Økonomiudvalget - 15-12-2021

Referat
Dato:
Onsdag, 15 december, 2021 - 15:30
Hent som fil:
256. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

257. Status på Forventet regnskab pr. 31. oktober 2021

Resume

I denne sag gives en kort status på forventningen til årets økonomi.


Administrationen har lavet en detaljeret gennemgang af økonomien på Børn & Læringsudvalget, Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Senior & Sundhedsudvalget samt Socialudvalget. Det nye forventede regnskabsresultat viser en forbedring på ca. 7,5 mio. kr. siden augustskønnet.


Der er stadig usikkerhed i skønnet på Socialudvalget, og merforbruget hos Beskæftigelses & Integrationsudvalget er nedjusteret siden august.

Sagsfremstilling

Administrationen har afgivet skøn for udgiftsniveauet på de 4 store velfærdsområder, mere præcist på Børn & Læringsudvalget, Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Senior & Sundhedsudvalget samt Socialudvalget.

Materialet til denne sag er derfor udarbejdet efter princippet om 'væsentlighed og risici', hvilket betyder at de øvrige fagområders skøn er en kopi af skønnet pr. 31. august.


Den samlede Økonomi

Den overordnede vurdering pr. oktober afviger, i store træk, ikke fra administrationens 'trykprøvning' af budgettet som blev foretaget i starten af året. Her var konklusionen at:


 • Børn & Læringsudvalget og Senior & Sundhedsudvalget forventes at kunne overholde deres budget med tæt styring og muligvis med tilpasninger i driften,
 • Beskæftigelses & Integrationsudvalget forventer merudgifter på budgetterne til overførselsudgifter, og
 • Socialudvalget har store udfordringer med at holde budgettet.


Ved gennemgangen her i november, altså på data til og med oktober 2021, viser forventningen, at det forventede merforbrug i 2021 stadig skyldes udviklingen på socialområdet samt den konstaterede tekniske underbudgettering af beskæftigelsen.


Graf 1: Udvikling i skøn og budget for Faxe Kommune.


Tabel 1: Udvikling i skøn og budget for driften i Faxe Kommune.


På budgetsiden er der i 2021 givet bevillinger i omegnen af 18 mio. kr., primært ved overførselssagen. Dét betyder at der er givet budgetmæssig dækning til en del af merforbruget, men at der fortsat skønnes et merforbrug på driften i omegnen af 45 mio. kr. samlet set. Siden august er der dog sket en forbedring af det samlede skøn på ca. 7,5 mio. kr.;


 • 3,1 mio. kr. hos Beskæftigelses & Integrationsudvalget, som fortsat skyldes en normalisering af de områder og indsatser som i særlig grad har været påvirket af Covid-19.
 • 1,2 mio. kr. hos Børn & Læringsudvalget, som primært skal ses i sammenhængen med at færre børn bliver visiteret til specialtilbud.
 • 3,7 mio. kr. hos Senior & Sundhedsudvalget, som skyldes en forventning om flere indtægter fra mellemkommunale refusioner.
 • Hos Socialudvalget er der stadigvæk stor usikkerhed i skønnet, hvorfor at skønnet er 'fastlåst' på niveau med tidligere opfølgninger. (merforbrug på 20 mio. kr.)


For yderligere bemærkninger, henvises til bilagene.


Tabel 2: Resultatopgørelse pr. 31. oktober (kun skøn for drift og anlæg er ændret siden august)

Hvis balanceforskydninger mfl. samt de beregnede indtægter fastholdes siden august, så viser resultatet for året et underskud på 42,4 mio. kr. Heri er indregnet opsparingen på 20 mio. kr. til ny svømmehal, så et reelt underskud for hele året udgør i omegnen af 22 mio. kr.


Administrationen har afgivet nye skøn på de anlæg som vurderes at være skønnet for højt pr. august. Det skyldes at der siden augustskønnet er solgt et par grunde, samt at 'Renovering af broer og bygværker' og 'Ny hal i Dalby' først forventes afsluttet i 2022 og dermed ikke får fuld udgiftsvirkning i 2021. Anlægsskønnet i tabel 2 på 81,3 mio. kr. er et netto-tal bestående af forventede anlægsudgifter på 103,1 mio. kr. og indtægter for 21,7 mio. kr.

Nye skøn for anlæg er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at status på forventet regnskab pr. 31. oktober tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet. Det præciseres, at sagen går videre til byrådets behandling.


Fraværende: Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

258. Orientering om Økonomiske Nøgletal pr. november 2021

Resume

I denne sag præsenteres de overordnede nøgletal for Faxe Kommune og de enkelte udvalg.


Likviditeten stiger stille og roligt, og den samlede forbrugsprocent holder sig endnu under den vejledende.


Sagsfremstilling

Likviditet

I følgende afsnit vises opgørelsen af Faxe Kommunes samlede likviditet.


Tabel 1 - Opgørelse af kommunens likviditet pr. ultimo måned (i mio. kr.)


Ved udgangen af november måned er 3 mdrs. likviditeten kun steget med 3,4 mio. kr. set i forhold til oktober måned.


Der har ikke været nogen udbetalinger i november måned som har påvirket likviditet i særlig grad og sammelignes der med samme periode sidste år, hvor der sås en stigning på 16 mio. kr., så kan ovenstående betyde, at vi nu ser effekten som midtvejsreguleringen skulle have på vores bloktilskud.


12 mdrs. likviditeten holder stadig sin stabile stigning.

Som også anført ved sidste opfølgning, så forventes der heller ikke de store udsving resten af 2021.


Drift – Kommunens budget, forbrug og forbrugsprocent

Følgende afsnit giver et overblik over kommunens forbrugsmønster og sammenligner de enkelte udvalgs forbrugsprocent med den vejledende forbrugsprocent. Den vejledende forbrugsprocent er pr. 30. november baseret på 11/12 af 100 %, og udgør 91,67 %.


Tabel 2 - Opgørelse af budget, forbrug og forbrugsprocenter ved sidste månedsskift (i kr. 1.000)

*): Dette udvalg ligger 1 procentpoint eller mere over den vejledende forbrugsprocent og er derfor specificeret i bilaget.

**): Forbrugsprocenten for Faxe Kommune i alt er inkl. kommunal medfinansiering (KMF).


Ultimo november ligger Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent på 90,07 % af det korrigerede budget, svarende til 1,60 procentpoint under den vejledende forbrugsprocent.


Ved årets afslutning forventes det at Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent kommer til at være en del højere end den vejledende grundet en forventning til et markant merforbrug. Dette forventede merforbrug kan være årsagen til at forbrugsprocenten er blevet forværret siden opfølgningen pr. oktober.

Ses der på samme periode i 2020, lå den samlede forbrugsprocent på 89,13 % og i 2019 var den på 91,20 %.


Det skal bemærkes, at forbrugsprocenten for Socialudvalget er steget med mere end 1 procentpoint i forhold til den vejledende siden opgørelsen for oktober.

Dette betyder, at forbruget på socialområdet nærmer sig skønnet fra forventet regnskab 2021, der ligger mellem 4,7 % til 6,9 % i merforbrug.


Hvorfor er forbrugsprocenten i bilaget og tabel 2 ikke ens?

Den kommunale medfinansiering, under Senior & Sundhedsudvalget er opgjort særskilt i tabel 2. Det betyder at de tal (graf), som ses under Senior & Sundhedsudvalget i bilaget ikke er magen til, da forbrugsprocenten i dette er opgjort inklusiv KMF.


Anlæg

Ved udgangen af november ligger det samlede frigivet rådighedsbeløb på 131,5 mio. kr.


Faxe Kommunes anlægsramme bliver målt på kommunens vedtaget bruttoanlægsbudget og udgør 101,9 mio. kr. i 2021.


Bruttoudgifterne for kommunens anlæg er ved udgangen af november måned 73 mio. kr.

Indtægterne udgør 18,9 mio. kr., og kommer primært fra kommunens salg af grunde og deponeringer i forbindelse med disse.


Faxe Kommunes samlede nettoforbrug på anlæg udgør ultimo november 56 % af det frigivne rådighedsbeløb.


Bilag

Det tilknyttede bilag indeholder følgende afsnit:

 • Afsnit 1 - Likviditet
 • Afsnit 2 - Drift
 • Afsnit 3 - Anlæg. Viser alle kommunens anlæg uanset størrelse på rådighedsbeløb og forbrug.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

259. Godkendelse af afskrivning af restancer/tilgodehavender for 2021

Resume

Denne sag omhandler afskrivning af tilgodehavende og poster opstået som følge af mindre differencer. Afskrivning af kommunens tilgodehavender over 25.000 kr. skal præsenteres for økonomiudvalget på det sidste møde i året, så det kan blive godkendt. Dette er nærmere beskrevet i "Principper for økonomistyring", bilag 9.7. Tilsvarende sag vedrørende afskrivninger for år 2020 var på Økonomiudvalgets møde den 9. december 2020.

Sagsfremstilling

Det samlede beløb til afskrivning for år 2021 udgør i alt 1.362.858,60 kr. og kan specifiseres således:


Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice i alt 748.684,85 kr. der består af:

 • 6 krav vedrørende kontanthjælp, hvor det ikke har været muligt at fastsætte en tilbagebetaling. Kravene bortfalder efter 3 år. Afskrivning i alt 262.260,74 kr.
 • 6 krav vedrørende dødsboer. Dødsbobehandlingen er afsluttet med dividende eller som boudlæg og der er derfor kun delvis eller ingen dækning til kreditorer. Afskrivning i alt 279.205,55 kr.
 • 1 krav vedrørende ejendomsskat. Lånet til betaling af ejendomsskat er ikke dækket ind ved tvangsauktion over ejendommen. Afskrivning i alt 67.839,99 kr.
 • 28 krav vedrørende førtids- og folkepension. Udbetaling Danmark har opgaven omkring udbetaling af førtids- og folkepension og har foretager afskrivninger i fagsystemet KMD KMF. Der er tale om borgere som har fået for meget udbetalt i pension. Beløbene er krævet tilbagebetalt af Udbetaling Danmark, men da er borgerne døde i mellemtiden, så det har ikke været muligt og få beløbene inddrevet. Afskrivning i alt 139.378,57 kr.


Center for Økonomi i alt 259.473,15 kr. der består af:

 • Depositum for Faxe Kommunes leje af lokaler Skolegade 21A er tilbagebetalt på driften men står som et tilgodehavende på en statuskonto. Afskrivning 169.650 kr.
 • Faxe Kommune har i år 2020 modtaget ydelsesrefusion, som en indtægt fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Denne indtægt blev ikke bogført på driften, men står på en statuskonto. Idet regnskab 2020 er lukket afskrives beløbet med en indtægt. Afskrivning på 112.415,91 kr.
 • 1 krav vedrørende den afdragspligtige samt den afdragsfrie del på et lån til invalidebil, er på grund af dødsfald forsøgt indhentet via skifteretten uden held. Afskrivning 84.109,36 kr.
 • 1 krav vedrørende lån til invalidebil. Borgeren har fået delvis gældssanering på gælden af Gældsstyrelsen. Afskrivning 33.649,70 kr.
 • Ved regnskabsafslutningen år 2012 blev der beregnet hensættelser til tab på debitorer i forhold til billån. Det beregnede beløb blev bogført i regnskabsåret og burde være tilført i det kommende år, dette er dog ikke tilfældet. Afskrivning 84.480 kr.


Center for Sundhed & Pleje i alt 354.700,60 kr. der består af:

 • 27 krav hvor de afdøde borgeres bo er insolvente i år 2019 og 2020 og boet er udlagt til begravelsesomkostninger. Boopgørelserne er fremsendt til kommunen fra Boligkontoret Danmark. Afskrivning 354.700,60 kr.


Posterne påvirker ikke kommunens økonomi eller forventet regnskab. Hvis restanterne havde haft midler til at indfri restancerne var pengene kommet i kommunekassen og forbedret likviditeten. Kommunens balancekonto reguleres med afskrivningerne.


Det økonomiske tab i år 2021 udgør i alt 1.221.144,51 kr. (de beløb med fed skrift i sagsfremstillingen). Forskellen på afskrivningerne på 1.362.858,60 kr. og det økonomiske tab på 1.221.144,51 kr. udgør i alt 141.714,09 kr. Dette beløb kan beskrives som administrative bogføringsfejl.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Det økonomiske tab i år 2021 udgør i alt 1.221.144,51 kr.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller,

 1. At afskrivning vedrørende Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice på 748.684,85 kr. godkendes.
 2. At afskrivning vedrørende Center for Økonomi på 259.473,15 kr. godkendes.
 3. At afskrivning vedrørende Center for Sundhed & Pleje på 354.700,60 kr. godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

260. Godkendelse af bevillingsmæssige omplaceringer

Resume

I denne sag forelægges opgørelse over budgetmæssige korrektioner/fordelinger, der er foretaget administrativt i løbet af året.

Sagsfremstilling

De bevillingsmæssige omplaceringer/berigtigelser drejer sig i 2021 om korrektioner på driftbevillinger, der flyttes mellem udvalg. Korrektionerne på driften påvirker ikke kassen. Derudover korrigeres budgettet på skatter og finansforskydninger, der medfører et træk på kassen.


Drift 2021

I løbet af 2021 er der administrativt flyttet budgetbeløb mellem udvalg, og indgår dermed i det korrigerede budget for 2021.


Det drejer sig om følgende typer af ændringer

 • Udmøntning af politiske budgetforslag, der skal fordeles på flere udvalg
 • Udmøntning af indkøbsbesparelser, der skal fordeles på flere udvalg
 • Udmøntning af barselspulje
 • Flytning af budgetter i 2021 vedrørende Fælles om forebyggelse
 • Andre centralt afsatte puljer/budgetbeløb til fordeling på udvalg
 • Andre korrektioner (fejlanbragte budgetter m.m.)


Nogle af korrektionerne vil have virkning i 2022-2025, og der søges samtidig om godkendelse af disse.


Skatter og finansforskydninger i 2021

På indefrosne ejendomsskatter forventes der en merudgift på 0,4 mio. kr.

På grundskyld forventes der en merindtægt på 1,4 mio. kr.

På feriepengeforpligtelser forventes der en merudgift på 2,9 mio. kr.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ændringerne på driften har ingen økonomiske konsekvenser.

Ændringerne på skatter og finansforskydninger medfører et træk på kassen på 1,9 mio. kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller følgende:

 • Teknik & Miljøudvalgets driftsbudget i 2021 forøges med 108.900 kr.
 • Plan & Kulturudvalgets driftsbudget i 2021 forøges med 364.400 kr.
 • Økonomiudvalgets driftsbudget i 2021 reduceres med 1.454.100 kr.
 • Senior & Sundhedsudvalgets driftsbudget i 2021 reduceres med 821.200 kr.
 • Beskæftigelses & Integrationsudvalgets driftsbudget i 2021 reduceres med 1.363.600 kr.
 • Socialudvalgets driftsbudget forøges med 6.586.900 kr.
 • Børn & Læringsudvalgets driftsbudget reduceres med 3.421.300 kr.
 • Økonomiudvalget, grundskyld i 2021, forøges med 1.428.000 kr.
 • Økonomiudvalget, indefrosne ejendomsskatter i 2021, forøges med 430.000 kr.
 • Økonomiudvalget, Feriepengeforpligtelser i 2021, forøges med 2.893.000 kr.
 • Økonomiudvalget, Kassen reduceres med 1.895.000 i 2021
 • At de korrektioner, der også har virkning i 2022-2025 samtidig godkendes.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

261. Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af parcelhusgrund Tyttebærvej

Resume

En parcelhusgrund på Tyttebærvej i Faxe Ladeplads er blevet solgt. Byrådet skal derfor tage stilling til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Faxe Kommune er i gang med at udstykke 14 parcelhusgrunde på Tyttebærvej i Faxe Ladeplads. Parcelhusgrundene har været udbudt offentligt til salg til en vejledende pris på 488.000 kr. med frist for afgivelse af købstilbud den 24. november 2021 kl. 12.

Ved fristens udløb har Faxe Kommune kun modtaget ét købstilbud. Tobias og Kia Staun, Faxe Ladeplads, har givet købstilbud på en parcelhusgrund til den udbudte pris på de 488.000 kr., og dette har kommunen accepteret. Køberne kan overtage grunden fra den 1. februar 2022.

De resterende 13 parcelhusgrunde vil fortsat være udbudt offentligt til salg på kommunens hjemmeside, mens opgaven med at sælge dem vil blive udbudt blandt lokale ejendomsmæglere.

Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, er det byrådet, der skal meddele den fornødne bevilling.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Indtægt ved salg: 488.000 kr.

Udgift til salær til ejendomsmægler: 21.105 kr.

Overskuddet tilføres kassebeholdningen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb, der samtidig søges frigivet således:

- indtægt ved salg: 488.000 kr.

- udgift til annoncering: 21.105 kr.

 1. at der samtidig overføres 9.760 kr. til 2 %-kontoen, og
 2. at punkt 1 og 2 finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

262. Udmøntning af midler til fremme af turisterhvervet

Resume

Med vedtagelsen af budget 2022-2025 blev der afsat yderligere 0,5 mio. kr. årligt til fremme af den lokale erhvervsindsats på turismeområdet. Disse midler supplerer dermed de allerede afsatte 0,5 mio. kr. årligt til området, så der i alt er 1 mio. kr. årligt til udviklingen af turismeerhvervet i Faxe Kommune. Økonomiudvalget skal træffe beslutning om anvendelsen af disse midler. Det indstilles, at midlerne går til at understøtte udviklingsmuligheder på tværs af aktørerne for dermed at skabe et mere samlet turisme-erhverv i Faxe Kommune, som kan understøtte sammenhængende oplevelsesforløb for turister og gæster.

Sagsfremstilling

Turisme er allerede en styrkeposition for Faxe Kommune, og skaffer mange arbejdspladser og aktiviteter til området. Der er potentiale for vækst i branchen, særligt ved at fremme antallet af overnatninger fremfor endags-besøgende, ved at udvikle sammenhængende oplevelsesforløb på tværs af aktører og ved at få nye aktører tiltrukket til kommunen og koblet op på de øvrige aktører.


Det seneste års tid er der foregået et arbejde med at samle de største aktører i et turisme-erhvervs-netværk i regi af Business Faxe og få udviklet samlende turisme-koncepter såsom Woodland Safari og Coast Safari. For at få effekt ud af dette arbejde i form af lokal erhvervsudvikling, er det administrationens og turisme-netværkets vurdering, at der skal etableres en professionel organisation med en dedikeret tovholder, der har fokus på de tværgående aktiviteter og opgaver, som ikke kan udføres af de enkelte aktører alene.


På Faxe Kommunes foranledning har Turisme-netværket udarbejdet vedhæftede forslag til den videre understøttelse af turisme-erhvervet i Faxe Kommune og dermed anvendelsen af den 1. mio. kr., som byrådet har afsat til området i de kommende fire år.


I hovedtræk går forslaget på, at der i perioden 2022-2025 i regi af Business Faxe etableres en turismeenhed med en dedikeret projektleder, der får til opgave at servicere netværk og aktører, samle aktører i meningsfulde klynger, udvikle og eksekvere på arrangementer og events der går på tværs af aktører, samt at opbygge en organisation med medlemskontingenter fra aktørerne.


Dermed fokuseres der i næste fase i udviklingen af turismeerhvervet i Faxe Kommune på de operationelle opgaver i at skabe sammenhæng mellem kommunens nuværende og fremtidige turisme-aktører. Der vil også være fokus på, hvordan den øvrige oplevelses-økonomi (spisesteder, detail, aktivitetsmuligheder mv.) kan blive en del det samlede turisme-erhverv i Faxe Kommune.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Der er under Økonomiudvalget afsat årligt 1 mio. kr. til fremme af turisme-erhvervet i Faxe Kommune. Midlerne indstilles i perioden 2022-2025 udmøntet til Business Faxe til ovenstående formål.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at der i perioden 2022-2025 udmøntes 1 mio. kr. årligt til Business Faxe til fremme af det lokale turisme-erhverv.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

263. Godkendelse af lejeforhøjelse og låneoptagelse vedr. udskiftning af vinduer i Haslev Boligforenings afd. Jernbanegade - Nygade - Torvet - Allegade

Resume

Haslev Boligforenings organisationsbestyrelse og beboerne i afd. 7, Jernbanegade-Nygade-Torvet-Allegade har vedtaget anlægsbudget for udskiftning af afdelingens vinduer. Renoveringen skal finansieres af et realkreditlån på 5.459.000 kr. Der er ikke krav om kommunal garanti for lånet. Tilbagebetaling af lånet skal finansieres af en huslejestigning på 6,01 % pr. m2 pr. år - svarende til 49,22 kr. Faxe Kommune skal godkende huslejestigninger på over 5%, låneoptagelse og tinglysning af pantebrevet.

Sagsfremstilling

Haslev Boligforenings afdeling 7, Jernbanegade-Nygade-Torvet-Allegade har anmodet om godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse i forbindelse med udskiftning af afdelingens vinduer. Afdelingen består af blandet rækkehuse og etageejendomme. Der er 40 familieboliger og 26 ældreboliger fordelt på 2-4 værelses boliger på 43-102 m2.


På afdelingsmøde den 31. maj 2021 blev anlægsbudgettet og huslejestigningen på 6,01% enstemmigt vedtaget af de 10 husstande, der var repræsenteret på mødet.


Organisationsbestyrelsen godkendte anlægsbudgettet og lejeforhøjelsen den 28. april 2021.


Renoveringen finansieres ved optagelse af et 30-årigt realkreditlån på 5.459.000 kr.

Tilbagebetaling af realkreditlånet skal finansieres ved en lejeforhøjelse på 49,22 kr. pr. m2 pr. år svarende til 6,01 %.

Huslejen stiger fra 819,50 til 868,27 kr. pr. m2 pr. år for familieboligerne og fra 1.039,01 til 1.086,23 kr. pr. m2 pr. år for ældreboligerne .


Da lejeforhøjelsen er over 5 % af lejen inden for et regnskabsår, skal lejeforhøjelsen godkendes af Faxe Kommune.


Låneoptagelsen og tinglysning af pantebrevet skal godkendes af Faxe Kommune.


Den 18. november 2018 fik administrationen delegeret kompetencen til at godkende låneoptagelse og tinglysning af pantebreve når huslejeforhøjelsen ikke var over 5 %.

Pga. de stigende priser i byggebranchen, herunder materialepriser, kommer der flere af denne type sager, hvor huslejeforhøjelsen bliver højere end 5 % inden for et regnskabsår. Det anbefales, at administrationen får delegeret kompetencen til at godkende sager med en huslejeforhøjelse på op til 10 % for at forkorte sagsbehandlingstiden i denne type af sager.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Eventuelle merudgifter til boligsikring/boligydelse.  

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at:

 1. Lejeforhøjelsen på 6,01 % pr. m2 pr. år godkendes.
 2. Låneoptagelsen og tinglysning af pantebrevene godkendes.
 3. Kompetencen til at godkende sager med en huslejeforhøjelse på op til 10 %, delegeres til administrationen.

Beslutning

Ad 1+2) Anbefalet.

Ad 3) Ikke anbefalet.


Fraværende: Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

264. Godkendelse af forretningsordener for de stående udvalg i næste byrådsperiode

Resume

Udkast til forretningsordener for Økonomiudvalget og de stående udvalg i næste byrådsperiode blev drøftet på Økonomiudvalgets møde i november 2021, og forelægges efter tilretning på ny til godkendelse.

Sagsfremstilling

Forretningsordenen for stående udvalg vedlægges i tilrettet form efter Økonomiudvalgets drøftelse på mødet i november.

Endvidere vedlægges forretningsorden for Økonomiudvalget særskilt.


Udkastene forelægges Økonomiudvalget på ny med henblik på godkendelse, og efterfølgende fremlæggelse for udvalgene i januar 2022.


Mødeplan:

I §1, stk. 2 er det præciseret, at det er det enkelte udvalg selv, der ved stemmeflertal har kompetence til at beslutte deres egen mødeplan for et kalenderår.

Byrådet tager kun stilling til udvalgets mødeplan, hvis et medlem af udvalget kræver mødeplanen indbragt til afgørelse af byrådet. Derudover tager byrådet stilling til sin egen mødeplan. Administrationen fremlægger hvert år et samlet dokument for udvalgene og for byrådet med forslag til alle udvalgenes og byrådets mødeplan. Udvalgene og byrådet skal i den forbindelse hver især kun tage stilling til egen mødeplan.

Formanden har ikke kompetence til at fastsætte mødeplanen, herunder heller ikke til at fastlægge, at alle udvalgsmøder skal være virtuelle. Det er udvalgets beslutning. Kun så vidt angår ekstraordinære møder er det formanden, der fastsætter tid og sted for mødet, herunder om mødet skal være virtuelt.


Virtuelle møder:

Byrådets møder må ikke afholdes virtuelt, fordi det er offentlige møder, jf. styrelsesloven §10, stk. 1. Under Covid19 var der særskilt hjemmel i en bekendtgørelse til at afholde møderne virtuelt. Derfor kunne det lade sig gøre på det tidspunkt. Hjemlen er ikke længere gældende.


Udvalgsmøder må godt afholdes virtuelt, uden særlig hjemmel, fordi møderne ikke er offentlige. Det skal fremgå af mødeplanen, hvis møde"stedet" er virtuelt. Ændringer af den besluttede mødeplan kræver enighed i udvalget. Fremgår det således ikke af mødeplanen, at et møde skal afholdes virtuelt, skal der være enighed i udvalget om at ændre et fysisk møde til et virtuelt møde. For ekstraordinære møder er det dog formanden, der fastsætter tid og "sted", og således kan formanden beslutte, at et ekstraordinært møde skal afholdes virtuelt.

Enkelte udvalgsmedlemmer kan få lov af formanden til at deltage virtuelt i et ellers fysisk udvalgsmøde. Når det kun er enkelte medlemmer, mister mødet ikke sin karakter af fysisk møde, og det er derfor ikke i strid med mødeplanen, jf. Indenrigsministeriets udtalelse af 10. august 2020, som er vedlagt.

Udvalgenes muligheder for at afgøre sager pr. telefon, ved cirkulation, pr. e-mail m.v. er beskrevet i KLs vejledning "Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg", side 23 og 24. Denne vejledning kommer i en ny udgave i januar 2022, og findes derefter dels på Politikerweb i Firstagenda og dels på KLs hjemmeside.


Koordinering med andre udvalg:

Der er indsat en ny § 11 med angivelse af styrelseslovens § 21, stk. 2, hvorefter et udvalg skal koordinere sager med andre udvalg, når en sag har væsentlig betydning for det andet udvalg.


Afvigende mening:

§14, stk. 2 er efter Økonomiudvalgets ønske ændret til: "Mindretalsudtalelsen bør ikke fylde mere end 3-4 linjer i protokollen, svarende til 400 anslag".

Således er følgende præcisering i forretningsordenen slettet: "Mindretalsudtalelsen skal være en tilkendegivelse om, hvad medlemmet mener, at udvalget burde have besluttet".

Dette er dog fortsat hovedformålet med bestemmelsen, jf. styrelsesloven §20, stk. 3 (og tilsvarende for byrådet §13, stk. 2), kommenteret styrelseslov s. 114n, og bl.a. Indenrigsministeriets udtalelse nr. 9123 af 19. juli 1995.


Standsningsret:

Standsningsretten gælder efter styrelsesloven for afgørelser af selve sagen, men efter kommunens praksis kan også sager til orientering og processuelle beslutninger standses efter princippet om initiativret.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at de vedlagte udkast godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

265. Frigivelse af bufferpulje til hjemmeplejen 2022

Resume

I forbindelse med Budget 2022 afsatte Byrådet en bufferpulje under Økonomiudvalget til hjemmeplejen på 5,0 mio. kr. Administrationen vurderer på baggrund af en analyse af hjemmeplejens økonomiske rammer, at der er behov for at frigive denne pulje fra starten af 2022.

Sagsfremstilling

På baggrund af BDOs rapport fra maj i år, har administrationen fortsat med analysen af hjemmeplejens økonomiske ramme med fokus på forholdet mellem visiterede timer og den afsatte økonomi. Resultatet af analysen er en budgetmodel, som beregner budgetbehovet for hjemmeplejen i 2022 på baggrund af en række variable faktorer.


Faktorer, der har betydning for hjemmeplejens budgetbehov.

Modellen omregner de visiterede timer til borgerne til et antal personaleårsværk, som skal varetage hjælpen og kommer dermed med et bud på, hvor stort budgettet til hjemmeplejen skal være i 2022.

Det er følgende fire faktorer, som påvirker denne omregning:

 1. Forholdet mellem visiterede timer og leverede timer. Der regnes i modellen med en erfaringsmæssig forskel mellem visiterede timer og leverede timer på 8 %. Det vil sige, at hvis der er visiteret 1000 timer, vil der blive leveret 8 % mindre, altså 920 timer. Revisionsfirmaet BDO har oplyst, at i andre kommuner ligger den forskel på typisk 6-8%. En af forklaringerne på denne forskel er, at Visitationen i Center for Sundhed og Pleje tidsfastsætter de enkelte plejeopgaver i minutter, men at der ved den konkrete udførelse er en synergieffekt. F.eks. hos en borger, som er visiteret til flere ydelser, kan nogle af ydelser udføres med et overlap - dvs. med 6-8 % besparelse i den tid borgeren er visiteret til.
 2. Sygefraværsprocent. I løbet af et år kan et personaleårsværk levere et antal visiterede timer. Hvis sygefraværet er højt, kan et personaleårsværk levere færre timer, hvilket påvirker hvor mange årsværk, der nødvendige for at udføre de visiterede ydelser. Aktuelt er sygefraværsprocenten i hjemmeplejen 9,7 %.
  Med de aktuelle visiterede timer vil en reduktion i sygefraværet på 1 procentpoint medføre et lavere budgetbehov på 1,1mio. kr.
 3. Brugertidsprocent (BTP). I 2019 lavede Revisionsfirmaet BDO en måling af, hvor stor en andel af plejepersonalets fremmødetid, der gik til direkte borgertid. Resultatet af målingen var et gennemsnit på 62%. Der resterende 38 % gik til kørsel, møder, frokost mv.


Med de aktuelle visiterede timer vil en højere BTP på 1 procentpoint betyde et lavere budgetbehov på 1,2 mio. kr.

 1. Udvikling i aktiviteten. Det samlede antal visiterede timers hjemmepleje i Faxe Kommune har været relativ stabil set over perioden 2019-2021. I løbet af 2021 har Visitationen i Center for Sundhed og Pleje revisiteret halvdelen af de 1200 borger, som modtager hjælp aktuelt. Det er ikke forventningen, at revisitationen af den resterende gruppe af borgere vil ændre markant på den samlede mængde af visiterede ydelser. Budgetbehovet i 2022 vil afhænge af om antallet af timer fortsat er stabil eller om der – fx på grund af demografisk pres sker en stigning i antallet af visiterede timer.


Med det aktuelle sygefravær vil en stigning på 1 procentpoint i aktivitet betyde et højere budgetbehov på 0,9 mio. kr.


To scenarier for hjemmeplejens budgetbehov 2022.

 1. Scenarie 1 (worst case). Der regnes her med en fortsættelse af den aktuelle sygefraværsprocent på 9,7 %, en BTP-procent på 62 % og en forskel mellem visiterede timer og leverede timer på 8 %. Der regnes i øvrigt med en udvikling i aktiviteten (dvs. visiterede timer) på 1,7 % svarende til den forudsætning om den demografiske udvikling, som er lagt i budgettet for 2022.
  Alt andet lige vil det ekstra budgetbehov for hjemmeplejen med disse faktorer være 11,1 mio. kr.


 1. Scenarie 2 (best case). Der regnes her med en sygefraværsprocent på 6 %, en BTP-procent på 62 % og en forskel mellem visiterede timer og leverede timer på 8 %. Det regnes i øvrigt med at yderligere revisitering vil resultere i en uændret udvikling i aktiviteten (dvs. visiterede timer) fra 2021 til 2022. Det ekstra budgetbehov for hjemmeplejen vil med disse faktorer være 5,7 mio. kr.


Som det fremgår af ovenstående scenarier, er der i begge scenarier en væsentligt underfinansiering af hjemmeplejen. I scenarie 2, som må beskrives som et best case-scenarie, er der et ekstra budgetbehov på 5,7 mio. kr. Administrationen vurderer, at det ikke er sandsynligt, at sygefravær og udvikling af visiterede timer kan forbedres mere end i scenarie 2.

Det er teoretisk muligt at sammensætte modellen med faktorer, som ikke giver et ekstra budgetbehov i 2022. Det ville kræve en ændre af kvalitetsstandarderne i et omfang, hvor visiterede timer kan nedjusteres med 13.650 timer på årsbasis (et faldt fra 185.700 til 172.050 timer i 2022). Administrationen vurderer ikke, at dette er sandsynligt, men beskrives her for at synliggøre, hvilke rammer der skal til for at holde det nuværende budget.

Administrationen indstiller på den baggrund, at den fulde bufferpulje på 5,0 mio. kr. for 2022 frigives til hjemmeplejen. På trods af udmøntning af bufferpuljen vil der fortsat være et mindre underbudgettering i hjemmeplejens budget, jf. scenarie 2, men det resterende budgetbehov forventes at kunne findes på budgettet til private leverandører af hjemmeplejen, hvor der er luft i budgettet som følge af at færre vælger private leverandører.

Administrationen vil følge tæt op på udvikling af økonomi, sygfravær og den visiterede aktivitet i 2022, og udvalget vil blive orienteret i forbindelse med udvalgssagerne om forventet regnskab 2022. Det er under alle omstændigheder givet, at borgerne i 2022 skal modtage den hjælp, som de er berettiget til i henhold til de politisk vedtagne kvalitetsstandarder. Såfremt budgetbehovet i 2022 skulle vise sig at være større end det afsatte budget inkl. bufferpuljen, vil administrationen forelægge forslag til korrigerende handlinger for udvalget, der kan sikre den nødvendige økonomi.

Budgetbehov fra 2023 og frem.

Formålet med denne sag er at skabe et budget i balance fra starten af 2022 og derfor har fokus primært været på 2022.

Nedenfor ses udviklingen i budgettet frem til 2025. Det stigende budget skyldes, at der igennem demografimodellen bliver afsat penge til de flere ældre, der forventes at komme i perioden.

Som det fremgår af grafen ovenfor, så er den langsigtede økonomiske balance i hjemmeplejen meget afhængig af, hvordan den demografiske udvikling påvirker udgiftsbehovet i de kommende år. En række faktorer har i den sammenhæng betydning, herunder omfanget af ”sund aldring” (det vil sige, i hvor høj grad den stigende levealder udskyder behovet for hjælp) og kommunens rehabiliterende indsats.

Budgetbehovet i overslagsårene vil blive behandlet i regi af Senior & Sundhedsudvalget i 2022 og indgå i budgetforhandlingerne vedrørende 2023-2026. I den forbindelse vil pulje midler for 2023 og frem blive indarbejdet ifm. demografireguleringen for 2023.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Der overføres budget på 5,0 mio. kr. fra Økonomiudvalgets ramme til Senior & Sundhedsudvalgets ramme i 2022.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller,

 • 1)at orienteringen omkring analysens resultater tages til efterretning, og
 • 2) at bufferpuljen på 5,0 mio. kr. til hjemmeplejen i 2022 frigives og overføres til Senior & Sundhedsudvalgets ramme.Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, 7. december 2021, pkt. 146:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

266. Orientering om opfølgning på handleplan og genopretningsplan for hjemmeplejen i Faxe Kommune

Resume

På Senior & Sundhedsudvalgets møde den 17. august 2021 fik udvalget forelagt en fremadrettet handleplan for hjemmeplejen i Faxe Vest på baggrund af et ”ikke tilfredsstillende” kommunalt tilsyn den 30. juni 2021. I denne sag gør Center for Sundhed & Pleje status på handleplanen, som i september blev udvidet til at inkludere hele hjemmeplejen i Faxe Kommune som en generel genopretningsplan. Samtidig orienteres udvalget om status på implementeringen af organisationsændringen i Faxe Kommunes hjemmepleje.

Sagsfremstilling

På baggrund af sagen på tidligere udvalgsmøder forelægges Senior & Sundhedsudvalget en opfølgning på handleplanen for den ”ikke tilfredsstillende” tilsynsrapport fra et uanmeldt kommunalt tilsyn af hjemmeplejen Faxe Vest den 30. juni 2021. Udvalget besluttede den 29. september 2021, at handleplanen også skulle omfatte hjemmeplejen i Faxe Øst og dermed være en genopretningsplan for hele Faxe Kommunes hjemmepleje med det formål at sikre, at alle kommunens borgere modtager hjemmepleje i overensstemmelse med lovgivning, kvalitetsstandarder og værdighedspolitikken.


Status på handle- og genopretningsplan

Center for Sundhed & Pleje kan konstatere fremdrift på handle- og genopretningsplanen, hvor flere mål er gennemført. Blandt andet er ”den gode tone” blevet en fast del af hjemmeplejens daglige kommunikation, og eventuel ”dårlig tone” bliver italesat på en konstruktiv måde. Dokumentationen i CURA er forbedret, og ledelsen påbegynder systematiske stikprøver heraf primo november, og Faxe Vest har nu en succesrate på 100% tilbudte erstatningsbesøg i tilfælde af aflyste klippekortsaktiviteter og rengøring.

Den faste triagering er påbegyndt den 1. september, idet sygeplejerskerne dog først deltager fast i løbet af
november. Når sygeplejerskernes er en del af triageringen, inkluderes fysioterapeuterne, ligesom ernæringsvejlederen også bliver en del af den fremadrettede triagering. Det skal bemærkes, at hjemmeplejen desværre har være nødsaget til at aflyse enkelte triageringer pga. sygemeldinger og vakante stillinger, hvor ledelsen har prioriteret de borgernære opgaver i stedet. Dette er helt undtagelsesvist, og det fremadrettede arbejde med handleplanen skulle gerne resultere i færre vakante stillinger og lavere sygefravær.

Arbejdet med revisitation af modtagerne af hjemmepleje fortsætter, og ca. 30% af borgerne er på nuværende tidspunkt revisiterede. Den foreløbige status er, at omfanget af hjælp ser stabilt ud, forstået på den måde, at det samlede antal visterede timer i 2021 umiddelbart ser ud til at svare til niveauet for 2020 og 2019. Administrationen vil på et senere møde, når der foreligger et bedre overblik, forelægge en selvstændig sag for udvalget om dette.

Lederen af Hjemme- og sygeplejen deltager under dette punkt, og vil kunne orientere om den helt aktuelle status for hjemmeplejen.


Status på organisationsændringen i Faxe Kommunes Hjemmepleje

To af de fire nye distriktsledere er ansat, og Center for Sundhed & Pleje forventer, at de sidste to bliver ansat i løbet af kort tid. Den daglige ledelse af det nuværende område Faxe Vest og Faxe Øst er indtil videre fordelt blandt hjemme- og sygeplejens nuværende ledelse.


Hjemmeplejen har opstartet de selvorganiserende teams, hvor Hjemmeplejen i Rønnede (Distrikt Syd) allerede er oppe at køre, Faxe (Syd) starter op primo november og herefter Karise (Distrikt Øst). Selvorganiserende teams påbegynder i Haslev (Distrikt Vest) umiddelbart efter, at den nyansatte leder starter.


Status på lokaler

Med vedtagelsen af budget for 2022 er der nu afsat midler i budgettet til ombygning og indretning af det gamle seminarium til lokaler til ét af de to distrikter i Vest. Center for Sundhed & Pleje er i dialog med Center for Ejendomme om indretning af lokalerne og forventet indflytning.


Status på personalegoder

'Personalegoder' vil senest være drøftet i uge 44 på MED-udvalgsmøder i hjemmeplejens distrikter. Som ved andre dele af handle-/genopretningsplanen vægter ledelsen medarbejdernes aktive deltagelse højt, hvorfor dette emne drøftes på MED-udvalgsmøder og i omstruktureringsarbejdsgruppen.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, 9. november 2021, pkt. 132:

Udsættes til behandling på næste udvalgsmøde.


Fraværende: Dorthe Adelsbech (V)


Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, 7. december 2021, pkt. 144:

Anbefalet.


Fraværende: Steen Andersen (A) deltog ikke under punktet.


Supplerende sagsfremstilling 15. december 2021:

Til økonomiudvalgets behandling af sagen er der vedhæftet referat af sagen om uanmeldt tilsyn hos Faxe Vest på Senior & Sundhedsudvalgets møde 7. december 2021. På denne sag er den nyeste status beskrevet i forhold til det uanmeldte kommunale tilsyn den 30. juni 2021.


Derudover er der siden udarbejdelsen af sagen arbejdet videre med revisitation af modtagere af hjemmepleje, således at nu ca. 50 % af borgerne er revisiterede (mod de angivne 30% i den oprindelige sagsfremstilling).

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

267. Beslutning om pulje til projekt ”Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen”

Resume


Kommunen er bevilget puljemidler fra Socialstyrelsen og denne sag forelægges for udvalget, hvorefter byrådet i henhold til kommunens økonomiske principper skal give Indtægts- og udgiftsbevilling svarende til bevilling af puljemidler fra Socialstyrelsen. Puljemidlerne anvendes til erstatningspersonale for ufaglærte medarbejdere, der starter uddannelse, samt i forbindelse med personalets fravær til opkvalificerende uddannelse.


Sagsfremstilling

Af kommunens principper for økonomistyring, ”Bilag 7,3: Retningslinjer for projekter med ekstern finansiering” fremgår det, at projekter der registreres på driftsrammen og hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 kr. eller mere, skal Byrådet give bevilling til såvel udgifter som indtægter.

I finanslovsaftalen for 2021 blev der afsat en pulje på 1,8 mia. kr. til flere ansatte, højere faglighed og mere tid til omsorg og nærvær i ældreplejen. Puljen udmøntes i perioden 2021-2023. Fra 2024 og frem afsættes der 500 mio. kr. årligt til et varigt løft af ældreplejen.

Målsætningen med puljen er at kommunerne ansætter flere medarbejdere i ældreplejen, og giver kommunerne adgang til finansiering svarende til én yderligere varig ansættelse i ældreplejen, pr. ufaglært ansat i ældreplejen i kommunen, der sendes på social- og sundhedsuddannelse.

Kommunen har til budgetår 2021 modtaget tilsagn fra Socialstyrelsen om 1.467.336 kr. fra puljen ”Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen”. Tilskuddet i 2021 bevilges til indeværende år og skal anvendes i indeværende år. Såfremt tilskuddet i 2021 ikke anvendes fuldt ud, skal uforbrugte midler tilbagebetales til Socialstyrelsen. Kommunen forpligter sig til at sende minimum 7 ufaglærte medarbejdere på en social- og sundhedsuddannelse i den samlede tilskudsperiode.

I 2021 forventes 4 ufaglærte medarbejdere at starte uddannelse, og puljemidlerne anvendes til erstatningspersonale samt vikardækning for både de ufaglærte medarbejdere, samt for de medarbejdere som har opstartet opkvalificerende uddannelse fra SSH til SSA.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller,

 1. at der gives en indtægtsbevilling i 2021 på 1.467.336 kr., svarende til bevillingen fra Socialstyrelsen
 2. at der gives en udgiftsbevilling i 2021 på 1.467.336 kr., svarende til bevillingen fra Socialstyrelsen.
Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, 9. november 2021, pkt. 134:

Udsættes til behandling på næste udvalgsmøde.


Fraværende: Dorthe Adelsbech (V)Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, 7. december 2021, pkt. 145:

Anbefalet.


Fraværende: Steen Andersen (A) deltog ikke i punktet.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

268. Endelig vedtagelse af lokalplan 1000-59, Dalgårdsarealet i Rønnede - storparcel 10 og 11

Resume

Forslag til lokalplan 1000-59, Dalgårdsarealet i Rønnede - storparcel 10 og 11, har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 13. september til 11. oktober 2021. Der skal nu tages stilling til om lokalplanen skal endeligt vedtages. Lokalplanen giver mulighed for at bygge dobbelthuse i stedet for parcelhuse, og indeholder ændringer til de bestemmelser i den gældende lokalplan, som vedrører storparcel 10 og 11.

Sagsfremstilling

Offentlig høring

Der er ikke afholdt borgermøde i høringsperioden. Der kom 2 høringssvar fra borgere til lokalplanforslaget, og 2 tilkendegivelser fra Museum Sydøstdanmark og Faxe Forsyning af praktisk karakter. Høringssvarene omhandler følgende emner:


 • Spørgsmål til en fordobling af boligenheder og en ændring af boligtype/ejerform vil ændre områdets karakter.
 • Spørgsmål til om der er tilstrækkelig opbevaringsplads til boligerne og forslag om at boligerne udføres med carport/redskabsrum.
 • Adgangsveje og adgang til cykelsti/fortov på Kongstedsgårdsvej.
 • Behov for udvidelse og færdiggørelse af Dalgårdsvej.
 • Bekymring om hvorvidt der er tilstrækkelig kapacitet i skole og daginstitution til de mange nye borgere i Rønnede.


Høringssvarene er samlet og kommenteret af administrationen i den vedhæftede hvidbog, som ligger som bilag 1 til denne sag. De enkelte emner er kort kommenteret nedenfor og har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen.


Byggeri af dobbelthuse i stedet for parcelhuse giver mulighed for en anden udnyttelse af storparcel 10 og 11, og dermed også flere boligenheder. Lokalplaner kan ikke regulere ejerformen, men typen af boliger der gives mulighed for at bygge, kan appellere mere til en type ejerskab end andre. Plan & Kulturudvalget besluttede den 27. oktober 2020, at man ikke ville give mulighed for rækkehuse på storparcel 10 og 11. Plan & Kulturudvalget besluttede den 9. marts 2021, at igangsætte planlægning for storparcel 10 og 11 med mulighed for dobbelthuse.


Ejer af storparcel 10 og 11 forventer at etablere dobbelthusene med indbyggede redskabsrum, i form af skure på 4,5 m2 til hver bolig. Redskabsrum tilgås udefra, se bagerste side i bilag 1. Hvis der er behov for mere opbevaringsplads, er det muligt at bygge yderligere små bygninger i henhold til gældende bygningsreglement.


Der er ikke ændret på adgangsveje eller udlæg af fælles grønne områder i det samlede lokalplanområde. Dalgårdsvej er den primære adgangsvej til Dalgårdsarealet i Rønnede, og er i lokalplan 1000-50 planlagt udvidet. Behovet for en udvidelse af Dalgårdsvej stiger i takt med antallet af boliger der bygges på arealet.


Der er fortsat fokus på at sikre tilstrækkelig kapacitet på skoler og daginstitutioner i lokalområdet.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller at lokalplan 1000-59 vedtages endeligt uden ændringer.Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 7. december 2021, pkt. 153:

Anbefalet med den bemærkning, at bygherre anbefales at sørge for tilstrækkelig med supplerende opbevaringsplads til barnevogne, cykler osv.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Plan & Kulturudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende: Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

269. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplan 200-29, Karise Efterskole

Resume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplanforslag 200-29, Karise Efterskole, blev godkendt af Byrådet den 23. september og har været i offentlig høring i perioden 27. september til 22. november 2021. Der skal nu tages stilling til om planerne skal vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Offentlig høring

Tirsdag den 26. oktober blev der holdt borgermøde i Karise, hvor planforslagene blev præsenteret. Faxe Kommune har ikke modtaget høringssvar.


Baggrund

Planforslagene er udarbejdet på bagrund af Karise Efterskoles ønske om, at få mulighed for etablering af et multihus i haven mellem Karise Efterskole, Rønne Allé 7-9 og Bredgade 26. Multihuset skal indeholde flere funktioner. Der er et stort ønske fra efterskolen om, at have et lokale hvor det er muligt at samle elever og forældre ved fælles arrangementer. Dette er ikke muligt i dag i efterskolens eksisterende lokaler. Derudover ønskes multihuset anvendt i skolens daglige undervisning, og skal rumme en teatersal, som også kan bruges til badminton og volley, samt fitnessrum og orangeri. Samtidig er der overvejelser om, hvordan multihuset også kan være et tilbud til lokalområdet og på den måde få en større anvendelse og styrke samarbejder på tværs af byens mange forskellige brugere.


Kommuneplantillæg nr. 1

Formålet med kommuneplantillægget er, at ændre kommuneplanens eksisterende rammer. Med kommuneplantillægget ændres afgrænsningen af rammeområde K-C1 (centerområde) og K-B1 (boligområde), så en del af K-B1 overgår til K-C1. I praksis betyder det, at en del af området ændres fra boligformål til centerformål, og dermed giver mulighed for en bredere anvendelse.


Lokalplan 200-29
Formålet med lokalplan 200-29 er, at kunne regulere omfang og placering af bygninger, deres størrelse og materialevalg, så det sikres, at multihuset bliver tilpasset til omgivelserne og Karise bymidte fortsat bevarer sin karakter. Samtidig er det formålet, at sikre de bevaringsværdige huse i lokalplanområdet ved at fastsætte bestemmelser for bevaring af dem.

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan bygges et multihus indenfor et udlagt byggefelt, og at Rønne Allé 9 og Bredgade 26 kan anvendes til andet og mere end blot boliger. Lokalplanen giver også mulighed for at udnytte den eksisterende bygning mod Bredgade til at etablere butik, visse former for erhverv, boliger, samt offentlig og privat service. Det betyder, at Karise Efterskole fx. kan anvende det tidligere apotek på Bredgade 26 til kontor, undervisning, boliger eller måske åbne en lille butik i underetagen med adgang fra Bredgade, hvis dette bliver aktuelt.

Den nye lokalplan vil aflyse de gældende lokalplaner for området.


Rettelsesblade

Administrationen er blevet opmærksom på enkelte mindre ændringer i teksten i planforslagene, som er indarbejdet i vedlagte rettelsesblade, se bilag 3 og bilag 4. I kommuneplantillæggets rettelsesblad er der ændringer på side 4 og 8. I lokalplanens rettelsesblad er der ændringer på side 11, 15, 22 og 26, samt til kortbilag 2 og 4.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,


 1. at forslag til kommuneplantillæg nr. 1 vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af rettelsesbladet, og
 2. at forslag til lokalplan 200-29 vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af rettelsesbladet.Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 7. december 2021, pkt. 154:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

270. Godkendelse af areallejekontrakt mellem Faxe Kommune og Haslev Tennisklub

Resume

Til opførsel af en tennishal på Sofiendalsvej 42a, Haslev, har Haslev Tennisklub fået stillet et kommunalt areal til rådighed. Haslev Tennisklub opfører en tennishal med to indendørsbaner og tilhørende faciliteter. Denne sag handler om en godkendelse af en areallejekontrakt mellem Faxe Kommune og Haslev Tennisklub.

Sagsfremstilling

Arealet
Arealet er beliggende på Sofiendalsvej 42a i Haslev – det præcise areal er optegnet i bilaget til lejekontrakten. Kommunen stiller arealet vederlagsfrit til rådighed. Det lejede og enhver bebyggelse på grunden skal, i alle dens dele og med det tilbehør i og uden for samme, holdes ren og i pæn stand. Lejer påtager sig i lejeperioden grundejeransvaret samt ren- og vintervedligeholdelse ved lejemålet.

Aftale / aftaleperiode
Af hensyn til Tennisklubbens finansieringsmuligheder er der beskrevet en langsigtet aftale. Haslev Tennisklub har til opførsel af tennishallen optaget et kreditforeningslån, der vil løbe fra ibrugtagning af hallen og 30 år frem. Der lægges således op til at areallejekontrakten indgås for perioden den 1. januar 2021 til den 1. juni 2052.

I areallejekontrakten er rammerne for anvendelsen og renholdelse af arealet nærmere beskrevet. Blandt andet, at areallejekontrakten drøftes mindst en gang i hver valgperiode, for at sikre at aftalen til stadighed er hensigtsmæssig. Inden to år før lejemålets udløb meddeler udlejeren, hvorvidt der er villighed til at udleje grunden for en ny periode.

Denne sag kan ses i tilknytning til, at Byrådet i december 2020 godkendte en kommunegaranti til Haslev Tennisklub for et lån til opførelse af hallen.

Opsamling
Administrationen har været i dialog med Haslev Tennisklub i forbindelse med udarbejdelsen af areallejekontrakten. Klubben har bekræftet det foreliggende udkast.
Det indstilles at godkende aftalen med Haslev Tennisklub for perioden fra den 1. januar 2021 til den 1. juni 2052.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at areallejekontrakten med Haslev Tennisklub godkendes.Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 7. december 2021, pkt. 157:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

271. Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag 2022 - Faxe Vandforsyning

Resume

Denne sag drejer sig om Faxe Kommunes legalitetsgodkendelse af drikkevandstakster fastsat af Faxe Vandforsyning A/S for 2022.


Sagsfremstilling

Faxe Vandforsyning A/S har fremsendt selskabets anlægs- og driftsbidrag for 2022 til godkendelse i kommunen.


Nedennævnte beløb er inkl. moms.


Tilslutningsbidraget fastsættes til 37.035 kr., hvilket i forhold til 2021 er en stigning på 3,6 %. Vandafgiften fastsættes til 13 kr. pr. m3, hvilket i forhold til 2021 er et fald på 8,5 %. Målerleje (1,5-2,5 m3) fastsættes til 145 kr. pr. år, hvilket er uændret i forhold til 2021.


Administrationens vurdering

Kommunen har som myndighed beføjelse til at godkende eller afvise de af forsyningsselskabet fastsatte bidrag. Kommunen skal ved sin godkendelse af bidragene sikre, at de af Forsyningssekretariatet fastsatte økonomiske rammer overholdes, at hvile i sig selv-princippet følges således, at vandforsyningens indtægter over en årrække ikke overstiger dets omkostninger, at grundlagene for bidragene er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet, og at lovgivningen generelt respekteres (legalitetsprøvelse).


Center for Plan & Miljø vurderer, at de af selskabet fastsatte anlægs- og driftsbidrag er i overensstemmelse med vandforsyningsloven med mere.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at de af Faxe Vandforsyning A/S fastsatte anlægs- og driftsbidrag for 2022 legalitetsgodkendes.Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 9. december 2021, pkt. 180:

Anbefalet.


Fraværende: Christina Birkemose (A) deltog ikke i mødet.


Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

272. Godkendelse af spildevandsbidrag 2022 - Faxe Spildevand og Faxe Spildevandscenter

Resume

Denne sag drejer sig om Faxe Kommunes legalitetsgodkendelse af spildevandstakster fastsat af Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S for 2022.

Sagsfremstilling

Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S har fremsendt selskabernes fastsatte spildevandsbidrag for 2022 til godkendelse i kommunen.


Nedennævnte beløb er inkl. moms.


Bidrag for rensning

Faxe Spildevandscenter A/S fastsætter et bidrag på 15,41 kr. pr. m3 for rensning af spildevand; svarende til en stigning på 1 % i forhold til 2021.


Bidrag for transport

Faxe Spildevand A/S fastsætter et bidrag på 41,0 kr. pr. m3 for transport af spildevand; svarende til en stigning på 7,8 % i forhold til 2021. Endvidere fastsættes et fast bidrag på 635,06 kr. pr. stikledning; svarende til en stigning på 0,4 % i forhold til 2021.


Samlet bidrag

Det samlede, variable bidrag for rensning og transport er 56,41 kr. pr. m3; svarende til en stigning på 5,8 % i forhold til 2021.


Trappemodel

De variable spildevandsbidrag fastsættes efter en tretrins-trappemodel, som indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Dette fremgår af bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v., som fastlægger, at den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, skal opkræves efter differentierede takster.


For ejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår, fx private husstande, skal den variable del af vandafledningsbidraget opkræves efter trin 1 uanset vandmængden.


Ejendomme, der er omfattet af det justerede betalingsprincip, opkræves rensebidrag efter trin 2.


Tømningsordning for bundfældningstanke

For ordinær tømning af bundfældningstank til og med 3,0 m3 fastsættes et bidrag på 665 kr. pr. gang (i planlagt rute); et fald på 0,7 % i forhold til 2021.


Administrationens vurdering

Kommunen har som myndighed beføjelse til at godkende eller afvise de af forsyningsselskabet fastsatte bidrag. Kommunen skal ved sin godkendelse af bidragene sikre, at de af Forsyningssekretariatet fastsatte økonomiske rammer overholdes, at hvile i sig selv-princippet følges (således at spildevandsforsyningens indtægter over en årrække ikke overstiger dets omkostninger), at grundlaget for bidragene er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet og at lovgivningen generelt respekteres (legalitetsprøvelse).


Center for Plan & Miljø vurderer, at de af selskaberne fastsatte spildevandsbidrag er i overensstemmelse med betalingsloven med mere.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,


 1. at de af Faxe Spildevand A/S fastsatte spildevandsbidrag for 2022 legalitetsgodkendes, og


 1. at de af Faxe Spildevandscenter A/S fastsatte spildevandsbidrag for 2022 legalitetsgodkendes.Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 9. december 2021, pkt. 181:

Anbefalet.


Fraværende: Christina Birkemose (A) deltog ikke i mødet.


Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

273. Godkendelse af Affaldsplan 2021-2032

Resume


Faxe Kommune skal have en ny affaldsplan for perioden 2021-2032. Center for Plan & Miljø har udarbejdet forslag til en ny affaldsplan, som indstilles til endelig godkendelse efter otte ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Center for Plan & Miljø har udarbejdet en ny affaldsplan for perioden 2021-2032. For at sikre et effektivt samarbejde på affaldsområdet er planens hovedindhold udarbejdet i samarbejde med AffaldPlus, Faxe Forsyning, Næstved Kommune, Slagelse Kommune, Sorø Kommune, Ringsted Kommune og Vordingborg Kommune.

Affaldsplanen er inddelt i en række afsnit. Afsnittenes indhold er kort beskrevet herunder.

Kortlægningsafsnittet

Beskrivelse af Faxe Kommunes nuværende affaldsordning, indsamlede affaldsmængder, affaldsanlæg og økonomi.

Målsætningsafsnittet

Beskrivelse af Faxe Kommunes målsætninger på affaldsområdet. Målsætningerne i Faxe Kommune er de samme, som i den nationale ressourcestrategi, med en målsætning om 55 % reel genanvendelse af det kommunale affald i 2025 og 60 % i 2030.

Planlægningsafsnittet

Afsnittet omhandler en beskrivelse af fremtidige affaldsmængder, og hvordan målsætningerne tænkes at blive implementeret.

Ifølge den nye affaldsbekendtgørelse skal følgende 10 affaldstyper fremover hentes direkte hos husstanden. Det drejer sig om restaffald, madaffald, papir, pap, metal, glas, hård og blød plast, farligt affald, mad & drikkekartoner samt tekstil. I den nuværende ordning indsamles allerede syv af de 10 affaldstyper. De nye affaldstyper er farligt affald, mad & drikkekartoner og tekstil. Ordningerne skulle være etableret senest sommeren 2021, men Faxe Kommune har modtaget en dispensation fra Miljøstyrelsen og skal først indsamle alle affaldstyperne fra 2023.

For at leve op til affaldsbekendtgørelsen, planlægger Faxe Kommune at indføre en række nye affaldsordninger i 2022 og 2023.

I 2022 indføres en storskraldsordning og en ordning for farligt affald, som begge indsamles direkte hos husstanden.

I 2023 indføres indsamling af alle 10 affaldstyper direkte hos husstanden.

For at leve op til sorterings- og indsamlingskravene i affaldsbekendtgørelsen, forventes det, at affaldsgebyrerne vil stige med op mod 1000 kr. om året pr. husstand. Gebyr for storskraldsordning og ordning for farligt affald, som træder i kraft i 2022, er indregnet i de 1.000 kr.

Derudover indeholder planen en beskrivelse af de klimamæssige konsekvenser og sammenhæng med Faxe Kommunes øvrige politikker, strategier og planer.


Affaldsplanen har været i høring

Forslaget til affaldsplanen har været i otte ugers offentlig høring. Der er indkommet to høringssvar. Høringssvarerne omhandler hovedsagligt forslag til, hvordan affaldet bedst og nemmest sorteres. Affaldsplanen omhandler den langsigtede affaldsstrategi, og går ikke ind i mere praktiske detaljer. Forslagene giver derfor ikke anledning til ændringer i affaldsplanen, men vil blive taget med i det fremtidige arbejde med affaldsordningerne i Faxe Kommune.

Der er derudover foretaget mindre sproglige ændringer, og tilføjet at planen ikke kræver miljøvurdering, da den ikke fastlægger rammerne for nogle fremtidige anlægsprojekter.

For at sikre en nemmere tilgængelighed til affaldsplanen, er der udarbejdet en forkortet udgave, som vil kunne læses og downloades på Faxe Kommunes hjemmeside.

Affaldsplanen ligger nu klar til endelig godkendelse.

I henhold til Delegations- og Kompetenceplan for Teknik & Miljøudvalgets område er det Byrådet, der beslutter efter indstilling fra Økonomiudvalget og Teknik & Miljøudvalget.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at forslag til Affaldsplan 2021-2032 godkendes.Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 9. december 2021, pkt. 185:

Anbefalet.


Fraværende: Christina Birkemose (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

274. Godkendelse af takster for nye affaldsordninger for storskrald og farligt affald samt gebyrer for konkrete anvisninger af erhvervsaffald og jordflytninger som er erhvervsaffald

Resume

Fra 1. januar 2022 kan Faxe Kommunes borgere få indsamlet storskrald ved husstanden og fra 1. marts 2022 kan borgerne få indsamlet farligt affald ved husstanden. Derudover skal der ifølge affaldsbekendtgørelsen indføres gebyr for konkrete anvisninger af affald og gebyr for jordflytninger, der er erhvervsaffald.


Sagsfremstilling

Nye Indsamlingsordninger for affald

Fra 1. januar 2022 kan Faxe Kommunes borgere få indsamlet storskrald ved husstanden og fra 1. marts 2022 kan borgerne få indsamlet farligt affald ved husstanden. De gebyrer skal derfor godkendes.

Gebyrerne for de to ordninger er:

Farligt affald 101 kr. inkl. moms.

Storskrald 119 kr. inkl. moms.


Gebyr for konkrete anvisninger af affald og gebyr for jordflytninger, der er erhvervsaffald.

Den ny affaldsaktørbekendtgørelse (nr. 2097 af 14. december 2020) indeholder i §18, stk. 4 og 5 krav om, at kommunerne skal fastsætte og opkræve to nye gebyrer på affaldsområdet. Det drejer sig om et gebyr for konkrete anvisninger af erhvervsaffald, og et gebyr for anmeldelser af jordflytninger, som er erhvervsaffald.

Gebyrerne skal dække samtlige udgifter, inkl. lønudgifter og IT, som kommunen har i forbindelse med at udføre opgaverne med konkret anvisning af affald og håndtering af anmeldelser af jordflytning, der er erhvervsaffald.

Der forventes kun ganske få eller ingen konkrete anvisninger af erhvervsaffald, da stort set alt affald anvises efter kommunens affaldsregulativer.

I 2020 blev der anmeldt 152 jordflytninger, hvoraf langt de fleste var fra erhverv.

Det er administrationens erfaring, at sagerne er meget forskellige i kompleksitet og tidsforbrug. Et gebyr pr. medgået tid findes derfor mest rimeligt.

Gebyrerne foreslås fastsat til 811 kr. pr. medgået time ekskl. moms, hvor der faktureres pr. påbegyndt kvarter.


Videre forløb

Hvis gebyrerne godkendes, vil de blive indskrevet i Faxe Kommunes takstblad.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at gebyrerne for storskrald, farligt affald, konkrete anvisninger af affald og jordflytninger, som er erhvervsaffald godkendes.Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 9. december 2021, pkt. 186:

Anbefalet.


Fraværende: Christina Birkemose (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

275. Godkendelse af Faxe Forsynings forlængelse af intern Affaldskontrakt

Resume

Der skal etableres nye indsamlingsordninger for genbrug i slutningen af 2022. Den nuværende kontrakt mellem Faxe Affald A/S og Faxe Forsyning A/S udløber 31. marts 2026. Når der etableres nye ordninger, skal der anvendes flere renovationsbiler. Leasing af biler skal i udbud. For at sikre den økonomisk mest hensigtsmæssige løsning, skal leasingperioden for bilerne være 7 år. Dette er ikke muligt med den nuværende kontrakts løbetid. Faxe Forsynings bestyrelse anmoder derfor Faxe Kommune om, at få mulighed for at forlænge kontrakten indtil 31. december 2029.

Sagsfremstilling

Affaldsindsamlingen fra private husstande i Faxe Kommune varetages af Faxe Affald A/S. Selve renovatøropgaven med tømning af beholdere var i sin tid varetaget af en privat renovatør, men blev i foråret 2019 hjemtaget og udføres i dag af Faxe Forsyning.  I praksis er Faxe Forsyning et Holding selskab, som blandt andet indeholder Faxe Affald A/S, som står for Faxe Kommunes affaldsordninger, og et serviceselskab Faxe Forsyning A/S, hvor alle medarbejderne er placeret. Serviceselskabet leverer de praktiske løsninger til de andre selskaber.

Hjemtagningen skete efter, at Byrådet den 12. oktober 2017 besluttede, at Faxe Forsyning fremover skal udbyde opgaven til private renovatører, men gives mulighed for at afgive kontrolbud og hjemtage opgaven, såfremt kontroludbuddet er det økonomisk mest fordelagtige. Der skal sikres en fuldstændig adskillelse mellem dem, der forestår udbuddet og dem, der afgiver kontrolbuddet i Faxe Forsyning. Se vedlagte bilag "Vedtægter for Faxe Affald A/S", § 3.4, punkt g.

Teksten blev efterfølgende indskrevet i vedtægterne for Faxe Affald A/S, Faxe Affald udbød indsamlingsopgaven og Faxe Forsynings serviceselskab bød på den. Da serviceselskabet var billigst, kunne der indgås kontrakt. Denne kontrakt udløber den 1. april 2026. Se vedhæftede bilag "Kontrakt".

Folketinget har besluttet, at alle husstande i Danmark skal sortere i 10 fraktioner. Dette fremgår af den affaldsplan, som netop er vedtaget for Faxe Kommune. Affaldsregulativet, som vil blive revideret i foråret 2022, vil lægge op til, at de nye ordninger vil blive indført i slutningen af 2022. De nye ordninger vil betyde, at den kombinerede indsamling "MGP" bliver afløst af særskilt indsamling af metal, glas og plast, og at der foruden hård og blød plast også skal indsamles drikkekartoner.

De nye ordninger vil kræve tre ekstra renovationsbiler. Normalt leases renovationsbiler, og leasingaftalen vil overskride tærskelværdierne for, hvornår en offentlig virksomhed skal i EU-udbud. Selve leasingaftalen af bilerne skal i udbud, men da affaldsindsamlingen efter byrådsbeslutningen fra 2017 allerede er hjemtaget, er det ikke nødvendigt, at kontrakten mellem serviceselskabet og Faxe Affald A/S skal i udbud.

For at Faxe Forsyning kan udbyde leasingaftalen, er det nødvendigt at sikre, at selve indsamlingsopgaven ligger i Faxe Forsyning i hele leasingperioden, så der ikke vil være udgifter i en periode, hvor opgaven ikke længere udføres af forsyningen.

Faxe Forsyning har vurderet, at for at sikre den økonomisk mest hensigtsmæssige løsning, skal leasingperioden for bilerne være 7 år, hvilket vil betyde, at leasingaftalen skal løbe frem til 31. december 2029. Dette er ikke muligt med den nuværende indsamlingskontrakts løbetid, da den kun løber frem til 1. april 2026. Hvis den nuværende kontrakt for indsamling af affald forlænges frem til 31. december 2029, så leasingkontrakten kan løbe i 7 år, kræver det en godkendelse i Byrådet.

Alternativet er, at indsamlingen af de nye fraktioner sendes i udbud nu og at Faxe Forsyning kan byde på opgaven. Når vinderen af dette udbud kendes, kan vinderen bestille biler. Uanset om Faxe Forsyning eller en anden renovatør vinder opgaven, så vil de nye ordninger i denne situation ikke kunne igangsættes før i slutningen af 2023. Udbuddet af leasingaftalen bør igangsættes hurtigst muligt, da der kan være op til et års leveringstid for renovationsbiler, medmindre man er hurtigt ude nu, idet de øvrige kommuner forventes at udsende lignende udbud i den kommende tid, og det kan skabe mangel på biler.

Det vil desuden være kompliceret og upraktisk, såfremt udbuddet vindes af en privat renovatør, for så skal to af beholderne tømmes af Faxe Forsyning og den tredje tømmes af den private renovatør.

Faxe Forsyning har fået advokatselskabet Horten til at udarbejde et notat herom. Notat er vedlagt som bilag. Et Notat fra Horten omkring hjemtagelse af affaldsindsamlingen er ligeledes vedlagt som bilag.

Af notatet fra Horten fremgår det, at en forlængelse af kontrakten mellem Faxe Affald A/S og Faxe Forsyning A/S vil ifølge Horten kræve en byrådsbeslutning. Den kontrakt, der eksisterer i dag, bygger på beslutningen af 12. oktober 2017. En forlængelse kræver ikke ændring af vedtægterne for Faxe Forsynings selskaber. Det vil heller ikke være i strid med udbudsbekendtgørelse eller kontrolbudsbekendtgørelse.

Det fremgår desuden, at processen for forlængelsen bør være, at Faxe Byråd giver borgmesteren fuldmagt til at gennemføre en ekstraordinær generalforsamling i Faxe Forsyning Holding A/S og herunder træffe beslutning om forlængelse af kontrakt for affaldsindsamlingen indtil 31. december 2029.

Faxe Forsynings bestyrelse behandlede sagen på bestyrelsesmødet 24. november 2021 og besluttede at anmode Byrådet om godkendelse af en forlængelse af kontrakt om indsamling af affald og genbrug mellem Faxe Affald A/S og Faxe Forsyning indtil 31. december 2029.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at borgmesteren gives fuldmagt til at gennemføre en ekstraordinær generalforsamling i Faxe Forsyning Holding A/S, herunder træffe beslutning på generalforsamlingen på vegne af Faxe Kommune som eneaktionær i selskabet om forlængelse af kontrakt for affaldsindsamling frem til 31. december 2029.Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 9. december 2021, pkt. 187:

Anbefalet.


Fraværende: Christina Birkemose (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

276. Beslutning om bevilling til innovationsprojekt om bedre stier for de samme midler, som den statslige cykelpulje har tildelt Faxe Kommune

Resume

I denne sag skal byrådet beslutte bevilling til gennemførelsen af innovationsprojekt om bedre stier for de samme midler. Beslutningen om at ansøge den statslige cykelpulje skete på Teknik & Miljøudvalgets møde 10. juni 2021 pkt. 106.

Der er opnået 100 % tilskud til projektet, som er på 136.500 kr.

Sagsfremstilling

Formålet med innovationsprojektet er at give kommunerne, som har ansvar for mere end 10.000 km dedikerede cykelstier (og ca. 75.000 km veje), et nemt værktøj, så de med få udgifter løbende kan indsamle data om stiernes (og vejenes) tilstand og derved have den fornødne viden til at kunne optimere løbende drifts- og reparationsarbejder samt renoveringsarbejde/nyasfalteringer.


I projektet skal billeder af stinettet i Faxe Kommune analyseres. Billederne tages fra en stifejemaskine, som alligevel kører på stierne med fast frekvens. Billeddata bearbejdes med kunstig intelligens, og billeder overføres til et kort, som er umiddelbart tilgængeligt for vejmyndigheden. Et firma har udviklet et værktøj, der med anvendelse af kunstig intelligens analyserer billederne. Disse analyserede billeder viser alle identificerede skader på stiens belægninger. Skadesregistreringen følger vejregler for skader og kan manuelt overføres til kommunernes belægningsoptimering i eksisterende vejadministrationssystemer.


De indsamlede data vil kunne anvendes til både prioritering af løbende driftsopgaver og til mere overordnet udvælgelse af strækninger, som skal asfalteres.

På baggrund af studiet udarbejdes en rapport, som kan fremlægges på Vejforum og Vejnettet, så resultaterne og erfaringerne kan deles med de øvrige kommuner, som alle har opgaver med drift og vedligehold af stier.

Økonomi

Statens cykelpulje har bevilget 100% tilskud til det ansøgte, som er beregnet til 136.500 kr.

Udgifterne skønnes at omfatte følgende:

Projektgennemførelse ekstern, 450 kr./km x 170 km stier. Pris 76.500.
Her bearbejdes billeddata med kunstig intelligens, og billeder overføres til digitalt kort, som er tilgængeligt for vejmyndigheden. Data med stiens id og stationering af skaderegistreringer leveres i excel/csv og kan overføres manuelt til vejadministrationssystemet.

Projektgennemførelse intern. Pris 25.000.
Identifikation af processer og arbejdsgange, der sikrer nem indsamling af data samt optimal udnyttelse af de indkomne data i forhold til løbende reparations- og driftsopgaver samt prioritering af asfalteringer.

Evaluering. Pris 35.000.
Evaluering ekstern 50 timer, udarbejdelse af evaluering og rapport til Vejforum og Vejnettet. Pris 25.000 kr.
Evaluering intern, 25 timer. Pris 10.000 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

 1. at der i 2021 gives en udgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 136.500 kr. og
 2. at der i 2021 gives en indtægtsbevilling på 136.500 kr.Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 9. december 2021, pkt. 188:

Anbefalet.


Fraværende: Christina Birkemose (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

277. Beslutning om ny daginstitution Haslev

Resume

Børn & Læringsudvalget har i forsommeren haft placering af ny dagisnstitution ude i høring. På mødet 18. august 2021 pkt. 100 besluttede udvalget, at høringssvarene om placering af daginstitution indgår i den politiske proces om placering af dagtilbud i Haslev.

Den placering, som høringssvarene var mest positive overfor, var Maglemosevej 7 – 9, som kræver udarbejdelse af lokalplan.

Der er i det netop vedtagne budget afsat 40 mio. kr. i perioden 2023 – 2025 til ny daginstitution i Haslev.

I denne sag skal der træffes beslutning om lokation for ny daginstitution i Haslev på Maglemosevej 7 – 9 i Haslev.

Sagsfremstilling

Proces

Ønsket om en ny institution opstod ud fra kvalitetsanalysen af dagtilbuds fysiske rammer tilbage i 2017. Her fik institutionerne Regnbuen, Valmuen og Maglegården lave score på flere parametre, som ville være dyre at rette op på i de nuværende bygninger. Der er bygget til i Småfolket af to omgange.

Undervejs har der været tvivl om kapacitetsbehovet for dagtilbudspladser i Haslev - især er behovet for vuggestuepladser svært at forudse tids nok til at få sat byggeri igang.

Børn & Læringsudvalget har i flere omgange fået udsat en ønsket inspirationstur til børneinstitutioner i andre kommuner pga. Covid-restriktioner. De er pt. udskydt til det nye år.


Høring

Forskellige mulige placeringer har været rejst. Derfor lavede man en høring i områdebestyrelserne med 3 mulige placeringer, som blev fremlagt for Børn & Læringsudvalget den 18. august 2021: Placering på Maglemosevej 7 er der indkommet positive høringssvar om hele vejen rundt, så længe der er fokus på, at institutioner ikke bliver for store. Der er positive tilkendeligelser om udvidelse af Småfolket, sålænge der er fokus på, at institutionen ikke bliver en for stor enhed. Stadionvej ses ikke som en ideel løsning i høringssvarene. Desuden nævnes endnu en placering i Troelstrup området.

Kapacitetsbehov

På sidste møde i Børn & Læringsudvalget den 10. november 2021 præsenterede Center for Børn & Undervisning deres forventninger til kapacitetsbehov på dagtilbud fordelt på kommunens bysamfund. Her forventer de ikke nogle kapacitetproblemer i Haslev de kommende år. Denne vurdering er baseret på de data som er til rådighed med den almindelige befolkningsprognose.

Hvis man tager højde for de boligområder, der er lavet lokalplaner for og som kan blive bebygget de kommende år, bør man dog følge udviklingen tæt. Typen af boliger i disse områder samt det nuværende billede af tilflyttere til kommunen taler begge for, at der vil kunne være en større stigning i antal børn end befolkningsprognosen beskriver på nuværende tidspunkt.


Ved at bygge en ny institution på ny grund får man en mulighed for at vurdere pasningsbehovet på ibrugtagningenstidspunktet. Ud fra det kan man beslutte, hvor mange af de "gamle" institutioner, der skal lukkes, når den nye åbner - altså om den nye institution er en udvidelse af kapaciteten eller en erstatning. Det kræver selvfølgelig, at man fortsætter den løbende vedligehold i de nuværende institutioner.


Sagen behandles i Børn & Læringsudvalget, så de kan kan tage endelig stilling til lokation.

Sagen behandles i Teknik & Miljøudvalget, som resortudvalg for kommunale ejendomme og anlæg.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at Maglemosevej 7 – 9 vælges som lokation for etablering af dagtilbud til 185 børn.


Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 8. december 2021, pkt. 141:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.


Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 9. december 2021, pkt. 189:

Anbefalet.


Fraværende: Christina Birkemose (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

278. Godkendelse af Spildevandsplan 2022-2026

Resume

Forslag til spildevandsplan 2022-2026 har været i offentlig høring i perioden 4. oktober - 30. november 2021. I høringsperioden blev der afholdt borgermøde den 22. november 2021 med deltagelse af ca. 40 borgere.


Der er indkommet fem høringssvar. Der henvises til den vedlagte hvidbog, som forholder sig konkret til de enkelte høringssvar. Høringssvarene handler overvejende om matrikler, der i lokalplan er udlagt til kloakering, og kloakering af Strandhuse.

Sagsfremstilling

Spildevandsplan 2022-2026 giver en status for spildevandsområdet i Faxe Kommune. Faxe Kommune har afventet, at Faxe Spildevand A/S har fået vedtaget deres strukturplan (september 2021), og at Statens vandområdeplaner udsendes (de forventes vedtaget efteråret 2022). Samtidig medtages tre kloakeringsprojekter, for at holde det samlet i en plan.


I planen er der status for de mål, der blev sat i den gældende spildevandsplan 2016-2021:


 • Forbedret spildevandsrensning i det åbne land.
 • Separatkloakering af fælleskloakerede områder i Dalby og Karise.
 • Udbygning og renovering af Karise renseanlæg.


Der er i spildevandsplanen lavet konsekvensrettelser. Der er flere områder, hvor man i forbindelse med byomdannelse ændrer kloakeringsform og opland. Hertil er der et antal kloakoplande, som udvides for at afspejle de muligheder for bebyggelse, der er givet i lokalplanerne. Disse ændringer er beskrevet i spildevandsplanen.


Administrationen har desuden valgt at medtage tre kloakeringsprojekter i planen:


 • Udvidelse af kloakopland i forbindelse med udvidelse af institutionen Vidarslund i Vindbyholt.
 • Kloakering af eventpark ved Jomfruens Egede ved Faxe.
 • Kloakering af sommerhusområdet Strandhuse ved Mosebølle.


Der er i høringsperioden foretaget redaktionelle ændringer i planen, som ikke har betydning for planens formål og gennemførsel.


Konsekvens for borgere og erhvervsliv

Kloakering af eventparken ved Jomfruens Egede og udvidelse af institutionen Vidarslund er ønsket af bygherre.


Kloakering af sommerhusområdet Strandhuse er foreslået af administrationen i samråd med Faxe Spildevand A/S, da afledningsforholdene i området er meget sparsomme.

Teknik & Miljøudvalget besluttede på møde 19. august 2021 pkt. 126, at kloakering af området skal medtages i spildevandsplanlægningen. Når området er kloakeret, vil den enkelte grundejer modtage påbud om at tilsluttes sig kloakledningen.


Konsekvenser for Faxe Spildevand A/S

For Faxe Spildevand A/S vil omkostningerne til de planlagte tiltag beløbe sig til:


 • Vidarslund i Vindbyholt: ca. 100.000 kr.
 • Jomfruens Egede ved Faxe: ca. 2,1 millioner kr.
 • Strandhuse ved Mosebølle: ca. 13,5 millioner kr.


Konsekvenser for Faxe Kommune

For Faxe Kommune indebærer godkendelse af spildevandsplanen, at administrationen skal bruge ressourcer på blandt andet sagsbehandling, tilsyn og ajourføring af registre.


Miljøscreening af forslag

Forslaget til de tre kloakeringsprojekter er blevet screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Center for Plan & Miljø har ved screening vurderet, at planforslaget ikke omfatter forhold, der bør vurderes nærmere. Det vil sige, at de tre kloakeringsprojekter omfattet af Spildevandsplan 2022-2026 ikke i øvrigt vurderes at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund heraf vurderes det, at godkendelse af spildevandsplanen ikke medfører pligt til at udarbejde en miljøvurdering.


Høring, borgermøde og endelig godkendelse

Forslaget har været i offentlig høring i perioden 4. oktober - 30. november 2021. Der er indgivet fem høringssvar, som er samlet i en hvidbog. Disse bemærkninger har ikke givet anledning til ændring af forslaget til Spildevandsplan 2022-2026.


Høringssvarene fordeler sig på følgende:


1. Ejere af matrikler, der i lokalplan er udlagt til kloakering

2. Kloakering af Strandhuse.


Lovgrundlaget

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr. 1218 af 25/11-2019

Spildevandsbekendtgørelsen BEK nr. 1393 af 21/6-2021

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at spildevandsplan 2022-2026 godkendes.Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 14. december 2021, pkt. 197:

Anbefalet med følgende ændringer:


1. at kloakering af Mosebølle Strandhuse udtages af spildevandsplanen. Udvalget ønsker en tæt dialog med Mosebølle Strandhuse i 2022 omkring afledningsproblemerne i området.


2. at første afsnit af pkt 4.7.11 ændres således:


4.7.11 Valg af anlægstyper og kriterier for valg

Ved valg af anlægstype skal der tages hensyn til en række forhold, bl.a. dem som er angivet i Spildevandsbekendtgørelsen. Nedsivningsanlæg skal som udgangspunkt være førsteprioritet, for at sikre den bedst mulige økonomi for berørte borgere. For nedsivningsanlæg skal der bl.a. tages hensyn til følgende forhold: Beskyttelseszoner for vandindvindinger, afstand til højeste grundvandsstand, jordbundsforhold, afstand til søer og vandløb samt til bebyggelser.


Fraværende: Christina Birkemose (A) deltog ikke i mødet.


Beslutning

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.


Camilla Meyer (A), Per Thomsen (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø) undlod at stemme.


Fraværende: Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

279. Meddelelser

Resume

Punktet er til meddelelser i økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Sager løftet til byrådet fra fagudvalg

Ingen.


Status på opgradering af Faxe Kommunes hjemmeside

På baggrund af sagen i økonomiudvalget den 16.6.2021 pkt. 137, vedr. opgradering af hjemmesiden, er der igangsat en brugerundersøgelse på hjemmesiden.

Undersøgelsen kører i fire uger og slutter med udgangen af uge 49.

Efter 2 uger fik vi en midtvejsstatus på undersøgelsen, der viste at 38.607 personer havde set undersøgelsen, og 561 havde besvaret den på daværende tidspunkt.


Der laves en orientering til økonomiudvalget på undersøgelsens resultater i 1. kvartal 2022, hvorefter der kan tages stilling til evt. forbedringer på kommunens hjemmeside.

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Camilla Meyer (A) spurgte til status på borgerpanelet.


Lars Folmann (O) spurgte til 1. stedfortræderes arbejdsredskaber.


Fraværende: Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

280. Forlængelse af kontrakten med Business Faxe (Lukket)
281. Godkendelse af ny aftale vedr. Haslev Bio (Lukket)
282. Beslutning om forslag til bebyggelse på Grøndalsgrunden lever op til intention med lokalplan 500-89

Resume

Grøndalsgrunden i Haslev er solgt til Maycon, som vil bygge boliger på arealet. Salgskontrakten indeholder en betingelse om, at vilkår og intentioner i lokalplanen skal efterleves, herunder at bebyggelsesprocenten skal overholdes. Projektforslag fra ejer er ikke i overensstemmelse med alle de bagvedliggende intentioner for lokalplanen, men tilbyder en boligform i form af et overdækket gårdrum, som adskiller sig fra intentionen om boliger grupperet i klynger omkring et åbent gårdrum. Der skal tages beslutning om hvilke intentioner, man ønsker at fastholde.

Sagsfremstilling

Grøndalsgrunden og kommende boliger på arealet er vigtigt for lokalområdet. Der har været en stor borgerinddragelsesproces og en grundig lokalplanproces for at fastlægge bestemmelser for hvad et kommende byggeri skal kunne tilbyde bydelen. Der er derfor mange forventninger til området og hvad det kommer til at tilbyde lokalområdet. Lokaliteten tæt på bymidten, indkøbsmuligheder og offentlig transport, gør den attraktiv for både unge og seniorer. Lokalplanen kan ses som bilag 1.


Der har i lokalplanprocessen været lagt stor vægt på at nyt byggeri skal passe til bydelen, men gerne må være en ny fortolkning af områdets byggestil. Der har også været lagt stor vægt på, at bebyggelsen skal etableres i klynger omkring fælles gårdrum, hvor beboerne har et fælles mødested, som kan være med til at understøtte fællesskab. En sidste væsentlig intention i de bagved liggende tanker for lokalplanen er, at området som helhed skal være åbent og indbydende for lokalområdet omkring Grøndalsgrunden, og ikke må fremstå som et lukket område. Derfor er der i lokalplanen krav om forbindelsesstier igennem området der forbinder Bregentvedvej og Grøndalsvej, og at der skal være passage igennem gårdrummene. Kort sagt kan man sige at de væsentligste intentioner i lokalplanen er det arkitektoniske samspil med bydelen og at Grøndalsgrunden tilbyder noget til lokalområdet i form af åbne og tilgængelige grønne byrum.


Delområde 1 i lokalplanen er udlagt til boliger, mens delområde 2 er udlagt til rekreativt grønt fællesareal. Delområde 2 kan købes tilbage af Faxe Kommune og anvendes til en udvidelse af Grøndalshusene, hvis der opstår behov for en udvidelse. Se beslutning af byrådet den 12. december 2019. Delområde 2 skal derfor friholdes for bebyggelse og andet der etableres som en del af boligområdet i delområde 1, lokalplanen giver dog mulighed for udlæg af ekstra parkeringspladser i delområde 2. Delområdernes afgrænsning og anvendelse kan ses på kortbilag 1 og 2 bagerst i lokalplanen.


Forslag fra ejer

Forslag fra november 2021 indeholder foreløbige tegninger til den boligbebyggelse ejer ønsker at opføre. Forslag kan ses bilag 2. Tegningsmaterialet er ikke færdigt og der en række forhold, der ikke stemmer helt overens med lokalplanens bestemmelser, og som der skal være en fortsat dialog og drøftelse om mellem ejer og Faxe Kommune.


Ejers forslag til boligbebyggelse ses samlet på side 6, og den nordlige bebyggelse er vist på side 8 og den sydlige bebyggelse på side 14. Ejers forslag er at den sydlige bebyggelse skal bestå af 6 længehuse omkring 2 fælles gårdrum i forlængelse af hinanden. Hele det indre gårdrum overdækkes og det lukkes med dørpartier til udearealerne omkring bygningen, og vil derfor kunne fungere som et uopvarmet fælles opholdsareal. Der vil være en passage igennem det overdækkede gårdrum, men det vil ikke komme til at fremstå, som et gårdrum man kan passere igennem uden et ærinde. Det forventes at denne type bolig vil være attraktivt for seniorer.


Forslaget til den sydlige bebyggelse adskiller sig derfor fra de bagvedliggende intentioner i lokalplanen, som var at skabe et åbent og imødekommende boligområde der tilbyder noget til lokalområdet. Omvendt tilbyder denne boligform attraktive boliger til seniorer, og er en boligform som ikke findes i Haslev i forvejen.


Det samlede forslag til bebyggelse har nogle forhold der ikke stemmer helt overens med lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen stiller blandt andet krav om, at der anlægges minimum 1 parkeringsplads per bolig, og at der skal være plads til at udlægge 0,5 plads ekstra per bolig. Der er behov for disse parkeringspladser, og det kan ikke forventes, at der vil blive givet dispensation til færre pladser. I tegningsmaterialet er de ekstra parkeringspladser dels placeret på steder i delområde 1 som er uhensigtsmæssige til parkering og dels placeret i delområde 2, hvor der er truffet en politisk beslutning om, at på sigt skal kunne anvendes til en udvidelse af Grøndalshusene.


Antallet af boliger og antallet af parkeringspladser er afhængige af hinanden. Færre og større lejligheder betyder, at der kan være færre parkeringspladser og omvendt. Hvis man ønsker at udnytte den tilladte maksimale bebyggelsesprocent, er det derfor nødvendigt at gøre lejlighederne større, hvormed antallet af parkeringspladser kan reduceres til hvad det er muligt at få plads til.


For at kunne fortsætte den videre drøftelse med ejer om de nødvendige justeringer for at lokalplanen kan overholdes, er det væsentligt først at afklare om man ønsker at fortsætte dialogen om en overdækning af den sydlige bebyggelse.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at:

 1. Bebyggelse i den sydlige del af delområde 1 kan overdækkes og sammenbygges med det formål at gøre det attraktivt som seniorboliger.
 2. Center for Plan & Miljø kan fortsætte den videre dialog med ejer om projektets udformning og indhold, herunder at krav til omfang af parkeringspladser fastholdes.

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte og præciserede til sagen, at delområde 2 kan anvendes til offentlige formål.


Fraværende: Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

283. Lukkede meddelelser (Lukket)
284. Digital godkendelse af økonomiudvalgets referat 15. december 2021

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark af økonomiudvalgets møde 15. december 2021.


Økonomiudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet i slutningen af mødet.

Beslutning

Fraværende: Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).