Økonomiudvalget - 15-09-2021

Referat
Dato:
Onsdag, 15 september, 2021 - 15:30
Hent som fil:
194. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

195. Status på det kommunale sygedagpengesystem (KSD)

Resume

Med denne sag orienterer administrationen om status på driften af det Kommunale Sygedagpengesystem (KSD). Der konstateres fortsat fejl i KSD, men heraf er nu kun et minimum kritiske fejl, som har økonomiske konsekvenser for borgere og virksomheder. De fleste fejl er uden økonomisk risici og omhandler mest misvisende tekster og fejl på selve brugerfladen, som skaber frustrationer blandt borgere, virksomheder og kommunens medarbejdere. Samtidig medfører disse fejl længere sagsbehandlingstider.


Jobcenter Faxe foretager risikovurderinger ud fra egne observationer samt efter driftsmøder og lister med konstaterede fejl fra leverandøren KMD. Dette understøtter, at Faxe Kommune kan sikre korrekte udbetalinger til borgere og virksomheder, på trods af opståede fejl i KSD.

Sagsfremstilling

Der opleves efter sommerferien en kraftig nedgang af kritiske fejl i udbetalingssystemet KSD. Der er dog fortsat en del fejl i systemet, som medfører frustration og øgede arbejdsopgaver. De Ikke kritiske fejl, bliver derved også en belastning for borgere og virksomheder, da de skaber frustration og forlænger sagsbehandlingstiden.

Eksempler:

 1. Der kan opstå sporadiske fejl, hvor KSD omregner udbetalte sygedagpenge for tidligere perioder i sygdomsforløbet, selv om disse sager er afsluttede. Det resulterer i et økonomisk mellemværende mellem borger/virksomhed og kommunen. Disse sager fanges i den manuelle kontrol og udbedres.
 2. En nylig konstateret fejl er, at enkelte anmodninger fra arbejdsgiver om sygedagpengerefusion, af ukendte årsager, ikke overføres fra Nem-refusion til KSD. Hvorved arbejdsgiver ikke modtager sin refusion. Fejlen er under behandling af KMD.


Manuel kontrol og risikovurdering

Jobcenter Faxe foretager en risikovurdering ved alle kendte typer af fejl. Dette gælder både tidligere konstaterede fejl, samt udmeldte fejl fra KMD. Der afholdes desuden driftsstatusmøder med KMD, om forebyggelse af fejl og mangler. KSD fremsender lister til kommunerne, når eventuelle nye fejl konstateres. Dette gælder både kritiske fejl og fejl med lav risikovurdering.

En af de få kritiske fejl der fortsat eksisterer, sker når en virksomhed skifter CVR nummer. Disse sager kontrolleres derfor altid og beregnes manuelt. Der er dog et begrænset antal af sådanne sager.


Tæt samarbejde med KMDs hotline og gennemgang af alle økonomiske mellemværende

Jobcenter Faxe arbejder tæt sammen med KMDs hotline for at mindske udfordringerne og sikre, at efterberegningerne bliver udført korrekt. Derudover udsender KMD guidelines til, hvordan udfordringerne kan undgås manuelt, som medarbejderne følger.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

196. Status på forventet regnskab pr. 31. juli 2021

Resume

I denne sag orienteres Økonomiudvalget for den overordnede forventning til ændringer siden regnskabs-skønnet pr. 31. maj. Der er ikke foretaget en detaljeret opfølgning, men givet bemærkninger for hvert fagudvalg som bygger på tendenser, der ses i aktivitet og pris på de enkelte områder.


Der forventes et samlet merforbrug på ca. 50 mio. kr. for den samlede drift. Altså en forbedring siden skønnet i maj, som viste et samlet merforbrug i omegnen af 65 mio. kr. Nedjusteringen skyldes at merforbruget på Beskæftigelses & Integrationsudvalget ikke ser ud til at være så stort som først antaget, samt at skønnet på Tandplejen er forbedret.


Det skal holdes for øje at der stadig er usikkerhed i spændet på Socialudvalget, som for nuværende ligger mellem 16 og 24 mio. kr. i merforbrug. I merforbruget på de ca. 50 mio. kr. indgår en middelværdi på 20 mio. kr.


Sagsfremstilling

Administrationen har den 25. august orienteret Økonomiudvalget om, at der ikke foretages en detaljeret genberegning og opfølgning på økonomien på baggrund af data til og med juli. Dette skyldes, at der ved sidste budgetopfølgning, pr. 31. maj 2021, var medtaget bemærkninger og tendenser om aktivitetsudviklingen i sommerperioden, særlig på de udfordrede områder.


Administrationen ønsker dog, at der fortsat er fokus på overholdelse af budgettet, og derfor gives der i denne sag et overblik over den økonomiske situation på alle fagudvalg. I seneste nøgletals-sag blev det præsenteret at kommunen samlet set ligger 0,27 %-point under den vejledende forbrugsprocent som pr. 31. juli udgør 58,33 %, hvorfor der på udgiftssiden på nuværende tidspunkt ikke ser ud til udsving mellem budget og forbrug i 2021. Dog er forbrugsprocenten højere end den vejledende hos Beskæftigelses & integrationsudvalget samt Socialudvalget.


I den seneste sag om forventet regnskab skønnede administrationen et merforbrug på mere end 60 mio. kr. på den samlede drift - altså både serviceudgifter, KMF samt forsørgelsesudgifter. Det skyldes at der på flere udvalgsområder er en forventning om at størstedelen af udgifterne ligger i 2. halvår af 2021.


Graf 1: Faxe Kommunes forbrugsprocent målt i forhold til den vejledende, som for hver måned udgør 1/12-del af budgettet.Hos Teknik & Miljøudvalget er der ikke anledning til ændringer i skønnet siden 31. maj, hvorfor der fortsat forventes balance mellem budget og forbrug pr. 31. juli 2021.


Dog skal det holdes for øje, at der hos Center for Ejendomme er iværksat kompenserende handlinger for at imødegå merforbrug på Vintertjenesten samt kantine- og rengøringsområdet primært afledt af Covid-19. Merforbruget skønnes dog at være en anelse lavere end tidligere skøn, i og med at kantinerne har haft mulighed for at 'åbne' før først antaget samt udfasning af ekstra 'Covid- 19'-rengøring i uge 42. Det betyder at de kompenserende handlinger tilpasses den nuværende situation.


Hos Plan & Kulturudvalget ses der ikke anledning til ændringer i skønnet siden seneste sag om forventet regnskab, hvorfor der fortsat ses balance mellem budget og forventning til årets udgifter i 2021.


Hos Senior & Sundhedsudvalget er der ikke anledning til ændringer skønnet for udvalget. Det skal præciseres at skønnet viser et merforbrug i omegnen af 1-2 mio. kr. Dét skyldes at;


 • administrationen forventer budgetoverholdelse på områderne under Center for Sundhed & Pleje.
 • administrationen forventer fortsat et merforbrug på ca. 2 mio. kr. under Center for Børn & Undervisning, som henføres til Tandplejen.


Nedenfor ses bemærkninger til områder under Center for Sundhed & Pleje:

Ved denne opfølgning har administrationen gennemgået økonomi på følgende områder: hjemmeplejen, visitationen (herunder private leverandører, hjælpemidler, handicaphjælper og plejevederlag samt betaling til andre myndigheder for hospice mv.) og mellemkommunale afregninger.


Der ses yderligere stigning i forventet udgiftsniveau for hjemmeplejen, der grundet rekrutteringsvanskeligheder forventer øget vikar forbrug. Administrationen arbejder fortsat på udvikling af BUM (bestiller-udfører) model samt revisiteringer med henblik på at tydeliggøre sammenhæng mellem aktivitet og budget.
Skønnet for hjemmeplejen opjusteres med ca. 2,5 mio. kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på 3,0 mio. kr. i år. Det opjusterede skøn på hjemmeplejen modregnes stort set af nedjusteret skøn på Visitationen.


I forhold til private leverandører er der en igangværende dialog med Lev Vel om den korrekte betaling for deres leverede ydelser. Der forventes en afklaring i løbet af efteråret, og der kan forventes merudgift i den forbindelse.


Et andet fokusområde er de mellemkommunale køb og salg af pladser. Administrationen har foretaget en grundig gennemgang af området og genberegnet Faxe kommunes takster. Det tyder på, at beregningsgrundlaget har været sat for lavt og vi derfor kan øge vores indtægter. Administrationen er i gang med at udsende opkrævninger til andre kommuner og forventer på den baggrund at skønnet vil blive forbedret.


Udgifter afholdt grundet COVID-19 indgår i skønnet og forventes ikke yderligere dækket.


Hos Beskæftigelses & Integrationsudvalget er den nuværende vurdering, at det endelige forbrug for 2021 er lavere end det seneste skøn pr. 31. maj. Merforbruget ligger i omegnen af 40-45 mio. kr. i stedet for de ca. 50 mio. kr., som var vurderingen på baggrund af majdata.

Dette skyldes at vi generelt kan se forskydning og/eller en lavere aktivitet på flere forsørgelsesområder.


Eksempelvis er;

 • det lykkedes kommunen at få flyttet borgere fra ledighedsydelse over på fleksjob, samt
 • at skønnet på førtidspensionsområdet er uændret siden maj-skønnet, hvorfor det på nuværende tidspunkt ikke skønnes at aktiviteten stiger markant.


Hos Socialudvalget er der ikke anledning til ændring i skønnet siden seneste sag om forventet regnskab. Det skyldes at det seneste skøn også indeholdte skøn for resten af året på baggrund af aktivitetsudvikling set over sommeren. Derfor er vurderingen den samme;


 • Merforbruget skønnes fortsat at ligge mellem 16 og 24 mio. kr. i 2021.
 • Administrationen arbejder fortsat med de præsenterede handleplaner, både i forhold til at reducere vækst, men også for at nedsætte det nuværende udgiftsniveau.
 • Generelt er aktiviteten stigende, men samtidig stiger også refusionsindtægterne (foranlediget af, at den stigende aktivitet især skyldes særligt dyre enkeltsager).
 • En kontinuerlig stigning på samme niveau i aktiviteten resten af året indebærer en forventning om, at årets merforbrug stadig kan ende i den øverste del af spændet. Administrationen arbejder fortsat på, dels at reducere vækst/nedsætte udgiftsniveauet og på at styrke gennemsigtigheden og analysemulighederne af aktivitetsdata på området i samarbejdet med Implement.


På Børn & Læringsudvalget ses der ikke anledning til ændringer i skønnet siden seneste sag om forventet regnskab, hvorfor konklusionen er den samme;


Der skønnes et samlet mindreforbrug i omegnen af 10 mio. kr., som kan henføres til Fælles om Forebyggelse, Børn i Fællesskaber og vakante stillinger.

Det er administrationens vurdering, at der generelt er styr på sammenhængen mellem budget og aktiviteter i alle delbudgetter og i det samlede budget.


Opsamling

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 50 mio. kr. for den samlede drift. Altså en forbedring siden skønnet i maj, som viste et samlet merforbrug i omegnen af 65 mio. kr. Nedjusteringen skyldes at merforbruget på Beskæftigelses & Integrationsudvalget ikke ser ud til at være så stort som først antaget, samt at skønnet på Tandplejen er forbedret.


Der er stadig usikkerhed i spændet på Socialudvalget, som for nuværende ligger mellem 16 og 24 mio. kr. i merforbrug. I merforbruget på de ca. 50 mio. kr. indgår en middelværdi på 20 mio. kr. for udvalgets merforbrug.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. Det anbefales dog, at alle områder har stort fokus på at overholde allerede skønnet aktivitet og forbrug i og med at udgiftsniveauet i 2021 kan have afledte konsekvenser i 2022.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

197. Orientering om Økonomiske Nøgletal pr. ultimo august 2021

Resume

I denne sag præsenteres de overordnede nøgletal for Faxe Kommune og de enkelte udvalg.


Likviditeten forbedres, og trods af de negative forventninger til årets resultat på nogle områder, så ligger kommunens nuværende forbrugsprocent meget tæt på den vejledende.

Sagsfremstilling

Likviditet

I følgende afsnit vises opgørelsen af Faxe Kommunes samlede likviditet.


Tabel 1 - Opgørelse af kommunens likviditet pr. ultimo måned (i mio. kr.)


Kommunens likviditet bevæger sig stadigvæk i positiv retning

Ved udgangen af august måned stiger 3 mdrs. likviditeten med 6,5 mio. kr. set i forhold til juli måned.

12 mdrs. likviditeten viser også en stigning.


Der har ikke været nogen ekstraordinære bevægelser, som har påvirket likviditeten i august.


Drift – Kommunens budget, forbrug og forbrugsprocent

Følgende afsnit giver et overblik over kommunens forbrugsmønster og sammenligner de enkelte udvalgs forbrugsprocent med den vejledende forbrugsprocent. Den vejledende forbrugsprocent er pr. 31. august baseret på 8/12 af 100 %, og udgør 66,67 %.


Tabel 2 - Opgørelse af budget, forbrug og forbrugsprocenter ved sidste månedsskift (i kr. 1.000)

*): Dette udvalg ligger 1 procentpoint eller mere over den vejledende forbrugsprocent og er derfor specificeret i bilaget.

**): Forbrugsprocenten for Faxe Kommune i alt er inkl. kommunal medfinansiering (KMF).


Den samlede forbrugsprocent for Faxe Kommune ligger fortsat under den vejledende.

Ultimo august ligger Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent på 66,03 % af det korrigerede budget, svarende til 0,64 procentpoint under den vejledende forbrugsprocent.


Ved udgangen af juli måned var differencen mellem den aktuelle forbrugsprocent og den vejledende 0,27 %.

Som nævnt i ovenstående afsnit er denne difference nu øget til 0,64 % til den positive side.

Dette betyder at der ses en meget lille forbedring af kommunens samlede forbrugsprocent ved udgangen af august måned. Afstanden til den vejledende forbrugsprocent er reelt forbedret med 0,36 procentpoint.


Når man ser på den nuværende forbrugsprocent i forhold til de forventninger som der er til årets endelige resultat, må det antages at forbrugsprocenten vil bevæge sig mere og mere over den vejledende.


Hvorfor er forbrugsprocenten i bilaget og tabel 2 ikke ens?

Den kommunale medfinansiering, under Senior & Sundhedsudvalget er opgjort særskilt i tabel 2. Det betyder at de tal (graf), som ses under Senior & Sundhedsudvalget i bilaget ikke er magen til, da forbrugsprocenten i dette er opgjort inklusiv KMF.


Anlæg

Ved udgangen af august ligger det samlede frigivet rådighedsbeløb på 130,9 mio. kr.

Det frigivne rådighedsbeløb var ved udgangen af juli på ca. 131,9 mio. kr.

Ud af det samlede rådighedsbeløb i 2021 er der brugt ca. 27 %, svarende til 35,4 mio. kr. netto.


Faxe Kommunes anlægsramme bliver målt på kommunens vedtaget bruttoanlægsbudget og udgør 101,9 mio. kr. i 2021.

Bruttoudgifterne for kommunens anlæg er ved udgangen af august måned 48 mio. kr.

Indtægterne udgør således 12,6 mio. kr. og kommer af kommunens salg af grunde og deponeringer i forbindelse med disse.


Bilag

Det tilknyttede bilag indeholder følgende afsnit:

 • Afsnit 1 - Likviditet
 • Afsnit 2 - Drift
 • Afsnit 3 - Anlæg. Viser alle kommunens anlæg uanset størrelse på rådighedsbeløb og forbrug.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

198. Orientering om status på Regelforenklingsudvalgets anbefalinger

Resume

Administrationen har arbejdet med Regelforenklingsudvalgets anbefalinger og gør i denne sag status på temaerne i henhold til økonomiudvalgets beslutning i møde henholdsvis den 6. maj 2020, pkt. 85 og 20. januar 2021, pkt. 5.


Denne sag orienterer om status pr. august 2021.

Sagsfremstilling

Regelforeningsudvalgets arbejde tog udgangspunkt i effektivisering af indkøb og regelforenkling. Udvalget var på besøg i et antal institutioner i kommunen, hvor MED-repræsentanter og ledere i fællesskab beskrev forhold, der oplevedes begrænsende i hverdagen uden at skabe værdi for borgerne.


Regelforenklingsudvalget gennemgik efterfølgende alt information og materiale fra møderne, og udarbejdede en samlet oversigt med udvalgets anbefalinger, som blev præsenteret for økonomiudvalget.


Økonomiudvalget sendte anbefalingerne til administrationen for at sikre den nødvendige håndtering, administrativt og politisk, med opfølgning på temaerne.


Status på de enkelte temaer fremgår af vedhæftede oversigt. Deri beskrives hvordan administrationen henholdsvis fagudvalg har håndteret temaerne.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

199. Godkendelse af masterplan for en østlig omfartsvej og boligudbygning i Haslev

Resume

På baggrund af økonomiudvalgets beslutning, af 16. marts 2021, er der udarbejdet en Masterplan for en østlig omfartsvej og boligudbygning i Haslev. Udvalget skal nu tage stilling til, om masterplanen kan godkendes.

Sagsfremstilling

Faxe Byråd har på budget 2021 afsat 50 millioner kr. til en østlig omfartsvej i Haslev. Vejens placering skaber nye muligheder, ønsker og problemstillinger. På møde den 16. marts 2021 besluttede Økonomiudvalget derfor, at der skal udarbejdes en Masterplan som skal danne grundlag for den videre planlægning og linjeføring af vejen.


I perioden fra den 14. april til den 12. maj har Faxe Kommune gennemført en idéfase inden udarbejdelse af Masterplanen. Der indkom 23 høringssvar. Høringssvarene blev forelagt for Økonomiudvalget, på møde den 16. juni 2021, uden kommentarer. Til denne sag er der udarbejdet en hvidbog, hvor alle høringssvarene er samlet og kommenteret. Masterplanen samler op på de mange input og dilemmaer; og formidler en samlet vision for, hvordan der kan skabes et nyt byområde i den sydøstlige del af Haslev.


Masterplan

Masterplanen tager udgangspunkt i:

 • En østlig omfartsvej med en linjeføring og tilkobling til eksisterende veje som vist på visionen side 19 i Masterplanen
 • At der alene udlægges nye boligområder mellem omfartsvejen og den eksisterende by
 • At naturlige lavninger udlægges til fælles friarealer og regnvandsbassiner
 • At der etableres en stitunnel under omfartsvejen ved Moltkesvej samt en stitunnel under omfartsvejen ved en lavning på marken mellem Køgevej og Moltkesvej


Masterplanen er inddelt i fire afsnit med hver sit fokusområde:

 1. Masterplan og Idefasen. Formålet med masterplanen beskrives og der samles op på input fra Idéfasen.
 2. Eksisterende forhold beskrives. Fokus på at indsamle viden om eksisterende forhold, både i Haslev by og om landskab og natur.
 3. Projektet for omfartsvejen beskrives sammen med de valg, der er truffet, og de muligheder der opstår med omfartsvejen: Hvordan kan en byudvikling ske og hvilke grønne områder og stiforbindelser er vigtige at bibeholde og tilføje?
 4. Den samlede masterplan præsenteres.


Linjeføring

Masterplanen undersøger to løsningsforslag med udgangspunkt i den anbefalede "Kombinationsløsning" fra ViaTrafiks rapport af 27. januar 2021. Begge løsninger er brugbare og medfører samme serviceniveau.

Løsning 1: Vejstrækningen ligger tæt på den beskyttede natur men til gengæld i større afstand fra Gisselfeldvej 1.

Løsning 2: Vejen har et mere lige forløb og er tættere på Gisselfeldvej 1 men til gengæld i større afstand fra den beskyttede natur.


Center for Plan & Miljø indstiller, at der arbejdes videre med løsning 2, da den giver de bedste oversigtsforhold for vejen og fordi den tager størst muligt hensyn til den beskyttede natur.


Natur og andre undersøgelser

Der er gennemført naturregistreringer i udvalgte områder med potentiel natur og §3 beskyttet natur inden for Masterplanens område. Af rapporten fremgår det, at der er flere steder med naturværdier indenfor de undersøgte områder. I det ene af de to sydlige vandhuller er der desuden registreret springfrø, der er en bilag IV art, og der er mange skovhulløbe (fredet orkidé). Resultatet af undersøgelserne fremgår af vedlagte rapport.


Hvis det konkrete projekt kommer til at kunne påvirke bilag IV-arter, vil der skulle etableres erstatningsnatur i nærheden af det nuværende areal.


De vejløsninger der fremgår af Masterplanen går gennem området med Skovhullæbe. Projektet vil derfor kræve en dispensation fra Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen kan først træffe afgørelse i sagen, når der foreligger et konkret projekt. Styrelsen er dog indstillet på, at komme med en forhåndsudtalelse, når byrådet har lagt sig fast på en linjeføring.


Ud over naturundersøgelserne gennemføres en undersøgelse af flagermus, der følger anbefalingerne fra Vejdirektoratet for undersøgelser i forbindelse med vejprojekter. Disse ventes afsluttet medio september 2021 med efterfølgende afrapportering.


Natur- og flagermusundersøgelserne er et forarbejde til det videre arbejde med miljøvurdering af de kommende planer og miljøkonsekvensvurdering (VVM) af vejprojektet.

I det videre arbejde med udarbejdelse af planer og miljøvurderinger kan der opstå ny viden, som potentielt kan påvirke linjeføringen, eksempelvis jordbundsforhold og arkæologi.


Næste skridt

Masterplanen danner en ramme for de kommende politiske beslutninger. Selve myndighedsbeslutningen omkring udførelsen af omfartsvejen tages i næste skridt i form af en lokalplan, dernæst i beslutninger om ekspropriation og endelig selve beslutningen om selve anlægsprocessen.

Tidsplan og proces for det videre fremgår af vedlagte notat.


Landskabet øst for bygrænsen er udpeget som særligt bevaringsværdigt landskab i Kommuneplanen. Udpegningen strækker sig fra Freerslev til Skovtårnet og fra bygrænsen til Sydmotorvejen. Udgangspunktet her er, at landskabet skal beskyttes og vedligeholdes, så de karakteristiske landskabstræk kan fornemmes. Center for Plan & Miljø vil gå i dialog med Miljøstyrelsen om kommunens planer for området, når udvalget har godkendt Masterplanen og planarbejdet igangsættes.


Center for Plan & Miljø vil ligeledes indlede dialog med de lodsejere, der opnår mulighed for byudvikling.


Begge dele vil, sammen med Masterplanen, danne grundlag for, hvordan en eller flere kommende lokalplaner for området skal udarbejdes. Lokalplanarbejdet kan påbegyndes ultimo 2021 med høringsprocesser og politiske behandlinger i første halvår 2022.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

På budget 2021 er der afsat i alt 50 mio. kr. til realisering af omfartsvejen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at:

 1. Masterplanen godkendes.
 2. Planarbejdet igangsættes, med udgangspunkt i Masterplanens vejløsning 2.

Beslutning

Ole Vive (V), Michael Rosendahl (V), Lars Folmann (O) og René Tuekær (L) stemte for indstillingen.


Camilla Meyer (A), Per Thomsen (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø) stemte imod indstillingen, idet de er af den opfattelse, at der ikke er brug for en omfartsvej. Mindre indgribende foranstaltninger kan løse de trafikale forhold i Haslev, ligesom vejen har for store konsekvenser på natur og økonomi.


Fraværende: Ingen.

200. Beslutning om deltagelse i projekt for cykelturisme

Resume

Dansk Kyst og Naturturisme søgte i juni måned efter kommuner, der vil deltage i et demonstrationsprojekt for etablering af et knudepunktsnetværk for rekreativ cykling. I den forbindelse gik Faxe Kommune sammen med Stevns og Vordingborg kommuner om at vise interesse. Vi er nu blevet udvalgt til at sende en motiveret ansøgning. Hvis vi bliver udvalgt som demonstrationsprojekt, skal vi i fællesskab medfinansiere projektet med 50 %.

Sagsfremstilling

Projektet

Dansk Kyst og Naturturisme (DKNT) er en erhvervsdrivende fond, der er stiftet i henhold til Lov om dansk turisme, med fokus på at udvikle kyst- og naturturismen i Danmark og sætte en fælles agenda for udviklingen. Et af DKNT’s igangværende projekter handler om bedre vilkår for cykelturismen i Danmark, og i den forbindelse søger de demonstrationskommuner til at teste et knudepunktssystem for rekreativ cykling.

Et knudepunktssystem er en metode, der er brugt i blandt andet Belgien og Holland, hvor man gør op med kun at skilte ruter fra A til B. I stedet sætter man fokus på, at turisten selv vælger sin rute imellem oplevelsesrige knudepunkter via en cykelvenlig infrastruktur. Et knudepunktsystem giver cykelgæster mulighed for at planlægge lige netop den cykeltur, de ønsker, og destinationer og turismeaktører kan lave skræddersyede ruteforslag tilpasset bestemte sæsoner eller målgrupper. Derudover giver det mulighed for at integrere overnatningssteder og private serviceudbydere, som en del af cykelinfrastrukturen.

For at blive udtaget som demonstrationsprojekt skal man leve op til en række krav, herunder at 2 - 4 kommuner samarbejder på tværs af kommunegrænser. DKNT har bekræftet, at samarbejdet mellem Faxe, Stevns og Vordingborg kommuner lever op til deres kriterier og vi skal i den forbindelse skrive en motiveret ansøgning. Ud af i alt 8 udvalgte kommunesamarbejder, vil DKNT på baggrund af de motiverede ansøgninger udvælge to demonstrationsprojekter. Se vedlagte ansøgning til DKNT.

I projektet vil der være fokus på kortlægning af den eksisterende infrastruktur, brug af digitale friluftsdata samt formidling og synlighed af knudepunkter.

Med et fremtidigt knudepunktsnetværk vil kommunerne være i stand til at sikre, at også fremtidens cykelturister finder vej til en række lokale destinationer. Den forventede målgruppe er både traditionelle cykelturister, men også dagsturister og lokale borgere. Ud over økonomisk og vidensmæssig støtte til udvikling af knudepunkterne, vil demonstrationsforløbet også medføre koordinering af enslydende skiltedesign og strategier på tværs af de tre kommuner.

Andre igangværende turismeprojekter

Projektet med knudepunkter for cykelturismen spiller blandt andet godt sammen med disse igangværende projekter:

 • Proaktivt arbejde med at fremme cykelturismen (VISM)
 • En strategisk-fysisk udviklingsplan for området på tværs af Sydsjælland fra Karrebæksminde til Faxe Ladeplads, som udvikles med støtte fra Realdania og Dansk Kyst- og Naturturisme (samarbejde mellem Faxe og Næstved Kommune). Projektet bygger videre på den nye Udviklingsplan for Sjælland og Øerne.
 • Kystprojektet / The Coast Safari, som har til formål at realisere idéer, og inspirere lokalt erhverv til udvikling, der stemmer overens med turisternes forventninger i området mellem Stevns og Møns Klinter (Business Faxe)
 • Den kommende kommuneplan for Faxe Kommune, som indarbejder turisme og udpeger turist- og oplevelsescentre i kommuneplanlægningen.

Ud over ovenstående er en række private aktører også i fuld gang med at udvikle turismen og oplevelsesmulighederne i området.

Finansiering

Såfremt ansøgningen godkendes af Dansk Kyst og Naturturisme afsætter de mellem 250.000 og 500.000 kr. til demonstrationsprojektet pr. kommune. Faxe Kommune binder sig til at afsætte det samme beløb. Pengene foreslås reserveret i kommunens infrastrukturpulje 2022.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at

 1. deltagelse i projekt for cykelturisme godkendes, og
 2. projektet finansieres indenfor infrastrukturpuljen.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

201. Beslutning om ”Skolestruktur – Hvordan skaber vi et løft af kvaliteten i Faxe Kommune"

Resume

Børn & Læringsudvalget besluttede d. 9. juni 2021 at sende 5 modeller for skolestruktur i høring. Med denne sag præsenteres udvalget for høringssvarene, og modellerne fremlægges med henblik på, at Børn & Læringsudvalget indstiller en model til beslutning i Byrådet.

Sagsfremstilling

Børn & Læringsudvalget sendte d. 9. juni 2021 5 modeller for skolestruktur i høring i perioden fra d. 14. juni 2021 til d. 16. august 2021. Der blev i perioden afholdt 3 høringsmøder, hvor modellerne blev præsenteret, og hvor borgere i kommunen havde mulighed for at stille spørgsmål og gå i dialog med Børn & Læringsudvalget.

Der er modtaget 18 høringssvar, som er blevet analyseret og samlet i en hvidbog for høringssvar, jf. bilag 1.

Der fremlægges mange forskellige perspektiver og holdninger i høringsmaterialet. De 3 mest gennemgående tendenser er følgende:

 • I 7 høringssvar fremhæves der et ønske om organisatorisk ensartethed, og det påpeges, at en selvstændiggørelse af skoleafdelinger vil udfordre kvaliteten i skolernes opgaveløsning, herunder i særlig grad mulighederne for at arbejde med Børn i Fællesskaber.
 • I 4 høringssvar fremhæves der et behov for kontinuitet i arbejdet på skoleområdet, herunder peges der på, at skolerne har brug for ro i forhold til de tilbagevendende politiske drøftelser om skolestruktur.
 • I 4 høringssvar bifaldes opnormeringen af ledelse.

Derudover fremhæves andre tematikker i enkelte høringssvar; f.eks. ideer til alternative modeller, behov for prioritering af SFO, behov for styrkelse af infrastruktur, m.m. Disse tematikker, og mange øvrige, kan læses i hvidbogen, jf. bilag 1.


Høringsvarene peger overordnet set på en fortsættelse af nuværende struktur (model 1) og en selvstændiggørelse af specialskolerne (tilvalgsmodul A)

I processen er der blevet udarbejdet 5 modeller for skolestrukturen. Derudover er der udarbejdet 3 tilvalgsmoduler, som kan besluttes uafhængig af hinanden og uafhængig af, hvilken af de 5 modeller der besluttes.

Det er forskelligt, om der i høringssvarene anbefales konkrete modeller eller ej, men overordnet set peges der dog oftest på en fortsættelse af nuværende struktur (model 1, som anbefales i 7 høringssvar) samt en selvstændiggørelse af specialskolerne (tilvalgsmodul A, som anbefales i 8 høringssvar).

De 5 modeller og 3 tilvalgsmoduler:

Modellerne og tilvalgsmodullerne præsenteres nedenfor. For uddybning af modellerne henvises til følgende bilag, som er vedlagt sagen:

 • Referat af sagsfremstillingen i Børn & Læringsudvalget d. 9. juni 2021, jf. bilag 2.
 • Analyserapport med uddybning af proces og modeller, jf. bilag 3.
 • Hvidbog med referater og opsamling på inddragelsesprocessen, jf. bilag 4.5 MODELLER

(INDEHOLDER ALLE EN OPNORMERING AF LEDELSESRESSOURCE)

Model 1

Nuværende struktur

 • Ingen ændringer. Distrikt Midt, Vest og Øst fortsætter uændret
 • Opnormering af ledelseskapaciteten
 • Ungemiljøer samt specialtilbud organiseres som i dag


Denne model kræver et øget budget, jf nedenstående:

+ 2,0 mio. kr. for opnormering af ledelse og administration.

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af elevgrundlag.


Model 2

Et Haslev-distrikt og selvstændiggørelse af øvrige skoler

 • Skolerne omkring Haslev organiseres i et distrikt med Nordskovskolen, Vibeengskolen, Sofiendalskolen og Terslev Skole
 • De øvrige skoler (Møllevangskolen, Bavneskolen, Hylleholt Skole, Rolloskolen og Karise Skole) selvstændiggøres
 • Opnormering af ledelseskapaciteten
 • Ungemiljøer samt specialtilbud organiseres som i dag


Denne model kræver et øget budget, jf nedenstående:

+ 2,0 mio. kr. for opnorming af ledelse og administration.

+ yderligere 2 x 85.000 kr. til rekruttering af skoleledere samt 100.000 kr. til impleenteringsaktiviteter.


I alt + 2,2 mio. kr.


Derudover behov for øget budget som følge af elevgrundlag:

+ 2,5 mio. kr. (2022/2023)

+ 3,0 mio. kr. (2023/2024)

+ 2,9 mio. kr. (2024/2025)

+ 2,9 mio. kr. (2025/2026)

+ 3,2 mio. kr. (2026/2027)


Model 3

Vest- og Midtskolen bevares. Østskolens afdelinger selvstændiggøres

 • Skolerne i Øst bliver selvstændige enheder. Distrikt Midt og Vest fortsætter uændret
 • Opnormering af ledelseskapaciteten
 • Ungemiljøer samt specialtilbud organiseres som i dag.


Denne model kræver et øget budget, jf nedenstående:

+ 2,0 mio. kr. for opnorming af ledelse og administration.

+ yderligere 2 x 85.000 kr. til rekruttering af skoleledere samt 100.000 kr. til impleenteringsaktiviteter.


I alt + 2,2 mio. kr.


Derudover behov for øget budget som følge af elevgrundlag:

+ 2,5 mio. kr. (2022/2023)

+ 2,4 mio. kr. (2023/2024)

+ 2,2 mio. kr. (2024/2025)

+ 1,4 mio. kr. (2025/2026)

+ 1,6 mio. kr. (2026/2027)


Model 4

Vestskolen bevares. Midt- og Østskolens afdelinger selvstændiggøres

 • Ingen ændringer i distrikt Vest. Skolerne i Midt og Øst selvstændiggøres
 • Opnormering af ledelseskapaciteten
 • Ungemiljøer samt specialtilbud organiseres som i dag.


Denne model kræver et øget budget, jf nedenstående:

+ 2,0 mio. kr. for opnorming af ledelse og administration.

+ yderligere 2 x 85.000 kr. til rekruttering af skoleledere samt 100.000 kr. til impleenteringsaktiviteter.


I alt + 2,2 mio. kr.


Derudover behov for øget budget som følge af elevgrundlag:

+ 2,5 mio. kr. (2022/2023)

+ 3,0 mio. kr. (2023/2024)

+ 2,9 mio. kr. (2024/2025)

+ 2,9 mio. kr. (2025/2026)

+ 3,2 mio. kr. (2026/2027)


Model 5

Nuværende struktur med en samlet udskoling for 7., 8., og 9. klasse i hvert distrikt.


Det skal desuden besluttes, hvor udskolingsskolerne på Midtskolen og Østskolen skal ligge.

 • Distrikt Midt, Vest og Øst fortsætter uændret
 • Opnormering af ledelseskapaciteten
 • Udskoling på én matrikel i hvert af distrikterne. Da Vestskolen allerede har en samlet udskoling på Nordskovskolen, skal der kun tages stilling til, hvor den samlede udskoling på Midtskolen og Østskolen skal ligge.
 • Ungemiljøer skal skabes på udskolingsskolerne
 • Specialtilbud organiseres som i dag


Denne model kræver et øget budget, jf nedenstående:

+ 2,0 mio. kr. for opnorming af ledelse og administration.

Befordringsudgiften er afhængig af, hvilken skole, der vælges som udskolingsskole.

Derudover ses en reduktion i forhold til budget som følge af elevgrundlaget:

- 4,2 mio. kr. (2022/2023)

- 2,5 mio. kr. (2023/2024)

- 3,4 mio. kr. (2024/2025)

- 4,2 mio. kr. (2025/2026)

- 3,4 mio. kr. (2026/2027)


De 3 tilvalgsmoduler, som kan vælges uafhængig af hinanden og uafhængig af modellerne (bemærk dog en undtagelse i tilvalgsmodel), ser ud som følgende:


TILVALG A:
+ Selvstændiggørelse af specialskoler


Specialtilbuddene Ø'en, Skolen ved Skoven og Centerklassen udskilles ledelsesmæssigt fra Midtskolen og organiseres i en samlet klynge (en samlet specialskole)

+ 0,1 mio. kr.

TILVALG B:

+ Styrkelse af
ungemiljøer på skolerne

Inddragelsesprocessen viste et behov for yderligere fokus på styrkede ungemiljøer. Styrkelsen skal tænkes som en faglig og pædagogisk toning, der realiseres gennem en ny og fælles tydelig politisk retning og med et stort lokalt råderum i realiseringen. Det foreslås, at skolerne sætter konkrete mål for følgende 4 politiske tematikker:

 • Stærkt ungemiljø, trivsel og høj faglighed
 • Flere valgmuligheder/ linjer og praktiske elementer i skoledagen
 • Udvidet brobygning og inddragelse af elever, forældre og omkringliggende samfund
 • Høj kompetencedækning og rekruttering af kompetente undervisere/ voksne


Ikke prissat


TILVALG C:

+ samling af Ø'en og Skolen ved Skoven på Sofiendalskolen


Denne model har dog en begrænsning, da der ikke vil være plads på Sofiendalskolen, hvis denne vælges som udskolingsskole i forbindelse med en evt beslutning om model 5.Ø'en og Skolen ved Skoven samles på Sofiendalskolen

 • Skolen ved Skoven flyttes til grøn gang, når PPR og sundhedsplejen flytter ud. Herved sikrers tilstrækkelig kapacitet.
 • Ø'en fortsætter i nuværende lokaler.


+ 150.000 kr. til flytning og indretning.I den vedlagte analyserapport (bilag 3) uddybes alle modeller og understøttes af en bredere perspektivering, som blandt andet omfatter:

 • Et screeningsredskab, som bygger på kvalitetsparametrene i inddragelsesprocessen.
 • En elevprognose, som giver mulighed for at vurdere modellernes bæredygtighed i fremtiden.
 • En perspektivering til ledelsesoptimering og ledelseskvalitet.
 • En perspektivering til de kommunale forebyggende indsatser i Børn i Fællesskaber og Fælles om Forebyggelse.
 • En perspektivering til forandring, som et vilkår for kvalitet.
 • Særskilte rapporter, som uddyber model 5 og tilvalgsmodulet om en samlet specialskole.
 • Tillæg til hvidbogen, som indeholder udvidet inddragelse af unge.


Beslutning om ny skolestruktur vil afstedkomme en omfattende implementeringsproces

Bemærk, at en evt beslutning om ændring af nuværende skolestruktur vil igangsætte en større implementeringsproces i indeværende skoleår, som bl.a. omfatter revidering og høring af styrelsesvedtægten på skoleområdet, herunder tildeling af økonomi, konstituering af skolebestyrelser, beslutning om skoledistriktgrænser, m.m. Der kan laves procesplan for dette i forlængelse af beslutning i Byrådet.

En endelig effektuering af en ny skolestruktur vil kunne gælde fra skoleåret 2022/2023.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet i modellerne i sagsfremstillingen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller:

 1. at model 1 godkendes, med den konsekvens, at skolernes nuværende struktur fastholdes og med et stærkere fokus på, at de enkelte skoler i højere grad benytter allerede eksisterende råderum, samt får mulighed for at benytte øgede frihedsgrader.
 2. at tilvalgsmodul A godkendes.
 3. at tilvalgsmodul B godkendes.Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 8. september 2021, pkt. 110:

Et flertal bestående af Knud Erik Hansen (A), Steen Andersen (A), Laura Vestina Andréa (A), Marianne Ørgaard (L), Steen Petersen (O), Dorthe Adelsbech (V), Dorthe Egede Borg (V) og Michael Rosendahl (V) indstillede følgende ændringsforslag til Byrådet:


1. Model 1 med den nuværende skolestruktur godkendes. Der skal et stærkere og et mere konkret fokus på, at de enkelte skoler i højere grad benytter allerede eksisterende råderum, samt får mulighed for at benytte øgede frihedsgrader.


2. Der indføres en skolegaranti i tilknytning til distriktsgarantien, så alle tilflyttende elever kan tilbydes plads på den lokale skole i distriktet. Den lokale skole defineres ud fra de tidligere gældende distrikter (før områdeopdelingen) for hver af de enkelte skoler. Skolegarantien træder i kraft for bosætninger fra skoleåret 2022/2023 og fremefter.


3. Skolegarantien gælder i udgangspunktet også for elever, der vender tilbage fra specialtilbud. Visiteringen kan dog medføre en anden skoleplacering end den lokale skole, hvis en anden placering vurderes fagligt at være afgørende for elevens mulighed for inklusion. Den samme mulighed gør sig gældende i forbindelse med visitering til midlertidige mellemformstilbud i den almene skole.


4. Elever udenfor det lokale skoleområde kan optages i en klasse, indtil klasseloftet når 25. elev.


5. Den lokale skole kan jf. folkeskoleloven, ved tilflytning, dispensere for klasseloftet på 28 elever og optage op til 30 elever i en klasse i løbet af skoleåret. Herefter skal der etableres en ekstra klasse i efterfølgende skoleår, såfremt elevtallet fortsat er over 28 elever. Dette
finansieres af en afsat pulje under Økonomiudvalget. Optagelse af op til 30 elever i løbet af skoleåret uddelegeres til skolelederen.


6. Der afsættes en pulje under Økonomiudvalget til finansiering af oprettelse af ekstra klasser, hvor det er nødvendigt som følge af skolegarantien for nytilflyttede elever.

Puljen er i 2022 på 625.000 kr, og i hvert af årene 2023, 2024 og 2025 afsættes yderligere 1,5 mio.kr. årligt. Puljen finansierer det skoleår, hvor klassen oprettes og af demografireguleringen i efterfølgende år. Finansieringen af puljen indgår i de kommende budgetforhandlinger.


7. Der afsættes 0,833 mio kr. i 2022 og 2 mio.kr. årligt fra 2023 og frem til opprioritering af ledelse på skolerne. Forslaget indgår i de kommende budgetforhandlinger.


8. Tilvalgsmodul A med selvstændiggørelse af specialskolerne Øen, Skolen ved Skoven og Centerklassen (en ledelsesmæssigt samlet specialskole) med ledelsesreference til centerchefen godkendes.


9. Tilvalgsmodul B med styrkelse af ungemiljøer på skolerne gennem lokalt arbejde med udskolingstematikker godkendes.


10. Skolernes styrelsesvedtægt ændres i henhold til ovenstående med virkning fra skoleåret 2022/2023, og der fremlægges efterfølgende en særskilt sag med disse ændringer til politisk behandling.Ivan Flændsdal (F) kan ikke anbefale ændringsforslaget med undtagelse af punkt 8 og anbefaler i stedet model 4.


Fraværende:

Michael Rosendahl (V) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I).

Beslutning

Børn & Læringsudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende: Ingen.

202. Godkendelse af forslag til lokalplan 200-29 Karise Efterskole og kommuneplantillæg nr. 1 og igangsættelse af høring

Resume

Forslag til lokalplan 200-29 og kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2033 er udarbejdet efter ansøgning fra Karise Efterskole, som ønsker at få mulighed for at bygge et multihus. Plan & Kulturudvalget besluttede den 1. december 2020 at igangsætte planlægningen, og der skal nu tages stilling til om planforslagene skal sendes i offentlig høring.


Sagsfremstilling

Baggrund

Planforslagene er udarbejdet på bagrund af Karise Efterskoles ønske om, at få mulighed for etablering af et multihus i haven mellem Karise Efterskole, Rønne Allé 7-9 og Bredgade 26. Multihuset skal indeholde flere funktioner. Der er et stort ønske fra efterskolen om, at have et lokale hvor det er muligt at samle elever og forældre ved fælles arrangementer. Dette er ikke muligt i dag i efterskolens eksisterende lokaler, som ikke kan rumme alle elever og forældre samtidig. Der ud over ønskes multihuset anvendt i skolens daglige undervisning, og skal rumme en teatersal, som også kan bruges til badminton og volley, samt fitnessrum og orangeri. Samtidig er der overvejelser om hvordan multihuset også kan være et tilbud til lokalområdet og på den måde få en større anvendelse og styrke samarbejder på tværs af byens mange forskellige brugere.


Idéfase

Der har været afholdt idéfase i perioden den 16. december 2020 til den 13. januar 2021. Der kom enkelte spørgsmål ind i perioden. Alle bemærkninger og spørgsmål er samlet i vedlagte hvidbog, som også indeholder Center for Plan & Miljøs bemærkninger og svar på spørgsmålene.


Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2033

Formålet med kommuneplantillægget er at ændre kommuneplanens eksisterende rammer. Med kommuneplantillægget ændres afgrænsningen af rammeområde K-C1 (centerområde) og K-B1 (boligområde), så en del af K-B1 overgår til K-C1. I praksis betyder det at en del af området ændres fra boligformål til centerformål, og dermed giver mulighed for en bredere anvendelse.

Kommuneplan 2021-2033 forventes endeligt vedtaget mens dette forslag til kommuneplantillæg er i høring. Derfor vil dette kommuneplantillæg ved endelig vedtagelse blive nr. 1 til Kommuneplan 2021-2033.


Lokalplan 200-29

Formålet med at udarbejde en ny lokalplan er, at kunne regulere omfang og placering af bygninger, deres størrelse og materialevalg, så det sikres at multihuset bliver tilpasset til omgivelserne og Karise bymidte fortsat bevarer sin karakter. Samtidig er det formålet at sikre de bevaringsværdige huse i lokalplanområdet ved at fastsætte bestemmelser for bevaring af dem.


Lokalplanen giver mulighed for, at der kan bygges et multihus indenfor et udlagt byggefelt, og at Rønne Allé 9 og Bredgade 26 kan anvendes til andet og mere end blot boliger. Lokalplanen giver også mulighed for at udnytte den eksisterende bygning mod Bredgade til at etablere butik, visse former for erhverv, boliger, offentlig og privat service. Det betyder at Karise Efterskole fx. kan anvende det tidligere apotek på Bredgade 26 til kontor, undervisning, boliger eller måske åbne en lille butik i under-etagen med adgang fra Bredgade, hvis dette bliver aktuelt.


Den nye lokalplan vil aflyse de gældende lokalplaner for området.


Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene, er der i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" gennemført en screening, der vurderer planernes indvirkning på miljøet. Screeningen har vist, at planforslagene ikke vil medføre en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø.


Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplanforslag 200-29 sendes i offentlig høring i 8 uger. I høringsperioden vil der blive afholdt et offentligt borgermøde på Karise Efterskole den 26. oktober 2021. Borgermødet annonceres på kommunens hjemmeside i forbindelse med offentliggørelse af planforslagene.


Sagens lovgrundlag tager udgangspunkt i "Lov om planlægning" og "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)".

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 1. at forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplanforslag 200-29 sendes i offentlig høring i 8 uger, og
 2. at der afholdes borgermøde om planernes indhold mandag den 26. oktober 2021.


Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 7. september 2021, pkt. 119:

Anbefalet.


Fraværende: René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

203. Godkendelse af forslag til Affaldsplan 2021-2032 til offentlig høring

Resume

Faxe Kommune skal have en ny affaldsplan for perioden 2021-2032. Center for Plan & Miljø har udarbejdet forslag til en ny affaldsplan, som indstilles til godkendelse til offentlig høring i otte uger.


Sagsfremstilling

Center for Plan & Miljø har udarbejdet en ny Affaldsplan for perioden 2021-2032. For at sikre et effektivt samarbejde på affaldsområdet er planens hovedindhold udarbejdet i samarbejde med AffaldPlus, Faxe Forsyning, Næstved Kommune, Slagelse Kommune, Sorø Kommune, Ringsted Kommune og Vordingborg Kommune.

Affaldsplanen er inddelt i en række afsnit. Afsnittenes indhold er kort beskrevet herunder.

Kortlægningsafsnittet

Beskrivelse af Faxe Kommunes nuværende affaldsordning, indsamlede affaldsmængder, affaldsanlæg og økonomi.

Målsætningsafsnittet

Beskrivelse af Faxe Kommunes målsætninger på affaldsområdet. Målsætningerne i Faxe Kommune er de samme, som i den nationale ressourcestrategi, med en målsætning om 55 % reel genanvendelse af det kommunale affald i 2025 og 60 % i 2030.

Planlægningsafsnittet

Afsnittet omhandler en beskrivelse af fremtidige affaldsmængder, og hvordan målsætningerne tænkes at blive implementeret.

Ifølge den nye affaldsbekendtgørelse skal følgende 10 affaldstyper fremover hentes direkte hos hustanden. Det drejer sig om restaffald, madaffald, papir, pap, metal, glas, hård og blød plast, farligt affald, mad & drikkekartoner samt tekstil. I den nuværende ordning indsamles allerede syv af de 10 affaldstyper. De nye affaldstyper er farligt affald, mad & drikkekartoner og tekstil. Faxe Kommune har modtaget en dispensation fra miljøstyrelsen og skal først indsamle alle affaldstyperne fra 2023.

For at leve op til affaldsbekendtgørelsen, planlægger Faxe Kommune at indføre en række nye affaldsordninger i 2022 og 2023.

I 2022 indføres en storskraldsordning og en ordning for farligt affald, som begge indsamles direkte hos husstanden.

I 2023 indføres indsamling af alle 10 affaldstyper direkte hos hustanden.

For at leve op til sorterings- og indsamlingskravene i affaldsbekendtgørelsen, forventes det, at affaldsgebyrerne vil stige med op mod 1000 kr. om året. Gebyr for storskraldsordning og ordning for farligt affald, som træder i kraft i 2022, er indregnet i de 1.000 kr.

Planens klimamæssige konsekvenser

Beskrivelse af affaldsplanens klimamæssige konsekvenser.

Sammenhæng med Faxe Kommunes øvrige politikker, strategier og planer

Beskrivelse af sammenhængen mellem affaldsplanen og nogle af Faxe Kommunes andre politikker, strategier og planer.

Forslag til affaldsplan skal i høring

Efter at Teknik & Miljøudvalget har godkendt forslag til affaldsplan, skal forslaget i otte ugers høring. Herefter vil høringsvarerne blive gennemgået og inddraget i den endelige godkendelse af affaldsplanen. For at sikre en bedre offentlig høring er der udarbejdet en forkortet udgave af affaldsplanen, som vil kunne læses og downloades på Faxe Kommunes hjemmeside.

Endelig godkendelse

I henhold til Delegations- og Kompetenceplan for Teknik & Miljøudvalgets område er det Byrådet, der beslutter efter indstilling fra Økonomiudvalget og Teknik & Miljøudvalget. Den endelige godkendelse forventes at ske på byrådets møde i december 2021.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at forslag til Affaldsplan 2021-2032 godkendes og sendes i otte ugers høring.


Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 9. september 2021, pkt. 145:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

204. Meddelelser

Resume

Punktet er til meddelelser i økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Sager løftet til byrådet fra fagudvalg


Tekniske ændringer til administrationens budgetforslag 2022-2025

Vedhæftet bilag med tekniske ændringer til administrationens budgetforslag.


Forventningen til kommunernes samlede budgetter for 2022

KL har fremsendt brev stilet til kommunalbestyrelsesmedlemmer vedr. forventning til budgetterne for 2022 og et fælles ansvar for at overholde

et samlet budget indenfor de aftalte økonomiske rammer. Vedhæftet som bilag.


Virtuelle møder

De midlertidige fravigelser omkring rammerne for afholdelse af politiske udvalgsmøder og byrådsmøder er nu bortfaldet, så alle ordinære udvalgsmøder og møder i Byrådet holdes som udgangspunkt som fysiske møder.

Det er dog fortsat muligt at holde virtuelle udvalgsmøder, henholdsvis at enkelte deltagere (under halvdelen) deltager virtuelt, fordi møderne ikke er offentlige. Det er udvalgsformandens kompetence, at vurdere og beslutte, om det enkelte mødes drøftelser (i forhold til dagsordenens punkter) kan tåle den blandede mødeform.

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Camilla Meyer (A), Per Thomsen (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø) kritiserer borgmesteren for manglende orientering til byrådet om modtagelse af underskriftsindsamling vedrørende omfartsvej i Haslev.


Fraværende: Ingen.

205. Lukkede meddelelser (Lukket)
206. Digital godkendelse af økonomiudvalgets referat 15. september 2021

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark af økonomiudvalgets møde 15. september 2021.


Økonomiudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet i slutningen af mødet.

Beslutning

Fraværende: Ingen.