vandforsyning A/S takster for 2023.


En legalitetsgodkendelse omfatter, at Faxe Kommune skal sikre, at taksterne, som fastsættes af Faxe Vandforsynings bestyrelse, overholder Forsyningssekretariatets fastsatte økonomiske rammer, og at lovgivningen generelt respekteres. Derudover skal taksterne overholde hvile-i-sig-selv princippet således, at vandforsyningens indtægter over en årrække ikke overstiger dets omkostninger, og at grundlagene for bidragene er i overensstemmelse med planerne for vandforsyningsforsyningsområdet.

Takster samt anlægs- og driftsbidrag 2023

Faxe Vandforsyning A/S har fremsendt selskabets takster samt anlægs- og driftsbidrag for 2023 til godkendelse i kommunen.

Beløbene herunder er inkl. moms.

 • Tilslutningsbidraget fastsættes til 41.286,25 kr., hvilket i forhold til 2022 er en stigning på 11,5 %.
 • Vandafgiften fastsættes til 13,29 kr. pr. m3, hvilket i forhold til 2022 er en stigning på 2,2 %.
 • Målerleje (1,5-2,5 m3) fastsættes til 150 kr. pr. år, hvilket er en stigning på 3,4 % i forhold til 2022.

Derudover har Faxe Vandforsyning fremsendt Budget 2023, Forsyningssekretariatet afgørelse om økonomiske rammer for 2023-2024, samt notat om takster for 2023.

Administrationens vurdering

På baggrund af det materiale, som Faxe Forsyning har fremsendt, er det administrationens vurdering, at de af selskabet fastsatte takster samt anlægs- og driftsbidrag er i overensstemmelse med Forsyningssekretariatets fastsatte økonomiske rammer, hvile-i-sig-selv princippet samt vandforsyningsloven og andre gældende love.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at de af Faxe Vandforsyning A/S fastsatte takster samt anlægs- og driftsbidrag for 2023 legalitetsgodkendes.


Seniorrådets kommentar:

Seniorrådet finder det bemærkelsesværdigt. at der er så stor prisforskel mellem de private vandværker.


Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 6. december 2022, pkt. 205:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.


Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

220. Godkendelse af finansiel strategi for Faxe Kommune

Resume

Faxe Kommunes finansielle strategi beskriver de rammer, som danner udgangspunkt for Faxe Kommunes finansielle styring af formue og langfristede gæld.

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes finansielle strategi har til formål at definere rammerne for den finansielle håndtering af kommunens aktiver og passiver. Herunder fastlæggelse af porteføljeplejens risikoprofil i forhold til at maksimere afkastet og begrænse omkostningerne.

Administrationen har tilrettet den finansielle strategi i forhold til de grænser, hvorpå der kan foretages investeringer indenfor. Tilretningen er foretaget med rådføring af Kommunens revision og bank. De nye retningslinjer er som følgende.

Investeringstype

Minimum

Maksimum

Obligationer

0%

100%

Kontant

0%

100%

Aktier

0%

20%

Erhvervsobligationer

0%

20%

Summen af aktier og erhvervsobligationer må tilsammen maksimalt udgøre 30 pct.

Etiske og sociale retningslinjer

Da Faxe kommune ønsker at sikre, at kommunens finansielle dispositioner ikke krænker bredt anerkendte internationale konventioner og normer, som Danmark har tiltrådt., har Administrationen tilrettet og præciseret de etiske og sociale retningslinjer.

Det betyder at Faxe kommune ikke investerer i firmaer, der fx sælger eller producerer våben eller lign. samt firmaer, der benytter sig af børnearbejde, eller på anden vis ikke agerer socialt ansvarligt. Kommunen ønsker endvidere at udfase investeringer i selskaber, med mere i 5 pct. af omsætningen fra udvinding og produktion af fossile brændstoffer.

Kommunens porteføljeforvaltere skal dokumentere en anlagt etisk og social vurdering i forhold til kommunens investeringer.

Formuleringerne i strategien er afstemt med gængse formuleringer anvendt af finansiel bankvirksomhed mhp. at etiske og sociale retningslinjer kan overholdes.

Bemyndigelse

I forhold til bemyndigelse, står der i den finansielle strategi, at Kommunalbestyrelsen har bemyndiget den til enhver tid siddende resortansvarlige direktør til, at forestå plejen af kommunens værdipapirbeholdning, herunder placere overskudslikviditet inden for strategiens rammer.

Resortdirektøren kan tillige træffe beslutning om udvidelse eller indskrænkning af beholdning.

Direktøren kan beslutte, efter nærmere instruktion, herunder med respekt for ovenfor anførte, om plejen af kommunens værdibeholdning helt eller delvist kan overlades til en eller flere eksterne porteføljeforvaltere fx investeringsforeninger.

Valutasammensætning

Faxe kommunen optager alene lån i danske kroner (DKK) eller i Euro (EUR).

Kommunen har inden for de gældende regler mulighed for at optage lån i udenlandsk valuta, hvis der samtidig etableres en valutaswap, der omlægger valutaeksponeringen til DKK eller EUR. Dette medfører dog, at en omlægning af eksponeringen vil medfører at der også skal betales renter i DKK eller EUR, hvilket dermed betyder, at en rentebesparelse ikke vil kunne opnås, og derved giver det ingen økonomisk gevinst at optage lån i udenlandsk valuta.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at den nye finansielle strategi godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte med den tilføjelse, at der i forhold til de etiske og sociale retningslinjer i øvrigt henvises til at følge FN`s Global Impact, og internationale normer for virksomhedernes ansvar i øvrigt samt med en tilkendegivelse om at der sker en fuldstændig udfasning af investeringer i selskaber, hvor en del af omsætningen baseres på udvinding og produktion af fossile brændstoffer (kul, olie og gas).


Fraværende: Ingen.

221. Beslutning om finansiering vedr. udvikling af Faxe Ladeplads Havn

Resume

Byrådet besluttede i møde den 30. maj 2022, at den udarbejdede helhedsplan for lystbådehavnen i Faxe Ladeplads skal danne grundlag for det videre arbejde med at søge, at realisere en udvikling af Faxe Ladeplads Havn.


Økonomiudvalget skal i denne sag beslutte hvilke muligheder for at lånefinansiere projektets forskellige anlægsetaper, der skal arbejdes videre med.

Sagsfremstilling

Projektet med udvikling af Faxe Ladeplads lystbådehavn sker i to spor, et vedr. planlægning og et vedr. finansiering og organisering.


I planlægningssporet indgår udarbejdelsen af en lokalplan samt afklaring af statslige myndighedsgodkendelser. I dette spor sker der også en yderligere detaljering af projektet, herunder vil de miljømæssige forhold blive undersøgt nærmere. Dette arbejde er forankret i Plan & Kulturudvalget og Teknik & Miljøudvalget.


I det økonomiske og organiseringsmæssige spor udestår i første omgang en tilvejebringelse af finansiering til udvidelsen. Arbejdet omkring finansierings- og organiseringsformer er forankret i Økonomiudvalget.


Lystbådehavnen har fået udarbejdet en helhedsplan af konsulentfirmaet Hasløv & Kjærsgaard for projektet med udvidelse af Faxe Ladeplads Havn. Heri skitseres et samlet anlægsoverslag på 116 mio. kr., som fordeler sig med en hovedetape med overslag på 44 mio. kr. og senere etaper med overslag på 72 mio. kr.


Finansiering

Inden der arbejdes videre med organiseringsformer, er det nødvendigt at få et overblik over, hvilke finansieringsmuligheder administrationen skal arbejde videre med, som skal tilvejebringe finansiering til hele eller dele af projektet. Overordnet set er der 3 muligheder for finansiering:

 • Fondsfinansiering
 • Lånefinansiering
 • Kommunen finansierer udvidelsen

Horten/PwC har i deres rådgivning vurderet, at det virker urealistisk med en fuld fondsfinansiering af havneudvidelsen – særligt i forhold til havne/kajanlæg og uddybning af havnebassinet.

Byrådet har i forbindelse med budgetforliget 2023 – 2026 besluttet, at der i den kommende budgetproces skal prioriteres i de anlægs-/infrastrukturprojekter der ligger frem mod 2027, administrationen anbefaler i den sammenhæng, at mulighederne for lånefinansiering af havneudvidelsen afdækkes, så disse muligheder kan indgå i budgetdrøftelserne.

Der er indgået aftale med revisionsfirmaet PwC, som blandt andet bistår med at tydeliggøre mulighederne for at lånefinansiere projektets forskellige anlægsetaper. Notat med vurdering af lånefinansiering af projektets forskellige anlægsetaper, er vedhæftet som bilag.


På mødet i Økonomiudvalget deltager Partner Henrik Petersen fra PwC for afdækning af mulighederne for finansiering.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det besluttes om der skal arbejdes videre med at afsøge muligheder for lånefinansiering.

Beslutning

Økonomiudvalget ønsker, at der arbejdes videre med muligheder for lånefinansiering.


Fraværende: Ingen.

222. Beslutning om fremtidig borgerforslagsløsning

Resume

I denne sag redegøres for en evaluering af løsningen med borgerforslag, og samtidig gives der forslag til hvordan borgerforslagene kan drives i fremtiden.


Økonomiudvalget skal med sagen beslutte den fremtidige borgerforslagsløsning.

Sagsfremstilling

Hvorfor blev borgerforslagsløsningen oprettet

Byrådet besluttede at indføre borgerforslag i kommunen efter forslag fra Lokallisten. Formålet med borgerdrevne forslag er, at kommunes borgere har samme muligheder for at rejse forslag i byrådet, som byrådsmedlemmerne har i henhold til den kommunale styrelseslov. Målet med ordningen er, at engagere endnu flere borgere i de lokalpolitiske emner.


Hvordan er løsningen benyttet

Løsningen med borgerforslag blev godkendt af byrådet i februar 2020. Det har været muligt for borgerne at indgive borgerforslag, og det har fungeret ved, at der på kommunens hjemmeside har været mulighed for at stille borgerforslag.


I de næsten 3 år som ordningen har været tilgængelig, er der kun indkommet 12 borgerforslag, som hver i sær har opnået mellem en og fire støtter. Enkelte borgerforslag har endda haft mere karakter af en henvendelse til kommunen, end at være et egentligt forslag, som byrådet kan tage stilling til.

Det er således langt fra kravet om 791 støtter. Støtteantallet blev fastsat ud fra hvad et byrådsmandat gennemsnitligt krævede i daværende byrådsperiode.


Det tyder på, at der ikke er kendskab til løsningen blandt borgerne. Ligesom det ikke ser ud til at den enkelte forslagsstiller er aktiv, fx på de social medier, for at reklamere for sit forslag, og derved bredes forslaget ikke ud til offentlighedens kendskab.


I forbindelse med lanceringen af borgerforslag annoncerede kommunen på Facebook, og der er information om løsningen på kommunens hjemmeside.


Hvordan er det gået med borgerforslagsløsninger i andre kommuner

Til evaluering af løsningen er det interessant, at få en status på andre kommuners lignende løsninger.


 • I Næstved Kommune er kravet 600 stemmer. Der fremgår pt. 3 udløbne forslag, hvoraf 1 har opnået flest støtter med 124.
 • I Haderslev Kommune er kravet 950 stemmer. Der har været 8 udløbne forslag, hvoraf et enkelt opnåede 237 støtter. Pt. er der 5 aktive forslag, som har mellem 5 og 66 støtter.
 • I Ærø Kommune er kravet 217 stemmer. Der er indgået 4 forslag, som har mellem 32 og 133 støtter.
 • I Roskilde Kommune er kravet 500 stemmer (nedsat i 2021 fra 1.500). Der er indgået i alt 56 forslag, hvor 8 har opnået over 500 støtter.


Det ser altså ud til at borgerforslag i andre kommuner, også har vanskeligt ved at finde støtter. Roskilde har imidlertid en ret god succes, specielt efter at de nedsatte kravet om stemmer. Det er derfor interessant at få deres perspektiv på, hvordan borgerforslag har opnået nok støtter, og Roskilde Kommune oplyser, at nogle forslagsstillere er meget aktive omkring deres forslag, og at det samtidig også kan skyldes at flere af forslagene har haft en bred interesse, fx i mindre lokalsamfund.


Hvordan kan vi arbejde med borgerforslag i fremtiden

Til økonomiudvalgets beslutning om den fremtidige borgerforslagsløsning kan følgende perspektiver inddrages:


 • Borgerforslagets form
 • Antallet af nødvendige stemmer
 • Kommunen annoncerer i lokalavis og på Facebook med fortælling om ordningen, herunder med opfordring til at reklamere for eget forslag for at skabe støtter.
 • På kommunens informationsside i lokalavisen indgår der månedligt en oplysning om borgerforslag , så længe forslag er åben for støtte.
 • Borgerforslag lukkes, og inddragelse af borgere sker på anden vis. Her tænkes fx på den nuværende benyttelse af borgermøder mv.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Den årlige drift af systemet udgør 37.000 kr. Udgiften til en løbende annoncering på kommunens informationsside i lokalavis indgår i annonceringsudgiften.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at den nuværende borgerforslagsløsning fortsætter, dog med følgende bemærkninger:

 • Kommunen annoncerer lejlighedsvis i lokalavis og på Facebook med fortælling om borgerforslagsløsningen.
 • Der indgår løbende oplysning om indkomne borgerforslag på kommunens informationsside i lokalavisen, så længe forslag er åbne for støtte.
 • Borgerforslagsløsningen evalueres igen om et år.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen, med tilføjelse at ændre antallet af nødvendige stemmer fra 791 til 200.


Sagen overgår til byrådets beslutning.


Fraværende: Ingen.

223. Godkendelse af Beredskabskommissionens masteraftale med KommuneLeasing

Resume

Byrådet skal godkende Beredskabskommissionens masteraftale om indgåelse af kontrakter for køretøjer med KommuneLeasing.

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning har i møde 9. marts 2022 godkendt indgåelse af masteraftale med Kommuneleasing for leasing af køretøjer og redningsmateriel og samtidig bemyndiget Beredskabskommissionens formand og beredskabsdirektøren til at indgå leasingaftaler for samme.


I forbindelse med godkendelse af plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet, blev der godkendt en investeringsplan for køretøjer for årene 2017–2030. Senere blev der indgået ny kontrakt med Falck om driften af brandstationerne i Præstø og Stege i årene 2019-2025, hvor der indgik at Midt- og Sydsjællands Brand & Redning leverer køretøjer. Der blev i samme forbindelse indgået en masteraftale med Kommuneleasing for årene 2018-2021 i forhold til leasingfinansiering af køretøjerne til brandstationerne i Præstø og Stege, samt de køretøjer der fremgår af investeringsplanen i samme periode.

Den økonomiske ramme for Masteraftalen var 15 mio. kr. Masteraftalen udløb oprindeligt den 31. december 2021, hvor den var udnyttet med ca. 90 %, men blev administrativt forlænget til udgangen af 2023.


Formålet med en masteraftale er, at der for en given periode aftales et maximalt indkøbsbeløb, der finansieres via leasing, og som kun skal godkendes en gang af ejerkommunernes byråd/kommunalbestyrelser.

Jf. de vedtagne tegningsregler i Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) skal aftaler og kontrakter, der overstiger 1 mio. kr. i aftalens løbetid behandles af Beredskabskommissionen inden der kan indgås bindende aftaler.


Masteraftalen skal behandles og godkendes i ejerkommunerne med henblik på godkendelse jf. § 8 i Interessentskabskontrakten.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at Beredskabskommissionens indgåelse af masteraftale med KommuneLeasing godkendes.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

224. Beslutning om retningslinjer for grøn pulje

Resume

Folketinget har vedtaget, at kommunerne skal oprette en grøn pulje, som opstillere af vedvarende energi skal indbetale til. Kommunen administrerer midlerne i grøn pulje og kan anvende disse midler til projekter til gavn for naboer til vedvarende energianlæg og til gavn for lokalsamfundet generelt.


Der skal nu tages stilling til fastsættelse af retningslinjer for grøn pulje, herunder ansøgningsberettigede og hvorledes puljemidlerne skal prioriteres.

Sagsfremstilling

Grøn pulje er beskrevet i lov om fremme af vedvarende energi og bekendtgørelse om grøn pulje. Det er lovpligtigt for kommunerne at oprette en grøn pulje. Ifølge lovgivningen skal opstillere af vedvarende energianlæg senest 14 hverdage efter første produceret kWh indbetale midler til grøn pulje. Lovgivningen fastsætter alene nogle overordnede rammer for administration af puljen. Det er derfor den enkelte kommune, der skal fastsætte de nærmere retningslinjer for administration af puljen.

Grøn pulje afløser den tidligere grøn ordning, som er nedlagt. Den tidligere grøn ordning vedrørte kun vindmøller, mens den ny grøn pulje både omfatter vindmøller, solcelleanlæg og vandkraftværker.

Opstillere af et vedvarende energianlæg skal indbetale et beløb til grøn pulje, som svarer til:
• 125.000 kr. pr. MW ved landvindmøller
• 115.000 kr. pr. MW ved havvindmøller
• 30.000 kr. pr. MW ved solcelleanlæg
• 67.000 kr. pr. MW ved vandkraftværker.

I Faxe Kommune vil det i øjeblikket primært omfatte store solcelleanlæg, der nettilsluttes. Opstillere af vedvarende energianlæg indbetaler midlerne til grøn pulje, som et engangsbeløb i forbindelse med at energianlægget bliver taget i brug.

Prioritering af midler i grøn pulje
Administrationen foreslår, at midlerne i grøn pulje kan anvendes til mange forskellige formål til gavn for lokalsamfundet, herunder klima- og grønne tiltag, landskabelige, rekreative eller kulturelle formål mm. Grøn pulje kan således understøtte målsætningerne i mange af Faxe Kommunes politikker.

Det foreslås at grøn pulje kan tildeles til følgende indsatsområder:

 1. Klimahandlinger i fællesskab – bæredygtig udvikling – f.eks. energifællesskaber, fælles varmeløsninger, mv.
 2. Energiforbedringer i forsamlings- klubhuse og lignende. – f.eks. til udskiftning af olie- og gasfyr, forbedring af klimaskærm mv.
 3. Projekter, der har til formål at give børn og unge viden om at tage medansvar og handling på klimaforandringerne.
 4. Projekter, der styrker landskabelige og rekreative værdier.
 5. Projekter, der fremmer biodiversitet og fører til øgede naturværdier.
 6. Eksisterende almen velgørende projekter, der mangler medfinansiering.
 7. Øvrige projekter.

Det foreslås, at ansøgningsberettigede til grøn pulje fortrinsvis er foreninger og selvejende institutioner, men at andre også kan søge til almen velgørende formål. Midlerne i grøn pulje kan søges anvendt i lokalområdet, hvor det vedvarende energianlæg opstilles. I prioriteringen af ansøgningerne kan der tages særligt hensyn til de allernærmeste naboer til det vedvarende energianlæg. Der kan endvidere tages særligt hensyn til, at projektet er til gavn for en bred målgruppe. Kommunen må i forbindelse med tildeling af tilskud fra grøn pulje ikke yde individuel erhvervsstøtte eller begunstige enkeltpersoner.

Uddeling af midler i grøn pulje
Midlerne i grøn pulje uddeles løbende, når et nyt vedvarende energianlæg er klar til at blive taget i brug og opstiller har indbetalt et engangsbeløb til puljen.

Det foreslås, at 10 % af midlerne til grøn pulje stilles til rådighed for løbende ansøgninger til mindre projekter op til et beløb på maksimalt 100.000 kr., og at administrationen delegeres kompetence til at uddele disse i overensstemmelse med byrådets prioriteringer.

For større projekter over 100.000 kr. foreslås det, at puljemidlerne annonceres fire gange om året. Det foreslås, at Økonomiudvalget behandler ansøgninger om tilskud fra grøn pulje til større projekter over 100.000 kr.

Administration af grøn pulje
Arbejdet med grøn pulje forankres administrativt i Center for Plan & Miljø i tæt samarbejde med Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice. Lovgivningen giver mulighed for at afsætte op til 8 procent af de indbetalte midler til grøn pulje til administration af puljen. Det foreslås, at Faxe Kommune afsætter op til 8 procent til administration af puljen. De kommunale udgifter til administration afstemmes efter de faktiske opgaver og udgifter, som er forbundet med administration af puljen. Administration af grøn pulje omfatter blandt andet:

 • Indkaldelse af ansøgninger.
 • Afholdelse af borgermøder.
 • Administrativ sagsbehandling af indkomne ansøgninger, herunder afklaring af planlovgivningsmæssige aspekter af projektforslagene.
 • Sagsfremstillinger.
 • Tildeling af tilsagn om tilskud.
 • Betaling af regninger.
 • Dokumentation for gennemførelse af projektet.

Af praktiske hensyn foreslås det, at eventuelle ubrugte midler i grøn pulje, herunder de op til 8 procent til administration, kan overføres fra et budgetår til det næste.

Økonomi til grøn pulje
Faxe Kommune har allerede udarbejdet flere lokalplaner for store solcelleparker, ligesom der er truffet politisk beslutning om at arbejde videre med et yderligere antal solcelleparker. Skønsmæssigt vil de allerede planlagte og besluttede vedvarende energianlæg indbringe ca. 13. mio. kr. til grøn pulje. Kommunen modtager herudover løbende nye ansøgninger om etablering af vedvarende energianlæg. Administrationen forventer derfor, at opstillere af vedvarende energianlæg indbetaler betydelige midler til grøn pulje i de kommende år.

Enkelte projekter forventes at afføde midler i 2022, mens størstedelen af projekterne forventes at afføde midler fra 2023 og frem. Dette skyldes, at den konkrete etablering af flere planlagte og ansøgte projekter endnu ikke er igangsat eller kun er i en opstartsfase.

Opstillere af vedvarende energianlæg indbetaler midler til grøn pulje i form af et engangsbeløb, når energianlægget bliver taget i brug. Hvor mange midler, der bliver indbetalt til grøn pulje, forventes at variere meget over tid. Samtidig ventes det at variere, hvornår på året, der bliver indbetalt midler til puljen. Administrationen anbefaler derfor, at eventuelle ubrugte midler i grøn pulje, herunder de op til 8 procent til administration, af praktiske hensyn kan overføres fra et budgetår til det næste.

Ifølge lovgivningen skal kommunen overføre midlerne i grøn pulje til statskassen, hvis ikke midlerne er allokeret til projekter tre år efter indbetaling.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Da lovgivningen om grøn pulje åbner mulighed for, at kommunens udgifter til administration af puljen op til 8%, kan afholdes af de indbetalte puljemidler forventes grøn pulje at være udgiftsneutral for Faxe Kommune.

Når puljebeløb indbetales, ansøges byrådet om en tillægsbevilling. Denne vil være udgiftsneutral for Faxe Kommune.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at der fastsættes følgende retningslinjer for grøn pulje:

 1. Midlerne i grøn pulje kan tildeles til følgende indsatsområder:

a) Klimahandlinger i fællesskab – bæredygtig udvikling – f.eks. energifællesskaber, fælles varmeløsninger mv.

b) Energiforbedringer i forsamlings- og klubhuse og lignende – f.eks. udskiftning af olie- og gasfyr, forbedring af klimaskærm mv.

c) Projekter, der har til formål at give børn og unge viden om medansvar og handling på klimaforandringerne.

d) Projekter, der styrker landskabelige og rekreative værdier.

e) Projekter, der fremmer biodiversitet og fører til øgede naturværdier.

f) Eksisterende almen velgørende projekter, der mangler medfinansiering.

g) Øvrige projekter.

 1. Der afsættes pulje på 10% af de indbetalte midler til løbende uddeling til projekter på maksimalt 100.000 kr, der administreres af administrationen.
 2. Økonomiudvalget behandler ansøgninger om tilskud fra grøn pulje til projekter over 100.000 kr.
 3. Ansøgningsberettigede til grøn pulje er fortrinsvis foreninger og selvejende institutioner, men andre kan også søge til almen velgørende formål.
 4. Grøn pulje forankres administrativt i Center for Plan & Miljø i tæt samarbejde med Center for Kultur, frivillighed & Borgerservice.
 5. Der afsættes op til 8 procent af de indbetalte midler til grøn pulje til administration af puljen.
 6. Eventuelle ubrugte midler i grøn pulje, herunder de op til 8 procent til administration, kan overføres fra et budgetår til det næste.
 7. Retningslinjerne for grøn pulje evalueres efter en funktionsperiode på ca. 1 år.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler med følgende ændringer:


Indstillingspunkt 1:

Der byttes plads mellem underpunkterne "e) Projekter, der fremmer biodiversitet og fører til øgede naturværdier" og "d) Projekter, der styrker landskabelige og rekreative værdier".


Indstillingspunkt 2:

Der afsættes pulje på 10% af de indbetalte midler til løbende uddeling til projekter på maksimalt 50.000 kr., der administreres af administrationen.


Indstillingspunkt 3:

Økonomiudvalget behandler ansøgninger om tilskud fra grøn pulje til projekter over 50.000 kr.


Fraværende: Ingen.

225. Godkendelse af plejeplan for Natura 2000-området ved Gammellung

Resume

Med denne sag skal byrådet godkende den fremlagte plejeplan for Gammellung.


Faxe Kommune har siden 2015 deltaget i EU LIFE-projektet RigKilde, som har til formål at bevare og skabe bedre vilkår for nogle af de mest værdifulde, sjældne og truede arter og naturtyper inden for kommunernes Natura 2000-områder. Faxe Kommune indgår i samarbejdet med moseområdet Gammellung, hvor projektet har været med til at skabe bedre rammer for udvikling af ny natur og naturpleje på de privatejede arealer. Plejeplanen er udarbejdet for at sikre en positiv udvikling af naturen i Gammellung.

Sagsfremstilling

Kommunerne i Danmark har, jf. statens Natura 2000-planer, en bunden opgave med at bevare og forbedre forholdene for naturtyper og arter, som er sjældne, truede eller karakteristiske i de såkaldte Natura 2000-områder. For hvert Natura 2000-område er der udarbejdet en Natura 2000-plan med målsætninger og indsatsretningslinjer for området. Kommunerne skal herefter arbejde på at få planerne gennemført på ikke statslige arealer.


Vi har derfor i perioden 2015-2022 deltaget i det EU-finansierede projekt LIFE RigKilde sammen med 8 andre kommuner samt Miljø - og Naturstyrelsen. Projektet har haft fokus på at forbedre kvaliteten af naturen i rigkær, kildevæld, og avneknippemoser samt skabe forudsætninger for at naturtyperne kan brede sig i Natura 2000-områderne. Faxe Kommune har deltaget med et projektområde ude i mosen ved Gammellung, og omfatter primært private arealer. En del af den projektaftale, som Faxe Kommune har indgået med EU er, at vi skal politisk godkende en plejeplan, som beskriver den efterfølgende pleje i projektområdet.


I projektet er der foretaget flere naturplejeprojekter herunder rydning af opvækst samt etablering af to græsningsfolde. Offentlighedens adgang til arealerne er blevet forbedret ved slåning af stier og opsætning af informationstavler. Og derudover er der blevet udført forundersøgelser, som skulle afdække mulighederne for at forbedre de hydrologiske forhold i og omkring Gammellung.


Plan for den fremtidige drift


Alle initiativerne i Faxe Kommune er gennemført, og nu mangler vi kun at sikre naturplejen i områderne efter, at LIFE-projektet er afsluttet. En fortsat positiv udvikling af naturen i Gammellung sikres ved, at der er blevet udarbejdet en plan for naturplejen for en 10-årig periode. Planen skal vedlægges som bilag til den senest godkendte, kommunale handleplan for Natura 2000-område nr. 163 "Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose".


Planen beskriver følgende:

 • Hvilke tiltag der er gennemført som del af LIFE RigKilde-projektet.
 • Målsætninger og retningslinjer for den fremtidige naturpleje i Gammellung.
 • Plan for vedligeholdelsen af deaf forundersøgelser for at afdække muligheden for forbedring af de hydrologiske forhold i og omkring Gammellung. tekniske anlæg.
 • Oversigt over indgåede aftaler med private lodsejere og dyreholder.


Planen resulterer ikke i yderligere forpligtelser for lodsejerne ud over de aftaler, der er indgået som led i EU-projektet. Planen har derfor heller ikke været sendt i offentlig høring, da plejeplanen ikke medfører en væsentlig ændring af den gældende Natura 2000-handleplan, idet den understøtter handleplanens formål og de planlagte indsatser.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller, at plejeplanen godkendes.


Beslutning Teknik & Miljøudvalget den 8. november 2022, pkt. 177:

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


Supplerende sagsfremstilling 14. december 2022

Plejeplanen for Gammellung Mose er blevet fremlagt for og godkendt af Teknik & Miljøudvalget d. 8. december 2022. Ifølge Delegations- og kompetenceplanen skal planen endeligt godkendes af Byrådet, samt fremlægges for Økonomiudvalget. Til plejeplanen er der blevet udarbejdet en mindre rettelse om, at kommunen kan godkende, at dyrene udsættes tidligere eller hjemtages senere fra arealerne. Dette kun, hvis det bidrager til en positiv naturudvikling af området, og under hensyntagen til dyrenes trivsel. Tilføjelsen fremgår under punkt 5.4 om retningslinjer for driften af arealet, som starter på side 10. Her er der sket en tilføjelse til den øverste retningslinje. Denne tilføjelse vil ikke føre til økonomiske ændringer i forbindelse med vedtagelse af planen.

Beslutning

Økonomiudvalget tilbagesendte sagen til Teknik & Miljøudvalget.


Fraværende: Ingen.

226. Godkendelse af revideret værdighedspolitik

Resume

Faxe Kommunes reviderede værdighedspolitik på ældreområdet har været i offentlig høring og fremsendes til godkendelse i Senior & Sundhedsudvalget, og til endelig godkendelse i Byrådet den 24. november 2022.

Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget godkendte på møde den 6. april 2022 processen for revidering af Faxe Kommunes værdighedspolitik på ældreområdet. Som følge heraf blev Seniorrådet, bruger- pårørenderåd og bestyrelser på kommunens plejehjem inviteret til dialog om værdighedspolitikken den 9. juni 2022.


Center for Social, Sundhed & Pleje fremlagde, på baggrund af de input, der fremkom ved mødet den 9. juni, en revideret udgave af værdighedspolitikken til Senior & Sundhedsudvalget på udvalgsmødet den 17. august 2022.


Den reviderede værdighedspolitik adskiller sig fra den oprindelige på følgende områder:


 1. Den reviderede udgave af værdighedspolitikken har fået nyt navn:
  Et værdigt seniorliv i Faxe kommune - værdighedspolitik 2023-2026
 2. Betegnelsen "ældre" er konsekvensrettet til "seniorer".
 3. Konkrete eksempler fra dialogmødet er skrevet ind.
 4. Teksten er skærpet og aktualiseret.
 5. Tema-rækkefølgen er ændret.
 6. Tema-teksterne er delt op i prosa og handling.


Senior & Sundhedsudvalget godkendte den reviderede værdighedspolitik og sendte den i offentlig høring mellem den 22. august – 10. oktober 2022.


Høringssvar

Den offentlige høring har været meldt ud i lokalavisen og på Faxe Kommunes hjemmeside, med et link til høringsudgaven. Bruger- pårørenderåd og bestyrelser på Faxe Kommunes plejehjem har fået høringsudgaven tilsendt via plejehjemslederne. Seniorråd, Handicapråd, Udsatteråd og Frivilligråd har fået høringsudgaven tilsendt.


Center for Social, Sundhed & Pleje har, indenfor fristen, modtaget i alt fire høringssvar fra henholdsvis:

 • Udsatterådet, vedlagt som bilag 1.
 • Handicaprådet, vedlagt som bilag 2.
 • Seniorrådet, vedlagt som bilag 3.
 • Bestyrelsen for Grøndalshusene, vedlagt som bilag 4 og 5.


Alle er generelt positive overfor ændringerne af politikken, men pointerer, at det kræver en opmærksomhed på, at politikken efterleves i praksis.


Bestyrelsen for Grøndalshusene giver med deres høringssvar et eksempel på, hvordan man lokalt kan arbejde med implementering af politikken.


Handicaprådet og Seniorrådet har bidraget med konkrete ændringsforslag og tilføjelser, som efterfølgende er indarbejdet. Rettelser til høringsudgaven fremgår af bilag 6.


Center for Social, Sundhed & Pleje anbefaler, at høringssvarende indarbejdes i den reviderede værdighedspolitik og at der efterfølgende arbejdes med politikken lokalt, som det eksempelvis er foreslået fra bestyrelsen på Grøndalshusene jf. bilag 5.

Revideret værdighedspolitik vedlagt som bilag 7.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at den reviderede værdighedspolitik: Et værdigt seniorliv i Faxe kommune - værdighedspolitik 2023-2026, godkendes.


Beslutning på Senior & Sundhedsudvalget 9. november 2022, pkt. 119:

Godkendt.


Lisette Lind Larsen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).


Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget 14. december 2022

Det præciseres, at den reviderede værdighedspolitik skal godkendes af byrådet.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

227. Beslutning om at overdrage råderetten af "Sideskuddet" til den selvejende institution Æblehaven S/I

Resume

Faxe Kommune har driftsoverenskomst med den selvejende institution Æblehaven S/I. Æblehaven råder i dag over lokalerne "Sideskuddet", Nygade 5, Faxe, uden at det er skrevet ned. Der er derfor behov for at formalisere og præcisere Æblehavens råderet over "Sideskuddet". Administrationen fremlægger derfor allonge til driftsoverenskomsten til godkendelse. Med allongen overdrages råderetten over "Sideskuddet" formelt til Æblehaven.

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har en driftsoverenskomst med den selvejende institution Æblehaven S/I vedrørende dag- og aktivitetscenter beliggende Nygade 5 i Faxe.


I forbindelse med årligt driftsmøde mellem Æblehaven og Center for Social, Sundhed & Pleje er det aftalt at undersøge mulighederne for at tydeliggøre forholdene omkring Æblehavens brug af tilbygningen "Sideskuddet". Æblehaven har i dag reelt råderetten over "Sideskuddet", men der er behov for at formalisere og præcisere det. Administrationen fremlægger derfor udkast til allonge til driftsoverenskomsten til godkendelse. Allongen præciserer, at


 • Æblehaven får brugerrettigheder over "Sideskuddet" i henhold til Æblehavens overordnede formål. "Sideskuddet" er en tilbygning på ca. 121 m2, som er ejet af Faxe kommune, jf. bilag 1, hvor "Sideskuddet" er den lyserøde markering.


 • Ind- og udvendig vedligeholdelse af "Sideskuddet" tilfalder Æblehaven S/I.


 • Æblehaven kan ikke kræve ekstra betaling i henhold til gældende driftsoverenskomst til at varetage den vedligeholdelsespligt, som Æblehaven påtager sig i henhold til nærværende allonge. Det skyldes, at arealet i dag indgår i det arbejde, som er omfattet af driftsoverenskomsten.


 • Allongen kan opsiges af begge parter efter samme vilkår som driftsoverenskomsten kan opsiges.


 • Hvis driftsoverenskomsten opsiges, skal allongen genforhandles og der skal udarbejdes særskilt dokument, hvis Æblehavens råderet skal fortsætte efter ophør af driftsoverenskomsten. Begge parter kan opsige driftsoverenskomsten skriftligt med 12 måneders varsel til ophør den 1. i en måned.


Driftsoverenskomsten og udkast til allonge til driftsoverenskomsten er vedlagt som bilag.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at allonge til driftsaftale med Æblehaven S/I godkendes.


Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, 7. december 2022, pkt. 136:

Anbefalet.


Fraværende: Erik Rasmussen (V) deltog i mødet i stedet for Henrik Rützou (V)


Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

228. Beslutning om godkendelse af forslag til Lokalplan nr. 500-97 - Boligområde ved Bækvej og Lysholm Allé i Haslev, Det blå marked og igangsættelse af høring

Resume

Denne sag understøtter kommunens strategi om bosætning. Forslag til Lokalplan 500-97 er udarbejdet på baggrund af ansøgning fra 1927 Estate, som ønsker mulighed for at etablere boliger i området ved "Det Blå Marked" mellem Lysholm Allé og Bækvej i Haslev. Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om lokalplanforslaget med tilhørende miljørapport kan godkendes og sendes i offentlig høring, samt om midler til etablering af en hævet flade på Lysholm Allé skal tages med i budgetforhandlingerne for budget 2024.

Sagsfremstilling

Historik

Plan & Kulturudvalget besluttede den 8. marts 2022 at igangsætte planlægning for dette område. Der har undervejs i planprocessen været en lang række faktorer, der har haft indflydelse på bebyggelsesplanen. Dels gik bygherre tidligt bort fra tankerne om etagebebyggelse, da for-debatten viste, at borgerne havde uvilje mod bebyggelse i 4 etager. Dels har forskellige miljøundersøgelser givet en række bindinger på arealdisponeringen, ligesom bygherres kendskab til boligmarkedet har resulteret i en større vægtning af de mindre boligenheder.


Disse forhold har ændret lidt på planens udformning fra udvalget senest godkendte bebyggelsesplanen d. 16. august 2022. På samme måde har bygherre, siden udvalget ved besigtigelsen i den 17. september 2022 mundtligt kommenterede på bebyggelsesplanen, arbejdet på at skabe forskydninger i bebyggelsens facader for at understøtte de gode mellemrum mellem boligerne. Bygherre har endvidere udarbejdet visualiseringer af uderummene for at formidle, hvad disse rum har af kvaliteter.


På møde den 8. november 2022 sendte Plan & Kulturudvalget bebyggelsesplanen tilbage til administrationen med henblik på videre drøftelse med bygherre. Foranlediget af anmodning fra bygherre, blev der den 18. november 2022 afholdt møde med formanden for Plan & Kultur, der præciserede udvalgets betragtninger omkring bebyggelsesplanen. Præciseringerne har affødt en supplerende beskrivelse af projektet, vedlagt som bilag.


Lokalplan 500-97 - vedlagt som bilag

Formålet med lokalplanforslaget er at udlægge arealet til boliger. Bebyggelsen er disponeret omkring en nord-sydgående fordelingsvej med indkørsel fra syd fra Lysholm Allé. Ud fra fordelingsvejen går 7 mindre boliggader, der alle ligger i en øst-vestlig retning. Lokalplanen muliggør, at der kan opføres op til 16.500 m2 svarende til ca. 150 boliger afhængig af boligernes størrelse. Der kan opføres gårdhavehuse, rækkehuse i et og to plan samt etageboliger i to etager.


Centralt i bebyggelsen etableres to større torve i forbindelse med fordelingsvejen. Ud over torvene giver lokalplanen også mulighed for at etablere mindre mødesteder og grønne pladsdannelser placeret langs de nord-syd-gående gangstier. I områdets nordvestlige hjørne kan arealerne udnyttes til en boldbane. Til håndtering af den øgede mængde overfladevand fra området er der mod øst i forlængelse af det sydligst beliggende torv udlagt et areal til forsinkelse af regnvand i form af et regnvandsbassin.


Lokalplanområdet vejtilsluttes til Lysholm Allé. Fordelingsvejen overgår på det nordligste stykke til en bred sti, der føres over Gillesbækken. Der etableres desuden cykelstiforbindelse mod øst ved nyttehaverne og en direkte stiforbindelse til Bækvej fra områdets nordligste boligvej. Således vil de bløde trafikanter kunne krydse området uden at skulle ud på Lysholm Allé. Derudover sikrer lokalplanen, at der etableres mindre stier på tværs af boliggaderne, således at området bliver forbundet med de eksisterende stier i områderne mod nord, øst og syd.


Miljørapport - vedlagt som bilag

På baggrund af kendskab til trafikstøj fra Lysholm Allé og Bækvej, støj fra nærliggende virksomheder samt en registreret forurening indenfor lokalplanens blev det besluttet, at der skal udarbejdes en miljørapport for forslaget til lokalplan med henblik på at undersøge, om den ændrede anvendelse kan afstedkomme uhensigtsmæssige miljøpåvirkninger af væsentlig karakter på omgivelserne eller i selve lokalplanområdet.


Afgrænsningen af miljørapporten viste, at miljørapporten skulle behandle følgende emner: støj, jord, grundvand samt natur, flora og fauna. Miljørapporten vurderer, at der kan ske mindre påvirkninger i anlægsfasen af jord og grundvand, mens den vurderer, at der vil være ingen eller ubetydelige påvirkninger i driftsfasen for alle fire emner.


Offentlig høring

Forslag til lokalplan 500-97 med tilhørende miljørapport sendes i offentlig høring i 8 uger. I høringsperioden vil der blive afholdt et offentligt borgermøde i Haslev den 9. februar 2023. Borgermødet annonceres på kommunens hjemmeside i forbindelse med offentliggørelse af planforslagene.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Af trafiksikkerhedsmæssige årsager, skal der etableres en hævet flade på Lysholm Allé, med det formål at sænke hastigheden og øge opmærksomheden på udkørende trafik og bløde trafikanter. Lysholm Allé er en kommunal vej og ligger udenfor lokalplanområdet. Lokalplanen forventes vedtaget endeligt primo juni 2023, hvorefter det nye boligområde kan realiseres. Da der ikke er afsat midler i budget 2023 til etablering af en hævet flade på Lysholm Allé, foreslår administrationen at der afsættes midler på budget 2024.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Seniorrådets kommentarer:

Seniorrådet ser frem til at deltage i en arbejdsgruppe.


Center for Plan & Miljø indstiller,


 1. at forslag til kommuneplantillæg nr. 6 og forslag til lokalplan 500-95 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger,
 2. at der afholdes borgermøde om planernes indhold torsdag den 9. februar 2023 og
 3. at midler til etablering af en hævet flade på Lysholm Allé tages med i budgetforhandlingerne for budget 2024.Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 6. december 2022, pkt. 149:

Anbefalet.


Fraværende: Jørgen Richardt Nielsen (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

229. Godkendelse af principper for større solcelleanlæg

Resume

Byrådet skal godkende retningslinjer for behandling af større solcelleanlæg i kommunen.

Retningslinjerne er udarbejdet på baggrund af flere politiske temadrøftelser, og skal gælde for etablering af fremtidige solcelleanlæg.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har på baggrund af flere temadrøftelser, senest den 8. november 2022 i Plan & Kulturudvalget, udarbejdet et endeligt forslag til retningslinjer for etablering af større solcelleanlæg til endelig godkendelse. Retningslinjerne er vedlagt i bilag 1.


I Byrådets vision er et af fokusområderne "En bæredygtig fremtid" hvilket blandt andet indebærer, at kommunen arbejder for reduktion af drivhusgasser og for den grønne omstilling. I tråd hermed arbejder Faxe Kommune for muligheden for, at etablere større solcelleanlæg. Faxe Kommune ønsker dog samtidigt at sikre, at større solcelleanlæg udformes og placeres mest hensigtsmæssigt i forhold til naboer, landskabs- og naturværdier mv.


Retningslinjerne har derfor til hensigt at skabe tydeligere retningslinjer i forhold til dialogen med henholdsvis borgerne og ansøgere, af de større solcelleanlæg, i forhold til klare rammer for fremtidige solcelleanlæg.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Seniorrådets kommentarer:

Seniorrådet har en overordnet bekymring for hvor meget jord, der anvendes til solceller. Alternativer bør overvejes.


Center for Plan og Miljø indstiller, at retningslinjerne godkendes.Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 6. december 2022, pkt. 150:

Anbefalet med følgende bemærkninger:


 1. at kommunens allerede vedtagne klimamål omkring CO2-reduktion indskrives i indledningen.
 2. at punkt 10. præciseres i forhold til, hvordan der arbejdes med vildtets frie bevægelighed.
 3. at administrationen, i forbindelse med byggesagen, opfordrer bygherre til at være i løbende dialog med naboerne omkring opførelsen af solcellerne.


Fraværende: Jørgen Richardt Nielsen (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Plan & Kulturudvalgets indstilling anbefales.


Fraværende: Ingen.230. Orientering om ny svømmehal i Haslev pr. december 2022

Resume

Denne sag giver en orientering om status på arbejdet med grundlaget for en ny svømmehal i Haslev. Orienteringen følger op på Økonomiudvalgets beslutninger om finansiering af ny svømmehal i Haslev fra den 6. oktober 2021, spørgsmål vedr. projektet på Byrådets budgetseminar i juni og en orientering om arbejdet til Plan & Kulturudvalget og Økonomiudvalget hhv. den 16. og 24. august 2022.

Der lægges op til at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Udgangspunkt
Haslev skal have en ny svømmehal indenfor en overskuelig tidsramme. Den nuværende svømmehal har været i drift i godt 45 år til gavn og glæde for foreninger, skoleelever og borgere i almindelighed.
Det er vurderingen at en ny svømme hal vil koste ca. 150 millioner kr. Udviklingen på byggeområdet de seneste år og andre nyere svømmehalsprojekter kan pege i retning af en højere pris.

Byrådet har tidligere anerkendt, at der skal skaffes midler til en ny svømmehal og har i flere år sparet op til en ny svømmehal. Ved udgangen af 2022 vil der være opsparet 42,8 millioner kr. Beløbet indgår som en del af kommunens kassebeholdning.

Økonomiudvalget besluttede i efteråret 2021, at der skulle arbejdes videre med tre, af dengang fire mulige modeller for finansiering af en ny svømmehal. Materialet til Økonomiudvalgets drøftelse den 6. oktober 2021 giver en detaljeret beskrivelse af modellerne.

Status pr. december 2022:

 • I august blev dialogen med Haslev Hallerne opsummeret, herunder bud på andre finansieringsmodeller. Disse er siden afdækket nærmere i samarbejde med Elmann advokaterne (som lavede notat til Økonomiudvalget i efteråret 2021), Haslev Hallerne, Nykredit, Sparekassen Sjælland og KommuneLeasing. Alle modeller har konsekvenser for Faxe Kommunes kassebeholdning, enten i form af et kassetræk eller deponering. Dette er uddybet nedenfor.
 • Administrationen har holdt møde med de klubber, der i dag benytter Haslev svømmehal. Indholdet i mødet var at give en status på Haslev svømmehals tilstand, en status på hvor langt Faxe Kommune er med at afdække mulighederne for finansiering af en ny svømmehal og en tilkendegivelse af, at klubberne vil blive inddraget når en ny svømmehal skal tegnes.
 • Der pågår et samarbejde mellem Haslev Hallerne og Faxe Kommune, repræsenteret af Center for Ejendomme og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice, der omhandler forskellige tekniske løsninger vedr. en ny svømmehal, herunder en første screening af hallernes skitseprojekt. De foreløbige konklusioner peger på at en traditionel betonkonstruktion (som den nuværende svømmehal og skitseprojektet) i det lange løb er mere holdbar, vedligeholdelsesvenlig og økonomisk i forhold til bassiner i stål eller kunststoffer, som ser ud til at være billigere i anskaffelse og etablering.
 • Rambøll, der stod for en byggeteknisk gennemgang i eftersommeren 2021, er ultimo september blevet bedt om en uddybning af enkelte, mere kritiske elementer i 2021-rapporten, herunder anvisninger på hvorledes disse bedst håndteres i perioden frem til en ny svømmehal kan stå klar. I skrivende stund foreligger den skriftlige tilbagemelding ikke, men ved den fysiske gennemgang medio oktober bekræftede Rambølls konsulent, at det vil være muligt at holde Svømmehallen i drift i den forventede årrække, hvis man respekterer de oprindelige byggemetoder. Andre, nyere udbedringsmetoder kan have negativ indflydelse på restlevetiden.
 • Både Plan & Kultur- og Økonomiudvalget har ønsket et fællesmøde med Haslev Hallerne. Mødet er planlagt til afholdelse forud for Økonomiudvalgets møde den 24. januar 2023.


Finansieringsmodeller
Administrationen arbejder på et notat om, hvilken betydning de forskellige finansieringsmodeller konkret vil have for Faxe Kommunes økonomi. Nedenstående er derfor alene en første opsummering af de finansieringsmodeller, som Haslev Hallerne har bragt i spil.

 1. Haslev Hallerne optager privat lån igennem Nykredit. Efter et møde med Nykredit står det klart, at Haslev Hallerne kan indgå en aftale med dem. En aftale vil dog være betinget, at Faxe Kommune stiller en fuld garanti i byggeperioden. Der er flere muligheder for langsigtet belåning for Haslev Hallerne og deraf garantiforpligtigelser for Faxe Kommune. En mulighed for at reducere garantibeløbet, er at lave en langvarig uopsigelig driftsaftale med Haslev Hallerne.
 2. Haslev Hallerne optager privat lån igennem Sparekassen Sjælland. Efter et møde med Sparekassen Sjælland står det klart, at Haslev Hallerne kan indgå en aftale med dem. Sparekassen Sjælland er åben for forskellige finansielle løsninger både i byggefasen og ved den endelige finansiering. Der er mulighed for at reducere garantibeløbet og den efterfølgende finansiering, hvis Faxe Kommune giver et kontant anlægstilskud til Haslev Hallerne. Ligeledes vil en langvarig uopsigelig driftsaftale med Haslev Hallerne kunne sikre en bedre belåning, og en reducering af garantibeløbet når slutfinansieringen skal på plads.
 3. Finansiering via KommuneLeasing. Efter et møde med KommuneLeasing står det klart, at Faxe Kommune kan indgå en aftale med dem. KommuneLeasing vil være ejer af bygningen, og leaser efterfølgende denne til Faxe Kommune. Dette vil kræve, at Faxe Kommune deponerer et beløb i takt med, at byggeriet betales. Modellen er beskrevet i sagen fra Økonomiudvalgets møde den 6. oktober 2021. Haslev Hallerne vil ikke kunne indgå en sådan aftale.
 4. Herudover er der som nævnt i sagen til Økonomiudvalget i oktober 2021 den kendte model, med et kommunalt opført byggeri med egen finansiering fra kassen og anlægsbevilling.

Uagtet finansieringsmodel, vil det være muligt at lave aftale med Haslev Hallerne om drift af svømmehallen.

Opsummering
Sammen med Elmann advokater arbejder administrationen videre med det omtalte notat om finansieringsmodeller. Notatet suppleres af en opdateret "køreplan" for det videre arbejde med en ny svømmehal i Haslev. Administrationen forventer, at notatet og en ny orientering til Byrådet via Plan & Kulturudvalg & Økonomiudvalg kan foreligge i løbet af første kvartal 2023.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller at orienteringen om finansiering af ny svømmehal i Haslev tages til efterretning.


Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 6. december 2022, pkt. 152:

Anbefalet.


Fraværende: Jørgen Richardt Nielsen (A) deltog ikke i mødet.


Supplerende sagsfremstilling 14. december 2022:

Centerchef for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Benny Agergaard deltager under punktet i Økonomiudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Referater fra de møder, som administrationen har haft med Haslev Hallerne, eftersendes til økonomiudvalgets orientering.


Fraværende: Ingen.

231. Meddelelser

Resume

Punktet er til meddelelser i økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Sager løftet til byrådet fra fagudvalg

Ingen.


Status på sundhedsklyngesamarbejdet samt nærhospitaler


Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Der blev orienteret om følgende:

 • Nymølle har anket Landsrettens dom til sagen om grusgrav i Bjerrede, og bedt om en 3. instans bevilling til appel til højesteret. Procesbevillingsnævnet har en sagsbehandlingstid på ca. 8-12 uger.
 • DR har anmodet om en status på whistleblowersager.


Afrapportering af den kommunale overnatningsstatistik for oktober 2022 er modtaget før økonomiudvalgets møde, og er vedhæftet referatet.


Fraværende: Ingen.

232. Lukkede meddelelser (Lukket)
233. Digital godkendelse af økonomiudvalgets referat 14. december 2022

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark af økonomiudvalgets møde 14. december 2022.


Økonomiudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet i slutningen af mødet.

Beslutning

Fraværende: Ingen.