Økonomiudvalget - 18-09-2019

Referat
Dato:
Onsdag, 18 september, 2019 - 15:30
Hent som fil:
187. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

188. 1. behandling af budget 2020 - 2023

Sagsfremstilling

Budgetprocessen for Faxe kommune følger regeringens aftale med KL om kommunernes økonomi for 2020. Grundet folketingsvalget i juni har aftaleindgåelsen i år været væsentlig forsinket og aftalen er først indgået den 6. september 2019. Fristerne for vedtagelse af budgettet og budgetprocessen er derfor tilrettet.


På nuværende tidspunkt er de kommunefordelte tal for tilskud og udligning ikke udsendt fra central side, hverken for 2020 eller overslagsårene.


I 1. behandlingsbudgettet er der med afsæt i økonomiaftalen estimeret Faxe Kommunes andel af de aftalte landstal. Dette betyder, at der snarest - og forventeligt mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet - vil blive udarbejdet et nyt administrativt budgetforslag når vi modtager de endelige tal fra KL og ministerierne.


Usikkerhedspunkter

Som følge af den sene aftaleindgåelse er der en række usikkerhedsfaktorer, som der bør være opmærksomhed på:

 • Lov og cirkulæreprogram: Der er ikke medtaget reguleringer, da materialet ikke er frigivet fra ministeriet. Der vil på denne post tillige kunne ske regulering vedrørende FGU.
 • Finansieringstilskud: Der er medtaget 30 mio. kr. i 2020 og intet beløb i overslagsårene, da tilskuddet er 1 årigt og forhandles fra år til år. KL har oplyst, at der kigges på kriterierne for tildeling fra puljen og man afventer dette fra ministeriet.
 • Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår. Der er medtaget 10 mio. kr. i 2020 og intet beløb i overslagsårene.
 • Tilskud og udligning: Der er medtaget estimeret andel af forhøjet bloktilskudsfinansiering med 20 mio. kr. i 2020 og overslagsårene. KL's tilskudsmodel er ikke opdateret, idet KL fortsat mangler meldinger fra ministeriet før modellen kan opdateres og kommunefordelte tal kan udsendes til kommunerne.

Forudsætningerne i budgetforslaget er,  

 • At alle skattesatser fortsætter uændret fra 2019 til 2020.
 • At der er taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
 • At der indarbejdes de effektiviseringsforslag, reduktionsforslag, budgettilpasninger og tekniske korrektioner, som er nævnt i de generelle bemærkninger og som fremgår af bilag til sagsfremstillingen.
 • At der ikke optages lån i 2020.
 • At der indarbejdes de i investeringsoversigten nævnte anlægsprojekter.
 • At der indarbejdes de forudsætninger i øvrigt, som er anført i de generelle bemærkninger.

Af bilagene til sagsfremstillingen kan ses, hvilke forslag der indgår i budgetforslaget.


Tabel 1, Budgetbalance 2020-2023 - Statsgaranteret udskrivningsgrundlag


De konkrete budgetforslag fra forslagskataloget og effektiviseringer kan findes på hjemmesiden under "Kommende års budget" og opdateres løbende.


Serviceudgifter

Der er ikke udmeldt en kommunefordelt serviceramme på nuværende tidspunkt. Den udmeldte samlede serviceramme for 2020 udgør 261.828 mio. kr.

Det estimeres, at vores andel udgør 1.594,4 mio. kr. under forudsætning af, at vi får samme andel af den samlede serviceramme som i 2019.

Serviceudgifterne udgør i budgetforslaget ca. 1.588,8 mio. kr. og således ca. 5,6 mio. kr. under den estimerede serviceramme.


Opfølgning på økonomiske mål

Med udgangspunkt i det fremlagte budgetforslag er status på de økonomiske mål vist i tabel 2 nedenfor.


Tabel 2: Opfølgning på de økonomiske mål:


Budgetbind 1 og 2 vedhæftes sagen til byrådets 1. behandling den 26. september 2019.


Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet

Politiske ændringsforslag anføres på skemamaterialet, som er vedlagt sagsfremstillingen og skal fremsendes til Center for HR, Økonomi & IT senest 11. oktober kl. 12.00.


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Bek. 788 af 9. august 2019 om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v.

Økonomi

Med det fremlagte budgetforslag forventes en forøgelse af kassebeholdningen på ca. 13,3 mio. kr. i 2020 og en forøgelse på 33,7 mio. kr. i 2021.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller

 1. At der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
 2. At alle skattesatser holdes uændret fra 2019 til 2020.
 3. At der til byrådets 1. behandling indarbejdes kommunefordelte tal for tilskud og udligning.
 4. At balancetotalerne for 2020 (13,3 mio. kr.) og overslagsårene 2021-2023 finansieres ved regulering af kassebeholdningen.
 5. At budgetforslaget for 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023 oversendes til 2. behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget ønsker en ny sag til byrådets 1. behandling af budget 2020-2023 den 26. september 2019, som tilpasses med de beløb, vi kender nu. Denne sag går derfor ikke videre.

189. Meddelelser

Sagsfremstilling

Resultatet af Dansk Industris undersøgelse af Faxe Kommunes erhvervsklima og den samlede hovedrapport, er vedhæftet som bilag.

Økonomi


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

DI's analyse "Kommunaldirektører: Nu har vi fokus på virksomhedernes forhold" er vedhæftet som bilag.

190. Meddelelser (Lukket)