Økonomiudvalget - 16-11-2022

Referat
Dato:
Onsdag, 16 november, 2022 - 15:30
Hent som fil:
186. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

187. Orientering om forventet regnskab pr. 30. september 2022

Resume

Administrationen har udarbejdet endnu en opfølgning på Faxe Kommunes økonomi. Denne gang er det data for og udviklingen henover årets første 9 måneder, som danner grundlaget for forventet regnskab 30/9 2022.


Fagudvalgene er på deres møder i november blevet orienteret om den overordnede vurdering af kommunens økonomi, samt en status på udvalgets egen økonomi, særligt om noget har ændret sig siden opfølgningen i sommeren. I denne sag er hovedbudskabet omkring fagudvalgenes økonomi samlet i en fælles sag, som Økonomiudvalget og Byrådet her orienteres om.


Administrationens vurdering viser, at kommunen ser ind i et samlet mindreforbrug i omegnen af 10 mio. kr. set i forhold til budgettet.

Sagsfremstilling

Opfølgningen tager udgangspunkt i:

 • Det korrigerede budget pr. 30. september 2022.
 • Aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata, det vil sige den allernyeste viden og eventuelle udfordringer, som er bemærket frem mod publicering af dagsordenen.
 • Forventninger til forbrugsudviklingen resten af året.


I opfølgningen er der fokus på områder, hvor der forventes væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.


I fortsættelse af årets tidligere opfølgninger er der fortsat behov for fokus på allerede kendte udefrakommende udfordringer. Ruslands fortsatte angreb på Ukraine har stadig store konsekvenser for kommunens økonomi. Energikrisen har sat sine spor og inflationen er stadigt stigende, hvilket betyder at budgetterne er under voldsomt pres ikke bare på grund af de ukrainske flygtninge, men i større grad på grund af prisstigninger både hvad angår el, gas og brændstof, men også fødevarer og tjenesteydelser er blevet dyrere.


Udover konsekvensen af krigen i Ukraine, er der dog også et fortsat behov for fokus på udfordringerne på flere store velfærdsområder. Der er således et stadigt stigende pres i hjemmeplejen, der ligger udover demografitilskrivningen og det vedtagne budget, samt et fortsat pres på både de specialiserede børne- og voksenområder. Samlede forhold som både presser servicerammen og kommunens likviditet.


Kommunen ser ud til at ende med et mindreforbrug i omegnen af 10 mio. kr. i 2022, dette til trods for at de store udgifter afledt af Ukraine er indeholdt. Det er en markant forbedring siden sidste opfølgning, og en stor del af årsagen skal findes hos Beskæftigelses & Integrationsudvalget, der som tidligere orienteret om fandt en fejl i opsætningen mellem økonomisystemet og fagsystemet.

Også flere andre områder holder enten igen med genansættelser eller anvendelse af puljer.


Forventet regnskab - drift:

Nedenfor ses administrations skøn for året, fordelt på udvalg. Bemærkninger til afvigelser kan ses i sagerne fra de respektive fagudvalg - disse er vedhæftet som bilag.


Her beskrives udfordringer fra de fleste udvalg med ændringer siden sidste opfølgning.


 • Børn & Læringsudvalget skal forvente et underskud i omegnen af 7 mio. kr. ved årets udgang. Underskuddet skal i et fortsat pres i af det specialiserede børneområde, og derudover forventes det at udgifter til de ukrainske flygtningebørn beløber sig til 4 mio. kr.
 • Senior & Sundhedsudvalget skal forvente et lille merforbrug. Det er vigtigt at bemærke, at der fortsat er udfordringer hos hjemmeplejen.
 • Socialudvalget skal forvente et underskud i omegnen af 5 mio. kr. ved årets udgang. Underskuddet kommer på baggrund af det specialiserede voksenområde, og derudover forventes der en merudgift på særligt tilrettelagt uddannelse (STU).
 • Teknik & Miljøudvalget skal forvente et underskud i omegnen af 6 mio. kr. Underskuddet kommer på baggrund af prisstigningerne på el, gas og brændstof.
 • Beskæftigelses & Integrationsudvalget skal forvente et overskud i omegnen af 14 mio. kr., som primært kommer af at udgifterne til beskæftigelsesordninger er markant lavere end tidligere skønnet.


I den forrige sag om forventet regnskab præciserede administrationen, at udgifter vedrørende Covid-19 og Ukraine blev opgjort særskilt med henblik på at blive regnskabsforklaret. For nuværende er der tale om udgifter i størrelsesordenen 7-8 mio. kr. og fratrækkes disse af skønnet, er der et mindreforbrug på den 'ordinære' drift i omegnen af 17-18 mio. kr. Regeringen har i økonomiaftalen for 2023 tilkendegivet, at der også for 2022 sikres de nødvendige ressourcer til at finansiere Covid-19 indsatsen i kommunerne, samt tilkendegivet at kommunerne under ét får dækket netto merudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine. Medio november skal administrationen melde tal for netto merudgifterne ind til KL, som derefter forventes finansieret.

Det skal præciseres at finansieringen fordeles efter bloktilskudsnøglen, hvilket betyder at Faxe enten kan blive over-/underkompenseret.


Serviceudgifter:

Den seneste udmeldte serviceramme udgør 1.780 mio. kr. Baseret på vurderingen ved forventet regnskab overskrides servicerammen med 15-20 mio. kr. Den forventede overskridelse skyldes de øgede priser på fødevarer og tjenesteydelser, energiudviklingen, samt delvise udgifter vedr. ukrainske flygtninge.


Forventede overførsler til 2023:

I sidste opfølgning vurderede administrationen, at der i 2. halvår skulle være fokus på tilbageholdenhed, således at overførslerne til 2023 tilnærmelsesvis svarer til det samlede beløb, der blev overført fra 2021 til budget 2022.


Som noget nyt i forventet regnskab foretages en vurdering af de forventede driftoverførsler fra budget 2022 til 2023 jf. gældende overførselsprincipper. De forventede overførsler tages med, med henblik på, dels en vurdering af den likviditetsmæssige effekt for året, samt at kunne indgå i vurderingen af servicerammen.

Det vurderes at der skal overføres i omegnen af 10-12 mio. kr. på serviceområderne til 2023, hvilket er et væsentligt lavere niveau end de ca. 29 mio. kr. der blev overført fra 2021.


Forventet regnskab - anlæg:

Det samlede anlægsbudget udgør fortsat i omegnen af 100 mio. kr.

På nuværende tidspunkt skønnes der et mindreforbrug i omegnen af 17 mio. kr., altså ligger skønnet en anelse lavere end i sommers. Skønnet er under forudsætning af, at de fleste igangsatte anlæg når at blive færdige i år.

Som regel har det ved årets udgang vist sig, at nogle anlæg alligevel ikke er afsluttede, hvorefter at bevillingerne er overført til året efter. Dette kan sagtens blive aktuelt i år også, men det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at spå om størrelsen af overførsel til 2023, og derved hvad den endelige anlægsudgift beløber sig til i 2022.


Skønnene på de enkelte anlæg er vedhæftet som bilag, og herunder ses skøn fordelt på udvalg:Særlige forhold vedrørende drift og anlæg:

Da budget og forbrugstal på drift og anlæg er fra udgangen af september, er der i denne sag ikke taget højde for bevillinger, der er besluttet på byrådsmødet 13. oktober vedr. lov- og cirkulæreprogrammet mm., og det skal også bemærkes at der dette møde søges bevillinger vedr. salg af grunde.


Likviditet opgjort efter kassekreditreglen:

Måltallet vedr. likviditet behandles månedligt i nøgletalssagen, og beskrives derfor ikke i denne sag. Dog skal det præciseres, at målsætningen vedr. likviditet fortsat er opfyldt, idet det dog bemærkes at målsætningen i stigende grad er udfordret. Årsagen hertil er de ovenstående udfordringer på driften.

Til sagen er vedhæftet resultatopgørelse for 2022.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning i Beskæftigelses & Integrationsudvalget den 7. november 2022, pkt. 99:

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


Beslutning i Socialudvalget den 7. november 2022, pkt. 114:

Godkendt.


Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 8. november 2022, pkt. 137:

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 8. november 2022, pkt. 188:

Sagen blev udsat.


Beslutning i Senior & Sundhedsudvalget den 9. november 2022, pkt. 125:

Godkendt med den bemærkning, at udvalget har opmærksomhed på hjemmeplejens merforbrug og mindreforbrug på fællesudgifter, kommunal medfinansiering og visitation.


Lisette Lind Larsen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).


Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 10. november 2022, pkt. 125:

Godkendt.


Fraværende: Steen Andersen (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Anbefalet med Senior & Sundhedsudvalgets indstilling.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

188. Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober

Resume

I denne sag præsenteres de overordnede forbrugstal og den likviditetsmæssige udvikling for Faxe Kommune. Forbruget er opgjort pr. udvalg og samlet for hele kommunen.

Sagsfremstilling

Likviditet

I følgende afsnit vises opgørelsen af Faxe Kommunes gennemsnitslikviditet


Tabel 1 - Opgørelse af kommunens gennemsnitslikviditet pr. ultimo måneden (i mio. kr.)


Kommunens likviditet efter kassekreditreglen udgør ultimo oktober måned 147,6 mio. kr., og gennemsnitslikviditeten fortsætter dermed et fald.

En analyse af udviklingen i likviditeten viser at det er en generel tendens, at forbruget er større på især tjenesteydelser og varekøb. Det er ikke få dyre poster, men et generelt højere forbrug, der hænger sammen med den nuværende prisudvikling med stigende priser.


I figuren nedenfor vises 3 måneders likviditeten, hvor der tydeligt ses en afvigelse i mønsteret fra 2. halvår i 2022.


Figur 1: Udvikling i 3 måneders likviditeten


Målsætning for gennemsnitslikviditeten i den økonomiske politik

Faxe Kommunes økonomiske politik har fastsat en målsætning om en gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen på minimum 100 mio. kr., set over en 4-årig periode (budgetåret og 3 budgetoverslagsår), hertil skal tillægges likviditetsvirkningen af opsparing fra budgetaftaler. Ultimo 2022 skal likviditeten inklusive opsparing udgøre 137,8 mio. kr. Som det fremgår af ovenstående er målsætningen overholdt pr. 31. oktober, idet likviditeten efter kassekreditreglen udgør 147,6 mio. kr.


Figur 2: Opfølgning på likviditetsmålsætning i den økonomiske politik


Drift – Kommunens budget, forbrug og forbrugsprocent

Følgende afsnit giver et overblik over kommunens forbrugsmønster, og sammenligner de enkelte udvalgs forbrugsprocent med den vejledende forbrugsprocent.

Den vejledende forbrugsprocent er pr. 31. oktober baseret på 10/12 af 100 %, og udgør 83,33 %.

Tabel 2 - Opgørelse af budget, forbrug og forbrugsprocenter ved sidste månedsskift (i kr. 1.000)

*) Forbrugsprocenten for Faxe Kommune i alt er inkl. kommunal medfinansiering (KMF).

Ved udganden af oktober ligger Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent på 83,76 % af det korrigerede budget, svarende til 0,43 procentpoint over den vejledende forbrugsprocent.

Et naturligt forbrugsmønster følger ikke altid en lineær udvikling. Dette betyder at den vejledende forbrugsprocent er fast, mens den løbende forbrugsprocent næsten aldrig vil følge samme lineære tendens.

På Teknik & Miljøudvalget er forbrugsprocenten i år fortsat markant højere end for samme periode sidste år. Det skyldes hovedsageligt den høje inflation, der særligt har betydet markant højere priser på el, gas og brændstof.

Socialudvalgets forbrugsprocenter er ved udgangen af september fortsat høje i forhold til den vejledende forbrugsprocent. For det første er der under særligt tilrettelagt uddannelse (STU) en høj forbrugsprocent, hvilket administrationen er opmærksom på, og er igang med at undersøge. For det andet så skyldes det periodisering i hjemtagelse af refusioner.

For Børn & Læringsudvalget forventes et merforbrug på dagtilbudsområdet, som følge af, at der er kommet flere børn, end det var forventet. Der er også i 2022 ekstraordinære udgifter til pasning og skole for Ukrainske børn.

I bilagets Afsnit 2 – Drift, er der i alle udvalgsgrafer sat en prognosekurve ind ved siden af kurven for den vejledende forbrugsprocent. I bilaget er der ligeledes en forklaring på, hvordan prognosen er blevet skabt.

Prognoserne for forbrugsprocenterne, som ses i bilaget, må ikke tages for at være et Forventet Regnskab for året. Prognoserne er udelukket baseret på historisk udvikling i data og der medregnes ikke evt. forventninger til årets mer- eller mindreforbrug. Prognosen skal således alene tages som en indikation på forbruget. Dog indikerer prognosen en bekræftelse af, at der også i kommunens skøn for det forventede regnskab for 2022 baseret på første halvår, forventes et udgiftspres bl.a. som følge af de stigende priser som helhed, og særligt på energiområdet.

Den kommunale medfinansiering under Senior & Sundhedsudvalget er opgjort særskilt i tabel 2. Det betyder at de tal (grafen), som ses under Senior & Sundhedsudvalget i bilaget ikke har helt samme tal, da forbrugsprocenten i dette er opgjort inklusiv KMF.

Anlæg

Ved udgangen af oktober ligger det samlede rådighedsbeløb på 101,4 mio. kr. Forbruget på anlæg udgør 46,8 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 46,2 %. Bruttoudgifterne for kommunens anlæg er ved udgangen af oktober måned 52,0 mio. kr. Indtægterne udgør 5,2 mio. kr., og kommer fra kommunens salg af småarealer og Industriparken 22 og 25, og Symbiosen 9a,1.

Bilag

Det tilknyttede bilag indeholder følgende afsnit:

 • Afsnit 1 - Likviditet
 • Afsnit 2 - Drift
 • Afsnit 3 - Anlæg

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

189. Orientering om udvikling i beholdning af værdipapirer og låneportefølje - 3. kvartal 2022

Resume

Denne sag orienterer om udviklingen i kommunens beholdning af værdipapirer samt låneporteføljen i 3. kvartal 2022.

Sagsfremstilling

Indenfor rammerne af Byrådets finansielle politik, har administrationen udlagt forvaltningen af kommunens beholdning af værdipapirer til Nordea Markeds. Nordea Marked fremsender kvartalsvis en afkastrapport og har nu fremsendt afkastrapport for 3. kvartal 2022.

Oversigten over låneporteføljen pr. 31. december 2022 er udarbejdet af administrationen.


Beholdning af værdipapirer:

Markedsværdien udgør ultimo september 2022 i alt 158,1 mio. kr. Forrentningen i de enkelte kvartaler har været således:Nordea´s afkastrapport viser, at fordelingen af det vægtede afkast på -3,22 % i 3. kvartal 2022 kommer fra:

 • Obligationsandel (87 % af porteføljen). Afkastet på obligationsbeholdningen udgjorde -3,5 %
 • Aktieandel (13 % af porteføljen). Afkastet på aktieandelen udgjorde -1,22 %


Fordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik på handelstidspunktet.


Låneportefølje:

Den samlede restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør ultimo september måned 2022 i alt 197,5 mio. kr. Fordelingen mellem fast og variabel rente har været uændret i de seneste 4 kvartaler jfr. tabellen herunder.Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

190. Godkendelse af takster for 2023

Resume

I denne sag skal takster for 2023 behandles.


Taksterne er fastsat ud fra gældende lovgivning og beregnet med afsæt i det vedtagne budget, som blev godkendt af byrådet den 13. oktober 2022.

Taksterne skal godkendes i byrådet inden den 1. december 2022 for at have virkning fra 1. januar 2023.

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelsen af budgettet for 2023 skal der fremlægges takster og brugerbetaling for de områder, hvor takstfinansiering er en del af budgettet.


Børn & Læringsudvalget, Plan & Kulturudvalget, Senior & Sundhedsudvalget samt Teknik & Miljøudvalget har i perioden 8. - 10. november, behandlet de takster der vedrører det respektive fagudvalg.


Taksterne er dernæst samlet i et fælles takstblad og vedhæftet som bilag til denne sag.

Takster som skal godkendes af kommunen, men som opkræves fra Faxe Forsyning, er ikke en del af det samlede takstblad, men vedhæftet sagen som særskilte bilag.


Takster som afviger fra 2022, er markeret med rødt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at taksterne for 2023 godkendes.


Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 8. november 2022, pkt. 138:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.


Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 8. november 2022, pkt. 189:

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, 9. november 2022, pkt. 121:

Anbefalet.


Lisette Lind Larsen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).


Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 10. november 2022, pkt. 124:

Godkendt.


Fraværende: Steen Andersen (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

191. Beslutning om indledende proces for budget 2024-2027

Resume

På baggrund af budgetaftale for 2023-2026 har administrationen igangsat planlægningen af en proces, der skal tilvejebringe et større politisk råde- og handlerum i forbindelse med den næste budgetproces for budget 2024-2027.


Sagen opstiller to scenarier for, hvordan processen kan tilrettelægges. Et scenarie, hvor kommunen anvender ekstern bistand til at få et datamæssigt solidt grundlag at stå på, samt en facilitering af processen fra dataindsamling til konkrete budgetforslag, og et scenarie, hvor organisationen selv står for processen.

Sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund af budgetaftalen for 2023-2026 igangsat en proces med at sikre et større politisk handle- og råderum til den kommende proces for budget 2024-2027. I sagen fremsættes 2 scenarier for tilrettelæggelsen af en sådan proces, hvor det springende punkt omhandler inddragelsen af ekstern konsulentbistand.

Baggrund

Byrådet har netop vedtaget et budget for 2023-2026. I arbejdet med at få budgettet til at gå op, blev det tydeligt, at der var meget snævre rammer og et meget begrænset politisk råde- og handlerum. Der er behov for et større råderum i kommunens økonomi, hvis alle politiske ønsker og nødvendige anlæg inden for de næste år skal kunne realiseres, og kommunen skal væk fra blot at forvalte, og i stedet henimod at realisere politiske visioner og udvikling af kommunen.

Usikker fremtid

Kommunerne generelt ser ind i en svær tid ift. økonomisk råderum. Den stigende inflation udhuler købekraften, og der ses klare tegn på en snarlig økonomisk afmatning, der vil have indflydelse på væksten i samfundsøkonomien. Derudover er der om kort tid et nyt folketing, og der er ikke udsigt til rundhåndede økonomiaftaler i de kommende år – tværtimod er der givetvis reduktioner på vej. Opsummeret kan man sige, at kommunerne får mindre for deres penge, har udsigt til mindre vækst, står midt i en stor rekrutteringsudfordring og der er ingen tegn på, at der vil komme hjælp udefra. Det står derfor klart, at vi selv skal skabe det råderum, der er brug for. Det kommer til at kræve modige beslutninger og omlægning af den grundlæggende struktur i kommunen.

Politisk bestilling fra budgetaftalen

I budgetaftalen for 2023-2026 lå også et opdrag til at igangsætte en proces, der skal tilvejebringe et større handle-/råderum til næste budgetproces. Arbejdet igangsættes allerede nu, og skal tage sit udgangspunkt i en analyse af kommunens service -/udgiftsniveauer, og sammenligning med andre kommuner.

Budgetaftalen har også en række områder, som skal prioriteres i den ovennævnte proces:

 • Kørselskontor med mulighed for digital kørselsoptimering
 • Muligheder for organisationsændringer
 • Muligheder for hjemtagelse af opgaver og øget konkurrenceudsættelse af den kommunale drift
 • Større strukturelle ændringer i kommunens drift og organisering

På baggrund heraf har administrationen igangsat planlægningen af en proces, der skal kaste lys over kommunens samlede virke, herunder elementerne i budgetaftalen. Sagen opstiller to scenarier for, hvordan processen kan tilrettelægges. Et scenarie, hvor kommunen anvender ekstern bistand til at få et datamæssigt solidt grundlag at stå på, samt en facilitering af processen fra dataindsamling til konkrete budgetforslag, og et alternativt scenarie, hvor organisationen selv står for processen.

Spørgsmålet om inddragelse af ekstern konsulentbistand

Administrationen har i denne indledende fase undersøgt, hvilke virksomheder der kan bidrage ind i denne proces, og har været i kontakt med 3 virksomheder i denne forbindelse. Administrationen er igang med at behandle beskrivelser og bud på bidrag til processen.

De kompetencer administrationen særligt søger hos de eksterne konsulentvirksomheder omhandler:

 • Tilvejebringelsen af et datamæssigt solidt og velfunderet fundament, der ser ud over, hvor mange kroner, der bruges pr. indbygger (input), og ser på hele værdikæden i den kommunale serviceproduktion. Dette inkluderer således også data om, hvordan kommunen har indrettet sig (produktion), samt de resultater der leveres (output).
 • Et ’udefra og ind’ syn på Faxe Kommunes virksomhed med muligheden for at kunne komme med syn eller indgange og forslag der kan være svære at se indefra – umiddelbart.
 • En faciliterende og erfaringsbaseret procesledelse til fortolkning af analyserne, samt viden om lignende omstillinger fra andre kommuner
 • En tværgående tilgang der kan imødegå at man for hurtigt griber til silotænkning

Uanset hvilket scenarie der vælges, vil processen indeholde følgende fire dele:


Der vil være væsentlige forskelle ift. tidsdimensionen, analytisk formåen, erfaring og sikring af fremdriften på de fire dele, alt efter om scenarie 1 eller 2 vælges. Den politiske inddragelse af et samlet Byråd vil i begge scenarier ske både, når der foreligger et valideret datagrundlag, og når der er udvalgt temaer til videre belysning. Når temaerne skal konkretiseres til budgetforslag, vil det indgå i drøftelser på udvalgenes forårsmøder, på samme vis som ved de seneste budgetprocesser.


Nedenfor er processens fire dele skitseret i de to scenarier.Administrationen anbefaler at processen beskrevet i scenarie 1 vælges.

Fordelene ved at vælge scenarie 1 er:

 • At der ses på hele kommunen med nye øjne
 • At der er umiddelbar uvildighed i analysen
 • At der løbende samles op og sikres fremdrift
 • At der tilføres kompetencer både ift. dataindsamling og analyse, men også ift. erfaringer fra andre kommuner
 • At organisationens medarbejdere tidsmæssigt friholdes i højere omfang, end hvis kommunen stod for processen alene.


Udfordringerne ved scenarie 1 er:

 • Der skal gøres en meget aktiv indsats for at forankre processen i organisationen
 • Det er en dyrere model end hvis kommunen stod for det selv


Vælges scenarie 2 er fordelene omvendt, at der med den rette tilrettelæggelse vil være en stor forankring i organsationen, og at det er uden umiddelbare ekstra omkostninger.

Til gengæld er der risiko for, at intentionen om den fuldstændig fordomsfri gennemgang af kommunens strukturer bliver vanskeliggjort af, at dataudvælgelse, analyse og til- og fravalg igennem processen, vil være gennemsyret af organisationens selvforståelse. Derudover findes der ikke de samme kompetencer, adgang til data, samt viden fra andre kommuner i kommunens egen organisation. Det vil derfor være et andet produkt der kommer ud af processen.

Det er samtidig helt sikkert, at der vil være en væsentlig anden tidsplan for leveringen af de endelige resultater. Det forventes ikke at det fulde katalog vil kunne ligge klar inden budgetprocessen for budget 2024-2027 overgår til Økonomiudvalg og Byråd ultimo juni måned.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Der skal findes finansiering i en størrelsesorden på 1-1,2 mio. kr., hvis modellen i scenarie 1 med en fuld inddragelse af ekstern konsulentbistand ift. dataindsamling, analyse og facilitering af processen, vælges. Det vurderes, at midlerne til projektet kan findes i Udviklingspuljen i 2022 og 2023.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at den indledende proces for budget 2024-2027 tilrettelægges efter scenarie 1 med ekstern konsulentbistand.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

192. Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af Symbiosen delområde IIIB

Resume

Erhvervsgrunden Symbiosen delområde IIIB, Rønnede, er blevet solgt. Byrådet skal derfor tage stilling til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde den 22. juni 2022, at erhvervsgrunden Symbiosen delområde IIIB skulle udbydes til salg på ny til en pris på 3.125.000 kr. ekskl. moms.


JHH Transportcenter ApS har den 1. juli 2022 afgivet et købstilbud på den udbudte pris, og dette har kommunen accepteret. Køber har overtaget grunden den 1. august 2022. Købsprisen reguleres efter endelig udstykning af grunden.


Køber har oplyst, at de har planer om at oprette et transportcenter på grunden til lastbilparkering m.v.


Efter kommunestyrelsesloven § 40, stk. 2, er det byrådet, som skal meddele den fornødne bevilling.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Indtægt ved salg: 3.125.000 kr.

Udgift til landinspektør: 39.710 kr.

I alt søges en bevilling på -3.085.290 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb, der samtidig søges frigivet på -3.085.290 kr. i 2022
 2. Der samtidig overføres 62.500 kr. til 2%-kontoen, og
 3. Punkt 1 og 2 finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

193. Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af Tyttebærvej 4

Resume

Parcelhusgrunden på Tyttebærvej 4, Faxe Ladeplads, er blevet solgt. Byrådet skal derfor tage stilling til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Tyttebærvej 4 har været udbudt offentligt til salg til en vejledende pris på 695.000 kr. inkl. moms.


Corinna og Lasse Nordskov har den 20. august 2022 afgivet et købstilbud på 610.000 kr. inkl. moms, og dette har kommunen accepteret. Køber overtager grunden den 1. januar 2023.


Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, er det byrådet, som skal meddele den fornødne bevilling.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Indtægt ved salg: 488.000 kr. (salgspris ekskl. moms).

Udgifter til salær til ejendomsmægler: 8.000 kr.

Udgifter til markedsføring, dokumentation m.m. for alle grunde på Tyttebærvej: 16.000 kr.

I alt søges en bevilling på -464.000 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb, der samtidig søges frigivet på -464.000 kr. i 2022
 2. Der samtidig overføres 9.760 kr. til 2%-kontoen, og
 3. Punkt 1 og 2 finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

194. Beslutning om rekrutteringsproces af direktør

Resume

I forbindelse med at Thomas Knudsen er blevet ansat i stillingen som kommunaldirektør, og hans stilling som direktør er blevet ledig, skal Økonomiudvalget træffe beslutning om rekrutteringsproces i forbindelse med ansættelse af en ny direktør.


Direktionen i Faxe Kommune består i henhold til organisationsmodellen af tre medlemmer; en kommunaldirektør og to direktører, og der skal derfor ansættes en ny direktør.


Økonomiudvalget skal beslutte udvælgelse af proceskonsulent, nedsættelse af ansættelsesudvalg samt ansættelsesmåde.

Sagsfremstilling


Det anbefales, at der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af:


 • Økonomiudvalgets medlemmer
 • Direktionen
 • 2 ledelsesrepræsentanter (2 chefer), og
 • 2 medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget


Der er ikke udarbejdet en konkret tidsplan for ansættelsen, men forslaget til procesplanen er:

Oktober 2022

Uge 43

Indhentning af tilbud på konsulentbistand


16. november 2022

Uge 46

Behandling i Økonomiudvalget


November 2022

Uge 47

Endelig aftale om konsulentbistand


December 2022

Uge 48, 49

Interviewrunde i ansættelsesudvalget og udarbejdelse af job- og personprofil

December 2022

Uge 50, Økonomiudvalget den 14. december

Ansættelsesudvalget godkender job- og personprofil


December 2022/januar 2023

Uge 51-3

Annoncering


Januar 2023

Uge 4, Økonomiudvalget den 24. januar

Ansættelsesudvalget udvælger kandidater


Januar 2023/februar 2023

Uge 5, 6

1. og 2. samtalerunde (+ test/case)


Februar 2023

Økonomiudvalget den 22. februar 2023

Ekstraordinært byrådsmøde den 27. februar 2023

Økonomiudvalget og Byrådet godkender ansættelsen


1. april 2023

Ansættelse


Til at forestå ansættelsesprocessen er der indhentet tilbud fra tre konsulentbureauer, som alle har tilkendegivet, at de kan indgå i en proces, jf. ovenstående:

 • Genitor
 • Lundgaard Konsulenterne
 • Muusmann


De modtagne tilbud er lukkede af hensyn til kommunens forhandlingsposition.


Ansættelsen kan finde sted på tre måder:

 1. Ansættelse på åremål i henhold til Rammeaftale om åremålsansættelse KTO.
 2. Ansættelse på kontrakt i henhold til Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer.
 3. Ansættelse som kommunal tjenestemand i henhold til Tjenestemandsregulativet for kommuner indenfor KL's forhandlingsområde.


I Faxe Kommune har der været tradition for, at direktører ansættes på kontraktvilkår.

Lovgrundlaget er ansættelsesretslige regler.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Det er forventningen, at den samlede proces inklusiv annoncering vil beløbe sig til 150.000-200.000 kr.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at:

 1. Ansættelsesprocessen til direktørstillingen iværksættes.
 2. Ansættelsesudvalget sammensættes af økonomiudvalgets medlemmer, direktionen, 2 chefrepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter.
 3. Ansættelse sker på kontraktvilkår.
 4. Økonomiudvalget udvælger et firma til at forestå ansættelsesprocessen ud fra de indkomne forslag.

Beslutning

Ad 1+3) Godkendt.

Ad 2) Godkendt med bemærkning om, at René Tuekær (L) afgiver pladsen i ansættelsesudvalget til Mikkel Dam (I).

Ad 4) Lundgaard Konsulenterne.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

195. Orientering om sygefravær og indsatser 3. kvartal 2022

Resume

Denne sag beskriver udviklingen i sygefraværet i 3. kvartal 2022. Derudover beskrives de igangværende indsatser med at reducere sygefraværet (Øget Nærvær - Bedre Trivsel).

Stabiliseringen af sygefraværet, som fremført ved sagsfremstillingen for 2. kvartal, ser ud til at fortsætte i 3. kvartal. Derved ligger 3. kvartal på niveau med sidste år. En positiv udvikling ses i det korte sygefravær (1-28 dg), som er faldet med 28 % i forhold til samme periode sidste år. Dette er særligt båret af en forbedring af 1-dags fravær.

Sagsfremstilling

Datagrundlag som sagsfremstillingen er baseret på, er pr. 5. oktober 2022. Eventuelle efterregistrerede sygefraværsdata senere end denne dato er ikke omfattet af sagsfremstillingen.

I bilag 1 ses sygefraværsstatistikken. Indhold og opsætning er som det plejer. Nedenfor gennemgås udviklingstendenser, der ikke er tilføjet rapporten, men som ledelsesinformationssystemet Targit giver mulighed for at se.

Status på sygefraværet

Det samlede sygefravær for hele Faxe kommune i 3. kvartal er på 4,9 %, hvor det for samme periode i 2021 var på 5,1 %. Der er dermed tale om et fald på 0,2 %-point eller godt 4 % lavere end 2021. Særligt august måned har et højere fald med knap 11 % lavere sygefravær end året før, hvilket svarer til 0,5 %-point.

De månedlige totale sygefraværsprocenter i 3. kvartal er illustreret i grafen herunder.

Figur 1: Sygefraværsprocent pr. måned

Status på kort sygefravær

Sygefraværet i 3. kvartal 2022 har mange ligheder med 2021, når vi ser på det måned for måned.
Ser vi til gengæld nærmere på det korte sygefravær, som er fravær mellem 1-28 dage pr. sygeperiode jf. Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL), ser vi forbedringer i sygefraværet. Samlet set er den korte sygefraværsprocent gået fra 3,9 % i 3. kvartal 2021 til 2,8 % i 2022, hvilket svarer til en reduktion på 28 %. Samtlige centre har forbedret det korte sygefravær på nær Center for Beskæftigelse og Center for Ejendomme, mens Center for Social, Sundhed & Pleje, som drev en stor del af det korte sygefraværet sidste år, næsten har halveret fraværsprocenten.

Figur 2: Kort sygefravær, 3. kvartal, fordelt pr. center.

Forskning og erfaringsmæssigt ses der en forbindelse mellem det korte sygefravær og udfordringer med trivslen og arbejdsmiljøet - særligt når det står for en høj andel af det totale sygefravær. 1-dags fravær bruges i belastede arbejdsmiljøer til at puste ud eller få en pause fra arbejdet.

Nye tiltag

 • For Center for Børn, Unge & Familier og Center for Social, Sundhed & Pleje arbejdes der pt. på, at alle arbejdspladser får et benchmark tal ud fra den overenskomstmæssige sammensætning af medarbejdere på arbejdspladserne. Dette arbejde foregår i et samarbejde mellem HR-afdelingen og eksternt konsulentfirma BDO. Derved får alle arbejdspladser mulighed for at sammenligne eget sygefravær med landsgennemsnit for arbejdspladser med samme medarbejdersammensætning.


 • Der afholdes nu møde med cheferne for Center for Børn, Unge & Familier og Center for Social, Sundhed & Pleje med halvanden måneds mellemrum sammen med Direktionen. Her tages der, 3 måneder i træk, udgangspunkt i en liste over de konkrete arbejdspladser, der har et sygefravær over landsgennemsnittet for arbejdspladser med samme medarbejdersammensætning (som beskrevet ovenfor). Efterfølgende vurderer centercheferne, sammen med lederne på de pågældende arbejdspladser, hvilke ekstra indsatser der skal iværksættes for at nedbringe sygefraværet og om HR skal involveres


 • I både Center for Børn, Unge & Familier og Center for Social, Sundhed & Pleje afholdes der styregruppemøder med en fast kadence i forbindelse med STAR projekterne. Gennemgang og analyse af data får fremadrettet en mere central rolle, hvilket vil sikre en hurtigere kontakt til arbejdspladser, der oplever stigning i sygefraværet 3. måneder i træk.


 • Den 31. oktober blev der afholdt jurakursus for alle lederne i Center for Social, Sundhed & Pleje, hvor der var fokus på de juridiske aspekter af arbejdet med sygefravær


 • Systemet Targit er blevet relanceret og alle ledere har adgang.


 • Den 10. november 2022 afholdes årets 2. arbejdsmiljødag, hvor der arbejdes med erfaringerne fra testperioden af Howdy og Ledelsessamtalen.

Forventet mindre forbrug af vikarer

I forbindelse med Budget 2023 har aftaleparterne vurderet, at de igangværende indsatser og prioritering af ressourcer i forbindelse med nedbringelse af sygefraværet bør kunne ses på sygefraværet, og det deraf følgende vikarforbrug i 2023. På denne baggrund er der derfor lagt en reduktion på vikarudgifterne i Center for Børn, Unge & Familier og Center for Social, Sundhed & Pleje på 1.250.000 kr. pr. center.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

196. Godkendelse af byggeregnskab for Viften II - skema C

Resume

Boligorganisationen Flexbo Sjælland har indsendt byggeregnskab for opførelse af 36 almene familieboliger i afdelingen Viften II beliggende Arne Jacobsensvej, Haslev. Byggeregnskabet (skema C) skal godkendes af Byrådet. Den 11. juni 2020 blev skema B godkendt med en anskaffelsessum på 74.053.000,00 kr. samt et samlet boligareal på 3.550 m2 og med en boligafgift på 1.025 kr. pr. m2 pr. år.

Den samlede anskaffelsessum, det samlede boligareal og boligafgiften er uændret i det endelige byggeregnskab. Lovens krav til finansiering er overholdt.

Sagsfremstilling

Anskaffelsessummen er holdt indenfor maksimumbeløbet. Maksimumbeløbet er fastsat af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og indeksreguleres hvert år efter nettoprisindekset. I 2020 var maksimumbeløbet for boligarealet på 20.410 kr. pr. m2 og for energitillægget på 1.040 kr. pr. m2.

Med godkendelse af skema A har Faxe Kommune forpligtiget sig til at stille garanti for realkreditlånet på op til 65.167.000 kr. Garantien påvirker ikke lånerammen, da der er tale om almene boliger jfr. almenboligloven.

Skema C (byggeregnskabet) skulle være afleveret den 1. december 2021, men Byrådet har flere gange godkendt at forlænge fristen, da den endelige aflevering blev forsinket dels på grund af mangler og dels på grund af vejret.

Det endelige byggeregnskab viser en samlet anskaffelsessum på kr. 74.053.000.

Anskaffelsessummen finansieres således:

Beboerindskud

2 %, af anskaffelsessummen


1.481.060


Kommunalt grundkapitallån

10% af anskaffelsessummen


7.405.300

Lånefinansiering (realkreditlån)

88% af anskaffelsessummen

65.166.640

I alt

74.053.000

Boligafgiften efter endt byggeri er på 1.250 kr. pr. m2 pr. år.

Boligprojektet har BOSSINF.ID 320 1000.0000 15-11-2018 1 70 0. Når Byrådet har godkendt byggeregnskabet afsluttes projektet i BOSSINF.

Der er vedhæftet et notat om processen ved og finansieringen af opførelse af almene boliger. Notatet beskriver blandt andet skema C, grundkapitallånet og maksimumbeløbet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Grundkapitallånet er betalt til Landsbyggefonden.

Garantien påvirker ikke lånerammen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Stab for Organiation & HR indstiller, at:

 1. Skema C godkendes med en anskaffelsessum på kr. 74.053.000,00.
 2. Huslejen på 1.025 kr. pr. m2 godkendes.
 3. Godkendelse af låneoptagelse og efterfølgende tinglysning af pantebrev vedr. realkreditlån godkendes.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

197. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 5 og forslag til lokalplan 500-94 for en Østlig omfartsvej og boligområde i Haslev og igangsættelse af høring

Resume

Denne sag understøtter kommunens strategi om bosætning og erhvervsudvikling.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 og til lokalplan 500-94 er udarbejdet på vegne af Faxe Byråd. På byrådsmødet den 23. september 2021 blev Masterplanen for en østlig omfartsvej og boligudbygning i Haslev godkendt, hvorefter planarbejdet blev igangsat, med udgangspunkt i Masterplanens vejløsning 2.


Byrådet skal i denne sag tage stilling til, om planforslagene med tilhørende miljørapport kan godkendes og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Lokalplan 500-94 - vedlagt som bilag

Lokalplan 500-94 tager udgangspunkt i den godkendte masterplan og udlægger arealer til en omfartsvej øst for Haslev med tilhørende stier, stitunneler, vejskråninger, regnvandsbassiner mv.

Lokalplanen sikrer:

 • at der sker en hensigtsmæssig tilslutning mellem den nye vej og eksisterende vejnet
 • areal til to stitunneler under omfartsvejen henholdsvis ved Moltkesvej, samt ved lavningen på marken mellem Køgevej og Moltkesvej
 • principper for hvordan vejen tilpasses det eksisterende terræn, i lyset af at området er udpeget som særligt bevarelsesværdigt landskab
 • anvendelsen af arealerne mellem Gisselfeldvej og omfartsvejen.


Lokalplanen indeholder tre delområder.

 • Delområde I udlægges til vejanlæg, herunder vejtilslutninger, skråningsanlæg, regnvandsbassiner mv. Området overføres til byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse.
 • Delområde II udlægges til boligformål. Området forbliver i landzone, men kan ved en efterfølgende byggeretsgivende lokalplan overføres til byzone. Lokalplan 500-94 fungerer således som rammelokalplan for delområde II.
 • Delområde III udlægges til boligformål i landzone og forbliver i landzone.


Nødvendige tilladelser for planens realisering fremgår af lokalplanen side 24.


Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2021-2033 - vedlagt som bilag.

Planområdet er ikke udlagt med kommuneplanrammer eller som perspektivområde, bortset fra et mindre areal i den nordlige del som ligger indenfor rammeområde H-B10. For at kunne udvikle området med omfartsvej, boligområde mv. kræver det derfor, at der udarbejdes et kommuneplantillæg.


Med kommuneplantillæg nr. 5 udlægges tre nye kommuneplanrammer til henholdsvis vejanlæg H-T2, et boligområde mellem Gisselfeldvej og omfartsvejen (H-B38) og et landområde (H-L1). Kommuneplanramme H-B10 reduceres i det østlige hjørne. Tillægget udlægger desuden et perspektivområde som omfatter arealet mellem omfartsvejen og boligområdet Bregnevang/ Pilevang.


Kommuneplantillægget reducerer udpegede arealer til særligt værdifulde landsbrugsområder (SVL-områder) og til bevaringsværdigt landskab. Endelig udgår kommuneplanens vejreservation til en østlig omfartsvej, idet den erstattes af kommuneplanramme H-T2.


Idéfase og Masterplan

Når der igangsættes planlægning for et område, som endnu ikke er omfattet af kommuneplanens rammer, er det et krav, at der indkaldes idéer og forslag forud for planlægningen. Der har været afholdt idefase fra den 14. april til den 12. maj 2021. Der indkom 23 svar under høringen. Høringssvarene fra idefasen og Center for Plan og Miljøs anbefalinger fremgår af hvidbogen, der er vedlagt som bilag til referat af byrådsmødet den 23. september 2021, hvor byrådet behandlede sag om masterplan for en østlig omfartsvej.


Miljøvurdering - vedlagt som bilag

På grund af planområdets beliggenhed i bevaringsværdigt landskab, tæt på by og Natura 2000 område mv. blev det tidligt vurderet at kommuneplantillæg nr. 5 og lokalplan nr. 500-94 kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor var omfattet af kravet om miljøvurdering. Afgrænsningen af miljørapporten viste, at miljørapporten skulle behandle følgende seks miljøemner:

 1. Natur, flora og fauna (se sammenfatning på side 30 i Miljørapport)
  Der vurderes ikke at være en væsentlig negativ påvirkning af planter og dyr i lokalplanområdet.
  Der vurderes ikke at være en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder ved anlæg og drift af lokalplanområdet.
 2. Støj (se sammenfatning på side 33 i Miljørapport)
  Som en følge af implementering af lokalplanen vil der være anlægsarbejde. Der vil være en lille støjpåvirkning i anlægsfasen, der ikke vurderes at medføre gener, der overskrider gener fra landbrugsdrift.
  Der vil være en mindre støjpåvirkning i driftsfasen. I Haslev by vil støjpåvirkningen blive reduceret, mens man i boligområder, der vender direkte mod omfartsvejen, vil opleve en mindre stigning fra trafikstøj.
 3. Landskab og visualisering (se sammenfatning på side 41 i Miljørapport)
  Omfartsvejen vil, afhængigt af hvorfra området opleves, ændre de visuelle forhold i området. Ved området ved Moltkesvej og syd for Moltkesvej vil den visuelle påvirkning være mindre end nord for Moltkesvej, hvor det bakkede landskab i dag står mere tydeligt. Den samlede visuelle påvirkning af landskabet vurderes til at være moderat.
 4. Overfladevand (se sammenfatning på side 43 i Miljørapport)
  Regnvand fra vejen renses og forsinkes i regnvandsbassiner inden det udledes til vandløb. Da vandet er renset og forsinket, vurderes der ikke at være en påvirkning af tilstanden i de vandløb, vandet udledes til.
 5. Luft og klimatiske faktorer (se sammenfatning på side 45 i Miljørapport)
  Der vil være et ændret trafikalt adfærdsmønster af den tunge trafik, der vil blive flyttet fra Haslev by til omfartsvejen. Partikelmæssigt medfører det, at færre mennesker vil blive påvirket af partikelemission, og det vil ikke betyde noget i forhold til emission af CO2, der vurderes at være uændret.
 6. Kulturarv og arkæologi (se sammenfatning på side 46 i Miljørapport)
  De kulturhistoriske interesser i området er begrænset til mulige arkæologiske fund i jorden og et beskyttet dige.
  Det beskyttede dige berøres ikke af planen.
  Museum Sydøstdanmark anbefaler en arkæologisk forundersøgelse, da der generelt findes mange arkæologiske fund omkring Haslev, og da området topografisk vurderes egnet til beboelse i oldtiden.


Afværgeforanstaltninger under anlægsfasen fremgår af Miljørapporten side 46.


Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 og forslag til lokalplan 500-94 med tilhørende miljørapport sendes i offentlig høring i 8 uger. I høringsperioden vil der blive afholdt et offentligt borgermøde i Haslev. Borgermødet annonceres i HaslevPosten, FaxeBugten og på kommunens hjemmeside i forbindelse med offentliggørelsen af planforslagene.
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser


Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at:

 1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 og forslag til lokalplan 500-94 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger, og
 2. Der afholdes et borgermøde i Haslev om planernes indhold. Tid og sted annonceres i forbindelse med at planerne sendes i høring

Beslutning

For anbefaling stemte: Ole Vive (V), Dorthe Adelsbech (V), Michael Christensen (C), René Tuekær (L) og Lars Folmann (løsgænger).

Imod stemte: Per Thomsen (A), Lisette Lind Larsen (A), Michelle Frese (F) og Thomas Spange Olsen (Ø).


Per Thomsen (A), Lisette Lind Larsen (A), Michelle Frese (F)og Thomas Spange Olsen (Ø) er imod etableringen af en omfartsvej Øst om Haslev.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

198. Orientering om dispensationer fra lokalplan 500-89, Grøndalsgrunden i Haslev

Resume

Grøndalsgrunden i Haslev er solgt til Maycon, som vil bygge boliger på arealet. Salgskontrakten indeholder en betingelse om, at vilkår og intentioner i lokalplanen skal efterleves og at den sydlige del af delområde 2 kan tilbagekøbes. Det projektforslag til bebyggelse som Maycon har udarbejdet, er på nogle punkter i modstrid med lokalplanens bestemmelser, og vil kræve en række dispensationer for at kunne opføres.

Økonomiudvalget har i møde den 15. december 2021, pkt. 282, besluttet at give administrationen mulighed for at dispensere fra lokalplanen, for at kunne imødekomme ejers ønske om at den sydlige bebyggelse kan indeholde et overdækket og lukket gårdrum. Økonomiudvalget fastholdt samtidig lokalplanens krav til omfang af parkeringspladser.

Ejer har efterfølgende ansøgt om en række dispensationer, hvoraf særligt ønsket om at sænke omfanget af parkeringspladser ikke kan imødekommes. Denne sag er en orientering om hvad administrationen mener, at der kan dispenseres til og hvad der ikke kan dispenseres til. 

Sagsfremstilling

Forslag fra marts 2022 indeholder det projekt for boligbebyggelse, som ejer ønsker at opføre. Lokalplanen kan ses som bilag 1, forslag til bebyggelse kan ses på bilag 2 og ejers ønsker til dispensationer er beskrevet i vedlagte bilag 3, samt på illustrationsplan bilag 4.

Der søges om dispensation til, at:

 1. Den sydlige del af bebyggelsen kan opføres med et lukket overdækket gårdrum
 2. Der kan bygges med en mindre taghældning
 3. Der for den sydlige del af bebyggelsen kun etableres 0,4 parkeringsplads per bolig i stedet for 1,5 parkeringsplads per bolig
 4. Der kan bygges uden for byggefelterne
 5. Fælleshus kan placeres inde i gårdrummet for den nordlige bebyggelse i stedet for mellem bebyggelserne
 6. Stiforbindelse igennem område kan placeres i delområde 2 i stedet for delområde 1

Beskrivelse af projektet og hvad der søges om dispensation til.

1) I den sydlige del af Grøndalsgrunden, er det ønsket at opføre 6 etageejendomme i 2 etager, og sammenbygget omkring et fælles overdækket gårdrum. Det er beskrevet at ejer ønsker, at det skal fungere som seniorbofællesskab. Administrationen har tidligere tilkendegivet, at der på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning fra den 15. december 2021, vil kunne forventes, at der vil blive givet dispensation til et lukket og overdækket gårdrum, hvis det samlede projekt arkitektonisk giver mening.

2) På den nordlige del af Grøndalsgrunden, er det ønsket at opføre 6 etageejendomme i 3 etager indeholdende 66 lejligheder. Bebyggelsen kræver en dispensation fra lokalplanens bestemmelse om taghældning mellem 40-45 grader, med nedsættelse til 35 graders taghældning i stedet. Alternativet er at bebyggelsen bliver højere end hvad lokalplanen giver mulighed for. Administrationen har tidligere tilkendegivet, at hvis det i forhold til det samlede projekt arkitektonisk giver mening, så vil der kunne forventes, at der vil blive givet en dispensation til dette.

3) Ved opførsel af 66 lejligheder i den nordlige del af bebyggelsen, vil det kræve at der udlægges 99 parkeringspladser til bebyggelsen, for at opfylde lokalplanens bestemmelse om 1,5 parkeringsplads pr. bolig. Lokalplanens kortbilag 2 viser hvor parkeringspladser kan anlægges, men stiller ikke krav om at de 99 parkeringspladser skal anlægges i den nordlige del. Man kan således godt anlægge færre pladser i den nordlige del af bebyggelsen, hvis det samlede parkeringsbehov opfyldes indenfor lokalplanens område. Man kan ikke udlægge parkeringspladser uden for de arealer, som lokalplanen har fastlagt til formålet, man kan således ikke anvende de grønne områder til formålet.

I projektforslaget er det i den sydlige del af Grøndalsgrunden ønsket at opføre 63 boliger, som vil kræve at der udlægges 94,5 parkeringspladser. Samlet set for bebyggelsen skal der i hele lokalplanområdet udlægges 193,5 parkeringspladser. Der er reelt kun plads til ca. 154 parkeringspladser, hvis reservearealet i delområde 2 medregnes. Ejer ønsker at få nedsat parkeringsnormen for den sydlige bebyggelse til 0,4 bil pr. bolig for de påtænkte seniorboliger, og flytte de manglende parkeringspladser fra den nordlige bebyggelse til den sydlige.

Administrationen vurderer, at der ikke bør dispenseres fra lokalplanens bestemmelse om antal af parkeringspladser, som svarer til parkeringsnormen fastsat i kommuneplanen. Det kan ikke sikres at bebyggelsen i det sydlige område fremadrettet kun anvendes til seniorboliger, og uanset beboersammensætning, så har de fleste husstande i Faxe Kommune bil, og der vil være behov for parkeringspladserne indenfor lokalplanens område. Det kan ikke forventes, at gæster til bebyggelsen kan parkere på de omkringliggende parkeringspladser i bydelen, da de ofte er optaget. Langs Bregentvedvej og Grøndalsvej er der cykelbaner i begge sider, og det vil være til stor gene for både cyklister og bilister, hvis for få parkeringspladser på Grøndalsgrunden betyder at der parkeres langs disse veje.

Antallet af boliger og antallet af parkeringspladser er afhængige af hinanden. Færre og større lejligheder betyder, at der skal etableres færre parkeringspladser og omvendt. Hvis man ønsker at udnytte den tilladte maksimale bebyggelsesprocent, er det derfor nødvendigt at reducere antallet af lejligheder, hvormed antallet af parkeringspladser kan reduceres til hvad det er muligt at få plads til.

4) Lokalplanen udlægger byggefelter hvor indenfor der må bygges, se kortbilag 2 i lokalplanen. Forslag til bebyggelse i både den nordlige og den sydlige del af området, ligger nogle steder uden for byggefelterne. Administrationen har tidligere tilkendegivet, at hvis det i forhold til det samlede projekt arkitektonisk giver mening, og hvis det samlede forhold mellem bebyggelse og grønne fælles arealer fortsat svarer til lokalplanens anvendelsesbestemmelser, så vil der kunne forventes, at der vil blive givet en dispensation til dette.

5) Lokalplanen udlægger byggefelt til et fælleshus centralt i området og mellem de to bebyggelser for at understøtte fællesskabet. Ejer ønsker dispensation til at opføre fælleshus i gårdrum i den nordlige bebyggelse i stedet. Dette begrundes i at det giver et større fællesskab i den nordlige bebyggelse, og det ikke optager plads i de grønne fællesarealer. Ønsket om en ny placering af fælleshuset inde i gårdrummet fremgår ikke af tegningsmaterialet i projektforslaget. Administrationen vurderer, at der ikke bør dispenseres til en placering inde i det nordlige gårdrum, da fælleshuset skal kunne bruges af beboere i hele lokalplanområdet og understøtte fællesskabet mellem bebyggelserne.

6) Lokalplanen udlægger arealer til stier igennem området, dels igennem gårdrummene og dels igennem de grønne fællesarealer indenfor delområde 1. Ejer ønsker at lægge fællesstien igennem de grønne arealer ud i delområde 2. Dette af hensyn til, at hvis der gives dispensation til at byggefelterne kan overskrides, så er der ikke plads langs den østlige side af den sydlige bebyggelse til en sti i delområde 1. Det vil være mere behageligt for både beboere og brugere af stien, hvis stien ikke ligger direkte op til boligernes opholdsarealer. Administrationen har endnu ikke taget stilling til denne forespørgsel.

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres et regnvandsbassin i delområde 2, og på baggrund af ejers beregning af mængden af overfladevand i området, vil der være behov for et ca. 1.350 m2 stort regnvandsbassin, som er vist på bilag 4. Det er administrationens vurdering at placeringen af regnvandsbassin på det fremsendte tegningsmateriale ikke er endelig, og at regnvandsbassinet kan forventes at blive flyttet længere mod syd, som er det lavest liggende område. Det vil ikke kræve en dispensation fra lokalplanen at etablere et regnvandsbassin, og forventet størrelse og placering af regnvandsbassinet er til orientering i forhold til en tidligere beslutning om at kunne tilbagekøbe arealet til offentlige formål. Se Byrådets beslutning i møde den 12. december 2019, pkt. 201.

Historik og indhold af lokalplan 500-89

Grøndalsgrunden har en attraktiv placering i Haslev og der har i perioden 2018-2020 været en stor borgerinddragelsesproces og en grundig lokalplanproces for at fastlægge bestemmelser for hvad et kommende byggeri netop her, skal kunne tilbyde bydelen. Lokalplanen er vedhæftet som bilag 1.

Der har i lokalplanprocessen været lagt stor vægt på, at nyt byggeri skal passe til bydelen, men gerne må være en ny fortolkning af områdets byggestil. Der har også været lagt stor vægt på, at bebyggelsen skal etableres i klynger omkring fælles åbne gårdrum, hvor beboerne har et fælles mødested, som kan være med til at understøtte fællesskab. I lokalplanprocessen indgik der ønsker om, at bebyggelsen skulle kunne rumme både små og store boliger og med fokus på øget tilgængelighed, for at understøtte en varieret beboersammensætning og forskellige behov.

En sidste væsentlig intention i de bagvedliggende tanker for lokalplanen var, at området som helhed skal være åbent og indbydende for lokalområdet omkring Grøndalsgrunden, og ikke må fremstå som et lukket område. Derfor er der i lokalplanen krav om forbindelsesstier igennem området, der forbinder Bregentvedvej og Grøndalsvej, og at der skal være passage igennem gårdrummene.

Delområde 1 i lokalplanen er udlagt til boliger, mens delområde 2 er udlagt til rekreativt grønt fællesareal, hvor der er mulighed for udlæg af ekstra parkeringspladser, samt til etablering af regnvandsbassin. Delområdernes afgrænsning og anvendelse kan ses på kortbilag 1 og 2 bagerst i lokalplanen.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

199. Godkendelse af forslag til lokalplan 1100-55 for et boligområde ved Karisevej i Dalby, Dalbyhuse

Resume

Denne sag understøtter kommunens strategi om bosætning. Forslag til lokalplan 1100-55 er udarbejdet på baggrund af ansøgning fra ejer, som ønsker at udbygge området øst for Nygårdsvej og nord for Karisevej med ca. 80 tæt-lav boliger. Plan & Kulturudvalget besluttede den 25. februar 2020, at igangsætte planlægning for dette område. Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om planforslaget kan godkendes og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Lokalplan 1100-55

Formålet med lokalplan 1100-55 er at udlægge området til byzone og til boligformål. Lokalplanområdet opdeles i 3 delområder. Delområde I udlægges til tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse, delområde II udlægges til dobbelthuse endelig udlægges delområde III til grønt fællesareal.


Det fastlægges at rækkehusene i delområde I som udgangspunkt ikke må placeres parallelt med hinanden. De ikke-parallelle facader og varierede bygningslængder skal sikre varierede uderum mellem husene, ligesom det vil medvirke til, at boligområdet ikke vil fremstå ensformigt.


Bebyggelsen må opføres i en etage med en bygningshøjde på max 6,5 m og en facade højde på max 3 meter. Mindst halvdelen af facaden på de enkelte ejendomme skal udføres i tegl eller puds.


Tage skal udføres som sadeltage med en taghældning på mellem 15 og 35 grader eller med ensidig taghældning mellem 10 og 35 grader. Tage må etableres med valm (tag hvor tagfladerne har fald til alle fire sider). Tage skal udføres i tagpap, skifer, aluminium, stål, i røde, gule, brune eller sorte teglsten eller sorte betontagsten.


Til hver bolig skal der etableres et skur eller depotrum. Skur eller depotrum kan integreres i boligen med adgang udefra.


Kommuneplan 2021

Området ligger inden for kommuneplanens rammeområde D-B4, som er udlagt til åben-lav boligbebyggelse, og D-B16 som er udlagt til åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse. Lokalplan 1100-55 åbner mulighed for, at rammeområde D-B16 kan udbygges med ca. 80 tæt-lav boliger i form af rækkehuse og dobbelthuse. Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.


Aftale om infrastruktur og om vedligeholdelse af sti

Der er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 1100-55 indgået en frivillig udbygningsaftale om infrastruktur mellem bygherre og Faxe Kommune. Udbygningsaftaler kan indgås jf. Planlovens kap. 5a og omhandler i dette tilfælde etablering af et nyt vejbump på Karisevej, samt ændringer af det eksisterende vejbump.


Herudover er der indgået aftale mellem GF Nygård, bygherre og Faxe Kommune om etablering af en offentlig sti over GF Nygårds fællesareal matr.nr. 1cd Jenstrup By, Sdr. Dalby. Det er aftalt at GF Nygård stiller det nødvendige areal til rådighed, at bygherre anlægger stien og at Faxe Kommune påtager sig fremtidig drift og vedligehold af stien. Krav om anlæg af stien er indarbejdet i lokalplan 1100-55. Når stien er anlagt vil Faxe Kommune tinglyse en servitut der forpligter kommunen til at varetage fremtidig drift og vedligehold af stien.


Teknik & Miljøudvalget har på mødet den 28. september 2022 godkendt, at der kan indgås aftale om nævnte forhold.


Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget, er der i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" gennemført en screening, der vurderer planens indvirkning på miljøet. Screeningen har vist, at planforslaget ikke vil medføre en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø.


Offentlig høring

Af hensyn til juleferien indstilles det, at forslag til lokalplan 1100-55 sendes i offentlig høring i 5 uger. I høringsperioden vil der blive afholdt et offentligt borgermøde torsdag den 15. december i Aulaen på Bavneskolen i Dalby. Borgermødet annonceres i lokalavisen og på kommunens hjemmeside i forbindelse med offentliggørelse af planforslagene.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 1. at forslag til lokalplan 1100-55 godkendes og sendes i offentlig høring i 5 uger, og
 2. at der afholdes borgermøde om planernes indhold torsdag den 15. december 2022 i lokale B30 (Aulaen) på Bavneskolen.


Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 8. november 2022, pkt. 129:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

200. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplan 1000-60 for en daginstitution i Kongsted, Rønnede

Resume

Denne sag understøtter kommunens strategi om bosætning. Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 og forslag til lokalplan 1000-60, for Daginstitution "Møllen" i Rønnede, blev godkendt af Plan & Kulturudvalget den 16. august 2022 og har være i offentlig høring i perioden fra den 23. august til den 20. september 2022. Der skal nu tages stilling til om planerne skal vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Planerne er udarbejdet i forlængelse af Byrådets beslutning om udvide kommunens daginstitution Møllen i Kongsted. For at udlægge de nødvendige arealer til daginstitution, og koordinere de forskellige interesser i området, besluttede Plan & Kulturudvalget den 5. april 2022 at igangsætte planlægning for området.


Offentlig høring

Forslagene har været i offentlig høring i 4 uger i perioden den 23. august til den 20. september 2022 og torsdag den 8. september 2022 blev der afholdt borgermøde på Møllevangsskolen, hvor forslagene blev præsenteret. Faxe Kommune har modtaget to høringssvar, som omhandler forslag om:

 • placering af nye p-pladser ved Møllevej
 • placering af færdselstavler
 • linjeføring af fremtidig fællessti til Møllevangsskolen


Herudover var trafikken gennem Mølleparken et væsentligt tema på borgermødet. Beboerne i Mølleparken oplever gener ved, at mange kører gennem boligområdet når de afleverer/henter børn ved daginstitution, skole og fritidsaktiviteter.


De samlede høringssvar og administrationens besvarelse af dem, samt forslag til ændringer af lokalplanen som følge af høringssvarene, fremgår af vedlagte hvidbog og rettelsesblad.


Lokalplan 1000-60

Med lokalplan 1000-60 udlægges området til offentlige formål – daginstitution mv. Området overføres til byzone med planens endelige vedtagelse. Lokalplanen fastsætter bestemmelser om at bygningshøjden ikke må overstige 8,5 m, at der skal udlægges minimum én p-plads pr. 35 m² etageareal til offentlige formål samt at den samlede bebyggelse til offentlige formål ikke må overstige 2.500 m². Den eksisterende bebyggelse til offentlige formål er i dag ca. 1.400 m².

Endelig har det, i forbindelse med planarbejdet, vist sig nødvendigt at justere forløbet af en udlagt fællessti mellem Møllevangsskolen og boligområderne i den nordlige del af Rønnede


Kommuneplantillæg nr. 7

Daginstitution ”Møllen” ligger inden for kommuneplanens rammeområde R-B8 ”Østparken/Mølleparken” som er udlagt til boligformål. Ved en fejl er der aldrig er udlagt en kommuneplanramme for arealet sydøst for Møllen. Tillæg nr. 7 justere kommuneplanrammerne som følger:


 • Rammeområde R-O1 for ”Møllevangsskolen” udvides så det omfatter Daginstitution Møllens arealer. Rammeområde R-B8 reduceres tilsvarende.
 • Der udlægges et nyt rammeområde R-R4 for ”Marken – Kongsted Fritidscenter” til rekreative formål.


Rettelsesblad

På baggrund af de indkomne høringssvar med forslag og ønsker til ændringer, er der i rettelsesbladet på side 13 og 18 indarbejdet forslag til rettelser, som der skal tages politisk stilling til.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & miljø indstiller,

 1. at forslag til kommuneplantillæg nr. 7 vedtages endeligt uden ændringer, og
 2. at forslag til lokalplan 1000-60 vedtages endeligt, med følgende ændringer:

A) at der reserveres areal til, at den fremtidige fællessti kan anlægges mellem p-pladsen og daginstitutionen, efter princippet vist i rettelsesbladet side 18. Lokalplanen konsekvensrettes i overensstemmelse hermed.

B) at lokalplanens §5.7 udgår.


Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 8. november 2022, pkt. 128:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

201. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 6 og forslag til lokalplan 500-95 for et område ved Søndermarksgård og igangsættelse af høring

Resume

Denne sag understøtter kommunens strategi om bosætning. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 og forslag til Lokalplan 500-95 er udarbejdet på baggrund af ansøgning fra ejer, som ønsker at få mulighed for at etablere boliger i området ved Søndermarksgård mellem Ny Ulsevej og Bråbyvej i Haslev. Plan & Kulturudvalget besluttede den 1. februar 2022 at igangsætte planlægning for dette område. Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om planforslagene med tilhørende miljørapport kan godkendes og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Lokalplan 500-95 - vedlagt som bilag

Formålet med lokalplanforslaget er at udlægge arealet til boliger. Boligområdet udformes som tre separate boligklynger langs tre boligstræder indenfor hvilke, der kan opføres op til 160 boliger i form af række- og dobbelthuse samt parcelhuse. Arealerne mellem boligstræderne udlægges til nære fælles opholdsarealer, der indrettes med rekreative funktioner og regnvandsbassiner. Længst mod øst udlægges et areal til rekreative formål i form af en landskabskile, der skal fremtræde med naturpræg. Indenfor landskabskilen kan der også etableres regnvandsbassiner. Langs lokalplanområdets afgrænsning mod boligområdet ved Engen skal der etableres et beplantningsbælte, for på den måde at skabe en grøn visuel afgrænsning mellem Engen og det nye boligområde. Lokalplanens bestemmelser fastlægger endvidere, at den nærmeste række boliger mod Engen kun kan opføres i max. én etage med mulighed for udnyttelse af 1. salen.


Lokalplanområdet vejtilsluttes til Bråbyvej ved den eksisterende vejadgang til lokalplanområdet ad en stamvej, der skal vejbetjene de tre boligstræder. Langs stamvejens nordlige afgrænsning etableres en dobbeltrettet fællessti, der på den måde forbinder gående og cyklende til den eksisterende stiforbindelse ved P. C. Davidsens Vej, umiddelbart overfor det sted, hvor stamvejen munder ud i Bråbyvej.


Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2021-2033 - vedlagt som bilag.

Planområdet er i Kommuneplan 2021-2033 udlagt som perspektivareal til fremtidig byvækst, men er ikke omfattet af kommuneplanens rammer. For at kunne udvikle området til boliger, kræver det derfor, at der udarbejdes et kommuneplantillæg. Med kommuneplantillæg nr. 6 udlægges der to nye kommuneplanrammer for området til henholdsvis boligformål og rekreative formål, og samtidig reduceres udpegningen af særligt værdifuldt landbrugsområde netop her. Indenfor området til boligformål kan der bygges åben-lav og tæt-lav bebyggelse i max. 2 etager med en maksimal højde på 8,5 meter. Det rekreative område udlægges som en landskabskile. I kommuneplantillæg nr. 6 er der redegjort for behovet for at tage området i brug til boligformål på nuværende tidspunkt, samt for beliggenheden i et udpeget bevaringsværdigt landskab.


Idéfase - hvidbog vedlagt som bilag

Når der igangsættes planlægning for et område, som endnu ikke er omfattet af kommuneplanens rammer, er det et krav, at der indkaldes idéer og forslag forud for planlægningen. Der har været afholdt idefase fra den 11. marts til den 29. marts 2022, og der er indkommet 16 høringssvar. Overvægten af høringssvar er kommet fra naboer til området. Naboerne giver udtryk for en række bekymringer i forbindelse med udvikling af området. Der også indkommet forslag til foranstaltninger, der kan indarbejdes i lokalplanen. Forslagene er samlet i deres fulde længde i en hvidbog. Her kan man også læse administrationens bemærkninger til forslagene, og i hvilket omfang forslagene er indarbejdet i kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplanforslag 500-95.


Miljørapport - vedlagt som bilag

Der blev udført en indledende screening af kommuneplantillæg nr. 6, lokalplan nr. 500-95 samt spildevandstillæg nr. 2. På baggrund af screeningen blev det vurderet, at kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan nr. 500-95 kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor var omfattet af kravet om miljøvurdering. Det blev samtidig vurderet, at spildevandstillægget ikke kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og dermed ikke var omfattet af krav om miljøvurdering.


Afgrænsningen af miljørapporten viste, at miljørapporten skulle behandle nedenstående to miljøemner:


 1. Forholdet til planernes beliggenhed i bevaringsværdigt landskab.

I miljørapporten vurderes det, at planerne er i overensstemmelse med de hensyn, som skal varetages i forbindelse med udpegning af bevaringsværdige landskaber. Vurderingen begrundes dels med, at der ikke er særligt værdifulde sammenhænge med herregårdslandskabet set fra Vibeengen/Skolemarken, og dels med at planområderne og herregårdslandskabet ikke udgør en samlet landskabelig helhed, men opfattes som to forskellige landskabskarakterer.


 1. Planernes betydning for den trafikale belastning på Bråbyvej.

I miljørapporten vurderes det, at den ekstra trafik ikke medfører nogen mærkbar påvirkning af trafikafviklingen. I forhold til trafiksikkerheden vurderes det, at det kun er omkring adgangsvejen til det nye område, at den ind- og udkørende trafik vil kunne medføre, at sikkerheden i mindre grad forringes i forhold til i dag. Miljørapporten anbefaler derfor et afværgetiltag i form af et krydsningspunkt på Bråbyvej, der kan sikre gode krydsningsmuligheder for de lette trafikanter.


Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 og forslag til lokalplan 500-95 med tilhørende miljørapport sendes i offentlig høring i 8 uger. I høringsperioden vil der blive afholdt et offentligt borgermøde i Haslev den 5. januar 2023. Borgermødet annonceres på kommunens hjemmeside i forbindelse med offentliggørelse af planforslagene.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

En realisering af lokalplanen forudsætter, at de første ca. 130 meter af stamvejen, der er en kommunal vej, udvides, samt at der etableres et sikkert krydsningspunkt på Bråbyvej. Da der ikke er afsat midler i budget 2023 til udvidelsen og krydsningspunktet, er der i lokalplanen fastsat bestemmelse om, at ny bebyggelse ikke må tages i brug, før stamvejen er anlagt frem til det enkelte boligstræde.


Det foreslås, at afsætte midlerne på budget 2024. Lokalplanen vil først kunne realiseres, når den kommunale del af stamvejen er anlagt.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller

 1. at forslag til kommuneplantillæg nr. 6 og forslag til lokalplan 500-95 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger,
 2. at der afholdes borgermøde om planernes indhold torsdag den 5. januar 2023 og
 3. at midler til udvidelse af den kommunale del af stamvejen, samt et sikkert krydsningspunkt på Bråbyvej tages med i budgetforhandlingerne for budget 2024.


Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 8. november 2022, pkt. 130:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

202. Godkendelse af tilretning af Faxe Kommunes Beskæftigelsesplan 2022-2023

Resume

Byrådet vedtager hvert år senest den 31. december en Beskæftigelsesplan, med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren. Byrådet godkendte den 25. november 2021 Faxe Kommunes Beskæftigelsesplan 2022-2023. Administrationen har tilrettet den 2-årige beskæftigelsesplan, med enkelte ændringer i indsatserne for 2023. Med denne sag skal Byrådet godkende tilretningen af Beskæftigelsesplanen 2022-2023.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen 2022-2023 er resultatet af en bred og inddragende proces, på tværs af beskæftigelsesområdet. Beskæftigelsesplanen udstikker den politiske retning for beskæftigelses- og integrationsindsatsen i Faxe Kommune, så medarbejdere, borgere og erhvervsliv ved, hvor vi er på vej hen. Planen fungerer dermed som:

 • Borgernes overblik over retning og hovedudfordringer i beskæftigelsesindsatsen
 • Et retningsanvisende arbejdsredskab for medarbejderne i Faxe Kommune
 • Rammesættende for dialog og samarbejde med det lokale erhvervsliv, faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner.


Tilretning af Faxe Kommunes Beskæftigelsesplan 2022-2023

Administrationen foreslår følgende ændringer i indsatserne i Faxe Kommunes beskæftigelsesplan 2022-2023.

1. Alle ledige borgere skal have en værdig sagsbehandling

 • Ingen ændringer.
 1. Flere ledige borgere skal opkvalificeres
 • STAR har offentliggjort en ny måling for målet vedr. påbegyndelse af opkvalificeringsforløb af ledige borgere. Denne måling erstatter den tidligere.
  • Den oprindelige måling viste andel personer, som har påbegyndt et opkvalificeringsforløb. Den nye måling viser antal ydelsesmodtagere, som har påbegyndt et opkvalificeringsforløb.
 • Målingen vedr. Forberedende Voksenundervisning (FVU) ændres fra 50 borgere til 25 % af jobparate kontanthjælpsmodtagere, der skal have gennemført et FVU forløb. Administrationen vurderer, at en pct.andel bedre kan afspejle indsatsen overfor en målgruppe, hvor antal borgere er nedadgående.
 • Målingen vedr. antal borgere der påbegynder SOSU-uddannelsen videreføres til 2023.
 • Målingen vedr. antal ufaglærte ledige, der overgår til uddannelse på 110 % a-dagpenge sænkes fra 25 til 10 borgere. Grundet de rekrutteringsudfordringer mange virksomheder oplever pt, går flere ufaglærte borgere direkte i job, i stedet for at påbgynde uddannelse.
 1. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 • Indsatsen vedr. oprettelse af 10 IGU pladser videreføres til 2023.
 • Der tilføjes en målsætning om, at der udarbejdes en kampagnevideo om mulighederne for repatriering, som deles på diverse platforme 2 gange årligt.
 1. Flere borgere med handicap skal i beskæftigelse
 • Jobforum under Kommunernes Kontaktråd (KKR) anbefaler, at IPS forløb og ledighedsgraden for fleksjobvisiterede borgere udgør de fælles måleelementer for dette beskæftigelsespolitiske mål.
  • IPS forløb er allerede en del af beskæftigelsesplanen. Ledighedsgraden for fleksjobvisiterede borgere er blevet tilføjet planen.
 1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
 • Indsatsen vedr. oprettelsen af 40 voksenlærlingepladser videreføres til 2023.
 • Indsatsen vedr. at 15 unge skal begynde en erhvervsgrunduddannelse videreføres til 2023.
 1. Uddannelsesniveauet i Faxe Kommune skal øges (eget mål)
 • Indsatsen vedr. uddannelsesplaner for unge under 25 år videreføres til 2023.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Beskæftigelse indstiller, at tilretningen af Faxe Kommunes Beskæftigelsesplan 2022-2023 godkendes.


Beslutning fra Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 7. november 2022, pkt. 101:

Udvalget stiller ændringsforslag til følgende målinger:


 • 25 ufaglærte ledige borgere skal pr. mdr. i 2023 påbegynde et opkvalificeringsforløb.
  • Ændres til: 25 ufaglærte ledige borgere skal pr. mdr. i 2023 påbegynde et opkvalificeringsforløb, f.eks. AMU.
 • Mindst 10 ufaglærte ledige borgere skal inden udgangen af 2023 være overgået til uddannelse på 110 % a-dagpengesatsen
  • Ændres til: En forventning om, at 5 % af Faxe Kommunes ledige på a-dagpenge målt i fuldtidspersoner skal have en uddannelse på a-dagpenge.


Udvalget påpeger, at værdighed i den individuelle og konkrete sagsbehandling altid skal indgå som et centralt element i indsatsen overfor borgeren.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

203. Beslutning om et kommunalt ejet varmeforsyningsselskab

Resume

Denne sag drejer sig om at beslutte, om der skal etableres et kommunalt ejet energiselskab, om et kommunalt ejet energiselskab skal etableres i regi af Faxe Forsyning, og hvilke opgaver energiselskabet skal varetage.


Baggrunden er, at økonomiudvalget den 18. maj 2022 besluttede, at det skal afklares, om der skal etableres et kommunalt ejet varmeforsyningsselskab. Afklaringen bør ske i 2022, så borgere og erhvervsdrivende ved, om der etableres et kommunalt varmeselskab - eller om borgere og erhvervsdrivende f.eks. skal undersøge muligheden for at etablere forbrugerejede varmeselskaber.


Faxe Forsynings bestyrelse har den 13. september 2022 anmodet Faxe Kommune om at stifte et nyt datterselskab, Faxe Energi A/S, under Faxe Forsyning Holding A/S med henblik på at producere vedvarende energi og varetage fjernvarmeforsyning. Det er Faxe Kommune, som eneejer af Faxe Forsyning Holding A/S, der ved en generalforsamling kan beslutte at stifte et datterselskab.


Sagsfremstilling

Center for Plan & Miljø har fået udarbejdet en screening for fjernvarme i de nuværende gasområder, det vil sige områder i Dalby, Faxe, Faxe Ladeplads, Haslev, Karise, Olstrup/Vordingborgvej og Rønnede. Screeningen peger på følgende muligheder:


 • Fjernvarme meget sandsynlig: Faxe og Haslev.
 • Fjernvarme sandsynlig, hvis området optimeres og med lokal opbakning: Dalby, Faxe Ladeplads, Karise og Rønnede.
 • Fjernvarme ikke sandsynlig: Olstrup/Vordingborgvej.


Faxe Fjernvarmeselskab og Haslev Fjernvarme har planer om at udbrede fjernvarme i henholdsvis Faxe og Haslev - men ikke nødvendigvis til alle gasområder i disse byer. Faxe Fjernvarmeselskab og Haslev Fjernvarme har ikke planer om at etablere fjernvarme i andre byer.


Der kan opstilles følgende muligheder og forhold, som byrådet kan inddrage i forbindelse med beslutning om varmeforsyning i Faxe Kommune:


 • Pålægge eksisterende fjernvarmeselskaber at udbrede fjernvarme i gasområder
 • Etablere et kommunalt ejet varmeforsyningsselskab
 • Private selskaber varetager kollektiv varmeforsyning
 • Individuel varmeforsyning prioriteres højst


Pålægge eksisterende fjernvarmeselskaber at udbrede fjernvarme i gasområder

I varmeforsyningsloven er der anført, at kommunen kan pålægge fjernvarmeselskaber at udarbejde projekter for fjernvarme og gennemføre et godkendt projekt inden en vis frist. Hvis private fjernvarmeselskaber ikke mener at kunne opfylde sådanne påbud, kan de kræve, at kommunen overtager anlæggene.


Center for Plan & Miljø vurderer, at muligheden ikke er optimal at tage i anvendelse. Hvis kommunen meddeler påbud til de nuværende fjernvarmeselskaber - E.ON, Faxe Fjernvarmeselskab og Haslev Fjernvarme - har selskaberne måske ikke den fornødne motivation til at udføre opgaven. Der er endvidere risiko for, at selskaberne kræver, at kommunen overtager anlæggene i henholdsvis Terslev, Faxe og Haslev.


Etablere et kommunalt ejet varmeforsyningsselskab

I henhold til varmeforsyningsloven er der mulighed for at etablere et kommunalt ejet varmeforsyningsselskab. I Faxe Kommune kan det f.eks. ske i regi af AffaldPlus eller Faxe Forsyning.


AffaldPlus ejer Sorø Fjernvarme og skal på et bestyrelsesmøde den 28. oktober 2022 tage stilling til, om der skal etableres et datterselskab til varmeforsyning af Karrebæk/Karrebæksminde. Endvidere skal der på samme møde tages stilling til, om AffaldPlus skal indgå i en videre dialog med lokalrådet i Tappernøje om etablering af fjernvarme.


Faxe Forsyning har på et bestyrelsesmøde den 20. juni 2022 drøftet mulighederne for dannelse af et energiselskab. Bestyrelsen besluttede, at der kan dannes et datterselskab, såfremt der viser sig et behov, og der kan skabes en fornuftig løsning.


Der er både fordele og ulemper ved at danne et varmeforsyningsselskab i regi af AffaldPlus eller Faxe Forsyning. Overordnet kan anføres, at Faxe Forsyning allerede arbejder inden for kommunegrænsen og har et lokalt kendskab, hvilket kan tale for at etablere et varmeforsyningsselskab i regi af Faxe Forsyning.


Som fordele ved dannelse af et kommunalt ejet energiselskab, herunder i regi af Faxe Forsyning, kan anføres:


 • at energipolitik også er sikkerhedspolitik og økonomisk politik, hvorfor kommunen bør tage ansvar for varmeforsyning,
 • at et kommunalt ejet fjernvarmeselskab, der eventuelt forsyner flere byer, kan indebære effektivisering og stordriftsfordele,
 • at etablering af energianlæg i regi at et kommunalt ejet energiselskab eventuelt kan medføre større accept fra omboende til sådanne anlæg, og
 • at Faxe Forsyning har erfaring med hvile i sig selv-princippet og etablering af forsyningsledninger.


Som ulemper kan anføres:


 • at udbredelse af fjernvarme tager flere år, hvorfor mange nuværende gasforbrugere ikke afventer fjernvarme,
 • at kundegrundlaget og prisen for fjernvarme ikke kan forudsiges de kommende år,
 • at Faxe Forsyning ikke har erfaring med fjernvarme, og
 • at rekruttering af bestyrelsesrepræsentanter og personale med erfaring på varmeområdet kan være en udfordring.


Private selskaber varetager kollektiv varmeforsyning


Byrådet kan principielt beslutte, at i Faxe Kommune varetages kollektiv varmeforsyning af private selskaber som f.eks. forbrugerejede andelsselskaber med begrænset ansvar eller aktieselskaber.


Som fordele kan anføres, at borgere og erhvervsdrivende i forbrugerejede selskaber selv tager ansvar for at sikre en god og stabil varmeforsyning - ligesom f.eks. private vandværker i mange år har taget ansvar for en god og sikker vandforsyning.


Som ulemper kan anføres, at det er en stor opgave for borgere og erhvervsdrivende, som måske ikke ønsker at bruge tid herpå.


Individuel varmeforsyning prioriteres højst

Byrådet kan principielt beslutte, at individuel varmeforsyning prioriteres højst i forbindelse med udfasning af naturgas.


I klimaaftalen af 25. juni 2022 om grøn strøm og varme 2022 er anført, at det er den politiske ambition, at der ikke skal anvendes gas til rumvarme i danske husstande fra 2035.


Gas har i mange år været en stabil og ofte billig energiform men skal efter 50 år erstattes af anden opvarmning - enten kollektiv opvarmning,om f.eks. fjernvarme eller individuel opvarmning som f.eks. varmepumpe, brændefyr eller pillefyr.


Generelt er fjernvarme i samlede bebyggelser en bedre opvarmningsform end individuelle alternativer som varmepumpe, brænde- og pillefyr - men på kort sigt er der udfordringer med prisen på fjernvarme, og at fjernvarme ikke kan udbredes hurtigt.


På langt sigt - f.eks. de næste 50 år - vurderer Center for Plan & Miljø, at fjernvarme er en god løsning i samlede bebyggelser. Når først fjernvarmerørene er gravet ned, er der på fjernvarmeværkerne gode muligheder for at tilpasse sig skiftende pris- og forsyningsforhold i samfundet via etablering og brug af en blanding af varmekilder og brændsler på værkerne, f.eks. varmepumpe, elkedel, solfanger, solceller, fliskedel, halmkedel, biogaskedel m.m. Endvidere er der med fjernvarme mulighed for at bruge overskudsvarme fra lokale virksomheder m.m.


I Faxe Kommune er der ca. 3.000 fritliggende enfamiliehuse, ca. 2.000 boliger i række-, kæde- eller dobbelthuse og ca. 450 lejligheder i etageboligbebyggelser, der bliver opvarmet med naturgas. Derudover kommer gasopvarmede erhvervsbygninger og bygninger til offentlige formål (f.eks. kommunens egne bygninger).


Individuel varmeforsyning via brændefyr og pillefyr medfører gas- og partikelforurening og kan også medføre gener for omboende. Individuelle varmepumper er ikke så effektive som store varmepumper, og individuelle varmepumper kan medføre støjgener for omboende.


Samlet set vurderer Center for Plan & Miljø - set over de næste 50 år - at fjernvarme i samlede bebyggelser skal prioriteres højere end individuel forsyning.


Faxe Energi

Faxe Forsyning anmoder Faxe Kommune om at stifte et datterselskab under Faxe Forsyning Holding A/S – Faxe Energi A/S – for at igangsætte initiativer, der kan bidrage til den grønne omstilling, både inden for vedvarende energi og fjernvarmeforsyning.


Faxe Forsynings hensigt med dannelsen af Faxe Energi var i første omgang varetagelse af aktiviteter med vedvarende energiproduktion i Faxe Kommune, såsom solceller, vindmøller mv. på både forsyningens og kommunens bygninger og arealer. Efterfølgende kom der fokus på behovet for etablering af fjernvarme.


Selskabet stiftes på en ekstraordinær generalforsamling i Faxe Forsyning Holding A/S. Faxe Kommune er eneaktionær i Faxe Forsyning Holding A/S. På selskabets generalforsamling har Faxe Kommune én stemme, hvorfor der ikke kan gennemføres egentlige afstemninger på generalforsamlingen. Det er derfor hensigtsmæssigt, at generalforsamlingen gennemføres af borgmesteren efter bemyndigelse fra byrådet. Derved sikres, at eventuelle afstemninger om beslutninger kan ske i byrådet.


Faxe Forsyning har sideløbende med anmodningen til kommunen om stiftelse af Faxe Energi igangsat en selskabsøkonomisk undersøgelse af, hvor det med fordel vil kunne svare sig at etablere fjernvarme, hvilke energikilder der vil være hensigtsmæssige, hvilke investeringer til etablering og hvilke udgifter til drift, der kan forventes samt en tidsplan for hvornår, hvilke byområder vil kunne modtage fjernvarme fra selskabet.


Regnskabsmæssigt m.m. vil fjernvarmeforsyning af boliger og erhverv, energiproduktion til brug for forsyningens egen drift og eventuel energiproduktion til brug for kommunens egen drift blive holdt adskilt. Om det kan være hensigtsmæssigt med en selskabsmæssig adskillelse vil blive vurderet i det videre forløb.

Økonomi

Dannelse af Faxe Energi vil medføre udgifter til etablering af et nyt datterselskab i Faxe Forsyning Holding. Faxe Forsyning har anmodet om en indskudskapital på 1 mio. kr.

Der skal gives en udgiftsbevilling på 1 mio. kr., som finansieres via kassen. Bevægelsen vil så slå igennem på vores balance, som en forøgelse af selskabskapitalen.

Eventuelle yderligere krav fra revision eller lignende vil efter behov blive fremlagt til politisk behandling.

Endvidere vil der være behov for at stille garanti for Faxe Forsynings lånoptagelse til anlægsinvesteringer eller driftsaktiviteter. Omfanget er ikke estimeret for nuværende og vil afhænge af i hvilken udstrækning, der etableres fjernvarme.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Centr for Plan & Miljø indstiller:

 1. at der stiftes et datterselskab, Faxe Energi, under Faxe Forsyning Holding A/S, som 100 procent ejet af Faxe Kommune,
 2. at Faxe Energi har til formål at etablere fjernvarmeforsyning og anden kollektiv varmeforsyning i Faxe Kommune,
 3. at Faxe Energi har til formål at producere vedvarende energi,
 4. at der indskydes en egenkapital i Faxe Forsyning Holding på 1 mio. kr. med henblik på at holdingselskabet kan indskyde den nødvendige startkapital til datterselskabet,
 5. at der gives en udgiftsbevilling på 1 mio. kr. som finansieres via kassen, og
 6. at borgmesteren gives fuldmagt til at gennemføre en ekstraordinær generalforsamling i Faxe Forsyning Holding A/S, herunder træffe følgende beslutninger på generalforsamlingen på vegne af Faxe Kommune som eneaktionær i selskabet:
 • at gennemføre kapitalforhøjelsen i Faxe Forsyning Holding A/S,
 • at godkende stiftelsen af Faxe Energi A/S, og
 • at godkende de indstillede kandidater til bestyrelsesmedlemmer i det nye datterselskab.


Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 8. november 2022, pkt. 176:

Allan Tirsgaard (C) stillede følgende ændringsforslag:

Faxe Forsyning fremsender en projektplan for det første år indeholdende en finansieringsmodel for projekteringen af eventuelle kommende projekter. Først herefter vurderes, om selskabet skal stiftes.


For ændringsforslaget stemte:

Allan Tirsgaard (C)


Imod ændringsforslaget stemte:

Dorthe Egede Borg (V), Erik Rasmussen (V), Eli Jacobi Nielsen (O), Thomas Spange Olsen (Ø), Lisette Lind Larsen (A) og Finn Hansen (A)


Ændringsforslaget blev ikke godkendt.


Indstillingen blev anbefalet med bemærkning om, at Teknik & Miljøudvalget dels ønsker at få forelagt en orienteringssag om en tids- og procesplan på et kommende møde og dels ønsker at blive løbende orienteret om og drøfte status på fremdriften i etableringen af selskabet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefales.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

204. Beslutning om overdragelse af kompetence til AffaldPlus I/S

Resume

Ifølge en ny lovgivning på affaldsområdet må kommunerne ikke længere eje anlæg, der behandler affald, der er egnet til materialenyttiggørelse. Faxe Kommune er medejer af AffaldPlus I/S, som ejer to relevante anlæg. Lovforslaget indeholder en overgangsperiode på 5 år, men der er krav om, at anlæggene bliver anmeldt til Forsyningstilsynet.


Byrådet skal med denne sag træffe beslutning om, at Faxe Kommune overdrager kompetence til at foretage anmeldelsen og den efterfølgende kommunikation med Forsyningstilsynet til AffaldPlus I/S.

Sagsfremstilling

Folketinget har den 9. juni 2022 vedtaget et lovforslag om, at kommunerne ikke længere må eje anlæg, der behandler affald, der er egnet til materialenyttiggørelse. Lovforslaget indeholder en overgangsperiode på 5 år, men der er krav om, at anlæggene bliver anmeldt til Forsyningstilsynet.

AffaldPlus I/S, som Faxe Kommune er medejer af, ejer og driver to anlæg, der behandler affald, som er egnet til materialenyttiggørelse. AffaldPlus I/S har derfor anmeldt deres anlæg til neddeling af haveaffald og deres anlæg til behandling af kildesorteret organisk affald (madaffald).

Ifølge Forsyningstilsynet er den generelle kompetenceoverdragelse, som fremgår af AffaldPlus' vedtægter, ikke tilstrækkelig nok til, at Affaldplus I/S kan foretage anmeldelsen, og den efterfølgende kommunikation med Forsyningstilsynet. Faxe Kommune skal derfor senest den 31. december 2022 bekræfte over for Forsyningstilsynet, at den nødvendige kompetence er overdraget til AffaldPlus I/S.

Det er Center for Plan & Miljø’s vurdering, at kompetencen bedst placeres hos AffaldPlus I/S, da de i forvejen administrerer anlæggene.

Det er derfor nødvendigt, at byrådet træffer beslutning om at overdrage kompetencen til AffaldPlus I/S, så de kan foretage anmeldelsen af anlæggene og overtage den efterfølgende kommunikation med Forsyningstilsynet.


Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at Faxe Kommune overdrager kompetencen til foretage anmeldelse og den efterfølgende kommunikation med Forsyningstilsynet til AffaldPlus I/S.


Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 8. november 2022, pkt. 184:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

205. Godkendelse af bevilling til projekt ”Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen”

Resume

Faxe Kommune har fået bevilget puljemidler fra Socialstyrelsen. Denne sag forelægges for udvalget, hvorefter Byrådet, i henhold til kommunens økonomiske principper, skal give indtægts- og udgiftsbevilling svarende til bevilling af puljemidler fra Socialstyrelsen. Puljemidlerne anvendes til erstatningspersonale for ufaglærte medarbejdere, der starter uddannelse, samt i forbindelse med personalets fravær til opkvalificerende uddannelse.


Sagsfremstilling

Af kommunens principper for økonomistyring, ”Bilag 7,3: Retningslinjer for projekter med ekstern finansiering” fremgår det, at projekter der registreres på driftsrammen, og hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 kr. eller mere, skal Byrådet give bevilling til såvel udgifter som indtægter.


I finanslovsaftalen for 2021 blev der afsat en pulje på 1,8 mia. kr. til flere ansatte, højere faglighed og mere tid til omsorg og nærvær i ældreplejen. Puljen udmøntes i perioden 2021-2023. Fra 2024 og frem afsættes der 500 mio. kr. årligt til et varigt løft af ældreplejen.


Målsætningen med puljen er, at kommunerne ansætter flere medarbejdere i ældreplejen. Samtidig giver kommunerne adgang til finansiering svarende til én yderligere varig ansættelse i ældreplejen pr. ufaglært ansat i ældreplejen i kommunen, der sendes på social- og sundhedsuddannelse.


Kommunen har til budgetåret 2022 modtaget tilsagn fra Socialstyrelsen om 3.144.067 kr. fra puljen ”Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen”. Tilskuddet i 2022 bevilges til indeværende år og skal anvendes i indeværende år. Såfremt tilskuddet i 2022 ikke anvendes fuldt ud, skal uforbrugte midler tilbagebetales til Socialstyrelsen. Kommunen forpligter sig til at sende minimum syv ufaglærte medarbejdere på en social- og sundhedsuddannelse i tilskudsperioden.


I 2022 forventes fire ufaglærte medarbejdere at starte uddannelse, og puljemidlerne anvendes til erstatningspersonale, akkumuleret for både de ufaglærte, der startet uddannelsen i 2021 og 2022 samt vikardækning for både de ufaglærte medarbejdere og for de medarbejdere som har opstartet opkvalificerende uddannelse fra SSH til SSA.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.


Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller:

 1. at der gives en indtægtsbevilling i 2022 på 3.144.067 kr., svarende til bevillingen fra Socialstyrelsen
 2. at der gives en udgiftsbevilling i 2022 på 3.144.067 kr., svarende til bevillingen fra Socialstyrelsen


Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, 9. november 2022, pkt. 118:

Anbefalet.


Lisette Lind Larsen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

206. Beslutning om resultat af udbud af biler

Resume

Leasingaftaler for en del af den nuværende leasede bilpark i Center for Social, Sundhed & Pleje udløber den 31. marts 2023. For at sikre stabil drift og opgaveløsning fra den 1. april 2023 har Sjællands Udbuds- og Indkøbssamarbejde (SUI) gennemført udbud af bilerne.

På grund af den aktuelle markedssituation var der ikke indkommet bud på el-biler, samt kun ét bud på konventionelle biler. SUI har derfor også efterfølgende undersøgt mulighed for forlængelse af den nuværende aftale.

I denne sag søges om godkendelse til en to-årig forlængelse af den nuværende aftale på konventionelle biler finansieret via leasing.


Sagsfremstilling

I 2019 indgik Faxe Kommune en ramme-leasingaftale omfattende 56 Skoda Fabia biler, jf. Økonomiudvalgets beslutning den 6. marts 2019. Den nuværende aftale beløber sig til 2.256 kr. pr. måned ekskl. moms pr. bil og består af 1.747 kr. til leasing og 509 kr. til serviceaftalen.

Grundet totalskade af 3 af bilerne fortsætter den oprindelige leasingaftale ekskl. optioner med 53 biler.

Efter Økonomiudvalgets beslutning i 2019 er rammeaftalen udvidet med leasingaftaler for yderligere 12 biler, som udløber i 2024.

Da hovedaftalen udløber den 31. marts 2023, gennemførte SUI i sommeren 2022 et udbud af samtlige 68 biler. Præmissen for udbuddet var den aktuelle markedssituation, ønske om at sikre driften, herunder driftsøkonomien samt hensynet til de miljømæssige konsekvenser, herunder muligheden for bæredygtig drift. På denne baggrund blev udbuddet opdelt i to kategorier:

1. Konventionelle biler.

2. El-biler.

Udbuddet løb frem til den 28. juli 2022. Ved udløbet af udbuddet var der ikke indkommet bud på el-biler og kun ét bud på konventionelle biler. Eneste bud kom fra Toyota.

For at finansiere bilerne er der taget kontakt til Kommuneleasing for finansiering via leasingaftaler. Månedlig ydelse på en Toyota bil beløber sig til 3.163 kr. ekskl. moms inkl. serviceaftale pr. bil, hvilket er 906 kr. over den aktuelle ydelse i rammeaftalen.

Grundet reel manglende konkurrence i udbuddet blev Skandinavisk Motor Kompagni (SMC) og Kommune Leasing kontaktet af SUI med ønske om prisberegning på forlængelse af den nuværende leasingaftalen på Skoda Fabia bilparken.

SMC tilbyder forlængelse af aftalen af 12 eller 24 måneders varighed.

Re-leasing af de 53 biler på hovedaftalen ved 24 månedsvarighed giver laveste ydelser pr. måned pr. bil på 1.984 kr. ekskl. moms inkl. serviceaftale.
Det er 1.179 kr. lavere end udbudsresultat fra Toyota. For de øvrige 12 biler som udløber i 2024 giver 24 måneds forlængelse 1.030 kr. lavere månedlige udgift pr. bil i forhold til Toyotas tilbud.

Tabel 1. Oversigt over ydelser ved nyt udbud eller re-leasing af 53 biler med 12 og 24 måneder.

kr.

ekskl. moms

Nuværende aftale (Skoda Fabia)

Toyota udbud ved 48 måneder

Skoda Fabia forlængelse ved 12 måneder

Skoda Fabia forlængelse ved 24 måneder

Månedlig leasingydelse

1.747


1.832

1.213

Månedlig serviceaftale

509


687

771

Månedlig udgift pr. bil i alt

2.256

3.163

2.519

1.984

Som det ses af tabel 1, er en forlængelse med eksisterende bilpark den billigste løsning, men også eneste reelle løsning i lyset af markedssituationen.

Den månedlige udgift pr. bil reduceres i forhold til den nuværende aftale med 272 kr. pr.mdr. svarende til en årlig besparelse på ca. 130.000 kr. i 2023 og ca. 170.000 kr. i 2024.


Videre proces

Resultatet af det aktuelle udbud bekræfter, at den nuværende markedssituation for biler gør overgangen til el biler yderst vanskelig, som følge af udfordringer i forsyningskæderne og dermed udbuddet af el-biler.

Med forlængelsen af de nuværende leasingaftaler, med 24 måneder, gives til gengæld den nødvendige tidsramme til implementering af strategien for ladeinfrastruktur for elbiler, jf. Byrådets behandling af pkt. 149 på mødet den 13. oktober 2022.


Som en del af den nyligt indgåede budgetaftale, blev det besluttet, at der skal arbejdes videre med etableringen af et centralt kørselskontor, som skal overtage styringen af den samlede kommunale bilpark, herunder bilerne, der er omfattet af denne aftale.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Forlængelsen indebærer en årlig besparelse på leasing af biler i 2023 og 2024. Det foreslås derfor, at det øgede råderum skal bl.a. bidrage til finansiering af nye leasingaftaler som erstatning for de tre totalskadede biler.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje samt Center for Økonomi indstiller, at:

 1. den nuværende leasingaftale for 68 biler i kommunens bilpark forlænges med 24 måneder.
 2. det øgede råderum på ca. 130.000 kr. i 2023 og ca. 170.000 kr. i 2024 bruges til finansiering af leasingsaftaler for de tre totalskadede biler.


Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, 9. november 2022, pkt. 124:

Der gøres opmærksom på, at sagens overskrift lyder på orientering, men der er reelt tale om beslutning, hvorfor overskriften ændres til Økonomiudvalgets behandling.

Anbefalet.


Lisette Lind Larsen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

207. Beslutning om skoletilbud for ukrainske flygtningebørn

Resume

I denne sag gives en status på arbejdet med de ukrainske flygtningebørn i skole- og dagtilbud. Samtidig er sagen en opfølgning på tidligere beslutning om oprettelse af skoletilbuddet Solsikken, idet der med denne sag skal besluttes en række rammemæssige forhold for drift af Solsikken. Byrådet træffer afgørelse om indstillingens pkt. 1-5. Børn & Læringsudvalget indstiller vedr. indstillingens pkt. 6-10.

Sagsfremstilling

Baggrund

På Børn & Læringsudvalget møde den 13. juni 2022 blev en model for dagtilbudbudspasning og skoletilbud til de ukrainske flygtningebørn besluttet. Daginstitutionen Frøen er således udvalgt som den daginstitution, som i første omgang modtager børn mellem 0-5 år fra Ukraine. Der er endvidere oprettet et skoletilbud for ukrainske børn i den undervisningspligtige alder, Solsikken.


Status

Dagtilbud

 • Aktuelt har Faxe Kommune modtaget og indskrevet syv ukrainske børn i dagtilbudsalderen.
 • På dagtilbudsområdet visiteres alle ukrainske flygtningebørn til Børnehuset Frøen ved ankomst.
 • I det omfang familierne ønsker at flytte til et andet dagtilbud, foretages der en individuel vurdering heraf. Herved sikres at såvel barn, familie og dagtilbud er afstemte i forhold til behov og muligheder. Tendensen vil derfor forventeligt være, at i takt med at enkelte familier bliver boende i Faxe Kommune, vil ukrainske flygtningebørn placeres i de dagtilbud, hvor der er plads, og hvor de måtte ønske optagelse. Aktuelt er ét barn placeret uden for Børnehuset Frøen.


Skole

 • Aktuelt har Faxe Kommune modtaget og indskrevet 27 ukrainske børn i den skolepligtige alder. Derudover er 5 unge indskrevet i tilbud på UngFaxe.
 • På skoleområdet visiteres ukrainske flygtningebørn i den undervisningspligtige alder til Solsikken (beliggende på Midtskolen, afd. Sofiendal), der er oprettet som særskole efter "Lov om kommunale særlige grundskoler for børn og unge, der er fordrevet fra Ukraine" af 24. maj 2022 (herefter benævnt særloven).
 • Skolen, der ledelsesmæssigt hører under Midtskolen, tilrettelægger en skoledag, hvor de løbende indmeldinger af børn og unge kan varetages under hensyntagen til den efterhånden mere faste gruppe af børn. Tilrettelæggelse af undervisningen følger særlovens bestemmelser.
 • Samtidigt er det et aktuelt opmærksomhedspunkt i Solsikken, at i takt med at enkelte ukrainske familier vælger at bosætte sig mere permanent i Faxe Kommune, skal der følge et fokus på børnenes overgang til almenskole. Der vil altid skulle foretages en individuel vurdering i relation hertil, jf. særlovens § 4. Ved overgang til almenskole modtager børnene undervisning på lige fod med øvrige elever i almenskolen. Aktuelt er der ikke overflyttet elever fra Solsikken til almenskole, men i enkelte tilfælde er det en del af dialogen mellem skole og familie, herunder bl.a. at der deltages i undervisning på almenområdet, hvor det vurderes undervisnings- og pædagogisk hensigtsmæssigt.


Beslutning om rammemæssige forhold for drift af Solsikken

Den lovgivningsmæssige ramme præciserer, at en række forhold omkring et skoletilbud oprettet efter særloven skal besluttes. Derfor er der udarbejdet en samlet oversigt over de tiltag, se bilag 1. I oversigten indgår en kort beskrivelse af de konkrete forhold samt administrationens beslutningsforslag og begrundelse. Hvor beslutningen endeligt træffes i Byrådet, er dette beskrevet i oversigten.


Opsummerende skal der træffes beslutning om og administrationen anbefaler:

1. oprettelse af et selvstændigt skoletilbud med børnehaveklasse til 9. klasse for ukrainske flytgningebørn (Solsikken)

2. budgettering af et merforbrug på kr. 4 mio. til drift af skoletilbuddet, jf tidligere beslutning

3. at antal skoledage, rammer for klassedannelse, samlet undervisningstimetal og skoledagens længe som udgangspunkt følger kravene i folkeskoleloven

4. at skoletilbuddet tilbyder supplerende undervisning og anden faglig støtte, mens specialpædagogisk bistand tildeles efter folkeskolelovens regler og gældende retningslinjer i Faxe Kommune

5. at der ikke oprettes skolefritidsordning i forbindelse med undervisningstilbuddet, men at Midtskolens skolefritidsordning tilbydes

6. at skoletilbuddet ikke gennemfører nationale test

7. at skoletilbuddet gennemfører trivselsmålinger

8. at skoletilbuddet har fælles ledelse med Midtskolen

9. at der oprettes et forældreråd ved skoletilbudddet

10. at skoleleder for skoletilbuddet forvalter øvrige bestemmelser i særloven, hvor der står anført ”kommunalbestyrelsen”


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2022 afsat 4 mio.kr. til drift af Frøen, Solsikken m.v. for pasnings- og skoletilbud til ukrainske børn og unge. Ved regnskabsafslutning 2022 gøres de endelige omkostninger op. Der forventes en nogenlunde tilsvarende ramme for drift af pasnings- og skoletilbud for ukrainske flygtninge i 2023. Det er uklart i hvor stort et omfang, der gives kompensation til kommunerne for håndtering af opgaven. KL forventer alene en delvis kompensation.

Sagen afgøres af

Byrådet træffer endelig beslutning om indstillingens pkt. 1-5.

Børn & Læringsudvalget indstiller afgørelser om indstillingens pkt. 6-10.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at Børn & Læringsudvalget godkender administrationens anbefalinger.


Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 10. november 2022, pkt. 120:

1. Sagens punkt 1-5: Anbefales.

2. Under forudsætning af at Byrådet beslutter oprettelse af skolen samt sagens punkt 2-5, træffer Børn & Læringsudvalget beslutning om:

6. at skoletilbuddet ikke gennemfører nationale test: Godkendt.

7. at skoletilbuddet gennemfører trivselsmålinger: Godkendt.

8. at skoletilbuddet har fælles ledelse med Midtskolen: Godkendt.

9. at der oprettes et forældreråd ved skoletilbudddet: Godkendt.

10. at skoleleder for skoletilbuddet forvalter øvrige bestemmelser i særloven, hvor der står anført ”kommunalbestyrelsen”: Godkendt.


Fraværende: Steen Andersen (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Børn & Læringsudvalgets indstilling til sagens punkt 1-5 anbefales.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

208. Status og beslutning vedr. den selvejende institution Troelstrupgårds økonomiske situation

Resume

Den selvejende institution Troelstrupgård, som rummer daginstitution og fritidsordning, har p.t. en økonomisk udfordring i forhold til særligt de stigende energipriser og forventer derfor at komme ud af 2022 med et økonomisk underskud (merforbrug).


Det forventede merforbrug på Troelstrupgård skyldes bl.a. de stigende energipriser og den heraf stigende inflation, som giver udfordringer i forhold til såvel likviditeten som den løbende økonomiske drift.


Der skal træffes beslutning, om Børn & Læringsudvalget vil indstille et ønske til Økonomiudvalget om at fremskynde administrationstilskuddet for 2023 (på ca. 0,2, mio. kr.) til udbetaling i 2022.

Sagsfremstilling


Den selvejende institution Troelstrupgård omfatter en daginstitution med samlet 60 børn og et fritidshjem og klubtilbud med 160 pladser og p.t. 39 tilmeldte børn i fritidshjemmet og 75 børn i klubtilbud. Troelstrupgård indgår som en integreret del af kommunens samlede kapacitet på bl.a. dagtilbudsområdet.


I henhold til dagtilbudsloven skal selvejende institutioner i store træk arbejde under de samme konditioner som kommunale institutioner, herunder i forhold til de økonomiske rammer for drift. Idet det dog er den selvejende institutions bestyrelse, der har såvel det økonomiske ansvar som det daglige driftsansvar, herunder fx i forhold til åbningstider m.v.


Troelstrupgård har til forvaltningen oplyst, at de p.t. er økonomisk pressede og forventer at komme ud af 2022 med et merforbrug på mellem 0,4 og 0,8 mio. kr., svarende til et merforbrug på mellem 5 og 10 pct. Troelstrupgård har i 2022 et samlet budget på ca. 8 mio. kr.


Det er bl.a. de stigende omkostninger til energi som presser Troelstrupgård samt de generelt stigende priser (inflation).


I forhold til energipriserne dækkes de kommunale institutioner økonomisk ind af de centrale betalinger herfor. Det er således i Faxe Kommune Center for Ejendomme, der bærer omkostningerne til de stigende energipriser og ikke de enkelte institutioners driftsbudgetter, mens den selvejende institution Troelstrupgård skal finde midlerne til bl.a. stigende energiudgifter i det aktuelle budget. Det skal bemærkes, at eventuelle takstreguleringer og udvidelser af pladser er en politisk beslutning.


De stigende priser på energi forventes fremadrettet at afspejle sig i såvel de kommende pris- og lønfremskrivninger (PL-reguleringer), som i de kommende takster – også for de selvejende institutioner, jf. dagtilbudslovens § 32, hvor tilskud og forældrenes betaling beregnes på baggrund af de samlede bruttodriftsudgifter. Der forventes således en økonomisk dækning fremadrettet, men der kan for nuværende være tale om bl.a. en udsat likviditet hos Troelstrupgård.


Det indstilles, at der for at sikre Troelstrupgårds fremadrettede drift foretages en udbetaling af administrationsbidraget for 2023 i slutningen af 2022 (1. december). Der kan her være tale om op til ca. 0,2 mio. kr., som vurderes delvist at kunne hjælpe Troelstrupgård på den korte bane. På længere sigte forventes som nævnt dels en justering af PL-reguleringer og takster, dels en mulig indgåelse af en driftsoverenskomst, jf. nedenstående.


Det bemærkes, at der løbende har været forhandlinger om indgåelse af en driftsoverenskomst mellem Troelstrupgård og Faxe Kommune i det seneste år. Forhandlingerne om en driftsoverenskomst mellem Troelstrupgård og Faxe Kommune forventes intensiveret i den kommende tid, bl.a. med udgangspunkt i hjælp og vejledning til løsning af de økonomiske udfordringer hos Troelstrupgård.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Følges indstillingen fremskyndes udbetalingen af administrationsbidraget til Troelstrupgård for 2023 på ca. 0,2 mio. kr. til udbetaling i slutningen af 2022. Det vurderes ikke at give en større udfordring i forhold til kommunens likviditet i 2022.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at administrationsbidraget for 2023 for Troelstrupgård på ca. 0,2 mio. kr. fremskyndes til udbetaling i 2022 til dækning af likviditeten p.t.


Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 10. november 2022, pkt. 121:

Udvalget anbefaler, at Troelstrupgård får udbetalt et ekstraordinært driftstilskud på 350.000 kr., der finansieres af kassen, således at Troelstrupgård sidestilles med de øvrige kommunale institutioner ifm. ekstraordninære udgifter til energi mm.


Udvalget forventer, at der er indgået en driftsoverenskomst med Troelstrupgård snarest muligt og senest 1. marts 2023.


Udvalget forventer, at der undersøges de forventede tilsvarende ekstraordinære udgifter hos Kridthuset.


Fraværende: Steen Andersen (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Børn & Læringsudvalgets indstilling anbefales, og sagen overgår til byrådets beslutning.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

209. Godkendelse af Rammeaftale 2023-2024 på det specialiserede social-og undervisningsområde

Resume

Kommunerne i Region Sjælland og regionsrådet indgår hvert andet år en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.


Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- og undervisningsområde. Den gældende aftale er indgået i 2020 og udløber med udgangen af 2022, hvorfor der nu skal indgås ny aftale for de kommende to år.


Med denne sag fremlægges rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde for 2023-2024. Rammeaftalen fremlægges sideløbende i Socialudvalget og i Børn & Læringsudvalget til endelig godkendelse i Byrådet.


Sagsfremstilling

De 17 kommunalbestyrelser/byråd i Region Sjælland og regionsrådet skal hvert andet år senest den 1. december indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- og undervisningsområde.


Med baggrund i at rammeaftalens fokusområder fortsat er relevante, og at arbejdet blev forsinket på baggrund af COVID-19, lægges der op til, at rammeaftalen for 2021-22 forlænges, så fokusområderne for 2021-22 også gælder for den kommende to-årige periode 2023-24.


Rammeaftalen består af to dele, en udviklingsdel (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsdel (kapacitets- og økonomistyringsdel) med tilsammen seks fokusområder.


De seks fokusområder er i overskrifter som følger:


Udviklingsdel

 1. Styrket mellemkommunalt samarbejde
 2. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder
 3. Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende
 4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt


Styringsdel

 1. Afdækning af kapacitet og behov for tilbud
 2. Bedre styringsdata og ledelsesinformation


Bilag 1: Udkast til sagsfremstilling er udarbejdet af Sekretariatet for Rammeaftale Sjælland og er en uddybning af ovenstående.


Bilag 2: Rammeaftale 2023-2024 på det specialiserede social- og undervisningsområde.


For de 14 bilag til rammeaftalen henvises til RS17 sekretariatets hjemmeside via følgende link: https://www.rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2023-2024/.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje samt Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at Rammeaftale 2023-2024 på det specialiserede social- og undervisningsområde tiltrædes.


Beslutning fra Socialudvalget, 7. november 2022, pkt. 111:

Anbefalet.


Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 10. november 2022, pkt. 122:

Godkendt.

Fraværende: Steen Andersen (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

210. Meddelelser

Resume

Punktet er til meddelelser i økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Sager løftet til byrådet fra fagudvalg

Punkt 172 på Teknik & Miljøudvalgets møde 8. november 2022 blev løftet til byrådet af Eli Jacobi Nielsen (O).


EUC's erhvervsuddannelser i Haslev Kommune

På baggrund af offentlige udtalelser fra EUC Sjællands direktør John Norman, om at nedlægge erhvervsuddannelserne i Haslev, har borgmester Ole Vive kontaktet EUC's bestyrelsesformand vedr. deres holdning til uddannelsesområdet og den fremtidige struktur for deres uddannelser i Region Sjælland. EUC Sjælland har svaret på henvendelsen. Begge breve er vedhæftet til orientering.

Afrapportering af den kommunale overnatningsstatistik
Den senest modtagne overnatningsstatistik for august 2022 er vedhæftet til orientering.

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

 • Kommunaldirektør Thomas Knudsen orienterede om status på brownouts (kontrollerede nationale nedlukninger af elforsyningen i mindre områder).


 • Borgmester Ole Vive (V) orienterede om status på retssagen i Bjerrede.


 • Lars Folmann (løsgænger) spurgte til vandforsyningsplaner.


 • Lisette Lind Larsen (A) anmodede om, at økonomiudvalget fast orienteres om og drøfter møder i Sundhedsklyngen, så den fælles sundhedspolitiske dagsorden styrkes.


 • Lisette Lind Larsen (A) anmodede om, at det drøftes hvordan vi sammen fremmer beslutningen om Nærhospital på Faxe Sundhedscenter på næste økonomiudvalgsmøde.


 • Afrapportering af den kommunale overnatningsstatistik for september 2022 er modtaget før økonomiudvalgets møde, og er vedhæftet referatet.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

211. Personalesag (Lukket)
212. Lukkede meddelelser (Lukket)
213. Digital godkendelse af økonomiudvalgets referat 16. november 2022

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark af økonomiudvalgets møde 16. november 2022.


Økonomiudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet i slutningen af mødet.

Beslutning

Fraværende: Lisette Lind Larsen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).