Økonomiudvalget - 18-11-2021

Referat
Dato:
Torsdag, 18 november, 2021 - 15:30
Hent som fil:
226. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: René Tuekær (L) deltog ikke i behandling af punktet.

227. Orientering om Økonomiske Nøgletal pr. oktober 2021

Resume

I denne sag præsenteres de overordnede nøgletal for Faxe Kommune og de enkelte udvalg.


Likviditeten er stigende, og den samlede forbrugsprocent ligger stadigvæk under den vejledende.

Sagsfremstilling

Likviditet

I følgende afsnit vises opgørelsen af Faxe Kommunes samlede likviditet.


Tabel 1 - Opgørelse af kommunens likviditet pr. ultimo måned (i mio. kr.)


Kommunens likviditet bevæger sig stadigvæk i opadgående retning.

Ved udgangen af oktober måned stiger 3 mdrs. likviditeten med 20,3 mio. kr. set i forhold til september måned.


12 mdrs. likviditeten har holdt sig nogenlunde stabil. Stadigvæk med en meget lille stigning. Da der i 2020 også kun var meget små stigninger i 12 mdrs. likviditen er det forventeligt, at vi også kun vil se en lille ændring i resten af 2021.


Likviditeten i oktober har været særligt påvirket af udgifter til SEAS-NVE og Ørslev Servicetrafik.

Derudover vil likviditeten resten af 2021 blive påvirket af et lavere bloktilskud.

Dette skyldes, at årets midtvejsregulering bliver udmøntet i 4. kvartals bloktilskud og fordelt over årets sidste tre måneder.


Drift – Kommunens budget, forbrug og forbrugsprocent

Følgende afsnit giver et overblik over kommunens forbrugsmønster og sammenligner de enkelte udvalgs forbrugsprocent med den vejledende forbrugsprocent. Den vejledende forbrugsprocent er pr. 30. september baseret på 10/12 af 100 %, og udgør 83,33 %.


Tabel 2 - Opgørelse af budget, forbrug og forbrugsprocenter ved sidste månedsskift (i kr. 1.000)

*): Dette udvalg ligger 1 procentpoint eller mere over den vejledende forbrugsprocent og er derfor specificeret i bilaget.

**): Forbrugsprocenten for Faxe Kommune i alt er inkl. kommunal medfinansiering (KMF).


Ultimo oktober ligger Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent på 82,09 % af det korrigerede budget, svarende til 1,24 procentpoint under den vejledende forbrugsprocent.


Efter sommerferien har forbrugsprocenten holdt sig nogenlunde 1 procentpoint under den vejledende og dette fortsætter altså også ved udgangen af oktober måned.

Ses der på samme periode i 2020, lå den samlede forbrugsprocent på 81,57 % og i 2019 var den på 82,92 %.

Kigges der på forbrugsprocenterne for årets sidste måneder både i 2019 og 2020, så steg begge med nogenlunde 10 procentpoint og det må også antages at ske i 2021.


Hvorfor er forbrugsprocenten i bilaget og tabel 2 ikke ens?

Den kommunale medfinansiering, under Senior & Sundhedsudvalget er opgjort særskilt i tabel 2. Det betyder at de tal (graf), som ses under Senior & Sundhedsudvalget i bilaget ikke er magen til, da forbrugsprocenten i dette er opgjort inklusiv KMF.


Anlæg

Ved udgangen af oktober ligger det samlede frigivet rådighedsbeløb på 129 mio. kr.

Det frigivne rådighedsbeløb i oktober er uændret fra september måned.


Faxe Kommunes anlægsramme bliver målt på kommunens vedtaget bruttoanlægsbudget og udgør 101,9 mio. kr. i 2021.

Bruttoudgifterne for kommunens anlæg er ved udgangen af oktober måned 65,7 mio. kr.

Indtægterne udgør 18,9 mio. kr., og kommer af kommunens salg af grunde og deponeringer i forbindelse med disse.


Bilag

Det tilknyttede bilag indeholder følgende afsnit:

 • Afsnit 1 - Likviditet
 • Afsnit 2 - Drift
 • Afsnit 3 - Anlæg. Viser alle kommunens anlæg uanset størrelse på rådighedsbeløb og forbrug.
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: René Tuekær (L) deltog ikke i behandling af punktet.

228. Orientering om udvikling i beholdning af værdipapirer og låneportefølje - 3. kvartal 2021

Resume

Denne sag orienterer om udviklingen i kommunens beholdning af værdipapirer samt låneporteføljen i 3. kvartal 2021. Seneste orientering vedrørende 2. kvartal 2021 var på Økonomiudvalgets møde den 25. august 2021.


Sagsfremstilling

Nordea Markeds, som hjælper kommunen med sparring vedrørende vores beholdning af værdipapirer, har fremsendt afkastrapport for 3. kvartal 2021. Oversigten over låneporteføljen pr. 30. september 2021 er udarbejdet af administrationen.


Beholdning af værdipapirer:

Markedsværdien udgør ultimo september 2021 ialt 174,0 mio. kr. Forrentningen i de enkelte kvartaller har været således:


Værdipapirer (kursværdi)

4. kvartal 2020

1. kvartal 2021

2. kvartal 2021

3. kvartal 2021

Markedsværdi ultimo i alt

175,1 mio. kr.

175,1 mio. kr.

176,3 mio. kr.

174,0 mio. kr.

Periodeafkast

1,52 %

0,15 %

0,49 %

- 0,33 %


Nordea´s afkastrapport viser, at fordelingen af det vægtede afkast på - 0,33 % i 3. kvartal 2021 kommer fra:

 • Obligationsandel (86 % af porteføljen). Afkastet på obligationsbeholdningen udgjorde -0,54 %
 • Aktieandel (14 % af porteføljen). Afkastet på aktieandelen udgjorde 1,45 %

Fordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik på handelstidspunktet.


Låneportefølje:

Den samlede restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør ultimo juni måned 2021 i alt 217,3 mio. kr. Fordelingen mellem fast rente og variabel rente har været uændret i de senest 4 kvartaller jfr. tabellen herunder.


Lån (norminel)

4. kvartal 2020

1. kvartal 2021

2. kvartal 2021

3. kvartal 2021

Lån eksklusiv ældreboliger

226,7 mio. kr.

221,7 mio. kr.

217,3 mio. kr.

213,5 mio. kr.

Rentefordeling:

Fast rente

77%

77%

77%

77%

Variabel rente

23%

23%

23%

23%

Valutafordeling:

Gæld i DKK

100%

100%

100%

100%


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: René Tuekær (L) deltog ikke i behandling af punktet.

229. Godkendelse af anlægsbevilling til udskiftning af pc'er og dele af netværksudstyret

Resume

For at kunne understøtte den digitale udvikling i Faxe Kommune, er der et behov for at lave en større udskiftning af pc´er i organisationen samt udskifte dele af netværksudstyret i de kommunale bygninger. Investeringen beløber sig til 4,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

For dels at sikre en fortsat sikker drift af kommunens digitale arbejdspladser samt understøtte den digitale udvikling i kommunens opgaveløsning, vurderes det nødvendigt at foretage en investering på i alt 4,5 mio. kr.


Investeringen anvendes til følgende to indsatser:


PC udskiftning: beløb 2,8 mio. kr.

Investeringen muliggør en udskiftning af 375 maskiner, hvilket vil kunne erstatte en del af det nuværende udstyr, som har nået en alder på 6 år og derover.


Udskiftning af dele af netværksudstyret: beløb 1,7 mio. kr.

Udskiftningen er nødvendig for at sikre at der kan leveres sikkert og tidssvarende trådløst netværk i de dele af organisationen, der i dag er udstyret med det ældste netværksudstyr. Udskiftningen vil derfor tage udgangspunkt i alder på eksisterende udstyr, og dækker kommune bredt.


Forslaget om investeringen på i alt 4,5 mio. kr. til udskiftning af PC'ere og dele af netværksudstyret var en del af budgetarbejdet for budget 2022-2025 og foreslåes bevilget og frigivet i budget 2021.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

De samlede udgifter til de to indsatser er på 4,5 mio. kr. Der er ikke midler til dækning af sådanne større udskiftninger i det løbende driftsbudget på området. Der anvises bevillingsmæssig dækning til investeringen på kommunens kassebeholdning.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at:

 1. Der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2021 på 4,5 mio. kr., og at rådighedsbeløbet samtidig frigives.
 2. Anlægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.
 3. IT & Digitalisering har budgetansvaret for anlægsbevillingen.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: René Tuekær (L) deltog ikke i behandling af punktet.

230. Godkendelse af takster og brugerbetaling for 2022

Resume

I denne sag skal takster og brugerbetaling for 2022 behandles.


Taksterne er fastsat ud fra lovgivning eller beregnet med afsæt i det vedtagne budget som blev godkendt af Byrådet den 14. oktober 2021.

Taksterne skal godkendes i Byrådet inden den 1. december 2021 for at have virkning fra 1. januar 2022.


Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelsen af budgettet for 2022-2025 skal der fremlægges takster og brugerbetaling for de områder, hvor takstfinansiering er en del af budgettet.


Taksterne er fastsat ud fra lovgivning eller beregnet med afsæt i det vedtagne budget, som blev godkendt af Byrådet den 14. oktober 2021. Taksterne skal godkendes i Byrådet inden den 1. december 2021 for at have virkning fra 1. januar 2022.


Børn & Læringsudvalget, Plan & Kulturudvalget, Senior & Sundhedsudvalget samt Teknik & Miljøudvalget har i perioden 9. - 11. november, behandlet de takster der vedrører det respektive fagudvalg, og dernæst er alle taksterne samlet i et fælles takstblad og vedhæftet som bilag til denne sag.

Takster som afviger fra 2021, er markeret med rødt.


Ved publicering af denne dagsorden, skal det præciseres, at der fortsat ikke er udmeldt takster fra Social- og Ældreministeriet vedr. forplejning på plejecentrene. Disse forventes at være udmeldt inden sagen sendes til godkendelse i Byrådet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at taksterne for 2022 godkendes.


Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 9. november 2021, pkt. 147:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.


Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, 9. november 2021, pkt. 135:

Anbefalet.


Fraværende: Dorthe Adelsbech (V) deltog ikke i mødet.


Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 10. november 2021, pkt. 132:

Anbefalet.


Fraværende: Ivan Flænsdal (F) deltog ikke i mødet.


Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 11. november 2021, pkt. 170:

Anbefalet.


Fraværende: Michael Rosendahl (V) deltog i behandlingen af punktet i stedet for Lars Folmann (O).


Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: René Tuekær (L) deltog ikke i behandling af punktet.

231. Godkendelse af takster på socialområdet for 2022

Resume

Med denne sag fremlægger administrationen forslag til takster for 2022 for takstfinansierede tilbud på socialområdet til godkendelse. Taksterne er blevet analyseret og genberegnet, da stikprøver har vist, at flere takster ikke var pris- og lønfremskrevet.


Sagsfremstilling

Administrationen har på møder i Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tidligere orienteret om resultaterne af stikprøver på takster og belægningsprocenter på udvalgte sociale tilbud i Faxe Kommune.

Stikprøverne på de udvalgte takster indikerede, at flere af taksterne ikke var pris- og lønfremskrevet, og overordnet set viste stikprøverne på de udvalgte tilbud også, at gennemsnittet for den realiserede belægningsprocent var i balance i forhold til den budgetterede.

På baggrund af resultaterne af stikprøverne godkendte Socialudvalget administrationens indstilling om at arbejde videre med en dybdegående analyse af takster og belægningsprocenter på de sociale tilbud i Faxe Kommune. Herunder både takster inden for og uden for rammeaftalen (Rammeaftalen 2021-2022 for det specialiserede social- og undervisningsområde, indgået mellem 17 kommuner i Region Sjælland).

Analysen blev foretaget i samarbejde med Implement Consulting Group, og resultaterne blev forelagt Socialudvalget, Økonomiudvalget og senest Byrådet den 14. oktober 2021.

Det specifikke fokus i den dybdegående takstanalyse var:

- Om taksterne var blevet pris- og lønreguleret

- Om der er taget højde for tidligere års over/underskud

- Om den realiserede belægning svarer (nogenlunde) til den budgetterede

- Om der er indregnet 4 procent til overhead, som det er aftalt i rammeaftalen

- Om forudsætningerne for de enkelte takster er tydelige og beskrevne.

Hovedkonklusionen på resultaterne af analysen var en grundbekymring i forhold til beregningen af taksterne (især takster uden for rammeaftalen), og der blev identificeret en række forbehold, som skal rettes op på med godkendelse af den nye Takstbekendtgørelse (forventeligt 2022).

I forbindelse med beregningen af takster for de sociale tilbud for 2022 har administrationen taget tilløb til denne opretning af takster for de sociale tilbud. Alle takstberegninger for 2022 er drøftet med de enkelte centerledere og med udgangspunkt i samme model for takstberegning. Hermed er beregningsforudsætninger for taksterne for 2022 synliggjort og nedskrevet. De genberegnede takster for 2022 er vedlagt i bilag.


Anvendt beregningsforudsætninger i takstberegning for taksterne 2022:

- Fremskrivning af alle takster med gældende pris- og lønregulering

- Budgetgrundlaget for taksterne er budget 2020

- Belægningsprocent er vurderet historisk og gennemgået med centerlederne på de respektive tilbud

- Forrentning og afskrivning

- Tjenestemandspensioner

- Feriepengeforpligtelse

- Andel af fraværspulje

- Andel af central ledelse og administration, herunder tilsyn svarende til 4 procent af driftsomkostningerne

- Over- og underskud vedrørende budgetår 2020.


Ovenstående model for takstberegning er anvendt på alle forelagte takster med undtagelse af taksten for § 85 (socialpædagogisk bistand, støtte- og kontaktpersonordning efter Lov om socialservice) og STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse). Disse takster er udelukkende pris- og lønfremskrevet efter gældende lovgivning.


I 2022 forventer administrationen, at den nye Takstbekendtgørelse bliver vedtaget. I den nye Takstbekendtgørelse bliver taksterne opdelt i en basis- og en ydelsestakst.


Når den nye Takstkendtgørelse er vedtaget, omlægger administrationen alle takster for de takstfinansierede tilbud i Faxe Kommune.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at taksterne for 2022 på socialområdet godkendes.Beslutning fra Socialudvalget, 8. november 2021, pkt. 116:

Anbefalet.


Fraværende: Steen Petersen (O)

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: René Tuekær (L) deltog ikke i behandling af punktet.

232. Evaluering af budgetprocessen 2022-2025

Resume

Inden administrationen påbegynder arbejdet med planlægning af budgetprocessen for budget 2023-2026, skal Økonomiudvalget evaluere processen for det netop vedtagne budget 2022-2025.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 10. februar 2021 budgetvejledningen for udarbejdelsen af budget 2022-2025.


De væsentligste forskelle i processen for udarbejdelsen af budget 2022-2025 i forhold til processen for 2021-2024 var bl.a.:

 • Fagudvalgene involveres i højere grad i budgetarbejdet i foråret for at skabe et bedre budgetgrundlag og sikre fagudvalgenes indsigt og ejerskab til budgettet
 • Høringen rykkes til efter økonomiudvalgets 1. behandling, således at høringsmaterialet (særligt forslag til budgetreduktioner) kan tilpasses den mest økonomisk aktuelle situation


Med henblik på løbende at udvikle kommunens budgetarbejde foreslår administrationen, at økonomiudvalget evaluerer den netop overståede budgetproces, således at økonomiudvalgets betragtning kan medtages i det forestående arbejde med at udarbejde forslag til budgetvejledning for budget 2023-2026.


Evalueringen foretages på mødet og følgende forhold kan indgå i evalueringen:

1. Den overordnede tidsplan

2. Fagudvalgenes budgetarbejde

3. De to budgettemadage

4. Budgetmaterialet

5. Høringsprocessen

6. Understøttelse af de politiske forhandlinger

7. Øvrige forhold


Hovedudvalget gennemfører en lignende evaluering af årets budgetproces med fokus på organisationens input til mulige forbedringer.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at:

 1. Økonomiudvalget evaluerer budgetprocessen for budget 2022-2025, og
 2. Kommer med evt. forbedringsforslag til kommende budgetproces.

Beslutning

Økonomiudvalget ønsker følgende indarbejdet i budgetvejledningen:

 • Arbejde med dynamiske likviditetskrav ift. politiske beslutninger om fremtidige disponeringer. Den økonomiske strategi revideres i overensstemmelse hermed.
 • Større aktivitet i fagudvalgene i budgetarbejdet i foråret og mere ens proces for fagudvalgenes arbejde.
 • I højere grad bruge budgettemadagene til politiske sonderinger og drøftelser.
 • Flere forslag til sparekatalog tidligt i processen, således at det politiske råderum øges.


Fraværende: René Tuekær (L) deltog ikke i behandling af punktet.

233. Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - køb af Industriparken 22, 25 og 37

Resume

Byrådet gav den 27. maj 2021 Direktionssekretariatet bemyndigelse til at afgive et købstilbud på Industriparken 22, 25 og 37 på 500.000 kr. Konkursboet har accepteret købstilbuddet, og handlen er indgået. Byrådet skal derfor tage stilling til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Industriparken 22, 25 og 37 i Faxe er tre erhvervsgrunde, som ikke er byggemodnede. Ejeren af grundene gik konkurs i 2011, og det lykkedes ikke konkursboet at sælge de tre grunde, som var udbudt til salg til i alt 740.000 kr. Siden 2014 har grundene ligget uberørt hen.


Kommunens købstilbud har dækket omkostningerne til at åbne boet, få berigtiget handlen, afsluttet konkursboet og en udlodning til kreditorerne. Til gengæld har kommunen påtaget sig en økonomisk risiko ved at købe grundene, da vi ikke kan være sikre på, at grundene kan blive solgt foreløbigt. Det har blot åbnet muligheden for, at en eller flere virksomheder, som ønsker at etablere sig eller udvide eksisterende erhverv i Faxe, kan købe grundene.


Efer kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, er det byrådet, som skal meddele den fornødne bevilling.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Udgift ved køb: 500.000 kr., som trækkes fra kassen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2021 på 500.000 kr., der samtidig søges frigivet, og
 2. Punkt 1 finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: René Tuekær (L) deltog ikke i behandling af punktet.

234. Garantistillelse til Spildevandslauget Karise Permatopia Pilerensningsanlæg ApS

Resume

Spildevandslauget Karise Permatopia Pilerensningsanlæg ApS har søgt om garantistillelse for lån på 6.221.135 kr.

Byrådet skal i denne sag tage stilling til, om der skal gives en kommunegaranti for lån hos Kommunekredit til indfrielse af lån i Merkur Bank jf. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.


Sagen blev behandlet på økonomiudvalgets møde den 25. august 2021 som pkt. 175, hvor der blev besluttet ændringsforslag gående på, at kommunen ønsker pant i ejendom eller anlæg som sikkerhed for garantistillelsen, samt protokolleret at administrationen undersøger i hvilke andre fortilfælde, hvor kommunen har krævet pant i forbindelse med garantistillelse, samt afklarer udgifter og konsekvenser for låntager. Frem mod Byrådets behandling fremkom nye oplysninger i sagen, hvorfor punktet udgik af Byrådets dagsorden, og administrationen fik til opgave at udarbejde fornyet sagsfremstilling til ny behandling.


Sagen er herefter genvurderet i administrationen, og på baggrund af nye vedtægter for spildevandslauget Karise Permatopia Pilerensningsanlæg ApS samt det forhold, at et evt. fremtidigt ønske om overgå til offentlig kloakering alene kan ske efter politisk godkendelse i Faxe Kommune, indstilles det at give garantistillelsen med tilhørende garantiprovision.

Sagsfremstilling

Projektbeskrivelse og baggrund for projektet

Spildevandslauget Karise Permatopia Pilerensningsanlæg ApS har søgt om garantistillelse for lån på 6.221.135 kr. Pilerensningsanlægget er pt. finansieret med et lån i Merkur Bank, som ønskes indfriet med et lån hos Kommunekredit.

Center for Økonomi har kontaktet Kommunekredit, der har godkendt lånets formål.

Spildevandslauget Karise Permatopia Pilerensningsanlæg ApS har 46 anpartshavere og 91 forbrugere.


Finansiering af projektet

Spildevandslauget Karise Permatopia Pilerensningsanlæg ApS har modtaget lånetilbud fra Kommunekredit på 6.221.135 kr. med afdrag over 22,5 år og med en fast rente på 0,68 %. Spildevandslauget Karise Permatopia Pilerensningsanlæg ApS vil opnå en rentebesparelse ved at optage lån hos Kommunekredit med kommunal garanti.


Beslutningsgrundlag

Byrådet godkendte på mødet den 17. marts 2016, at nedenstående forhold skal lægges til grund for behandling af ansøgning om kommunal garantistillelse:

 • Vedtægter
 • De tre seneste års regnskaber
 • Oplysning om ejerforhold
 • Oplysning om eventuel eksisterende kommunal garanti


Herudover skal der på baggrund af en konkret vurdering tages stilling til, om der skal tages pant i ejendommen som sikkerhed for garantistillelsen.


Vurdering af ansøgningen

Beslutter Byrådet at give garanti, vil Faxe Kommune efter en konkret risikovurdering, årligt opkræve en garantiprovision med 0,5% p.a. af den til enhver tid værende restgæld på lånet ultimo året. Grundlaget for beregningen fremgår af vedhæftede notat.

Det forudsættes, at garantien først kan indløses, efter selskabets indbetalinger. Spildevandslauget Karise Permatopia Pilerensningsanlæg ApS indsender årligt budgetter og regnskaber ligesom takster fremsendes til kommunens godkendelse, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld. Faxe Kommune skal godkende lånoptagning, køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt vedtægtsændringer, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.

Lovgrundlaget er bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelse af garantier m.v., § 3, stk. 1.


Yderligere vurderinger samt afklaringer efter Økonomiudvalgets møde den 25. august 2021

Center for Økonomi har efter Økonomiudvalgets møde den 25. august 2021 undersøgt kommunens mulighed for at tage pant som sikkerhed for kommunegarantien. Selskabskonstruktionen for Karise Permatopia viser at spildevandslauget ikke ejer jorden, men betaler leje til andelsselskabet, som ejer jorden hvor pilerensningsanlægget ligger. Der er derfor ikke mulighed for at få pant i matriklen.

Såfremt der var mulighed for pant, er det tvivlsomt om kommunen er interesseret i at overtage pilerensningsanlægget.

Faxe Kommune har ikke fortilfælde, hvor der er taget pant som sikkerhed for kommunegarantier.

Der er således ikke umiddelbart mulighed for at tage pant i matriklen for at imødekomme økonomiudvalgets ønske om øget sikkerhed for den stillede kommunegaranti. Såfremt der ønskes et risikotillæg, kan dette ske ved at forhøje garantiprovisionsprocenten, som i denne sag er vurderet til 0,5%.

I de nuværende aktive sager, hvor der er stillet kommunegaranti og lånet ikke er indfriet, har kommunen ikke krævet højere garantiprovisionsprocent end 0,5%.

I vedtægterne for spildevandslauget Karise Permatopia pilerensningsanlæg ApS er anført, at

 • Alle ejere af en ejerbolig i KP Ejer og alle andelsbolighavere i KP Andel har pligt til at være medlem af spildevandslauget.
 • Spildevandslaugets medlemmer såvel som KP Almen har ret og pligt til at aflede det normale spildevand gennem spildevandslaugets anlæg.
 • Opløsning af spildevandslauget kan kun finde sted ved konsensus blandt spildevandslaugets medlemmer.
 • Vedtægtsændringer skal sendes til Faxe Kommune til orientering.

Center for Økonomi har haft en drøftelse med ansøger, om hvorvidt der ved en generalforsamling kan ske en tilslutning til, at vedtægterne for spildevandslauget Karise Permatopia pilerensningsanlæg ApS ændres således at vedtægtsændringer skal sendes til Faxe kommune til godkendelse og ikke kun til orientering. Ansøger har ved mail af 31. oktober 2021 fremsendt referat af ekstraordinær generalforsamling den 26. oktober 2021 samt vedtægtsændringen i form af nye vedtægter. Disse vedtægtsændringer giver Faxe Kommune en sikkerhed for at spildevandslauget ikke kan foretage ændringer i vedtægterne uden kommunens godkendelse, herunder at en opløsning af spildevandslauget ikke kan finde sted uden kommunens godkendelse.

Center for Økonomi har endvidere undersøgt, at såfremt Karise Permatopia senere har ønske om at overgå til offentlig kloakering, så kan det alene ske ved en politisk vedtagelse af en spildevandsplan for området.

Konklusion

Center for Økonomi vurderer på baggrund af de fremsendte regnskaber, at Spildevandslauget Karise Permatopia Pilerensningsanlæg ApS´s økonomi kan bære optagelse af lån på 6.221.135 kr. og indstiller, at der stilles kommunegaranti for lånet.

Der er foretaget en individuel vurdering af garantien i forhold til risiko, levetid på anlægget samt fremtidige udbedringer.

Center for Økonomi vurderer, at der ikke skal optages pant i ejendom eller anlæg som sikkerhed for garantistillelsen, da risikoen for manglende indfrielse af lånet vurderes som lille.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Den kommunale garanti dækker et lån på 6.221.135 kr. med løbetid på 22,5 år. Provisionsindtægt for den ny garantistillelse vil det første år udgøre 31.106 kr.

I henhold til lånebekendtgørelsens § 3, stk. 3, belaster garantistillelser til lån optaget af vandselskaber ikke kommunens låneramme.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at:

 1. Faxe Kommune giver garanti for lån til Spildevandslauget Karise Permatopia Pilerensningsanlæg ApS på 6.221.135 kr.
 2. Der opkræves garantiprovision med 0,5 % p.a. af den til enhver tid værende restgæld ultimo året.
 3. Der ikke tages pant i ejendom eller anlæg som sikkerhed for garantistillelsen.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: René Tuekær (L) deltog ikke i behandling af punktet.

235. Godkendelse af lejeforhøjelse, låneoptagelse og garanstillelse vedr. udskiftning af tage i Haslev Boligforeningsn afd. Parcelvej.

Resume

Haslev Boligforenings organisationsbestyrelse og beboerne i afd. 8, Parcelvej har vedtaget anlægsbudget for udskfitning af afdelingens tage. Renoveringen skal finansieres delvist af et realkreditlån på 1.380.000 kr. Kreditforeningen kræver 100% kommunal garanti for lånet. Tilbagebetaling af lånet skal finansieres af en huslejestigning på 6,11 % pr. m2 pr. år - svarende til 58,16 kr. Faxe Kommune skal godkende huslejestigninger på over 5%, låneoptagelse og tinglysning af pantebreve. Ved godkendelse af garantien bliver lånerammen ikke påvirket.

Sagsfremstilling

Haslev Boligforenings afdeling 8, Parcelvej har anmodet om godkendelse af huslejestigning, låneoptagelse og garanstillelse i forbindelse med udskiftning af afdelingens tage. Afdelingen består af 17 2-værelses rækkehuse på mellem 45-63 m2 – i alt 1.022 m2 boligareal.


På afdelingsmøde den 18. maj 2021 blev anlægsbudget fremlagt med samlede udgifter for 2.430.000 kr. og en huslejestigning på 6,11%. Begge dele blev enstemmigt vedtaget af de 8 husstande, der var repræsenteret på mødet.


Organisationsbestyrelsen godkendte anlægsbudgettet og lejeforhøjelsen den 28. april 2021.


Renoveringen finansieres delvist af afdelingens midler og ved optagelse af et 30-årigt Realkreditlån på 1.380.000 kr.

Tilbagebetaling af realkreditlånet skal finansieres ved en lejeforhøjelse på 58,16 kr. pr. m2 pr. år svarende til 6,11 %. Huslejen stiger fra 952,40 til 1.010,56 kr. pr. m2 pr. år.


Da lejeforhøjelsen er over 5 % af lejen inden for et regnskabsår, skal lejeforhøjelsen godkendes af Faxe Kommune.


Låneoptagelsen og tinglysning af pantebrevet skal godkendes af Faxe Kommune.

Det er en betingelse fra realkreditinstituttet, at der stilles 100% kommunal garanti for lånet.


Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme.

Såfremt der ikke stilles kommunal garanti, kan afdelingen ikke optage kreditforeningslån og har ingen finansieringsmulighed for den tiltrængte udskiftning af tagene.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Eventuelle merudgifter til boligsikring/boligydelse.  

En garanti på op til 1.380.000 kr.  

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

 1. Lejeforhøjelsen på 6,11 % pr. m2 pr. år godkendes.
 2. Låneoptagelsen og tinglysning af pantebrevene godkendes,
 3. Der stilles kommunal garanti på op til 1.380.000 kr.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: René Tuekær (L) deltog ikke i behandling af punktet.

236. Godkendelse af huslejestigning til finansiering af køkken elller bad i Haslev Almennytttige boliger afd. Firkløveret

Resume

Haslev Almennyttige Boligselskabs afd. Firkløveret ønsker at oprette en pulje til individuel modernisering af køkken eller bad. Puljen giver mulighed for at 15 boliger kan låne op til 65.000 kr. til modernisering af køkken eller bad. Tildeling sker efter "først til mølle"-princippet. Puljen finansieres ved et 3% 10-årigt realkreditlån. De beboere som udnytter puljen, får en huslejestigning på 8-11% pr. m2 pr. år. Det svarer til 647,00 kr. om måneden. Tillægget skal betales i 10 år. Tillægget følger boligen ved nyudlejning.

Huslejestigninger over 5% skal godkendes af Byrådet.

Sagsfremstilling

Haslev Almennyttige Boligselskab (HAB) har anmodet om godkendelse af huslejestigning i afdelingen Firkløveret i forbindelse med renovering af individuelle moderniseringer af køkken og bad. Afdelingen består af de tidligere afdelinger Kildehøjen, Nysøvænget, Trifoliumgården og Lysholm Allé. Afdelingen består af 131 almene familieboliger fordelt på rækkehuse og etagebyggeri. Både rækkehusene og etagebyggeriet består af 2-, 3- og 4-rums boliger på mellem 65 og 118 m2.

Byrådet har den 8/10 2015 og den 23/8 2018 godkendt tilsvarende projekt i den tidligere afdeling Kildehøjen, hvor der blev oprettet puljer til i alt 20 moderniseringsprojekter med et budget på 50.000 kr. pr. projekt. Den 23/9 2019 godkendte Byrådet et tilsvarende projekt for den tidligere afdeling Lysholmvænge, hvor der blev oprettet pulje til 3 moderniseringsprojekter med et budget på 50.000 kr. pr. projekt.

Den tidligere afdeling Kildehøjen har pulje tilbage til 7 køkkener á 50.000 kr.

På afdelingsmødet den 26. august 2021 blev det besluttet at lukke denne pulje, da det sjældent er nok til at finansiere et projekt i dag.
Det blev samtidigt besluttet at oprette en ny pulje for 15 individuelle moderniseringer af køkken/bad for afdeling Firkløveret á 65.000 kr. pr. bolig. Selskabets bestyrelse godkendte projektet den 7. september 2021.

På afdelingsmødet var repræsenteret 39 boliger. Hver bolig har to stemmer. Projektet blev enstemmigt vedtaget med 72 stemmer for og 6 blanke.

Moderniseringen foretages som et led i den kollektive råderet, hvor afdelingsmødet beslutter, hvor stor valgfrihed den enkelte lejer har for at deltage i moderniseringsprojektet.

Moderniseringen giver en lejeforhøjelse, der svarer til udgifterne til finansieringen for den enkelte bolig. Lejeforhøjelsen er midlertidig og stopper, når det lån, der er optaget til finansiering af projektet er tilbagebetalt. Det er besluttet at give tilbuddet om modernisering til samtlige nuværende beboere og nye beboere af de boliger, som ikke har fået moderniseret køkken. Puljen tildeles efter princippet ”først til mølle”.

Finansieringen sker ved optagelse af et 3% 10-årigt realkreditlån. Det samlede maksimale finansieringsbehov er kr. 1.164.600 kr. Tilbagebetaling af lånet finansieres ved et lejetillæg for de boliger, der får udskiftet køkken/bad. Lejeforhøjelsen gælder således ikke alle lejere. Ved fraflytning inden de 10 år er gået, overtages lejetillægget af den nye lejer.

Hvis maksimumbeløbet udnyttes fuldt ud i boligen, giver det en lejeforhøjelse på mellem 8-11%. Dette svarer til et lejetillæg på 647 kr. pr. måned i 10 år.

Da huslejestigningen er over 5% pr. år, skal huslejestigningen godkendes af Byrådet.

Når realkreditlånet optages bliver låneoptagelsen og tinglysning af pantebrevet godkendt af administrationen.

Økonomi

En evt. merudgift til boligsikring.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at.

 1. Moderniseringsprojektet godkendes, og
 2. Lejeforhøjelsen på op til 6% for den enkelte bolig godkendes.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: René Tuekær (L) deltog ikke i behandling af punktet.

237. Orientering om sygefraværsstatistik 3. kvartal 2021

Resume

I følgende sag fremlægges orientering omkring udviklingen i sygefraværet frem til 3. kvartal 2021, samt orientering om status på indsatser i Øget Nærvær – Bedre Trivsel.


Frem til 3. kvartal er sygefraværet faldet med 0,28 procentpoint, ligesom sygefraværet isoleret for 3. kvartal også ligger lavere end året før. Det er alene Center for Økonomi og Center for Sundhed & Pleje, der oplever stigninger i sygefraværet.

Grundet sommerferieperioden har der været en lavere aktivitet i Øget Nærvær – Bedre Trivsel i 3. kvartal. Dog er aktiviteten steget til over det forventede niveau i september, ligesom der er planlagt flere forløb i 4. kvartal.

Sagsfremstilling

Sygefraværet i årets første tre kvartaler har været 0,28 procentpoint lavere end samme periode sidste år.


Alene i 3. kvartal 2021 var sygefraværet 0,47 procentpoint lavere end 3. kvartal 2020. Tendensen fra 2. kvartal med et stigende sygefravær er derfor ikke fortsat ind i 3. kvartal.


Samlet for hele perioden er Center for Økonomi og Center Sundhed & Pleje de eneste centre der oplever en stigning i sygefraværet. Center for Økonomi har dog fortsat et meget lavt sygefravær, og ligger lavere end landsgennemsnittet for sammenlignelige centre. Center for Sundhed & Pleje stiger mindre end Center for Økonomi, men ligger over landsgennemsnittet for sammenlignelige centre. På grund af centerets størrelse, påvirker dette center udviklingen for hele kommune i højere grad. Alene for 3. kvartal er Center for Sundhed & Pleje dog faldet. Hvor centret efter 1. halvår steg med 0,56 procentpoint, er stigningen frem til 3. kvartal begrænset til 0,28 procentpoint.


Status på Øget Nærvær – Bedre Trivsel


Grundet sommerferieperioden i juli og august, ser den samlede aktivitet for 3. kvartal lav ud. Aktiviteten i september har dog været over det forventede, ligesom der har været afholdt og planlagt endnu flere forløb i 4. kvartal. Det høje aktivitetsniveau skyldes den oparbejdede corona-pukkel.


Rekruttering og coaching af nye ledere:

I løbet af 3. kvartal har der været afholdt i alt 12 forløb målrettet kommunens ledere. 9 forløb som har omhandlet coaching af nuværende ledere, og 3 rekrutteringsforløb af nye ledere.


Processer på arbejdspladser:

I 2. kvartal har der været afholdt i alt 9 udviklingsprocesser målrettet kommunens arbejdspladser, med henblik på udvikling af samarbejde og kultur blandt medarbejderne.


Øvrige indsatser
Udover ovennævnte pågår en række indsatser, som også understøtter arbejdet med at nedbringe kommunens sygefravær. Af særlige områder skal nævnes dels den igangværende handleplan i kommunens hjemmepleje (behandles på nærværende Økonomiudvalgsmøde), og dels den indsats, som Hovedudvalget har igangsat i hele organisationen under overskriften "Den Fleksible Arbejdsplads". Sidstnævnte sigter på, at Faxe Kommune skal forblive en attraktiv arbejdsplads, som fortsat kan tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere, ved at kommunens ansatte skal opleve, at der er en god balance mellem arbejdsliv og fritid, og at man som medarbejder har indflydelse på planlægning og udførelsen af opgaver.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget ønsker orientering omkring de igangværende handleplaner på øget nærvær på Center for Senior & Sundheds område.


Fraværende: René Tuekær (L) deltog ikke i behandling af punktet.


238. Godkendelse af ændring vedr. IT- udstyr til det nye byråd

Resume

De nuværende byrådsmedlemmer fik ved den nye byrådsperiode 2018-2021 stillet en mobiltelefon og en iPad til rådighed for byrådsarbejdet. Der viste sig dog hurtigt et ønske, hos flere byrådsmedlemmer, om at få udleveret en pc i stedet. På økonomiudvalgets møde 4. april 2018, pkt. 63 blev det besluttet, at byrådsmedlemmerne skulle have en valgmulighed mellem en iPad og en pc. Status er, at 8 byrådsmedlemmer benytter en pc løsning.


IT & Digitalisering har over de senere år oplevet uhensigtsmæssige forhold i forbindelse med de udleverede iPads, og anbefaler derfor økonomiudvalget at beslutte en pc løsning.

Sagsfremstilling

Denne sag forholder sig til de fordele, som IT & Digitalisering ser ved at vælge en pc løsning fremfor en iPad løsning.


Ipad løsningens ulemper opleves fx., når enheden har haft tekniske problemer, som skal løses af IT-servicedesk, ved medlemmets brug af og muligheder ved virtuelle Teams-møder, printløsningen og med sikkerheden.


Ved at benytte pc løsningen ses der flere fordele, både funktionsmæssigt og sikkerhedsmæssigt, hvilket skitseres herunder.


Den pc der tilbydes er en lille 13" udgave (størrelse 23 dyb x 31 bred x 2 høj) med touch-løsning.


Funktionalitet:

 • Ved indførelse af Teams til digitale møder, er der funktionalitet (eksempelvis at kunne indkalde til et Teams møde) som i dag kun er muligt via pc løsningen.
 • Ved problemer med IT udstyret har IT & Digitalisering mulighed for fjernovertagelse af en pc, hvilket i mange tilfælde vil kunne løse problemerne uden enheden fysisk skal afleveres til servicedesk. Det kan vi ikke i dag med en Ipad.
 • En pc forventes at kunne holde 4 år, hvilket betyder at den bør dække hele valgperioden uden større problemer. En Ipad har en forventet levetid på 2 år, og der forventes derfor større udskiftninger af Ipads end pc´er i byrådsperioden.


IT sikkerhed:

 • Med en pc er der mulighed for sikker print i alle kommunale bygninger
 • IT & Digitalisering kan sikkerhedsopdatere pc´erne, og adviseres hvis der er tegn på mistænkelig adfærd på udstyret.
 • Byrådet vil omfattes af samme nye IT- sikkerhedstiltag som de administrative medarbejdere, der sikrer overholdelse af GDPR.


Til orientering er der leveringsproblemer med de iPads der er bestilt til byrådet. IT-afdelingen bestilte iPads den 1. juli 2021 hos leverandøren, og medio november kan vi stadig ikke få oplyst en status på forventet leveringstidspunkt. Det betyder at der i første omgang vil blive udleveret en pc til de nye byrådsmedlemmer. Hvis Økonomiudvalget ikke beslutter en ren pc-løsning, vil der blive mulighed for at bytte til en iPad, når de modtages på lager.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ved en løsning med valgfrihed mellem iPad og pc, vil det med samme fordeling som i dag (8 stk. pc og 17 stk. iPads) koste kr. 112.000 i anskaffelse.
En ren pc løsning er dyrere i anskaffelse og koster kr. 146.000. Da en ren pc løsning forventes at være mere driftsstabil, samlet over byrådsperioden 2022-2025, forventes der færre udgifter til reparation  og udskiftninger de kommende år.


Der er afsat penge i budgettet til en ren pc løsning.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

IT & Digitalisering indstiller, at økonomiudvalget godkender en pc løsning til de nye byrådsmedlemmer.

Beslutning

Økonomiudvalget ønsker at arbejdsmiljøet prioriteres, systemkrav overholdes og at der er fleksibilitet i valget af IT-udstyr/mobiltelefon. Der åbnes mulighed for at der kan vælges en iPad fremfor en telefon.


Fraværende: René Tuekær (L) deltog ikke i behandling af punktet.


239. Godkendelse af administrationsgrundlag vedr. vederlag og godtgørelser til byrådsmedlemmer

Resume

Byrådet skal med denne sag godkende et nyt administrationsgrundlag der omhandler vederlag, tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse af udgifter til byrådsmedlemmer.

Sagsfremstilling

I administrationsgrundlaget gennemgås hvilke ydelser byrådsmedlemmer er berettiget og forpligtet til at modtage. Administrationsgrundlaget indeholder endvidere beskrivelse af de formkrav, herunder såvel politisk som administrativ behandling, der relaterer sig til udbetalingen af vederlag og godtgørelser. Der er nogle forhold, hvor der foreslås en betydelig ændring og andre hvor der fortsættes med hidtidig praksis.


Vederlag og fravær

På vederlagsområdet er der foreslået en ændring til dokumentationskravet ved fravær på grund af helbrev m.v. Vederlagsreglerne ved fravær blev generelt skærpet i 2020, og her blev det fx et krav, at et byrådsmedlem med mere end 14 dages fravær, begrundet i helbrev m.v., skal aflevere dokumentation for fraværet, fx en lægeerklæring. Byrådet skal vurdere om dokumentationskravet er opfyldt, herunder om der er grundlag for at indhente fornyet dokumentation, eller om dokumentationskravet er ubegrundet. Byrådet kan delegere kompetencen til at vurdere dokumentationskravet til administrationen.

 • Det foreslås, at byrådet i administrationsgrundlaget delegerer kompetencen til administrationen at vurdere dokumentationskravet ved fravær på grund af helbred m.v.


Herudover er der ingen ændringer i forhold til hidtidig praksis. Fordelingen af udvalgs- og formandsvederlag er besluttet af byrådet 18. januar 2018 (og skal genbehandles af nyt byråd på første møde i januar 2022).


Administrationsgrundlaget samler og oplister de regler, beslutninger og aftaler på vederlagsområdet, der ikke før har været samlet i ét dokument.


Det præciseres at indkaldelse af stedfortræder til byrådsmøder sker via digital post.


Godtgørelser

På godtgørelsesområdet er der en del ændringer, som beskrives herunder:

Byrådsmedlemmers deltagelse i forskellige aktiviteter som kurser, konferencer, studieture, borgermøder og lignende skal være godkendt af byrådet, før der må godtgøres udgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Det har ikke tidligere været praktiseret, at Faxe Byråd har taget beslutning omkring byrådsmedlemmers deltagelse i aktiviteteter, men det er et krav i lovgivningen vedrørende nogle typer aktiviteter.

Reglerne om byrådsmedlemmers godtgørelse af udgifter findes i lov om kommunernes styrelse § 16, stk. 1, litra a-g (LBK nr 47 af 15/01/2019). I loven er det udtømmende angivet, hvilke aktiviteter det faste vederlag omfatter. Opregningen er foretaget af hensyn til en nærmere afgrænsning af de tilfælde, hvor et byrådsmedlem har krav på eller af byrådet kan tillægges ret til erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste samt godtgørelse af afholdte udgifter.

Godtgørelsestyper: befordringsgodtgørelse, fraværsgodtgørelse, udgifter forbundet med et fysisk handicap, udgifter til pasning af syge nære pårørende samt betaling af kursusgebyrer og lignende.

Tabel med STL § 16, litra a-g, og reglerne for bevilling

Møder mv.

Godtgørelser

Tabt

arbejdsfortjeneste

(Litra a)

Byrådsmøder, møder i økonomiudvalg og stående udvalg samt § 17, stk. 4 udvalg og underudvalg.

Ja

Ja

(Litra b) *

Møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, hvor medlemmet skal være udpeget af byrådet.

Ja

Ja

(Litra c) **

Kurser, konferencer mv., som byrådet eller Økonomiudvalget vurderer har betydning for varetagelsen af det kommunale hverv af de under litra a og b nævnte hverv.

Hvis aktiviteten er vedtaget af byrådet

Hvis aktiviteten er vedtaget af byrådet

(Litra d)

Seminarer og temamøder i byråd og stående udvalg (i kommunens årsbudget eller andre kommunale anliggender af overordnet betydning), hvor der ikke træffes beslutninger.

Ja

Ja

(Litra e)

Revisionens forelæggelse af beretninger.

Ja

Ja

(Litra f) ***

Andre kommunale hverv end møder, der sker efter anmodning fra byrådet eller et udvalg og hvor mødebetingelsen ikke er opfyldt.

Hvis aktiviteten er vedtaget af byrådet eller et udvalg

Hvis der er ret til godtgørelser

(Litra g) ****

Andre aktiviteter i forbindelse med de under litra a-f nævnte møder mv.

Hvis deltagelse er vedtaget af byrådet

Nej


 • Der er ingen ændringer i forbindelse med litra a, b, d og e.


 • Ændringer til litra c

Håndteres i administrationsgrundlaget med en udtømmende oplistning af arrangementstyper og arrangementsudbydere. Med sådanne faste regler skal det hovedsageligt bero på objektive konstateringer om kursus og udgifter kan godtgøres, og reglerne overlader således ikke et skøn til administrationen. I de tilfælde hvor arrangementet ligger udenfor reglerne, skal byrådet konkret træffe beslutning. Lovgivningen giver ret til delegation af beslutningskompetencen fra byrådet til økonomiudvalget, men ikke videre til stående udvalg eller administrationen.

Det foreslås, at delegeringen mellem byrådet og økonomiudvalget håndteres i administrationsgrundlaget, således at økonomiudvalget skal beslutte.


 • Ændringer til litra f

Skal håndteres individuelt med en protokolleret beslutning i byrådet eller det stående udvalg i hvert enkelt tilfælde, og så skal aktiviteten være omfattet af den udtømmende oplistning i administrationsgrundlaget for at give ret til tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelser. Hvis tilbuddet om deltagelse i en aktivitet gælder for et helt udvalg, er det kun byrådets kompetence at beslutte.


 • Ændringer til litra g

Håndteres i administrationsgrundlaget med en udtømmende oplistning af andre øvrige aktiviteter som er forbundet med varetagelsen af de hverv, der er nævnt i litra a-f., og som giver ret til godtgørelser. Det er byrådets kompetence at beslutte om og hvilke godtgørelser, der kan bevilges til hvilke aktiviteter. Der må ikke ydes tabt arbejdsfortjeneste til disse aktiviteter.


Administrationsgrundlaget beskriver også de øvrige godtgørelser, der ydes til byrådsmedlemmer i Faxe Byråd samt den praksis der er for administrationen heraf. Der foreslås nogle ændringer til hidtidig praksis, som beskrives nedenfor:


 • Økonomiudvalget skal på møde den 25. november behandle en sag om valg af pc til byrådsmedlemmer. Økonomiudvalgets beslutning kan ændre på den benævnte praksis i administrationsgrundlaget, og i så fald vil dokumentet blive rettet tilsvarende.
 • Alle byrådsmedlemmer har et årligt rådighedsbeløb 15.000 kr., som skal dække udgifter til kurser, konferencer, repræsentation og diverse abonnementer mv. (fx lokalavis og Danske Kommuner). I tidligere praksis var der et rådighedsbeløb på 25.000 kr. til udvalgsformænd, hvoraf udgifterne til udvalgets forplejning skulle afholdes. Det foreslås, at udgifter til forplejning holdes udenfor rådighedsbeløb, og at beløbet tilpasses tilsvarende.
 • Udgiften til deltagelse på KL's Kommunalpolitiske Topmøde indgår ikke i rådighedsbeløbet, idet deltagere til topmødet er de delegerede udpeget af byrådet og deltagelse er afgørende for indflydelse i KL. Endvidere er det sædvane at der inviteres et byrådsmedlem med fra hver af de partier, som ikke har delegerede.
 • Det foreslås, at udvalgsformænds rådighedsbeløb på nuværende 25.000 kr. ændres til 15.000 kr., svarende til de menige byrådsmedlemmers rådighedsbeløb. Udvalgsformandens højere rådighedsbeløb skal med de nuværende regler dække alle udvalgets udgifter til forplejning og repræsentation. Med den foreslåede ændring vil disse udgifter holdes udenfor udvalgsformandens rådighedsbeløb.

Psykologhjælp

 • Som noget nyt foreslås det at byrådsmedlemmer kan få stillet psykologhjælp til rådighed i forbindelse med chikane og trusler. Støtten skal have en nær sammenhæng med udførelsen af de aktiviteter, som medlemmet varetager i sin egenskab af byrådsmedlem. Det overlades til administrationen at vurdere hvert enkelt tilfælde.


På sagen er vedhæftet et notat fra Indenrigs- og Boligministeriet af 14. juni 2021 om kommunalbestyrelsens mulighed for at yde støtte og udgiftsgodtgørelse til medlemmer, som oplever

chikane, trusler mv. forbundet med det kommunale hverv.


Reglerne om vederlag og godgørelser findes i lov om kommunernes styrelse og i vederlagsbekendtgørelsen.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at:

 • Administrationsgrundlaget træder i kraft ved byrådets godkendelse.
 • Hvor der er foreslået ændringer til hidtidig praksis, træder disse ændringer først i kraft den 1. januar 2022 i forbindelse med nyt byråds tiltræden.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: René Tuekær (L) deltog ikke i behandling af punktet.

240. Godkendelse af administrationsgrundlag vedr. diæter og godtgørelser til medlemmer i råd og nævn

Resume

Byrådet skal med denne sag godkende et nyt administrationsgrundlag der omhandler diæter og godtgørelse til medlemmer i råd og nævn, som ikke er medlemmer af byrådet.

Sagsfremstilling

Dette administrationsgrundlag fastlægger hvilke råd og nævn, hvor medlemmer, som ikke samtidig er medlemmer af byrådet, kan få diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, befordringsgodtgørelse, dækning af deltagergebyr til kurser og i nogle få tilfælde godtgørelse for fravær fra hjemstedet, udgifter forbundet med et fysisk handicap og udgifter til pasning af syge nære pårørende. Administrationsgrundlaget vil ved byrådets vedtagelse være gældende.


Beslutningen om at yde diæter, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelser til medlemmer af råd og nævn er byrådets kompetence. Beslutningen kan byrådet træffe på flere måder, herunder helt konkret når byrådet beslutter, at et råd/nævn må deltage i specifikt nævnte kurser, konferencer og lignende arrangementer, eller byrådet anmoder et nævn om at deltage i andre nærmere angivne kommunale hverv, som fx deltagelse i forhandlinger med andre kommunale myndigheder eller med regionale eller statslige myndigheder, repræsentativt arbejde, studieture, besigtigelser og borger- eller orienteringsmøder. Beslutningen kan også træffes mere generelt og overordnet ved vedtagelse af et administrationsgrundlag om udbetaling af diæter, godtgørelser m.v., hvilket foreslås i denne sag.

Der kan ikke ydes diæter og godtgørelser for deltagelse i andre aktiviteter end dem som beskrives i administrationsgrundlaget, som fx mødeforberedelse, studieture og seminarer, selvom de er besluttet i nævn/råd, eller aftalt med borgmester, udvalg eller administrationen.

Overordnet samler administrationsgrundlaget op på den praksis, der hidtil er fulgt i Faxe Kommune. I praksis har det ikke været alle udbetalinger af diæter og godtgørelser, der er foretaget på baggrund af beslutning i byrådet.


Reglerne om godtgørelser findes i lov om kommunernes styrelse, og i bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv (BKG nr. 2001 af 28/10/2021).

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at:

 1. Administrationsgrundlaget godkendes, og
 2. Træder i kraft ved byrådets godkendelse.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: René Tuekær (L) deltog ikke i behandling af punktet.

241. Drøftelse af forretningsordener for de stående udvalg i næste byrådsperiode

Resume

Udkast til forretningsordener for Økonomiudvalget og de stående udvalg i næste byrådsperiode forelægges til Økonomiudvalgets orientering og drøftelse.

Sagsfremstilling

I den nye byrådsperiode skal de stående udvalg og Økonomiudvalget konstitutere sig på møder i januar 2022. På mødet skal de bl.a. tage stilling til forretningsorden for mødernes afvikling.


Som bilag er vedlagt udkast til forretningsorden. Administrationen lægger op til, at disse bliver enslydende for alle udvalg, dog med de ændringer, som er nødvendige for Økononomiudvalget.


Udkastet forelægges Økonomiudvalget med henblik på at få en fælles drøftelse af indholdet.


Efter Økonomiudvalgets drøftelse tilrettes udkastet og fremlægges for udvalgene i januar 2022.


Udkastet er sprogligt revideret i forhold til forretningsordenerne for indeværende byrådsperiode, og indeholder derudover følgende ændringsforslag:


 • Nye sager på dagsordenen: Kræver enighed. Sager på administrationens udsendte tillægsdagsorden kan dog behandles, hvis sagen haster, eller hvis det er en sag, man umiddelbart kan tage stilling til.
 • Virtuel deltagelse i møder: Møder afholdes fysisk. I særlige tilfælde kan møder afholdes virtuelt. Dette kræver enighed i udvalget, hvis det er en fravigelse af mødeplanens angivelse af mødested. Formanden kan godkende, at enkelte medlemmer deltager virtuelt, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til den pågældende dagsordens punkter. Dette skal i så fald aftales senest 2 timer inden mødet, og forbindelsen skal være testet en halv time inden mødet. Udfald i forbindelsen indebærer, at medlemmet ikke deltager i de sager, som afgøres under udfaldet. Ved ekstraordinære møder fastsætter formanden mødestedet, herunder om mødet skal være virtuelt.
 • Mødeledelse: Formanden sikrer at tidsrammen, som er fastsat i dagsordensudkastet, overholdes. Sager, der ikke nås på mødet, overflyttes til næste møde eller til ekstraordinært møde. (Administrationen afsætter 3 timer til hvert udvalgsmøde, og varsler en eventuel forventet længere mødetid i forbindelse med udsendelse af dagsordenen).
 • Standsningsret: Kan også anvendes i forbindelse med orienteringssager og procedurespørgsmål, idet styrelsesloven ikke skelner mellem typer af sager.
 • Afvigende mening: Bør ikke fylde mere end 3-4 linjer i protokollen, svarende til 400 anslag.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at det vedlagte udkast drøftes.

Beslutning

Økonomiudvalget beder administrationen om at undersøge nogle forhold til udkastet til forretningsordenen.


Fraværende: Ingen.

242. Godkendelse af ny ligestillingspolitik

Resume

Hovedudvalget i Faxe Kommune har udarbejdet forslag til ny ligestillingspolitik, som indstilles til byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Den gældende ligestillingspolitik blev vedtaget i 2008. Som en udløber af drøftelser i forbindelse med behandlingen af sidste års ligestillingsredegørelse, har Hovedudvalget udarbejdet et forslag til en mere tidssvarende ligestillingspolitik, som er vedhæftet sagen.


Faxe Kommunes nye ligestillingspolitik fokuserer ikke kun på lighed mellem køn – den sikrer også mangfoldighed i kommunen. Politikken tager dermed både afsæt i FN’s verdensmål om ligestilling mellem kønnene såvel som lige muligheder, vilkår og rettigheder uanset race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.


Faxe Kommunes holdning er, at menneskelige forskelle er med til at skabe nytænkning og et mere dynamisk miljø, ligesom det har en positiv afsmitning på kvaliteten af det udførte arbejde.

Kommunen arbejder for, at sammensætningen af de ansatte afspejler mangfoldigheden i befolkningen. På den måde kan vi møde borgerne i øjenhøjde og sikre, at kommunens borgere også kan spejle sig i kommunen.


Ligestillingspolitikken skal også bidrage til at gøre Faxe Kommune til en endnu mere attraktiv arbejdsplads for alle uanset køn, alder og identitet, og dermed bidrage til at kommunen også i fremtiden kan rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft.


Ligestillingspolitikken

Politikkens opbygning består af formålet med politikken samt dens indhold som er kategoriseret ved: Ledelsesansvar, Job og kompetencer, Karrieremuligheder, Kommunikation og adfærd.


Ligestillingspolitikkens formål er en aktiv stillingtagen til, at alle i Faxe Kommune er velkommen uanset køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. Sidste afsnit beskriver hvordan organisationen vil arbejde med ligestilling i praksis, herunder er der opsat konkrete mål, som der skal arbejdes med fremover.


Ledelsesansvaret er først præsenteret i politikken, da det først og fremmest er direktionens, chefernes og ledernes ansvar at sikre, at der er mangfoldig repræsentation i Faxe Kommune. Under Job og kompetencer skal vi sikre at køn, alder og identitet ikke har en betydning i personaleforhold; lige fra ansættelse til fratrædelse. Det er således personens faglige og personlige kompetencer, som er afgørende for vores valg af nye kollegaer ved ansættelse. Det skal herudover sikres, at Faxe Kommune understøtter, at alle medarbejdere uanset køn, alder og identitet oplever lige gode muligheder for uddannelse, løntillæg, jobindhold, orlov, karriere og forfremmelse.

Under kommunikation og adfærd, understreges det, at det er alles ansvar at bidrage til, at alle former for krænkende handlinger og holdninger ikke finder sted.


Ligestillingsarbejdet er beskrevet med mål og indsatser, som organisationen skal arbejde med fremover: Det foreslås, at der centralt fastsættes et mål om, Faxe Kommune får er mere lige repræsentation af begge køn til alle direktions- og chefstillinger inden for de næste tre år - der er således pt. en ulige kønsfordeling mellem på de øverste ledelsesniveauer, hvorfor det vil være et centralt fastsat mål, at få flere kvinder ansat i topledelsen. På indsatssiden foreslås udvikling af rekrutteringsprocessen bredt i organisationen, så den bliver mere inkluderende. Herudover er det op til de enkelte centre og centerudvalg gennem MED-systemet at undersøge og debattere, hvordan ligestillingssituationen er på det enkelte område og vurdere, om der er behov for konkrete handlinger for at ændre denne - og på den baggrund fastsætte lokale mål.


Implementering og udbredelse

Ligestillingspolitikken fungerer som en værdimæssig ramme for en efterfølgende implementeringsproces i organisationen. For at politikken får effekt og relevans lokalt, er det vigtigt, at det netop er lokalt i centrene at det vurderes, hvilke initiativer og indsatser organisationen vil arbejde med. Derfor vil implementeringen af ligestillingspolitikken blive udarbejdet på centerniveau via konkrete handlingsplaner, da indsatserne kan se forskellige ud, alt efter hvilket behov der er i det enkelte center.


I forbindelse med udarbejdelsen af Ligestillingsredegørelsen hvert tredje år, drøfter og vurderer Hovedudvalget og ledelseskæden om der skal iværksættes nye indsatser og mål til fremme af ligestillingen i organisationen.


Ligestillingspolitikken udbredes i organisationen via ledelseskæden og direkte kommunikation fra kommunaldirektøren til organisationen. Der vil herudover blive sendt nyhedsbreve/video ud i organisationen, og der vil være en temadrøftelse om ligestilling på alle center MED.


Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at ligestillingspolitikken godkendes.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

243. Godkendelse af opdateret whistleblowerordning

Resume

Folketinget har vedtaget en lov om beskyttelse af whistleblowere, hvorefter det bliver lovpligtigt at etablere en intern whistleblowerordning. Faxe Kommune har allerede en whistleblowerordning, men den skal opdateres, så den er i overensstemmelse med lovgivningen.


Sagsfremstilling

Den 17. december 2021 træder lov om beskyttelse af whistleblowere i kraft. Alle arbejdsgivere med 50 eller flere ansatte skal i den forbindelse etablere en intern whistleblowerordning, hvor det skal sikres, at whistleblowerens identitet holdes fortrolig, og der indføres forbud mod repressalier mod whistleblowere.


Faxe Kommune har haft en politisk besluttet whistleblowerordning siden 1. november 2018. Den nye lovgivning giver anledning til nogle rettelser i den eksisterende whistleblowerordning. Indholdsmæssigt bliver ordningen ikke meget anderledes, end den er i dag, men der stilles i loven krav til fx:

 • at whistleblowerens identitet holdes fortrolig, medmindre whistlebloweren har givet udtrykkelig samtykke til videregivelse,
 • at oplyse medarbejderne om proceduren både for intern indberetning og for ekstern indberetning til Datatilsynet, og
 • at whistlebloweren skal have bekræftelse og feedback om de tiltag, der iværksættes inden for bestemte frister.


Loven stiller krav om, at whistleblowerordningen som minimum stilles til rådighed for kommunens ansatte. Den eksisterende ordning i Faxe Kommune har også omfattet samarbejdspartnere og lignende, og den foreslås udvidet til at også gælde tidligere ansatte, frivillige og praktikanter. Borgere er ikke omfattet, da de altid har mulighed for at kontakte kommunen, og de kan ikke opnå en særlig beskyttelse efter loven som whistleblower.

Det, man kan indberette til whistleblowerordningen, er alle overtrædelser omfattet af whistleblowerloven, hvilket bl.a. er overtrædelser af EU-retten og alvorlige lovovertrædelser, så som strafbare forhold, misbrug af økonomiske midler, svig og underslæb, bestikkelse, grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper, bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere og seksuel eller grov chikane. Ordningen omfatter ikke overtrædelser af interne retningslinjer og konflikter på arbejdspladsen. Indberetninger, som ikke er omfattet af ordningen, skal afvises af whistleblowerenheden.

Faxe Kommunes ordning har hidtil givet mulighed for både anonym og ikke-anonym indberetning. Loven stiller ikke krav om mulighed for anonym indberetning, men dette foreslås bevaret i Faxe Kommune. Der kan kun indberettes skriftligt i det særlige system oprettet dertil.


Det er borgerrådgiveren, der som upartisk person modtager indberetninger og screener dem i en whistleblowerenhed. Whistleblowerenheden kan forlange, at den relevante direktør og afdeling med respekt for den særlige tavshedspligt udarbejder en redegørelse, som afrapporteres til whistleblowerenheden. Whistlebloweren er med loven ekstra beskyttet, og dennes identitet må ikke uden samtykke gives videre, heller ikke til de personer som en indberetning vedrører. Man kan ikke få aktindsigt i whistleblowerens identitet eller oplysninger, hvorfra man kan udlede dennes identitet.


Whistleblowerenheden skal en gang årligt udarbejde en rapport om bl.a. antallet af modtagne indberetninger og status for opfølgningen herpå, som vil blive forelagt byrådet. Det vil ske første gang i 2023.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at den opdaterede whistleblowerordning godkendes.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

244. Beslutning om opfølgning på anbefalingerne fra §17.4 Verdensmål udvalget

Resume

Under punktet træffer Økonomiudvalget beslutning om, hvilke anbefalinger fra §17.4 Verdensmål Udvalget, der skal sættes konkrete handlinger bag.

Som grundlag herfor fremlægger direktionen sit forslag til konkrete aktiviteter indeholdende opgave, ansvar, økonomi og tidsplan.

De anbefalinger fra Verdensmål Udvalget, som relaterer sig til klimadagsordenen, anbefales at indgå i det kommende arbejde med udarbejdelse af Klimaplan for Faxe Kommune for dermed at få en samlet beslutning omkring klimarelaterede indsatser.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget fik på sit møde den 25. august 2021 fremlagt og gennemgået alle anbefalingerne fra det nedsatte §17.4 udvalg.

Det blev på denne baggrund besluttet, at sende anbefalingerne til administrativ behandling i direktionen, hvorefter Økonomiudvalget genoptager sagen.


Direktionen har gennemgået alle 14 anbefalinger. Dette er sket med henblik på at skitsere det videre arbejde med hver eneste anbefaling.

Det er den gennemgående prioritering i direktionen, at de relevante anbefalinger fra Verdensmål Udvalget henvises til en implementering i de fagområder, som anbefalingen vedrører.


En hel del af anbefalingerne ses at kunne indpasses i arbejdet med udarbejdelse af Klimaplan for Faxe Kommune, som skal vedtages i oktober 2022. Ved at indtænke udvalgets anbefalingern vedr. Bæredygtig Energi, Klimaindsats, Samkørsel og Kommunens forbug i det kommende klimaplans-arbejde og i den fælleskommunale DK-2020 klimaindsats, kan der politiske træffes en samlet beslutning omkring prioriteringer af de klimarelaterede indsatser og forslag, som vurderes at have størst mulig effekt.


Det skal nævnes, at der i budget 2022 er afsat 100.000 kr. under Teknik- og Miljøudvalget til videreførelse af anbefalingerne fra Verdensmål Udvalget. Derudover må det forventes, at der til budget 2023 vil komme forslag til konkrete indsatser inkl. finansieringsbehov til en række af anbefalingerne i regi af klimaplans-arbejdet.


Direktionens skitse til det videre arbejde med anbefalingerne er lagt på sagen som bilag.

Det samme er afrapporteringen med anbefalinger fra Verdensmål Udvalget, hvilket letter læsningen af førnævnte bilag.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser i 2021.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2022 er der indarbejdet en særlig pulje på 100.000 kr. til videreførelse af anbefalinger fra Verdensmål Udvalget.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at det videre arbejde med anbefalingerne besluttes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

245. Beslutning om opfølgning på anbefalingerne fra §17.4 udvalget vedrørende Sagsbehandlingen på det sociale område

Resume

Under punktet træffer Økonomiudvalget beslutning om, hvilke anbefalinger fra §17.4 Udvalget til Analyse af Sagsbehandlingen, der skal sættes konkrete handlinger bag.

Som grundlag herfor fremlægger direktionen sit forslag til konkrete aktiviteter indeholdende opgave, ansvar, økonomi og tidsplan.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget fik på sit møde den 25. august 2021 fremlagt og gennemgået alle anbefalingerne fra det nedsatte §17.4 udvalg.

Det blev besluttet, at sende anbefalingerne til administrativ behandling i direktionen, hvorefter Økonomiudvalget genoptager sagen.


Direktionen har gennemgået alle 9 anbefalinger med henblik på at skitsere det videre arbejde med hver eneste anbefaling.

Det er den gennemgående prioritering, at de enkelte anbefalinger fra Udvalget til Analyse af Sagsbehandlingen henvises til en implementering i det sociale område, omfattende centrene Center for Sundhed, Social & Pleje og Center for Børn, Undervisning & Familie (Bemærk centerbetegnelserne pr. 1. januar 2022 er anvendt).


Direktionens skitse til det videre arbejde med anbefalingerne er lagt på sagen som bilag.

Det samme er afrapporteringen med anbefalinger fra Udvalget til Analyse af Sagsbehandlingen på det Sociale område, hvilket letter læsningen af det førnævnte bilag.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at det videre arbejde med anbefalingerne besluttes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

246. Godkendelse af aftale om udlejning af de almene boliger i Karise Permatopia

Resume

Den nuværende aftale om fleksible udlejningsregler i Sydkysten Boligselskabets (SB) afdeling "Karise Permatopia" udløb den 30. juni 2021. SB har på baggrund af deres erfaringer med udlejningen anmodet om, at der indgås ny aftale. Da den nuværende administration af udlejningen tager udgangspunkt i, at afdelingen reelt set drives som et bofællesskab, har SB anmodet om, at boligerne ommærkes til almene familieboligbofællesskab. Dette giver mulighed for at indgå en længere aftale og at overdrage den fulde administration af udlejningen til afdelingen. Der vil fortsat blive ført tilsyn med, at boligerne udlejes i overensstemmelse med formålet og at der tages hensyn til boligsociale formål. Dette vil ske ved drøftelse af aftalens effekt på udlejningen på de årlige styringsdialogmøder.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opførelse af Karise Permatopia besluttede Byrådet den 8. oktober 2015 at fraskrive sig anvisningsretten til boligerne og indgik aftale om fleksible udlejningsregler, hvor beboere, som havde meldt sig i andelslandbruget, fik fortrinsret til de almene boliger.


Den 14. november 2019 forlængede Byrådet aftalen til den 30. juni 2021. Dette skete pga. forsinkelser i byggeriet. Aftalen skulle evalueres som en del af styringsdialogen i efteråret 2020. På grund af COVID-19 er styringsdialogmøderne for 2020 udskudt.


Aftalen blev oprindeligt indgået, fordi det var en forudsætning for det samlede projekts succes, at der fra start var en fælles interesse hos alle beboere for at indgå i andelslandbruget og fællesgården og at beboerne støttede mest muligt op om de fælles aktiviteter. Det er en forudsætning for afdelingens drift, at beboerne er medlemmer af andelsselskabet og bidrager med gennemsnitligt 2 timers ugentligt arbejde i afdelingen.


For de almene boliger svarer denne ordning til modellen almenbolig+, hvor beboerne bidrager til driften gennem vedligeholdelse af egne boliger, grønne arealer og fælles arealer. De almene boliger på Viften i Haslev er opført som almenboliger+. Der findes ikke andre almene bofællesskaber i Faxe Kommune.


SB har administreret udlejningen gennem et ventelisteudvalg, der indkalder alle kommende beboere til en samtale for at give dem et grundigt kendskab til, hvordan deltagelse i andelslandbruget og afdelingens øvrige drift, påvirker hverdagslivet i afdelingen. Denne model har medvirket til, at der har været ganske få fraflytninger i Karise Permatiopia begrundet i kravene til beboerne. Der har ikke været større udskiftning i de almene boliger, end det der er almindeligt for en ny afdeling. Der har ikke været problemer med genudlejning af boligerne.


Administrationen af udlejningen tager udgangspunkt i, at afdelingen reelt set drives som et bofællesskab. For almene familiebofællesskaber, kan der indgås aftale om, at udlejningen administreres fuldt ud af afdelingen. Der er ikke krav til, hvor ofte aftalen skal evalueres eller krav til aftalens længde. Aftalen skal indgås senest samtidig med, at afdelingen opføres eller ommærkes til alment bofællesskab.


SB har således anmodet om, at afdelingen Karise Permatopia ommærkes og fremover udlejes som almene familiebofællesskab og der samtidig indgås aftale om udlejning for perioden 1. juli 2021 – 31. december 2031 med udgangspunkt i reglerne om udlejning af boliger i almene familiebolig-bofællesskaber.


Faxe Kommune kan ud fra de objektive kriterier for optagelse på venteliste og tilbud om bolig, føre tilsyn med om boligerne udlejes efter formålet og om der i praksis tages tilstrækkelige boligsociale hensyn ved administration af udlejningen. Aftalen bliver et fast punkt på det årlige styringsdialogmøde. Her drøfter vi aftalens effekt og indflydelse på udlejningen og vurderer behovet for evt. justeringer for at opfylde det overordnede formål med aftalen. Det anbefales, at administrationen gennem styringsdialogen kan godkende små justeringer i aftalen, som f.eks. i forhold til alderssegmenteringen eller præcisering af de kriterier, som ventelisteudvalget arbejder ud fra. Større ændringer, som kan have indflydelse på den samlede udlejning på det almene boligområde i Faxe Kommune, eller som ikke tager tilstrækkelige boligsociale hensyn, skal forelægges politisk.

Den 6. juni 2021 godkendte organisationsbestyrelsen den aftale, som Økonomiudvalget i møde den 16. juni 2021 sendte tilbage til administrativ behandling.
SB har fremsendt ny aftale, hvor der er taget højde for Faxe Kommunes ønske om at kunne råde over hver 4. ledige bolig til løsning af boligsociale opgaver.
Ifølge aftalens pkt. 11 skal Faxe Kommune sikre, at de anviste borgere er indforstået med at tilslutte sig bofællesskabets værdigrundlag.
Vi er enige med SB om, at det skal præcieres i et bilag til aftalen, hvordan dette skal håndteres i praksis (læs mere herom i bilaget "Kommunal anvisningsret til Permatopia").

Forretningsføreren SB har den 15. september 2021 orienteret organisationsbestyrelsen om, at de forhandler aftalen med Faxe Kommune. Når aftalen er politisk godkendt, bliver den sendt til endelig godkendelse i organisationsbestyrelsen.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at:

 1. Afdelingen Karise Permatopia ommærkes til alment familieboligbofællesskab.
 2. Der indgås aftale om udlejning for perioden den 1. juli 2021 - 31. december 2031. I perioden administrerer afdelingen udlejningen fuldt ud.
 3. Den kommunale anvisningsret udnyttes fuldt ud, således at Faxe Kommune får mulighed for at råde over hver 4. ledige bolig til løsning af boligsociale opgaver.
 4. Administrationen bemyndiges til i samarbejde med SB at udarbejde bilag til præcisering af aftalens punkt 11.
 5. Som et led i styringsdialogen følges der op på om boligerne udlejes i oversstemmelse med formålet og at de boligsociale hensyn efterleves i praksis.
 6. Administrationen kan gennem styringsdialogen godkende små justeringer i aftalen, hvis de er nødvendige for at afdelingen kan opfylde det overordnede formål med aftalen. Større ændringer, som kan have indflydelse på den samlede udlejning på det almene boligområde i Faxe Kommune, eller som er i strid med aftalens overordnede formål eller boligsociale hensyn, skal forelægges politisk.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

247. Orientering om turismeindsatsen

Resume

Faxe Kommune har i flere omgange igangsat og yderligere understøttet forskellige tiltag, der har til hensigt at fremme det lokale erhvervsliv indenfor turisme og oplevelsesøkonomien. Business Faxe har i samarbejde med lokale aktører på området stået for arbejdet, og med denne sag orienteres som status på turisme-udviklingsprojekterne.


Sagsfremstilling

Camilla Meyer (A) har anmodet om, at Økonomiudvalget får en orientering om status for arbejdet med de to turismebrands "Coast Safari" og "Woodland Safari".


Turisme er i Faxe Kommunes Erhvervsstrategi 2019-2022 udpeget som en af de styrkemæssige brancher, som understøttes med særlige indsatser og konkrete udviklingsprojekter. Turisme er allerede en styrkeposition for Faxe Kommune, og skaffer mange arbejdspladser og aktiviteter til området, og der er potentiale for vækst i branchen. På den baggrund har Faxe Kommune i flere omgange økonomisk understøttet arbejdet med udarbejdelsen og udviklingen af følgende to turisme-projekter/brands:


Woodland Safari - også kaldet "Rute 54" eller "Fra Enø til Faxe Ladeplads"

På strækningen fra Enø til Faxe Ladeplads gennem Næstved og Faxe Kommuner ligger en række af Sydsjællands mest besøgte og interessante seværdigheder. Ruten er samtidig kendetegnet ved at bevæge sig fra kyst til kyst i et af Danmarks smukkeste skovområder. Faxe Kommune finansierede udarbejdelsen af et forprojekt, der skulle afdække mulighederne for at udvikle ruten. Og i februar 2021 besluttede Økonomiudvalget at bevilge 0,5 mio. kr. årligt i en fire-årig periode til Business Faxe til understøttelse af det videre arbejde med realiseringen af bl.a. dette turisme-projekt.


Status pr. november 2021:

Der er udarbejdet hjemmeside (www.woodlandsafari.dk/), Instagram/Facebook-profil, videomateriale til markedsføring samt fysisk pjece, som er distribueret til aktører på tværs af kommunerne og uddelt denne sommer. Pjece vedlagt som bilag.


Faxe og Næstved Kommuner har fået tildelt støtte fra Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania til at udarbejde en såkaldt "Strategisk-Fysisk Udviklingsplan" for området mellem Enø og Faxe Ladeplads. De store kendte attraktioner i området tiltrækker mange dagsturister, hvorfor der er potentiale for flere overnatning og længere ophold ved at skabe en sammenhængende oplevelse på tværs af de to kommuner. Udviklingsplanen har derfor blandt andet fokus på at forbinde to kyster og de mellemliggende attraktioner i et stiforløb. Derudover skal der defineres nogle nedslagspunkter i geografien, som planen særligt skal fokusere på. Eksempler på særlige indsatser kunne være: et løft af attraktionskraft, øget sammenhæng i oplevelseslandskabet strategisk og fysisk, nye overnatningsmuligheder af høj kvalitet, ny infrastruktur som binder området bedre sammen fysisk, eller evt. nye muligheder for outdoorturisme. Som en del af arbejdet med udviklingsplanen skal der udarbejdes forslag til, hvordan planens elementer kan implementeres, organiseres og finansieres. Udviklingsplanen er forankret i VISM, Faxe og Næstved Kommune, og der vil i projektet blive lagt stort vægt på inddragelsen af interessenter og lodsejere i området. Ligesom Business Faxes turismerettede erhvervsindsats inddrages. Den færdige udviklingsplan forventes fremlagt medio 2022.


Coast Safari - også kaldet "Kystprojektet" eller "Turismedestination Faxe Bugt"

Kyststrækningen fra Stevns Klint til Møns Klint med Faxe Ladeplads som det naturlige omdrejningspunkt rummer unikke naturområder, overnatningsmuligheder og eksisterende attraktioner. Som tilfældet med førstnævnte turismeprojekt finansierede Faxe Kommune også udarbejdelsen af et forprojekt, der skulle afdække mulighederne for at udvikle kystprojektet. Og i februar 2021 besluttede Økonomiudvalget at bevilge 0,5 mio. kr. årligt i en fire-årig periode til Business Faxe til understøttelse af det videre arbejde med realiseringen af bl.a. dette turisme-projekt.


Status pr. november 2021
Der er udarbejdet hjemmeside (https://www.kystprojektet.dk/), Instagram/Facebook-profil og videomateriale til markedsføring.

Der er udarbejdet feasibility studie, som viser store potentialer for tiltrækning af nye turismeaktører på overnatningsfaciliteter, aktiviteter, gastronomi mv., ligesom der er et potentiale ved et øget samarbejde mellem aktørerne i området. Feasibility studie vedlægges. På baggrund af dette studie har der været kontakt til og udviklingssamtaler med 94 aktører langs kysten fra Stevns Klint, over Faxe Bugt til Møns Klint med henblik på at samarbejde og udvikle netværket samt konkret understøtte udviklingsmuligheder og produktudvikling i de enkelte virksomheder.

Generelt for begge turisme-projekter
Udover ovennævnte er der i løbet af 2021 gennemført en række konkrete aktiviteter i de to turismebrands herunder:

- Vandreevent og opstart af vandreklub med lokal aktør med fokus på branding og salg
- Wellbeing Tourism. Samarbejde med Dansk turisme Innovation om udvikling af bæredygtig turisme i Faxe Kommune. Faxe er pilotområde for konceptet, som skal sprede sig til resten af Danmark og Europa. Herunder certificering
- Tiltrækning af nyt erhverv: Dialog med potentielle virksomheder med ønske om etablering i Faxe Ladeplads
- Tiltrækning af ekstern finansiering: Der pågår arbejde med iiltrækning af Interreg-midler med henblik på udvikling af havn & by i Faxe Ladeplads samt samarbejde med Copenhagen EU-office om yderligere tiltrækning af midler til området
- Etablering af samarbejde med Næstved Turistforening

Det igangværende arbejde viser, at der nu er etableret et netværk omkring indsatserne, og at de eksisterende lokale aktører gerne vil samarbejde og ønsker at styrke den samlede indsats på turisme-erhvervet yderligere. Derudover er det vurderingen, at potentialerne i Faxe Kommune har national bevågenhed, hvorfor der også kan tiltrækkes nye investeringer, og dermed skabes flere arbejdspladser i Faxe Kommune.

Fremtidens understøttelse af den lokale erhvervsfremme på turismeområdet

Med vedtagelsen af budget 2022-2025 blev der afsat yderligere 0,5 mio. kr. åligt til den fremme af erhvervsindsatsen på turismeområdet. Disse midler supplerer dermed de allerede afsatte 0,5 mio. kr. årligt til området, så der i alt er 1 mio. kr. årligt til udviklingen af turismeerhvervet i Faxe Kommune.

Økonomiudvalget skal på et kommende møde træffe beslutning om anvendelsen af disse midler, herunder hvad fokus for den styrkede samlede indsats på fremme af turisme-erhvervet skal være.


Som led i den styrkede udvikling af turismen i Faxe Kommune skal den fortsatte indsats i forhold til de to turismebrands også koordineres tæt med VISM, som har kompetencer indenfor markedsføring, kommunikation mv.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

248. Godkendelse af Faxe Kommunes Beskæftigelsesplan 2022-2023

Resume

På udvalgsmødet d. 28. september 2021 drøftede udvalget administrationens udkast til Faxe Kommunes beskæftigelsesplan 2022-2023. Med den sag skal Beskæftigelsesplanen 2022-2023 endeligt godkendes, inkl. den resultatvision, der er blevet udarbejder på baggrund af status på Beskæftigelsesplanen for 2020-2021.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen 2022-2023 er resultatet af en bred og inddragende proces, på tværs af beskæftigelsesområdet.

Beskæftigelsesplanen udstikker den politiske retning for beskæftigelses- og integrationsindsatsen i Faxe Kommune, så medarbejdere, borgere og erhvervsliv ved, hvor vi er på vej hen. Planen fungerer dermed som:

 • Borgernes overblik over retning og hovedudfordringer i beskæftigelsesindsatsen
 • Et retningsanvisende arbejdsredskab for medarbejderne i Faxe Kommune
 • Rammesættende for dialog og samarbejde med det lokale erhvervsliv, faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner.


Faxe Kommunes beskæftigelsesmål

 1. Alle ledige borgere skal have en værdig sagsbehandling
 2. Flere ledige borgere skal opkvalificeres
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 4. Flere borgere med handicap skal i beskæftigelse
 5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
 6. Uddannelsesniveauet i Faxe Kommune skal øges (eget mål)


Den endelige beskæftigelsesplan for 2022-2023 inkl. resultatvision for 2020-2021 er vedlagt som bilag.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Faxe Kommunes Beskæftigelsesplan 2022-2023 godkendes.Beslutning fra Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 8. november 2021, pkt. 116:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

249. Befordring af fri- og privatskoleelever i eksisterende skolebustilbud

Resume

Byrådet besluttede på mødet den 14. oktober 2021 at administrationen skulle fremlægge en sag om mulighederne for befordring af fri- og privatskolelever i eksisterende skolebustilbud. Sagen har sidst været behandlet i daværende Teknik & Miljøudvalg den 25. januar 2017. Der skal tages stilling til om Haslev Privatskole kan finansiere brug af eksisterende buskørsel til deres elever.

Sagsfremstilling

Der er tre fri- og privatgrundskoler i kommunen, nemlig Spjellerup Friskole, Druestrup Friskole og Haslev Privatskole.

Faxe Kommune leverer i dag kollektiv trafik til kommunens tre friskoler.

 • Spjellerup Friskole betjenes af linje 283, der kører helt lokalt, og under opsamling og returkørsel til Karise Skole passerer friskolen på alle afgange. Der er ikke foretaget tælling af disse elever. Der er tale om få elever, da afgangene ikke passer med skoledagens længde, f.eks. kommer bussen ca. 50 minutter før undervisningstidens start. Skolen har mange elever fra Faxe og Faxe Ladeplads, som ikke har mulighed for at benytte offentlig transport til og fra skolen. Skolen har ialt ca. 150 elever.
 • Druestrup Friskole Druestrup Friskole betjenes af linje 264 på strækningen mellem Haslev og Karise. Skolen har ”eget” stoppested, og eleverne kan have meget ventetid, idet linje 264 kun betjenes af en enkelt bus. Ventetiden er bl.a. om morgenen, hvorfor rigtig mange elever bliver kørt i skole. Der er heller ikke her foretaget en egentlig tælling, men skolen vurderer at 25-30 elever benytter bussen mod Karise. Antallet af elever fra Haslev er omkring 45-50, flest på hjemturen, da morgenbussen også her har meget ventetid. Hertil kommer, at ventetiden også om eftermiddagen er meget lang. Skolen kunne ønske en ekstra fast eftermiddagstur, som vil løse de fleste befordringsproblemer for skolens elever. Et antal elever benytter Flextur til og/eller fra skole. Skolen har ialt pt. 199 elever.
 • Haslev Privatskole betjenes lokalt af linje 266, som betjener Haslevs vestlige opland. På de længere stræk kører linje 263 mellem Faxe Ladeplads og Haslev, linje 264 mellem Karise og Haslev. Haslev Privatskole har længe haft et ønske om at kunne finansiere elevernes transport med linje 90, der kører fra Faxe Ladeplads til Haslev med elever til gymnasiet, 10. klassescenter og specialskole. Skolen har ialt pt. 413 elever.


Lovgivning om befordring af elever i fri- og privatskoler

Folkeskolens § 26 angiver, hvilke elever kommunen er forpligtet til at transportere af hensyn til afstand, trafiksikkerhed og sygdom. Det fremgår også, at kommunen ikke er forpligtet til at transportere elever, der fravælger distriktsskolen. I Lov om frie grundskoler § 17, stk. 5 fremgår at en kommunalbestyrelse, der i henhold til § 26 i lov om folkeskolen har etableret befordring for folkeskoleelever med skolebus, kan beslutte, at elever ved frie grundskoler kan benytte denne. Kommunalbestyrelsen kan opkræve betaling herfor. Det fremgår endvidere, at skolen af egne midler kan yde befordringstilskud.

Finansiering af Haslev Privatskoles ønske om at eleverne kan benytte linje 90

Ud fra de nuværende kriterier i aftaler om kollektiv trafik skønnes det, at Haslev Privatskole skal betale ca. 160.000-180.000 kr. årligt for at skolens elever kan benytte linje 90 i én fælles bus. På nuværende tidspunkt benyttes ruten af 30-35 elever, hvorfor der vil kunne være plads til ca. 15-20 elever fra Haslev Privatskole. Såfremt linje 90 benyttes af flere herudover skal der indsættes en ekstra bus med en yderligere udgift for Haslev Privatskole på ca. 160.000-180.000 kr. Der skal i det nye år forhandles nye aftaler om visiteret kørsel og skolebusruter i den kollektive trafik, hvor prisen forventes at stige betragteligt. Haslev Privtaskole er under alle omstændigheder villige til at fiansiere ovenstående, herunder også med de kommende forventede prisstigninger.

Såfremt byrådet måtte ønske, at Haslev Privatskole indgår i de kommende aftaler om befordring, vil dette kunne træde i kraft fra det næste skoleår 2022/2023, idet der bl.a. også skal tages stilling til nyt stoppested m.v.

Der er herudover mulighed for at inddrage øvrige fri- og privatskoler i en dialog om mulig medfinansiering af evt. nye befordringsmuligheder i de eksisterende skolebustilbud. Dette afhænger dog fuldstændigt af den konkrete situation omkring de forskellige buslinjer.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser, idet Haslev Privatskole finansierer merudgiften for bustransport af skolens elever med den eksisterende buslinje 90.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

 1. Befordring af elever fra Haslev Privatskole vil kunne ske med skolebustilbud linje 90 fra skoleåret 2022/2023, og at Haslev Privatskole finansierer udgiften hertil.
 2. Der indledes dialog med de øvrige fri- og privatskoler om evt. fremtidige muligheder for at deres elever kan benytte eksisterende skolebustilbud via egenfinansiering.Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 11. november 2021, pkt. 171:

Anbefalet.


Fraværende: Michael Rosendahl (V) deltog i behandlingen af punktet i stedet for Lars Folmann (O).


Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

250. Bevilling til hegning i forbindelse til RigkildeLIFE-projekt i Gammellung Mose

Resume

Center for Plan & Miljø har opnået tilskud fra Landbrugsstyrelsen på i alt 480.000 kr. til rydning, hegning samt el- og vandforsyning til en del af RigKildeLIFE-projektet. Tilskuddet udbetales først efter indsendelse af betalte fakturaer, og Faxe Kommune vil derfor have et midlertidigt udlæg på 480.000 kr. mellem betaling af entreprenører og Landbrugsstyrelsens behandling af udbetalingen.

Faxe Kommune er en del af det tværkommunale RigKildeLIFE-projekt, hvor vi vil fremme og pleje den truede natur i Natura 2000-områder. Ovenstående projekttillag er en vigtig forberedelse til den efterfølgende kreaturgræsning, som er nødvendig for at projektet når sin målsætning.

Sagsfremstilling

Center for Plan & Miljø har opnået tilskud fra Landbrugsstyrelsen på 285.000 kr. til etablering af hegn, strømforsyning og vandforsyning samt 195.000 kr. til rydning i den vestlige del af Gammellung Mose. I alt er det et tilskud på 480.000 kr. Udbetaling af tilskuddene opnås ved fremsendelse af dokumentation for betalte fakturaer for projektet. Faxe Kommune vil derfor have en et udlæg i tiden mellem betaling af entreprenører og Landbrugsstyrelsens behandling udbetalingen, hvilket typisk behandles inden for 30 dage. Tilskuddet er finansieret af midler fra landdistriktsprogrammet (de såkaldte LDP-midler).

Projekttiltagene udføres i løbet af efteråret 2021 som en del af RigKildeLIFE-projektet.

Formålet med projektet er at fremme og pleje de truede habitatnaturtyper rigkær, avneknippemose og tidvis våd eng. En effektiv naturpleje består i at vende udviklingen med tilgroning og genoprette balancen for de truede naturtyper. Det gør vi blandt andet ved at genskabe et naturligt græsningstryk på vegetationen ved at udsætte et passende antal kreaturer. Og som forberedelse hertil skal vi etablere hegn, vand- og elforsyning. Derudover kickstarter vi plejen ved at fjerne en del opvækst af pil, birk og elletræer, som har overtaget mosen gennem de sidste 70 år efter, at tørvegravningen ophørte. Der er derfor planlagt en del rydninger i Gammellung Mose. Resultatet vil blive en mosaik af åbne områder og områder med krat.

RigKildeLIFE-projektet er finansieret af EU-midler. For at undgå dobbeltfinansiering, er det en betingelse fra EU, at vi skal ansøge om midler fra Landbrugsstyrelsens Natura-2000 ordninger, hvor det er muligt. Disse midler har vi fået til de dele af projektet, der omhandler hegning, vand og el til den vestlige fold samt til rydning af udvalgte områder i samme fold.

Hegning og rydning i den vestlige fold omfatter fem lodsejere, og deltagelse er frivillig. Der bliver ydet erstatning for de tab, som lodsejerne måtte have i forbindelse med indgåelse af plejeaftaler.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Kommunen vil have et midlertidigt udlæg i 2021 på 480.000 kr., indtil tilskuddet udbetales fra Landbrugsstyrelsen.  

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:


 • at der i 2021 gives en udgiftsbevilling på 480.000 kr.
 • at der i 2021 gives en indtægtsbevilling på 480.000 kr.
Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 11. november 2021, pkt. 169:

Anbefalet.


Fraværende: Michael Rosendahl (V) deltog i behandlingen af punktet i stedet for Lars Folmann (O).


Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

251. Meddelelser

Resume

Punktet er til meddelelser i økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Sager løftet til byrådet fra fagudvalg

På Teknik & Miljøudvalgets møde den 11. november 2021 blev punkt 174 "Orientering om udspredning af trykprøvevand fra baltic Pipe til landbrugsjord" løftet til byrådet af Finn Hansen (A), Christina Birkemose (A) og Michael Christensen (C).


Anke af dom om grundvandssænkning

Som oplyst i forbindelse med økonomiudvalgets behandling af sagen vedr. anke af dom om grundvandssænkning i forbindelse med grusgrav i Bjerrede, ville KL eventuelt biinterveniere i sagen. KL har nu truffet beslutning om at ville biinterveniere i anke-sagen.


Status på implementering af nye administrative systemer frem til november 2021

Notat om forløbet vedrørende implementering af nye administrative systemer frem til november 2021, og om forventningen frem til driftsstart, er vedhæftet til orientering.

Orientering om den årlige undersøgelse af kommunernes ejendomsvenlighed
Faxe Kommune ligger i 2021 på placering som nr. 30 mod en placering som nr. 53 i 2021. Vedhæftet rangliste og notat som bilag.

Referater fra møder med Business Faxe

Referat af koordineringsmøde den 1. november 2021 mellem Business Faxe og Faxe Kommune er vedhæftet til orientering.

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Camilla Meyer (A) og Per Thomsen (A) spurgte til status vedrørende motorvejsramper ved Haslev, da der har være afholdt et møde mellem administrationen og Vejdirektoratet i forsommeren 2021, hvor der aftaltes igangsætning af et analyse- og skitsearbejde, samt et opfølgende møde i sensommeren 2021 mellem Faxe Kommune og Vejdirektoratet, på Faxe Kommunes initiativ. Hvilket ministeriet oplyser, ikke er afholdt.


Fraværende: Ingen.


252. Beslutning om at udbyde erhvervsgrunde på Industriparken, Faxe, til salg (Lukket)
253. Beslutning om salg af storparcellen Ved Dæmningen 3, Faxe (Lukket)
254. Lukkede meddelelser (Lukket)
255. Digital godkendelse af økonomiudvalgets referat 18. november 2021

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark af økonomiudvalgets møde 18. november 2021.


Økonomiudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet i slutningen af mødet.

Beslutning

Fraværende: Ingen.