Økonomiudvalget - 17-05-2023

Referat
Dato:
Onsdag, 17 maj, 2023 - 16:00
Hent som fil:
80. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Sagerne 93-108 behandles samlet.


Fraværende: Ingen.

81. Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo april

Resume

I denne sag præsenteres den likviditetsmæssige udvikling samt de overordnede forbrugstal for 2023 for Faxe Kommune.


Opgørelsen viser at faldet i likviditeten flader ud, hvorfor administrationen vurderer at der ikke bør iværksættes yderligere tiltag på nuværende tidspunkt, for at forbedre likviditeten.


12-måneders likviditeten, opgjort efter kassekreditreglen, er ved udgangen af april måned på 105,9 mio. kr., hvilket er et fald på 9,8 mio. kr. siden marts. 3-måneders likviditeten er fortsat faldende, men der ses et mindre fald end tidligere, hvilket indikerer, at udviklingen ser ud til at stagnere.


Forbruget er i sagen opgjort pr. udvalg og samlet for hele kommunen.

Sagsfremstilling

Likviditet

I følgende afsnit vises opgørelsen af Faxe Kommunes gennemsnitslikviditet.


Kommunens likviditet efter kassekreditreglen udgør ultimo april måned 105,9 mio. kr. Likviditet efter kassekreditreglen opgøres som den gennemsnitlige daglige likviditet gennem de sidste 12 måneder.


I figuren nedenfor vises 3-måneders likviditeten. Ved at opgøre likviditeten ud fra 3-måneders perspektiv vil man hurtigere kunne se udsving i likviditeten, da denne opgøres over 3 måneder og ikke 12 måneder. Dette skyldes, at sæsonbetonet udvikling (eksempelvis når der falder større betalinger én gang årligt) indgår i 12-måneders likviditeten i 12 måneder i alt, hvorimod større betalinger falder ud af 3-måneders likviditeten efter tre måneder. Det samme gør sig også gældende når det generelle udgiftsniveau og træk på kassen bliver mindre. De første indikationer på at udviklingen vender vil kunne ses tidligere og tydeligere i 3-måneders likviditeten end 12-måneders likviditeten.


Graf 1 - udvikling i 3-måneders likviditeten


3-måneders likviditeten er fra marts til april 2023 faldet med 1,9 mio. kr. fra 80,5 mio. kr. til 78,6 mio. kr. Til sammenligning er det under halvdelen af hvad 3-måneders likviditeten faldt fra februar til marts, hvor den faldt med 5,1 mio. kr. Dette viser, at den negative udvikling i kommunens likviditet synes at flade ud. Dette fremgår også tydeligt af graf 1.


Målsætning for gennemsnitslikviditeten i den økonomiske politik

I Faxe Kommunes økonomiske politik er der en målsætning om en gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen på minimum 100 mio. kr. Målsætningen på 100 mio. kr. ses over en 4-årig periode (budgetåret og tre budgetoverslagsår) hvortil der skal tillægges likviditetsvirkningen af opsparing fra budgetaftaler. Ultimo 2023 skal likviditeten inklusive opsparing udgøre 147,8 mio. kr.


Som det fremgår af nedenstående graf (graf 2) er målsætningen pr. 30. april ikke overholdt, idet likviditeten efter kassekreditreglen er bagud og faldende ift. den opsparingskurve der burde være, hvis der blev sparet op som forudsat i budgetterne.


Graf 2 - gennemsnitslikviditet og målsætning i økonomisk politik


Spændet mellem 141,1 mio. kr., som likviditeten skulle vise ultimo april og den faktiske 12-måneders likviditet på 105,9 mio. kr. er et udtryk for, at den opsparede reserve til svømmehallen er brugt. Der mangler gennemsnitligt over 12 måneder 35,2 mio. kr. i likvide beholdninger.


Drift - Kommunens budget, forbrug og forbrugsprocent

Følgende afsnit giver et overblik over kommunens forbrugsmønster, og sammenligner de enkelte udvalgs forbrugsprocenter med den vejledende forbrugsprocent.


Den vejledende forbrugsprocent er pr. 30. april baseret på 4/12 af 100 pct. og udgør 33,3 pct.


Som det fremgår af nedenstående tabel (tabel 1) ligger Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ved udgangen af april måned på 33,63 pct. I 2021 og 2022 var forbrugsprocenten på samme tidspunkt hhv. 32,53 pct. og 33,08 pct.


Forbrugsprocenten ligger 0,3 procentpoint over den vejledende forbrugsprocent for april måned 2023. Sammenlignet med april måned 2022 lå forbrugsprocenten for hele kommunen 0,25 procentpoint under den vejledende forbrugsprocent. Der kan således konstateres en stigning i forbrugsmønsteret, som i ultimo april 2023 er over den vejledende forbrugsprocent. Den samlede forbrugsprocent er ultimo april 2023 også højere end samme tid sidste år (april 2022).


Tabel 1 - Opgørelse af budget, forbrug og forbrugsprocenter ved sidste månedsskift (i kr. 1.000)


Et naturligt forbrugsmønster følger ikke altid en lineær udvikling. Dette betyder at den vejledende forbrugsprocent er fast, men den løbende forbrugsprocent næsten aldrig vil følge samme lineære tendens. Ligeledes kan forbrugsprocenten påvirkes af ændringer i det korrigeret budget herunder hvornår driftsoverførslerne besluttes overført. I forbrugsprocenten for 2022 på 33,08 pct. var driftsoverførslerne med i det korrigeret budget, hvorimod de ikke er med i forbrugsprocenten for 2023 på 33,63 pct. I 2023 er driftsoverførslerne væsentlig mindre end i 2022, men når overførslerne medtages i forbrugsprocenten vil den falde til 33,60 pct. ultimo april 2023.


I bilagets "afsnit 2 - Drift", er der i alle udvalgsgrafer sat en prognosekurve ind ved siden af kurven for den vejledende forbrugsprocent.


Prognosen for forbrugsprocenterne, som ses i bilaget, må ikke tages for at være et forventet regnskab for året. Prognoserne er udelukkende baseret på historisk udvikling i data og der medregnes ikke evt. forventninger til årets mer- og mindreforbrug. Prognosen skal således alene tages som en indikation på forbruget år-til-dato.


Den kommunale medfinansiering (KMF) under Senior & Sundhedsudvalget er opgjort særskilt i "tabel 1" ovenfor. Det betyder at de tal (grafen), som ses under Senior & Sundhedsudvalget i bilaget ikke har helt samme tal, da forbrugsprocenten i dette er opgjort inklusiv KMF.


Anlæg

Forbruget på anlæg udgør 9,3 mio. kr., ud af et samlet rådighedsbeløb på 63,5 mio. kr. Dette svarer til en forbrugsprocent på 14,6 pct. På samme tidspunkt sidste år var forbrugsprocenten på anlæg 12,03 %, men med et samlet forbrug på 12,1 mio. kr. Det reelle forbrug på anlæg er således lavere ultimo april 2023 end samme tidspunkt sidste år når der ses på kronerne. Forbrugsprocenten er højere ultimo april 2023 sammenlignet med april 2022. Der er således ikke tale om tilsvarende større eksekvering på anlæg, men et lavere anlægsbudget i 2023 ift. 2022. For anlæg gør det sig også gældende, at anlægsoverførslerne endnu ikke er medregnet i 2023, hvilket bevirker at forbrugsprocenten i 2023 reelt set er lavere når de forventede anlægsoverførsler medtages. I dette tilfælde vil forbrugsprocenten på anlæg være 12,3 pct.


Isoleret set er det ikke anlægseksekveringen som påvirker faldet i likviditeten, idet forbruget i 2023 og 2022 nogenlunde ligger på samme niveau.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen selvstændig økonomisk konsekvens. Men udviklingen i likviditeten har stor betydning for kommunens muligheder i den igangværende budgetproces for 2024-27, samt for resultatet i indeværende år.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.82. Godkendelse af budgetoverførsel fra 2022 til 2023, særskilt for Socialudvalget

Resume

Økonomiudvalget har bedt administration om særskilt at behandle Socialudvalgets budgetoverføsel fra 2022 til 2023, og derfor skal byrådet i denne sag godkende overførsel på ca. 0,2 mio. kr. vedr. et eksternt finansieret projekt.


Derudover anbefaler administrationen, at byrådet godkender, at udvalgets merforbrug fra 2022 bliver eftergivet.


Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har bedt administration om særskilt at behandle Socialudvalgets budgetoverføsel fra 2022 til 2023.

Denne anmodning fremgår af Økonomiudvalgets anbefaling i punkt 61 på byrådets dagsorden d. 27. april.


Historik

I indstillingen om kommunens samlede budgetoverførsler, indgik under punkt 1, at Socialudvalgets driftsbudget skulle reduceres med 2.154.000 kr. i 2023, som primært består af et merforbrug i 2022 hos Banebrydernes §82-indsats.


I maj måned 2021, da administrationen var i gang med udarbejdelsen af budget 2022-2025, anbefalede administrationen at §82-indsatsen skulle etableres på tværs af Socialudvalget og Beskæftigelses & Integrationsudvalget som et forebyggende forløb til §85. Indsatsen skulle forankres under Socialudvalget, men med årlig finansiering op imod 2 mio. kr. fra Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

På daværende tidspunkt var det administrationens vurdering at udvalgene ikke allerede havde midler til at finansiere §82-indsatsen indenfor de daværende budgetrammer for 2022 og frem, hvorfor det blev foreslået at der i forbindelse med budgetprocessen blev givet midler hertil i form af en politisk opprioritering. Denne indstilling blev ikke godkendt, men derimod blev det besluttet at udvalgene selv skulle finansiere tilbuddet inden for deres rammer. Yderligere materiale findes i punkt 56 på Socialudvalgets møde d. 10. maj 2021.


Ved opfølgninger på økonomien igennem 2022, klargjorde administrationen at udvalget ville ende 2022 med en merforbrug som følge af at Banebryderne var igang med at kvalificere indsatserne og herunder opprioritere §82 yderligere som et alternativ til §85. Dertil blev det fremhævet at merforbruget skyldes presset på udgifterne i forbindelse med §85 - blandt andet som følge af at taksterne som bekendt ikke har været fremskrevet igennem længere tid. Yderligere skyldtes merforbruget også, at Socialudvalget selv skulle finansiere en andel af §82, hvilket fortsat var uafklaret om, hvordan.


Beskæftigelses & Integrationsudvalget har i 2022 finansieret 2 mio. kr. som var forudsat ved etableringen, og det skal præsiceres at der i Socialudvalgets budget for 2023 og frem blev bevilget 2 mio. kr. om året til indsatsen, hvorfor det forventes at økonomien for 2023 og frem er genoprettet for Banebryderne.


Opgørelse af overførsel fra 2022

Jævnfør principperne for overførselsadgange er banebryderne defineret som en institution med 'udfører'karakter, og derfor opgøres de under 4%-reglen. Heri skal præciseres at der er ved mindreforbrug i et år er overførselsadgang op til 4% af budgettet, dog aldrig større end mindreforbruget, men samtidig er der 100% overførsel af merforbrug mod forventning at det indhentes efterfølgende.


Banebryderne har isoleret set et merforbrug på ca. 2,3 mio. kr. i 2022, men da der samtidig er et eksternt finansieret projekt med 100% overførselsadgang, blev den samlede reduktion af rammen for 2023 opgjort som en netto-reduktion.

Det betød overordnet set, at der for Socialudvalget blev indstillet at merforbruget på 2.154.000 kr. skulle overføres i lighed med overførsel af merforbrug på kommunens øvrige institutioner.


Administrationen er på nuværende tidspunkt bekendt med at der i 2023 er et stort pres på hele det specialiserede voksenområde, og derfor vurderes det ikke muligt at indhente overførslen af merforbrug. Det indstilles derfor at overførsel af merforbrug fra 2022 eftergives.

Udvalget har dog et eksternt finansieret projekt - Stimuli til oplevelsesindustrien for udsatte voksne, udsatte børn, mennesker med handicap mfl. - med 100% overførselsadgang, som indstilles til overførsel.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Eksternt finansierede projekter har 100% overførselsadgang. Projekt Stimuli er forankret under Socialudvalget, og mindreforbruget her på 181.902 kr. indstilles til overførsel jævnfør kommunens principper.

Dette giver et træk på kommunens kassebeholdning i 2023, men ses som en finansforskydning i og med at kommunen har modtaget midlerne tidligere men endnu ikke anvendt dem.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi og Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller


 1. at merforbrug i 2022 på Socialudvalget samlet set eftergives, og
 2. at Socialudvalgets driftsbudget forøges med 181.902 kr. i 2023 vedr. projekt Stimuli, samt
 3. at punkt 2 finansieres af kassen.


Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.83. Orientering om ledelsesspænd i Faxe Kommune

Resume

På baggrund af en forespørgsel på Økonomiudvalgsmødet den 22. februar 2023 følger her en orientering om ledelsesspænd i Faxe Kommune. Derudover fremlægges tal for den offentlige sektor i Danmark samt anbefalinger fra blandt andre Ledelseskommision og Væksthus for Ledelse i forhold til ledelsesspænd.


Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen vil omhandle:

 • Overblik over ledelsesspænd i Faxe Kommune
 • Sammenlignelige tal fra den offentlige sektor
 • Forskningsbaserede anbefalinger


Overblik over ledelsesspænd i Faxe Kommune


Ifølge ledelseskommisionens undersøgelse fra 2018 er det gennemsnitlige ledelsesspænd i den offentlige sektor på 21 medarbejdere pr. leder. Dette vil være udgangspunktet for nedenstående præsentation og sammenligning.


Følgende tal er taget fra kommunens lønsystem KMD Opus.


For Faxe Kommune som samlet organisation gælder det, at der er 22 medarbejdere pr. leder i gennemsnit. Under det gennemsnit gemmer sig store forskelle mellem arbejdspladserne. Forskellene rækker fra et ledelsesspænd på 91 medarbejdere til et ledelsesspænd på 5 medarbejdere.


Det gennemsnitlige ledelsesspænd for centrene i Faxe Kommune ses i nedenstående diagram.


Fig. 1. Det gennemsnitlige ledelsesspænd for centrene i Faxe Kommune


Ovenstående giver en indikation af ledelsesspændenes omfang, men det er vigtigt at være opmærksom på, at der i denne opgørelse over ledere også figurerer ledelseslag, der ikke har direkte ledelse af medarbejdere, men som udelukkende har ledelse af ledere som ledelsesopgave. På denne baggrund er det interessant at se på ledelsesspændet på arbejdspladsniveau. På dette niveau ser vi en mere direkte repræsentation af det egentlige ledelesspænd ude på vores arbejdspladser. Blandt andet ser vi her, at 43 af vores arbejdspladser ligger over det landsgennemsnitlige ledelsesspænd i den offentlige sektor på 21 medarbejdere pr. leder. Se nedenfor for præsentation af de 43 arbejdspladser.


Fig. 2. Antal medarbejdere pr. leder, udelukkende arbejdspladser, der overstiger landsgennemsnittet. OBS Nordskovskolen viser et gennemsnit af 2 ledere af 72 medarbejdere.


Sammenlignelige tal fra den offentlige sektor

Der er få tilgængelige data, der viser andre kommuners ledelsesspænd. Som tidligere skrevet er sammenligningen baseret på Ledelseskommisionens arbejde fra. der peger på et landgennemsnit i den offentlige sektor på 21 medarbejdere pr. leder. Af nyere dato kan nævnes en undersøgelse blandt Fagbevægelsens Hovedorganisations (FH) Lederforums panel af offentlige ledere fra november 2021. I denne peges der på, at 40% af offentlige ledere oplever at have fået flere medarbejdere under sig i løbet af de seneste 5 år. I samme undersøgelse vises et landsgennemsnitligt ledelsesspænd i 2021 på 26 medarbejdere pr. leder. Derudover viser Ledelseskommisionens og Christian Bøtcher Jacobsens undersøgelser på ældreområdet et gennemsnitligt ledelsesspænd på 32 medarbejdere pr. leder. Det er med andre ord væsentligt at have øje for de forskelle i ledelsesspænd, der er relateret til forskellige fagområder og udviklingen siden 2018.


Forskningsbaserede anbefalinger

Forskning på området peger i mange forskellige retninger med hensyn til et optimalt ledelsesspænd. I research til denne sagsfremstilling er vi stødt på anbefalinger. der spænder fra 12 til 35 medarbejdere pr. leder (se bl.a. forskning af Louise Ladegård Bro og Christian Bøtcher Jacobsen). Fælles for de forskellige forskningsprojekter er, at de fremhæver vigtigheden af at forholde sig til det konkrete område for at kunne bestemme et optimalt ledelsesspænd på en arbejdsplads. For at præcisere de forskellige parametre, der kan have indflydelse på det hensigtsmæssige ledelsesspænd for en given arbejdsplads, er det værdifuldt at se på Væksthus for Ledelses udgivelse "Ledelsesspænd i kommunerne" fra 2022. Eksempler på relevante parametre er for eksempel medarbejdernes kompetencer, kulturen, antal matrikler og ledelsesstil (bilag 1). Supplerende parametre ift. at fastsætte det optimale ledelsesspænd kan nævnes Fagbevægelsens Hovedorganisations principper for ledelsesspænd (bilag 2).


Igangværende indsatser

Ovenstående anbefalinger skal ses i sammenhæng med det igangværende arbejde og fokus på ledernes vilkår i Faxe kommune. På Lederforum d. 3. februar blev der identificeret tre hovedudfordringer, som af lederne vurderes til i størst omfang at stå i vejen for at kunne bedrive god ledelse. Det drejer sig om:


 • Opgaver relateret til ansættelser
 • Personalejuridiske opgaver
 • Generel onboarding af ledere, herunder introduktion til viden
  om systemer, opgaver og regler


Der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af IT, Økonomi, Direktions sekretariatet og HR til at udarbejde et sammenhængende onboarding program. I forhold til opgaverne vedrørende ansættelse og personalejuridiske opgaver, så blev disse lagt ud til lederne i 2013 ifm. en besparelse. Såfremt HR & Løn fremadrettet skulle hjemtage disse opgaver vil det kræve en opnormering på tre ressourcer. I forbindelse med en justering af organisationen er der fundet midler til den ene ressource. I forbindelse med de to resterende ressourcer, vil der blive fremlagt et opprioriteringsforslag.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 67:

Udsat til næste møde.


Fraværende: Ingen.Beslutning

Økonomiudvalget anmoder om i forbindelse med den videre budgetproces at få forelagt en sag om nedbringelse af ledelsesspænd.


Fraværende: Ingen.84. Drøftelse af Budget 2024-2027

Resume


Byrådet afholdt temamøde den 18. april vedr. Budget 2024-2027, hvor Komponent fremlagde de analyser som der er arbejdet med siden januar. Sideløbende med Komponents arbejde med de store temaer, har Økonomiudvalget besluttet at der skal være en råderumspulje for at sikre at der efter sommeren kan udarbejdes et budget i balance.

Råderumspuljen skal bestå af en række udvalgsspecifikke og gennemførlige besparelser i form af servicereduktioner, opgavebortfald, omlægninger eller effektiviseringer til at modgå en eventuel behov når de endelige budgetforudsætninger kendes i august måned.


På dette møde drøfter udvalget hvad der på eget område kan spilles aktivt ind med af i den samlede budgetproces.


Sagsfremstilling


Byrådet godkendte den 2. marts budgetvejledningen og dermed også processen for budgetlægningen for 2024-2027. Jf. budgetvejledningen skal fagudvalgene behandle egne bidrag til budgettet på møderne i maj og juni.


Baggrund

I arbejdet med Budget 2023-26 blev det tydeligt at der er meget snævre rammer og et begrænset råderum- og handlerum. Derfor blev der iværksat et større analysearbejde i samarbejde med Komponent.

Den 31. januar præsenterede Komponent for første gang Byrådet for deres analyser af Faxe Kommune og det blev besluttet at arbejde videre med fem hovedspor, hvor der umiddelbart vurderes både at være perspektiver og potentialer til en mere robust økonomi og bæredygtig kommune. Desuden fremlagde Komponent nogle mindre områder som kommunen selv kunne arbejde videre med.

De foreløbige potentialer af de fem hovedspor blev der afrapporteret på, ved Byrådets temamøde den 18. april. Afrapporteringen viser, at der er potentialer, men det viser også at indfrielsen af disse potentialer fordrer langsigtede politiske beslutninger og ikke alle kan forventes at kunne begynde en kapitalisering allerede i 2024.


Usikker fremtid

Kølvandet på covid-19, den fortsatte krig i Ukraine og den afledte historisk høje inflation der udhuler købekraften samt en ny Regering der prioriterer råderummet andre steder end til kommunerne, gør at Kommunerne generelt ser ind i en svær tid ift. økonomisk råderum. Opsummeret kan man sige, at kommunerne får mindre for deres penge, har udsigt til mindre vækst, står midt i en stor rekrutteringsudfordring og der er ingen tegn på, at der vil komme hjælp udefra.


Hertil kommer de udgiftspres vi har indefra egen organisation. Det drejer sig særligt om det specialiserede område, herunder særligt det sociale område, og ældreområdet. Hertil kommer udfordringer med vedligehold og udvikling af kommunens anlæg, som med de seneste prisstigninger gradvist udhules.


Endelig er beskæftigelsen i Faxe Kommune historisk høj, hvilket naturligvis er meget positivt, men det indebærer også at de økonomiske konjunkturer ikke skal ændre sig ret meget i negativ retning før udgifterne til det område også vil stige.Råderumspulje

Som opfølgning på budgettemamødet den 18. april, har Byrådet besluttet, at der skal skabes en råderumspulje på 20 mio. kr. til håndtering af de udefrakommende vilkår og rammer. Desuden skal der skabes finansiering for de allerede identificerede udfordringer, som vurderes at være 15-20 mio. kr. Råderumspuljen skal være med til at sikre, at der efter sommerferien, kan udarbejdes et budget i balance, selvom både de eksterne og de interne budgetforudsætningerne er svære. Samlet set skal der således findes råderum på 35-40 mio. kr. for Faxe Kommune. De forslag som kommer ud af de fem spor med Komponent tæller også med i råderumspuljen, men det er som nævnt ikke vurderingen at potentialerne kan indfries allerede fra 2024.


Arbejdet med at tilvejebringe denne pulje sættes nu igang i fagudvalgene. Forslagene kan være besparelser, servicereduktioner, opgavebortfald, omlægninger, effektiviseringer eller lignende. Men fælles for alle forslag er at de skal være udvalgsspecifikke, konkrete og gennemførlige.


Proces for udarbejdelse af udvalgets budgetbidrag

I budgetvejledningen indgår at fagudvalgene på møderne i maj og juni arbejder med eget andel af budgettet. Dette er dermed første møde i fagudvalget, hvor der arbejdes med forslag til håndtering af den økonomiske situation, ud over det, som ligger i sporet med Komponent.

Udvalget bedes drøfte hvilke muligheder der er på eget område for servicereduktioner, opgavebortfald samt andre ændringer som kan give en budgetbesparelse.

Det skal bemærkes at såfremt udvalget ønsker at fremlægge opprioriteringsforslag, skal disse følges af en 1:1 reduktion på eget område.


Efterfølgende vil administrationen regne på de aftalte forslag og udarbejde budgetforslag, som kan indgå i det samlede budgetarbejde. Fagudvalgene får fremlagt egne budgetforslag på fagudvalgsmødet i juni, men der kan efterfølgende være behov for at finjusterer eller efterberegne forslagene frem mod 1. budgettemadag den 19. juni.


Der skal løbende i maj og juni måned foregå en dialog mellem fagudvalget og MED-organisationen, samt repræsentanter for brugerstyrlser, råd og nævn.


På junimødet skal fagudvalget godkende egne budgetforslag til den samlede budgetproces.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser. Men det er vigtigt at udvalget spiller aktivt ind i processen for at sikre at Byrådet er i stand til at lægge et balanceret budget for 2024-2027.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at udvalget drøfter mulige besparelsesforslag indenfor udvalgets område som kan bringes i spil i budget 2024-2027.


Beslutning

Besparelses- og ændringsforslag blev drøftet.

Administrationen arbejder videre med udarbejdelse af forslag om:

 • Opprioritering på HR & Løn-området
 • Oprettelse af et fælles kørselskontor
 • Centerstruktur og organisering, herunder ledelsesspænd.Fraværende: Ingen.

85. Orientering om udvikling i sygefraværet - Marts 2023

Resume


Ansvarlig chef for punktet?


Jonas Hansen

Forventet tid til punktets afvikling?

20 minutter

Deltager der gæster ifm. punktet - anfør hvilke?Sagen beskriver udviklingen i sygefraværet i Faxe Kommune for 1. kvartal 2023 sammenholdt med samme periode sidste år. Herudover inkluderes en opgørelse af sygdom vedr. barns 1. og 2. sygedag i Faxe Kommune. Derudover beskrives sygefraværet i forhold til omegnskommunerne jf. KRLs opgørelse med data for de seneste 12 tilgængelige måneder. Denne periode vil i sagsfremstillingen således være fra og med februar 2022 til og med januar 2023.


Sygefraværet i 1. kvartal 2023 for Faxe Kommune er 7,5%. Niveauet er 2 %-point lavere end 1. kvartal sidste år. Sygdom vedrørende barns 1. og 2. sygedag er i Faxe Kommune opgjort til en fraværsprocent på 0,3% når man ser over en periode på de sidste 12 måneder. KRLs opgørelse af sygefraværet viser at Faxe Kommune ligger med et fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat på 16,5. Faxe Kommune ligger sammen med Næstved og Stevns over gennemsnittet for omegnskommunerne, som er på 15,7 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat.

Sagsfremstilling

Status på sygefraværet

Sygefraværet i 1. kvartal 2023 for Faxe Kommune er 7,5%. Niveauet er 2 %-point lavere end 1. kvartal sidste år. I samme periode i 2022 toppede Covid-19 pandemien hvilket gør, at der i sammenligningen mellem 2022 og 2023 skal tages højde for dette. I grafen nedenfor ses den månedlige udvikling for kommunen sammenlignet med de tidligere år. Til orientering er data for 2021, grundet lønsystemskiftet i januar 2022, fortsat forbundet med en grad af usikkerhed.


Figur 1: Månedlig udvikling i sygefraværetStatus på kort og langt fravær

Første kvartal af 2023 viser, at det korte fravær (1-28dg) kan opgøres til 4,4% mens det lange fravær (+28dg) kan opgøres til 3,2%. I figuren nedenfor ses den månedlige udvikling i 1. kvartal 2023, der viser en svag opadgående tendens i det lange fravær.


Figur 2: Månedlig udvikling i fraværslængder for 1. kvartal 2023


Status på centrene

Sygefraværet i Faxe Kommunes centre, viser at 4 ud af 8 centre er faldet i sygefravær i første kvartal sammenlignet med sidste år. De to store centre CBUF og CSSP er begge faldet med henholdsvis 2,8%-point og 2,4%-point, hvilket er forventeligt med tanke på, hvor eksponeret de borgernære centre var for Covid-19. De centre, der er steget mest er Center for Plan og Miljø med 1,7% samt Center for Beskæftigelse med 0,9%. Grafen nendenfor viser centrenes respektive sygefravær.


Figur 4: Sygefravær fordelt på centrene i 1. kvartal 2023 sammenlignet med perioden sidste år


Ses der afgrænset på udviklingen i sygefraværet i 1. kvartal 2023 ses en stigende udvikling i sygefraværet i Center for Børn, Unge & Familie, Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice, Center for Ejendomme og Center for Beskæftigelse. For alle fire centre er det det lange fravær (+28 dg.), der driver udviklingen.

Barn syg - statistik

Sygdom vedrørende barns 1. og 2. sygedag i Faxe Kommune ligger i gennemsnit over sidste år med en fraværsprocent på 0,3%. Nedenfor ses udviklingen i sygefraværet for barn 1. og 2. sygedag

Figur 5: Månedlig udvikling sygdom vedr. barn 1. og 2. sygedag

Denne fraværsårsag er ikke inkluderet i den normale sygefraværsprocent, da Faxe Kommune følger KRLs praksis i forhold til fraværsårsager. Denne fraværsårsag medtages ikke i deres opgørelser, og der er derfor heller ikke benchmark-tal på dette fravær i KRLs offentlige database.


Kommunerne og Regionerns Løndatakontor (KRL) Benchmark tal

KRL opgør sygefraværet som et fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat. Faxe kommune har et fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat på 16,5 for perioden Februar 2022 til og med Januar 2023. Stevns og Næstved ligger i perioden stort set på niveau med Faxe Kommune mens gennemsnitet for omegnskommunerne samlet set er på 15,7.


Figur 6: KRLs opgørelse af sygefraværet som fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat for perioden februar 2022 - januar 2023.

(Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor)


Derudover er det væsentligt at fremhæve, at på KRL’s opgørelse over kommunernes sygefravær, har Faxe kommune udviklet sig fra en placering i 2021 som nr. 95 til i 2022 at ligge som nr. 76. I denne periode er vi blandt de 15 kommuner i landet, der har haft den største positive udvikling på området.


Datagrundlag og opgørelsesmetode
Sagsfremstillingen er tilvejebragt vha. analyseværktøjet Targit pr. 03-05-2023, der henter data fra lønsystemet OPUS. Eventuelle efterregistrerede sygefraværsdata i OPUS senere end denne dato for analyseperioden er ikke omfattet af sagsfremstillingen. Sygefraværet er opgjort på baggrund af gældende organisering i OPUS og efter følgende metode:
Sygefraværsprocenten = Fraværstimer / Normtid (timer) x 100
Fraværsårsager = Fravær vedr. Egen sygdom herunder Arbejdsskade, Delvist sygdom, Nedsat tjenestelig Arbejdskade samt Fravær-pandemi.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende: Ingen.86. Godkendelse af Ligestillingsredegørelse 2023

Resume

Sagsfremstillingen har til formål at præsentere besvarelsen af Ligestillingsredegørelsen 2023Sagsfremstilling

Alle kommuner, regioner og staten skal efter Ligestillingslovens §§ 5 og 5 a indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år. Der skal indberettes ligestillingsredegørelser i 2023. I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for perioden 1. juni 2020 til 31. maj 2023.


Ligestillingsredegørelserne følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd.


Formålet med ligestillingsredegørelserne er, at:

 • monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
 • synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
 • indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling


Ligestillingsredegørelserne indeholder et specifikt tema inden for ligestilling i kerneydelser, som skifter fra gang til gang. I 2023 er der særligt fokus på kvinder og mænds brug af sundhedsydelser og sundhed generelt. Der er erfaringsmæssigt forskelle i kvinder og mænds generelle sundhed og brug af sundhedsydelser, hvilket der kan være behov for at tage højde for i kommunernes fokus på sundhed.


Spørgsmålene i årets redegørelse har været udsendt til alle centerchefer, og besvarelserne er herefter samlet i det vedhæftede udkast til besvarelse.


Ligestillingsredegørelsen skal inden endelig indberetning til ministeren være vedtaget i Byrådet. Sagen behandles i Økonomiudvalget den 17. maj 2023 og i Byrådet den 25. maj 2023. Redegørelsen er forud for Økonomiudvalgets og Byrådets behandling drøftet i Hovedudvalget den 27. april 2023.


Den af Byrådet godkendte redegørelse skal være Indberettet til ministeriet inden den 1. juni 2023.


Faxe Kommunes nuværende ligestillingspolitik er godkendt af Byrådet den 25. november 2021, og denne beskriver blandt andet, at det er alle ledelseslag fra direktionen til de decentrale lederes ansvar at sikre mangfoldigheden i Faxe Kommune. Herudover skal de lokale MED-udvalg via egne personalepolitikker og daglige arbejde sikre lige muligheder og rettigheder for både ledere og medarbejdere.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen budgetmæssige konsekvenser  

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller at Ligestillingsredegørelsen 2023 godkendes

Beslutning

Anbefalet med bemærkning om, at administrationen frem mod byrådets behandling af sagen udarbejder en supplerende sagsfremstilling med en uddybning af administrationens håndtering af redegørelsen og dens konklusioner.


Fraværende: Ingen.87. Beslutning om tilsyn og kontrol med delegation

Resume


Byrådet besluttede den 2. marts 2023, at initiativsag fra Lars Folmann (løsgænger) om tilsyn og kontrol med den delegation, byrådet har meddelt, skulle sendes til administrativ behandling med henblik på behandling i Økonomiudvalget. Sagen forelægges økonomiudvalget til drøftelse og beslutning.

Sagsfremstilling

Delegation - Omfang og varetagelse

De opgaver, som byrådet har delegeret, løses i det daglige af administrationen.


Omfanget af delegation er konkret besluttet af de enkelte udvalg i deres Delegations- og kompetenceplaner i starten af byrådsperioden.

Disse Delegations- og kompetenceplaner kan løbende revideres og ændres af de enkelte udvalg.


Hovedprincipperne for delegation er, at kompetence delegeres fra det politiske niveau til det administrative niveau og videre til den enkelte medarbejder, hvor dette er hensigtsmæssigt.

Kompetencefordelingen skal være medvirkende til at sikre en smidig, effektiv og kvalificeret kommunal opgavevaretagelse – inden for rammerne af det politisk ønskede serviceniveau.


Hensigten med delegationen er, at skabe rammerne for, at politikerne har mulighed for at arbejde med politikskabelse og resultatstyring.

Administrationen tager sig af behandling af enkeltsager og administration af lovgivning.


Det politiske niveau har fokus på følgende:

- Fastlæggelse af politikker, planer, kvalitetsstandarder, serviceniveauer og overordnede principper og regler. 

- Sager af principiel karakter, f.eks. sager som skaber præcedens på områder, hvor der ikke er en praksis, sager som ikke følger praksis, eller sager hvor der er tvivl om praksis. 

- Sager der skønnes at have væsentlig økonomisk eller politisk betydning. Disse forelægges kun til orientering, hvis der ikke skønnes at være et politisk råderum i henhold til administration af lovgivningen.


Visse enkeltsager behandles således konkret i det politiske niveau, jf. ovenfor om sager af principiel karakter og sager som skønnes at have væsentlig økonomiske eller politisk betydning.

Øvrige enkeltsager behandles i administrationen, og er ikke umiddelbart synlige for det politiske niveau.


Kompetence delegeres i tillid til, at opgaverne varetages under ansvar over for det udvalg, og den administrative ledelse, der delegerer.
Tilliden opbygges og fastholdes gennem gensidig information om, hvordan kompetencen varetages.


I det vedlagte bilag er givet eksempler på sådan information om, hvordan kompetencen varetages.

Det er blandt andet udvalgssager med status, opfølgning, handleplaner og årsrapporter. Samt orienteringer om konkrete bevillinger, afgørelser og klagesager. Der forelægges endvidere oplysninger om omgørelsesprocenter, ankestatistik, samt nøgle- og aktivitetstal.


Udvalgene kan til enhver tid bede administrationen om forelæggelse af yderligere eller sagsspecifikke redegørelser og orienteringer m.v.

Det enkelte medlem kan endvidere rejse initiativsager og benytte sig af retten til sagsindsigt. Endvidere har politikerne mulighed for at stille spørgsmål og få svar på spørgsmål, som deles med resten af byrådet på Politikerwebben. Alle byrådsmedlemmer har endvidere ret til at besøge institutioner.Ekstern kontrol

Ud over det politiske niveau, føres der eksternt tilsyn med administrationen af en række tilsynsmyndigheder og eksterne konsulentvirksomheder. Der er i bilaget givet eksempler herpå.

Langt de fleste af administrationens afgørelser kan påklages til en klageinstans. Klageinstansen prøver/kontrollerer administrationens afgørelser, og kan som overinstans omgøre afgørelser eller hjemvise dem til fornyet behandling, hvis sagsbehandlingen ikke har været i orden, eller afgørelsens resultat ikke er korrekt.Intern forebyggelse og kontrol

Internt i administrationen er der fastsat retningslinjer for sagers ekspedition, sagsbehandling og opfølgning herpå.

Overordnet er det borgmesteren, som fører kontrol med sagernes ekspedition og kan udfærdige forskrifter herfor. Han skal overordnet sikre, at formelle forhold vedrørende sagernes ekspedition er i orden, at der er ansat kvalificeret personale, at der er hensigtsmæssige arbejdsrutiner og kontrolprocedurer. Konkret er ansvaret delegeret til ledelseskæden, som følger op på, at regler, retningslinjer og procedurer overholdes i forhold til konkrete enkeltsager, at kvaliteten er i orden, og at der i modsat fald sker den fornødne læring. Der er i bilaget givet eksempler på, hvorledes dette ledelsestilsyn og sagskontrol i praksis er tilrettelagt. Blandt andet i form af faste rutinemæssige stikprøvekontroller, og forelæggelse af visse sagstyper for ledelsen inden afgørelse træffes i sagen.


Borgerinddragelse er der ligeledes givet eksempler på i bilaget, herunder hvorledes borgere inddrages i en feedback-proces, fx i form af brugerpanel, spørgeskemaer og brugerundersøgelser.


Borgerrådgiveren får løbende indsigt i administrationens sagsbehandling, og rapporterer til byrådet en gang årligt. Ligeledes gælder Whistleblower-funktionen, samt databeskyttelsesrådgiveren i forhold til håndtering af personoplysninger.


Fejl i sagsbehandlingen - Forebyggelse og indsatser
Uanset om der er hensigtsmæssige procedurebeskrivelser og relevante kontroller, vil der altid kunne ske fejl.


Fejl i sagsbehandlingen kan bestå af konkrete fejl i enkeltsager, som typisk omgøres af en klageinstans eller ved genoptagelse af administrationen. Eller fejl kan bestå af egentlige systemfejl, hvor administrationen generelt har anvendt en forkert/mangelfuld procedure eller generelt har forstået regler forkert, og derfor skal rette op på dette konkret og fremadrettet.


Fejl kan også være oplevede, fx fordi man ikke er enig med lovgivningens rammer, som folketinget har fastsat, og som administrationen er forpligtet til at følge.

Eller fordi man ikke er enig i udfaldet af en sag baseret på administrationens faglige vurdering.

Oplevelsen kan også være forårsaget af, eller forstærkes af, at afgørelser ikke er begrundet så tydeligt, at parten og omverdenen kan forstå administrationens lovgivningsmæssige handlerum, og/eller den konkrete faglige baggrund for en faglig vurdering. Fx hvorfor noget pædagogisk og socialfagligt er bedst for et bestemt barn, eller hvorfor bestemte fysiske forhold er nødvendige for en bestemt art i naturen.


Borgerinddragelse forinden en afgørelse træffes eller en plan besluttes, kan både bidrage til øget sagsoplysning og til øget forståelse for den faglige ramme og sagens kontekst.Drøftelse

Sagen forelægges til økonomiudvalgets drøftelse og beslutning, hvor følgende eksempelvis kan inddrages:

 • Er omfanget af delegation passende, eller skal der ske ændringer i delegations- og kompetenceplaner?
 • Er omfanget af information til politisk niveau tilstrækkeligt til at skabe tillid til administrationens varetagelse af den delegerede kompetence? Eller skal der ske yderligere information om bestemte emner?
 • Skal der ske generelle ændringer i forhold til forebyggelse af fejl, fx omfang og/eller indhold af procedurer og retningslinjer? Bemærk, at omfang og indhold ikke er beskrevet i bilaget.
 • Virker tilrettelæggelsen af ledelsestilsynet passende og proportional? Eller skal der ske generelle ændringer i omfang eller metode? Bemærk, beskrivelsen i bilaget alene er eksemplificeret.
 • Hvilke fejl opleves? Hvordan kan fejl minimeres? Hvilke indsatser skal der til?
 • Skal der ske bestemte indsatser fx til forbedring af begrundelser i afgørelser eller forøget borgerinddragelse/dialog?


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Økonomiske konsekvenser vil afhænge af, om der træffes beslutninger, der forøger det administrative ressourceforbrug.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller,


 • at sagen drøftes, og
 • at der træffes beslutning om, hvorvidt der skal iværksættes ændringer - i givet fald hvilke.


Beslutning

Sagen blev drøftet og genoptages efter budgetforhandlingerne med en fortsat drøftelse af, hvordan der arbejdes med tilsyn og kontrol.


Fraværende: Ingen.88. Beslutning om ændring af parkeringsnorm på Grøndalsgrunden

Resume

Maycon ønsker at bygge 128 nye boliger på Grøndalsgrunden. Antallet af boliger udløser dog et krav om flere parkeringspladser end der er plads til på arealet. I denne sag skal økonomiudvalget tage stilling til om man ønsker at sænke kravet til antal af parkeringspladser, så byggeriet kan etableres som Maycon ønsker.


Center for Plan og Miljø har modtaget tegningsmateriale fra Maycon med ønske om byggeri af 128 boliger med tilhørende parkeringspladser. Byggeriet kræver dispensation i forhold til lokalplanen, hvilket der er beskrevet i tidligere sag behandlet af økonomiudvalget den 16. november 2022, og som ikke bliver yderligere beskrevet i denne sag, som kun forholder sig til parkeringsproblematikken.


Sagsfremstilling

Lokalplan 500-89 udlægger arealer til byggefelter og til parkeringsarealer i delområde 1 og grønne fælles områder i delområde 2. Man kan ikke dispensere fra formål og anvendelsesbestemmelser i en lokalplan, og udlæg af yderligere parkeringspladser i delområde 2 er derfor ikke en mulighed.


Kommuneplanen fastsætter parkeringsnormer for hvor mange parkeringspladser der skal etableres ved forskellige former for boliger. For tæt-lav boliger og etageejendomme skal der etableres 1,5 parkeringsplads per bolig. En lokalplan må ikke være i modstrid med kommuneplanens rammer. Der er i denne lokalplan bestemmelser om, at der samlet skal udlægges areal til at der kan etableres minimum 1,5 parkeringsplads per bolig, men kun de 1,0 parkeringsplads skal være anlagt samtidig med boligerne, og de resterende kan etableres på et senere tidspunkt.


I forhold til ønsket fra Maycon om at bygge 128 boliger, så betyder det at der samlet skal udlægges arealer til, at der kan etableres 192 parkeringspladser. De første 128 parkeringspladser skal anlægges samtidig med boligerne bygges, og så skal det sikres, at der også er areal til at anlægge de sidste 64 pladser når behovet opstår. Man kan derfor ikke bygge mere end hvad der kan etableres parkeringspladser til. Sammenhængen mellem den tilladte bebyggelsesprocent og parkeringsudlæg anvendes normalt som styringsredskab i lokalplaner til at regulere det samlede antal boliger.


I tegningsmaterialet fra Maycon er der vist, at der kan etableres 168 parkeringspladser i delområde 1, dog kun med en bredde af 2,3 meter for hver parkeringsbås, samt 4 handicapparkeringspladser. Generelt udføres parkeringspladser med en minimum bredde på 2,5 meter, da smallere parkeringsbåse er uhensigtsmæssige for brugerne. Hvis parkeringspladserne udføres med standardmål af 2,5 meter er der plads til 151 parkeringspladser samt 4 handicapparkeringspladser. Det realistiske antal parkeringspladser, som der kan etableres i området er derfor samlet set 155 pladser, hvor kravet i forhold til den gældende lokalplan og kommuneplanens parkeringsnorm er 192 parkeringspladser.


Det er en udfordring at der ikke kan skaffes parkeringsareal nok til det ønskede antal boliger. Dette vil kunne løses på 2 måder. Man kan enten vælge at sætte antallet af boliger ned, så det svarer til det antal parkeringspladser der kan etableres i forhold til lokalplanen, eller man kan vælge at sætte parkeringsnormen ned, så den svarer til det ønskede antal boliger. Man kan dog ikke umiddelbart dispensere fra parkeringsnormen, da den er fastsat i kommuneplanen. Det vil derfor kræve et kommuneplantillæg der sætter parkeringsnormen ned for dette areal, og derefter kan der dispenseres fra lokalplanens bestemmelser om antal parkeringspladser.


Der vil være plads til at anlægge 155 parkeringspladser i normal bredde, og dette svarer til en parkeringsnorm på 1,2 parkeringsplads per bolig. I forbindelse med en dispensation vil der kunne stilles krav om bredde på parkeringspladser, samt at alle 155 parkeringspladser skal etableres samtidig med byggeriet, så der ikke kun etableres 128 når boligerne bygges og de resterende på et senere tidspunkt.


Maycon ønsker at den sydlige del af bebyggelsen anvendes til seniorboliger med et forventeligt lavere antal biler per bolig end familieboliger. Det kan dog ikke reguleres i forbindelse med planlægning, hvem der bor i de enkelte boliger, og parkeringsbehovet er derfor svært at forudsige.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller at:


parkeringsnorm nedsættes til 1,2 parkeringsplads pr. bolig ved et kommuneplantillæg, og at der i forbindelse med en efterfølgende dispensation fra lokalplanens bestemmelse om parkeringspladser stilles krav om med krav om at parkeringspladser udføres i en bredde af minimum 2,5 meter i bredden og at alle parkeringspladser udføres samtidig med at boligerne bygges.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.89. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplan 1100-57 for en dagligvarebutik ved Karisevej i Dalby

Resume

Denne sag understøtter kommunens strategi om bosætning og erhvervsudvikling. Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 og forslag lokalplan 1100-57, for en dagligvarebutik ved Karisevej i Dalby, samt udkast til udbygningsaftale, vedrørende krydset Karisevej/Lindhardsvej, blev godkendt af Byrådet den 31. januar 2023 og har være i offentlig høring i perioden fra den 8. februar til den 5. april 2023.

Byrådet skal i denne sag tage stilling til om planerne og udbygningsaftalen skal vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Baggrund

SallingGroup ønsker, at opføre en dagligvarebutik nord for krydset Karisevej/ Lindhardsvej i Dalby. Området ligger i store træk inden for Kommuneplanens detailhandels-område og centerområde, og kræver derfor kun en mindre tilpasning af Kommuneplan 2021.


Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring i 8 uger i perioden den 8. februar til den 5. april 2023. Torsdag den 23. februar blev der afholdt borgermøde på Bavneskolen, hvor forslagene blev præsenteret.


Kommunen har modtaget 13 høringssvar, som omhandler: trafik og trafikafvikling, SuperBrugsens varelevering, støjgener, indkigsgener, lysgener fra signalreguleringen, butikkens placering i Dalby, butikkens placering på grunden, bebyggelsens omfang mv.


De fremsendte høringssvar giver anledning til følgende ændringer af planen:

 • At lokalplanens kortbilag 4. rettes, så illustrationen af krydset Karisevej/Lindhardsvej svarer til det der fremgår af udbygningsaftalen.
 • At afsnit om flagermus rettes (side 12. i lokalplanen)


Lokalplan 1100-57

Formålet med lokalplan 1100-57 er at åbne mulighed for, at opføre en dagligvarebutik på 1.200 m² nord for krydset Karisevej/Lindhardsvej i Dalby. Planområdet er på knap 4.000 m² og omfatter ejendommene Karisevej 65, 67 og 69, samt knap 600 m² af kommunens areal nord for. Adgang til den nye butik skal ske via en ny vejadgang fra krydset Karisevej/Lindhardsvej (se bilag om udbygningsaftale).

Den valgte lokalitet forudsætter, at de eksisterende ejendomme på Karisevej 65, 67 og 69 nedrives og at SallingGroup får mulighed for, at købe et areal på knap 600 m² af Faxe Kommune. Det ønskede areal afgrænses mod nord af trådhegnet langs stien mellem Heeringvej og Bavnestræde, og mod syd af skel mod Karisevej 65-67.

Terrænet i lokalplanområdet skråner fra vest mod øst fra kote 40 i det nordøstlige hjørne til kote 35 i det sydøstlige hjørne (En kote er højden for et bestemt terrænpunkt). Da butikken skal have en vandret gulvkote og det omkringliggende terræn skal være tilnærmelsesvist fladt, af hensyn til færdsel med kundevogne mv. Terrænændringer vil primært ske tæt på skel mod de tilstødende ejendomme. Det ventes at den nye butik skal opføres i kote 36,85.


Planområdet ligger inden for det udpegede kulturmiljø i Dalby. Her gælder det at "Nybyggeri (...) skal indpasses i kulturmiljøets helhedspræg, arkitektur og kulturhistorie." I lokalplanen er der derfor fastsat krav om, at facader skal udføres i traditionelle røde/brune tegl, som den øvrige bebyggelse langs Karisevej, at der etableres hæk og minimum tre opstammede træer i plantebæltet langs Karisevej og at pylon/skilt mod Karisevej ikke må overstige 2x1 m (højde x bredde).

Der er tinglyst en vejbyggelinje på ejendommene langs Karisevej. Inden for denne må der ikke etableres anlæg, der kan hindre en fremtidig udvidelse af vejen for eksempel med cykelsti. Med planens realisering vil der blive etableret støttemure mv. på p-pladsen ca. 1 m fra det eksisterende fortov. Det bliver derfor fremover svært at etablere cykelsti på strækningen forbi den kommende butik. Grundet de eksisterende forhold i området er det dog allerede i dag svært at realisere en cykelsti langs Karisevej.

I Trafikanalyse fra maj 2022 har ViaTrafik anvist, hvordan stiforbindelserne mellem skole/fritidsanlæg, dagligvarebutikker og byens boligområder kan udbygges og forbedres ved at udvide den eksisterende sti mellem Heeringvej og Bavnestræde nord for planområdet, samt ved at anlægge en sti mellem nævnte sti og krydset Karisevej/Lindhardsvej. Lokalplan 1100-57 stiller krav om etablering af sidst nævnte sti.


Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021

Størstedelen (85%) af lokalplanensområde ligger inden for kommuneplanens detailhandelsområde, samt rammeområde D-C1 ”Dalby Bymidte" som blandt andet er udlagt til butiksformål. Den resterende del ligger inden for kommuneplanens rammeområde D-R2 ”Ved Dalby Kirke” og rammeområde D-O3 ”Nordstjernen”.

Kommuneplantillægget justerer afgrænsningen af detailhandelsområdet, og nævnte rammer, så lokalplanområdet i sin helhed ligger inden for den fremtidige afgrænsning af detailhandelsområdet i Dalby og rammeområde D-C1 ”Dalby Bymidte”. Herudover justeres arealrammen for detailhandel i Dalby bymidte, hvorved 500 m² overføres fra arealrammen for udvalgsvarebutikker til arealrammen for dagligvarebutikker.


Aftale om infrastruktur

Der er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 1100-57 indgået en frivillig udbygningsaftale om infrastruktur mellem bygherre og Faxe Kommune. Udbygningsaftaler kan indgås jf. Planlovens kap. 5a og omhandler i dette tilfælde ændring af krydset Karisevej/Lindhardsvej til et firbenet signalreguleret kryds, med fodgængerovergange i alle fire ben i krydset. Teknik & Miljøudvalget har på mødet den 8. november 2022 godkendt, at der kan indgås aftale om nævnte forhold. Salling Group er alene forpligtiget til at udmønte udbygningsaftalen såfremt projektet i Lokalplan 1100-57 realiseres. Det præciseres at ansvaret, for afvanding uden for udbygningsaftalens område, er kommunens ansvar for så vidt angår forhold, der ikke er relateret til udbygning af krydset.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 1. at forslag til kommuneplantillæg nr. 9 vedtages endeligt uden ændringer
 2. at forslag til lokalplan 1100-57 vedtages endeligt, med de ændringer der fremgår af rettelsesbladet, og
 3. at udbygningsaftalen vedtages endeligt.
Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 9. maj 2023, pkt. 58:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Plan & Kulturudvalgets indstilling anbefalet.

Henvendelse fra SuperBrugsen i Dalby tilknyttes sagen som bilag nr. 6.Fraværende: Ingen.

90. Orientering om årsrapport for indsatsen med opkrævning af kommunens tilgodehavender i 2022 og beslutning om opkrævningsinitiativer i 2023

Resume

En gang om året bliver der udarbejdet en rapport, der har til formål at give en orientering om det foregående års opkrævningsindsatser, sammen med et udkast til en plan for næste års opkrævningsinitiativer.

Orientering om indsatsen i 2022 er til efterretning, mens der lægges op til at Plan & Kulturudvalget godkender planen for 2023. Rapporten er en del af den valgte afrapportering, som er fastlagt i opkrævningsstrategien.

Sagsfremstilling

Årsrapportens indhold
Årsrapporten beskriver hvilke indsatser Faxe Kommune har foretaget for at nedbringe kommunens restancer (tilgodehavender/gæld). Rapporten samler op på udviklingen af kommunens restancer, og belyser samtidig udviklingen for 2022.

Formålet med årsrapporten er at orientere om:

 • Udviklingen i kommunens restancer for 2022
 • De opkrævningsindsatser der er foretaget i 2022
 • Samarbejdet med Gældsstyrelsen
 • Afskrivninger af restancer foretaget i 2022
 • En plan for indsatser med opkrævningsarbejdet i 2023


Udvikling i restancerne i 2022

Den samlede restance til Faxe Kommune udgjorde pr. den 31.12.2022 i alt 48.276.978 kr. I forhold til restancen pr. den 31.12.2021 er det en stigning på 1.699.651 kr. kr.


Generelt ses kommunens samlede restance, over tid, at være stigende. Der er dog udsving på de forskellige restancetyper.


De 4 største restancetyper i 2022 udgør tilsammen 30,9 mio. kr., hvilket svarer til 64% af den samlede restancemasse. Det dækker over tilbagebetalingspligtig kontanthjælp (udgør 31%), mellemkommunale krav (udgør 12%), forfaldne boligindskudslån (udgør 11%) og regningskrav på det sociale område (udgør 10%).


Særligt for 2022

Medio januar tog opkrævningsenheden et nyt debitorsystem i brug (opkrævningsenhedens fagsystem). Desværre har indførelsen af det nye system gjort, at det ikke har været muligt at udsende rykkerskrivelser lige så kontinuerligt som normalt. Udsendelsen har været stoppet af, at der skulle være sikkerhed for korrekt opsætning i systemet, rettelse af diverse konverteringsfejl (overførelsesfejl) og endeligt skulle medarbejderen oparbejde en sikkerhed og forståelse for hvordan systemet virker. De manglende rykkerkørsler har gjort at indtægterne for rykkergebyrer ikke har været lige så store som tidligere år. Herudover har de manglende rykkerkørsler givet forsinkelser på, hvornår krav kunne sendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.


Opkrævningsplan for 2023

Det er i Faxe Kommunes interesse, at restancer til kommunen så vidt muligt bliver nedbragt. Til at understøtte dette vil der i 2023 fortsat være indsats med:


 • Kampagner for ”Mit betalingsoverblik”. Det er en selvbetjeningsløsning, der giver borgerne mulighed for at få overblik over, hvad de skylder kommunen. Her kan der laves betalinger og tilmeldinger til betalingsservice. Det er også muligt for borgerne at se om, gælden er sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
 • Øge tilslutningen til Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem PSRM. De forskellige kravs typer tilsluttes lidt ad gangen i løbet af året.
 • Fogedforretning for ejendomsskatterne.
 • Fortsat at opfordre borgerne til at betale rettidigt og til betaling via betalinsservice.


I bilaget til sagen er der en beskrivelse af PSRM (it-system), samt en beskrivelse af, hvilke forhold der skal være på plads førend Faxe Kommune kan få sendt flere krav til inddrivelse i Gældsstyrelsens nye system.


Arbejdet i kommunens opkrævningsenhed

Opkrævningsenhedens opgave er, at sikre at borgernes krav bliver opkrævet og betalt til tiden. Dette gøres ved at udsende opkrævninger, og såfremt der ikke er betalt til tiden at udsende rykkerskrivelser. Arbejdet består desuden i at have personlig kontakt med de borgere der har restance til Faxe Kommune. Der kan for eksempelvis være tale om, at der skal laves en afdragsordning, oplysning om restancestørrelse eller tilmelding til betalingsservice.


Opkrævningsstrategien og servicedeklarationen

Kommunens opkrævningsenhed arbejder efter principperne i opkrævningsstrategien, hvor kommunens borgere og virksomheder bliver betjent efter det der er beskrevet i servicedeklarationen. Opkrævningsstrategien og servicedeklarationen er godkendt i Økonomiudvalget.


Opkrævningsstrategien har til formål at sikre forebyggelse af restancer. Den beskriver, hvem der har hvilke ansvar i forhold til at sikre at opkrævninger bliver udsendt til rettidig betaling, og hvem der sikrer at krav til kommunen bliver betalt. Herudover beskriver den, hvilke ydelser og kampagner kommunes Opkrævningsenhed kan tage i anvendelse for at sikre betaling til tiden. Alt dette for at tilse, at kommunens samlede restancer bliver nedbragt. Det er sigtet, at strategien skal fungere som et samlet styringsværktøj så politiker, ledelse og medarbejdere kan se mål og strategi for opkrævningsopgaven.


Servicedeklarationen har til formål at oplyse kommunens borgere, virksomheder, centre og institutioner om, hvordan opkrævningen foregår, hvilke ydelser kommunen kan tilbyde for betaling af krav, og hvad der sker såfremt der ikke betales rettidigt. Her er det tydeligt beskrevet, hvordan rykkerproceduren er og hvilke muligheder der er for at indgå betalingsaftaler og eventuel får henstand med betalingen. Endelig bliver der oplyst om, hvornår krav bliver sendt til inddrivelse ved Gældsstyrelsen, og hvilke muligheder de har for inddrivelse af krav.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller

 1. at orienteringen om opkrævningsindsatsen i 2022, inkl. årsrapport tages til efterretning, og
 2. at indsatserne for opkrævning og inddrivelse af restancer i 2023 godkendesBeslutning fra Plan & Kulturudvalget, 12. april 2023, pkt. 45:

Anbefalet.

Fraværende: Nellie Bradsted (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 70:

Udsat til næste møde.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende: Ingen.

91. Beslutning om forslag til besparelse i stedet for at omlægge hjemmeplejen i udvalgte ældreboliger til nærliggende plejehjem

Resume

Senior & Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 8. februar 2023, at hjemmepleje til udvalgte ældreboliger ikke flyttes til nærliggende plejehjem. Samtidig besluttede udvalget, at sende forslaget om, at besparelsen på 450.000 kr. skulle findes inden for udvalgets egen ramme, tilbage til fornyet administrativ behandling og genfremsættelse med alternative besparelsesforslag.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budget 2023-2026 blev det besluttet, at hjemmehjælp til udvalgte ældreboliger skulle flyttes fra den udekørende hjemmepleje til de nærliggende plejehjem. Ændringen var beregnet til at give en besparelse på 450.000 kr. Det har efterfølgende vist sig, at forslaget ikke indeholdt den forventede besparelse. Senior & Sundhedsudvalget godkendte derfor på mødet den 8. februar 2023, at besparelsesforslaget ikke udmøntes som planlagt, og at hjemmehjælp fortsat bliver ydet af den udekørende hjemmepleje. Samtidig besluttede udvalget, at administrationen skulle genfremsætte alternative besparelsesforslag.


Med denne sag fremlægger administrationen alternativt besparelsesforslag.


I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023-2026 blev det besluttet, at øge brugen af velfærdsteknologiske løsninger. Forslaget indeholder i 2023 drifstudgifter på 1,0 mio. kr. til dels ansættelse af en konsulent, der har sit primære fokus på at implementere teknologiske løsninger på sundheds-, pleje- og det sociale voksenområde og dels indkøb af diverse licenser, teknologier mv.


Stillingen som konsulent, med fokus på implementering af velfærdsteknologi, er besat. Vedkommende er tilknyttet projekt "Hjemmeplejen skaber vi sammen" og har været ansat i en midlertidig stilling, der udløber med udgangen af 2023. Vedkommende har derfor allerede kendskab til organisationen og erfaringer med implementering af større tiltag samt kompetencer i forhold til at samarbejde med fag-personale. For at fastholde de kompetencer i Faxe Kommune er den pågældende medarbejder tilbudt en fastansættelse pr. 1. marts 2023. Konsulenten er i 2023 fortsat tilknyttet og løser opgaver i forbindelse med projektet "Hjemmeplejen skaber vi sammen" og vil først fra 2024 beskæftige sig med implementering af velfærdsteknologiske løsninger.


Ovenstående får ikke konsekvenser for arbejdet med velfærdsteknologi i 2023. Det fremgår af sag nr. 40 på udvalgets dagsorden den 13. april 2023 "Orientering om status på brug af velfærdsteknologi", at flere af de indsatser der iværksættes på det teknologiske område rækker ind i hjemmeplejen, hvorfor der vil være et naturligt overlap til projektet "Hjemmeplejen skaber vi sammen".


Det betyder, at lønudgiften i 2023 afholdes af de puljemidler, Faxe Kommune har fået i forbindelse med implementering af "Hjemmeplejen skaber vi sammen". Det betyder også, at i 2023 bliver de afsatte midler til ansættelse af en konsulent med fokus på at øge brugen af velfærdsteknologi ikke anvendt.


Administrationen anbefaler på den baggrund, at i 2023 anvendes de uforbrugte lønmidler til ansættelse af konsulent med fokus på velfærdsteknologi besparelsen, ved at hjemmehjælp til udvalgte ældreboliger ikke flyttes til nærliggende plejehjem.


Samtidig anbefaler administrationen at besparelsen i 2024-2026 indgår som en del af budget 2024-2027.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller,

 1. at det godkendes, at besparelsen på 450.000 kr. i 2023 dækkes af de afsatte midler til ansættelse af en konsulent med fokus på velfærdsteknologi.
 2. at besparelsen på 450.000 kr. i 2024-2026 indgår som en del af budget 2024-2026.
 3. at Økonomiudvalget orienteres.

Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende: Ingen.

92. Ansøgning fra Troelstrupgård om udvidelse af klubtilbud

Resume

Faxe Kommune har modtaget en ansøgning fra Troelstrupgård vedrørende udvidelse af deres klubtilbud. Udvalget skal beslutte, om ansøgning skal imødekommes eller ej.


Sagsfremstilling

Faxe Kommune har den 3. marts 2023 modtaget ansøgning fra Troelstrupgård om udvidelse af deres klubtilbud.

Aktuelt omfatter klubtilbuddet 4. og 5. klassetrin. Troelstrupgård ønsker at udvide med 6. klassetrin med virkning 1. juli 2023. Ansøgning er vedlagt sagen som bilag 1.


Troelstrupgård fremlægger i deres ansøgning:

 • At de vil tilbyde elever fra Vestskolens 6. klassetrin et klubtilbud i umiddelbar nærhed af skolen, som dels vil øge elevernes mulighed for socialt fællesskab efter skoletid og dels vil være tilgængeligt i umiddelbar nærhed af deres skole, fremfor at de skal transportere sig til Nordskovskolen.
 • At de har spurgt forældrene til nuværende 5.-klasses elever om deres ønsker til en udvidelse af det nuværende klubtilbud. Hertil svarer omkring 90 pct., at de ønsker at anvende et klubtilbud til deres barn på 6. klassetrin, såfremt der er mulighed for det på Troelstrupgård.
 • At det anslås, at ca. 30-35 elever fra 6. klassetrin årligt vil være tilmeldt klubben fremadrettet. Dette vil betyde en ekstra udgift årligt for Faxe Kommune på ca. kr. 0,35 mio. For budgetåret 2023 vil udgiften være ca. 0,2 mio. kr, såfremt der udvides fra sommeren 2023.


Det er administrationens vurdering:

 • At ansøgningens økonomiske konsekvenser er velbeskrevne. Administrationen beregner i tråd med ansøgningen en udgift på ca. 0,2 mio. kr. for 2023, såfremt der udvides i 2023, mens udgiften beregnet ud fra Troelstrupgårds angivelse af forventede indmeldte elever beløber sig til ca. 0,35 mio. kr. årligt fremadrettet.
 • At ansøgningens øvrige pointer er velbeskrevne.
 • At ansøgningens eventuelle imødekommelse sker under forudsætning af, at "eventuelle etableringsudgifter" afklares præcist, bl.a. skal det være afklaret, at der er bygningsmæssige faciliteter til flere børn, og at Faxe Kommune med imødekommelse af ansøgningen ikke har udgifter udover udgifter til pladserne. Denne afklaring vil kunne indgå i administrationens løbende forhandlinger med Troelstrupgård om bl.a. driftsaftale.
 • At en eventuel udvidelse kan foretages fra 1. januar 2024, jf. mulig finansiering.
 • Finansieringen til udvidelsen kan indgå i budgetprocessen for budget 2024-27, som et opprioriteringsforslag.


Økonomi

Forslaget indebærer en serviceudvidelse og en øget kommunal udgift i størrelsesordenen 0,35 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. For 2023 er udvidelsen på 0,2 mio.kr.

På baggrund heraf foreslår administrationen, at en eventuel udvidelse indgår i de kommende budgetforhandlinger for budget 2024-27, som et eventuelt opprioriteringsforslag.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at:


1. Udvalget drøfter ansøgningen fra Troelstrupgård om udvidelse af klubtilbud, herunder mulighed for finansieringen i 2023 på 0,2 mio.kr. ud fra områdets og kommunens samlede økonomiske situation i 2023.


2. En eventuel udvidelse fra 2024 og frem på 0,35 mio.kr. indgår som et opprioriteringsforslag til de kommende budgetforhandlinger for budget 2024-27, henset til kommunens samlede økonomi.Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 4. maj 2023, pkt. 55:

1) Udvalget bevilger 0,2 mio. kr. til klubudvidelsen i 2023, hvortil der anvises finansieringsmuligheder inden for udvalgets ramme ved kommende budgetopfølgning.


2) Godkendt.


Fraværende: Ingen.


Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).Beslutning

Børn & Læringsudvalgets indstilling godkendt med bemærkning om, at Økonomiudvalget forventer, at forhandlinger om den nye driftsaftale med Troelstrupgård meget snart falder på plads.


Fraværende: Ingen.

93. Godkendelse af anlægsregnskab - Infrastrukturpuljen 2022

Resume

Med denne sag skal anlægsregnskab for Infrastrukturpuljen i 2022 godkendes.


Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - bilag 7.1" skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:


 • Bruttoudgift udgør 2 mio. kr. eller mere
 • Regnskab afviger mere en +/- 30 % fra bevillingen
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen


Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):


Udgifter

Indtægter (angivet positive)

I alt

Bevilling

1.500.000

0

1.500.000

Forbrug

747.209

111.452

635.757

Mindreforbrug

752.791

111.452

864.243


Staben for Organisation & HR har gennemført og afsluttet "Infrastrukturpuljen 2022".

Der er intet yderligere at bemærke.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2022.

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.94. Godkendelse af anlægsregnskab Byggemodning

Resume

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Byggemodning 2022.

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.


Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

4.000.000

0

4.000.000

Forbrug

3.867.359

0

3.867.359

Mindreforbrug

132.641

0

132.641


Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger. Mindreforbruget er på byrådets møde den 23. marts i punkt 49, besluttet at indefryse.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2022.


Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 3. maj 2023, pkt. 95:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.Beslutning

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende: Ingen.

95. Godkendelse af anlægsregnskab Energioptimering kommunale bygninger 2022

Resume

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Energioptimering kommunale bygninger 2022.

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.


Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

6.000.000

0

6.000.000

Forbrug

5.444.248

0

5.444.248

Mindreforbrug

555.752

0

555.752


Anlægget er igangværende, dog er restbudgettet på byrådets møde den 23. marts i punkt 49 besluttet at indefryse.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2022.


Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.
Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 3. maj 2023, pkt. 82:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende: Ingen.


96. Godkendelse af anlægsregnskab Udskiftning installationer/lyskilder Kommunale Bygninger

Resume

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Udskiftning installationer/lyskilder Kommunale Bygninger.

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.


Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

5.746.523

0

5.746.523

Forbrug

5.204.287

0

5.204.287

Mindreforbrug

542.236

0

542.236


Mindreforbruget er på byrådsmødet den 23. marts i punkt 49, besluttet at indefryse.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2022.


Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 3. maj 2023, pkt. 84:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende: Ingen.


97. Godkendelse af anlægsregnskab Hjemmeplejen, forbedring af faciliteter Søndergade12

Resume

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Hjemmeplejen, forbedring af faciliteter Søndergade12.

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.


Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

2.500.000


2.500.000

Forbrug

2.637.864


2.637.864

Merforbrug

-137.864

0

-137.864


Afvigelsen skyldes flere forskellige forhold, se bilaget for uddybende forklaring.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2022.


Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 3. maj 2023, pkt. 83:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende: Ingen.


98. Godkendelse af anlægsregnskab Byggemodning af storparceller på Jens Chr. Skous Vej

Resume

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Byggemodning af storparceller på JC Skous Vej.

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.


Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

3.300.000

0

3.300.000

Forbrug

2.381.162

0

2.381.162

Mindreforbrug

918.838

0

918.838


Mindreforbruget er begrundet i en højt anslået anlægsudgift kombineret med lave tilbud på opgaven.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2022.


Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 3. maj 2023, pkt. 85:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende: Ingen.


99. Godkendelse af anlægsregnskab Fælles om Forebyggelse - ombygning

Resume

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Fælles om Forebyggelse - ombygning.

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.


Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

2.600.000

0

2.600.000

Forbrug

2.589.223

0

2.589.223

Mindreforbrug

10.777

0

10.777


Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2022.


Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.
Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 3. maj 2023, pkt. 86:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende: Ingen.


100. Godkendelse af anlægsregnskab Asfalt

Resume

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Asfalt.

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.


Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):


Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

35.200.000

0

35.200.000

Forbrug

37.628.079

406.738

37.221.341

Merforbrug

-2.428.079

-406.738

-2.021.341


Der er et samlet merforbrug på godt 2 mio. kr. som skyldes store prisstigninger på asfalt, som først kendes i december og i marts året efter samt mange udgifter til lapninger/reparationer af huller samt vejstriber som er også er steget i pris , men som også er behovsbestemt og hvor det endelige omfang således ikke kan planlægges/forudses.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2022.


Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 3. maj 2023, pkt. 87:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende: Ingen.


101. Godkendelse af anlægsregnskab Nye stibelægninger, cykelstier

Resume

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Nye stibelægninger, cykelstier.

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.


Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

2.700.000

0

2.700.000

Forbrug

2.735.975

0

2.735.975

Merforbrug

-35.975

0

-35.975


Der er ikke bemærkninger til forbruget.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2022.


Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.
Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 3. maj 2023, pkt. 88:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende: Ingen.


102. Godkendelse af anlægsregnskab Pulje til cykelstier

Resume

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Pulje til cykelstier .

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.


Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

8.582.358

0

8.582.358

Forbrug

8.660.541

0

8.660.541

Merforbrug

-78.183

0

-78.183


Ingen bemærkninger til afvigelsen.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2022.


Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 3. maj 2023, pkt. 89:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende: Ingen.


103. Godkendelse af anlægsregnskab Renovering af fortove

Resume

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Renovering af fortove.

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.


Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

8.948.608

0

8.948.608

Forbrug

9.351.512

0

9.351.512

Merforbrug

-402.904

0

-402.904


Der er et merforbrug på godt 0,4 mio .kr. som svarer til 4,5% i merforbrug. Dette kan primært henføres til ekstraudgifter på flere strækninger.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2022.


Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.
Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 3. maj 2023, pkt. 90:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende: Ingen.


104. Godkendelse af anlægsregnskab Udskiftning af gadelys til LED

Resume

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Udskiftning af gadelys til LED.

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.


Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

11.405.328

0

11.405.328

Forbrug

11.650.395

0

11.650.395

Merforbrug

-245.067

0

-245.067


Ingen bemærkning til afvigelsen.

Der er nu fuld LED belysning på kommunens veje og stier.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2022.


Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 3. maj 2023, pkt. 91:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende: Ingen.


105. Godkendelse af anlægsregnskab Lysregulering Bråbyvej og Grøndalsvej Haslev

Resume

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Lysregulering Bråbyvej og Grøndalsvej Haslev.

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.


Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

1.500.000

0

1.500.000

Forbrug

1.954.842

0

1.954.842

Merforbrug

-454.842

0

-454.842


Merforbruget skyldes flere forhold – herunder viste detailprojekteringen, at det var nødvendigt at ekspropriere større arealer end forventet, hvilket medførte øgede udgifter til arealerstatninger og erstatninger i øvrigt


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2022.


Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 3. maj 2023, pkt. 92:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende: Ingen.


106. Godkendelse af anlægsregnskab Fortov/cykelsti til Kommunegården

Resume

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Fortov/cykelsti til Kommunegården.

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.


Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

2.000.000

0

2.000.000

Forbrug

2.063.671

0

2.063.671

Merforbrug

-63.671

0

-63.671


Afvigelsen på under 3% giver ikke anledning til bemærkninger.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2022.


Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 3. maj 2023, pkt. 93:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende: Ingen.


107. Godkendelse af anlægsregnskab Renovering af broer og bygværker

Resume

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Renovering af broer og bygværker.

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.


Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

20.395.766

0

20.395.766

Forbrug

15.842.054

0

15.842.054

Mindreforbrug

4.553.712

0

4.553.712


Der er intet yderligere at bemærke.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2022.


Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 3. maj 2023, pkt. 94:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende: Ingen.


108. Godkendelse af anlægsregnskab Kunstgræsbane Haslev

Resume

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Kunstgræsbane Haslev.

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.


Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

2.300.000

0

2.300.000

Forbrug

2.310.240

0

2.310.240

Merforbrug

-10.240

0

-10.240


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2022.


Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022.


Sagen afgøres af

Byrådet.


Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 9. maj 2023, pkt. 62:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Plan & Kulturudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende: Ingen.

109. Godkendelse af plejeplan for Natura 2000-området ved Gammellung

Resume

Med denne sag skal byrådet godkende den fremlagte plejeplan for Gammellung.


Faxe Kommune har siden 2015 deltaget i EU LIFE-projektet RigKilde, som har til formål at bevare og skabe bedre vilkår for nogle af de mest værdifulde, sjældne og truede arter og naturtyper inden for kommunernes Natura 2000-områder. Faxe Kommune indgår i samarbejdet med moseområdet Gammellung, hvor projektet har været med til at skabe bedre rammer for udvikling af ny natur og naturpleje på de privatejede arealer. Plejeplanen er udarbejdet for at sikre en positiv udvikling af naturen i Gammellung.

Sagsfremstilling

Kommunerne i Danmark har, jf. statens Natura 2000-planer, en bunden opgave med at bevare og forbedre forholdene for naturtyper og arter, som er sjældne, truede eller karakteristiske i de såkaldte Natura 2000-områder. For hvert Natura 2000-område er der udarbejdet en Natura 2000-plan med målsætninger og indsatsretningslinjer for området. Kommunerne skal herefter arbejde på at få planerne gennemført på ikke statslige arealer.


Vi har derfor i perioden 2015-2022 deltaget i det EU-finansierede projekt LIFE RigKilde sammen med 8 andre kommuner samt Miljø - og Naturstyrelsen. Projektet har haft fokus på at forbedre kvaliteten af naturen i rigkær, kildevæld, og avneknippemoser samt skabe forudsætninger for, at naturtyperne kan brede sig i Natura 2000-områderne. Faxe Kommune har deltaget med et projektområde ude i mosen ved Gammellung, og det omfatter primært private arealer. En del af den projektaftale, som Faxe Kommune har indgået med EU er, at vi skal politisk godkende en plejeplan, som beskriver den efterfølgende pleje i projektområdet.


I projektet er der foretaget flere naturplejeprojekter herunder rydning af opvækst samt etablering af to græsningsfolde. Offentlighedens adgang til arealerne er blevet forbedret ved slåning af stier og opsætning af informationstavler. Og derudover er der blevet udført forundersøgelser, som skulle afdække mulighederne for at forbedre de hydrologiske forhold i og omkring Gammellung.


Plan for den fremtidige drift


Alle initiativerne i Faxe Kommune er gennemført, og nu mangler vi kun at sikre naturplejen i områderne efter, at LIFE-projektet er afsluttet. En fortsat positiv udvikling af naturen i Gammellung sikres ved, at der er blevet udarbejdet en plan for naturplejen for en 10-årig periode. Planen skal vedlægges som bilag til den senest godkendte, kommunale handleplan for Natura 2000-område nr. 163 "Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose".


Planen beskriver følgende:

 • Hvilke tiltag der er gennemført som del af LIFE RigKilde-projektet.
 • Målsætninger og retningslinjer for den fremtidige naturpleje i Gammellung.
 • Plan for vedligeholdelsen af deaf forundersøgelser for at afdække muligheden for forbedring af de hydrologiske forhold i og omkring Gammellung. tekniske anlæg.
 • Oversigt over indgåede aftaler med private lodsejere og dyreholder.


Planen resulterer ikke i yderligere forpligtelser for lodsejerne ud over de aftaler, der er indgået som led i EU-projektet. Planen har derfor heller ikke været sendt i offentlig høring, da plejeplanen ikke medfører en væsentlig ændring af den gældende Natura 2000-handleplan, idet den understøtter handleplanens formål og de planlagte indsatser.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller, at plejeplanen godkendes.


Beslutning Teknik & Miljøudvalget den 8. november 2022, pkt. 177:

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


Supplerende sagsfremstilling 14. december 2022

Plejeplanen for Gammellung Mose er blevet fremlagt for og godkendt af Teknik & Miljøudvalget d. 8. december 2022. Ifølge Delegations- og kompetenceplanen skal planen endeligt godkendes af Byrådet, samt fremlægges for Økonomiudvalget. Til plejeplanen er der blevet udarbejdet en mindre rettelse om, at kommunen kan godkende, at dyrene udsættes tidligere eller hjemtages senere fra arealerne. Dette kun, hvis det bidrager til en positiv naturudvikling af området, og under hensyntagen til dyrenes trivsel. Tilføjelsen fremgår under punkt 5.4 om retningslinjer for driften af arealet, som starter på side 10. Her er der sket en tilføjelse til den øverste retningslinje. Denne tilføjelse vil ikke føre til økonomiske ændringer i forbindelse med vedtagelse af planen.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. december 2022, pkt. 225:

Økonomiudvalget tilbagesendte sagen til Teknik & Miljøudvalget.


Fraværende: Ingen.


Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 16. januar 2023, pkt. 8:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. januar 2023, pkt. 14:

Økonomiudvalget udsatte sagen til næste møde 22. februar 2023.


Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V).Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. februar 2023, pkt. 32:

Sagen blev taget af dagsordenen og behandles på et senere møde.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

For indstillingen stemte:

Ole Vive (V)

Dorthe Adelsbech (V)

Michael Christensen (C)

René Tuekær (L)

Camilla Meyer (A)

Per Thomsen (A)

Thomas Spange Olsen (Ø)

Michelle Frese (F)


Imod indstillingen stemte:

Lars Folmann (løsgænger)

Lars Folmann (løsgænger) mener ikke, at plejeplanen er forenelig med vilkårene i dyrevelfærdsloven og tager sigte mod ”rewilding” af kreaturerne med risiko for vanrøgt og dyrplageri til følge.Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende: Ingen.


110. Beslutning om det videre forløb med organisering af den fremtidige erhvervsservice i Faxe Kommune

Resume


Den 24. november 2022 afholdt byrådet et temamøde over emnet Erhvervsservice.

§17.4. udvalget ”Forum for Erhvervsudvikling” var sammen med repræsentanter for Business Faxe inviteret til at deltage i første del af temamødet.


”Forum for Erhvervsudvikling” fremsender under dette punkt sine skriftlige anbefaling til den fremtidig organisering af kommunens erhvervsservice.

Anbefalingen indeholder de synspunkter, som udvalget havde under sine forberedelser op til temamødet.

Sagsfremstilling

At Forum for Erhvervsudvikling skal udtrykke en anbefaling til kommunens Erhvervsservice fremgår af det kommissorium, som udvalget modtog ved sin opstart.

Kommissoriet er fastlagt af Byrådet. Det indgår blandt andet i dette, at udvalget skal formulere forslag til forbedringer for iværksættermiljøet i Faxe Kommune, herunder indtænke forslag til ændringer i kontrakten om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsstrategier.


På det første møde i udvalget var direktør Thomas Legarth fra Business Faxe inviteret til at deltage. Han deltog med et oplæg om Business Faxes arbejde og deres løsning af opgaven med erhvervsservice for kommunen.

Han perspektiverede samtidig til kommunens erhvervsudvikling set fra hans stol.


Udvalget har efterfølgende, og ved flere lejligheder, drøftet varetagelsen af kommunens erhvervsservice. Under dialogen med lokale virksomheder, på besøg hos erhvervsaktører og i egne drøftelser har udvalget samlet synspunkter på varetagelsen op. Udvalget fremsender hermed sine synspunkter formuleret som anbefalinger omkring den kommunale erhvervsservice.


Anbefalingerne.

En stærk kommunal organisering af erhvervsområdet er en forudsætning for, at Faxe Kommune bliver mere dagsordenssættende på erhvervsområdet.

Anbefalingen er, at Faxe Kommune arbejder på at indgå i et forpligtende samarbejde med nabokommunerne Stevns og Vordingborg

Samarbejdet skal erstatte den nuværende organisering med netværksorganisationen Business Faxe, ligesom de to andre kommuner skal være indstillet på at pulje alle deres ambitioner på erhvervsområdet ind i samarbejdet.


Anbefalingen er, at Faxe Kommune tager initiativ til at afklare samarbejdsmulighederne med de to nævnte kommuner

Er der en positiv tilkendegivelse fra kommunerne kunne Faxe Kommune så foreslå, at der:


 1. Formuleres et kommissorium inklusive en tids- og procesplan for forberedelsen af et nyt samarbejde.


 1. Sker en afklaring af mulighederne for at lokalisere et eller flere iværksætterhuse i de tre kommuner.


 1. Allokeres administrativt personale fra de tre kommuner til at indgå i det forberedende arbejde ud fra kommissoriet.


 1. Budgetlægge yderligere 2 mio. kr. årligt (4 mio. i alt) i Faxe Kommunes budget 2024 stigende til, at Faxe Kommune samlet kan investere 5 mio. kr. som kommunens årlige tilskud fra og med budgetåret 2025.Det er udvalgets opfattelse, at Faxe, Stevns og Vordingborg kommuner i fællesskab og med disse anbefalinger samlet set kan udvikles til erhvervsstærke, dynamiske og progressive kommuner at drive erhverv i. Samlet skal samarbejdet resultere i ”mere muskel” udtrykt gennem et spændende fagligt miljø at arbejde i.


Forum for Erhvervsudvikling er desuden blevet opfordret til at komme med sine anbefalinger til den interne, administrative organisering af Faxe Kommunes kontakt til erhvervene.


 1. Anbefalingen om den interne administrative organisering er
 2. At den kommunale administrations organisering sikres, så der kun er én indgang til Faxe Kommune for erhvervslivet.
 3. At denne ene indgang hæftes op på en person og ikke et fagområde.
 4. At en ordning med én indgang arbejder hurtigt, målrettet og effektivt, så kommunen fastholdes som en samarbejdspartner, erhvervene kan stole på.
 1. At denne organisering beskrives og implementeres allerede nu og senest i 3. kvartal 2023.
 2. At organiseringen tilrettelægges, så indgangen placeres så tæt som muligt på den kommunale topledelse.
 3. At den kommunale opgavevaretagelse på erhvervsområdet minimeres mest muligt, så opgavevaretagelsen dermed ikke overlapper, men styrker den fælles organisering af erhvervsservicen i de tre kommuner.


Alle anbefalingerne er uddybet i to bilag, der er lagt på sagen.


Bilagene er:

Anbefalinger til en bedre Erhvervsservice.

Anbefalinger til en ændret adm. organisering af arbejdet med erhvervskontakt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser i 2023.

Indstilling

Stab for HR & Organisation indstiller, at Økonomiudvalget drøfter og træffer beslutning om det videre forløb med organisering af den fremtidige erhvervsservice i Faxe Kommune.

Beslutning

Sagen blev udsat.111. Beslutning om salg af erhvervsgrund Grønlandsgade 18, Haslev (Lukket)
112. Meddelelser

Resume

Punktet er til meddelelser i økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Sager løftet til byrådet fra fagudvalg
Ingen.Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

René Tuekær (L) stillede spørgsmål om status på byggemodning i Faxe L. (ved Månevænget), jf. beslutning i forbindelse med vedtagelse af budget 2022.


Thomas Spange Olsen (Ø) orienterede om VUCs repræsentant i § 17,4 udvalget, Grøn Omstilling.Fraværende: Ingen.

113. Lukkede meddelelser (Lukket)
114. Digital godkendelse af økonomiudvalgets referat den 17. maj 2023

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark af økonomiudvalgets møde den 17. maj 2023.


Økonomiudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet i slutningen af mødet.

Beslutning

.