Økonomiudvalget - 15-03-2022

Referat
Dato:
Tirsdag, 15 marts, 2022 - 15:30
Hent som fil:
36. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Per Thomsen (A) deltog virtuelt i mødet.


Fraværende: Ingen.

37. Orientering om databeskyttelsesrådgiverens rapport 2021

Resume

Databeskyttelsesrådgiveren (DBR) skal rapportere overfor byrådet en gang om året. Med denne sag orienterer DBR fra perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021.


DBR har haft fokus på at implementere nye processer vedr. sikkerhedsbrud, ibrugtagning af websites og indgåelse af databehandleraftaler samt understøtte arbejdet vedr. informationssikkerhed og implementering af nye krav vedr. håndtering af mitID.

DBR har ikke foretaget regelmæssige og systematiske kontroller af kommunens databehandling.
DBR anbefaler, at der arbejdes aktivt på at fastholde organisationens fokus på arbejdet med Databeskyttelse og at flytte behandling af data ind i IT-løsningerne.


DBR har registreret 68 sager om sikkerhedshændelser. DBR har anmeldt 7 af sagerne til Datatilsynet.

Datatilsynet har afsluttet alle sagerne uden anmærkninger.


Databeskyttelsesrådgiver Dorrit Hemmingsen deltager under punktet i økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Databeskyttelsesrådgiveren skal årligt orientere byrådet om arbejdet med databeskyttelse i organisationen.


DBRs opgaver har i 2021 været præget af, at organisationen har haft fokus på løbende tilbagevenden til den fysiske arbejdsplads og at vi gentagne gange er sendt hjem igen. Der er mange typer af opgaver, som ikke løses optimalt fra hjemmearbejdspladsen og via digitale møder. Det har medført, at en række opgaver har været sat delvist i bero og ikke alle opgaver er genoptaget. Implementering af nye tiltag, har været vanskeliggjort af situationen og der er derfor fortsat behov for fokus på de procedurer vi har vedtaget i 1. kvartal 2021 vedr. ibrugtagning af websites, indgåelse af databehandleraftaler og håndtering af sikkerhedsbrud.


Det har vist sig at være en stor og kompleks opgave at implementere informationssikkerhedskrav i forbindelse med overgang til mitID, hvilket dels har medført, at vi ikke har fået implementeret Data- og Informationssikkerhedspolitikken og vi har nedprioriteret nye opgaver vedr. databeskyttelse.


DBR har med udgangspunkt i Datatilsynets praksis og tilsynsemner for 2022 konstateret, at Faxe Kommune har mange af de samme udfordringer som andre kommuner.


Udover at understøtte disse opgaver, har DBRs primære fokus været på, at fastholde organisationens fokus på de procedurer og opgaver vedr. databeskyttelse, hvor vi i forvejen havde fået oparbejdet gode arbejdsgange. Det er DBRs vurdering, at dette ikke er lykkedes optimalt.


I 2022 er der behov for at arbejde med evaluering og implementering af diverse procedurer, få genskabt det gode fokus på og dialog om arbejdet med databeskyttelse og vurdere, hvor vi får mest værdi ud af at sætte ind først, i forhold til de udfordringer vi har.


DBR har beskrevet status på de forskellige opgaver og tiltag samt kommet med konkrete anbefalinger på de enkelte områder i rapporten vedr. arbejdet med databeskyttelse i 2021.


Alle hændelser er registreret og vurderet med samme tilgang som hidtil – både i forhold til anmeldelse og underretning af de registrerede.


Opgørelse over sikkerhedsbrud, klager til Datatilsynet og indsigtsret:

 • Der har været 5 henvendelser om indsigtsret.
 • Der har været 1 klage til Datatilsynet.
 • Der har ikke været nogen skriftlige tilsyn.


Der er registreret 68 sikkerhedshændelser. 7 af sagerne er anmeldt til Datatilsynet. Alle sager er afsluttet uden anmærkninger.


1 af de anmeldte sager skyldes fejl hos en databehandler.


Det lave antal af anmeldelser skyldes, at vi ved evaluering af proceduren i 1. kvartal 2021 indførte en mere risikobaseret tilgang vedr. anmeldelser til Datatilsynet. Ændringen har skabt mere plads til forebyggende opgaver, vidensdeling og effektivisering af arbejdsgange.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at rapporten tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.


Per Thomsen (A) deltog virtuelt i mødet.


Fraværende: Ingen.

38. Orientering om sygefraværsindsatsen og sygefraværsdata for 2021

Resume

Udvalget bliver med denne sag præsenteret for kommunens arbejde med sygefraværsindsatser og orienteret om sygefraværsdata for 2021.


Det samlede sygefraværsresultat for Faxe Kommune i 2021 er med en fraværsprocent på 5,96 %, hvilket er 0,12 procentpoint lavere end i 2020, hvor sygefraværsprocenten var på 6,08 %.


Niveauet for sygefraværet i Faxe Kommune er på et utilfredsstillende højt niveau, hvorfor de igangværende indsatser for at øge nærværet og reducere fraværet intensiveres og suppleres af yderligere tiltag. I sagen orienteres nærmere omkring sygefraværsresultatet for 2021 på de enkelte områder, ligesom der redegøres for de igangsatte og kommende initiativer til at reducere det.


Afdelingsleder for HR-Udvikling Jonas Hansen, deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har gennem en længere årrække haft et utilfredsstillende højt sygefravær, og det gælder også for 2021.

Den samlede sygefraværsprocent i 2021 er på 5,96 %. Dette dækker over arbejdspladser med meget lavt sygefravær og arbejdspladser med meget højt sygefravær. Generelt har Center for Beskæftigelse, Center for Ejendomme, Center for Plan & Miljø, Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice, Center for Teknologi, Center for Økonomi og Staben for Organisation & HR et lavt sygefravær, som ligger under landsgennemsnittet for sammenlignelige arbejdspladser. Det er de to centre, Center for Børn, Unge & Familier samt Center for Social, Sundhed og Pleje, der driver kommunens høje sygefravær - med et sygefravær højere end landsgennemsnittet for sammenlignelige arbejdspladser. Det skal nævnes, at der det seneste års tid kan ses et fald i sygefraværet i Center for Børn, Unge & Familier.

Sammenlignet med andre kommuner, er det særligt langstidssygefraværet, som er årsagen til det høje sygefravær i Faxe Kommune.


Total

Kort fravær

Langt fravær

Kort fravær

Langt fravær

År

dagsværk pr. fuldtidsansat

dagsværk pr. fuldtidsansat

dagsværk pr. fuldtidsansat

Procent af total

Procent af total

2019

14,7

7,7

7,0

52,6%

47,4%

2020

15,4

6,8

8,7

43,9%

56,1%

2021

15,2

7,4

7,8

48,7%

51,3%

Som det kan ses i ovestående tabel, oplevede kommunen særligt fra 2019 til 2020 en markant stigning i langtidssygefraværet. Da udviklingen i det lange sygefravær er vendt i 2021, er der grund til at tro at kommunen er på vej til at reducere niveauet for det lange sygefravær.

Selvom der fra 2020 til 2021 kan ses en stigning i det korte sygefravær, kan fravær af denne længde over en tre-årig periode ses som uændret eller let faldende. Den særlige situation med Corona har naturligvis en indvirkning på det samlede sygefraværsresultat for 2021, og herunder særligt på det korte sygefravær. Både direkte via det høje antal sygemeldinger grundet sygdom eller isolationskrav. Og indirekte via vanskelighederne ved at arbejde fokuseret med sygefraværsindsatsen i en til tider presset hverdag særligt på dagtilbud, skoler og ældreområdet.

Dette ændrer dog ikke ved, at Faxe Kommune har et højt sygefravær sammenlignet med landets øvrige kommuner, som ikke kan forklares ud fra objektive kriterier. Hvorfor indsatsen til at reducere sygefraværet fortsættes og udbygges i 2022.

Igangværende og kommende indsatser
For at imødekomme det høje sygefravær i kommunen igangsattes i 2020 programmet Øget nærvær - Bedre Trivsel, som siden hen er suppleret med en række tiltag, der skal forbedre mulighederne for at lykkes med kerneopgaven, forbedre trivslen, øge fraværet og reducere sygefraværet. I det følgende opridses i hovedtræk disse indsatser, og på økonomiudvalgsmødet deltager Afdelingsleder for HR, Jonas Hansen, som yderligere vil introducere Økonomiudvalget til arbejdet og indsatserne.

Strukturelle tiltag
Erfaringerne tilsiger, at arbejdspladser som har nærværende ledelse, hvor man som medarbejder har indflydelse på egen arbejdssituation, og hvor man føler sig som en del af et betydende arbejdsfællesskab, har bedre forudsætninger for at lykkes med kerneopgaven og har lavere sygefravær.

Derfor har Faxe Kommune det seneste års tid ændret i organiseringen og ansvarsfordelingen på flere store driftsområder, herunder etableringen af selvstyrende teams i hjemmeplejen, ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet og ændret rolle- og ansvarsfordeling på skoleområdet, og det er forventningen, at disse strukturelle tiltag vil bidrage til på sigt at få sygefraværet til at falde.

Hjælpeværtøjer
Programmet Øget Nærvær - Bedre Trivsel indebærer en lang række redskaber og tilbud, som skal understøtte ledelsens arbejde med sygefraværsdagsordenen. Af hjælpeværktøjer kan bl.a. nævnes:

 • Digitale sygefraværsstatistikker.
 • Automatiske reminder om indkaldelse til nærværssamtaler, samt manual til afholdelse af sygefraværsforløb og skabeloner til brug herfor.
 • Undervisning i afholdelsen af de svære samtale.
 • Kurser i de juridiske aspekter af sygefraværsforløb, herunder mulighed for anvendelse af delvis sygemeldinger og hurtigere tilbagevenden til arbejdet.
 • Formulering af arbejdspladsspecifikke måltal (ud fra sammenlignelige arbejdspladser) med tilhørende handleplaner. På den måde stilles der eksplicitte forventninger til de lokale ledelser og TRIO/AMG'er, hvilket muliggør en mere forpligtende dialog om arbejdspladsernes udvikling, når det kommer til sygefravær.
 • HR Udvikling bistår med konkrete forløb på udvalgte arbejdspladser, som har et særligt højt sygefravær.


Som en supplerende indsats planlægges en styrket inddragelse af Jobcentrets kompetencer indenfor sygemeldinger på arbejdspladser med højt sygefravær.

Ledelsesmæssig fokus
Der er netop igangsat en intensiveret indsats gennem ledelseskæden, således at lederne på de enkelte arbejdspladser oplever det ledelsesmæssige fokus og dermed forstår prioriteringen af at lykkes med denne vigtige opgave. Udviklingen i arbejdpladsernes sygefraværsdata og den enkelte leders afholdelse af nærværssamtalerne er således et fast punkt på de løbende ledelsesmøder på de enkelte områder med deltagelse af den samlede ledelseskæde inkl. direktionen.

Arbejdspladskultur og TRIO
Da der ikke er nogle objektive konstaterbare årsager til Faxe Kommunes høje sygefravær må det antages, at arbejdspladskulturen spiller en stor rolle. Så derfor arbejdes der i MED-systemet også om at få genstartet det gode arbejdsfællesskab også i tiden efter Corona. Det indebærer også, at vi skal turde tale om, hvordan vi kan undgå, at hensynet til den enkelte medarbejder kommer til at veje for tungt på bekostning af arbejdspladsen og dermed muligheden for at lykkes med kerneopgaven. Velfungerende lokale TRIO'er på den enkelte arbejdsplads (leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant) har stor indvirkning på arbejdspladskulturen, ligesom en TRIO hurtigt kan følge op på konkrete sygdomsforløb, hvorfor det gode samarbejde i TRIO'en bliver et udviklingstema i 2022 bl.a. på den kommende arbejdsmiljødag for alle kommunens ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.

Nye evalueringsværktøjer
For bedre at kunne understøtte den lokale ledelse og TRIO's arbejde med øget trivsel og mindre sygefravær, har Hovedudvalget anbefalet, at der igangsættes pilotforsøg med nye former for trivselsmålinger og lederevalueringer. Evalueringerne af de nuværende tilbagevendende trivselsmålinger og lederevalueringer fra både medarbejdere og ledere i organisationen er, at de er for bagudskuende og ikke giver anledning til ændret adfærd på den enkelte arbejdsplads. Derfor afprøves der i løbet af 2022 nye former for trivselsmålinger og ledelsesevalueringer. Det vil fortsat være anonyme målinger, men til forskel fra de nuværende er der tale om hyppigere og kortere målinger/spørgsmål med fokus på medarbejdernes trivsel, hvilket giver lederen og den lokale TRIO bedre mulighed for løbende at handle og håndtere trivselsudfordringer. På økonomiudvalgsmødet vil tankerne omkring nye evalueringsværktøjer blive udfoldet yderligere.

Afslutningsvist skal det nævnes, at Center for Børn, Unge & Familier gennem det seneste år har kørt et særligt forløb finansieret af STAR. Erfaringerne herfra tages med i den videre samlede sygefraværsindsats i kommunen.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Stab for organisation & HR indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget ser med stor alvor på det høje sygefravær i Faxe Kommune. Et højt sygefravær på en arbejdsplads gør det vanskeligere at løse kerneopgaven overfor borgere og virksomheder, ligesom det presser de tilbageværende medarbejdere. Derfor er det Økonomiudvalgets klare forventning, at ledelsen og medarbejderne prioriterer arbejdet med at nedbringe sygefraværet. Det indebærer bl.a., at man lokalt i TRIO’erne arbejder med at udvikle en arbejdspladskultur og et arbejdsmiljø, der fremmer trivslen og reducerer fraværet, ligesom Økonomiudvalget ønsker et øget fokus på afholdelsen af nærværs-samtaler og kvaliteten af disse.


Økonomiudvalget ønsker at følge status på indsatserne og udviklingen i sygefraværet tæt med særlig fokus på områder med højt sygefravær.


Slides fra præsentation af status på sygefravær vedhæftes referatet.


Per Thomsen (A) deltog virtuelt i mødet.


Fraværende: Ingen.

39. Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo februar 2022

Resume

I denne sag præsenteres de overordnede forbrugstal og likviditetsudvikling for Faxe Kommune.

Forbruget er opgjort pr. udvalg og samlet for hele kommunen.

Sagsfremstilling

Likviditet

I følgende afsnit vises opgørelsen af Faxe Kommunes samlede likviditet.


Tabel 1 - Opgørelse af kommunens likviditet pr. ultimo måned (i mio. kr.)


Ved udgangen af februar måned er 3 mdrs. likviditeten faldet med 9,1 mio. kr. set i forhold til januar måned.


Faldet skyldes bl.a. at der har været afholdt udgifter i 2022, som har haft kassepåvirkningen i 2022, men hvor regnskabsåret var 2021. F.eks. på anlæg og efterreguleringen af den Kommunale Medfinansiering.


12 mdrs. likviditeten har holdt sig stabil over de sidste par måneder og årsskiftet.


Drift – Kommunens budget, forbrug og forbrugsprocent

Følgende afsnit giver et overblik over kommunens forbrugsmønster og sammenligner de enkelte udvalgs forbrugsprocent med den vejledende forbrugsprocent. Den vejledende forbrugsprocent er pr. 28. februar baseret på 2/12 af 100 %, og udgør 16,67 %.


Tabel 2 - Opgørelse af budget, forbrug og forbrugsprocenter ved sidste månedsskift (i kr. 1.000)

**): Forbrugsprocenten for Faxe Kommune i alt er inkl. kommunal medfinansiering (KMF).


Ultimo februar ligger Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent på 15,2 % af det korrigerede budget, svarende til 1,46 procentpoint under den vejledende forbrugsprocent.


Sammenlignes forbrugsprocenterne for de enkelte udvalg med de seneste par år, så er der for nogle udvalg et større udsving end "normalt".

På nuværende tidspunkt er det dog for tidligt at lægge for stor værdi i de opgjorte forbrugsprocenter.

I forbindelse med overgangen til nyt økonomisystem har der været naturlige udfordringer og ting der skulle læres. Dette kan også have haft virkning på bogføring m.m. i de enkelte centre.


Forbrugsprocenterne skal derfor ses i sammenhæng med sagen "Orientering om status på vedtaget budget 2022".


Hvorfor er forbrugsprocenten i bilaget og tabel 2 ikke ens?

Den kommunale medfinansiering, under Senior & Sundhedsudvalget er opgjort særskilt i tabel 2. Det betyder at de tal (graf), som ses under Senior & Sundhedsudvalget i bilaget ikke er magen til, da forbrugsprocenten i dette er opgjort inklusiv KMF.


Anlæg

Ved udgangen af februar ligger det samlede frigivet rådighedsbeløb på 57,1 mio. kr.


Faxe Kommunes anlægsramme bliver målt på kommunens vedtaget bruttoanlægsbudget og udgør 57,2 mio. kr. i 2022.


Bruttoudgifterne for kommunens anlæg er ved udgangen af februar måned 3,3 mio. kr.

Indtægterne udgør 0,3 mio. kr., og kommer fra kommunens salg af småarealer og Industriparken 22.


Faxe Kommunes samlede nettoforbrug på anlæg udgør ultimo februar 5,2 % af det frigivne rådighedsbeløb.


Bilag

Det tilknyttede bilag indeholder følgende afsnit:

 • Afsnit 1 - Likviditet
 • Afsnit 2 - Drift
 • Afsnit 3 - Anlæg

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.


Per Thomsen (A) deltog virtuelt i mødet.


Fraværende: Ingen.

40. Godkendelse af ny økonomisk politik

Resume

Økonomiudvalget har i årets første måneder drøftet den økonomiske politik, med henblik på at vedtage en ny økonomisk strategi.


Strategien indeholder styringsmål og principper der efterleves i forbindelse med den årlige budgetlægning, og der følges op på dem i løbet af budgetåret og i regnskabet.

De 4 målsætninger vedrører: i) overskud på ordinær drift ii) likviditet opgjort efter kassekreditreglen iii) efterlevelse af aftaler mellem KL og Regeringen, og iv) låneoptagelse.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har i årets første måneder drøftet den økonomiske politik, med henblik på at vedtage en ny økonomisk strategi, der anvendes til at sikre et solidt fundament for udarbejdelsen af de årlige budgetter. Som resultat af denne proces fremsendes med denne sag et forslag til en ny økonomisk strategi til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.


Den økonomiske strategi har til formål at understøtte en sund og robust økonomi, der kan muliggøre byrådets visioner og politikker. Med de 4 konkrete målsætninger, og de 4 generelle retningslinjer for brugen af dem, vil kommunens økonomi overordnet set være beskyttet mod pludselige eksterne og interne stød, samtidig med at investeringer muliggøres.


Den økonomiske strategi indeholder 4 konkrete målsætninger/styringsmål, der er rammesættende i forbindelse med den årlige budgetlægning.

De 4 målsætninger er:

 1. Et gennemsnitligt overskud på ordinær drift på minimum 60 mio. kr. set over en 4-årig periode (budgetåret og 3 budgetoverslagsår).
 2. En gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen på minimum 100 mio. kr., set over en 4-årig periode (budgetåret og 3 budgetoverslagsår), hertil skal tillægges likviditetsvirkningen af en eventuel opsparing.
 3. Efterlevelse af økonomiaftaler mellem KL og regeringen.
 4. Muligheder for låneoptagelse kan udnyttes til investeringer i kommunen.


Beskrivelse af målsætningerne

Den første målsætning vedrører overskud på ordinær drift:

Overskud på ordinær drift er summen af indtægter (fra skat, tilskud og udligning) fratrukket driftsudgifter og renter. Et mål der fastsætter, hvor stort overskuddet som minimum skal være, er med til at fastsætte, hvor meget der skal være tilbage af indtægterne til at finansiere anlæg, samt afdrag og finansforskydninger, når den generelle drift af kommunen er finansieret. Samtidig er målsætningen udslagsgivende for, at den gennemsnitligere likviditet holdes på et acceptabelt niveau.

En minimumsmålsætning i forhold til overskud på ordinær drift sikrer samtidig, at hvis der sker markante nedadgående skift i kommunens økonomiske formåen, vil det blive nødvendigt at foretage en politisk prioritering der enten skruer op for indtægterne (skatten), eller at der foretages effektiviseringer/besparelser på driften af kommunen. Ellers vil målsætningen ikke blive overholdt.

Målsætningen er formuleret som et gennemsnit over budgetåret og de 3 overslagsår, netop fordi dette muliggør at tilpasningerne kan ske gradvist henover en længere periode, og at et stød til økonomien derved ikke nødvendigvis vil afføde at der er behov for en pludselig og voldsom økonomisk opbremsning.

Et overskud på minimum 60 mio. kr. set gennemsnitligt over en 4-årig periode (budgetåret og de 3 overslagsår) vurderes til at være en tilstrækkelig målsætning, når man tager kommunens størrelse og indtægtsgrundlag i betragtning.


Den anden målsætning vedrører den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen:

Likviditet efter kassekreditreglen er målt som den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage. Niveauet for likviditeten er afgørende for, om kommunens økonomi er modstandsdygtig overfor pludselige og uventede pres.

Målsætningen på en gennemsnitslikviditet definerer et basis-niveau på mindst100 mio. kr. set gennemsnitligt over en 4-årig periode (budgetåret og de 3 overslagsår).

Hertil skal indregnes den likviditetsvirkning en eventuel opsparing fra budgetaftalerne, som altså øger kraven til, hvad den gennemsnitlige likviditet som minimum skal være. Et styringsmål der har en stigningsprofil svarende til det der årligt budgetteres med som opsparing, vil være med til at sikre, at der er penge i kassen, når en større investering skal føres ud i livet.


Den tredje målsætning vedrører at kommunen forpligter sig til at efterleve økonomiaftalerne mellem KL og Regeringen.

Den årlige økonomiaftale mellem KL og Regeringen fastsætter for kommunerne under et, hvor meget der må blive budgetteret på anlæg og på serviceudgifter i det kommende budgetår. Budgetterer kommunerne samlet set over disse to udgiftsrammer, vil de ifølge budgetloven som udgangspunkt blive sanktioneret at staten, i form af en nedsættelse af statstilskuddet.

Det er derfor vigtigt at Faxe Kommune forpligter sig til at bidrage til det fælleskommunale ansvar der ligger i, at komme under udgiftsrammerne i løbet af budgetprocessen.

Der er ikke klarhed over, hvilken model der fra KL’s side fremadrettet vil blive brugt til at komme i mål med de kommende budgetter. Det anbefales derfor, at målsætningen ikke formuleres ud fra en overholdelse af en bestemt "serviceramme" eller "anlægsramme", men i stedet at kommunen forpligter sig til at tage ansvar for at aftalerne bliver efterlevet.


Den fjerde målsætning vedrører, at kommunen aktivt ser på mulighederne for at benytte sig af låneoptagelse.

Kommunernes muligheder for at optage lån er de seneste år blevet særdeles indskrænkede. Lånepuljer til forskellige formål er derfor så godt som fraværende i de seneste økonomiaftaler, og der er derfor kun mulighed for at optage lån på de områder der har automatisk låneadgang.

For investeringer der har et længere tidsmæssigt perspektiv, kan det være en fordel at sprede den økonomiske virkning af investeringen over flere år. Dette kan med fordel gøres for i forhold til investeringer der vedrører klimaforbedrende tiltag, der har automatisk låneadgang. Låneoptag til større investeringer betyder, at den økonomiske påvirkning spredes ud over en større årrække og dermed ikke giver nær så stort et stød i det enkelte budgetår.

Investeringer der på sigt er energibesparende for kommunen, vil i mange tilfælde også betyde færre driftsudgifter. Med målsætningen skal kommunen derfor aktivt se på mulighederne for at låne til en god investeringscase.


Generelle retningslinjer for brugen af den økonomiske strategi

Herudover er der en række generelle retningslinjer for, hvor de ovenstående målsætninger bruges i økonomistyringen i kommunen:

 1. Den økonomiske strategi evalueres og vedtages ved indgangen af hver byrådsperiode.
 2. Der følges op på styringsmålene i den løbende opfølgning i budgetåret, og i regnskabet.
 3. Strategien har et 4-årigt sigte og vurderes over hele perioden efter en gennemsnitsbetragtning.
 4. Ved fastsættelse af målsætninger, bør der være en vurdering af bundgrænser og obs-grænser, og disse markeres med rød, gul og grøn.


Farvekodningen anvendes både til at angive om målsætningen efter en gennemsnitsbetragtning er overholdt, og hvorvidt de enkelte budgetår og budgetoverslagsår overholder målsætningen. Dette er eksemplificeret nedenfor.


Scenarie 1: Målsætningen er overholdt – ingen år er under målsætningen


Målsætning

Gennemsnit for budget- og overslagsår

2023

2024

2025

2026

Overskud ordinær drift

Min. 60 mio. kr.

76

74

102

68

61


Scenarie 2: Målsætningen er overholdt – et år er under målsætningen


Målsætning

Gennemsnit for budget- og overslagsår

2023

2024

2025

2026

Overskud ordinær drift

Min. 60 mio. kr.

61

64

52

68

61


Scenarie 3: Målsætningen er ikke overholdt


Målsætning

Gennemsnit for budget- og overslagsår

2023

2024

2025

2026

Overskud ordinær drift

Min. 60 mio. kr.

58

53

51

68

60


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at den økonomiske politik godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefalede sagen med bemærkning til målsætningen for overskud på ordinær drift, at farvekodningen defineres med grøn over 60 mio. kr., gul mellem 60 og 50 mio. kr. og rød under 50 mio. kr., og på likviditet med grøn over 100 mio. kr., gul mellem 100 og 90 mio. kr. og rød under 90 mio. kr.


Per Thomsen (A) deltog virtuelt i mødet.


Fraværende: Ingen.

41. Orientering om status på vedtaget budget 2022

Resume

I sagen gives en status på vedtaget budget for 2022.


Som orienteret om på økonomiudvalgets møde den 19. januar 2022, er administrationen, efter ibrugtagen af nyt økonomi- og lønsystem, i gang med at udvikle og opsætte rapportmuligheder til brug for detailstyring, samt ved at lære den nye bogføringspraksis at kende. Dét betyder, at man på nuværende tidspunkt skal være varsom med at basere denne status på det tidlige forbrugsmønster for januar og februar.


Denne opfølgning på budget 2022, er derfor primært baseret på viden om den aktivitetsmæssige udvikling på de store velfærdsområder samt viden i øvrigt om forbrugsudviklingen, herunder om aktiviteten i efteråret 2021 har udviklet sig anderledes end da budget 2022 blev vedtaget d. 14. oktober 2021.


Det er administrationens vurdering, at det vedtagne budget for 2022 som helhed overholdes indenfor de gældende rammer og vilkår for budgettets vedtagelse.

Sagsfremstilling

Generelt set er der i Faxe Kommune flere mønstre, som i 2022 er interessante at følge;

 • En større tilgang på dagtilbudsområdet end befolkningsprognosen fra april 2021 forudsagde og som danner grundlag for demografireguleringen på Børn & Læringsudvalget. Den øgede tilgang skyldes i høj grad en øget interesse for Faxe Kommune og den aktive indsats for at muliggøre øget bosætning. Isoleret set indebærer den større tilgang et umiddelbart øget pres på kapaciteten på dagtilbudsområdet.


 • En større tilgang til fleksjob eller førtidspension end der var forudsat ved vedtagelsen af budgettet på Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Tilgangen skyldes i høj grad en målrettet indsats i at få borgere, der modtager ledighedsydelse, i fleksjob eller visiteret til førtidspension.


 • Mange borgere der tidligere har været på ex. dagpenge er kommet i arbejde, og ledigheden er på landsplan markant lav i efteråret 2021 og også her i de første måneder af 2022. Denne positive udvikling ses også i Faxe og antallet af dagpengemodtagere er faldet en del siden vedtagelsen af budget 2022.


 • I efteråret blev hele landet ramt af en endnu en corona-bølge som heller ikke var forudset og dermed ikke taget højde for ved budgetvedtagelsen. Endnu en forlængelse af sygedagpengeretten og høje smittetal henover især julen 2021 har resulteret i at en stor del af landets kommuner har set en aktivitetsstigning på sygedagpengeområdet. Der vurderes på denne baggrund at 2022 i en længere periode vil være påvirket, også set i forhold til at smittetrykket er toppet her i januar og februar og fortsat er i den høje ende.


 • Energipriserne i Europa er eksploderet i efteråret 2021, og forventningen om en kold vinter i Europa har fået priserne på gas og el til at slå rekord i midten af december 2021.


Markedet lige nu peger altså på især meget høje gaspriser gennem hele 2022. Først i foråret 2023 forventer markedet en tilbagevenden til noget som ligner normalen, og det indebærer et øget pres på budgettet der isoleret set er vedtaget til forsyningen i Faxe Kommunes bygninger.


For de store velfærdsområder gælder fortsat en stram styring baseret på både månedlig opfølgning på aktivitetstal, praksis og forbrugstal. Endvidere gælder at der i vurderingen tages forbehold for endnu ikke opgjorte overførsler fra 2021 til 2022.


Særlig orientering til Økonomiudvalget;

I forbindelse med udsendelse af økonomisk redegørelse i august 2021, varslede Finansministeriet at kommunerne i 2022 kan forvente en negativ midtvejsregulering af budgetgarantien på overførselsudgifterne. Dette var begrundet i at ledigheden faldt, hvilket der i økonomiaftalen for 2022 ikke var forudsat. Med andre ord har kommunerne fået for stor en finansiering med bloktilskuddet, og det vurderes på nuværende tidspunkt at kommunerne under ét kan spare i omegnen af 4,7 mia. kr., hvis ledigheden igennem 2022 fortsat vurderes at ligge lavt.


Midtvejsreguleringens størrelse er på nuværende tidspunkt usikker og afhænger af flere elementer, dels hvordan prognosen for ledigheden er frem mod forhandlingen mellem KL og regeringen, og dels hvor stor en andel af kommunernes samlede besparelse der skal midtvejsreguleres.

Kommunerne reguleres under ét, hvorfor det er interessant at følge udviklingen i ledigheden i Faxe Kommune set i forhold til landsgennemsnittet.

Administrationen vil løbende orientere fagudvalget om udviklingen, og økonomiudvalget og byrådet vil blive orienteret i forbindelse med forventet regnskab på juni-mødet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at status på budget 2022 tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.


Per Thomsen (A) deltog virtuelt i mødet.


Fraværende: Ingen.

42. Drøftelse af budget 2023-2026

Resume

Økonomiudvalget drøfter både udvalgets eget budget, og kommunens overordnede budget.


På dette første udvalgsmøde orienteres udvalget om de store linjer i udvalgets budget og drøfter eventuelle strukturelle ubalancer i kommunens økonomi ud det foreløbige regnskab for 2021 og status på budget 2022. Det drøftes også, hvilke temaer der kan blive relevante i løbet af budgetprocessen, herunder ift. eventuelle opprioriteringer, investeringer og budgetreduktioner.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har en særlig status i forbindelse med den årlige budgetlægning. Udvalget skal ligesom de øvrige fagudvalg udarbejde et bidrag til det kommende budget for 2023-2026 på udvalgets eget driftsområde, men samtidig har Økonomiudvalget også det overordnede ansvar for budgetprocessen, og for den samlede økonomi i kommunen.


Økonomiudvalgets budget:

I forhold til udvalgets eget bidrag til budget 2023-2026 drøftes på dette første møde følgende:

 1. Udvalgets budget/bevilling – hvordan er budgettet på udvalgets område overordnet set skruet sammen?
 2. Er der nogle strukturelle ubalancer i fagudvalgets budget jf. forventningerne til regnskab 2021, samt trykprøvningen af budget 2022, som kan forventes at påvirke også i 2023-2026?
 3. En indledende drøftelse af, hvilke overordnede budgettemaer der kan arbejdes med i det kommende budget – herunder både ønsker til opprioriteringer, investeringer og budgetreduktioner.


Byrådet vedtog den 24. februar budgetvejledningen for udarbejdelsen af budget 2023-2026, der udstikker tids- og arbejdsplanen for hele den kommende budgetproces.


Dette er det første indledende møde om det kommende budget, hvor formålet er at give en generel indsigt i udvalgets større budgetområder, varsle eventuelle udfordringer i forbindelse med fagudvalgets kommende budget, og forventningsafstemme i forhold til, hvilke væsentlige temaer der kan komme til at præge det videre arbejde med budgetforslaget.

Frem til primo juni arbejder alle udvalg med deres bidrag til det samlede driftsbudget. Herefter foregår budgetdrøftelserne i Økonomiudvalget, Byrådet og på budgetforhandlinger i løbet af september måned.


I bilaget ”Overblik over budget 2022-2025 ØKU” ses de store poster i udvalgets senest vedtagne budget.


Til de kommende møder fremlægges forslag til mulige reduktioner og evt. nødvendige opprioriteringer. Der fremlægges på møderne relevante nøgletal for særligt administrationens områder (administrationens størrelse, sygefravær mv.).

Samtidig drøftes opprioriteringer på særligt på IT-området, hvor der kan vise sig behov for budgetløft til Microsoft 365 og øget cybersikkerhed. Der vil på dette område komme særskilte sagsfremstillinger på i løbet af foråret.


Kommunens samlede budget

Økonomiudvalget drøfter det det foreløbige regnskab 2021 og den samlede status på budget 2022 for hele kommunens økonomi.


Regnskabet for 2021

Det foreløbige regnskab for 2021 viser et overskud på det skattefinansierede område på 37,0 mio. kr. Dette er en forbedring ift. til korrigerede budget der lød på et overskud på 4,8 mio. kr.

Overskuddet består overordnet set af følgende forhold:

 • En mindreindtægt fra skatter, tilskud og udligning på 2,6 mio. kr.
 • Et merforbrug på driften på 25,9 mio. kr.
 • En merudgift på renter på 2,3 mio. kr.
 • Et mindreforbrug på anlæg på 63 mio. kr.


Faxe kommunes serviceramme for 2021 er senest udmeldt af KL i juli 2021, og lyder på 1.705,3 mio. kr. De faktiske udgifter (regnskabstal) er opgjort til 1.700,3 mio. kr. og er dermed 5,0 mio. kr. under rammen. Der er risiko for at sigtepunktet ændres grundet f.eks. tildelte puljemidler og ny lovgivning vedtaget efter udmeldingen.

365-dages likviditeten pr. 31. december 2021 opgjort efter kassekreditreglen er på 161,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 33,3 mio. kr. i forhold til ultimo 2020.

Likviditeten ultimo 2021 pr. indbygger udgør 4.257 kr.

Regnskabet er foreløbigt, og der kan komme ændringer bl.a. som følge af revisionens bemærkninger.


Status på budget 2022

Budgettet for 2022 er præget af store økonomiske usikkerheder, både i forhold til blandt andet den fortsatte coronasmitte og nu i særlig grad også konsekvenserne af krigen i Ukraine.

Den første gennemgang af budgettet for 2022 viser, at budgettet som helhed forventes at holde i 2022. De opmærksomhedspunkter der er behandlet på udvalgene er også vigtige at følge ind i den kommende budgetproces, hvis tendenserne forventes at fortsætte, og kan have konsekvenser på budgetforudsætningerne i 2023 - 2026. Opmærksomhedspunkterne er i punktform:

 • En større tilgang på dagtilbudsområdet
 • Forsat store bevægelser og pludselige skift forudsætningerne på beskæftigelsesområdet. Blandt andet nævnes i sagen om status på budget 2022 en større tilgang til fleksjob eller førtidspension, flere borgere der tidligere har været på ex. dagpenge er kommet i arbejde, en forlængelse af sygedagpengeretten mv.
 • Stigende energipriser i Europa


Totaloversigt over budgettet

På grund af implementeringen af et nyt økonomisystem, er der endnu ikke budgetrammer for det kommende budget 2023-2026.

I bilaget ” Totaloversigt for budget 2022-2025” ses derfor det senest vedtagne budget. På Økonomiudvalgets møde i april vil de økonomiske rammer for udgangspunktet for budget 2023-2026 blive gennemgået og vedtaget.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at Økonomiudvalget drøfter forudsætningerne for det kommende arbejde med budget 2023-2026.

Beslutning

Godkendt.


Per Thomsen (A) deltog virtuelt i mødet.


Fraværende: Ingen.

43. Godkendelse af Beredskabsplanen

Resume

I henhold til Beredskabslovens § 25 skal en kommunalbestyrelse udarbejde en plan for kommunens beredskab og fortsatte drift. Planen er i daglig tale kendt under betegnelsen "Beredskabsplanen". En sådan § 25-plan skal vedtages af Byrådet som et særskilt punkt i et møde.


Under punktet fremlægges et forslag til byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Faxe Kommune skal være en robust kommune med fokus på sikkerhed i serviceringen af sine borgere. Ambitionen er, at Faxe Kommunes drifts- og serviceniveau i størst muligt omfang kan opretholdes, uanset hvilke hændelser der indtræffer.

§ 25-planen er et redskab hertil.


§ 25-planen skal sikre, at der er en entydig og enstrenget beslutnings- og kommandovej ved håndtering af større eller uventede hændelser.

Planen er i sine formuleringer generel og overordnet, men den suppleres med meget detaljerede delplaner, indsatsplaner og instrukser. Udformningen af disse er ansvarsmæssigt placeret ude i organisationens centre, stabe, afdelinger, institutioner og driftsenheder.

Det er udelukkende den overordnede § 25-plan, der politisk skal tages stilling til.


Forslaget er en ajourføring af en plan, som blev vedtaget i byrådet den 14. december 2017. Der har været involvering af Midt- og Sydsjællands Brand & Redning i revisionen. Midt og Sydsjællands Brand & Redning har i dialogen blandt andet lagt vægt på, at planen ikke kun omtales som Beredskabsplanen, men fremover som en Plan for fortsat Drift.


Revisionen er fortrinsvis en sproglig revision og en tilpasning af centerbetegnelserne.

Der er desuden lagt følgende nye passus ind om krisehåndtering af pandemier:


Det sker undertiden, at et virus fører til en verdensomspændende epidemi. Dette kaldes en pandemi og kan have alvorlige konsekvenser, da størstedelen af befolkningen vil være modtagelige for virus. I disse tilfælde følger Faxe Kommune i udgangspunktet Sundhedsstyrelsens og Kommunernes Landsforenings udmeldinger og anbefalinger omkring organisering af indsats.


Den ajourførte Plan for Fortsat Drift er lagt på sagen som bilag.


Beredskabsstyrelsen har i en mail den 11. februar 2022 anmodet om, at planen behandles og fremsendes til orientering for Beredskabsstyrelsen.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen indvirkning på budget 2022.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at:

 1. Plan for fortsat sikker drift (beredskabsplanen) godkendes.
 2. Planen fremsendes til Beredskabsstyrelsen samt til Midt og Sydsjællands Brand & Redning til orientering.

Beslutning

Anbefalet.


Per Thomsen (A) deltog virtuelt i mødet.


Fraværende: Ingen.

44. Orientering om ændret IT backup løsning

Resume

Faxe Kommunes nuværende backup software udløber i 3. kvartal 2022. Den nuværende løsning er vedligeholdelsestung og er ikke så fleksibel i forhold til voksende datamængder. Derudover kræver det nuværende fysiske setup en investering i nyt hardware.

I dag laver vi backup på eget hardware og software, placeret på Frederiksgade 9 i Haslev. Derudover har vi lavet aftale med Vordingborg Kommune om lån af plads i deres serverrum. Her har vi også hardware stående, og der sendes (digitalt) en kopi af vores backup til Vordingborg.


Center for Teknologi anbefaler en ændring i backup løsning, som sikrer os i langt højere grad, og som er mere tidssvarende.

Sagsfremstilling

På direktionens møde den 1/3-2022, blev det godkendt at Center for Teknologi ændrer backup løsning, til en såkaldt BaaS (Backup as a Service) løsning. Med denne løsning lægger vi vores backup ud til en ekstern leverandør.


Ved at lægge vores backup løsning ud til en leverandør, der er ekspert på området, sikrer vi:


 • 24-7-365 overvågning af at backuppen kører som den skal
 • En webportal hvor vi selv kan genskabe evt. slettet data
 • At vores backup løsning overholder alle tekniske krav og opdateres i takt med nye sikkerhedsrisici
 • Mulighed for hurtig tilpasning hvis vores backup krav ændres
 • Vi skal ikke selv investere i hardware
 • Undervisning af flere medarbejdere i brugen af løsningen (en del af implementeringen).


Backup sikrer at vi har en kopi af vores data.
I hverdagen bruger vi backuppen til at hente data, hvis der bliver slettet noget ved en fejl eller hvis en server går ned, kan vi genskabe den med de seneste backup data.


Det vi ikke kan alene med backup data, er at sikre kommunal drift ved krisesituationer, såsom brand i serverrummet eller ved større strømnedbrud.
Til dette kræves der et ekstra servermiljø, som er fysisk placeret et andet sted end vores primære serverrum på Frederiksgade. Her skal backup data så læses ind.

Denne løsning har vi ikke i dag, men Center for Teknologi vil til den kommende budgetproces komme med budgetoplæg til at etablere et såkaldt recovery site.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Backup løsning finansieres indenfor eget budget i Center for Teknologi.
Finansiering af et recovery site, vil komme med i budgetprocessen for 2023.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Teknologi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Per Thomsen (A) deltog virtuelt i mødet.


Fraværende: Ingen.

45. Udmøntning af midler til forarbejde til udvikling af lystbådehavn i Faxe Ladeplads

Resume

Byrådet har med budget 2022 afsat 250.000 kr. til forarbejde af udviklingen af lystbådehavnen i Faxe Ladeplads. Det foreslås, at midlerne udmøntes til det igangværende arbejde med helhedsplanen i regi af Lystbådehavnen.

Sagsfremstilling

Området omkring Faxe Ladeplads Havn har potentiale til at blive en endnu stærkere besøgsdestination, ligesom man også kan forbedre de rekreative kvaliteter ved havnen til gavn for alle kommunens borgere.


Derfor afsatte Byrådet i Faxe Kommune 250.000 kr. i budget 2022 til et forarbejde til udviklingen af lystbådehavnen i Faxe Kommune.


Dette forarbejde kører nu i et samarbejde mellem Lystbådehavnens bestyrelse (og det deraf nedsatte Havne Udvidelses Udvalg) og administrationen. Til projektet er der indgået aftale med arkitektfirmaet Dan Hasløv & Kjærsgaard, som er blandt landets førende, når det kommer til udvikling af lystbådehavne og de omkringliggende arealer. Der foreslåes, at de 250.000 kr. udmøntes til dette arbejde.


Forarbejdet skal resultere i et konkret skitseprojekt, som medtager alle de forskellige forhold, som knytter sig til en udvikling af lystbådehavnen og områderne deromkring, herunder:

 • Rekreative muligheder for foreninger, borgere og besøgende
 • Udvidelse af antallet af pladser i lystbådehavnen på en hensigtsmæssig måde
 • Sammenhæng til selve byen og erhvervshavnen
 • De tekniske forhold såsom vind- og strømforhold, sandaflejringer, indsejlings-vinkler mv.


Skitseprojektet udarbejdes med inddragelse af områdets lodsejere, foreninger mv. Og det skal danne grundlag for det efterfølgende arbejde med at kvalificere og prisfastsætte et konkret projektforslag, som derefter kan danne grundlag for plan- og myndighedsprocesser. Derudover skal der igangsættes et arbejde med at komme med forslag til en kommende organisering af havnen, herunder de økonomiske forhold.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 250.000 kr. i anlægsbudgettet for 2022.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at der anvendes 250.000 kr i 2022 til forprojektet for udviklingen af lystbådehavnen i Faxe Ladeplads, og at midlerne udmøntes til Lystbådehavnen.

Beslutning

Godkendt.


Per Thomsen (A) deltog virtuelt i mødet.


Fraværende: Ingen.

46. Godkendelse af ændring i administrationsgrundlag vedr. diæter og godtgørelser til medlemmer i råd og nævn

Resume

Byrådet skal med denne sag godkende en ændring af administrationsgrundlaget vedrørende diæter og godtgørelse til medlemmer i råd og nævn, som ikke er medlemmer af byrådet. Ændringerne omhandler reglerne for SSP-Styregruppen, Udsatterådet og i § 17, stk. udvalg.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte administrationsgrundlaget i møde den 25. november 2021, pkt. 199.


SSP-Styregruppen

På byrådets konstituerende møde den 2. december 2021, pkt. 50, blev der udpeget medlemmer til SSP-Styregruppen, som ikke er medlemmer af byrådet. På nuværende tidspunkt er der ikke lovhjemmel til at yde diæter og befordringsgodtgørelse ved deltagelse i ordinære møder til disse medlemmer, men byrådet kan beslutte at yde dette.


Det foreslås, at yde diæter og transportgodtgørelse ved deltagelse i ordinære møder, til de af byrådet udpegede medlemmer i SSP-Styregruppen, som ikke er byrådsmedlemmer.


Udsatterådet

Det har vist sig, at der med administrationsgrundlaget er opstået en utiltænkt forskel i reglerne for Udsatterådet og Handicaprådet, hvorved udsatterådets medlemmer ikke kan få dækket diæter og befordringsgodtgørelse ved deltagelse i møder med stående udvalg.


Det foreslås, at stille Udsatterådet og Handicaprådet lige, og derved give Udsatterådet ret til dækning af diæter og befordringsgodtgørelse ved deltagelse i møder med stående udvalg, hvor Udsatterådet skal høres.


§ 17, stk. 4 udvalg

I forbindelse med det nye § 17, stk. 4 udvalg - Forum for erhvervsudvikling besluttede byrådet at yde diæter og befordringsgodtgørelse til eksterne medlemmer i udvalget.


Det foreslås, at gøre det på samme måde fremover, således at der også ydes diæt og befordringsgodtgørelse til eksterne medlemmer i fremtidige 17,4 udvalg ved deltagelse i ordinære møder.


Når kommunen i fremtiden opretter nye råd, nævn og lignende skal byrådet eksplicit tage stilling til at yde diæt og godtgørelse til det konkrete hverv. Dette kan ske i forbindelse med beslutning i byrådet om oprettelse af det nye organ. Såfremt kompetencen til at oprette organet ligger i fx et fagudvalg, skal beslutning om diæt og godtgørelse ske i byrådet. Administrationsgrundlaget vil efterfølgende blive opdateret redaktionelt.


Reglerne om godtgørelser findes i lov om kommunernes styrelse, og i bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv (BKG nr. 2001 af 28/10/2021).


Forslag til ændret administrationsgrundlag er vedhæftet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til diæter og befordringsgodtgørelser kan afholdes indenfor budgettet afsat til råd og nævn.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at:

 1. De af byrådet udpegede medlemmer til SSP-Styregruppen, som ikke er medlem af byrådet, bevilges ret til diæter og befordringsgodtgørelse ved deltagelse i ordinære møder.
 2. Udsatterådet bevilges ret til dækning af diæter og befordringsgodtgørelser ved deltagelse i møder med stående udvalg, hvor Udsatterådet skal høres.
 3. Der bevilges ret til dækning af diæter og befordringsgodtgørelse til eksterne medlemmer i § 17, stk. 4 udvalg ved deltagelse i ordinære møder.
 4. Administrationsgrundlaget tilpasses med ændringerne, og træder i kraft ved byrådets godkendelse.

Beslutning

Anbefalet.


Per Thomsen (A) deltog virtuelt i mødet.


Fraværende: Ingen.

47. Godkendelse af Integrationspolitik

Resume

I februar 2021 godkendte det daværende Beskæftigelses & Integrationsudvalg en proces for udarbejdelsen af en ny integrationspolitik. I september 2021 behandlede udvalget udkastet til Integrationspolitikken første gang. Politikken blev efterfølgende sendt i høring hos de resterende fagudvalg, samt frivilliggrupper og øvrige relevante interessenter. Efter høringsperioden er politikken blevet tilrettet, og fremlægges med denne sag til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Den gældende Integrationspolitik er fra 2015. Administrationen har på baggrund af drøftelser i det tidligere Beskæftigelses & Integrationsudvalg og indkomne høringssvar udarbejdet et forslag til en ny Integrationspolitik for Faxe Kommune. Den er vedhæftet sagen som bilag sammen med en oversigt over processen for udarbejdelsen af politikken.


Det tidligere Beskæftigelses & Integrationsudvalg har prioriteret, at den nye politik sætter den overordnede vision og ramme for integrationsindsatsen: "Borgere med anden etnisk baggrund skal deltage i lokalsamfundets politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale og kulturelle liv på lige fod med andre borgere i Faxe Kommune."


Derfor indeholder Integrationspolitikken 6 pejlemærker for hvordan vi vil arbejde med integration i Faxe Kommune.


1. Vi vil arbejde helhedsorienteret

2. Vi vil have værdighed og ordentlighed i centrum for vores møde med borgerne

3. Vi vil styrke samarbejdet med frivillighedsområdet og civilsamfundet

4. Vi vil arbejde for at understøtte integranter i at blive selvforsørgende

5. Vi vil samarbejde med erhvervslivet og tror på, at virkeligheden virker

6. Vi vil vejlede om repatriering


Integrationspolitikken følges op med administrative workshops i alle fagcentre i kommunen hvor relevante deltagere inviteres til at udarbejde handleplaner for, hvordan vi sikrer, at integrationspolitikkens pejlemærker afspejles i mødet med borgerne.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Beskæftigelse indstiller, at Integrationspolitikken godkendes.


Beslutning fra Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 7. marts 2022, pkt. 26:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.


Per Thomsen (A) deltog virtuelt i mødet.


Fraværende: Ingen.

48. Godkendelse af en bevilling til energiforbedringsprojekter i ejendommen Skolen ved Skoven

Resume

Med denne sag skal byrådet godkende en bevilling til energiforbedringsprojekter.

Center for Ejendomme har søgt om tilskud hos Energistyrelsen til udskiftning af oliefyr med varmepumpe i ejendommen Skolen ved Skoven, og har modtaget et tilsagn på 299.700 kr.

Sagsfremstilling

Kommuner og regioner kan få tilskud til energiforbedringsprojekter og digitaliseringsprojekter i kommunale og regionale bygninger. Der er i finansloven for 2021 afsat 150 mio. kr. til den nye tilskudsordning, og der forventes at blive afsat yderligere 145 mio. kr. i 2022.


Tilskuddet dækker op til 30 procent af projektets realiserede omkostninger, dog maksimalt det beløb, der er givet tilsagn til. Af hensyn til proportionalitet i forhold til administration er der fastsat et minimumstilskudsbeløb pr. energiforbedringsprojekt på 30.000 kr. og på 100.000 kr. for digitaliseringsprojekter.


Ved energiforbedringsprojekter er tilskudspuljen målrettet bygninger med energimærke i intervallet D-G. Det er også muligt at søge tilskud til fredede bygninger, som er undtaget krav om energimærkning. Projekterne kan bestå af ét eller flere energiforbedrende tiltag.


Det kan f.eks. være:

 • Konvertering af olie- eller gasfyr til varmepumpe eller fjernvarme
 • Udskiftning af facadevinduer
 • Udvendig isolering af ydervæg


Center for Ejendomme har søgt om tilskud hos Energistyrelsen i 2021, og har fået tilsagn på 299.700 kr. Beløbet udgør 30 procent af den estimerede udgift til udskiftningen.


Tilskuddet er til udskiftning af oliefyr med varmepumpe i ejendommen Skolen ved Skoven, Førslev Skolevej 9, 4690 Haslev.

Udskiftningen sker som led i udfasning af fossile brændsler.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Energistyrelsen har givet tilsagn om 299.700 kr., som kræver en egenfinansiering på ca. 1.000.000 kr. Der er i anlægsplanen for 2022 allerede frigivne anlægmidler til energiforbedringer på 4.000.000 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at byrådet godkender:

 1. at der i 2022 gives en tillægsbevilling på 299.700 kr. til udgiften
 2. at der i 2022 gives en tillægsbevilling på 299.700 kr. til indtægten
 3. at tillægsbevillingerne gives til Center for Ejendomme under driften
 4. at punkt 1-2 finansieres af kassen


Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 8. marts 2022, pkt. 38:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen

Beslutning

Anbefalet.


Per Thomsen (A) deltog virtuelt i mødet.


Fraværende: Ingen.

49. Betinget godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af Faxe Syd

Resume

Med denne sag skal der tages stilling til en betinget godkendelse af et projektforslag fra Faxe Fjernvarmeselskab om fjernvarmeforsyning af ejendomme i området Faxe Syd.

Sagsfremstilling

Faxe Fjernvarmeselskab har søgt om en betinget godkendelse af et projektforslag om fjernvarmeforsyning af området Faxe Syd. Baggrunden for, at der bliver søgt om en betinget godkendelse og ikke endelig godkendelse er, at projektet kun bliver realiseret, hvis Faxe Fjernvarmeselskab opnår tilskud fra Energistyrelsens fjernvarmepulje for udfasning af olie- og gasfyr.


Betinget godkendelse


En betinget kommunal godkendelse betyder, at godkendelsen er betinget af, at der opnås tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens fjernvarmepulje. Ved at anvende en betinget godkendelsesmetode, er kommunens godkendelse todelt. Metoden bliver anvendt, fordi Energistyrelsens sagsbehandling af fjernvarmepuljen sker imellem de to kommunale godkendelser.


Den første kommunale godkendelse indebærer, at projektet bliver godkendt på baggrund af en indledende vurdering og uden, at projektet bliver sendt i offentlig høring.


Efter den betingede godkendelse, afventer kommunen Energistyrelsens sagsbehandling.


Hvis Energistyrelsen meddeler tilsagn om et tilskud, sender kommunen projektforslaget i offentlig høring med efterfølgende sagsbehandling og en endelig politisk godkendelse.


Et tilsagn er betinget af, at projektet opnår en endelig kommunal godkendelse. Det endelige projekt og den kommunale godkendelse bliver sendt til Energistyrelsen, som vurderer, om tilsagnet skal ændres eller fastholdes.Projektforslaget


Projektet omfatter fjernvarmeforsyning af ejendomme i området Faxe Syd. Området er i dag primært udlagt som gasområde. Der er knap 350 bygninger, som bliver varmeforsynet med naturgas, olie, fastbrændsel, elradiatorer eller varmepumper.


Projektforslaget viser overordnet, på baggrund af de anlagte forudsætninger, at der er en positiv samfundsøkonomi ved at konvertere til fjernvarme - ca. 5,3 mio. kr. i forhold til det beregnede alternativ, som er individuelle luft-vand varmepumper. Der er ikke regnet på alternativer, hvor der bliver anvendt fossile brændsler.


Projektforslaget skal vurderes i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Kommunen skal foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Derudover skal kommunen også påse, at projektet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Kommunen kan bestemme, at alternativer, hvor der bliver anvendt fossile brændsler som hovedbrændsel, herunder mineralsk olie og naturgas, ikke er relevante alternativer i de samfundsøkonomiske analyser.


Center for Plan & Miljø vurderer, at der kan meddeles en betinget godkendelse af projektet bl.a. begrundet i, at fjernvarmeforsyning er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt sammenlignet med luft-vand varmepumper, og at fossile brændsler ikke bliver anset som relevante alternativer.


En ændring af et område fra gas- til fjernvarmeforsyning medfører ikke, at grundejerne skal skifte varmeforsyning, og ved skift af varmeforsyning må grundejerne gerne skifte til f.eks. luft-vand varmepumpe, hvis de ikke ønsker fjernvarme.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at der foretages en betinget godkendelse af projektforslaget om fjernvarmeforsyning af området Faxe Syd.


Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 8. marts 2022, pkt. 39:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen

Beslutning

Anbefalet.


Per Thomsen (A) deltog virtuelt i mødet.


Fraværende: Ingen.

50. Betinget godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af område ved Egedevej

Resume

Med denne sag skal der tages stilling til en betinget godkendelse af et projektforslag fra Faxe Fjernvarmeselskab om fjernvarmeforsyning af et område ved Egedevej.

Sagsfremstilling

Faxe Fjernvarmeselskab har søgt om en betinget godkendelse af et projektforslag om fjernvarmeforsyning af et område ved Egedevej. Baggrunden for, at der bliver søgt om en betinget godkendelse og ikke endelig godkendelse er, at projektet kun bliver realiseret, hvis Faxe Fjernvarmeselskab opnår tilskud fra Energistyrelsens fjernvarmepulje for udfasning af olie- og gasfyr.


Betinget godkendelse

En betinget kommunal godkendelse betyder, at godkendelsen er betinget af, at der opnås tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens fjernvarmepulje. Ved at anvende en betinget godkendelsesmetode, er kommunens godkendelse todelt. Metoden bliver anvendt, fordi Energistyrelsens sagsbehandling af fjernvarmepuljen sker imellem de to kommunale godkendelser.


Den første kommunale godkendelse indebærer, at projektet bliver godkendt på baggrund af en indledende vurdering og uden, at projektet bliver sendt i offentlig høring.


Efter den betingede godkendelse, afventer kommunen Energistyrelsens sagsbehandling.


Hvis Energistyrelsen meddeler tilsagn om et tilskud, sender kommunen projektforslaget i offentlig høring med efterfølgende sagsbehandling og en endelig politisk godkendelse.


Et tilsagn er betinget af, at projektet opnår en endelig kommunal godkendelse. Det endelige projekt og den kommunale godkendelse bliver sendt til Energistyrelsen, som vurderer, om tilsagnet skal ændres eller fastholdes.


Projektforslaget

Projektet omfatter fjernvarmeforsyning af ejendomme i et område ved Egedevej. Det meste af området er i dag udlagt som gasområde.
I området er der godt 130 bygninger, som bliver varmeforsynet med naturgas, olie, fastbrændsel, elradiatorer eller varmepumper.


Projektforslaget viser overordnet, på baggrund af de anlagte forudsætninger, at der er en positiv samfundsøkonomi ved at konvertere til fjernvarme - ca. 1,7 mio. kr. i forhold til det beregnede alternativ, som er individuelle luft-vand varmepumper. Der er ikke regnet på alternativer, hvor der bliver anvendt fossile brændsler.


Projektforslaget skal vurderes i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Kommunen skal foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Derudover skal kommunen også påse, at projektet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Kommunen kan bestemme, at alternativer, hvor der bliver anvendt fossile brændsler som hovedbrændsel, herunder mineralsk olie og naturgas, ikke er relevante alternativer i de samfundsøkonomiske analyser.


Center for Plan & Miljø vurderer, at der kan meddeles en betinget godkendelse af projektet bl.a. begrundet i, at fjernvarmeforsyning er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt sammenlignet med luft-vand varmepumper, og at fossile brændsler ikke bliver anset som relevante alternativer.


En ændring af et område fra gas- til fjernvarmeforsyning medfører ikke, at grundejerne skal skifte varmeforsyning, og ved skift af varmeforsyning må grundejerne gerne skifte til f.eks. luft-vand varmepumpe, hvis de ikke ønsker fjernvarme.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at der foretages en betinget godkendelse af projektforslaget om fjernvarmeforsyning af området ved Egedevej.


Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 8. marts 2022, pkt. 40:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen

Beslutning

Anbefalet.


Per Thomsen (A) deltog virtuelt i mødet.


Fraværende: Ingen.

51. Godkendelse af en tillægsbevilling til at muliggøre en kapacitetsudvidelse på Faxe Sundhedscenter i forbindelse med en tagrenovering

Resume

Bygning 6 på Faxe Sundhedscenter har et udtjent fladt tag, som er utæt og uisoleret.

Taget kan renoveres og isoleres med den nuværende geometri for ca. 1,5 mio. kr., som Center for Ejendomme kan finansiere.


I denne sag skal der tages stilling til en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr., så der i forbindelse med tagrenoveringen kan blive etableret en mulighed for at udvide den bygningsmæssige kapacitet, som kan understøtte udviklingen af Det Nære Sundhedsvæsen på Faxe Sundhedscenter.

Sagsfremstilling

Bygning 6 på Faxe Sundhedscenter har et udtjent fladt tag, der er utæt og uisoleret. Center for Ejendomme kan finansiere en renovering af taget for 1,5 mio. kr.


I forbindelse med renoveringen er det muligt at etablere en 45 graders hældning med eternitskiffer, som passer med de omkringliggende tagflader. Administrationen anbefaler, at denne løsning bliver etableret uden aptering (indvendig indretning), så der bliver mulighed for efterfølgende at lave en bygningsmæssig kapacitetsudvidelse på 525 m2. Udvidelsen vil kunne understøtte udviklingen af Det Nære Sundhedsvæsen, som er placeret på Faxe Sundhedscenter.


Faxe Sundhedscenter rummer en række lejere, som leverer borgernære sundhedsydelser i lokalområdet. Med den foreslåede tagløsning bliver der mulighed for at udvide omfanget af borgernære sundhedstilbud på Faxe Sundhedscenter. Pt. har Region Sjælland blodprøvetagning, jordemødre, distriktspsykiatri, røntgen, vaccinationscenter og testcenter placeret i Faxe Sundhedscenter. Der er endvidere praktiserende læger, øjenlæger, psykologer og fodterapi mm.


Detaljer om mulige tagrenoveringer af bygning 6 er vedlagt som bilag.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Tag med rejsning uden aptering på bygning 6 kan etableres for ca. 2,9 mio. kr. Center for Ejendomme kan finansiere 1,5 mio. kr.

Sagen har en bevillingsmæssig konsekvens, og den fordrer et kassetræk på 1,4 mio. kr.

Tagløsning med fuld aptering, som giver ca. 525 m² erhvervsareal koster ca. 4,6 mio. kr. Det svarer til en nettomerudgift på 3,1 mio. kr. i forhold til en almindelig tagrenovering/isolering svarende til 5.904 kr./m².

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

 1. at der gives en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. til tagrenovering med rejsning på bygning 6 på Faxe Sundhedscenter, og
 2. at anlægsbevillingen finansieres af kassen.


Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 8. marts 2022, pkt. 43:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen

Beslutning

Økonomiudvalget anbefalede sagen med bemærkning om, at Center for Ejendomme undersøger muligheden for en mere vedvarende energiløsning med solvarme.


Per Thomsen (A) deltog virtuelt i mødet.


Fraværende: Ingen.

52. Godkendelse af aftale vedr. Haslev Orned - Nordskoven

Resume

Med budgetforliget for 2022 blev der aftalt rammer for at øge borgernes adgang til Haslev Orned. Skovområdet ligger nord for Haslev by og bliver ofte omtalt som Nordskoven. Der foreligger nu mere konkrete aftaler mellem Faxe Kommune og Bregentved Gods til godkendelse.

Sagsfremstilling

Tanken med aftalen er at give mest mulig skovadgang til flest mulige borgere - på andre vilkår end det er tilfældet i dag. Aftalerne rummer udover en egentlig, langsigtet lejeaftale også udviklingsmuligheder, så der over tid kan udvikles aktiviteter og nødvendige faciliteter. Aftalerne omfatter ialt 265 hektar, der indfases over indeværende og næste år.

Haslev Orned rummer muligheder for en lang række aktiviteter, dels på grund af skovens velpassede tilstand, dels grundet dens størrelse, som kan sikre at forskellige aktiviteter kan foregå i skoven samtidig uden at være til gene for hinanden. Listen af mulige aktiviteter spænder vidt fra klassiske gå-stier og løberuter, over mountainbike spor, shelterpladser til hundeskov og meget mere.

Indtil nu har Skovloven begrænset borgernes adgang til Haslev Orned, Nordskoven. Med de nye aftaler bliver der bredere muligheder for at færdes i skoven. Via aftalerne bliver skovområdet fx. tilgængelig døgnet rundt, ligesom der bliver flere muligheder for at færdes i skoven på tværs af veje og stier. Over en årrække kan der etableres flere og bedre sti- og parkeringsmuligheder, adgang til borde og bænkesæt, toiletfaciliteter og mere til.


Lejeaftale
Konkret omsættes budgetforligets ramme i en langvarig lejeaftale mellem Faxe Kommune og Bregentved Gods. Aftalen træder i kraft den1. januar 2022 og indfases i løbet af to år. Det sker i tre omgange, idet den hidtidige aftale med Bregentved om Skoleskoven forlænges til den 31. juli 2022. Fra den 1. august i år gælder aftalen for såvel Skoleskoven som hele den vestlige og nordlige del, afgrænset af Sofiedalsvej mod øst. Sidste del, syd for Sofiendalsvej, indfases fra den 1. august 2023 (se kortbilag)


Bregentved står fortsat for den daglige skovdrift på de 265 hektar. Der vil være enkle begrænsninger i adgangen til området undervejs. Det gælder fx. af sikkerhedshensyn og, mere kortvarigt, når der skal fældes træer og 2-3 dage årligt, når vildtet i skoven skal reguleres. Hertil kommer nyplantninger, hvor der i en periode kan være behov for at hegne et område for at sikre at nye træer kommer i god vækst.


Udkastet lægger op til at aftalen er uopsigelig i 10 år. Efter uopsigelighedsperioden kan begge parter opsige aftalen med 10 års varsel. Disse tidsmæssige vilkår skal ses i forhold til, at skovdrift ikke umiddelbart kan "rulles tilbage" og at eventuelle ændringer i borgernes adgang også må forventes at kræve tid.


Udkast til lejeaftalen er vedlagt.


Aktiviteter og faciliteter

For at sikre et fælles udgangspunkt for hvorledes brugsretten udmøntes, er der lavet er særskilte bilag til aftalen. Bilaget beskriver de aktiviteter som parterne er enige om ved indgåelsen af aftalen. På nuværende tidspunkt er der fx. beskrevet muligheder for parkering, hundeskov, træningsfaciliteter, mountainbikespor og nye vandre-/løberuter. Se mere i bilag: beskrivelse og kort.


Aftalen rummer en løbende dialog mellem Kommunen og Bregentved Gods for at opsamle erfaringer, behov og fornøden koordinering. Parterne er enige om at disse møder kan munde ud i et behov for at justere bilagene om aktiviteter og faciliteter - og at det kan ske i enighed og uden at skulle ændre på hele lejeaftalen.


Brugerdialog

Det er planen, at involvere borgere/frivillige/foreninger i udviklingen og drift af aktiviteter og faciliteter i Nordskoven. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice forventer de første møder herom bliver afholdt i løbet af 2 - 3 måneder. Plan & Kulturudvalget orienteres senere på året om status på disse aktiviteter.


Opsummering

Det er administrationens vurdering, at dialogen med Bregentved Gods har været enkel og løsningorienteret. Begge parter har haft fokus på de langsigtede perspektiver og med opmærksomhed på, at aftalerne bliver tilstrækkelig dynamiske, så de kan favne erfaringer, udvikling i behov og ønsker over tid.


Samtidig vurderer administrationen, at aftalen om Haslev Orned markant øger borgernes adgang til et interessant og stort naturområde. De seneste år med COVID-19 har bekræftet, at det er en prioritet for mange danskere.


Med disse bemærkninger indstiller administrationen, at aftalen med Bregentved Gods om Haslev Orned - Nordskoven godkendes.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Økonomisk vil lejeaftalen først have helårsvirkning fra 2024, i størrelsesordenen 530.000 kr. (2022-niveau). I 2022 og 2023 vil der i takt med indfasningen af aftalen være tale om en forholdsmæssig betaling. Differencen i forhold til budgetrammen i 2022 og 2023 på 500.000 kr./år anvendes i disse år til etablering af de første faciliteter, blandt andet forbedring af parkeringsmuligheder, affaldshåndtering og skiltning 2-3 centrale steder.


På sigt forventes en række faciliteter etableret i samarbejde med lokale foreninger, klubber med flere. Det kan ske via arbejdsindsats og fondsmidler, hvortil der kan blive behov for at supplere med kommunale midler. Sidste vil sandsynligvis også gælde i forhold til toiletter. De første års driftserfaringer vil vise om behovene (fx. affaldshåndtering) på længere sigt kan rummes indenfor de nuværende budgetter.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at aftalen med Bregentved Gods om Haslev Orned - Nordskoven godkendes.


Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 8. marts 2022, pkt. 29:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefalede sagen med bemærkning om, at der indtænkes ridestier i skovområdet.


Per Thomsen (A) deltog virtuelt i mødet.


Fraværende: Ingen.

53. Beslutning om klassedannelse børnehaveklasse skoleåret 2022/23

Resume

I denne sag præsenteres forslag til klassedannelse af børnehaveklasser for skoleåret 2022/2023. Ifølge beslutning i Byrådet 14. marts 2017 skal klassedannelse for børnehaveklasse behandles i Børn & Læringsudvalget. Der indstilles til beslutning om antal børnehaveklasser for skoleåret 2022/2023. Idet indstillingen indebærer en øget udgift fremadrettet, er det Økonomiudvalget, der skal træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsfremstilling

Baggrund for klassedannelse

 • Der har i perioden 15. november til 10. december 2021 været digital indskrivning af 303 elever til kommende børnehaveklasser i Faxe Kommunes folkeskoler.
 • 11 elever er omgængere. For skoleåret 2021/22 var tallet 16, mens det for skoleåret 2020/21 var 17.
 • 26 børn er skoleudsatte. For skoleåret 2021/22 var tallet 24 (svarende til 8%, hvor landsgennemsnittet var 5,6% for folkeskoler og fri- og privatskoler samlet), mens det for skoleåret 2020/21 var 20.

Tabel 1: Oversigt: fordeling af indskrevne børn til skolestart 2022/23

Indskrivninger

Nyindskrevne i alt

407

Omgængere

11

I alt

418


Fordeling

Folkeskoler

303

Fri- og privatskoler

84

Specialpædagogisk tilbud

7

Skoleudsat

24

I alt

418


Grundlag for udarbejdelse af modeller for klassedannelse

I styrelsesvedtægterne for folkeskolerne i Faxe Kommune er besluttet en række overordnede principper for klassedannelse, se s. 6 i bilag 1. Disse principper er fulgt i de fremstillede modeller. Derudover gælder det for alle modeller, at

 • der er sikret plads til modtageeleverne, der begynder i en almenklasse og samtidig er tilknyttet et modtageundervisningsforløb
 • øvrige ønsker om andet skoledistrikt håndteres efterfølgende af skolelederne på grundlag af klassedannelsen samt regler om håndtering af frit skolevalg som beskrevet i styrelsesvedtægten for Faxe Kommunes folkeskoler. Se bilag 2 for oversigt fritvalgsønsker.


4 modeller for klassedannelse

Center for Børn, Unge & Familier har udarbejdet 4 modeller for klassedannelse for skoleåret 2022/23.


Model 1: 14 klasser - højst mulig klasseoptimering

Model 1 indebærer oprettelse af 14 børnehaveklasser skoleåret 2022/23 og er den model, der giver højst mulig klasseoptimering. I denne model vil der samlet gives 26 afslag, som fordeler sig således:

- 19 afslag på fritvalgsønsker for elever bosiddende i Faxe Kommune

- 7 afslag på ønsker om skoleoptagelse fra elever bosiddende uden for Faxe Kommune. Byrådets beslutning om tilflyttergaranti fra skoleåret 2022/23 betyder, at tilflyttere inden dette skoleår kan få plads op til den 28. plads, sådan som styrelsesvedtægterne foreskriver det.

Af de 19 afslag til elever fra Faxe Kommune, kan de 18 elever alternativt få plads på den skole, de bor nærmest inden for skoledistriktet. For en enkelt elev er der ikke plads på nærmeste skole inden for distriktet. Jf. styrelsesvedtægter har man ved ønske af anden skole uden for skoledistriktet ikke ubetinget ret til optagelse, og skoleplacering sker i dette tilfælde efter reglerne om frit skolevalg.


Model 2: 15 klasser - opfyldelse af fritvalgsønsker for alle elever bosiddende i Faxe Kommune ved indskrivningstidspunktet og med søskende

Model 2 indebærer oprettelse af 15 børnehaveklasser skoleåret 2022/23. Her tilgodeses fritvalgsønsker i det omfang, at de to første fordelingskriterier er opfyldt. Det vil sige, at fritvalgsønsker imødekommes for alle de elever, der er bosiddende i Faxe Kommune på indskrivningstidspunktet og som har søskende på den skole, der er ønsket. De elever, der er bosiddende i kommunen, men som ikke har søskende på den ønskede skole, får dermed ikke opfyld skoleønsket, ligesom elever bosat udenfor Faxe Kommune ikke får opfyldt skoleønsket. Ved denne model gives 21 afslag på fritvalgsønsker, heraf 14 fritvalgsønsker fra elever bosat i kommunen og 7 fritvalgsønsker fra elever bosat uden for kommunen.


Model 3: 17 klasser - opfyldelse af fritvalgsønsker for alle elever bosiddende i Faxe Kommune ved indskrivningstidspunktet

Model 3 indebærer oprettelse af 17 børnehaveklasser skoleåret 2022/23. Her tilgodeses fritvalgsønsker i det omfang, at første fordelingskriterie er opfyldt. Det vil sige, at fritvalgsønsker imødekommes for alle elever, der er bosiddende i Faxe Kommune på indskrivningstidspunktet. Ved denne model gives der ingen afslag på fritvalgsønsker fra elever bosat inden for kommunen, men 2 afslag til elever bosat udenfor kommunen. Idet der oprettes to klasser yderligere set ift. model 2, er der plads til at imødekomme 5 fritvalgsønsker for elever bosat uden for kommunen.


Model 4: 18 klasser - opfyldelse af alle fritvalgsønsker, dette inkl. alle fritvalgsønsker elever bosat udenfor Faxe Kommune

Model 4 indebærer oprettelse af 18 børnehaveklasser skoleåret 2022/23.

I denne model gives der ingen afslag på fritvalgsønsker.


Tabel 2: Oversigt antal klasser model 1-4


Model 1

Model 2

Model 3

Model 4


Antal 0. klasser

Antal 0. klasser

Antal 0. klasser

Antal 0. klasser

Rolloskolen

2

2

2

2

Hylleholt Skole

1

2

2

2

Møllevangskolen

2

2

2

2

Nordskovskolen

2

2

2

2

Terslev Skole

1

1

1

1

Vibeengskolen

2

2

3

3

Sofiendalskolen

1

1

1

2

Karise Skole

2

2

2

2

Bavneskolen

1

1

2

2


I alt

14

15

17

18


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Skolerne har i budget 2022 fået tildelt budget til 13 børnehaveklasser skoleåret 2022/23. Dette med afsæt i demografiberegningerne for skoleåret. Idet de fremlagte modeller indeholder oprettelse af henholdsvis yderligere 1 (model 1), 2 (model 2), 4 (model 3) eller 5 (model 4) børnehaveklasser i forhold til det budgetterede, vil det betyde, at:

 • Såfremt model 1 vælges, skal der findes finansiering til én ekstra børnehaveklasse svarende til kr. 282.118,-. Beløbet svarer til budget for perioden august til december 2022.
 • Såfremt model 2 vælges, skal der findes finansiering til to ekstra børnehaveklasser svarende til kr. 564.236,-. Beløbet svarer til budget for perioden august til december 2022.
 • Såfremt model 3 vælges, skal der findes finansiering til fire ekstra børnehaveklasser svarende til kr. 1.128.472,-. Beløbet svarer til budget for perioden august til december 2022.
 • Såfremt model 4 vælges, skal der findes finansiering til fem ekstra børnehaveklasser svarende til 1.410.590,-. Beløbet svarer til budget for perioden august til december 2022.

Budget 2023 og frem

Ovenstående finansiering får ikke konsekvenser for budget 2022, idet udgifterne til de ekstra klasser hentes i budgettet for 2022 inden for Center for Børn, Unge & Familiers samlede ramme. Dog vil der fra budget 2023 og frem være en budgetmæssig konsekvens i form af en merudgift, idet de ekstra klasser skal indgå i demografireguleringen. Den årlige ekstraudgift vil svare til 1, 2, 4 eller 5 klasser, som årligt koster kr. 677.083,- pr. klasse.


Anbefaling

Administrationen indstiller model 2. Anbefalingen følger ikke vanlig praksis med anbefaling af mindst udgiftsdrivende model. Men for dels at undgå dannelse af store klasser, som grundet befolkningstilvækst indenfor kort tid skal deles og dels for at imødekomme skolegarantien, som træder i kraft skoleåret 2022/23, anbefaler administrationen model 2.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at:

 1. Økonomiudvalget godkender model 2 for klassedannelse
 2. Der i budget 2023 og frem findes finansiering til det krævede antal ekstra børnehaveklaser ift. det oprindelige budget.


Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 9. marts 2022, pkt. 24:

Ad 1) Børn & Læringsudvalget anbefaler model 3.

Ad 2) Anbefalet.


Fraværende: ingen.

Beslutning

Godkendt.


Per Thomsen (A) deltog virtuelt i mødet.


Fraværende: Ingen.

54. Godkendelse af bevilling i forbindelse med tilskud modtaget fra pulje til indfasning af bedre normeringer i dagtilbud

Resume

Center for Børn, Unge & Familier har efter ansøgning modtaget tilsagn fra Børne- og Undervisningsministeriet om tilskud på 5.018.000 kr. i 2022 fra pulje til indfasning af bedre normeringer.

Med denne sag ansøges Byrådet om, at tilskuddet tilføres dagtilbudsområdet under Børn & Læringsudvalget.

Sagsfremstilling

I lighed med 2020 og 2021 har Center for Børn, Unge & Familier også i 2022 søgt om tilskud fra pulje til indfasning af bedre normeringer i dagtilbud. Puljen er første gang afsat i forbindelse med finanslovsaftalen for 2020. De nationale rammer for puljeudmøntningen i 2021 - 2023 blev fastsat med Aftale om minimumsnormeringer af 5. december 2020.


Center for Børn, Unge & Familier har i januar 2022 modtaget tilsagn om et tilskud på 5.018.000 kr. i 2022.

Puljen til indfasning af minimumsnormeringer har til formål at gøre det muligt for kommuner og daginstitutioner at fortsætte arbejdet med det normeringsløft, der skal føre til de lovbundne minimumsnormeringer, som vil være gældende fra 2024. De lovbundne minimumsnormeringer vil medføre, at der på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit, skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver. Derudover vil lovkravet medføre, at kommunen skal sikre 1 pædagogisk personale pr. 3 børn frem til den 1. i måneden, efter barnet er fyldt 3 år.

Med puljen forbedres normeringen i vuggestue fra 3,0 børn pr. pædagogisk personale til 2,9 børn pr. pædagogisk personale. For børnehave forbedres normeringen tilsvarende fra 6,1 børn pr. pædagogisk personale til 5,9 børn pr. pædagogisk personale.

Puljemidlerne indgår i 2022 i fastsættelsen af kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling. Tilskuddet indgår ligeledes i fastsættelsen af tilskud til privatinstitutioner og tilskud til privat pasning.


Med denne sag ønskes godkendelse af, at tilskuddet på 5.018.000 kr. i 2022 fra Børne- og undervisningsministeriet tilføres dagtilbudsområdet under Børn & Læringsudvalget.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser, idet det statslige tilskud finansierer bevillingen på dagtilbudsområdet.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller:

 1. at dagtilbud under Børn & Læringsudvalget gives en udgiftsbevilling på 5.018.000 kr. i 2022
 2. at dagtilbud under Børn & Læringsudvalget gives indtægtsbevilling på 5.018.000 kr. i 2022 - svarende til tilskuddet fra pulje til indfasning af bedre normeringer fra Børne- og Undervisningsministeriet.


Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 9. marts 2022, pkt. 26:

Anbefalet.


Fraværende: ingen.

Beslutning

Anbefalet.


Per Thomsen (A) deltog virtuelt i mødet.


Fraværende: Ingen.

55. Meddelelser

Resume

Punktet er til meddelelser i økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Sager løftet til byrådet fra fagudvalg


Status på regnskabsafslutningen og implementering af nyt økonomisystem

Der gives en orientering om status på mødet.


Byrådets strategiseminar

Program for byrådets strategiseminar den 24. og 25. marts 2022 er vedhæftet til orientering.


Årsrapport for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Årsrapport for MSBR er vedhæftet til orientering.

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

 • Camilla Meyer (A) og Per Thomsen (A) udtrykte stærk bekymring for de stigende energiprisers påvirkning for kommunens borgere. Økonomiudvalget delte bekymringen, og fakta ønskes undersøgt af administrationen med henblik på at skrive et brev fra Byrådet til Folketinget.
  Der ønskes endvidere et notat, der beskriver konsekvenserne for fx varmehjælp, samt hvordan den lov om økonomisk hjælp til varmestigningerne, som Folketinget forventes at beslutte i kommende fremtid, udmøntes.


 • Thomas Spange Olsen (Ø), Camilla Meyer (A), Per Thomsen (A) og Michelle Frese (F) rettede en opmærksomhed på, at eksterne arrangementer fremover afholdes hos udbydere omfattet af overenskomster.


Per Thomsen (A) deltog virtuelt i mødet.


Fraværende: Michael Christensen (C) og René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af punktet.

56. Lukkede meddelelser (Lukket)
57. Digital godkendelse af økonomiudvalgets referat 15. marts 2022

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark af økonomiudvalgets møde 15. marts 2022.


Økonomiudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet i slutningen af mødet.

Beslutning

Fraværende: Ingen.