Økonomiudvalget - 19-04-2022

Referat
Dato:
Tirsdag, 19 april, 2022 - 15:30
Hent som fil:
58. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

59. Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo marts 2022

Resume

I denne sag præsenteres de overordnede forbrugstal og likviditetsudvikling for Faxe Kommune. Forbruget er opgjort pr. udvalg og samlet for hele kommunen.


Som noget nyt er der for forbrug udarbejdet prognoser, som kan ses i bilaget.

Sagsfremstilling

Likviditet

I følgende afsnit vises opgørelsen af Faxe Kommunes samlede likviditet.


Tabel 1 - Opgørelse af kommunens likviditet pr. ultimo måned (i mio. kr.)


12 mdrs. likviditeten har holdt sig stabil over de sidste par måneder og årsskiftet.


Drift – Kommunens budget, forbrug og forbrugsprocent


Følgende afsnit giver et overblik over kommunens forbrugsmønster og sammenligner de enkelte udvalgs forbrugsprocent med den vejledende forbrugsprocent. Den vejledende forbrugsprocent er pr. 31. marts baseret på 3/12 af 100 %, og udgør 25 %.


Tabel 2 - Opgørelse af budget, forbrug og forbrugsprocenter ved sidste månedsskift (i kr. 1.000)

**): Forbrugsprocenten for Faxe Kommune i alt er inkl. kommunal medfinansiering (KMF).


Ultimo marts ligger Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent på 24,69 % af det korrigerede budget, svarende til 0,31 procentpoint under den vejledende forbrugsprocent.


Et naturligt forbrugsmønster følger ikke altid en lineær udvikling. Dette betyder at den vejledende forbrugsprocent er fast, mens den løbende forbrugsprocent næsten aldrig vil følge samme lineære tendens.


Den største afvigelse ses på Socialudvalget, og den primære forklaring herpå er manglende modtagelse af refusioner i årets første måneder (refusioner modtages ikke jævnt fordelt hen over årets 12 måneder).


I bilaget, Afsnit 2 – Drift, er der i alle udvalgsgrafer sat en prognosekurve ind ved siden af kurven for den vejledende forbrugsprocent.


Prognosen for hvert enkelt udvalg er den gennemsnitlige forbrugsprocent over de sidste tre år (2019, 2020 og 2021). Dvs. at prognosen vil lægge sig op af de historiske forbrugsmønster, som er en mere naturlig tendens. Årsagen til at gennemsnittet er taget over tre år, skyldes at der på den måde bliver taget højde for evt. ”ikke-regelmæssige” udsving i forbruget, som naturligt nok har indflydelse på det respektive års forbrug, men som bliver mere udjævnet ved at der bruges den gennemsnitlige forbrugsprocent.


Prognoserne for forbrugsprocenterne må ikke tages for at være et Forventet Regnskab for året. Prognoserne er udelukket baseret på historisk udvikling i data og der medregnes ikke evt. forventninger til årets mer- eller mindreforbrug. Prognosen skal således alene tages som en indikation på forbruget.

Prognosen for 2022 bliver i bilaget vist med en stiplet rød linje.


Hvorfor er forbrugsprocenten i bilaget og tabel 2 ikke ens?

Den kommunale medfinansiering, under Senior & Sundhedsudvalget er opgjort særskilt i tabel 2. Det betyder at de tal (graf), som ses under Senior & Sundhedsudvalget i bilaget ikke er magen til, da forbrugsprocenten i dette er opgjort inklusiv KMF.


Anlæg

Ved udgangen af marts ligger det samlede rådighedsbeløb på 57,1 mio. kr.


Faxe Kommunes anlægsramme bliver målt på kommunens vedtaget bruttoanlægsbudget og udgør 57,2 mio. kr. i 2022.


Bruttoudgifterne for kommunens anlæg er ved udgangen af marts måned 9,6 mio. kr. Indtægterne udgør 0,3 mio. kr., og kommer fra kommunens salg af småarealer og Industriparken 22, Faxe.


Faxe Kommunes samlede nettoforbrug på anlæg udgør ultimo februar 16,2 % af det samlede rådighedsbeløb.


Bilag

Det tilknyttede bilag indeholder følgende afsnit:

 • Afsnit 1 - Likviditet
 • Afsnit 2 - Drift
 • Afsnit 3 - Anlæg

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

60. Godkendelse af Regnskab 2021 for Faxe Kommune

Resume

Byrådet skal i henhold til styrelsesloven godkende regnskabet og oversende det til revision. Når regnskabet for 2021 er revideret, skal byrådet endelig godkende regnskabet samt den tilhørende revisionsberetning.

Sagsfremstilling

Regnskabsåret for 2021 var især præget af tre overordnede udfordringer; en underbudgettering på beskæftigelsesområdet, fortsat udgiftsstigninger på socialområdet samt udgiftsforskydninger som følge af blandt andet covid-19.

Det stod i foråret klart, at budgettet på beskæftigelsesområdet ikke ville være tilstrækkeligt i forhold til den tilgang området oplevede. Af hensyn til kommunens likviditet betød det blandt andet, at der blev indført et ansættelsesstop på administrative stillinger, og at en række anlægsprojekter blev udskudt til 2022. Samtidig fortsatte udgiftsniveauet på socialområdet i lighed med tidligere år med at stige. I 2021 har håndteringen af covid-19 i lighed med 2020 præget de kommunale regnskaber, da der også i dette år har været nedlukninger, øget vikardækning og ekstra hygiejnetiltag m.v. Mere herom senere i denne sagsfremstilling.

Resultatet af regnskab 2021 er samlet set positivt. Dette er til trods for, at der har været driftsudgifter end der oprindeligt er budgetlagt med. Når det samlede resultat stadig er positivt, skyldes det særligt, at der er et større mindreforbrug på anlægssiden, hvoraf størstedelen forventes at blive overført til 2022.

I nedenstående tabel er hovedtallene for regnskab 2021 i mio. kr.

Mio. Kr.

Oprindeligt budget 2021

Korrigeret budget 2021

Regnskab 2021

Indtægter

2.533,0

2.519,2

2.516,7

Driftsudgifter

-2.360,7

-2.378,9

-2.404,8

Renter

-3,2

-4,4

-6,7

Anlægsudgifter

-101,8

-131,1

-68,1

Resultat af det skattefinansierede område

67,3

4,8

37,0

Afdrag på lån

-24,0

-27,7

-28,1

Optagelse af lån

0

0

0,8


Opgørelse af servicerammen

Kommunens serviceudgifter og serviceramme opgøres i henhold til reglerne fra Indenrigs- og Boligministeriet og består af alle kommunens driftsudgifter fratrukket udgifter til overførsler, forsikrede ledige, ældreboliger, kommunal medfinansiering, central refusionsordning (dyre enkeltsager) samt brugerfinansierede områder.

Faxe kommunes serviceramme for 2021 er senest udmeldt af KL i juli 2021 og lyder på 1.705,3 mio. kr. De faktiske udgifter (regnskabstal) er opgjort til 1.700,3 mio. kr. og er dermed 5,0 mio. kr. under den udmeldte ramme. Der er risiko for at sigtepunktet ændres grundet f.eks. tildelte puljemidler og ny lovgivning vedtaget efter udmeldingen. De anførte tal er alene for Faxe kommune.

Opgørelse af anlægsrammen

Kommunens bruttoanlægsudgifter opgøres i henhold til reglerne fra Indenrigs- og Boligministeriet og består af alle kommunens bruttoanlægsudgifter fratrukket ældreboliger.

Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme for kommunerne under et, udgør i 2021 136,7 mio. kr. De faktiske bruttoanlægsudgifter (regnskabstal) er opgjort til 68,1 mio. kr. og er dermed 68,6 mio. kr. under den beregnede ramme.

Årets regnskabsresultat

Det skattefinansierede område udviser et overskud på 37,0 mio. kr., hvori der også har været plads til anlægsinvesteringer på 68,1 mio. kr.

Set i forhold til det forventede overskud på 67,3 mio. kr. ved budgetvedtagelsen, er det et mindre overskud på 29,6 mio. kr. som i hovedtræk fordeler sig således:

 • Mindreindtægt på 16,3 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning
 • Merudgift på 44,1 mio. kr. til driftsudgifter
 • Merudgift på 3,5 mio. kr. til renter
 • Mindreudgift på 33,7 mio. kr. til anlæg


Resultatet set i forhold til et forventet overskud på 4,8 mio. kr. i det korrigerede budget, er det en forbedring på 32,8 mio. kr. som fordeler sig med:

 • Mindreindtægt på 2,6 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning
 • Merudgift på 25,3 mio. kr. til driftsudgifter
 • Merudgift på 2,3 mio. kr. til renter
 • Mindreudgift på 63,0 mio. kr. til anlæg

De væsentligste årsager er forklaret nedenfor.


Skatteindtægter

Kommunens væsentligste indtægtskilde er skatteindtægterne med et årsresultat på 1.726,2 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste årsager hertil er en merindtægt vedrørende forskerskat på 0,2 mio. kr., og en merindtægt vedrørende dødsboskat på 0,1 mio. kr.

Faxe Kommune valgte for året 2021 at budgettere med et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en efterregulering af skatteindtægterne vedrørende 2021 i efterfølgende år.

Generelle tilskud m.v.

Faxe Kommune har modtaget 790,8 mio. kr. i mellemkommunal udligning (netto), samt generelle- og særtilskud fra staten, hvilket svarer til en mindreindtægt på 2,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Faxe kommune valgte for året 2021 et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en regulering af generelle tilskud vedrørende 2021 i efterfølgende år. Der er netto en merudgift på 0,4 mio. kr. vedr. moms, som skyldes reguleringer vedrørende tidligere år.


Driftsudgifter

Kommunens samlede driftsudgifter på 2.404,8 mio. kr. på det skattefinansierede områder viser en merudgift på 25,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Fordelingen imellem de enkelte fagudvalg af den samlede merudgift, fremgår af regnskabsopgørelsen. En mere detaljeret beskrivelse på det enkelte fagudvalg kan læses under ”Fagudvalgenes bemærkninger” i Årsberetning 2021.


I nedenstående tabel er vist driftsresultat fordelt på de enkelte udvalg:


Mio. kr.

Oprindeligt budget 2021

Korrigeret budget 2021

Regnskab 2021

Forbrug

%

Budgetrest

Teknik & Miljøudvalget

-126,9

-132,7

-123,6

93,1

9,1

Plan & Kulturudvalget

-46,0

-47,9

-42,7

89,0

5,3

Økonomiudvalget

-289,1

-287,1

-280,4

97,7

6,6

Senior & Sundhedsudvalget

-516,7

-517,4

-508,2

98,2

9,2

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

-553,1

-552,3

-605,2

109,6

-53,0

Socialudvalget

-344,4

-351,7

-358,2

101,8

-6,5

Børn & Læringsudvalget

-484,6

-489,8

-485,8

99,2

4,0

I alt

-2.360,7

-2.378,9

-2.404,2

101,01

-25,3


Som det fremgår, har der samlet set været et merforbrug på 25,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Beløbsmæssigt er de væsentligste afvigelser fra korrigeret budget på Senior & Sundhedsudvalget med et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. samt et merforbrug på Beskæftigelses & Integrationsudvalget på 53,0 mio. kr.


Der forventes overført uforbrugte driftsbevillinger på 29,2 mio. kr. Denne overførsel behandles i en særskilt sag på byrådets møde i april.

Der henvises i øvrigt til den vedlagte årsberetning, hvor kommentarer og forklaringer fra fagområderne er beskrevet.


Renter

Renter består af såvel renteindtægter af likvide midler, renteindtægter vedrørende tilgodehavende, renteudgifter af langfristet gæld samt renteindtægter vedrørende garantier. Nettorenterne udgør i alt en udgift på 6,7 mio. kr. hvilket er en mindreudgift på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Garantiprovisionsindtægten for år 2021 på 1,6 mio. kr. er ved en fejl bogført på år 2022.


Anlægsudgifter

Nettoanlægsudgifterne udgør 68,1 mio. kr., hvilket er 63,0 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Årsagen hertil er, at der ikke i fuldt omfang er blevet afholdt de forventede udgifter på en del anlægsprojekter. De væsentligste anlægsaktiviteter har været:

 • Byggemodning 3,7 mio. kr.
 • Fælles om forebyggelse – ombygning 2,6 mio. kr.
 • Vejvedligehold 11,5 mio. kr.
 • Pulje til cykelstier 4,6 mio. kr.
 • Fodgænger- og stitunnel i Karise – Møllevej og Solagervej/Solparken 10,7 mio. kr.
 • Renovering af fortove 5,1 mio. kr.
 • Ny hal i Dalby 3,6 mio. kr.
 • Implementering af KMD OPUS 2,1 mio. kr.


Der forventes overført uforbrugte anlægsbevillinger på 43,4 mio. kr. Dette behandles i en særskilt sag på Byrådet i april.


Likviditet

Beholdningen af likvide aktiver udgjorde pr. 31. december 2021 i alt 61,4 mio. kr., hvilket er 20,1 mio. kr. mere end ultimo 2020. Forøgelsen af beholdningen på 20,1 mio. kr. er fremkommet ved:

 • Positivt regnskabsresultat (inkl. forsyning) på 37,6 mio. kr.
 • Der er låneoptag på 0,8 mio. kr., der vedrører at andre kommuner har indbetalt indefrosne feriemidler for fleksjobbere på gammel ordning før 2013.
 • Ordinære afdrag på lån med -28,1 mio. kr.
 • Øvrige finansforskydninger på 8,3 mio. kr. samt kursreguleringer på 1,5 mio. kr. Denne post indeholder bl.a. ændringer i kort- og langfristede tilgodehavender, tilgodehavende og gæld vedr. legater, deposita, mellemregningskonti, kortfristet gæld og betalinger vedr. tidligere eller kommende år samt kursreguleringer.


12 måneders likviditeten pr. 31. december 2021 opgjort efter kassekreditreglen er på 161,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 33,3 mio. kr. i forhold til ultimo 2020, hvor 12 måneders likviditeten udgjorde 128,6 mio. kr. Stigningen skyldes bl.a. lavere anlægsudgifter end forventet. Likviditeten ultimo 2021 pr. indbygger udgør 4.257 kr.

Coronaudgifter i regnskab 2021

Coronapandemien har også i 2021 påvirket kommunens aktiviteter og udgiftsniveau. De ekstra udgifter skyldes for eksempel merarbejde (brug af vikarer/ekstra personale mv.), rengøringsudgifter og hygiejnetiltag, test af personale og værnemidler.

I sensommeren var skønnet, at kommunens merudgifter som følge af nedlukningerne, de øgede hygiejnetiltag, sygdom og vikardækning mv. ville lande på omkring 13 mio. kr. Det er dog ikke ligetil at opgøre de økonomiske konsekvenser fuldstændigt, idet en stor del af merudgifterne afholdes under f.eks. det eksisterende lønbudget. Corona-relaterede udgifter vil dermed risikere at forputte sig i regnskabet. Samtidig er der en del aktiviteter, der ikke er blevet afholdt eller som er udsat som følge af pandemien.

Ved midtvejsreguleringen i forbindelse med økonomiaftalen for 2021, modtog kommunen 5,6 mio. kr. i kompensation for coronarelaterede udgifter. Kompensationen er dog ikke medregnet i det justerede sigtepunkt for serviceudgifterne der nævnes ovenfor, og indgår derfor ikke i udgangspunktet som en ekstra forbrugsmulighed på servicerammen.

Videre proces

Efter regnskabet godkendes i Økonomiudvalg og byråd, skal kommunens eksterne revision, BDO Statsautoriseret revisionsselskab, revidere regnskabet. Det reviderede regnskab for 2021 skal godkendes på byrådsmødet 1. september 2022.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at:

 1. Regnskab 2021 godkendes, og
 2. Regnskab 2021 overgives til kommunens revision.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

61. Godkendelse af budgetoverførsler fra 2021 til 2022

Resume

I denne sag beskrives hvilke budgetposter fra regnskab 2021, som kan overføres til 2022.


Fagudvalgene har i perioden 4. - 7. april 2022 behandlet overførslerne for deres respektive udvalg.


Der indstilles til en samlet godkendelse af overførsler på 29,4 mio. kr. vedr. drift og 43,4 mio. kr. vedr. igangværende anlæg.

Sagsfremstilling

Generelt om overførsler fra 2021 til 2022 i Faxe Kommune

Principperne for overførsler mellem budgetår blev revideret i januar 2021 med henblik på, at de skulle træde i kraft med kommende overførsler fra 2021. Principperne er vedhæftet som bilag.


Formålet med Faxe Kommunes regler om overførsler er at give de budgetansvarlige størst mulig handlefrihed til at disponere mellem budgetårene med henblik på den mest effektive ressourceanvendelse inden for de lokale og lovgivningsmæssige rammer.

På grund af overgangen til det nye økonomisystem og flere organisatoriske ændringer i 2021 og primo 2022 er der i år arbejdet ud fra en forsimplet model. Denne model er kort angivet under opgørelsen af øvrige driftområder på de respektive fagudvalg.


For alle igangværende anlæg er der i udgangspunktet fuld overførselsadgang, men administrationen har givet en vurdering af, hvilke anlæg der skal overføres og som skal afsluttes i 2022.


For at de årlige overførselssager kan rummes indenfor den udmeldte serviceramme, sigter administrationen efter, at det beløb, der bliver ført ind i budgetåret, også tilnærmelsesvis svarer til det samlede beløb, der bliver ført ud af budgetåret. På den måde minimeres påvirkningen af den samlede serviceramme og anlægsramme. I 2021 blev der overført 18,7 mio. kr. på driftområder og 51,2 mio. kr. på anlæg fra 2020.


Faxe Kommunes samlede overførsler fra 2021 til 2022 udgør 29,4 mio. kr. på driftområder og 43,4 mio. kr. på anlæg.


Overførsler på Økonomiudvalgets område

Inden for Økonomiudvalgets ramme er der automatisk overførselsadgang for et enkelt eksternt finansieret projekt, løn- og barselspuljer, kommunale arkivalier, tværgående budgetter under HR samt valghandlinger. Merforbruget på valghandlinger har administrationen vurderet at det ikke giver mening at overføre grundet kommende udgifter til folkeafstemning d. 1 juni 2022. Denne folkeafstemning er der ikke budget til hvis merforbruget på mere en 0,5 mio. kr. overføres. Under Stab for Organisation & HR er det vurderet at en lille andel af restbudgettet vedr. de 'tværgående budgetter under HR' ikke skal overføres.

De øvrige automatiske overførsler udgør ca. 3,5 mio. kr., se nedenstående;

De øvrige driftområder giver efter principperne mulighed for overførsel på op mod 4 % på områder med mindreforbrug og 100 % overførsel af merforbrug. Nedenfor er oplistet et par bemærkninger;


 1. For så vidt angår Center for Familie, Social & Beskæftigelse vurderes det, grundet ny organisering i 2021, ikke hensigtsmæssigt at overføre et merforbrug som skal tilgå hhv. Center for Beskæftigelse, Center for Børn, Unge & Familier samt Center for Social, Sundhed & Pleje.
 2. De øvrige centre med merforbrug der i tabellen er markeret med rødt, vurderes heller ikke hensigtsmæssige at overføre.
 3. Under Direktionen og Stab for Organisation & HR er overførslen beregnet uden årlige puljer og der er heller ikke medtaget overførsel af mindreforbrug vedr. kurser, forplejning og lign. til byrådet.
 4. Under Center for Økonomi er forsikringsområdet udtaget af opgørelsen. Mindreforbruget her på 252.305 kr. skal i lighed med tidligere år hensættes på balancen.


På baggrund af ovenstående, indstilles der overførsel af ca. 2,6 mio. kr. på øvrige driftområder, se nedenfor;

På anlægssiden er der igangværende anlæg med overførselsadgang på ca. 6,2 mio. kr., se nedenstående tabel;

Udover overførsler på Økonomiudvalgets område, henvises til bilag vedr. overførselssager på fagudvalgene, hvori udspecificering af totaler kan findes, samt bilag vedr. oversigt over de samlede driftoverførsler og samlede anlægsoverførsler.


Opsamling på hele kommunens overførsler

 • Automatiske overførsler udgør 8,7 mio. kr., og fordeler sig således pr. udvalg;


 • Øvrige driftområders overførsler udgør 20,5 mio. kr., og fordeler sig således;


Et opmærksomhedspunkt vedr. opgørelsen på Socialudvalget. Jf. den nye styrelsesvedtægt er børne- og ungeområdet flyttet, hvorfor der i indstillingen søges 657.736 kr. overført til Børn & Læringsudvalget i stedet for Socialudvalget.


 • Anlægsoverførsler udgør 43,4 mio. kr., og fordeler sig således pr. udvalg;Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Budgetoverførsler gives som tillægsbevillinger i indeværende budgetår, og kassebeholdningen vil derfor blive reduceret med 72,6 mio. kr.


Alt i alt søges overført 29,2 mio. kr. på driftområder (heraf er -0,3 mio. kr. udenfor servicerammen) og 43,4 mio. kr. på anlæg.


I regnskab 2022 hensættes 0,3 mio. kr. vedr. forsikringsområdet.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at:


 1. Teknik & Miljøudvalgets driftsbudget netto forøges med 2.129.160 kr. i 2022,
 2. Plan & Kulturudvalgets driftsbudget netto forøges med 3.307.235 kr. i 2022,
 3. Økonomiudvalgets driftsbudget netto forøges med 6.059.252 kr.i 2022,
 4. Senior & Sundhedsudvalgets driftsbudget netto forøges med 5.794.511 kr. i 2022,
 5. Beskæftigelses & Integrationsudvalgets driftsbudget netto forøges med -264.687 kr.i 2022,
 6. Socialudvalgets driftsbudget netto forøges med 1.056.985 kr. i 2022,
 7. Børn & Læringsudvalgets driftsbudget netto forøges med 11.083.735 kr. i 2022,


 1. Teknik & Miljøudvalgets anlægsbudget forøges med 26.951.818 kr. i 2022,
 2. Plan & Kultururvalgets anlægsbudget forøges med 10.237.217 kr. i 2022,
 3. Økonomiudvalgets anlægsbudget forøges med 6.221.251 kr. i 2022,


 1. De i punkt 1-10 nævnte drifts- og anlægsbevillinger finansieres af kassen. Rådighedsbeløb for de overførte anlægsbevillinger søges frigivet.


 1. Overskuddet vedrørende forsikringsområdet på 252.305 kr. optages som en hensættelse i kommunens regnskab for 2022.Beslutning fra Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 4. april 2022, pkt. 42:


Anbefalet.

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Pia Backquist (D).


Beslutning fra Socialudvalget, 4. april 2022, pkt. 44:


Godkendt.

Fraværende: Ingen.


Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 5. april 2022, pkt. 49:


Godkendt.

Fraværende: Ingen.


Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 5. april 2022, pkt. 57:


Godkendt.

Fraværende: Ingen.


Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, 6. april 2022, pkt. 45:


Godkendt.


Fraværende:

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Pia Backquist (D).

Michael Christensen (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.


Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 7. april 2022, pkt. 39:


Godkendt.

Fraværende: ingen.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

62. Drøftelse af budget 2023-2026

Resume

Økonomiudvalgets anden drøftelse vedrørende budget 2023-2026 har til formål at få konkretiseret de overordnede budgettemaer yderligere, med henblik på at få udarbejdet de endelige budgetforslag i form af forslag til budgetreduktioner, effektiviseringer, investeringer og opprioriteringer.


Samtidig præsenteres den første budgetramme for kommunens samlede budget 2023-2026, og der drøftes yderligere nye forudsætninger, der kan få betydning for det kommende budget.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets kommende budget

I budgetvejledningen for udarbejdelsen af budget 2023-2026 indgår, at alle udvalg på forårets møder drøfter forudsætninger og budgetforslag til det kommende budget.

Økonomiudvalget drøfter derfor det kommende budget på udvalgets eget område på møderne fra marts til juni. På det første møde blev udvalget præsenteret for overordnede budgettemaer, der kan tænkes at fylde i udarbejdelsen af budgetforslag til årets proces, og mødet var på mange måder en mulighed for at forventningsafstemme.

På dette andet møde skal budgettemaerne konkretiseres yderligere med henblik på at få udarbejdet forslag til budgetreduktioner, effektiviseringer, investeringer og opprioriteringer, der skal indgå i udvalgets endelige budget.

Inden for Økonomiudvalgets område arbejder administrationen med følgende budgetreduktionsforslag, der kan indgå i et forslagskatalog til brug for at skabe et budget 2023-2026 i balance:

 • Muligheder for administrative besparelser:

Når det kommer til det samlede antal af administrative stillinger, har Faxe Kommune pr. 1. januar 2022 færre administrative medarbejdere end både landsgennemsnittet og nabokommunerne i Region Sjælland. Faxe Kommune har 11,1 administrative fuldtidsstillinger pr. 1.000 borgere, mens landsgennemsnittet er 12,2 administrative medarbejdere pr. 1000 borgere. Oversigten kan ses i bilag 1.

Det er også relevant at gå et niveau længere ned og undersøge, hvor de samlede administrative udgifter anvendes. Til at belyse dette er der også i bilag 1 vedlagt en oversigt for regnskab 2020, hvor kommunens administrative udgifter til ledelse og administration sammenlignes med andre kommuner. Af bundlinjen fremgår det, at Faxe Kommunes udgifter til ledelse og administration i alt er lavere end gennemsnittet for såvel nabokommuner, Region Sjælland som for alle landets kommuner.

Faxe Kommune adskiller sig dog fra de øvrige kommuner ved at have en anderledes fordeling af administrative udgifter, med relativt færre decentrale administrative ressourcer og relativt flere centrale administrative ressourcer. Et træk på de enkelte fagområders udgifter viser, at det særligt er de administrative udgifter på voksen-, ældre- og handicapområdet og på det specialiserede socialområde, at Faxe kommune har et større centralt administrativt udgiftsniveau end gennemsnittet for sammenligningskommuner, regionen og landet som helhed. Dette kan hænge sammen med investeringen i Fælles om Forebyggelse, som har medført flere ansatte socialrådgivere mv. på netop disse to områder.

 • Muligheder for reduktion af sygefravær

En reduktion af kommunens høje sygefravær vil have potentiale til at reducere vikarbrugen på børne- og ældreområdet, hvilket både giver en samlet økonomisk besparelse, men også en bedre service overfor borgerne. Samtidig vil en reduktion i sygefraværet betyde lavere udgifter til sygedagpenge, idet der er et stort sammenfald mellem ansatte i kommunen og borgere i kommunen. Der arbejdes videre med indsatserne for at reducere sygefraværet, og i den forbindelse kan det overvejes, hvorvidt man kan indhente en økonomisk gevinst herfra i budget 2023 og frem.

 • Muligheder for bedre og mere e-handel

Faxe kommune har jf. KL's seneste udgave af "Kend din Kommune" en af de laveste e-handelsprocenter. I 2020 var det således omkring 5 % af kommunens indkøb, der foregik ved e-handel.
E-handel er med til at sikre at der købes indenfor kommunens aftaler, og så er der en række procesbesparelser forbundet med en højere e-handelsprocent. Der er derfor et potentiale i, at få e-handel udbredt videre i kommunen. Vedhæftet som bilag til sagen, er afsnittet fra "Kend din Kommune" angående e-handel, samt et bilag med eksempler på tre forskellige varer, hvor der er beregninger for potentialet i at øge e-handlen.

En indsats for at forbedre e-handlen i kommunen vil blandt andet omfatte følgende:

 1. At fortroligheden med og kompetencerne ift. kommunens online indkøbssystem bredes videre ud i organsationen
 2. At der gøres en indsats for, at man i stedet for at handle "hvor man plejer", først tjekker om der er en vare i systemet der kan dække behovet.
 3. At flere der foretager indkøb oprettes og får adgang til systemet.
 4. Mere omkostningseffektive indkøb af tjenesteydelser.
 • Efter i mange år at have fokuseret på indkøb af varer, anbefales det, at der arbejdes med at udpege 1-2 områder i kommunen, hvor der igangsættes en indsats for at foretage billigere indkøb af tjenesteydelser.

Udvalgets budgetforslag på driften skal være færdige til udvalgsmødet i juni. Udvalgets budgetforslag, som det foreligger primo juni, vil blive præsenteret for Byrådet på 1. Budgettemadag den 16. juni, sammen med forslag fra alle de andre fagudvalg.
Det driftsbudget der fremlægges i det administrative budgetforslag i august, vil dermed bygge på de drøftelser, der har været i fagudvalgene i løbet af foråret.

Kommunens samlede økonomi og budget 2023-2026

Siden vedtagelsen af budget 2022-2025 i oktober 2021 og Økonomiudvalgets behandling af budgetvejledningen for budget 2023-2026 primo februar 2022, er der ændret markant ved de økonomiske forudsætninger for landets kommuner, og dermed også for budgetarbejdet i Faxe Kommune.

Krigen i Ukraine har bl.a. bidraget til kraftigt stigende energi- og råvarepriser, medført en flygtningestrøm som kommunerne skal håndtere og betydet en nedjustering fra Finansministeriet i den forventede økonomiske vækst i samfundet. Derudover kan det nationale kompromis vedr. stigende udgifter til forsvaret betyde, at en større andel af de offentlige udgifter i de kommende år prioriteres til forsvaret fremfor andre områder indenfor den offentlige sektor.

Disse forhold øger usikkerheden omkring de økonomiske rammer for budget 2023 - 2026, og forventes at sætte snævre rammer for muligheden for at øge de kommunale udgifter i de kommende år. Dette understreger nødvendigheden af prioritering af kommunens drifts- og anlægsudgifter og behovet for at arbejde med et råderumskatalog, der kan bidrage til at skabe balance i budget 2023 - 2026. Situationen kan være af en sådan karakter, at det senere i budgetprocessen kan blive nødvendigt at præsentere og indarbejde yderligere budgetreduktionstiltag, for at skabe et budget i balance.

KL har primo marts udsendt et nyt skøn for udviklingen i priser og lønninger fra 2021 til 2026. Dette nye indeks er beregnet inden invasionen i Ukraine for alvor satte skub i prisstigningerne, og er derfor at betragte som meget konservativt. Det nye indeks betyder en stigning i det oprindelige budget for 2022 på 1,2 mio. kr. Denne nettobetragtning dækker dog over store udsving arterne i mellem, og der forventes stigninger på stort set alle udgiftstyper. At forskellen ikke netto er mere markant skyldes udelukkende at arten vedrørende overførsler til personer ved det nye prisindeks forventes at blive 7 mio. kr. mindre.

For 2023 viser beregningerne med det nye prisindeks en forventet stigning i priser og lønninger på netto 21,2 mio. kr. Det er især stigninger på disse arter der driver udviklingen: løn, tjenesteydelser og brændsel og drivmidler.

KL’s pris- og lønskøn fra marts indarbejdes ikke i hverken 2022 eller i budgettet for 2023 - 2026, men beregningerne giver en indikation på den forventede udvikling. Medio juni udsender KL et nyt skøn baseret på økonomiaftalen med regeringen, som indarbejdes i budgettet.

Bilag:

 • Nøgletal for administration
 • E-handel (Kend din Kommune og beregningseksempler fra SUI)
 • Oprindelig budgetbalance for kommunens budget 2023-2026

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at Økonomiudvalget drøfter budget 2023-2026.

Beslutning

Økonomiudvalget drøftede sagen.


Fraværende: Ingen.

63. Orientering om ny befolkningsprognose

Resume

Befolkningsprognosen, der anvendes i budgetlægningen for det kommende budget 2023-2026, er udarbejdet. Økonomiudvalget præsenteres i sagen for hovedtal fra den nye prognose.

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejder kommunen i samarbejde med Cowi en befolkningsprognose. Prognosen anvender historiske data om befolkningsudviklingen i kommunen, samt viden om boligudbygningsplaner til at fremskrive den forventede befolkningsudvikling.

Befolkningsprognosen anvendes i udarbejdelsen af budget 2023-2026 til at regulere budgetrammerne for f.eks. børne og ældreområdet i forhold til den forventede demografiudvikling. Befolkningsprognosen anvendes også til at skønne over et selvbudgetteret indtægtsgrundlag. Det skal understreges, at der er tale om en prognose, og den faktiske udvikling i befolkningen er vanskelig at forudsige, idet den påvirkes af mange forhold - så prognosens resultater skal særligt i de sidste overslagsår tages med forbehold. Dette tages der højde for i de årlige demografireguleringer, idet de enkelte budgetår marginal-reguleres i henhold til den seneste opdaterede prognose.

Udviklingen i 2021

Primo 2022 var der 37.166 indbyggere i Faxe Kommune. I løbet af 2021 er der sket en stigning på 448 indbyggere. Den forrige prognose havde forventet en stigning på 189, og prognosen lå derfor ved årets afslutning 259 under den faktiske udvikling. Væksten i 2021 var dermed bemærkelsesværdigt høj.

Hovedtal i den nye prognose

Den nye prognose viser en forventning om en samlet stigning på 465 borgere i løbet af 2022, og en stigning på 1.800 borgere fra starten af 2022 til slutningen af den kommende budgetperiode.

I tabellen nedenfor vises den forventede udvikling i befolkningstallet fordelt på aldersgrupper i perioden 2022-2026.Antal borgere

Ændring 2022-2023

Ændring 2022-2026

Aldersgruppe

2022

2023

2024

2025

2026

Antal

%

Antal

%

0-2 år

984

1.031

1.073

1.101

1.128

47

4,8

144

14,6

3-5 år

1.088

1.105

1.105

1.132

1.171

17

1,5

83

7,6

6-16 år

4.458

4.456

4.427

4.415

4.411

-2

0,0

-47

-1,1

17-25 år

3.154

3.196

3.271

3.325

3.358

42

1,3

204

6,5

26-45 år

8.241

8.330

8.468

8.621

8.782

89

1,1

541

6,6

46-65 år

11.209

11.248

11.267

11.320

11.340

39

0,3

131

1,2

66-84 år

7.173

7.365

7.498

7.632

7.751

192

2,7

578

8,1

85+ år

859

901

943

976

1.026

42

4,9

167

19,4

I alt

37.166

37.631

38.051

38.521

38.968

465

1,3

1.802

4,8


Folketallet forventes ved budgetperiodens udgang i 2026 at være vokset til 38.368 indbyggere, svarende til en vækst på 4,8 % i forhold til begyndelsen af indeværende år.

 • Antallet af 0-5 årige forventes at stige med henholdsvis 14,6 % for de helt små 0-2 årige, og med 7,6 % for de 3-5 årige frem til udgangen af budgetperioden.
 • For børn i skolealderen forventes antallet at falde en smule hen over budgetperioden.
 • Der forventes en vækst i alle grupper i den erhvervsaktive alder. Samlet set er der en stigning på 876 personer i alderen 17-65 år.
 • Antallet af 66-84 årige forventes også at stige markant i løbet af budgetperioden. Prognosen forudser således en stigning på 578 flere borgere i denne aldersgruppe ved starten af 2026.
 • Den ældste aldersgruppe forventes forholdsmæssigt at stige mest frem til udgangen af budgetperioden. Prognosen forudser således en stigning på 19,6 % i antallet af 85+ årige i løbet af perioden.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Befolkningsprognosen ligger til grund for udarbejdelsen af budgettet på en række områder i kommunen.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om befolkningsprognosen til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

64. Godkendelse af anlægsregnskab for Faxe kommunes salg af Kærsvænget 7

Resume

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Faxe kommunes salg af Kærsvænget 7.

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe kommunes "Principper for økonomistyring - bilag 7.1", skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:


 • Bruttoudgifter udgør 2 mio. kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det iøvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægbevillingen.


Administrationen har udarbejdet et anlægsregnskab for Faxe kommunes salg af Kærsvænget 7, som følger (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Da anlægsprojektet er afsluttet ultimo 2021, er der ingen yderligere budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Anlægsregnskabet godkendes.
 2. Mindreforbruget på 15.010 kr. tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.


65. Godkendelse af anlægsregnskab for Faxe Kommunes salg af storparcel Ved Dæmningen 3

Resume

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Faxe kommunes salg af storparcel Ved Dæmningen 3.

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe kommunes "Principper for økonomistyring - bilag 7.1", skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:


 • Bruttoudgifter udgør 2 mio. kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det iøvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægbevillingen.


Administrationen har udarbejdet et anlægsregnskab for Faxe kommunes salg af storparcel Ved Dæmningen 3, som følger (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Da anlægsprojektet er afsluttet ultimo 2021, er der ingen yderligere budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at:

 1. Anlægsregnskabet godkendes.
 2. Mindreforbruget på 620.000 kr. tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

66. Godkendelse af anlægsregnskab for Faxe kommunes salg af Bregentvedvej 30

Resume

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Faxe kommunes salg af Bregentvedvej 30.

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe kommunes "Principper for økonomistyring - bilag 7.1", skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:


· Bruttoudgifter udgør 2 mio. kr. eller mere.

· Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.

· Det iøvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægbevillingen.


Administrationen har udarbejdet et anlægsregnskab for Faxe kommunes salg af Bregentvedvej 30, som følger (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Da anlægsprojektet er afsluttet ultimo 2021, er der ingen yderligere budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

67. Godkendelse af anlægsregnskab for Deponering Dalgården storparcel 10 + 11

Resume

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Deponering Dalgården storparcel 10 + 11.

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe kommunes "Principper for økonomistyring - bilag 7.1", skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:


· Bruttoudgifter udgør 2 mio. kr. eller mere.

· Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.

· Det iøvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægbevillingen.


Administrationen har udarbejdet et anlægsregnskab for Deponering Dalgården storparcel 10 + 11, som følger (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Da anlægsprojektet er afsluttet ultimo 2021, er der ingen yderligere budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at:

 1. Anlægsregnskabet godkendes.
 2. Mindreforbruget på 15.104 tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

68. Godkendelse af anlægsregnskab for "Udbygning af Småfolket incl. trafikløsning"

Resume

Med denne sag skal anlægsregnskabet for udbygning af "Udbygning af Småfolket incl. trafikløsning", herunder at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen, godkendes.


Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - bilag 7.1" skal administrationen i forbindelse med anlæg aflægge et særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:


 • Bruttoudgifter udgør 2 mio. kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det iøvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægbevillingen.


Administrationen har udarbejdet et anlægsregnskab for Udbygning af Småfolket incl. trafikløsning som følger (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):Anlægsprojektet er afsluttet ultimo 2021.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:


1. at anlægsregnskabet godkendes.

2. at mindreforbruget på 1.937.321 kr. tilgår kassebeholdningen.


Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 5. april 2022, pkt. 61:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.


Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

69. Godkendelse af anlægsregnskab for "Sandfodring"

Resume

Med denne sag skal anlægsregnskabet for sandfodring af stranden mellem lystbådehavnen og Faxe Å godkendes.Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes ”Principper for økonomistyring – bilag 7.1”, skal administrationen aflægge et særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:


 • Bruttoudgifter udgør 2 mio. kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.


Administrationen har udarbejdet et anlægsregnskab for sandfodring:Anlægsprojektet er afsluttet i 2021.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.


Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 5. april 2022, pkt. 62:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.


Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

70. Godkendelse af anlægsregnskab for "Fodgænger- og stitunnel i Karise"

Resume

Med denne sag skal anslægsregnskabet for "Fodgænger og stitunnel i Karise - Møllevej og Solagervej/Solparken" godkendes, herunder at merforbruget finansieres af Faxe Kommunes kassebeholdning.


Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - bilag 7.1", skal administrationen aflægge et særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:


 • Bruttoudgifter udgør 2 mio. kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det iøvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.


Administrationen har udarbejdet et anlægsregnskab for "Fodgænger og stitunnel i Karise - Møllevej og Solagervej/Solparken", som følger (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):Anlægsprojektet er afsluttet ultimo 2021.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 1. at anlægsregnskabet godkendes.
 2. at merforbruget på 491.258 kr. finansieres af Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021.


Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 5. april 2022, pkt. 63:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.


Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

71. Godkendelse af anlægsregnskab for Pulje til fritidsbrugere 2021

Resume

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har gennemført og afsluttet anlægsprojektet "Pulje til fritidsbrugere".

I henhold til Faxe Kommunens "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", skal administrationen aflægges særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:

 • Bruttoudgifter udgør 2 millioner kr., eller mere.
 • Regnskab afviger med mere en +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.


Plan & Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet skal i denne sag godkende anlægsregnskabet for "Puljen til fritidsbruger", da der har været bruttoudgifter for i alt 2,0 millioner kr.

Sagsfremstilling

Formålet med puljen er primært med henblik på at forbedre fritidsbrugernes muligheder for aktivitet i kommunale bygninger. I 2021 har puljen dækket ca. 35 større og mindre projekter. Projekterne har været renovering og opgradering i blandt andet haller, gymnastiklokaler, andre lokaler og/eller bygninger, boldbaner og andre udendørsanlæg. Der har herudover også været tale om indkøb af inventar, udstyr og redskaber til brug i forbindelse med faciliteterne.

Regnskabets hovedtal


Udgifter

Indtægter

Bevilling

2.100.000


Forbrug

2.027.465


Difference

72.535


Regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag.

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilført Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021. Mindre forbruget giver ikke anledning til bemærkninger.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.


Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 5. april 2022, pkt. 52:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Enclosures: 
72. Godkendelse af anlægsregnskab for Legepladsmidler 2021

Resume

I denne sag skal anlægsregnskab vedrørende Legepladsmidler i 2021 godkendes.  

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe kommunes "Principper for økonomistyring - bilag 7.1", skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:

 • Bruttoudgifter udgør 2 mio. kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det iøvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

Legepladsmidlerne er anvendt til renovering af legepladser på Møllen, Karise Børnehus, Børnehuset Frøen, Lillebo Børnehus og Valmuen.

Anlægsregnskabet for legepladsmidler som følger.

Oversigt over afsluttede anlæg:


(Nettoudgift i 1000 kr.)


Regnskab 2021

Bevilling 2021

Afvigelse

Børn & Læringsudvalget
513066 Udendørsfaciliteter daginstitutioner

2.870

3.000

130

Børn & Læringsudvalget i alt

2.870

3.000

130


Lovgrundlag for aflæggelse af anlægsregnskabet er Lov om kommunernes styrelse.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Da anlægsprojektet er afsluttet ultimo 2021, er der ingen yderligere budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at:

 • at anlægsregnskabet godkendes
 • at mindreforbruget på 130.000 kr. tilføres kassen.


Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 7. april 2022, pkt. 40:

Anbefalet.


Fraværende: ingen.


Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

73. Beslutning om pulje til nedbringelse af sygefravær (STAR)

Resume

Faxe Kommune er bevilget 2.030.008 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), til arbejdet med nedbringelse af sygefraværet i Center for Social, Sundhed & Pleje (CSSP). CSSP vil anvende midlerne til implementering af 5 indsatser og projektet vil omfatte alle enheder i CSSP.


Denne sag forelægges for Økonomiudvalget, hvorefter Byrådet i henhold til kommunens økonomiske principper skal give indtægts- og udgiftsbevilling svarende til bevillingen fra STAR.

Sagsfremstilling

Af kommunens principper for økonomistyring, ”Bilag 7,3: Retningslinjer for projekter med ekstern finansiering” fremgår det, at for projekter der registreres på driftsrammen og hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 kr. eller mere, skal Byrådet give bevilling til såvel udgifter som indtægter.

I finanslovsaftalen for 2022 er der afsat en pulje på 28,6 mio. kr. under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til sygefravær på offentlige arbejdspladser. Puljen har til formål at nedbringe sygefraværet på offentlige arbejdsområder med et højt sygefravær eller hvor arbejdsopgaverne gør, at arbejdsmiljøet er særligt belastet. Puljen skal således understøtte målrettet og systematisk arbejde med nedbringelse af højt sygefravær. Puljen udmøntes i perioden 01.03.2022 til 29.02.2024.

Center for Social, Sundhed & Pleje (CSSP) har modtaget tilsagn om 2.030.008 kr. fra puljen i den samlede tilskudsperiode. Puljemidlerne modtages løbende på baggrund af indsendte regnskaber.

Som tilskudsmodtager er kommunen forpligtet til at arbejde målrettet med STARs indsatsmodel. Modellen er allerede kendt i kommunen, da Center for Børn & Undervisning har modtaget puljemidler til samme formål fra STAR i perioden 2020-2022.

CSSP vil med puljemidlerne implementere følgende 5 indsatser, som dækker STARS indsatsmodel:

 • Første indsats er at undersøge hvordan samarbejdet mellem jobcentret og ledere, der modtager sygemeldinger, kan styrkes.
 • Anden indsats er hentet fra projektet i CBUF og går ud på at projektet forankres i en decentralt placeret HR-funktion i CSSP. Her indføres kvartalsvise læringsloop-møder hvor erfaringer med implementering af handleplaner for syge/fraværs indsatser drøftes. Forud for læringsloop-møderne drøftes arbejdet med indsatserne i TRIO.
 • Tredje indsats er kursus for ledere og TRIO, hvor de klædes på til arbejdet med handleplanerne, så indsatserne bliver så realiserbare som mulige.
 • Fjerde indsats er et ”syge/fraværs- rejsehold” hvor HR tager ud til enheder med særlige udfordringer, hvor sygefraværet er højt, men hvor man ikke helt ved hvorfor.
 • Femte og sidste indsats handler om data. BDO skal hjælpe med at undersøge ”hvor skoen trykker” og hvor der kan sættes ind for at sænke sygefraværet, samt foretage en sammenligning med andre kommuner. Indsatsen dækker desuden over en gennemgang af kommunens egne data, så det sikres at sygefraværsdata registreres korrekt i systemerne.

Projektet omfatter alle enheder i CSSP.

Projektet bliver et fast punkt på dagsorden til MED-udvalg, og Direktion og Chefforum opdateres løbende om resultater i projektet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at:

 1. Der gives en indtægtsbevilling i 2022 på 2.030.008 kr., svarende til bevillingen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
 2. Der gives en udgiftsbevilling i 2021 på 2.030.008 kr., svarende til bevillingen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

74. Udpegning af valgstyrere og tilforordnede til Folkeafstemning

Resume

Byrådet skal udpege valgstyrere og tilforordnede til Folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet onsdag den 1. juni 2022.

Sagsfremstilling

Valgstyrere og tilforordnede deltager på kommunens valgsteder på selve valgdagen. Valgstyrerne er ansvarlige for afstemningens afvikling og for stemmeoptællingen. Tilforordnede hjælper til. Opgaverne er flerartede og er blandt andet at modtage valgkort og udlevere stemmesedler, at anvise vælgerne ind og ud af stemmeboksene, og at hjælpe vælgere der på grund af manglende førlighed, svagelighed eller lignende, ønsker hjælp til at afgive deres stemme. Når afstemningen slutter tælles stemmerne op.


Valgstyrere skal blive på valgstedet indtil stemmerne er optalt og afstemningsbøgerne er underskrevet.


Brevstemmer gennemgås dagen før valgdagen, den 31. maj 2022 kl. 13, hvor det undersøges om brevstemmerne kan komme i betragtning. Ved gennemgangen skal medvirke 2 valgstyrere fra hvert valgsted, heraf gerne valgstyrerformanden.

Der afholdes et informationsmøde for valgstyrerformænd og valgsekretærer den 16. maj.


Fordelingen

Ud fra erfaringerne fra de sidste sammenlignelige valg vurderes det, at der er brug for 39 valgstyrere, 61 tilforordnede samt et ekstra antal stedfortrædere til kommunens 7 valgsteder.


Antallet af valgstyrere og tilforordnede udpeges efter forholdstalsvalg hver for sig, dog således at byrådet kan vælge en anden fordeling. I forslaget til fordelingen er det nødvendige antal først delt imellem valggrupperne med henholdsvis flertallets og mindretallets antal kandidater i byrådet, og derefter imellem de enkelte partier/lister. I fordelingen er der dog også taget hensyn til de små partier/lister, idet der er fordelt nogle af de to største partiers pladser til de små partier, således at alle byrådets partier, er repræsenteret ved afstemningen.


Ministeriet henstiller til, at byrådet tager særligt hensyn til de partier/lister, der ikke er repræsenteret i byrådet, når de tilforordnede vælgere udpeges. Dette tages der ligeledes højde for i de foreslåede fordelinger jf. vedhæftede bilag.


Forslag til fordeling af de 39 valgstyrere fremgår af vedhæftede bilag 1.

Der skal vælges en formand for valgstyrerne for hvert afstemningsted.


Demokratisk handling

Valg er en demokratisk begivenhed for alle og for at markere dette, kan byrådet, i lighed med Kommunalvalget 2021, give kommunens borgere, som ikke har tilknytning til en politisk forening, mulighed for at deltage i valgdagen. Det indstilles derfor, at lave en fordeling af de tilforordnede med 50 % politisk udpegede og 50 % administrativt udpegede borgere.

Forslag til fordelingen af de politisk udpegede tilforordnede fremgår af vedhæftede bilag 2.


Forslaget svarer til den fordeling, som faktuelt blev anvendt ved kommunalvalg 2021. Byrådet havde oprindeligt besluttet en lavere % tildelt til borgere, men da partierne ikke kunne finde nok tilforordnede, blev der suppleret op med borgere, således at procentfordelingen endte med 50 % - 50 %.


Hvis et parti/liste melder tilbage, at de ikke kan rekruttere det antal tilforordnede, de skal bruge, tilbyder administrationen pladsen til et andet parti/liste. Hvis ingen partier/lister kan besætte det nødvendige antal pladser foreslås det, at bemyndige administrationen til at rekruttere tilforordnede blandt borgerne.


Stedfortrædere

Partier/lister skal også vælge et antal stedfortrædere, som kan træde til med kort varsel ved sygdom eller lignende hos valgstyrere og tilforordnede.


Igangsat rekruttering

Da der er forholdsmæssig kort tid til at folkeafstemningen skal forestå, har administrationen igangsat rekrutteringen under forbehold af byrådets godkendelse. Der er udsendt breve til partier/lister, og der annonceres efter interesserede borgere via indsats på Haslev Gymnasium og VUC i Faxe, samt via annoncering på kommunens hjemmeside, kommunens facebook-side, i ugeaviser og på kommunens infostandere.


Valgret

Valgstyrere og tilforordnede samt stedfortrædere skal være bosat i kommunen, være fyldt 18 år, ikke være umyndig og have dansk statsborgerskab.


Indberetning af udpegede i valgsystemet "Valghalla"

Tilbagemelding om valgstyrere, valgstyrerformænd, tilforordnede samt stedfortrædere skal ske ved indberetning i IT-valgsystemet "Valghalla". Administrationen udsender informationsbreve til partierne/listerne umiddelbart efter påske, hvorefter fristen for indberetning i Valghalla er den 9. maj 2022.


Ikke mulighed for at dele valgdagen

Ved de sidste valg har der været mulighed for at deltage en halv dag som tilforordnet; Enten fra morgen til eftermiddag, eller fra eftermiddag til aften. Muligheden har været båret af hensynet til at kunne deltage i valgcaféen om aftenen og stadig være med på valgdagen. Samt af hensynet til at kunne opdele en meget lang valgdag fra kl. 7 til ca. 24, og at kunne møde ind som tilforordnet efter arbejde. Ved kommunalvalg skal der tælles to valg op, heraf det ene på kandidatniveau - derfor trækker optællingen typisk ud til kl. 24+.


Ved folkeafstemninger er dagen ikke lige så lang. Optællingen i ja- og nej-stemmer plejer at være hurtigt klaret, ca. kl. 21/22. Der er ikke valgcafé ved folkeafstemninger.


Det har været omstændeligt i rekrutteringsprocessen både for partierne og for administrationen at opdele valgdagen i to, og det har på valgstederne betydet udskiftning af tilforordnede om eftermiddagen, hvor der er mest travlt, samt ekstra instruktion og ekstra udbetaling af diæter.


Administrationen foreslår derfor, at der ikke bliver mulighed for at dele dagen til folkeafstemningen, dog således at administrationen kan åbne op for muligheden, hvis det viser sig vanskeligt at rekruttere det nødvendige antal.


Diæter

Der udbetales diæter med satsen under/over 4 timer til valgstyrere og tilforordnede.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at:

 1. Partier/lister udpeger 39 valgstyrere, heraf 7 formænd, jf. fordelingen i bilag 1.
 2. Partier/lister udpeger 31 tilforordnede jf. fordelingen i bilag 2.
 3. Administrationen udpeger 30 tilforordnede borgere.
 4. Partier/lister finder et antal stedfortrædere til at stå standby, jf. bilag 2.
 5. Administrationen bemyndiges til at rekruttere flere tilforordnede blandt borgerne, såfremt partier/lister ikke kan besætte det nødvendige antal pladser.
 6. Afstemningsdagen ikke kan deles mellem to tilforordnede, dog således at administrationen kan åbne for muligheden hvis nødvendigt.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

75. Udpegning af tilforordnede til brevstemmeafgivning i egne hjem mv. til Folkeafstemning

Resume

Byrådet skal udpege brevstemmemodtagere til modtagelse af brevstemmer på ældrecentre mv. og i borgernes egne hjem forud for Folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet den 1. juni 2022.

Sagsfremstilling

Vælgere, der bor på ældrecenter, i beskyttede boliger, almene plejeboliger m.v. samt vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet, kan brevstemme i hjemmet. Disse brevstemmer skal afgives til 2 tilforordnede vælgere, hvoraf den ene skal være politisk udpeget og den anden kan være en ansat i kommunens administration.


Datoer til indhentning af brevstemmer

Der er afsat følgende dage til afgivning af brevstemmer.

 • Tirsdag den 17. maj og onsdag 18. maj (10 tilforordnede) - på ældrecentre mv.
 • Tirsdag den 24. maj og muligvis onsdag 25. maj (6 tilforordnede) - i borgernes egne hjem.

Fordelingen

Der skal udpeges i alt 10 stemmemodtagere til de forskellige dage, og administrationen forslår, at 5 udpeges af byrådet ved forholdstal under ét og 5 udpeges blandt ansatte i kommunens administration. Det foreslås endvidere, at der udpeges 1 stedfortræder for hver af de tilforordnede vælgere, således at disse kan træde til ved sygdom eller lignende.


Forslag til fordelingen fremgår af vedhæftede bilag.


Valgret

Tilforordnede samt stedfortrædere skal være bosat i kommunen, være fyldt 18 år, ikke være umyndig og have dansk statsborgerskab.


Diæter

Der udbetales diæter med satsen under/over 4 timer til politisk udpegede tilforordnede.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at:

 1. Partier/lister udpeger 5 tilforordnede brevstemmemodtagere og 5 stedfortrædere.
 2. Administrationen bemyndiges til at udpege 5 administrativt ansatte som brevstemmemodtagere.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

76. Drøftelse af muligheder for understøttelse af den grønne omstilling

Resume

Camilla Meyer (A) har på vegne af Socialdemokratiet ønsket at følgende drøftes af Økonomiudvalget:


Kommunens muligheder for hurtigt at understøtte og fremskynde yderligere lokale energi- og klimatiltag i Faxe kommune, som følge af den seneste udvikling på baggrund af krigen i Ukraine. Herunder ønsker vi oversigt over udfordringer samt konkrete aktuelle tiltag og mulige nye tiltag, som vi har og/eller kan igangsætte eller fremskynde hurtigt.


Derfor har administrationen udarbejdet en oversigt over, hvilke overordnede handlemuligheder kommunen har for at understøtte den grønne omstilling samt hvilke plantiltag, der kan fremskyndes for at fremskynde solcelleproduktion.

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har følgende overordnede virkemidler, som kan tages i brug for at skubbe på omlægningen fra olie og naturgas til andre energiformer:

1. Kommune- og lokalplanlægning
Kommunen kan opprioritere lokalplanlægning for ansøgte solcelleanlæg, udlægge nye områder for solcelleanlæg, vindmøller og biogasanlæg, og revidere eksisterende udlagte vindmølleområder, så der kan opsættes større og/eller flere møller

2. Varmeplanlægning
Kommunen kan i samarbejde med det nyetablerede Faxe Varmeforsyningsråd arbejde med at informere om og fremme udbredelsen af fjernvarme i Faxe Kommune. Som en konkret indsats kan der igangsættes udarbejdelsen af en strategisk varmeforsyningsplan, så det bliver vurderet, hvor det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at udbrede fjernvarme.

3. Informationskampagner

Kommunen kan iværksætte informationskampagner om a) energibesparelser målrettet borgere og virksomheder, som anvender naturgas, og b) skift af varmekilde til varmepumpe uden for forventede fjernvarmeforsynede områder.

Derudover kan kommunen gøre staten opmærksom på barrierer og foreslå forbedringer af de statslige rammebetingelser på området. De enkelte dele er beskrevet i vedlagte bilag. I bilaget er også beskrevet en række forslag til ændringer i de statsligt besluttede rammebetingelser.


Solceller

Kommunen kan understøtte den grønne energiproduktion ved at planlægge for:

 • Solceller
 • Vindmøller
 • Biogasanlæg


Der har været en stor interesse for at etablere solcelller over de sidste par år, og kommunen har på nuværende tidspunkt muliggjort solcelleparker på 340 ha, hvilket i runde tal svarer til elforbruget hos 70.000 husstande - der er på nuværende tidspunkt ca. 17.000 husstande i Faxe Kommune.


De fordeler sig således:

Solcellepark

Areal i ha

MWp

MWh

Lokalplan

Byggetilladelse

Turebylille

28

19

20064

Vedtaget

Ja

Freerslev

98

83

87648

Vedtaget

Ja

Høsten Torp

83

70

73920

Vedtaget

Ja

Lange Snoge

34

29

30624

Vedtaget

Ja

Tryggevælde

74

57

60192

Vedtaget

Ja

Faxe Allé i Faxe

23

25

26000

Dispensation fra lokalplan

Ja

Ialt

340

283

298448
Herudover har Plan & Kulturudvalget godkendt, at der planlægges for følgende nye solcelleområder:

 • Solcellepark ved Energivej i Haslev/5,7 ha/1200 husstande
 • Solcellepark nord for Rønnede /44 ha./9000 husstande
 • Solcellepark syd for Tokkerup/28 ha/6000 husstande
 • solcellepark syd for Køgevej /30 ha/6000 husstande
 • Solcellepark ved Kongsted Borup /23 ha/ 4600 husstande -stadig uafklaret
 • Solcellepark ved Ny Næstvedvej og Denderupvej/45 ha/9000 - stadig uafklaret


Hvis udarbejdelsen af solcelleparker prioriteres over andre planer, vil kommunen facilitere, at der kan bygges 107-176 ha nye solcellerparker. Når disse planer er realiserede, vil der skabes strøm til yderligere 26.000 hustande. En forudsætning for, at de enkelte lokalplaner rent faktisk får effekt i form af øget grøn strøm er, at der kan skaffes tilslutning fra de enkelte anlæg til elnettet eller direkte til aftagere af strømmen. Derfor kan en mulig prioritering af ønskerne om nye lokalplaner til solcelleanlæg gøres afhængig af, at projekterne også har tilslutning til elnettet eller aftaler med aftagere af den producerede strøm.


Med de nuværende ressourcer i administrationen vil en prioritering af solcelleparker over andre projekter indebære, at der skal prioriteres mellem andre vigtige lokalplaner.
Der er på nuværende tidspunkt 33 planer på Plan & Kulturudvalget prioriteringsliste og der er indikationer på, at der vil komme flere ansøgninger om solcelleparker, hvis byrådet signalerer at der er mulighed for, at nye projekter vil blive prioriteret.


Lokal forankring og partnerskaber

Der er flere projekter, hvor producenter af solenergi indgår samarbejde med lokale virksomheder, til stor gavn for den lokale grønne omstilling. Der er ligeledes et potentiale i at den lokale produktion i højere grad kommer kommunens egne borgere til gavn. Det anbefales derfor at prioritere understøttelsen af indgåelse af partnerskaber mellem producenter af grøn energi og aftagende virksomheder, hvor kommunen har den faciliterende rolle.


Videre proces
Det er primært Plan- & Kulturudvalget samt Teknik- & Miljøudvalget, som er ressort-ansvarlige for de mulige indsatser. Den strategiske retning for det videre arbejde har stor indvirkning på kommunens udvikling, hvorfor det foreslås, at afholde temamøde om kommunens understøttelse af den grønne energiproduktion inden byrådsmødet i maj 2022.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke direkte økonomiske konsekvenser, men en længevarende opprioritering af området kan medføre behov for ressourcetilførsel.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at sagen drøftes.

Beslutning

Økonomiudvalget ønsker, at administrationen udarbejder et forslag til udvalget med handlemuligheder, som kan understøtte og tilskynde den grønne omstilling i kommunen. Processen skal herefter fortsætte i de relevante udvalg.


Handlemulighederne kan senere tilrettes i henhold til regeringens landsdækkende mål, som forventes i kommende fremtid.


Fraværende: Ingen.

77. Orientering om sygefraværsstatistik 1. kvartal 2022

Resume

Følgende sag fremlægges som orientering omkring udviklingen i sygefraværet i 1. kvartal 2022, samt orientering om status på indsatser i programmet for at reducere kommunens høje sygefravær (Øget Nærvær – Bedre Trivsel).


Sygefraværet i 1. kvartal er steget markant, sammenlignet med sidste år. Stigningen kan tilskrives det høje antal smittede med COVID-19. Der er derfor ikke grund til at tro, at det generelle sygefravær, der ikke er relateret til COVID-19, er steget sammenlignet med sidste år. Omvendt kan der heller ikke endnu spores et fald i sygefraværet i første kvartal 2022. Indsatserne der har til formål at reducere sygefraværet fortsætter og intensiveres i de kommende måneder.

Sagsfremstilling

Sygefraværet i 1. kvartal er på 5,1 dagsværk pr. medarbejder1, sammenlignet med 3,1 sygefraværsdagsværk pr. medarbejder i samme periode sidste år. En stigning på 65 %.


Grunden til den markante stigning skal findes i stigning i antallet af smittede med COVID-19, på baggrund af genåbningen af samfundet.


I det nye lønsystem har det i december 2021 og januar-februar 2022 været muligt, at isolere COVID-19 som årsag til fravær, idet det i disse måneder var et krav i forbindelse med de særlige COVID-19-regler på sygedagpenge-refusioner. I første kvartal udgjorde COVID-19 fravær 1,6 dagsværk pr. medarbejder. Sygefraværet uden COVID-19 har i første kvartal været 3,5 dagsværk pr. medarbejder - 0,4 dagsværk pr. medarbejder højere end samme periode sidste år. Idet COVID-19 ikke længere er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom, har det i marts ikke været muligt at adskille COVID-19 sygdom fra andet fravær. Sygefraværet alene i marts ligger dog betydeligt højere end tidligere, hvorfor der er grund til at tro, at en vis mængde af fraværet fortsat er fravær relateret til COVID-19. Det er dog usikkert præcis, hvor stor en andel COVID-19 udgør.


Kommunens samlede stigning følger den nationale udvikling i antallet af smittede med COVID-19, hvilket tyder på at der en sammenhæng mellem de to. Dette underbygges af, at landets andre kommuner har oplevet en lignende udvikling af deres sygefravær i vintermånederne.


Der er derfor ikke grund til at tro, at sygefravær der ikke er relateret COVID-19 er steget i 1. kvartal 2022, og er på niveau med samme periode sidste år.


I det tidligere lønsystem var det ikke muligt at opgøre sygdom med COVID-19 separat. Det er derfor usikkert præcist, hvor meget af sygefraværet i 2020 og 2021, der er udgjort af COVID-19.

Det er særligt de borgernære centre, der er påvirkede af stigningen i COVID-19 smitte. Center for Børn, Unge & Familier har oplevet en stigning på 75 % i deres sygefravær, og i Center for Social, Sundhed & Pleje ses der en stigning i sygefraværet på 49 %.


Status på Øget Nærvær – Bedre Trivsel


Som det fremgik af sag nr. 38 på Økonomiudvalget 15. marts 2022 "Orientering om sygefraværsindsatsen og sygefraværsdata for 2021" er der igangsat en række indsatser for at reducere det høje sygefravær i Faxe Kommune. Indsatserne omfatter hele organisationenm men fokuserer særligt på dagtilbud, skoler og ældreområdet, som har det klart højeste sygefravær i kommunen - og et sygefravær som også er højt i forhold til andre sammenlignelige kommuner og arbejdspladser.


Af særlige igangværende indsatser kan nævnes fokus på afholdelsen af nærværssamtaler (og kvaliteten af disse) samt understøttelsen af velfungerende TRIO'er på de enkelte arbejdspladser. Disse to indsatser vurderes - sammen med en forpligtende opfølgning i ledelseskæden - som afgørende faktorer for at følge systematisk op på sygefraværet samt at udvikle en arbejdspladskultur og et arbejdsmiljø, der fremmer nærvær og reducere fravær.


Det kan nævnes, at den årlige arbejdsmiljødag med deltagelse af alle ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter den 19. maj kommer til at have fokus på at skabe den velfungerende lokale TRIO, der kan være omdrejningspunkt for den lokale indsats med at reducere sygefraværet. Derudover opstartes der nu et STAR sygefraværsprojekt i Center for Social, Sundhed & Pleje, hvor der skal arbejdes efter en systematik, som STAR dikterer, og som bl.a. indebærer en forpligtelse til tæt opfølgning i ledelseskæden og involvering af HR - der vil med andre ord være større systematik og mere forpligtende opfølgning på sygefraværsindsatsen på ældreområdet i det kommende år.


Fodnote 1: Grundet skifte af lønsystem har det ikke været muligt at opgøre sygefravær i de sædvanlige beregningsmetoder – procent og dagsværk pr. fuldtidsansat. I forbindelse med skift af system, vil der fremadrettet blive anvendt en ny beregningsmetode for procent og dagsværk pr. fuldtidsansat. Denne metode anvendes af langt hovedparten af landets kommuner. Den præcise forskel i beregningsmetode, vil blive præsenteret ved næste kvartalsvise opfølgning på sygefraværet. Uanset metode vil det være den samme metode, der anvendes på det samlede datasæt, så det vil fortsat være muligt at sammenligne udviklingen over tid.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

78. Orientering om Forsikringsenhedens årsrapport 2021

Resume

Årsrapporten er en status over det forløbne år inden for arbejdsskadeområdet og forsikrings-, sikrings- og risikostyringsområdet. Formålet med rapporten er, at give Økonomiudvalget en generel orientering om forløbet af risikostyringen i Faxe Kommune.


Det fremgår af Styrelsesvedtægtens § 15, at Økonomiudvalget fastsætter regler om risikostyringspolitik og risikoforebyggelse, og i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres. Det betyder at ansvar og kompetence er placeret hos Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Det fremgår af de godkendte politikker på området, at der årligt skal udarbejdes en årsrapport. Rapporten giver et overblik over kommunens forsikringsløsninger og skadesforløb på arbejdsskader, ansvarsskader og tingskader. Endvidere er der en beskrivelse af de aktiviteter, der er sket i årets løb.

I 2021 har der været i alt 288 arbejdsulykker og 8 erhvervssygdomme. I forhold til 2020 er det en stigning på 32 arbejdsulykker og 2 erhvervssygdomme.

Den samlede udgift på ulykkesdelen har været på i alt 4.020.951 kr. På erhvervssygdomme er kommunen fuld forsikret og har haft en udgift til AES (Arbejdsmarkedets ErhvervsSygdom) på 2.045,520 kr. For ultimo 2021 er kommunens samlede forpligtigelse på arbejdsskadeområdet opgjort til i alt 27.570.000 kr.

På ansvarsskadeområdet har der været i alt 21 skader, hvilket er 6 mindre end i 2020. De 14 skader er anerkendte og kommunen har i årets løb udbetalt erstatninger på i alt 188.899 kr. 4 sager er blevet afvist. 3 sager er endnu ikke afsluttet.

På tingskadeområdet har der været i alt 94 tingskader med en samlet udgift på 1.414.570 kr. Her er der et markant fald på 64 skader, hvilket hovedsageligt skyldes, at der ikke har været tilbagelevering af leasede biler og mindre hærværksskader.

På sikrings- og risikostyringsområdet er der iværksat forskellige aktiviteter i årets løb med en samlet udgift på 260.939 kr. Sikringstiltagene viser, at det har en positiv effekt på antallet af skader.

De vigtigste indsatser fremover vurderes fortsat at være inden for arbejdsskadeområdet.

Instruktion og vejledning i arbejdets udførelse skønnes, at være medvirkende til færre ulykker på området og er en nødvendighed, da kommunen skal betale en ekstra afgift til staten på 12 % ved udbetalinger på mén og erhvervsevnetab. Denne afgift har i 2021 været på 317.128 kr.

Den overordnede økonomi for præmier, skader og sikringstiltag ser således ud:

Budget 2021

6.313.897 kr.

Forbrug 2021

-5.858.273 kr.

Restbudget for 2021 - Overført til 2022

455.624 kr.

Underskuddet vedrørende forsikringsområdet reguleres på kommunens balance, idet der i forvejen er registreret opsamlet resultat for tidligere år.

I årsrapporten indgår også en oversigt over de aktiviteter, der er gennemført i årets løb og kommende aktiviteter.

Udviklingen de seneste år i antal skader, omfang m.v. fremgår af den på sagen vedhæftede årsrapport.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at Forsikringsenhedens årsrapport for 2021 tages til efterretning.

Beslutning

Sagen sendes tilbage til yderligere administrativ behandling og genoptages på næste økonomiudvalgsmøde.


Fraværende: Ingen.

79. Ansøgning om fristforlængelse vedr. renovering af Grønningen, Faxe

Resume

Domea Faxe har ansøgt om at få fristen på skema B forlænget fra den 18. januar 2023 til den 18. juli 2023. Årsagen er, at der behov for yderligere dialog med Landsbyggefonden om udførelse af renoveringen for at sikre, at alle forhold kommer med i projekteringen og udbuddet. Det drejer sig bl.a. om forholdene vedr. "Placering af tilgængelighedsboliger", "Tilstanden på afdelingens udvendige depoter med indbygget teknikskabe" og "Kloakrenoveringen". Byrådet kan godkende fristen i særligt komplicerede byggerier. Sagens forløb i Landsbyggefonden understøtter, at her er tale om en kompliceret sag. Se bilag vedr. skema A, B, C og fristforlængelse.

Sagsfremstilling

Den 24. juni 2021 godkendte Byrådet skema A vedr. renovering af Grønningen. Renoveringen sker på baggrund af helhedsplan udarbejdet i samarbejde med Landsbyggefonden. Landsbyggefonden godkendte skema A den 18. oktober 2021. Fristen på 15 måneder for indberetning af skema B beregnes fra denne dato og er fastsat til den 18. januar 2023. Se bilag vedr. skema A, B, C og fristforlængelse.

På grund af sagens kompleksitet og skift af projektleder hos Domea, er det først lykkedes for Domea at indgå kontrakt med totalrådgiver den 1. marts 2022. Der er udarbejdet hovedtidsplan den 10. marts 2022. Ifølge denne vil der være en overskridelse af tidsfristen for skema B med 3 måneder. 

Når Landsbyggefonden støtter en renovering, bliver der stillet krav til hvilke ting, der som minimum skal udføres inden for finansieringsgrundlaget. Der er opstået spørgsmål omkring, hvad der skal projekteres og udbydes vedrørende blandt andet:

 • Placering af tilgængelighedsboliger, idet afdelingen er meget kuperet og det budgetterede beløb til denne del er lavt.
 • Tilstanden på afdelingens udvendige depoter med indbygget teknikskabe. Skurene er ikke en del af finansieringen, men de bærende stolper bør skiftes.
 • Kloakrenoveringen ift. eventuel separation af overflade- og spildevand sammenholdt med jordbundsundersøgelser, som viser høj grundvandsstand.

For at sikre tid til dialog med Landsbyggefonden anmodes derfor om en fristforlængelse på 6 måneder til 18. juli 2023.

Byrådet kan forlænge fristen i særligt komplicerede byggerier. Der er ingen bestemte kriterier, som skal være opfyldt for at definere byggeriet som komplekst.

Sagens forløb i Landsbyggefonden understøtter, at her er tale om en kompliceret sag og at det er vigtigt, at afsætte tilstrækkelig tid til dialogen dels for at sikre, at alle forhold er gennemtænkt inden afholdelse af licitationen og dels for at sikre, at afdelingen får mest ud af den samlede finansiering.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at fristen for indberetning af skema B forlænges til den 18. juli 2023.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.


80. Ansøgning om fristforlængelse vedr. byggeregnskab for Viften etape II, Arne Jacobsensvej, Haslev

Resume

Byrådet skal godkende byggeregnskab (skema C) vedr. opførelse af Boligselskabet Flexbo Sjællands, 36 almene familieboliger, på Arne Jacobsens vej, Haslev - "Viften" indenfor fastsatte tidsfrister. På grund af forsinket aflevering af byggeriet, godkendte byrådet i møde den 24. februar 2022, at forlænge fristen for indlevering af byggeregnskabet fra den 1. december 2021 til den 1. april 2022.


Boligorganisationen anmoder om en yderligere forlængelse til den 1. september 2022, idet det grundet vejrforhold ikke har været muligt at færdiggøre udendørsarealer.

Sagsfremstilling

Da boligorganisationen ansøgte om at forlænge fristen for indlevering af byggeregnskab til den 1. april 2022, var det forudsat at udearealerne ville blive færdiggjort inden den nye frist. Udearealerne blev ikke afleveret samtidig med boligerne den 25. november 2021 på grund af vejrforhold. På dette tidspunkt blev det aftalt, at færdiggørelse af udearealerne skulle afvente bedre vejr. Det har stadig ikke været muligt at færdiggøre udearealerne, og samtidig har det vist sig, at det tager længere tid end estimeret af færdiggøre udearealerne.


Boligorganisationen har derfor anmodet om, at fristen forlænges yderligere til den 1. september 2022.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Det har ingen økonomiske konsekvenser at forlænge fristen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at fristen for indsendelse af byggeregnskab forlænges til den 1. september 2022.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.


81. Godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af Hertelsvej

Resume

Med denne sag skal byrådet godkende Faxe Fjernvarmeselskabs projektforslag om fjernvarmeforsyning af Hertelsvej i henhold til varmeforsyningsloven. Faxe Kommune har vurderet, at projektet med fordel kan gennemføres, og forslaget har været i høring uden, at det har givet anledning til bemærkninger.

Sagsfremstilling

Faxe Fjernvarmeselskab har fremsendt et projektforslag for fjernvarmeforsyning af Hertelsvej 1-60, 4640 Faxe. Bygningerne på Hertelsvej bliver for nuværende opvarmet med gas, og en del af bygningerne ligger i et udlagt gasområde.


Forslaget har været i høring i 4 uger hos gasselskab, elselskab og ejendommens ejer (Faxe Kommune). Der er ikke indkommet høringsbemærkninger.


Kommunen skal godkende projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven og i den forbindelse blandt andet foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Vurderingen skal ske på baggrund af varmeplanlægningen, projektbekendtgørelsens bestemmelser, de samfundsøkonomiske analyser og indkomne høringsbemærkninger. Kommunen skal påse, at projektet er det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt.


I projektforslaget er der anført, at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at etablere fjernvarme sammenlignet med individuel forsyning med naturgas eller luft/vand-varmepumper. Den samfundsøkonomiske gevinst i forhold til naturgas og varmepumper er beregnet til henholdsvis ca. 800.000 kr. og ca. 1.500.000 kr. Desuden er der miljømæssige fordele ved fjernvarmen i modsætning til de individuelle løsninger med hensyn til støj og pladskrav, ligesom fjernvarmen er vigtig for at kunne udfase de fossile brændsler.


Center for Plan & Miljø vurderer, at de anvendte forudsætninger er rimelige, og at fjernvarmeforsyning af området er samfundsøkonomsik mere fordelagtigt end individuel forsyning via naturgasfyr og varmepumper.


Endvidere vurderer Center for Plan & Miljø, at projektet også er fordelagtigt vurderet på baggrund af selskabs- og brugerøkonomi.


På baggrund af blandt andet de økonomiske vurderinger, og at der ikke er indkommet høringsbemærkninger, vurderer Center for Plan & Miljø samlet set, at det vil være fordelagtigt at ændre varmeplanlægningen til fjernvarmeforsyning af området og fjernvarmeforsyne Hertelsvej 1-60.
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at projektforslag om fjernvarmeforsyning af Hertelsvej godkendes.


Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 5. april 2022, pkt. 59:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.


Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

82. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 2 og forslag til lokalplan 700-80 for boliger ved Førslev Mølle og igangsættelse af høring

Resume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 og forslag til lokalplan 700-80 er udarbejdet efter ansøgning af ejer af ejendommen ved Førslev Mølle, som ønsker at få mulighed for at etablere et bofællesskab. Plan & Kulturudvalget besluttede den 27. oktober 2020 at igangsætte planlægningen, og der skal nu tages stilling til om planforslagene kan godkendes og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Planforslagene er udarbejdet på baggrund af ejers ønske om at få mulighed for at kunne etablere et bofællesskab på ejendommen. Bofællesskabet skal bestå af op til 12 mindre boliger og et stort fællesareal med fælles faciliteter.


Idéfase

Der har været afholdt idéfase i perioden den 16. december 2020 til den 13. januar 2021. Der kom ingen bemærkninger eller idéer i perioden.


Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021-2033

Formålet med kommuneplantillægget er at udvide landsbyafgrænsningen omkring Førslev, således at Førslev Mølle inddrages i landsbyafgrænsningen. Det betyder, at det med lokalplanlægning vil være muligt at bygge boliger omkring Førslev Mølle. Førslev er i Kommuneplanen udlagt som en afgrænset landsby i landzone, hvor der er mulighed for blandet bolig og erhverv.


Lokalplan 700-80

Formålet med at udarbejde en lokalplan for boliger ved Førslev Mølle er, at udlægge et areal til nye boliger. Ønsket er, at bebyggelsen kan anvendes som et bofællesskab. Lokalplanen giver mulighed for at anvende nogle af de eksisterende bygninger til boliger, og der er mulighed for at bygge op til 9 nye små boliger i området. Boligerne er helårsboliger og kan udstykkes som private matrikler. Det er tanken, at beboerne har sin egen bolig og at de samtidig indgår i et fællesskab, hvor man deles om fælles faciliteter, som fx. fælleshus, køkkenhave, kontor og mødelokaler, delebiler osv.


Planområdet ligger i udkanten af Førslev og omfatter et areal på ca. 7.500 m2 og består af matrikel nr. 5f og 5g, begge Førslev By, Øde Førslev. Førslev Mølle er en karakteristisk bygning i kanten af landsbyen, som er en del af byens kulturmiljø og som samtidig anvendes som et kulturelt mødested. Dette er der fortsat mulighed for, og ny bebyggelse skal tilpasses, så det passer til områdets karakter. Lokalplanen regulerer hvor der må bygges, hvor meget der må bygges og hvordan bebyggelsen må se ud. Der vil være mulighed for liberalt erhverv, som fx atelier, rådgivningsvirksomhed eller lignende typer af erhverv, som beboerne kan udføre fra eget hjem.


Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene, er der i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" gennemført en screening, der vurderer planernes indvirkning på miljøet. Screeningen har vist, at planforslagene ikke vil medføre en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø.


Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 og forslag til lokalplan 700-80 sendes i offentlig høring i 8 uger. I høringsperioden vil der blive afholdt et offentligt borgermøde i Førslev Mølle den 23. maj 2022. Borgermødet annonceres på kommunens hjemmeside i forbindelse med offentliggørelse af planforslagene.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,


 1. at forslag til kommuneplantillæg nr. 2 og forslag til lokalplan 700-80 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger, og
 2. at der afholdes borgermøde om planernes indhold mandag den 23. maj 2022.


Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 5. april 2022, pkt. 44:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

83. Godkendelse af areallejekontrakt med Førslev IF for anlæggelse af multibane og boldanlæg

Resume

Førslev IF har rettet henvendelse til Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice, da de ønsker at etablere en multibane med tilhørende tribune og et boldbur på et areal ejet af Faxe Kommune. Banen ønskes placeret i tilknytning til fodboldbanerne og hallen.

Denne sag handler om en godkendelse af en areallejekontrakt mellem Faxe Kommune og Førslev IF.

Sagsfremstilling

Baggrund for etableringen

Førslev IF ønsker at tilbyde DGI/DBU streetfodbold hele året til dets medlemmer, for derved at kunne indsluse flere unge i foreningen.

Førslev IF har tidligere haft succes med streetfodbold-hold med faste træningsdage og deltagelse i turneringer i vintersæsonen.

Banen stilles til rådighed for hele byens befolkning.


Aftalen

Areallejekontakten indgås for en periode af 30 år fra den 1. april 2022.

I areallejekontrakten er rammerne for anvendelse og renholdelse af arealet nærmere beskrevet.

Areallejekontraktens forhold drøftes mindst en gang i hver valgperiode, for at sikre at aftalen til stadighed er hensigtsmæssig. Inden et år før lejemålets udløb meddeler udlejeren, hvorvidt der er villighed til at udleje grunden for en ny periode.


Arealet

Arealet er beliggende på Førslev Skolevej 9 i Førslev – det præcise areal er optegnet i bilaget til lejekontrakten.

Kommunen stiller arealet vederlagsfrit til rådighed. Det lejede og enhver bebyggelse på grunden skal i alle dens dele og med det tilbehør i og uden for samme, holdes ren og i pæn stand. Lejer påtager sig i lejeperioden grundejeransvaret, samt ren- og vintervedligeholdelse ved lejemålet.


Finansiering

Førslev IF finansiere selv opførslen og vedligeholdelsen af banen. Førslev IF har selv egne midler og herudover vil Førslev IF søge om tilskud hos forskellige fonde.


Tilladelser

Førslev IF har været i dialog med Plan og Miljø omkring forskellige tilladelser, og det er meddelt Førslev IF, at de skal søge om:

• Landzonetilladelse

• Spildevandstilladelse og muligvis også en VVM-screening (Vurdering af Virkning på Miljøet)

• Dispensation fra Fredningsnævnet, da noget af arealet er inden for et fredet område grundet Førslev Kirke

• Byggetilladelse


Opsamling

Faxe Kommune har været i løbende dialog om anlæggelsen og i forbindelse med udarbejdelsen af areallejekontrakten.

Areallejekontakten træder i kraft på betingelse af, at ovenstående tilladelser bliver givet. Førslev IF kan ikke søge de forskellige tilladelser førend de har en aftale om, at få stillet et kommunalt areal til rådighed for en multibane med tilhørende tribune og boldbur.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at areallejekontrakten med Førslev IF godkendes, dog på betingelse af, at ovenstående tilladelser bliver givet.


Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 5. april 2022, pkt. 53:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

84. Handle- og genopretningsplan for hjemmeplejen – status og videre arbejde

Resume

Med denne sag bliver Senior & Sundhedsudvalget orienteret om status på handle- og genopretningsplan samt organisationsændring i hjemmeplejen.

Samtidig skal Senior & Sundhedsudvalget godkende, at opfølgning på de resterende delmål sker i forbindelse med status på projektet ”Hjemmeplejen skaber vi sammen”.

Udvalget får minimum halvårligt forelagt en status på projektet.

Sagsfremstilling

For at sikre, at alle modtagere af hjemmepleje i Faxe Kommune får en pleje, der er i overensstemmelse med lovgivning, kvalitetsstandarder og Faxe Kommunes Værdighedspolitik, er der udarbejdet en handle- og genopretningsplan for hjemmeplejen. Handle- og genopretningsplanen er udarbejdet på baggrund af et ikke tilfredsstillende uanmeldt kommunalt tilsyn i hjemmeplejen Faxe Vest i juni 2021, men er siden udvidet til at inkludere hele hjemmeplejen.

Ved et opfølgende tilsyn af Faxe Vest i november 2021 blev bedømmelsen ændret til: tilfredsstillende.

Status på handle- og genopretningsplan

Administrationen konstaterer fortsat fremdrift på handle- og genopretningsplanen, hvor størstedelen af handlemålene nu er gennemført bl.a.:

 • Alle modtagere af hjemmepleje har faste teams, omend det ikke er muligt at oprette primære og sekundære hold, før hjemmeplejens organisationsændring er fuldt implementeret.
 • Hjemmeplejen oplever en positiv udvikling ved rekruttering til stillinger, hvor der tidligere har været udfordringer med at få kvalificerede ansøgere.
 • Ledelsen foretager månedlige stikprøver i CURA af 20 tilfældige borgere i hjemmeplejens distrikter for at sikre kvaliteten af dokumentationen.
 • De fleste medarbejdere har nu opdaterede kurser i de relevante emner, og hjemmeplejen planlægger de resterende.
 • Hjemmeplejen lykkes med at erstatte alle aflyste aktiviteter i forbindelse med klippekortet.


Status på organisationsændringen i Faxe Kommunes Hjemmepleje

Hjemmeplejen har ansat alle distriktsledere og ansætter nu en faglig koordinator til hvert distrikt, der skal øge fagligheden, kommunikationen og samarbejdet.

Selvorganisering af ruter for aftenvagterne er i gang i alle fire distrikter. I Distrikt Syd selvorganiserer det ene team også ruter for dagvagterne.

Hjemmeplejen har pr. 1. april 2022 ansat otte medarbejdere til bemanding af borgertelefoner i hjemmeplejens fire distrikter, så borgerne kan få kompetent telefonbetjening.


Lokaler til hjemmeplejens distrikter

CSSP forventer, at Distrikt Nord kan flytte ind på Søndergade i Haslev i maj eller juni 2022. Distrikt Øst er flyttet ind i lokaler i Sundhedscenteret i Faxe, og Distrikt Syd hører til i de hidtidige lokaler i Sundhedscenteret i Faxe. Distrikt Vest bliver i lokalerne på Frederiksgade i Haslev.


Projektet ”Hjemmeplejen skaber vi sammen” og fortsat opfølgning i hjemmeplejen

Socialstyrelsen har bevilliget 10,8 mio. kr. til støtte af den videre udvikling af faste teams i hjemmeplejen i projektet "Hjemmeplejen skaber vi sammen”, jf. SSU 2. februar 2022, sag nr. 14.

Det er Center for Social, Sundhed og Plejes vurdering, at handle- og genopretningsplanen har været et værdifuldt redskab i forhold til at sikre systematisk og kontinuerlig fokus og fremdrift i arbejdet med at forbedre forholdene i hjemmeplejen. Det er ligeledes vurderingen, at hjemmeplejen er kommet langt med opfyldelsen af handleplanen, og at det fremadrettede fokus primært vil være på dokumentation, rekruttering og selvorganisering. Det er alle temaer, som overlapper med indsatserne i projektet ”Hjemmeplejen skaber vi sammen”.

Center for Social, Sundhed og Pleje anbefaler derfor, at den fremadrettede opfølgning på hjemmeplejen i Faxe Kommune sker i forbindelse med opfølgningerne på dette projekt og, at dette dermed bliver den sidste selvstændige afrapportering om handle- og genopretningsplanen.

Udvalget får minimum halvårligt forelagt en status på projektet.


Lederen af Hjemmeplejen og Sygeplejeenheden Ulla Johansen deltager ved punktet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Seniorrådets kommentarer:

Seniorrådet ser positivt på det iværksatte projekt.


Center for Social, Sundhed og Pleje indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning, og
 2. at den fremadrettede opfølgning på handle- og genopretningsplanen sker i forbindelse med opfølgningerne på projektet ”Hjemmeplejen skaber vi sammen”.


Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, 6. april 2022, pkt. 43:

Godkendt.


Fraværende:

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Pia Backquist (D).

Michael Christensen (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.


Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget 19. april 2022:

Centerchef Morten Just og leder af Hjemmeplejen og Sygeplejeenheden Ulla Johansen deltager ved punktet.

Beslutning

Økonomiudvalget anerkender det store arbejde, som pågår i hjemmeplejen, og ønsker fortsat at støtte op omkring dette, og ser frem til at modtage en skriftlig gennemgang af de gennemførte initiativer inden sommerferien.


Fraværende: Ingen.

85. Godkendelse af Taskforce til flere uddannelsesinstitutioner i Faxe Kommune

Resume

En veluddannet befolkning er forudsætningen for lokal udvikling, vækst og livskvalitet. I Faxe Kommune er det blandt andet nødvendigt med flere uddannelsesinstitutioner, der kan medvirke til at flere unge får en ungdomsuddannelse. Vi ser ind i en fremtid med en generel mangel på arbejdskraft på en række erhvervsfaglige områder og især på ældre- og børneområdet. Erhvervslivet har derfor også brug for løbende at kunne kompetenceudvikle både faglærte og ufaglærte medarbejdere. Disse udfordringer kræver en styrkelse af uddannelsesområdet og flere uddannelsesinstitutioner i lokalområdet. Til at medvirke til løsning af ovenstående udfordringer foreslås det derfor at nedsætte en bredt sammensat Taskforce i indeværende byrådsperiode.

Sagsfremstilling

En veluddannet befolkning er vigtig for den lokale udvikling og livskvaliteten i lokalområdet

En veluddannet befolkning er en væsentlig forudsætning for samfundsudvikling, vækst og livskvalitet. I Faxe Kommune har der tidligere været en lang række forskellige uddannelsesinstitutioner, hvor der har været gode muligheder for at unge kunne tage en ungdomsuddannelse og senere en videregående uddannelse, på både velfærdsområderne og de erhvervsfaglige områder. Aktuelt er der færre uddannelsesmuligheder indenfor kommunen, samtidig med, at der nu og i de kommende år vil være en alvorlig mangel på arbejdskraft på både det private og det kommunale arbejdsmarked, og især på velfærdsområderne for børn, unge og ældre. Det kræver et tæt samarbejde mellem kommune, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv og en gensidig styrkelse og vekselvirkning for at revitalisere og
udvikle mulighederne for lokal livslang uddannelse.

Mere og flere uddannelsesmuligheder lokalt

Virksomhederne i Faxe Kommune efterspørger flere unge, der tager erhvervsfaglige uddannelser samt styrkede muligheder for at videreuddanne kommende og nuværende medarbejdere.

Samtidig er der behov for, at udvikle og styrke turismeområdet med nye forretningsområder og kompetencer hos de lokale virksomheder.

Faxe Kommune har en lav grad (80 %) af unge, der har taget en ungdomsuddannelse, når de fylder 25 år og Region Sjælland har den højeste andel af ikke uddannede voksne mellem 25 og 69 år.

Ved en målrettet indsats og tættere samarbejde med forskellige regionale og nationale uddannelses- og erhvervsområder skal udbuddet af uddannelser i Faxe Kommune være større og have større bredde. Udviklingen af disse skal derfor ske i tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv, de lokale uddannelsesinstitutioner og andre lokale aktører (f.eks. frivillig-/foreningsområdet). Arbejdet med at tiltrække flere uddannelser tager afsæt i nuværende og kommende ledige bygninger, samt ledige byggearealer.

Nedsættelse af en Taskforce

Faxe Kommune ønsker på baggrund af ovenstående, at nedsætte en Taskforce, der skal afdække området samt fremlægge konkrete forslag til etablering af flere uddannelser i Faxe Kommune, der i forlængelse af befolkningstilvæksten kan skabe fornyet dynamik, bosætning, erhvervsudvikling og en unik identitet i lokalmiljøet. Taskforcen skal bestå af medlemmer fra det lokale erhvervs-, uddannelses- og frivillighedsområde.

Målene for Taskforcens arbejde er, at

 • Uddannelsesmulighederne skal udvides og udvikles, så flere skal kunne uddanne og efteruddanne sig i Faxe Kommune.
 • Udarbejde konkrete forslag til etablering af nye uddannelser beliggende i Faxe Kommune, enten som selvstændig uddannelse, eller som en lokal, regional eller national afdeling af en allerede etableret uddannelse.
 • Skabe relationer og nye samarbejder på uddannelsesområdet.
 • Afdække samarbejdsrelationer, der kan styrke uddannelsesområdet i Faxe Kommune, herunder udarbejdelse af konkrete forslag til dette samarbejde.

Taskforcen nedsættes for indeværende byrådsperiode fra 2022-2025, og tager afsæt i Byrådets Vision 2030, den nye turismestrategi, erhvervsstrategien samt mål om at få flere unge i ungdomsuddannelse.

Taskforcen holder møde ca. 4-6 gange årligt.

Taskforcens sammensætning

 • 2 repræsentanter fra det lokale erhvervs- og handelsliv
 • 1 ledelsesrepræsentant fra Midtsjællands Gymnasium
 • 1 ledelsesrepræsentant fra en regional videregående uddannelse indenfor tekniske/erhvervsfaglige område
 • 2 repræsentanter fra relevante faglige organisationer i lokalområdet
 • 1 repræsentant fra skolekredsen bag indsats for Håndværkerefterskole i Haslev
 • 1 repræsentant fra det lokale foreningsmiljø udpeget af Folkeoplysningsudvalget
 • 1 repræsentant udpeget af friskoler, privatskoler og efterskoler beliggende i Faxe Kommune
 • Centerchef for Børn, Unge & Familier i Faxe Kommune, Henrik Reumert
 • Direktør Marianne Hoff Andersen fra Faxe Kommune (sekretær for Taskforcen)

Taskforcen inddrager løbende relevant fagekspertise mv., f.eks. fra Dansk Industri og uddannelsesområdet.

Forslag til Kommissorium er vedlagt som bilag 1.


Direktør Marianne Hoff Andersen deltager ved punktet i økonomiudvalget.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Der afsættes 30.000 kr. årligt i perioden 2022-2025 til omkostninger ifm. Taskforcens arbejde, konferencer, oplægsholdere, transport m.v. Beløbet finansieres via udviklingspuljen under Direktionen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at


 1. Nedsættelse af en Taskforce for flere uddannelsesinstitutioner i perioden 2022-2025 godkendes.
 2. Sammensætning af medlemmer i Taskforcen for flere uddannelsesinstitutioner godkendes.
 3. Kommissorium for Taskforce til flere uddannelsesinstitutioner godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler sagen, med forslag om at inddrage repræsentanter for de unge i Taskforce, en mulighed kan være fra Ungeforum.

Og så ønsker udvalget en plan fra Taskforcen med deres oplæg for den politiske inddragelse og involvering.


Fraværende: Ingen.

86. Meddelelser

Resume

Punktet er til meddelelser i økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Sager løftet til byrådet fra fagudvalg


Ankestyrelsens svar til kommunens håndtering af sporstofundersøgelser

Ankestyrelsen har i brev af 1. april 2022 meddelt, at de ikke foretager sig yderligere i sagen om Faxe Kommunes procedure for sporstofundersøgelser i forbindelse med håndtering af spildevand. Ankestyrelsens brev er vedhæftet til orientering.


Plan for fortsat sikker drift

Byrådet godkendte "Plan for fortsat sikker drift" (beredskabsplanen) i møde den 22. marts 2022, som derefter blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen til orientering. Beredskabstyrelsen har i mail af 25. marts bekræftet, at Faxe Kommune efterlever beredskabslovens § 25 i indeværende valgperiode 2022-2025.


Referater fra møder med Business Faxe

Referat af koordineringsmøde den 14. marts 2022 mellem Business Faxe og Faxe Kommune er vedhæftet til orientering.

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

René Tuekær (L) spurgte til status på boligudstykning af Schjølervej i Faxe (Dæmningen).


Fraværende: Ingen.

87. Orientering om dialog med privat leverandør omkring priser (Lukket)
88. Beslutning om udbud af delområde IIIb, Symbiosen (Lukket)
89. Lukkede meddelelser (Lukket)
90. Digital godkendelse af økonomiudvalgets referat 19. april 2022

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark af økonomiudvalgets møde 19. april 2022.


Økonomiudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet i slutningen af mødet.

Beslutning

Fraværende: Ingen.