Økonomiudvalget - 19-04-2023

Referat
Dato:
Onsdag, 19 april, 2023 - 16:00
Hent som fil:
57. Dialogmøde med Hovedudvalget om Budget 2024-2027

Resume

Økonomiudvalget holder dialogmøde om budget 2024-2027 med Hovedudvalget og næstformænd i centerudvalgene.


Tidspunkt: kl. 16.00


Sagsfremstilling

Formålet med mødet er at drøfte budgetsituationen og relevante budgetmæssige forhold.


Dagsorden:

1. Velkomst ved borgmester Ole Vive (V)

2. Drøftelse om budgettet

3. Fri drøftelseØkonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at dialogmødet afholdes.


Beslutning

Mødet blev afholdt.58. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

59. Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo marts

Resume

I denne sag præsenteres den likviditetsmæssige udvikling samt de overordnede forbrugstal for budget 2023 for Faxe Kommune. Forbruget er opgjort pr. udvalg og samlet for hele kommunen.

12-måneders likviditeten opgjort efter kasse kreditreglen er ved udgangen af marts på 115,6 mio. kr., hvilket er et fald på 9,3 mio. kr. siden februar.Sagsfremstilling

Likviditet

I følgende afsnit vises opgørelsen af Faxe Kommunes gennemsnitslikviditet.


Kommunens likviditet efter kassekreditreglen udgør ultimo marts måned 115,6 mio. kr.


I figuren nedenfor vises 3-måneders likviditeten.Målsætning for gennemsnitslikviditeten i den økonomiske politik

I Faxe Kommunes økonomiske politik er der fastsat en målsætning om en gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen på minimum 100 mio. kr., set over en 4-årig periode (budgetåret og 3 budgetoverslagsår), hertil skal tillægges likviditetsvirkningen af opsparing fra budgetaftaler. Ultimo 2023 skal likviditeten inklusive opsparing udgøre 147,8 mio. kr. Som det fremgår af ovenstående er målsætningen pr. 31. marts ikke overholdt, idet likviditeten efter kassekreditreglen er bagud og faldende ift. den opsparingskurve der burde være, hvis der blev sparet op som forudsat i budgetterne.Drift - Kommunens budget, forbrug og forbrugsprocent


Følgende afsnit giver et overblik over kommunens forbrugsmønster, og sammenligner de enkelte udvalgs forbrugsprocenter med den vejledende forbrugsprocent.


Den vejledende forbrugsprocent er pr. 31. marts basseret på 3/12 af 100 pct. og udgør 25 pct.


*) Forbrugsprocenten for Faxe Kommune i alt er inkl. kommunal medfinansiering (KMF).


Ved udgangen af marts måned ligger Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent på 24,37 pct., hvilket er 0,63 procentpoint under den vejledende forbrugsprocent. I 2021 og 2022 var forbrugsprocenten på samme tidspunkt hhv. 24,01 pct. og 24,68 pct.

Et naturligt forbrugsmønster følger ikke altid en lineær udvikling. Dette betyder at den vejledende forbrugsprocent er fast, men den løbende forbrugsprocent næsten aldrig vil følge samme lineære tendens.


I bilagets afsnit 2 - Drift, er der i alle udvalgsgrafer sat en prognosekurve ind ved siden af kurven for den vejledende forbrugsprocent. I bilaget er der ligeledes en forklaring på, hvordan prognosen er blevet skabt.


Prognosen for forbrugsprocenterne, som ses i bilaget, må ikke tages for at være et forventet regnskab for året. Prognoserne er udelukkende baseret på historisk udvikling i data og der medregnes ikke evt. forventinger til årets mer- og mindreforbrug. Prognosen skal således alene tages som en indikation på forbruget år-til-dato.


Den kommunel medfinansiering (KMF) under Senior & Sundhedsudvalget er opgjort særskilt i tabel 2. Det betyder at de tal (grafen), som ses under Senior & Sundhedsudvalget i bilaget ikke har helt samme tal, da forbrugsprocenten i dette er opgjort inklusiv KMF.


Anlæg

Ved udgangen af marts ligger det samlede rådighedsbeløb på 63,5 mio. kr. Forbruget på anlæg udgør tilsvarende 6,8 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 10,7 pct.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen selvstændig økonomisk konsekvens. Men udviklingen i likviditeten har stor betydning for kommunens muligheder i den igangværende budgetproces for 2024-27, samt for resultatet i indeværende år.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.60. Godkendelse af Regnskab 2022 for Faxe Kommune

Resume

Sagen vedrører godkendelse af regnskab 2022 for Faxe Kommune med henblik på behandling i Økonomiudvalget og byrådet.


Økonomiudvalget og byrådet skal i henhold til styrelsesloven godkende regnskabet og oversende det til kommunens revision, BDO. Når regnskabet for 2022 er revideret, foreligges regnskab 2022 for Faxe Kommune med tilhørende revisionsberetning til byrådets endelige godkendelse.


Sagsfremstilling

Faxe Kommunes regnskab for 2022 har især været præget af en række udfordringer fra verden omkring os, men også fra vores egen verden:

 • Corona pandemien trak fortsat spor ind i starten af 2022 med højt sygefravær og restriktioner i starten af året, som dog ebede ud henover foråret.
 • Ruslands invasion af Ukraine i februar eskalerede en i forvejen voksende inflation med særligt prisstigninger el, gas, råvarer, mv., som indebar at inflationen i løbet af 2022 nåede til et historisk højt niveau
 • En stram udgiftspolitik anført af Regeringen overfor kommunerne med blandt andet kun delvis kompensation for afledte udgifter af krigen i Ukraine samt manglende pris- og lønkompensation afledt af den historisk høje inflation
 • Et fortsat ekstraordinært pres på det specialiserede område med særligt prisstigninger på særligt dyre enkeltsager.
 • Et stigende udgiftspres i ældreplejen gearet af dels øget antal ældre med stort plejebehov dels fortsatte rekruteringsudfordringer


I modsætning til udfordringerne trak en fortsat positiv beskæftigelsesudvikling på landsplan også sine tydelige spor i Faxe Kommune med stadig flere i arbejde til et nu historisk højt niveau for Faxe Kommune.


Sammenfattende var udfordringerne dog væsentligt større i 2022, hvilket også afspejler sig i regnskabsresultatet.


I nedenstående tabel er hovedtallene for regnskab 2022 i mio. kr.

Mio. Kr.

Oprindeligt budget 2022

Korrigeret budget 2022

Regnskab 2022

Indtægter

2.585,4

2.568,6

2.572,5

Driftsudgifter

-2.461,7

-2.501,3

-2.514,3

Renter

-3,1

-3,1

-1,6

Anlægsudgifter

-57,1

-98,2

-80,1

Resultat af det skattefinansierede område

63,4

-34,0

-23,5

Afdrag på lån

-28,6

-28,6

-28,4

Optagelse af lån

10,0

10,0

0,0


Opgørelse af servicerammen

Kommunens serviceudgifter og serviceramme opgøres i henhold til reglerne fra Indenrigs- og Boligministeriet og består af alle kommunens driftsudgifter fratrukket udgifter til overførsler, forsikrede ledige, ældreboliger, kommunal medfinansiering, central refusionsordning (dyre enkeltsager) samt brugerfinansierede områder.


Faxe kommunes serviceramme for 2022 er senest udmeldt af KL i juli 2022, og lyder på 1.780,1 mio. kr. De faktiske udgifter (regnskabstal) er opgjort til 1.820,6 mio. kr. og er dermed 40,5 mio. kr. over rammen. Der er risiko for at sigtepunktet ændres grundet f.eks. tildelte puljemidler og ny lovgivning vedtaget efter udmeldingen. De anførte tal er for Faxe kommune alene.


Overskridelse af servicerammen for 2022 bliver som udgangspunkt sanktioneret som følge af budgetloven og økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen. Faxe Kommunes forbrug på serviceudgifterne er over det justerede sigtepunkt for individuelle sanktioner, hvorfor der er risiko for at kommunen kan blive ramt af både en individuel og kollektiv sanktion. Det afhænger af kommunernes samlede overholdelse af den udmeldte serviceramme. Kommunernes samlede resultat kendes dog først i maj måned 2023, når serviceudgifterne for alle landets kommuner er opgjort. Baseret på de foreløbige opgjorte regnskabstal for kommunerne under et, er det KL’ umiddelbare vurdering at der ikke vil blive udløst en regnskabssanktion vedrørende regnskab 2022.


Opgørelse af anlægsrammen

Kommunens bruttoanlægsudgifter opgøres i henhold til reglerne fra Indenrigs- og Boligministeriet, og består af alle kommunens bruttoanlægsudgifter fratrukket ældreboliger.


Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme for 2022 udgør 57,2 mio. kr. De faktiske bruttoanlægsudgifter (regnskabstal) er opgjort til 85,2 mio. kr. og er dermed 28,0 mio. kr. over den beregnede ramme. Årsagen til at forbruget ligger højere, skyldes at anlægsrammen udgør det vedtaget bruttoanlægsbudget, imens at regnskabsresultatet indeholder overførte anlægsbudgetter fra tidligere år. Der er i budgetloven ingen sanktions-mulighed for staten i forbindelse med en eventuel overskridelse af anlægsrammen i regnskabet for kommunerne under et. Dog vil en samlet overskridelse for kommunerne under et kunne afstedkomme, at det fremadrettet vil blive muligt at sanktionere kommunerne for overskridelser af anlægsudgifterne i regnskaberne.


Årets regnskabsresultat

Det skattefinansierede område udviser et underskud på 23,5 mio. kr., hvori der også har været plads til anlægsinvesteringer på 80,1 mio. kr.


Set i forhold til det forventede overskud på 63,4 mio. kr. ved budgetvedtagelsen, er det et merforbrug på 86,9 mio. kr., som i hovedtræk fordeler sig således:

 • Mindreindtægt på 12,9 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning
 • Merudgift på 52,6 mio. kr. til driftsudgifter
 • Mindreudgift på 1,5 mio. kr. til renter
 • Merudgift på 22,9 mio. kr. til anlæg


Regnskabsresultatet set i forhold til et forventet underskud på 34,0 mio. kr. i det korrigerede budget, er det en forbedring på 10,5 mio. kr. som fordeler sig med:

 • Merindtægt på 3,9 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning
 • Merudgift på 13,0 mio. kr. til driftsudgifter
 • Mindreudgift på 1,5 mio. kr. til renter
 • Mindreudgift på 18,2 mio. kr. til anlæg


De væsentligste årsager er forklaret nedenfor.


Skatteindtægter

Kommunens væsentligste indtægtskilde er skatteindtægterne med 1.774,9 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste årsager hertil er en merindtægt vedrørende forskerskat på 0,4 mio. kr., og en merindtægt vedrørende grundskyld på 0,8 mio. kr. Faxe Kommune valgte for året 2022 at budgettere med et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en efterregulering af skatteindtægterne vedrørende 2022 i efterfølgende år.


Kommunal udligning og generelle tilskud m.v.

Faxe Kommune har modtaget 797,6 mio. kr. i mellemkommunal udligning (netto), samt generelle- og særtilskud fra staten, hvilket svarer til en mindreindtægt på 2,5 mio. kr. ift. det korrigerede budget. Faxe kommune valgte for året 2022 et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en regulering af generelle tilskud vedrørende 2022 i efterfølgende år. Der er netto en merindtægt på 5,2 mio. kr. vedr. moms, som skyldes reguleringer vedrørende tidligere år.


Driftsudgifter

Kommunens samlede driftsudgifter på 2.514,3 mio. kr. på det skattefinansierede område viser en merudgift på 13,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Fordelingen imellem de enkelte fagudvalg af den samlede merudgift, fremgår af regnskabsopgørelsen. En mere detaljeret beskrivelse på det enkelte fagudvalg kan læses under ”Fagudvalgenes bemærkninger” i Årsberetning 2022.


I nedenstående tabel er vist driftsresultat fordelt på de enkelte udvalg:


Mio. kr.

Oprindeligt budget 2022

Korrigeret budget 2022

Regnskab 2022

Forbrug

%

Budgetrest

Teknik & Miljøudvalget

-127,8

-134,3

-138,5

103,1

-4,2

Plan & Kulturudvalget

-47,4

-51,2

-47,7

93,3

3,5

Økonomiudvalget

-296,2

-301,5

-290,5

96,3

11,0

Senior & Sundhedsudvalget

-531,5

-544,7

-556,6

102,2

-11,8

Beskæftigelse & Integrationsudvalget

-602,4

-602,2

-595,1

98,8

7,1

Socialudvalget

-204,3

-205,8

-214,8

104,3

-8,9

Børn & Læringsudvalget

-652,1

-661,6

-671,2

101,5

-9,6

I alt

-2.461,7

-2.501,3

-2.514,3

100,5

-13,0


Som det fremgår, har der samlet set været et merforbrug på 13,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.


I overensstemmelse med Faxe Kommunes principper om budgetoverførsler mellem regnskabsår, forventes det, at eksternt finansierede midler, politisk besluttede projekter samt over/underskud i kommunes decentrale enheder samt centre og sekretariater overføres til 2023.


Der forventes overført driftsbevillinger på -0,2 mio. kr. Dette behandles i en særskilt sag på Byrådets møde i april 2023.


Der henvises i øvrigt til den vedlagte årsberetning, hvor kommentarer og forklaringer fra fagområderne er beskrevet.


Renter

Renter består af såvel renteindtægter af likvide midler, renteindtægter vedrørende tilgodehavende, renteudgifter af langfristet gæld samt renteindtægter vedrørende garantier.

Garantiprovisionsindtægten for år 2021 på 1,6 mio. kr. er ved en fejl bogført på år 2022. Regnskabsresultatet er en indtægt på samlet 3,0 mio. kr., hvoraf 1,4 mio. kr. vedrører indtægter på år 2022.


Anlægsudgifter

Nettoanlægsudgifterne udgør 80,1 mio. kr., hvilket er 18,1 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Årsagen hertil er, at der ikke i fuldt omfang er blevet afholdt de forventede udgifter på en del anlægsprojekter. De væsentligste anlægsaktiviteter har været:

 • Asfalt 19,8 mio. kr.
 • Renovering af broer og bygværker 8,9 mio. kr.
 • Ny hal i Dalby 7,3 mio. kr.
 • Energioptimering kommunale bygninger 4,5 mio. kr.
 • Udskiftning af pc´er og netværk 4,4 mio. kr.
 • Renovering af fortove 4,3 mio. kr.
 • Pulje til cykelstier 4,1 mio. kr.
 • Salg af matr. Nr. 2 h Symbiosen – 3,1 mio. kr.


I overensstemmelse med Faxe Kommunes principper om budgetoverførsler mellem regnskabsår, forventes det, at igangværende anlæg samt ikke anvendte puljemidler overføres til 2023. Der forventes overført anlægsbevillinger på 15,5 mio. kr. Dette behandles i en særskilt sag på Byrådets møde i april 2023.


Ekstraordinære indtægter

Der har været ekstraordinære indtægter i 2022 på 5,5 mio. kr. som vedrører momsanalyse foretaget af Dataproces for årene 2017-2021.


Likviditet

Beholdningen af likvide aktiver udgjorde pr. 31. december 2022 i alt -50,1 mio. kr., hvilket er 108,2 mio. kr. mindre end ultimo 2021. Reduktion af beholdningen på 108,2 mio. kr. er fremkommet ved

 • Negativt regnskabsresultat (inkl. forsyning) på 23,2 mio. kr.
 • Ordinære afdrag på lån med 28,4 mio. kr.
 • Øvrige finansforskydninger på - 41,5 mio. kr. samt kursreguleringer på - 15,0 mio. kr. Denne post indeholder bl.a. ændringer i kort- og langfristede tilgodehavender, tilgodehavende og gæld vedr. legater, deposita, mellemregningskonti, kortfristet gæld og betalinger vedr. tidligere eller kommende år samt kursreguleringer.


12 måneders likviditeten pr. 31. december 2022 opgjort efter kassekreditreglen er på 135,2 mio. kr., hvilket er et fald på 26,7 mio. kr. i forhold til ultimo 2021, hvor 12 måneders likviditeten udgjorde 161,9 mio. kr. Faldet skyldes i overvejende grad et negativ regnskabsresultat. Likviditeten ultimo 2022 pr. indbygger udgør 3.638 kr.


Corona-udgifter i regnskab 2022

Coronapandemien har også i 2022 påvirket kommunens aktiviteter og udgiftsniveau. Dog ikke i samme grad som de forgangne to år. Udgifterne i 2022 på 0,6 mio. kr. dækker over ekstra personale til test på særligt skoleområdet, som blev foretaget i årets tidlige måneder. Udgifter til værnemidler er fortsat i samarbejde med Aarhus kommune, der har påtaget sig opgaven med at opbygge en fælleskommunal indkøbsorganisation for værnemidler under coronakrisen.


Det er dog ikke ligetil at opgøre de økonomiske konsekvenser fuldstændigt, idet en stor del af aktiviten har været udført af eksisterende organisation og dermed har merudgifterne været afholdt indenfor f.eks. det eksisterende lønbudget.


Ved midtvejsreguleringen i forbindelse med økonomiaftalen for 2023, modtog kommunen 4,0 mio. kr. i kompensation for coronarelaterede udgifter.


Udgifter der relaterer sig til ukrainske flygtninge i regnskab 2022

I forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine og den deraf følgende krig, varslede Rigspolitiet kommunerne det antal flygtninge, som kommunerne måtte forvente at modtage relativt hurtigt. I den forbindelse blev der også i Faxe Kommune afholdt udgifter til modtagelse samt indlogering mv. af ukrainere. Størstedelen af de foreløbigt ikke finansierede udgifter skal dog findes hos skoleområdets modtageklasser samt en enkelt daginstitution der har haft udgifter til varetagelse af de ukrainske børn.


Alt i alt har kommunen afholdt udgifter for 5,1 mio. kr. der indgår i kommunens samlede serviceudgifter. Det har i lighed med ovenstående opgørelse af de corona-relaterede udgifter ikke været muligt at få opgjort ex. lønudgifter i administration til håndtering af ukrainere, samt diverse småudgifter, der ikke er bogført særskilt, hvorfor ovenstående beløb skal betragtes som minimumsudgiften. Ved midtvejsreguleringen i forbindelse med økonomiaftalen for 2023, modtog kommunen 1,4 mio. kr. i kompensation til fordrevne fra Ukraine udgifter.


Ud over de direkte serviceudgifter beskrevet ovenfor, har kommunen også haft udgifter på integrationsområdet, samt de af krigen afledte ekstra udgifter på blandt andet forsyningsområdet (el, gas, brændstof mfl.).


Videre proces

Efter regnskabet godkendes i Økonomiudvalg og byråd, skal kommunens eksterne revision, BDO Statsautoriseret revisionsselskab, revidere regnskabet. Det reviderede regnskab for 2022 skal godkendes på byrådsmødet i juni 2023.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen budgetmæssige konsekvenser


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at:

 • regnskab 2022 godkendes
 • regnskab 2022 overgives til kommunens revision efter behandling i byrådet.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.61. Beslutning om budgetoverførsler fra 2022 til 2023

Resume

På baggrund af det opgjorte regnskab for 2022 fremlægges i denne sag de opgjorte overførsler til budget 2023 til godkendelse.


Som følge af kommunens aktuelle likviditetsmæssige situation blev det på byrådsmødet den 23. marts 2023 besluttet at indefryse overskud fra 2022. De områder og institutioner, som har haft et underskud i 2022, skal fortsat arbejde med handleplaner med henblik på balance i området.

Dertil blev det besluttet at indefryse ikke øremærkede eller på anden bundne ét-årige anlægsbevillinger.


I sagen beskrives først Økonomiudvalgets overførsler på både drift og anlæg, hvorefter overførslerne beskrives for hele kommunen, herunder den samlede påvirkning af kassebeholdningen.


Sagsfremstilling

Generelt om overførsler fra 2022 til 2023

Formålet med kommunens retningslinjer om overførsler mellem årene, er at give chefer og ledere størst mulig handlefrihed til at disponere budgettet med henblik på den mest effektive ressourceanvendelse inden for de lokale og lovgivningsmæssige rammer.


Overførslerne opgøres i overensstemmelse med Faxe Kommunes principper for Økonomistyring, bilag 6.4 - retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene. Bilag 6.4 er vedhæftet denne sag.


Den 23. marts behandlede byrådet sagen om status på budget 2023. Sagen gav et indblik i en økonomisk situation for kommunen, med vedvarende faldende likviditet samt stor usikkerhed omkring økonomien som følge af den historisk høje inflation og deraf stigende priser. Dertil den fortsatte krig i Ukraine og deraf fortsat udgifter til ukrainske flygtninge samt en stram økonomiaftale fra Regeringens side overfor kommunerne.


For at imødekomme en del af de økonomiske udfordringer, traf byrådet beslutning om at indefryse overskud (opsparinger) fra 2022. De områder og institutioner som har haft et underskud i 2022 skal fortsat arbejde med handleplaner mhp. balance i området. Endvidere blev det besluttet af indefryse ikke øremærkede eller på anden bundne ét-årige anlægsbevillinger.


Resultatet heraf er at der i alt indefryses 14,9 mio. kr. på driften og 4,1 mio. kr. på anlæg jf. vedlagte bilag 1 og 2.


Overførsler på Økonomiudvalgets område - drift

På baggrund af ovenstående indstilles til byrådet, at Økonomiudvalget får overført 2.687.000 kr. fra 2022. Disse midler består dels af underskud i flere centres administrationer, samt ikke anvendte puljemidler til blandt andet digitalisering, tjenestemænd m.fl. der har fuld overførselsadgang.


Tabel 1: Overførsler opgjort for Økonomiudvalget**.

**administrationen indberetter i hele tusinder, hvorfor sidste kolonne er angivet i dette niveau.


Bilag 1 indeholder bemærkninger til de linjer i tabellen ovenover som enten er indefrosset eller som overføres.


Overførsler på Økonomiudvalgets område - anlæg

Det indstilles til byrådet at der overføres 491.000 kr. vedr. 2 % puljen samt Udskiftning af PC'ere og netværksudstyr.


Bilag 2 indeholder detaljer og forbrug i 2022 for kommunens samlede anlæg.


Overførsler for hele kommunen - drift

Faxe Kommunes samlede overførsler fra 2022 til 2023 er efter indefrysning af overskud fra 2022, opgjort til et underskud på 14,1 mio. kr. på driften og overskud på 11,5 mio. kr. på anlæg, jævnfør vedlagte bilag 1 og bilag 2. Heri er indeholdt hjemmeplejens underskud på 17 mio. kr. i 2022 under Senior & Sundhedsudvalget.


Senior & Sundhedsudvalget har den 8. februar i punkt 15, besluttet udmøntningen af de nye rammer for hjemmeplejens økonomi i 2023 og på baggrund af dette, vurderer administrationen ikke at det er realistisk at nedbringe et overført merforbrug på 17 mio. kr. i hjemmeplejen. Derfor anbefales det at overførslen hos hjemmeplejen eftergives og at kommunekassen dermed dækker underskuddet for 2022.

Når et ellers overført underskud eftergives, påvirker det likviditetsprognosen for året og frem. Under normale omstændigheder er et underskud i det ene år ikke et problem for likviditeten, da der med overførsel til året efter, blot er tale om almindelig periodisering. Men når underskuddet eftergives, så er det et træk på kassebeholdningen, og påvirker derfor likviditeten.


I forlængelse heraf skal det understreges at der under Senior & Sundhedsudvalget er foretaget nødvendige foranstaltninger i og omkring hjemmeplejen mhp. budgetoverholdelse i 2023 og frem.


De øvrige områder og institutioner som har haft et underskud i 2022 skal fortsat arbejde med handleplaner for imødekomme et fortsat merforbrug i 2023 og frem.


Tabel 2: Overførsler opgjort for Faxe Kommune. Vær opmærksom på at administrationen indberetter i hele tusinder, hvorfor sidste kolonne er angivet i dette niveau.


Som tillæg til bilag 1, er der til sagen vedhæftet en udvalgsspecifik overblik inkl. korrektionen af hjemmeplejen.


Overførsler for hele kommunen - anlæg

Til sagen er vedhæftet et bilag med kommunens samlede anlæg, hvor detaljer om budget og forbrug i 2022 findes, samt restbudget som alt efter nuværende status på anlægget (igangværende, afsluttet og lign.) enten kan overføres, eller skal bevillingsmæssigt tilpasses.


Byrådet besluttede som tidligere nævnt, at indefryse ikke brugte eller disponerede ét-årige anlægspuljer for 4,1 mio. kr. På den baggrund skal der overføres 11.949.000 kr. til 2023 for de øvrige igangværende anlæg.


Tabel 3: Oversigt over udvalgsopdelt anlægsoverførsel samt andel af indefrysning.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Overførsler gives som tillægsbevillinger i indeværende år, og i alt søges overført 2,9 mio. kr. på driften og 11,9 mio. kr. på anlæg. I regnskab 2023 hensættes 1,8 mio. kr. vedr. forsikringsområdet.

Underskuddet på hjemmeplejen eftergives.


Dertil indefryses 14,9 mio. kr. på driften og 4,1 mio. kr. på anlæg hvilket sikrer at pengene ikke kan bruges i 2023 og dermed ikke forværrer kommunens likviditet. Indefrysningen har ikke nogen økonomisk konsekvens set i forhold til budgettet, og fremgår derfor ikke som særskilt punkt i indstillingen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at:


 1. Socialudvalgets driftsbudget reduceres med 2.154.000 kr. i 2023,
 2. Teknik & Miljøudvalgets driftsbudget forøges med 1.098.000 kr. i 2023,
 3. Plan & Kulturudvalgets driftsbudget forøges med 1.554.000 kr. i 2023,
 4. Beskæftigelses & Integrationsudvalgets driftsbudget forøges med 8.000 kr. i 2023,
 5. Senior & Sundhedsudvalgets driftsbudget forøges med 1.148.000 kr. i 2023 under forudsætning af at underskuddet vedr. hjemmeplejen eftergives,
 6. Børn & Læringsudvalgets driftsbudget reduceres med 1.392.000 kr. i 2023,
 7. Økonomiudvalgets driftsbudget forøges med 2.687.000 kr. i 2023
 8. De i punkt 1-7 nævnte driftsbevillinger finansieres af kassen,


 1. Teknik & Miljøudvalgets anlægsbudget forøges med 4.946.197 kr. i 2023, på baggrund af følgende anlæg:
 • Belysning Stadionvej + asfalt HFC på 141.911 kr.
 • Bomme ved stier på 1.415 kr.
 • Indeklimaforbedringer på Tandklinikken, Faxe Sundhedscenter på 1.495.500 kr.
 • Kapacitetsudvidelse i forbindelse med tagrenovering, Faxe Sundhedscenter på 1.310.000 kr.
 • Parkeringsforhold ved Dalbyhallen/skolen på 42.146 kr.
 • Støjværn på Vestre Ringvej v. Rosenvænget på 964.720 kr.
 • Udvidelse af daginstitution Møllen på 325.366 kr.
 • Landsbypulje 2022 på 50.000 kr.
 • Statens nedrivningspulje 2018 på 731.751 kr.
 • Statens nedrivningspulje 2021 på -482.513 kr.
 • Trafik og udvikling omkring Haslev station på 299.156 kr.
 • Videreførsel af anbefalinger fra Verdensmålsudvalget på 66.745 kr.
 1. Plan & Kulturudvalgets anlægsbudget forøges med 4.622.020 kr. i 2023, på baggrund af følgende anlæg:
 • Ny hal i Dalby på 652.711 kr.
 • Omklædningsfaciliteter, badebroer v. Faxe Ladeplads på 289.760 kr.
 • Førslev Idrætsforening - belysning på 475.000 kr.
 • Kunstgræsbanen i Faxe på 2.430.720 kr.
 • Sauna og omklædning i Faxe Ladeplads på 773.828 kr.
 1. Økonomiudvalgets anlægsbudget forøges med 490.605 kr. i 2023, på baggrund af følgende anlæg:
 • 2% pulje på 342.937 kr.
 • Udskiftning af PCere og netværksudstyr på 147.669 kr.
 1. Senior & Sundhedsudvalget anlægsbudget forøges med 1.890.000 kr. på baggrund af Rehabiliteringscenter Grøndal, forbedret indretning.
 2. De i punkt 9-12 nævnte anlægsbudgetter finansieres af kassen samtidig med at der foretages tilsvarende korrektioner i anlægsbevilligerne. Rådighedsbeløb i 2023 frigives samtidig.


 1. Overskuddet vedr. forsikringsområdet på 1.771.639 kr. optages som hensættelse i kommunens regnskab for 2023.


Beslutning

Indstillingens punkt 2-14 anbefalet.


Indstilingens punkt 1 ikke anbefalet.

Økonomiudvalget anmoder administrationen om på kommende økonomiudvalgsmøde at fremsætte en selvstændig sag om reducering af Socialudvalgets driftsbudget i 2023.


Tabelfejl i dagsordenstekst og bilag rettes frem mod byrådets behandling af sagen.


Fraværende: Ingen.

62. Orientering om ny befolkningsprognose

Resume

Befolkningsprognosen, som anvendes ved Budget 2024-27, er udarbejdet og Økonomiudvalget orienteres om hovedtallene fra prognosen.


Sagsfremstilling

Hvert år udarbejder kommunen i samarbejde med Cowi en befolkningsprognose for Faxe Kommune. Prognosen anvender historiske data om befolkningsudviklingen i kommunen, samt viden om boligudbygningsplaner til at fremskrive den forventede befolkningsudvikling. Befolkningsprognosen anvendes i udarbejdelsen af budget 2024-2027 til at regulere budgetrammerne for f.eks. børne og ældreområdet i forhold til den forventede demografiudvikling.

Befolkningsprognosen anvendes ligeledes til at skønne over et selvbudgetteret indtægtsgrundlag.

Det skal understreges, at der er tale om en prognose, og den faktiske udvikling i befolkningen er vanskelig at forudsige, idet den påvirkes af mange forhold, herunder realisering efterspørgslen efter kommunens udbygningsplaner - så prognosens resultater skal særligt i de sidste overslagsår tages med forbehold.


Udvikling i 2022


Primo 2023 var der 37.346 indbyggere i Faxe Kommune, hvilket er en stigning på 180 personer i forhold til året før. Den tidligere prognose fra 2022 havde en forventning om en stigning på 465 indbyggere. Dermed var udviklingen væsentlig lavere end antaget i prognosen.

Befolkningstilvæksten i 2021 var bemærkelsesværdig høj, hvilket har påvirket prognosen for 2022, som dermed var ekstraordinær høj.


Hovedtal i den nye prognose


Den nye prognose for 2023 og frem er mere afdæmpet i udviklingen end prognosen fra 2022. Dette skyldes den store ændring i verden omkring os. En stigende rente og højere energipriser har medført en afdæmpning af boligmarkedet som der er taget højde for i prognosens boligprogram. I figuren nedenfor ses prognosen for 2023 (rød) sammenholdt med prognosen for 2022 (blå).Den nye prognose viser en forventning om en samlet stigning på 267 indbyggere i løbet af 2023 og en stignin på 815 borger fra starten af 2023 og frem til slutningen af den kommende budgetperiode.


I tabellen nedenfor vises den forventede befolkningsudvikling i perioden fra 2023 til 2027 fordelt på aldersgrupper.


I budgetperiodens sidste år forventes befolkningstallet således at være på 38.161 borgere, svarende til en vækst på 815 personer eller 2,2 pct. i forhold til primo 2023.

 • Antallet af før-skolebørn forventes at stige med hhv. 7,8 pct. og 4,7 pct. for aldersgrupperne 0-2-årige og 3-6-årige.
 • Antallet af skolebørn forventes at falde med 3,6 pct. over perioden.
 • Der forventes en lille vækst i befolkningen i den erhvervsaktive aldersgruppe på 17-65 år svarende til 170 personer eller 0,8 pct.
 • Antallet af 65-89-årige forventes at vækste markant med 643 borgere svarende til 7,6 pct.
 • Den ældste gruppe forventes at sigte med 35 personer svarende til 11,9 pct.
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Befolkningsprognosen ligger til grund for Budget 2024-27 og har indvirkning på fremskrivningen af det demografiske udgiftsbehov på bl.a. dagtilbud, skoler og ældreområdet.

Udviklingen i befolkningstallet og sammensætningen i befolkningen har således stor betydning for kommunens økonomiske situation. Når antallet af børn i før-skolealderen forventes at stige medfører det et øget pres på daginstitutioner. Ligeledes medfører en stigning i den ældre del af befolkningen en forventet udgiftsforøgelse i kommunens hjemmepleje.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende: Ingen.63. Orientering om udvikling i beholdning af værdipapirer og låneportefølje - 1. kvartal 2023

Resume

Denne sag orienterer om udviklingen i kommunens beholdning af værdipapirer samt låneporteføljen i 1. kvartal 2023. Seneste orientering vedrørende 4. kvartal 2022 var på økonomiudvalgets møde den 24. januar 2023.

Sagsfremstilling

Indenfor rammerne af Byrådets finansielle politik, har administrationen udlagt forvaltningen af kommunens beholdning af værdipapirer til Nordea Markeds. Nordea Marked fremsender kvartalsvis en afkastrapport og har nu fremsendt afkastrapport for 1. kvartal 2023.


Oversigten over låneporteføljen pr. 31. marts 2023 er udarbejdet af administrationen.


Beholdning af værdipapirer:

Markedsværdien udgør ultimo marts 2023 i alt 162,9 mio. kr. Forrentningen i de enkelte kvartaler har været således:Nordea´s afkastrapport viser, at fordelingen af det vægtede afkast på 1,54 % i 2023 kommer fra:


 • Obligationsandel (86 % af porteføljen). Afkastet på obligationsbeholdningen udgjorde 1,06 %
 • Aktieandel (14 % af porteføljen). Afkastet på aktieandelen udgjorde 4,82 %


Fordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik på handelstidspunktet.


Låneportefølje:

Den samlede restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør ultimo marts måned 2023 i alt 190,1 mio. kr. Fordelingen mellem fast og variabel rente har været uændret i de seneste 4 kvartaler jfr. tabellen herunder.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende: Ingen.

64. Godkendelse af midtvejsstatus på Budgetproces 2024-27

Resume

Byrådet afholder midtvejsstatus på processen frem mod vedtagelsen af Budget 2024 den 18. april. På denne baggrund drøftes midtvejsstatusen samt den videre proces frem mod vedtagelsen af Budget 2024.


I sagen er der endvidere lagt op til, at det indstilles, at der gennem fagudvalgenes videre behandling på møderne i maj og juni måned etableres en forsikringspulje med henblik på at kunne imødekomme et voksende pres på kommunens økonomi i de kommende år.

Sagsfremstilling


På baggrund af budgetaftalen for 2023-2026 besluttede Økonomiudvalget den 16. november 2022 at igangsatte processen frem mod Budget 2024-27. Formålet med processen var at tilvejebringe grundlaget for et større politisk råde- og handlerum i de kommende år.


Baggrund


I arbejdet med Byrådets vedtagelse af Budget 2023, blev det tydeligt, at der var meget snævre rammer og et meget begrænset politisk råde- og handlerum. Det blev især tydeligt at der er behov for et større råderum i kommunens økonomi, hvis politiske ønsker og nødvendige anlæg inden for de kommende år skal kunne realiseres.


Usikker fremtid


Kølvandet på covid-19, den fortsatte krig i Ukraine og den afledte historisk høje inflation der udhuler købekraften samt en ny Regering der prioriterer råderummet andre steder end til kommunerne, gør at Kommunerne generelt ser ind i en svær tid ift. økonomisk råderum. Opsummeret kan man sige, at kommunerne får mindre for deres penge, har udsigt til mindre vækst, står midt i en stor rekrutteringsudfordring og der er ingen tegn på, at der vil komme hjælp udefra.


Hertil kommer de udgiftspres vi har indefra egen organisation. Det drejer sig særligt om det specialiserede område, herunder særligt det sociale område, og ældreområdet. Hertil kommer udfordringer med vedligehold og udvikling af kommunens anlæg som med de seneste prisstigninger gradvist udhules.


Endelig er beskæftigelsen i Faxe Kommune historisk høj, hvilket naturligvis er meget positivt, men det indebærer også at de økonomiske konjunkturer ikke skal beæge sig ret meget i negativ retning før udgifterne til det område også vil stige.


Det står derfor klart, at Faxe Kommune selv skal skabe det råderum, der er brug for. Det kommer til at kræve politisk modige beslutninger og omlægning af den grundlæggende struktur i kommunen for også fremad at have en robust økonomi samt et grundlæggende fundament for fortsat udvikling af kommunen.


Proces frem mod budgetvedtagelsen af budget 2024


I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning, blev der entreret med KL' konsulentvirksomhed Komponent som fik til opgave at facilitere processen gennem


* Tilvejebringelsen af et datamæssigt solidt og velfunderet fundament, der ser ud over, hvor mange kroner, der bruges pr. indbygger (input), og ser på hele værdikæden i den kommunale serviceproduktion. Dette inkluderer også data om, hvordan kommunen har indrettet sig (produktion), samt de resultater der leveres (output).

* Et ’udefra og ind’ syn på Faxe Kommunes virksomhed med muligheden for at kunne komme med syn eller indgange og forslag der kan være svære at se indefra – umiddelbart.

* En faciliterende og erfaringsbaseret procesledelse til fortolkning af analyserne, samt viden om lignende omstillinger fra andre kommuner

* En tværgående tilgang der kan imødegå at man for hurtigt griber til silotænkning


Tirsdag, den 31. januar 2023 fremlagde Komponent den samlede analyse for byrådet. I forbindelse med fremlæggelsen for byrådet, blev der af Komponent peget på en række temaer, hvor der ved omlægninger mv. vurderes et større økonomisk potentialer. De udvalgte temaer har Komponent sammen med administrationen arbejdet videre på:


1. Skoleområdet - omkring resultatskabelse og fremtidssikret ejendomsdrift

2. Proceplan og kapitalisering af effekter for strategi på Børne- og Familieområdet

3. Kvalitetsstandarder og visitation på ældreområdet

4. Struktur - kapacitet i plejeboliger

5. Ejendomsområdet - klima- og energitema


De foreløbige resultater heraf bliver gennemgået ved Byrådets budgettemamøde den 18. april, altså dagen før nærværende Økonomiudvalgsmøde.


Etablering af en bufferpulje til brug for vedtagelsen af Budget 2024


I tillæg til de overordnede temaer, fremkom Komponent også med en lang række mere udvalgsspecifikke temaer som inspiration for fagudvalgenes i arbejde frem mod 1. budgettemadag den 19. juni 2023. De udvalgsspecifikke temaer samt fagudvalgenes arbejde med disse kan være med til at sikre den nødvendige økonomiske styrke til at modgå en forventet stram aftale mellem Regeringen og KL og den fortsatte udhuling af købekraften som følge af fortsat høj inflation.


Det anbefales derfor at der til brug for udarbejdelsen af budget 2024-27 etableres en bufferpulje bestående af en række udvalgsspecifikke og gennemførlige besparelser, servicereduktioner, opgavebortfald, omlægninger eller effektiviseringer til at modgå et eventuelt behov når de endelige budgetforudsætninger kendes i august måned. Med nuværende viden og udsigt anbefales det at puljens størrelse bliver 20 mio. kr. årligt i den kommunale driftsvirksomhed.


Skulle det vise sig at de økonomiske forudsætninger viser sig bedre end antaget, anbefaler administrationen at puljen prioriteres enten til stabilisering af kommunens likviditet eller politisk prioriterede anlægsprojekter.


Økonomi

Økonomiske konsvenser

I tillæg til de udvalgte temaer, får fagudvalgene til opgave at etablere en forsikringspulje til 1. budgettemadag den 19. juni 2023.

Sagen afgøres af

Byråd

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. den videre budgetproces frem mod vedtagelsen af budget 2024-2027 drøftes

2. der etableres en bufferpulje på 20 mio. kr. årligt til brug for et budget i balance for 2024-2027Beslutning

1. Drøftet.

2. Økonomiudvalget anbefaler, at der skabes et politisk råderum på 20 mio. kr. i 2024 ud over et råderum til allerede kendte merudgifter.


Økonomiudvalget anmoder administrationen om at planlægge besigtigelser af bygningsmasse rundt om i kommunen.


Fraværende: Ingen.


65. Godkendelse af anlægsregnskab Implementeringsudgifter KMD OPUS

Resume

I denne sag fremlægges anlægsregnskabet for Implementeringsudgifter KMD OPUS til godkendelse.Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen


Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):Implementering af KMD OPUS er afsluttet og økonomi, løn og debitorsystemet er taget i anvendelse pr. 1. januar 2022.


Merforbruget skyldes bl.a. udgifter til overarbejde udbetalt til medarbejdere i Center for Økonomi, Center for HR & Løn, Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice jfr. orienteringer givet i Økonomiudvalget i foråret 2022 om udfordringerne ved implementeringen af KMD OPUS.


Derudover har der været afholdt udgifter til bistand til KMD i forbindelse med oprettelse af kontoplan til hele organisationen i Faxe Kommune.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2022.  

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.66. Godkendelse af anlægsregnskab for Pulje til Trafikhandlingsplan

Resume

Med denne sag skal anlægsregnskabet for Pulje til Trafikhandlingsplan godkendes.


Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes ”Principper for økonomistyring – bilag 7.1”, skal administrationen aflægge et særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:


 • Bruttoudgifter udgør 2 mio. kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.


Administrationen har udarbejdet et anlægsregnskab for Pulje til Trafikhandlingsplan.

Regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag.


Jf. Teknik & Miljøudvalgets beslutning den 6. december 2022 under pkt. 197 ”Beslutning om delfinansiering til færdiggørelse af nye cykelstier langs Bråbyvej i 2022/2023 samt prioritering af midler til færdiggørelse af sti langs Køgevej i Karise” søges 1,1 mio af de resterende midler i trafikhandlingsplanen overført til ”Pulje til cykelstier 2023”.


Anlægspuljen er afsluttet i 2022.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af


Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 13. april 2023, pkt. 55:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.Beslutning

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende: Ingen.

67. Orientering om ledelsesspænd i Faxe Kommune

Resume

På baggrund af en forespørgsel på Økonomiudvalgsmødet den 22. februar 2023 følger her en orientering om ledelsesspænd i Faxe Kommune. Derudover fremlægges tal for den offentlige sektor i Danmark samt anbefalinger fra blandt andre Ledelseskommision og Væksthus for Ledelse i forhold til ledelsesspænd.


Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen vil omhandle:

 • Overblik over ledelsesspænd i Faxe Kommune
 • Sammenlignelige tal fra den offentlige sektor
 • Forskningsbaserede anbefalinger


Overblik over ledelsesspænd i Faxe Kommune


Ifølge ledelseskommisionens undersøgelse fra 2018 er det gennemsnitlige ledelsesspænd i den offentlige sektor på 21 medarbejdere pr. leder. Dette vil være udgangspunktet for nedenstående præsentation og sammenligning.


Følgende tal er taget fra kommunens lønsystem KMD Opus.


For Faxe Kommune som samlet organisation gælder det, at der er 22 medarbejdere pr. leder i gennemsnit. Under det gennemsnit gemmer sig store forskelle mellem arbejdspladserne. Forskellene rækker fra et ledelsesspænd på 91 medarbejdere til et ledelsesspænd på 5 medarbejdere.


Det gennemsnitlige ledelsesspænd for centrene i Faxe Kommune ses i nedenstående diagram.


Fig. 1. Det gennemsnitlige ledelsesspænd for centrene i Faxe Kommune


Ovenstående giver en indikation af ledelsesspændenes omfang, men det er vigtigt at være opmærksom på, at der i denne opgørelse over ledere også figurerer ledelseslag, der ikke har direkte ledelse af medarbejdere, men som udelukkende har ledelse af ledere som ledelsesopgave. På denne baggrund er det interessant at se på ledelsesspændet på arbejdspladsniveau. På dette niveau ser vi en mere direkte repræsentation af det egentlige ledelesspænd ude på vores arbejdspladser. Blandt andet ser vi her, at 43 af vores arbejdspladser ligger over det landsgennemsnitlige ledelsesspænd i den offentlige sektor på 21 medarbejdere pr. leder. Se nedenfor for præsentation af de 43 arbejdspladser.


Fig. 2. Antal medarbejdere pr. leder, udelukkende arbejdspladser, der overstiger landsgennemsnittet. OBS Nordskovskolen viser et gennemsnit af 2 ledere af 72 medarbejdere.


Sammenlignelige tal fra den offentlige sektor

Der er få tilgængelige data, der viser andre kommuners ledelsesspænd. Som tidligere skrevet er sammenligningen baseret på Ledelseskommisionens arbejde fra. der peger på et landgennemsnit i den offentlige sektor på 21 medarbejdere pr. leder. Af nyere dato kan nævnes en undersøgelse blandt Fagbevægelsens Hovedorganisations (FH) Lederforums panel af offentlige ledere fra november 2021. I denne peges der på, at 40% af offentlige ledere oplever at have fået flere medarbejdere under sig i løbet af de seneste 5 år. I samme undersøgelse vises et landsgennemsnitligt ledelsesspænd i 2021 på 26 medarbejdere pr. leder. Derudover viser Ledelseskommisionens og Christian Bøtcher Jacobsens undersøgelser på ældreområdet et gennemsnitligt ledelsesspænd på 32 medarbejdere pr. leder. Det er med andre ord væsentligt at have øje for de forskelle i ledelsesspænd, der er relateret til forskellige fagområder og udviklingen siden 2018.


Forskningsbaserede anbefalinger

Forskning på området peger i mange forskellige retninger med hensyn til et optimalt ledelsesspænd. I research til denne sagsfremstilling er vi stødt på anbefalinger. der spænder fra 12 til 35 medarbejdere pr. leder (se bl.a. forskning af Louise Ladegård Bro og Christian Bøtcher Jacobsen). Fælles for de forskellige forskningsprojekter er, at de fremhæver vigtigheden af at forholde sig til det konkrete område for at kunne bestemme et optimalt ledelsesspænd på en arbejdsplads. For at præcisere de forskellige parametre, der kan have indflydelse på det hensigtsmæssige ledelsesspænd for en given arbejdsplads, er det værdifuldt at se på Væksthus for Ledelses udgivelse "Ledelsesspænd i kommunerne" fra 2022. Eksempler på relevante parametre er for eksempel medarbejdernes kompetencer, kulturen, antal matrikler og ledelsesstil (bilag 1). Supplerende parametre ift. at fastsætte det optimale ledelsesspænd kan nævnes Fagbevægelsens Hovedorganisations principper for ledelsesspænd (bilag 2).Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udsat til næste møde.


Fraværende: Ingen.68. Godkendelse af revision af ejerstrategi for Midt- og Sydsjælllands Brand & Redning (MSBR)

Resume

Under punktet skal byrådet godkende den nye Ejerstrategi 2023 for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR).

Sagsfremstilling

Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner har oprindelig etableret Midt- og Sydsjællands Brand & Redning som et fælleskommunalt selskab i henhold til § 60 i den kommunale styrelseslov.


Midt- og Sydsjællands Brand & Rednings formål er at varetage ejerkommunernes opgaver og myndighedsudøvelse jf. beredskabsloven, fyrværkeriloven, lov om beskyttelsesrum og byggeloven, hvor dette er muligt, i forhold til at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer.


Ejerkommunerne ønsker et redningsberedskab med primær fokus på drift af kerneopgaverne.

Midt- og Sydsjællands Brand & Rednings mission er derfor effektivt at forebygge, afbøde og begrænse virkningerne af brande og ulykker i Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner, for på den måde at skabe størst mulig sikkerhed og tryghed for borgerne.


Ejerstrategien udarbejdes altid i fællesskab mellem Beredskabskommissionen og ejerkommunerne. Dette for at sikre en fælles strategisk ramme for selskabets drift og udvikling.


Ejerstrategien skal udgøre et dynamisk værktøj. For at den bevarer sin aktualitet, ønsker ejerkommunerne, at strategien revideres løbende og mindst en gang i hver kommunal valgperiode.


Ejerstrategien udtrykker hvilke opgaver der skal løses og hvordan. Ejerstrategien afspejler samarbejdet med ejerkommunerne og med andre beredskaber. Den beskrives både i overordnede vendinger og i flere tilfælde mere detaljeret.


Midt- og Sydsjællands Brand & Redning har fremsendt et udkast til en ny ejerstrategi. Ejerstrategien og ændringer til den skal godkendes i de enkelte ejerkommuners kommunalbestyrelser. Ejerstrategien er emneopdelt og kommer rundt om både økonomi, effektivitetstiltag, dimensionering og indkøb og er lagt på sagen som bilag.


Det fremsendte udkast er behandlet på et møde i Beredskabskommissionen den 15. marts 2023.


Hensigten med ejerstrategien er altid, at den skal afspejle ejerkommunernes forventninger til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning og i meget lidt udstrækning til driftsmæssige forhold.

På denne baggrund er et afsnit vedr. medarbejdere og frivillige udeladt i forhold til nuværende ejerstrategi.

I afsnittet om økonomisk effektivitet er det beskrevet hvordan Midt- og Sydsjællands Brand & Rednings driftsbudget reguleres. Dette for at sikre en mere ensartet regulering i ejerkommunerne med anvendelse af den samme reguleringsprocent fra KL, hvilket ikke er tilfældet i dag. Formålet er at sikre en vis tryghed og sikkerhed omkring økonomien for både ejerkommunerne og Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.


Sagen har følgende bilag:

 • Udkast til en ny ejerstrategi 2023
 • Den nuværende ejerstrategi
 • En sammenligning mellem den nuværende ejerstrategi og udkastet til en ny ejerstrategi
 • Protokoludskrift fra Beredskabskommissionens møde

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at ejerstrategi 2023 for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning  godkendes.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.69. Godkendelse af Boligselskabet Domea Faxes ansøgning om fristforlængelse for indsendelse af skema B - afd. 01 Grønningen

Resume

I denne sag skal byrådet tage stilling til Boligselskabet Domea`s anmodning om yderligere fristforlængelse for aflevering af skema B til 1. oktober 2023 for projektet renovering af Grønningen afd. 01.Sagsfremstilling

Den 24. juni 2021 godkendte byrådet skema A vedrørende renovering af Grønningen i Faxe by. Renoveringen sker på baggrund af helhedsplan udarbejdet i samarbejde med Landsbyggefonden. ,


Byrådet godkendte i sit møde den 28. april 2022 fristforlængelse for indsendelse af skema B til den 18. juli 2023. Den oprindelige frist var 18. januar 2023. Der regnes normalt med en frist for på 15 måneder fra Landsbyggefondens godkendelse
af skema A. Fristforlængelsen blev ansøgt på baggrund af en tidsplan, hvor projektet blev sendt i udbud i november måned 2022. Boligselskabet anmoder nu om en yderligere fristforlængelse til den 1. oktober 2023.


Boligselskabet oplyser, at man er blevet forsinket med projektet af 2 årsager:


De har søgt energipulje i august 2022, og indarbejdet udskiftning af gas til varmepumper i projektet - dette kom til afstemning i januar måned 2023 og blev godkendt. Boligselskabet har endvidere haft projektet til ekstern granskning. Dette har medført en del genopretning af projektet, hvilket har gjort at tidsplanen er skredet.


Udbudsprojektet er nu oprettet og sendt i udbud. Der forventes et endeligt tilbud i starten af august måned.


Byrådet har mulighed for at forlænge fristen i op til 36 måneder, hvis der er tale om særligt kompliceret byggeri. Der er ikke krav til, hvilke kriterier Byrådet skal lægge til grund ved sin afgørelse.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at ansøgning om fristforlængelse frem til 1. oktober 2023 godkendes.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.


70. Orientering om årsrapport for indsatsen med opkrævning af kommunens tilgodehavender i 2022 og beslutning om opkrævningsinitiativer i 2023

Resume

En gang om året bliver der udarbejdet en rapport, der har til formål at give en orientering om det foregående års opkrævningsindsatser, sammen med et udkast til en plan for næste års opkrævningsinitiativer.

Orientering om indsatsen i 2022 er til efterretning, mens der lægges op til at Plan & Kulturudvalget godkender planen for 2023. Rapporten er en del af den valgte afrapportering, som er fastlagt i opkrævningsstrategien.

Sagsfremstilling

Årsrapportens indhold
Årsrapporten beskriver hvilke indsatser Faxe Kommune har foretaget for at nedbringe kommunens restancer (tilgodehavender/gæld). Rapporten samler op på udviklingen af kommunens restancer, og belyser samtidig udviklingen for 2022.

Formålet med årsrapporten er at orientere om:

 • Udviklingen i kommunens restancer for 2022
 • De opkrævningsindsatser der er foretaget i 2022
 • Samarbejdet med Gældsstyrelsen
 • Afskrivninger af restancer foretaget i 2022
 • En plan for indsatser med opkrævningsarbejdet i 2023


Udvikling i restancerne i 2022

Den samlede restance til Faxe Kommune udgjorde pr. den 31.12.2022 i alt 48.276.978 kr. I forhold til restancen pr. den 31.12.2021 er det en stigning på 1.699.651 kr. kr.


Generelt ses kommunens samlede restance, over tid, at være stigende. Der er dog udsving på de forskellige restancetyper.


De 4 største restancetyper i 2022 udgør tilsammen 30,9 mio. kr., hvilket svarer til 64% af den samlede restancemasse. Det dækker over tilbagebetalingspligtig kontanthjælp (udgør 31%), mellemkommunale krav (udgør 12%), forfaldne boligindskudslån (udgør 11%) og regningskrav på det sociale område (udgør 10%).


Særligt for 2022

Medio januar tog opkrævningsenheden et nyt debitorsystem i brug (opkrævningsenhedens fagsystem). Desværre har indførelsen af det nye system gjort, at det ikke har været muligt at udsende rykkerskrivelser lige så kontinuerligt som normalt. Udsendelsen har været stoppet af, at der skulle være sikkerhed for korrekt opsætning i systemet, rettelse af diverse konverteringsfejl (overførelsesfejl) og endeligt skulle medarbejderen oparbejde en sikkerhed og forståelse for hvordan systemet virker. De manglende rykkerkørsler har gjort at indtægterne for rykkergebyrer ikke har været lige så store som tidligere år. Herudover har de manglende rykkerkørsler givet forsinkelser på, hvornår krav kunne sendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.


Opkrævningsplan for 2023

Det er i Faxe Kommunes interesse, at restancer til kommunen så vidt muligt bliver nedbragt. Til at understøtte dette vil der i 2023 fortsat være indsats med:


 • Kampagner for ”Mit betalingsoverblik”. Det er en selvbetjeningsløsning, der giver borgerne mulighed for at få overblik over, hvad de skylder kommunen. Her kan der laves betalinger og tilmeldinger til betalingsservice. Det er også muligt for borgerne at se om, gælden er sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
 • Øge tilslutningen til Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem PSRM. De forskellige kravs typer tilsluttes lidt ad gangen i løbet af året.
 • Fogedforretning for ejendomsskatterne.
 • Fortsat at opfordre borgerne til at betale rettidigt og til betaling via betalinsservice.


I bilaget til sagen er der en beskrivelse af PSRM (it-system), samt en beskrivelse af, hvilke forhold der skal være på plads førend Faxe Kommune kan få sendt flere krav til inddrivelse i Gældsstyrelsens nye system.


Arbejdet i kommunens opkrævningsenhed

Opkrævningsenhedens opgave er, at sikre at borgernes krav bliver opkrævet og betalt til tiden. Dette gøres ved at udsende opkrævninger, og såfremt der ikke er betalt til tiden at udsende rykkerskrivelser. Arbejdet består desuden i at have personlig kontakt med de borgere der har restance til Faxe Kommune. Der kan for eksempelvis være tale om, at der skal laves en afdragsordning, oplysning om restancestørrelse eller tilmelding til betalingsservice.


Opkrævningsstrategien og servicedeklarationen

Kommunens opkrævningsenhed arbejder efter principperne i opkrævningsstrategien, hvor kommunens borgere og virksomheder bliver betjent efter det der er beskrevet i servicedeklarationen. Opkrævningsstrategien og servicedeklarationen er godkendt i Økonomiudvalget.


Opkrævningsstrategien har til formål at sikre forebyggelse af restancer. Den beskriver, hvem der har hvilke ansvar i forhold til at sikre at opkrævninger bliver udsendt til rettidig betaling, og hvem der sikrer at krav til kommunen bliver betalt. Herudover beskriver den, hvilke ydelser og kampagner kommunes Opkrævningsenhed kan tage i anvendelse for at sikre betaling til tiden. Alt dette for at tilse, at kommunens samlede restancer bliver nedbragt. Det er sigtet, at strategien skal fungere som et samlet styringsværktøj så politiker, ledelse og medarbejdere kan se mål og strategi for opkrævningsopgaven.


Servicedeklarationen har til formål at oplyse kommunens borgere, virksomheder, centre og institutioner om, hvordan opkrævningen foregår, hvilke ydelser kommunen kan tilbyde for betaling af krav, og hvad der sker såfremt der ikke betales rettidigt. Her er det tydeligt beskrevet, hvordan rykkerproceduren er og hvilke muligheder der er for at indgå betalingsaftaler og eventuel får henstand med betalingen. Endelig bliver der oplyst om, hvornår krav bliver sendt til inddrivelse ved Gældsstyrelsen, og hvilke muligheder de har for inddrivelse af krav.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller

 1. at orienteringen om opkrævningsindsatsen i 2022, inkl. årsrapport tages til efterretning, og
 2. at indsatserne for opkrævning og inddrivelse af restancer i 2023 godkendesBeslutning fra Plan & Kulturudvalget, 12. april 2023, pkt. 45:

Anbefalet.

Fraværende: Nellie Bradsted (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning

Udsat til næste møde.


Fraværende: Ingen.

71. Endelig vedtagelse af lokalplan 500-97 for et boligområde ved Bækvej og Lysholm Alle

Resume

Denne sag understøtter kommunens strategi om bosætning. Forslag til lokalplan 500-97 for et boligområde ved Bækvej og Lysholm Alle i Haslev blev godkendt af Byrådet den 20. december 2022 og har været i offentlig høring i perioden fra den 4. januar 2023 til den 1. marts 2023. Der skal nu tages stilling til, om planen skal vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Planen er udarbejdet på baggrund af ansøgning fra ejer og bygherre, som ønsker at udbygge området mellem Bækvej og Lysholm Alle med ca. 150 tæt-lav boliger og etageboliger i 2 plan.


Offentlig høring

Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger i perioden den 4. januar 2023 til den 1. marts 2023. Torsdag den 9. februar 2023 blev der afholdt borgermøde på Rådhuset i Haslev, hvor forslaget blev præsenteret.

Kommunen har modtaget 4 høringssvar, som omhandler:

 1. Trafikafvikling og trafiksikkerhed
 2. Udformning af støjværn samt reflekterende støj
 3. Mulighed for "gæste-værelser"
 4. Busbetjening


De samlede høringssvar og administrationens besvarelse af dem, samt forslag til ændringer af lokalplanen som følge af høringssvarene fremgår af hvidbogen, se bilag 1.


På baggrund af de fremsendte høringssvar foreslår administrationen, at det i lokalplanen tilføjes, at støjværn skal være absorberende, samt at en større terrænregulering langs lokalplanens afgrænsning mod Bækvej og Lysholm Alle tillades for at kunne opføre støjværnet som en kombination af jordvold og hegn, se rettelsesblad bilag 2.


Lokalplan 500-97

Formålet med lokalplanforslaget er at udlægge arealet til boliger. Bebyggelsen er disponeret omkring en nord-sydgående fordelingsvej med indkørsel fra syd fra Lysholm Alle. Ud fra fordelingsvejen går 7 mindre boliggader, der alle ligger i en øst-vestlig retning. Lokalplanen muliggør, at der kan opføres op til 16.500 m2 svarende til ca. 150 boliger afhængig af boligernes størrelse. Der kan opføres gårdhavehuse, rækkehuse i et og to plan samt etageboliger i to etager.


Centralt i bebyggelsen etablere bygherre to større torve i forbindelse med fordelingsvejen. Ud over torvene giver lokalplanen også mulighed for at etablere mindre mødesteder og grønne pladsdannelser placeret langs de nord-syd-gående gangstier. I områdets nordvestlige hjørne kan arealerne udnyttes til en boldbane. Til håndtering af den øgede mængde overfladevand fra området er der mod øst i forlængelse af det sydligst beliggende torv udlagt et areal til forsinkelse af regnvand i form af et regnvandsbassin.


Lokalplanområdet vejtilsluttes til Lysholm Alle. Fordelingsvejen overgår på det nordligste stykke til en bred sti, der føres over Gillesbækken. Der etableres desuden cykelstiforbindelse mod øst ved nyttehaverne og en direkte stiforbindelse til Bækvej fra områdets nordligste boligvej. Således vil de bløde trafikanter kunne krydse området uden at skulle ud på Lysholm Alle. Derudover sikrer lokalplanen, at der etableres mindre stier på tværs af boliggaderne, således at området bliver forbundet med de eksisterende stier i områderne mod nord, øst og syd.


Kommuneplan 2021

Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Kommuneplan 2021.


Trafikforhold

Der skal etableres en hævet flade ved indkørslen til det nye boligområde ved Lysholm Alle med formålet at sænke hastigheden og øge opmærksomheden på udkørende trafik og bløde trafikanter. Det er Faxe Kommune, der skal etablere den hævede flade, da den ligger udenfor lokalplanområdet. Center for ejendomme har udarbejdet et overslag af en hævet flade. Den samlede udgift er beregnet til ca. 230.000 kr. ekskl. moms.


Miljørapport

Der er ikke indkommet bemærkninger til miljørapporten.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ca. 230.000 kr. ex. moms til anlæg af en hævet flade ved indkørslen til boligområdet ved Lysholm Alle.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Seniorrådets bemærkning:

Seniorrådet er positive over for indstillingen til den nye lokalplan.


Center for Plan & Miljø indstiller,

 1. at forslag til lokalplan 500-97 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af rettelsesbladet og
 2. at midler til etablering af en hævet flade på Lysholm Allé tages med i budgetforhandlingerne for budget 2024.Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 12. april 2023, pkt. 36:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Plan & Kulturudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende: Ingen.


72. Beslutning om tilkendegivelse til AffaldPlus om mulig fremtidig etablering af fjernvarmeselskaber

Resume

AffaldPlus I/S besluttede på et bestyrelsesmøde den 28. oktober 2022, at selskabet ønsker at etablere og drive et fjernvarmeværk til brug for levering af fjernvarme. Produktion af varmen skal baseres på en anden kilde end affald, hvorfor AffaldPlus I/S' interessenter skal godkende aktiviteten i medfør af Vedtægt for AffaldPlus I/S § 3, stk. 1 nr. 3.


AffaldPlus I/S ønsker en principiel stillingtagen fra ejerkommunerne, om fjernvarmeaktiviteter, som er baseret på andet end affald, er en aktivitet, som AffaldPlus I/S kan arbejde videre med.


Det videre arbejde med etablering af kraftvarmeværk og leverancer af varme til borgerne vil finde sted i selskabsform, idet AffaldPlus I/S til det videre arbejde vil etablere datterselskaber i aktieform. Foruden den principielle tilkendegivelse fra ejerkommunerne, er etableringen af et datterselskab i Karrebæksminde i Næstved Kommune særligt aktuel for AffaldPlus I/S.

Sagsfremstilling

Det fælleskommunale affaldsselskab I/S AffaldPlus har seks ejerkommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg. Selskabet er reguleret af et sæt vedtægter, som senest er godkendt den 15. december 2017. Det fremgår af vedtægterne, at AffaldPlus I/S kan planlægge, etablere og drive anlæg til energiproduktion og distribution baseret på andet end affald, så længe dette vedtages og godkendes af kommunalbestyrelserne i samtlige ejerkommuner. Endvidere skal den endelig anlægsinvestering godkendes af samtlige ejerkommuner jf. vedtægtens § 8, pkt. 2.


AffaldPlus I/S henvendelse af 18. november 2022

AffaldPlus I/S har den 18. november 2022 fremsendt en anmodning til alle ejerkommunerne jf. bilag 1. Heraf fremgår, at bestyrelsen i AffaldPlus I/S ønsker ejerkommunernes tilkendegivelse af, om ejerkommunerne stiller sig positive over for, at AffaldPlus I/S, efter forespørgsel fra en ejerkommune, arbejder videre med at etablere fremtidige selskaber til produktion og distribution af fjernvarme, så længe den pågældende ejerkommune garanterer for investeringen. Af notat fra 26. januar 2023 fra AffaldPlus I/S, fremgår det desuden at videre arbejde med detailprojektering af sådanne projekter sker under følgende forudsætninger:


 • Interessenterne er i positiv dialog om projektet med pågældende varmeplanmyndighed
 • Positivt tilsagn fra mindst halvdelen af de mulige tilslutninger


Indstillingen omfatter desuden en specifik forespørgsel om etablering af et selskab til produktion og distribution af fjernvarme i Karrebæksminde i Næstved Kommune.


AffaldPlus I/S oplyser i den forbindelse, at AffaldPlus I/S er af den opfattelse, at en fremtidig drift af et datterselskab til produktion og distribution af fjernvarme vil bidrage positivt til moderselskabets økonomi, idet alle administrative og tekniske ydelser købes i moderselskabet.


AffaldPlus I/S oplyser derudover, at selskabet har modtaget flere henvendelser fra lokale bysamfund i ejerkommunerne med forespørgsler om at etablere og drive fjernvarme. Konkret er AffaldPlus blevet kontaktet om følgende områder: Karrebæksminde og Tappernøje/Brøderup i Næstved Kommune, Stenlille og Dianalund i Sorø Kommune og Jystrup i Ringsted Kommune.


AffaldPlus I/S ønsker ikke nogen vedtægtsmæssige ændringer, men en tilkendegivelse af om AffaldPlus må påbegynde detailprojektering af sådanne projekter jf. bilag 2. Den egentlige iværksættelse af sådanne projekter ønskes stadig godkendt af ejerkommunerne, som det fremgår af aktuelle vedtægter.


Konkret projekt i Karrebæksminde - en opgave for borgere i Næstved Kommune

Det fremgår af AffaldPlus I/S henvendelse, at Næstved Kommune skal stille økonomisk sikkerhed for aktiviteter i forbindelse med projektet, og at det derfor ikke belaster de øvrige ejerkommuner. Denne opfattelse må korrigeres, da Næstved Kommune alene stiller sikkerhed som myndighed efter varmeforsyningslovens bestemmelser herom i forhold til det konkrete fjernvarmeanlæg, men ikke i forhold til selskabsdannelsen, jf. afsnittet om økonomiske konsekvenser nedenfor. Dette vil ligeledes gøre sig gældende for andre fremtidige projekter i de enkelte ejerkommuner. Ejerkommunerne kan ikke acceptere at stille sikkerhed ud over varmeforsyningslovens bestemmelser. Det ville i øvrigt mangle konkret lovhjemmel, hvis én af ejerkommunerne garanterede for en hvilken som helst disposition et privat selskab udøver.


Om vedtægtsændring

Det er administrationernes opfattelse, at en beslutning om etablering af en fjernvarmeforsyning til borgere i Karrebæksminde er i overensstemmelse med vedtægterne for AffaldPlus I/S, når samtlige ejerkommuner har godkendt den konkrete konstruktion. Beslutningen vil medføre, at der til vedtægterne skal udarbejdes et bilag, som beskriver den konkrete opgave.


Administrationerne vurderer, at lokal løsning understøtter kommunernes varmeplaner

For at de nationale målsætninger om at udfase fossile brændstoffer i varmeforsyningen inden 2035 skal opfyldes, er det centralt, at både det offentlige, civilsamfundet og virksomhederne bidrager til løsninger. Dette understreges yderligere af de store udfordringer samfundet pt. oplever med forsyningssikkerheden, ikke mindst på varmeområdet. Hertil skal det bemærkes, at kommunerne har fået hjemmel fra Staten til at påbyde de lokale fjernvarmeselskaber at udarbejde projektforslag til nye fjernvarmeområder. Hvis det skal give mening, skal der være en modtager, der aktivt vil gå ind i løsningen, og det har AffaldPlus I/S med deres henvendelse til ejerkommunerne tilbudt.


Administrationerne i ejerkommunerne er enige om, at der er brug for nye samarbejder med relevante aktører for, at kommunerne kan indfri målene på fjernvarmeområdet i kommunernes varmeplaner 2022-2030, og her kan AffaldPlus bidrage, hvorfor administrationerne med de bemærkninger, som anføres ovenfor, kan anbefale, at AffaldPlus I/S kan igangsætte et arbejde med henblik på at etablere et selskab, som står for at planlægge, etablere og drive et anlæg til energiproduktion og distribution af energi, baseret på andet end affald med henblik på varmeforsyning og dertil det konkrete projekt i Karrebæksminde.


Se i øvrigt bilag 3 med juridiske bemærkninger til AffaldPlus I/S henvendelse af 18. november 2022, samt bilag 4 med juridisk notat fra advokat Niels Thestrup.

Økonomi

For at det omtalte fjernvarmeprojekt i Karrebæksminde kan realiseres, skal AffaldPlus I/S indskyde 400.000 kr. i selskabskapital i datterselskabet. Denne kapital risikeres af ejerkommunerne, hvis datterselskabet går konkurs. Umiddelbart kan ejerkommunerne ikke hæfte med andet end indskuddet i datterselskabet, med mindre AffaldPlus I/S ifalder ansvar over for datterselskabet.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 1. at AffaldPlus I/S i én af ejerkommunerne kan igangsætte et arbejde med henblik på at etablere et selskab, som står for at planlægge, etablere og drive et anlæg til energiproduktion og distribution af energi, baseret på andet end affald med henblik på varmeforsyning,
 2. at AffaldPlus I/S kan arbejde videre med etableringen af et datterselskab til produktion og distribution af fjernvarme baseret på andet end affald med henblik på varmeforsyning i Karrebæksminde i Næstved Kommune, og
 3. at AffaldPlus I/S inden endelig beslutning om det konkrete anlægs opførelse fremlægger det konkrete udkast til selskabsdannelse samt oversigt over anlægsinvesteringer til endelig godkendelse i alle ejerkommuner.


Seniorrådets kommentar:

Seniorrådet er bekymret for at, det er for svært for den almindelige borger at overskue AffaldPlus I/S ved etablering af diverse datterselskaber.Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 13. april 2023, pkt. 56:

For indstillingen stemte:

Dorthe Egede Borg (V)

Erik Rasmussen (V)

Finn Hansen (A)

Lisette Lind Larsen (A)

Allan Tirsgaard (C)

Eli Jacobi Nielsen (O)


Imod indstillingen stemte:

Thomas Spange Olsen (Ø)


Thomas Spange Olsen (Ø) ønsker ikke, at det fælleskommunale selskab udvikler fjernvarmeselskaber, når kommunen ikke selv ønsker at drive dette selskabAdministrationens indstilling blev anbefalet.Fraværende: Ingen.Beslutning

For indstillingen stemte:

Ole Vive (V)

Dorthe Adelsbech (V)

Michael Christensen (C)

Camilla Meyer (A)

Per Thomsen (A)

Lars Folmann (LØS)


Imod stemte:

Thomas Spange Olsen (Ø)

Michelle Frese (F)

René Tuekær (L)


Thomas Spange Olsen (Ø), Michelle Frese (F) og René Tuekær (L) stemmer imod, idet Ø, F og L ønsker, at udvikling, ejerskab til og drift af fjernvarme og tilhørende infrastruktur sker ud fra principper om forsyningssikkerhed og nærhed til borgerne.


Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende: Ingen.


73. Godkendelse af klimaplan - DK2020

Resume

Med denne sag skal byrådet godkende en klimaplan udarbejdet i regi af DK2020-projektet. Teknik & Miljøudvalget godkendte den 8. november 2022 et forslag til klimaplan, som efterfølgende blev indsendt til CONCITO til forhåndsvurdering med Teknik & Miljøudvalgets ændringer om, at evalueringen fremrykkes til 2025, og at målet for kommunens egne biler er, at de bliver fossilfrie - omstillet til best available technology.


Teknik & Miljøudvalget besluttede endvidere, at udvalget ønsker at drøfte målsætninger for klimaområdet, og at administrationen præsenterer udvalget for en handleplan og muligheder for justering af målsætninger primo 2023.


CONCITO har forhåndsvurderet forslag til klimaplan og fremsendt forslag til nødvendige tilpasninger, som er forsøgt indarbejdet i materialet.


Faxe Kommune deltager i DK2020-projektet på baggrund af byrådets beslutning den 10. september 2020 og har dermed forpligtet sig til at udvikle en klimaplan, der lever op Parisaftalens målsætninger, både hvad angår reduktioner i drivhus-gasudledninger og tilpasning til klimaforandringerne i henhold til C40s Climate Action Planning Framework.

Sagsfremstilling

Faxe Kommune deltager i DK2020-projektet jævnfør byrådets beslutning den 10. september 2020. Som deltager i DK2020-projektet er kommunen forpligtet til at udarbejde en klimaplan.


DK2020-projektet - klimaplaner i hele Danmark - er et partnerskab for perioden 2020-2023 mellem Kommunernes Landsforening, Realdania (en filantropisk forening) og regionerne, og det har til formål at sætte skub i implementeringen af Parisaftalens mål i Danmark, herunder mål for klimatilpasning.


Klimaplanen skal forhåndsvurderes af CONCITO (en dansk grøn tænketank) og godkendes af C40 (et internationalt bynetværk bestående af en række af verdens største byer).


Faxe Kommunes nye klimaplan


Kommunens nye klimaplan er udarbejdet i regi af og i henhold til rammerne for DK2020-projektet, og det skal omfatte og medføre følgende:



 • Udvikle et handlingsforløb, der skal vise vejen til en klimaneutral kommune inden udgangen af 2050, inkl. ambitiøse delmål.
 • Anskueliggøre, hvordan kommunen planlægger at tilpasse sig - og forbedrer sin modstandsdygtighed over for både klimaforandringer, der kan ramme både nu og i fremtidige klimascenarier.
 • Engagere lokalsamfundet og beskrive de sociale, miljømæssige og økonomiske gevinster og merværdier, man kan forvente som følge af implementering af planen og være med til at sikre en retfærdig fordeling af disse gevinster og merværdier til indbyggere og lokalsamfund.
 • Beskrive kommunens beføjelser og kapacitet samt de samarbejdspartnere, der skal inddrages for at sikre indfrielsen af kommunens klimamålsætninger inden for både reduktion og klimatilpasning.


Klimaplanen indeholder bl.a. følgende:


 • Mål og indsatser for reduktion af udledning af drivhusgasser fra områderne energi, transport og landbrug.
 • Mål og indsatser for klimatilpasning i forbindelse med risiko for oversvømmelse fra havet og vandløb og i kloakerede områder.
 • Mål og indsatser for kommunen som virksomhed i forbindelse med både drivhusgasser og klimatilpasning.
 • Beskrivelse af kommunens beføjelser.
 • Plan for at engagere og samarbejde med borgere og erhvervsdrivende for at nå målene.
 • Beskrivelse af effekter af klimaplanen, herunder sociale, miljømæssige og økonomiske gevinster og merværdier.


Energiområdet forventes at være klimaneutralt i 2050. Transport- og landbrugsområdet forventes ikke at være klimaneutralt i 2050, blandt andet da der for nuværende ikke kendes til virkemidler, som kan medføre, at for eksempel den tunge transport og non road-sektoren samt generelt landbrugssektoren er klimaneutrale i 2050.


For klimatilpasning er indsatser mod oversvømmelse inddelt i 3 kategorier, der dækker kort sigt (2022-2026), kort-mellem sigt (2027-2030) og langt sigt (2030-2050). Der er udpeget 7 risikoområder - fordelt på byerne Dalby, Faxe, Faxe Ladeplads, Haslev, Karise, Store Spjellerup og åbent land - for hvilke der er anført mål og indsatser.


For kommunen som virksomhed er anført, at vi som offentlig virksomhed bestræber os på at gå foran som det gode eksempel for både borgere og virksomheder. Overordnet vil vi i klimasammenhæng især have fokus på og beslutte indsatser i forbindelse med vores bygninger, transport, indkøb og udbud, forbrug og affald.


Kommunens beføjelser kan inddeles i 4 grupper: Kommunen som virksomhed, kommunen som myndighed, kommunen som selskabsejer og kommunen som facilitator. Kommunens rolle som facilitator er den vigtigste – men også den sværeste – i relation til klima og klimatilpasning. De kommende år kan vi forsøge at hjælpe (facilitere) i forbindelse med borgeres og erhvervsdrivendes tiltag og handlinger på klima- og klimatilpasningsområdet – via information, møder, inddragelse, involvering og samarbejder.


Samarbejde med borgere og erhversvdrivende med flere er altafgørende for, at vi får reduceret udledningen af drivhusgasser og tilpasset os de klimaforandringer, der desværre kommer, uanset hvor meget vi får reduceret udledningen. I klimaplanen er anført, at vi på mange områder vil vi bruge de eksisterende samarbejdsfora og kommunikationskanaler men også etablere eller anvende nye efter behov. Eksisterende foreninger og organisationer er væsentlige aktører og samarbejdspartnere i relation til energi, transport og landbrug, bl.a. lokale energiselskaber, Movia og DSB, lokale landboforeninger, DI Sydsjælland og Business Faxe.


Klimaplanens effekter afhænger af vores opfølgende handlinger og indsatser, dog afhænger effekterne og resultaterne især af de statslige rammebetingelser. Klimaplanen kan være med til at understøtte de statslige prioriteringer og indsatser, så vi i samarbejde med vores borgere og erhvervsdrivende i Faxe Kommune lokalt bidrager til arbejdet frem imod det nationale mål om klimaneutralitet senest i 2050.


Efter godkendelse af klimaplanen hos C40 vil Teknik & Miljøudvalget blive præsenteret for en handleplan og mulighed for at justere målsætninger, som baggrund for en drøftelse af, hvordan klimaplanen kan omsættes til handlinger og resultater.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at:

 1. klimaplanen godkendes
 2. klimaplanen fremsendes til godkendelse hos C40.Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 13. april 2023, pkt. 57:

Anbefalet med bemærkning om, at planen kræver økonomiske prioriteringer i årene frem mod 2030.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende: Ingen.


74. Beslutning om godkendelse af tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2022-2026 Moltkesvej og Koldinghus Allé

Resume

Med denne sag skal der træffes beslutning om at godkende "Tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2022-2026 - Moltkesvej og Koldinghus Allé".

Sagsfremstilling

En ejer af ejendomme på Moltkesvej og Koldinghus Allé ønsker at kloakere flere af sine ejendomme. Ejendommene er omfattet af den gældende spildevandsplan, under ejendomme i det åbne land, der skal forbedre spildevandsrensning. Da ejer ønsker at efterkomme påbud om forbedret spildevandsrensning ved at kloakere ejendommene, skal der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen.


Området bliver spildevandskloakeret, og regnvandet bliver afledt som hidtil.


Udkastet til dette tillæg er udarbejdet i september 2022, hvorefter det har været til kommentering hos Faxe Forsyning. Den 16. januar 2023 besluttede Teknik & Miljøudvalget at sende forslaget i 8 ugers høring. Høringsperioden udløb den 13. marts 2023. Der indkom ingen høringssvar.


I det vedhæftede tillæg er der foretaget enkelte redaktionelle ændringer, ellers er det uforandret i forhold til det forslag, der blev forelagt Teknik & Miljøudvalget i januar 2023.


Lovgrundlag

Lov om Miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter (VVM), jf. lovbekendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021.

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1775 af 2. september 2021.

Lov om afgift af spildevand, jf. lovbekendtgørelse nr. 478 af 14. april 2020.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2022-2026 godkendes.Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 13. april 2023, pkt. 61:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.Beslutning

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende: Ingen.


75. Godkendelse af fremtidig udarbejdelse af beskæftigelsesplaner

Resume

Som led i aftale om ny ret til tidlig pension (2020) blev det, af forligspartierne, aftalt at nytænke beskæftigelsesindsatsen. Et af elementerne i aftalen er, at kravet om at udarbejde en årlig beskæftigelsesplan og resultatrevision, bortfalder som led i finansieringen af nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen. Ændringen træder i kraft 1. januar 2024.

Formålet med denne sag er, at Byradet beslutter hvordan Faxe Kommune skal forholde sig til at der fra 2024 ikke er lovkrav om udarbejdelse af beskæftigelsesplan. Center for Beskæftigelse redegør i sagen for lovændringen, og fremlægger tre modeller for, hvordan Faxe Kommune fremover kan arbejde med beskæftigelsesplaner. Byrådet skal træffe beslutning om, hvilken model Faxe Kommune fremover vil anvende.

Sagsfremstilling

Som led i aftale om ny ret til tidlig pension - Arnepension - aftalte forligspartierne at nytænke beskæftigelsesindsatsen. Aftalen er udmøntet i to delaftaler, hvor 1. del af delaftale 2, blev vedtaget i Folketinget d. 14. marts 2022, med ikrafttræden henholdsvis 22. marts 2023 og 1. januar 2024.


Det fremgår af den politiske aftale ”Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen”, at partierne er enige om at afskaffe kravet om, at kommunerne årligt skal udarbejde en beskæftigelsesplan og resultatrevision. Aftalepartierne forventer, at ændringen giver en administrativ lettelse for kommunerne, svarende til 5,5 mio. kr. (2023-priser) for kommunerne samlet. Faxe Kommunes andel heraf forventes at udgøre ca. 33.000. Besparelserne udmøntes i form af reduktion i bloktilskuddet med virkning fra 2023 og frem. Det vil fortsat være muligt for kommunerne at udarbejde en beskæftigelsesplan og resultatrevision, hvis de ønsker det. Det vil dog forudsætte at besparelsen skal findes et andet sted.


De nuværende beskæftigelsesplaner

Beskæftigelsesplanen udstikker den politiske retning for beskæftigelses- og integrationsindsatsen i Faxe Kommune, så medarbejdere, borgere og erhvervsliv ved, hvor vi er på vej hen. Planen fungerer dermed som:

 • Borgernes overblik over retning og hovedudfordringer i beskæftigelsesindsatsen
 • Et retningsanvisende arbejdsredskab for medarbejderne i Faxe Kommune
 • Rammesættende for dialog og samarbejde med det lokale erhvervsliv, faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner.


Faxe Kommunes beskæftigelsesplan består af en række målsætninger bestående af ministermål (mål udstukket af Beskæftigelsesministeren), egne mål (mål udstukket af Beskæftigelses & Integrationsudvalget), som er udspecificeret i en konkret handleplan for målopfyldelse. Beskæftigelsesplanen dækker pt. en to-årig periode, med løbende afrapportering af status til Beskæftigelses &Integrationsudvalget. Beskæftigelsesplanens mål kan ændres i perioden, når fx. konjunkturudviklingen taler for det. Den nuværende beskæftigelsesplan dækker perioden 2022-2023, og er senest tilpasset i november 2022.


I det følgende fremlægges tre modeller for, hvordan Faxe kommune fremover kan udarbejde beskæftigelsesplaner.


Model 1 - Udarbejdelse af beskæftigelsesplan bortfalder

Med denne model vælger udvalget, at der ikke udarbejdes beskæftigelsesplaner fremover. Dermed bliver Beskæftigelsesplan 2022-2023 den sidste beskæftigelsesplan i Faxe Kommune, og den del af reduktion i bloktilskuddet, som kan henføres til afskaffelse af beskæftigelsesplan, kan realiseres.


Model 2 - Der udarbejdes en minimeret Beskæftigelsesplan med tre politiske udvalgte temaer, med hver tre fastsatte mål, gældende for tre år (2024-2026) - opfølgning en gang årligt

Med denne model vælger udvalget at fastholde delelementer fra den nuværende beskæftigelsesplan, dog i en stærkt reduceret version. I denne model udvælges der årligt tre politiske temaer, for hvilke der opstilles mål. Der foretages en årlig opfølgning, i hvert af de tre år den minimerede beskæftigelsesplan dækker. Opfølgningen gives i umiddelbar tilknytning til årets afslutning. Det er Center for Beskæftigelses vurdering, at ved valg af denne model, vil ca. halvdelen af besparelsen kunne udmøntes.


Model 3 - uændret praksis

Med denne model vælger udvalget at fastholde den nuværende praksis for at udarbejde beskæftigelsesplaner. Det betyder, at der for 2024 og frem udarbejdes beskæftigelsesplaner bestående af evt. ministermål og egne mål, med dertil hørende handleplaner og to årlige statusrapporteringer.

Vælges denne model, vil det kræve, at besparelsen findes et andet sted, og valget vil dermed have en økonomisk konsekvens.


Fremadrettet proces

På baggrund af udvalgets indstilling, behandles sagen på Økonomiudvalget d. 19. april 2023, og til endelig godkendelse i Byrådet d. 27. april 2023.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Staten afskaffer, fra 2024, kravet om udarbejdelse af Beskæftigelsesplaner, og reducerer kommunernes bloktilskud svarende til den beregnede besparelse. For Faxe Kommune udgør reduktionsbeløbet vedr. Beskæftigelsesplan ca. 33.000 kr. i 2023 priser.

Ved valg af en af de ovenstående modeller nr. 2 eller 3, vil den økonomiske konsekvens være, at der skal findes besparelser andre steder. Henset til beløbets størrelse kan besparelsen udmøntes på den samlede økonomiske ramme for Center for Beskæftigelse. Ved valg af model 1 kan besparelsen udmøntes uden økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Beskæftigelse indstiller, at model 2 godkendes.Beslutning fra Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 11. april 2023, pkt. 30:

Beskæftigelses & Integrationsudvalget godkender indstillingen.


Fraværende:

Randi O Johansson (løsgænger) deltog ikke i behandling af punktet.Beslutning

Beskæftigelses & Integrationsudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende: Ingen.


76. Initiativsag fra Dorthe Adelsbech (V) - Tildeling af sensorbaseret glukosemåler som hjælpemiddel

Sagsfremstilling

En ny aktindsigt foretaget af Diabetesforeningen viser, at Faxe Kommune kun har tildelt en sensorbaseret glukosemåler, til under 20% procent af ansøgerne, som hjælpemiddel efter serviceloven i perioden maj 2017 til november 2022. Til sammenligning har kommunerne i gennemsnit bevilliget sensorer til 39 pct. af ansøgerne.


Personer med diabetes er afhængige af at måle deres blodsukker mange gange i døgnet, hvilket medfører smerter og nedsat funktion i fingrene, samt besværliggør hverdagen, fordi man er nødt til at afbryde arbejde eller daglige gøremål. Men med en sensorbaseret glukosemåler slipper man for de smertefulde stik i fingrene, og kan i stedet blot aflæse blodsukkerværdien fra en sensor påsat på overarmen.


Eksperterne i diabeteslægernes faglige selskab anbefaler, at alle med diabetes, der tager insulin flere gange dagligt, tilbydes en sensorbaseret glukosemåling. Anbefalingerne tager udgangspunkt i en lang række studier, der viser, at personer med diabetes der får tildelt en sensor, har lavere langtidsblodsukker, mindre variation i blodsukkeret, er bedre beskyttet mod livstruende situationer som følge af lavt blodsukker (hypoglykæmi) og har højere livskvalitet. Samtidig er det veldokumenteret, at den bedre blodsukkerkontrol nedsætter risikoen for udvikling følgesygdomme, som f.eks. øjen-, hjerte-, nyre- og nervesygdomme og amputationer.


Diabetes koster det danske samfund over 32 milliarder kroner om året, heraf går størstedelen af omkostningerne til tabt arbejdsfortjeneste og udgifter til pleje, hvoraf mange afholdes af kommunen. Hver fjerde person med diabetes har komplicerede følgesygdomme, hvilket næsten udgør 60 pct. af de samlede udgifter.


Ved at investere i forebyggelse af følgesygdomme gennem bevilling af glukosemålere, vil personer med diabetes på længere sigt få mindre behov for pleje fra kommunen og kan blive længere tid på arbejdsmarkedet.


Hvordan er vores procedure for bevilling af sensorbaseret glukosemålere i Faxe Kommune?


Hvad vil det koste at få Faxe Kommune op på niveau med vores sammenlignelige kommuner?


Økonomi

Økonomiske konsekvenserSagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Sagen fremsættes uden administrativ indstilling.


Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen til behandling i Senior & Sundhedsudvalget.


Fraværende: Ingen.77. Meddelelser

Resume

Punktet er til meddelelser i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling


Årsrapport for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR)

Årsrapport 2022 for MSBR er vedhæftet til orientering.


Afrapportering af den kommunale overnatningsstatistik

Visit Sydsjælland-Møn udarbejder hver måned en rapport over den kommunale overnatningsstatistik med data fra Danmarks Statistik. Afrapportering for januar 2023 er vedhæftet til orientering.


Sager løftet til byrådet fra fagudvalg
Ingen.Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Borgmesteren orienterede om, at Senior & Sundhedsudvalget har videresendt en orienteringssag til Økonomiudvalget om et forslag til besparelse i stedet for at omlægge hjemmeplejen i udvalgte ældreboliger til nærliggende plejehjem. Sagen bliver fremlagt til orientering for Økonomiudvalget på næste møde.


Fraværende: Ingen.


78. Lukkede meddelelser (Lukket)
79. Digital godkendelse af økonomiudvalgets referat den 19. april 2023

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark af økonomiudvalgets møde den 19. april 2023.


Økonomiudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet i slutningen af mødet.

Beslutning

.