Økonomiudvalget - 22-02-2023

Referat
Dato:
Onsdag, 22 februar, 2023 - 16:00
Hent som fil:
21. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Punkt 32 tages af dagsordenen.


Herefter godkendt.


Fraværende: Ingen.

22. Orientering om status fra Taskforce for flere uddannelser i Faxe Kommune

Resume

Byrådet nedsatte den 28. april 2022 en Taskforce til flere uddannelser i Faxe Kommune i perioden 2022-2025. Taskforcen havde efter de konkrete udpegninger sit først møde i juni, og har afholdt i alt fire møder. Taskforcen giver her en status for, hvad der er arbejdet med indtil nu, og hvad målene er for det videre arbejde.


Formand for Taskforcen, Christian Bøcker Sørensen, deltager under punktet og giver en samlet status.

Sagsfremstilling

Taskforcen for flere uddannelser har afholdt fire møder, tre i 2022 og foreløbigt ét i 2023. Som bilag 1 er vedlagt et uddybende notat med en status for arbejdet.


Status på arbejdet i Taskforcen

Taskforcen har indledt sit arbejde med at kortlægge uddannelsessituationen i Faxe Kommune, herunder drøftelser med de repræsenterede institutioner i Taskforcen, samt inddrage erfaringer fra andre kommuner. Arbejdet har bl.a. berørt:


 • Fremlægning og drøftelser af uddannelsesanalyse for Region Sjælland:

Region Sjælland har flest ufaglærte og faglærte ift. de øvrige regioner, og færrest med henholdsvis en mellemlang og en lang videregående uddannelse. Faxe Kommune ligger i den nederste halvdel af kommuner i regionen ift. bosiddende 25 årige, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Det er altså her der er store muligheder for at løfte niveauet.


 • Kortlægning af unges uddannelsesvalg i Faxe Kommune:

August 2022: Op til 50% af alle unge, der går ud af 9. eller 10. klasse vælger en ungdomsuddannelse eller 10. klasse udenfor kommunen.


Procentandel af elever, der tager en ungdomsuddannelse uden for kommunen:

Folkeskoler:

 • Nordskovskolen 39%
 • Sofiendalskolen 29%
 • Karise Skole 61%
 • Hylleholt Skole 57%
 • Rolloskolen 69%
 • Møllevangskolen 36%
 • Bavneskolen 49%


Fri- og privatskoler:

 • Druestrup 37%
 • Spjellerup 46%
 • Haslev 41%
 • Bråby Heldagsskole 80%


 • Faxe Kommune har meget få uddannelsesmiljøer placeret geografisk i kommunen:

EUC Sjælland med fhv. få elever i Skolegade 21 og Finlandsgade 28

FGU, Præstøvej 11A i Faxe

Midtsjællands Gymnasium – afdeling Haslev i Skolegade 31

VUC Storstrøm – afdeling Faxe, Præstøvej 5

ZBC – klar til SOSU i Faxe, Præstøvej 5


Der udbydes en lang række ungdomsuddannelser placeret geografisk i kommunen, som desværre ikke bliver oprettet, da de ikke bliver tilvalgt af de unge.


 • Inspiration ved besøg fra to lignende geografisk store kommuner ift. uddannelsesstrategi og uddannelsesinstitutioner:


 • Odsherred Kommune: Vedtog i 2018 en uddannelsesstrategi for kommunen, herunder at Asnæs skulle være uddannelsesby, at STX, HF, HHX og EUD skulle ligge på fælles adresse og fusioneres til Campus Asnæs for at skabe et stærkt uddannelsesmiljø. Finansiering er sket kommunalt samt via fonde og stærke partnerskaber med erhvervsliv og kulturliv.


 • Ringkøbing-Skjern Kommune: Nedsatte for ca. 12 år siden et §17, 4 udvalg der blev udslagsgivende og fortsatte i et nyt samarbejdsforum KUBE (kommune, uddannelse, beskæftigelse, erhverv). Fusion af tekniske skoler og handelsskoler. Oprettede skolehjem. Transporttid afgørende. 2 lokationer i hhv. Ringkøbing og Skjern.


 • Status for vejledning af unge til ungdomsuddannelse og erhvervsplaymakerens arbejde


Unge på ungdomsuddannelser i Faxe Kommune 2022:

Gymnasium 57,7% (landsgns. 71,6%)

EUD 28,5% (landsgns. 20%)

FGU 6,1% (landsgns. 2,9%)

Øvrige 7,7 % (landsgns. 5,5%)


Fra årgang 2021 er 86.4 % (landsgns. 86.6%) af en ungeårgang i gang med en ungdomsuddannelse.


Taskforcens orientering om det videre arbejde


Taskforcen har besluttet at arbejde konkret videre med:

 • Afdækning af og forslag til, hvordan unge i Faxe Kommune får lyst til at uddanne sig
 • Afdækning af og forslag til, hvad vi gør med gruppen af unge, der ikke er i gang med hverken job eller uddannelse
 • Afdækning af og forslag til, hvordan ufaglærte helt konkret opkvalificeres – virksomhedernes behov undersøges med henblik på etablering af lokale uddannelsesforløb
 • Overblik over, hvilken arbejdskraft de enkelte virksomheder i Faxe Kommune mangler på kort og på lang sigt
 • Dialog med Børn og Læringsudvalget
 • Dialog med Beskæftigelses og Integrationsudvalget
 • Samarbejde med paragraf 17,4 Forum for Erhvervsudvikling i forhold til afdækning af uddannelsesbehov ud fra bl.a. erhvervsanalysen, der skal gennemføres i 2023
 • Afdækning af muligheder for at få flere alternative ungdomsuddannelsesforløb placeret geografisk i Faxe Kommune
 • Afdækning af, og forslag til en forbedret transportinfrastruktur for unge under uddannelse
 • Afdækning af turismeerhvervet/oplevelsesøkonomien og grøn omstilling i Faxe Kommune, herunder mulighed for at oprette konkrete praksisfaglige turismeuddannelsesforløb i Faxe Kommune

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at status for Taskforcens arbejde tages til efterretning.

Beslutning

Camilla Meyer (A) og Per Thomsen (A) stillede følgende ændringsforslag, at Faxe Kommune melder sig som kommune til at indgå i samarbejdet mellem kommuner og region Sjælland om ”Mere uddannelse til flere”.


Godkendt.


Fraværende: Ingen.23. Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo januar

Resume

I denne sag præsenteres den likviditetsmæssige udvikling for Faxe Kommune. Der præsenteres ikke forbrugstal, da arbejdet med regnskabet for 2022 endnu ikke er afsluttet. I det vedhæftede notat præsenteres der dog foreløbige tal.

Sagsfremstilling

De økonomiske nøgletal præsenteres normalt ikke i januar og februar, da regnskabet på dette tidspunkt af året endnu ikke er afsluttet, og der derfor stadig kan bogføres mellem sidste år og i år.

Siden juli 2022 har gennemsnitslikviditeten være faldende, og derfor bliver der i denne sag præsenteret nøgletal ift. den likviditetsmæssige udvikling pr. 31. januar 2022. I notatet der er vedhæftet sagen, analyseres det vedvarende fald i likviditeten nærmere, og der præsenteres forslag til, hvilke tiltag der kan medvirke til en økonomisk opbremsning.


Likviditet

Den gennemsnitlige likviditet pr. 31. januar 2022 præsenteres nedenfor:


Tabel 1 - Opgørelse af kommunens gennemslikviditet pr. ultimo måneden (i mio. kr.)

Figur 1 - Udvikling i 12 måneders likviditeten


Gennemsnitslikviditeten har været faldende i hele 2. halvår af 2022, og der ses også et fald på omkring 3,7 mio. kr. i første måned af 2023.

Nedenfor ses 3 måneders likviditeten i perioden 2020-2023. Hver måned af året bidrager ikke ens til gennemsnitslikviditeten.

Der er måneder med store betalinger (f.eks. i juli hvor betalinger for elever i privatskoler falder), og måneder med store indtægter (f.eks. måneder hvor ejendomsskatterne indbetales). Så længe mønstret er ensartet med mønstret for året før, vil det ikke påvirke gennemsnittet for 365 dage i store ryk. Nedenfor ses det dog, at den genopretning af 3 måneders likviditeten der er sket i månederne mellem august og november i 2020 og 2021, ikke er sket i 2022.


Figur 2: Udvikling i 3 måneders likviditeten

Bilaget behandler årsagerne til den faldende likviditet mere indgående. Dog er det væsentligt at holde sig for øje, at de forbrugstal der indgår i bilaget ikke er udtryk for det endelige regnskab, da der fortsat er åbent for justeringer.


Målsætning for gennemsnitslikviditeten i den økonomiske politik

Faxe Kommunes økonomiske politik har fastsat en målsætning om en gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen på minimum 100 mio. kr., set over en 4-årig periode (budgetåret og 3 budgetoverslagsår), hertil skal tillægges likviditetsvirkningen af opsparing fra budgetaftaler. Ultimo 2022 skulle likviditeten inklusive opsparing udgøre 137,8 mio. kr., og ultimo 2023 skal likviditeten som minimum være 147,8 mio. kr. Opgørelsen pr. ultimo januar viser, at likviditeten fortsat er under målsætningen. Gennemsnitslikviditeten er lavere end den burde, hvis der blev sparet op i det tempo, der er forudsat i kommunens budgetter.


Figur 3: Opfølgning på likviditetsmålsætning i den økonomiske politik


Som følge af det fortsatte fald i likviditeten er udviklingen blevet yderligere analyseret i bilaget til sagen. Det er samtidig vigtigt at kommunen er beredt, hvis en økonomisk opbremsning inden længe bliver nødvendig. Derfor opridses nogle af de tiltag der kan blive sat i spil, hvis udviklingen fortsætter.

Den første status på budget 2023, og skøn for, hvorvidt budgetforudsætningerne holder, behandles politisk i marts måned.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

24. Godkendelse af budgetvejledning for budget 2024-2027

Resume

Budgetvejledningen for udarbejdelsen af 2024 -2027 sendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Processen er udarbejdet efter samme principper som den har været de seneste år, men der er samtidig mange nye tiltag og ændringer som følge af budgetaftalen for budget 2023-2026, og ønsker fra Økonomiudvalget og Hovedudvalget.

Sagsfremstilling

Budgetvejledningen for udarbejdelsen af det kommende budget fremsendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd. Den skitserede proces for budget 2024-2027 følger et stykke hen af vejen formlen fra de seneste budgetprocesser. F.eks. er der fortsat fokus på, at fagudvalgene har budgetdrøftelser, og at MED-systemet inddrages i budgetarbejdet i løbet af foråret, samt deltager på budgettemadag og informeres om de økonomiske forudsætninger før og efter sommerferien. Men der er også mange tiltag i den kommende proces der er anderledes, og som er ændret efter ønske fra evalueringer af den seneste budgetproces i bl.a. Økonomiudvalget.


Arbejdet med budget 2024-2027 er allerede blevet igangsat med vedtagelsen af budget 2023-2026 i oktober måned. Budgetaftalen, der ligger til grund for det senest vedtagne budget, blev nemlig indgået på svære betingelser. Budgetforhandlingerne bar præg af, at det var en aftale, hvor det politiske handlerum var stærkt begrænset, som følge af et meget snævert økonomisk råderum. Aftalen indeholdt derfor et politisk opdrag til, at starte den næste budgetproces med det samme, med henblik på at skabe et større økonomisk råderum til budget 2024-2027. Det skete i erkendelse af, at der er en klar forventning om, at det økonomiske råderum nødvendigvis må skulle skabes indefra.


Det altoverskyggende fokus i den kommende budgetproces er derfor at finde de gode og langsigtede løsninger, der varigt kan generere et råderum i kommunens økonomi.


Administrationen har derfor over vinteren arbejdet på at tilrettelægge en proces i overensstemmelse med budgetaftalen. Med ekstern bistand fra Komponent, er der udarbejdet en analyse af udgifts- og serviceniveauer for hele kommunens driftsvirksomhed, med det formål at finde frem til, hvor der er potentialer for at justere i driften, så det bidrager til et øget råderum.


Den 31. januar 2023 fremlagde Komponent deres indledende analyse på et temamøde for Byrådet. Komponent identificerede 5 store temaer, som de anbefalede bliver belyst nærmere, med henblik på at skaffe et større råderum på kort, mellemlangt og langt sigte. Samtidig blev der også fremlagt en række anbefalinger til, hvilke områder kommunens udvalg kan se ind i, når budgettet behandles i udvalg i maj og juni.


Byrådet holder et igen temamøde den 18. april, hvor Komponent og administrationen gør status på arbejdet med budgettemaerne, herunder de beregnede potentialer der ligger i temaerne. På temamødet vedtages også et måltal for, hvor stort et råderum der skal være i det samlede katalog af budgetreduktioner og opprioriteringer. På temamødet drøftes anlægsprojekterne i budget 2024 – 2027, både forudsætningerne for det budget der er afsat til at opretholde og vedligeholde kommunens eksisterende anlæg og infrastruktur, prioriteringen af anlægsprojekter i puljen til større anlæg, samt prisforudsætningerne der ligger til grund for hele anlægsbudgettet.


På fagudvalgsmøderne i maj og juni drøftes udvalgenes budgetter. Drøftelserne vil ud over budgettemaerne beskrevet ovenfor, bl.a. fokusere på den økonomiske status for udvalgets udgiftsniveauer i seneste regnskab og i opfølgninger på budgettet.


Der afholdes to budgettemadage for byrådet, centerchefer og Hovedudvalget i henholdsvis juni og august. På første budgettemadag præsenteres den økonomiaftale der forventes indgået mellem Regeringen og KL primo juni. Derudover præsenteres forslagskataloget, og en gennemgang af det administrative forslag til et anlægsbudget, samt de anlægsønsker der er kommet ud af budgetdrøftelserne i foråret.


På budgettemadagen i august præsenteres det samlede administrative budgetforslag. Kommunen anvender til budgetlægningen af indtægter og overførselsudgifter de udmeldte skøn fra staten og KL. Henover sommerferien indarbejdes indtægterne fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, samt de seneste skøn for udviklingen i overslagsårene. Administrationen udarbejder på den baggrund i løbet af august et administrativt budgetforslag, der skal være i overensstemmelse med målsætningerne i den økonomiske strategi.


Økonomiudvalget sender den 30. august budgetforslaget til 1. behandling i Byrådet i møde den 7. september. Umiddelbart efter Økonomiudvalget sender budgettet til 1. behandling, sendes budgetforslaget i høring blandt medarbejdere, borgere, råd og nævn. Høringsfristen er sat til den 13. september kl. 12, således at høringssvarene ligger klar, når Byrådet tager på budgetseminar den 14.-15. september, og indleder de politiske budgetforhandlinger. Herefter er der planlagt 2 yderligere budgetforhandlinger den 18. og 25. september.


Der er frist for ændringsforslag den 2. oktober kl. 12. Det endelige budget vedtages ved 2. behandling i Byrådet den 12. oktober.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at budgetvejledningen for budget 2024-2027 godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefalede med forslag om, at de to budgettemadage i juni og august ikke er borgerligt ombud og budgetseminaret i september er borgerligt ombud.


Fraværende: Ingen.25. Orientering om udviklingen i sygefraværet og igangværende indsatser 2022

Resume

Sagen beskriver udviklingen i sygefraværet for året 2022. Derudover beskrives de igangværende indsatser med at reducere sygefraværet.


Det samlede sygefravær for året 2022 endte på 6,7%, hvilket er 1 %-point over 2021 som endte på 5,7%.

Sagsfremstilling

Af særlige kendetegn for året, kan nævnes et 1. kvartal med COVID-19 sygdomsregistreringer, der næsten fordoblede sygefraværsprocenten i de første måneder ift. normalniveauet. Der ses en positiv udvikling i sygefraværet for Center for Børn, Unge & Familier fra juli til og med december måned. Benchmarking med data fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) viser, at Faxe Kommune sammenlignet med de benchmarkede kommuner for perioden januar-oktober 2022, (seneste offentlige tilgængelige tal), er den kommune, der udover Køge, har oplevet den mindste stigning i sygefraværet.


Baggrund:

Datagrundlaget for sagsfremstillingen er tilvejebragt ved hjælp af ledelsesinformationssystemet Targit pr. 24. januar 2023. Eventuelle efterregistrerede sygefraværsdata senere end denne dato for analyseperioden 4. kvartal 2022 er ikke omfattet af sagsfremstillingen.


Status på sygefraværet

Det samlede sygefravær for hele Faxe Kommune for 2022 endte på 6,7% mod 5,7% sidste år. Der er dermed tale om en stigning på 1 %-point. Udviklingen hen over året viser tydelige spor af COVID-19 sygdom i 1. kvartal, mens resten af året følger nogenlunde samme niveau som året før (bilag 1). Figuren nedenfor viser den månedlige udvikling hen over året sammenholdt med 2021.


Figur 1: Sygefraværsprocent pr. måned

Status på centre

Alle centre har samlet set for året 2022 oplevet et øget sygefravær når vi sammenligner med 2021. De største stigninger i sygefraværet ses hos Center for Beskæftigelse og Center for Ejendomme, som har oplevet en henholdsvis 3,2 %-point stigning og en 2,2 %-point stigning, hvor andre endte på samme niveau i 2022, som i 2021.


Figur 2: Ændring i sygefraværet pr. center


Ser vi isoleret på 2022 sygefraværet, er det fortsat Center for Børn, Unge & Familier (CBUF) og Center for Social, Sundhed & Pleje (CSSP), der står for den største andel af sygefraværet. Denne tendens gik igen i både 1. og 2. kvartal, men ser vi specifikt på 2. halvår af 2022 blev CBUF’s indflydelse på sygefraværet mindre. Siden 3. kvartal har CBUF’s sygefravær udviklet sig i en nedadgående kurve og bryder dermed med de foregående års udvikling. Da bevægelsen ses over 6 måneder vurderes det, at CBUF har knækket sygefraværskurven og er i gang med en positiv udvikling ift. at nedbringe sygefraværet.


Benchmark af sygefraværet

Som en del af den igangværende budgetanalyse vedrørende budget 2024-2027, som Komponent står for, indgår benchmark af sygefraværet. Her ses det at sygefraværet for social- og sundhedspersonalet i Faxe Kommune ligger marginalt 0,2 dagsværk over landsgennemsnittet. Derved er der tale om, at CSSP’s sygefravær ligger på niveau med landsgennemsnittet, på trods af den relative store andel af sygefraværet som CSSP står for.


Figur: 3 Benchmark, Komponent, Budgetanalyse 2024-2027


Benchmarkrapport (bilag vedhæftet sagen) fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) viser, at Faxe Kommune sammenlignet med benchmark kommunerne for perioden januar-oktober 2022, er den kommune, der udover Køge, har oplevet den mindste stigning i sygefraværet sammenlignet med samme periode i 2021. Faxe Kommune ligger på niveau (gennemsnittet) med benchmark kommunerne, hvor vi for samme periode i 2021 lå væsentligt over gennemsnittet.


Faxe Kommune ligger derfor nu, ifølge seneste offentliggjorte tal, med lavere sygefravær end Næstved, Ringsted og Stevns. Kun Køge og Vordingborg har på årets første 10 måneder haft lavere sygefravær end Faxe. Dette er væsentligt at fremhæve, da Faxe i samme periode året før, lå med det højeste sygefravær blandt de 6 kommuner. Figuren nedenfor er et uddrag fra rapporten og illustererer Faxe Kommunes placering i forhold til de benchmarkede kommuner.


Figur 4: KRL’s opgørelse af sygefravær for de 5 benchmarkede kommuner (bilag 2, s 5)


STAR projekterne i CBUF og CSSP

Center for Børn, Unge & Familier fik bevilling fra Beskæftigelsesministeriets pulje til Sygefravær på offentlige arbejdspladser i en projektperiode 2021 og 2022. Projektperioden i CBUF er afsluttet med udgangen af december 2022. I dialog med selskabet BDO har CBUF i samarbejde med HR-afdelingen valgt at genansøge, da vi vurderer, at vi har godt fat i indsatsen, men at der fortsat er potentiale for yderligere udvikling og forankring af den. CSSP har overført en del af de erfaringer CBUF har gjort sig i projektperioden og arbejder på en del punkter nu parallelt med CBUF ift. udvikling og forankring af indsatsen. For begge centre fokuseres der på følgende indsatser:


 • Fortsat opfølgning og understøttelse af de enkelte arbejdspladsers arbejde med handleplaner og læringsloops
 • Hjælp og understøttelse til lederne ift. at bruge og forstå sygefraværsdata i Targit
 • Samarbejde med Jobcenteret
 • Genintroduktion af Eskalationsmodel (forebyggende-, fokuseret-, udbygget indsats) herunder obligatorisk opfølgning for arbejdspladser med højt sygefravær v. HR
 • Implementering og ibrugtagning af benchmarkværktøj (måltal for den enkelte arbejdsplads, BDO)


Erfaringer fra andre kommuner

Økonomiudvalget bad i august 2022 om at HR indhentede erfaringer fra andre kommuner der arbejder med at nedbringe sygefraværet. I vedhæftede bilag ses en samlet oversigt over de erfaringer, vi har opsamlet fra de kommuner, vi har været i kontakt med (Roskilde, Rudersdal, Frederiksund, Odense, Horsens og Jammerbugt kommuner). Ud fra samtalerne er det vores vurdering, at vi indsatsmæssigt er sammenligneligt med andre kommuner. Konkret har erfaringsindsamlingen styrket fokus på de to ovenfor præsenterede områder, der handler om understøttelse af lederne ift. brug af sygefraværsstatistik og genintroduktionen af eskalationsmodellen (se bilag 3 for udførlig beskrivelse).


HR Udvikling

I 2022 har HR blandt andet understøttet organisationen ved følgende indsatser. Evalueringer af ledernes og arbejdspladsernes oplevelse af de understøttende indsater viser generelt en høj tilfredshed.


 • 39 coachingforløb for primært nyansatte ledere
 • 29 forløb for arbejdspladser, TRIO-grupper og teams
 • 26 rekrutteringsforløb af ledere


På trods af oplevelsen af at blive godt understøttet indenfor ovenstående områder, så er meldingen fra lederne også, at det opleves som særdeles udfordrende at finde tiden til at skabe og forankre udvikling. Det igangværende arbejde med at udvikle vilkårene for vores ledere er dermed en forudsætning for, at den understøttelse lederne modtager kan få den størst mulige effekt fremover.


Afdelingsleder Jonas Hansen i HR & Løn deltager under drøftelse af punktet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Camilla Meyer (A) og Per Thomsen (A) stillede ændringsforslag om at sagen godkendes med det tillæg, at økonomiudvalget præsenteres for en sag med kommunens ledelsesspænd.


Godkendt.


Fraværende: Ingen.

26. Orientering om resultater fra APV Analyse i Faxe Kommune 2022

Resume

I denne sag præsenteres resultatet af Arbejdspladsvurderingen, som i september 2022 blev gennemført i Faxe Kommunes organisation. Kommunen opnåede en besvarelsesprocent på 74%.


Økonomiudvalget gives en orientering om de mest fremtrædende tendenser og pointer fra analysen af den samlede arbejdspladsvurdering (herefter omtalt som APV) i 2022.

Sagsfremstilling

Kort om APV 2022

Vi har i APV 2022 valgt at bruge Det Nationale Forskningscenters APV-spørgeramme, ligesom vi gjorde det i 2019. APV'ens spørgsmål (udover de, der handler om stress og trivsel, krænkende handlinger og medarbejdertilfredshed) falder ind under 10 temaer:

 • Indflydelse og udviklingsmuligheder i dit arbejde
 • Samarbejde med dine nærmeste kolleger på din arbejdsplads
 • Din nærmeste leder på din arbejdsplads
 • Dit arbejde og din arbejdsplads
 • Indholdet af dit arbejde
 • Forudsigelighed i arbejdet
 • Muligheder for at udføre dine arbejdsopgaver
 • Tillid, retfærdighed og samarbejde på din arbejdsplads
 • Krav i arbejdet
 • Større forandringer på din arbejdsplads


I det følgende vil vi kort fremhæve de væsentligste punkter for hver af de 4 områder, der tilsammen udgør analysen af APV 2022:

 • Faxe Kommunes 3 Ressourceområder, samt 3 Risikoområder,
 • Omfanget og hyppigheden af stress hos Faxe Kommunes medarbejdere,
 • Omfanget og karakteren af krænkende handlinger i Faxe Kommune, samt
 • Forholdet mellem lederes og den samlede gruppe af ansattes besvarelser i APV i forbindelse med APV'en.


Vi inddrager ikke udviklingen fra den afholdte APV i 2019 til APV'en i 2022, da vi vurderer at en sammenligning af flere årsager er problematisk. For det første har vi skiftet udbyder, som medførte ændringer i opbygningen af APV'en samt af temaer og spørgsmål, hvilket kan tænkes at være indvirkende på, hvordan medarbejderne har besvaret APV'en. For det andet - og vigtigere endnu - var APV-besvarelserne i 2019 ikke anonyme i modsætning til APV-besvarelserne i 2022. Dette må formodes at have en markant indvirkning på medarbejdernes lyst til at besvare APV ærligt - især med tanke på, hvor meget spørgsmålet om anonymitet fylder for vores medarbejdere i andre henseender.


I skrivende stund foregår der ydermere en lokal oversættelse af analyserammen til hvert center, således at hvert center og/eller område har mulighed for lokalt at forholde sig til og sammenligne sig med Faxe Kommunes APV-resultater.


Faxe Kommunes Ressource- og Risikoområder

For at sortere i den store mængde af data APV'en har affødt, har vi valgt at fremhæve de 3 temaer, der har scoret højest og altså fortæller os om, hvad der fungerer for de ansatte i Faxe Kommune (her omtalt som Ressourceområderne), og de 3 temaer, der har scoret lavest (her kaldet Risikoområderne); altså de temaer, hvor der er plads til forbedring i de ansattes perspektiv.


Det giver os følgende:


De 3 ressourceområder

 • Oplevelsen af et godt samarbejde med nærmeste kollegaer
 • Samarbejdet med den nærmeste leder
 • Oplevelse af høj grad af social kapital på arbejdspladserne (tillid, retfærdighed og samarbejde)


De 3 risikoområder:

 • En oplevelse af manglende indflydelse og udviklingsmuligheder i arbejdet
 • Udfordringer med store forandringsprocesser
 • Krav i arbejdet


Figur 1: Oversigt over temaernes fordeling for henholdsvis ressource- og risikoområderne, rangeret efter score.


Omfanget og hyppigheden af stress hos Faxe Kommunes ansatte

Det næste afsnit drejer sig om de ansattes besvarelse af spørgsmålet om, hvor ofte de har følt sig stresset i løbet af de to uger op til deres besvarelse af APV'en. Kort sagt er der her 3 hovedpunkter vi vil fremføre:


 1. En markant tilstedeværelse af oplevelsen af stress er noget vi skal have opmærksomhed på. 83% af vores ansatte har i løbet af de to uger på til besvarelsen følt sig stresset i et omfang.


 1. Oplevelsen af stress i et eller andet omfang er til stede i hele organisationen på tværs af centre (fra 63% af de ansatte i Center for Ejendomme, der har følt sig stresset i løbet af de to uger, til 100% af de ansatte i Center for Teknologi).


 1. Der er dog alligevel stor forskel centrene i mellem på hyppigheden (og dermed måske alvoren) af følelsen af stress. På figur 3 ser vi den akkumulerede andel af besvarelserne "Ofte" og "Hele tiden" på spørgsmålet om, hvor ofte man har følt sig stresset i de to uger for hvert center.


Fig. 2: Andelen af ansatte, der har følt sig stresset ofte eller hele tiden i de to uger op til besvarelsen af APV'en.


Omfanget og karakteren af krænkende handlinger i Faxe Kommune

Området "Krænkende handlinger" indbefatter i denne sammenhæng Trusler, Fysisk Vold, Mobning, Seksuel Chikane, Diskrimination og Chikane fra borgere. De ansatte blev bedt om at svare på, hvor ofte de har oplevet en af disse handlinger i løbet af de sidste år, samt hvem der i så fald stod bag handlingen. Umiddelbart er der 4 typer af handlinger, der træder frem:


 • Omkring hver fjerde af vores ansatte giver til kende, at de har oplevet trusler,
 • Hver 9. ansatte har oplevet at blive udsat for fysisk vold og det samme i forhold til Chikane fra borgere
 • Ca. hver 10. af vores ansatte har oplevet at blive mobbet


Fig. 3: Andelen af ansatte, der har oplevet de forskellige typer af krænkende handlinger


Derudover er en væsentlig pointe, at det ofte er borgere, der angives som at stå bag de krænkende handlinger. For mobning og diskrimination gælder det, at det primært er ledere og kolleger, der står bag.


Fig. 4: Andelen af krænkende handlinger, hvor borger er angivet som den, der står bag handlingen


Forholdet mellem ledere og medarbejderes besvarelse

På flere områder viser analysen, at der er forskel på den måde ledere, som isoleret gruppe, svarer i forhold til hvordan de ansatte som samlet gruppe svarer.

På spørgsmålet, vedrørende ledernes oplevelse af tilfredshed med jobbet, svarer lederne i gennemsnit 10% point højere end den samlede gruppe af ansatte i Faxe Kommune.


Fig.5: Centervise scorer for besvarelsen af: "På en skala fra 1-10, i hvor høj grad er du tilfreds med dit arbejde, alt taget i betragtning?", ledere overfor den samlede gruppe af ansatte. Der, hvor der ikke er angivet en score (fx. ved 2022-tallet for Center for Teknologi) skyldes, at der er så få ledere, at antallet ikke når den anonymitetstærskel, der er opsat.


I forhold til de tre ressourceområder peger lederne på de samme temaer som de ansatte, men scorer i gennemsnit 9 % point mere positivt på de respektive ressourceområder. Når vi derimod ser på risikoområderne er det kun ét af temaerne, der er fælles, nemlig ”Krav i arbejdet”. Derudover peger lederne på følgende to temaer som udfordrende:


 • Indholdet i dit arbejde
 • Muligheder for at udføre arbejdet


Fig. 6: Ressource- og risikoområder for lederne som isoleret gruppe


Disse temaer handler om modstridende krav, unødvendigt vanskelige situationer i arbejdet, uhensigtsmæssige arbejdsgange og manglende ressourcer.


Sidst bør det fremhæves, at ledernes oplevelse af håndtering af forandringer er 20% point mere positive end medarbejdernes oplevelse.


6 anbefalinger til centrale indsatser fra HR

I bestræbelsen på at adressere de udfordringer som APV 2022 peger på, præsenteres her 6 anbefalinger til centrale indsatser:


 1. Klarere, nemmere tilgængeligt og mere adfærdsanvisende retningslinjer og procedurer ift. krænkende handlinger
 2. Styrket forebyggelse ift. og håndtering af stress
 3. Forbedring af vilkår for ledelse, så der bliver frigivet tid til blandt andet styrket forandringsledelse og mere nærværende ledelse
 4. Forbedret onboarding af nye ledere
 5. Nemmere og mere effektiv adgang til information og retningslinjer
 6. Større fokus og italesættelse af det, der fungerer i Faxe Kommune, særligt med henblik på de tre ressourceområder som både ledere og medarbejdere peger på


Afdelingsleder Jonas Hansen i HR & Løn deltager under drøftelse af punktet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


27. Orientering med opsamling på test af Howdy og Ledelsessamtalen

Resume

Med denne sag orienteres økonomiudvalget om de primære indsigter fra testperioden af de to værktøjer Ledelsessamtalen og Howdy, som har været testet i organisationen i 2022.

Sagsfremstilling

Udvalgte arbejdspladser har i perioden maj til november 2022 testet de to værktøjer Ledelsessamtalen og Howdy. Ledelsessamtalen som erstatning for den spørgeskema-baserede lederevaluering og Howdy som et trivselsmålingsværktøj.


I sagen beskrives Ledelsessamtalen og Howdy adskilt. For hver af de to værktøjer beskrives kort formålet og formen for værktøjet, for derefter at opridse testperiodens forløb og de primære indsigter, der er kommet på baggrund af testen.


Ledelsesamtalen

Ledelsessamtalen er en overordnet samtale i et fælles rum, medarbejdere og leder, om rammerne for den måde arbejdspladsen arbejder og fungerer på. Det kan således både være måden, der holdes møder på i afdelingen, hvordan sager håndteres, den psykologiske tryghed eller noget helt fjerde som drøftes i ledelsessamtalen.

Ledelsesamtalen er i den forbindelse blevet testet som et værktøj til at åbne og afholde en samtale om det, der er vigtigt og værd at bruge tid på, nemlig samtalen om rammerne for og på arbejdspladsen. Det er dog en anden slags samtale end den der var lagt op til med ledelsesevalueringen. Håbet har været, at det ikke er en samtale om lederens adfærd, men en samtale om, hvordan man gør arbejdet sammen på arbejdspladsen.


Ledelsessamtalen – testforløbet

Til at teste konceptet deltog to dagtilbud, en skole, et plejehjem, to stabe og et værested.


Testperioden løb over et halvt år og udgangspunktet var, at hver arbejdsplads skulle forsøge at teste samtalekonceptet 2 gange i denne tidsperiode. Som støtte afholdte HR Udvikling en opstartsworkshop og to træningsworkshops. Midtvejs i testperioden blev der afholdt fokusgruppeinterviews med både ledere, facilitatorer og medarbejdere, samt igen ved afslutningen af testperioden. Det er disse fokusgruppeinterview, der danner grundlag for opsamlingen.


Udbyttet af Ledelsessamtalen – som oplevet af deltagerne

 • Medarbejderne oplever en forankring af de styrker, der er på arbejdspladsen i forvejen samt, at samtalen giver en klar og fremadrettet helhedsforståelse af de ønskede ændringer og baggrunden for disse.
 • Lederne oplever, at samtaleformen giver et væsentligt grundigere og et mere nuanceret indblik i medarbejdernes oplevelse af ledelse på arbejdspladsen.
 • Halvdelen af testarbejdspladserne giver ved fokusgruppeinterviewene tydelig udtryk for, at de fremadrettet kommer til at benytte Ledelsessamtalen, da de vurderer det som mere værdiskabende end de tidligere evalueringer. Det kan tyde på, at hvis man mestrer denne type af samtale, så er potentialet stor ift. udvikling og fælles retning af ledelse på arbejdspladsen.


Deltagerne gav herudover også tilbagemelding om praktiske anbefalinger ift. eventuel implementering af værktøjet. Disse er indgået i det videre forløb.


Howdy

Trivselsevalueringssystemet Howdy fungerer ved, at den ansatte hver 14. dag skal besvare 5 spørgsmål anonymt i Howdy-app'en eller på deres computer. Disse spørgsmål udgør WHO's korte måling af personlig trivsel. Besvarelsen af de 5 spørgsmål udmønter sig derefter i en individuel såkaldt Howdy-score, der indikerer den personlige trivsel. Hvis medarbejderen har nedadgående, men ikke-alarmerende trivsel, bliver medarbejderen tilbudt et opkald af Howdys psykologkorps med en afklarende samtale. Hvis medarbejderen scorer med meget lav trivsel, bliver denne automatisk ringet op af psykologkorpset.


Hver måned samles arbejdspladsens scorer i en rapport som lederen (samt leders leder og HR) har adgang til. Rapporten indeholder arbejdspladsens samlede Howdy-score (altså en opsummering af, hvordan medarbejderne har scoret samlet set), fordelingen af scorer på arbejdspladsen, samt hvor mange medarbejdere, der har været i kontakt med psykologkorpset og hvad der har ført til den nedadgående eller lave trivsel.


Howdy – testforløbet

Ligesom Ledelsessamtalen forløb testperioden fra maj til november 2022. 28 arbejdspladser fordelt på flere centre meldte sig som testarbejdspladser.


Formålet med testen af Howdy var at skabe grundlag for en vurdering af om Howdy er den rigtige måde at arbejde med trivsel i Faxe Kommune. For at etablere dette grundlag har vi i HR søgt flere informationskilder, for at få så mange erfaringer inddraget som muligt. I dette arbejde har vi indhentet erfaring og feedback fra medarbejdere, ledere og TRIO’er. Derudover har vi gjort en os en række erfaringer i vores arbejde med Howdy, samt gennem vores kontakt med både medarbejdere og ledere i løbet af testperioden.


Opsamling på erfaringerne - fra medarbejdere, ledere, TRIOer og HRs perspektiv


Ovenstående er en opsummering på den mere detaljerede gennemgang af inputs og feedback fra medarbejdere, ledere og TRIO'er, som kan findes i det vedhæftede bilag.


Status på Ledelsessamtalen er, at den bliver et værktøj i værktøjskassen, der kan implementeres med hjælp fra HR & Løn for de interesserede områder. Det bliver frivilligt at benytte konceptet.


Status på Howdy er, at der er sendt en forespørgsel ud i alle Center- og LokalMED med henblik på om de kan se sig selv i en anvendelse af Howdy, eller om der skal findes en anden måde at måle trivslen.


Afdelingsleder Jonas Hansen i HR & Løn deltager under drøftelse af punktet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


28. Orientering om årsrapport 2022 for whistleblowerordningen

Resume

Ifølge § 17 i lov om beskyttelse af whistleblowere skal Whistleblowerenheden en gang årligt udarbejde en rapport om antallet af modtagne indberetninger og med en status for opfølgningen herpå, til forelæggelse for byrådet.


Rapporten omfatter 2022. I Faxe Kommune varetages funktionen af borgerrådgiveren.

Sagsfremstilling

I 2022 har Whistleblowerenheden modtaget 3 indberetninger, her blev 1 indberetning senere trukket tilbage af indberetter. De to øvrige indberetninger omfattede forhold på familieområdet. Indberetningerne vurderedes ikke omfattet af ordningen og er derfor blevet afvist.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller, at Whistleblowerenhedens årsrapport for 2022 tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.


29. Orientering om Grøn pulje & øvrige VE-ordninger

Resume

Den 2. december 2022 vedtog Byrådet retningslinjer for Grøn pulje. I denne sag orienterer administrationen om puljen og øvrige ordninger i lov om fremme af vedvarende energi. Ordningerne har til formål, at fremme opstillingen af VE-anlæg ved kompensationsordninger til naboer med flere.

Sagsfremstilling

I forlængelse af byrådets godkendelse af retningslinjer for den nye lovpligtige Grøn pulje den 20. december 2022 foretages der en drøftelse af puljens muligheder i Faxe Kommune. Opstillere af vedvarende energianlæg skal indbetale midler til Grøn pulje som et engangsbeløb i forbindelse med ibrugtagning af energianlægget. Puljen administreres af Kommunen.


Samtidig vil udvalget blive introduceret til de øvrige ordninger under lov om fremme af vedvarende energi, som administreres af Energistyrelsen.


Tine Jeppesen fra Center for Plan & Miljø deltager under punktet i økonomiudvalget.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Præsentationsoplæg om Grøn pulje vedhæftes referatet.


Fraværende: Ingen.30. Godkendelse af garantistillelse til Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a

Resume

Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a har søgt om garantistillelse for lån på 16 mio. kr. til finansiering af projekt for fjernvarmeforsyning af området Egedevej.


På Byrådsmødet den 10. april 2014 samt 10. september 2015 blev der godkendt garantistillelse for lån på 3,6 mio. kr. samt 24 mio. kr. til Faxe Fjernvarmeselskab, til finansiering af etablering af forsyningsledning til Faxe Sundhedscenter samt projekt ”4,5 MW solvarme og 8.000 M3 varmelager.


På Byrådsmøde den 13. oktober 2022 blev der godkendt garantistillelse for lån på 3 mio. kr. til finansiering af fjernvarmeunits samt 2,5 mio. kr. til finansiering af udvidelse af området Hertelsvej.

Sagsfremstilling

Projektbeskrivelse og baggrund for projektet

Faxe Fjernvarmeselskab ønsker fjernvarmeforsyning af området Egedevej for 16 mio. kr.


Finansiering af projektet

Faxe Fjernvarmeselskab har modtaget lånetilbud fra Kommunekredit på 16 mio. kr. med afdrag over 30 år og med en fast rente på 2,86 %.


Faxe Fjernvarmeselskab vil opnå en rentebesparelse ved at optage lån på baggrund af en kommunal garanti. Rentebesparelsen afhænger af det konkrete lånetilbud, men skønnes til at være i størrelsesorden 1 % p.a.


Beslutningsgrundlag

Byrådet godkendte på mødet den 17. marts 2016, at nedenstående forhold skal lægges til grund for behandling af ansøgning om kommunal garantistillelse:

 • Vedtægter
 • De tre seneste års regnskaber
 • Oplysning om ejerforhold
 • Oplysning om eventuel eksisterende kommunal garanti


Herudover skal det, på baggrund af en konkret vurdering, vurderes om der til sikkerhed for garantistillelsen, skal tages pant i ejendommen. I denne sag skal det besluttes, hvorvidt Faxe Kommune vil give garanti for lån på 16 mio. kr. til finansiering af projekt for fjernvarmeforsyning af området Egedevej.


Vurdering af ansøgningen

Faxe Kommune har tidligere givet garanti for lån til Faxe Fjernvarmeselskab:

 • 10. april 2014 for lån på 3,6 mio. kr. til finansiering af etablering af forsyningsledning til Faxe Sundhedscenter
 • 10. september 2015 for lån på 24 mio. kr. til finansiering af projekt ”4,5 MW solvarme og 8.000 M3 varmelager (lånet blev optaget til 19.383.538 kr.)
 • 3. oktober 2022 for lån på 3 mio. kr. til finansiering af fjernvarmeunits samt 2,5 mio. kr. til finansiering af udvidelse af området Hertelsvej.


Beslutter Byrådet at give garanti, vil Faxe Kommune efter en konkret risikovurdering, årligt opkræve en garantiprovision med 0,5% p.a. af den til enhver tid værende restgæld på lånet ultimo året. Grundlaget for beregningen fremgår af vedhæftede notat.


Det forudsættes, at garantien først kan indløses, efter selskabets indbetalinger.


Faxe Fjernvarmeselskab indsender årligt budgetter og regnskaber ligesom takster fremsendes til kommunens godkendelse, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld. Faxe Kommune skal godkende lånoptagning, køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt vedtægtsændringer, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.


Lovgrundlaget er Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelse af garantier m.v., § 3, stk. 1.


Konklusion

Center for Økonomi vurderer på baggrund af de fremsendte regnskaber, at Faxe Fjernvarmeselskab´s økonomi kan bære optagelse af lån på 16 mio. kr. og indstiller, at der stilles kommunegaranti for lånet. Center for Økonomi vurderer, at der ikke skal optages pant i ejendom eller anlæg som sikkerhed for garantistillelsen, da risikoen for manglende indfrielse af lånet vurderes som lille.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Den kommunale garanti dækker et lån på 16 mio. kr. med løbetid på 30 år. Provisionsindtægt vil det første år udgøre 80.000 kr. Garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme, idet varmeproduktion er undtaget iht. lånebekendtgørelsen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at:

 1. Faxe Kommune giver garanti for lån til Faxe Fjernvarmeselskab på 16 mio. kr.
 2. Der opkræves garantiprovision med 0,5 % p.a. af den til enhver tid værende restgæld ultimo året.
 3. Der ikke tages pant i ejendom eller anlæg som sikkerhed for garantistillelsen.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: René Tuekær (L) var inhabil og deltog ikke i behandling af punktet.
31. Endelig vedtagelse af lokalplan 1100-55 for et boligområde ved Karisevej i Dalby, Dalbyhuse

Resume

Denne sag understøtter kommunens strategi om bosætning. Forslag til lokalplan 1100-55, for et boligområde ved Karisevej i Dalby, blev godkendt af Byrådet den 24. november 2022 og har være i offentlig høring i perioden fra den 7. december 2022 til den 11. januar 2023. Der skal nu tages stilling til om planen skal vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Planen er udarbejdet på baggrund af ansøgning fra bygherre, som ønsker at udbygge området øst for Nygårdsvej og nord for Karisevej med ca. 80 tæt-lav bolig. Området ligger indenfor kommuneplanens rammeområde D-B16 som er udlagt til åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse. Lokalplanen er således udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.


Offentlig høring

Forslaget har været i offentlig høring i 5 uger i perioden den 7. december 2022 til den 11. januar 2023. Torsdag den 15. december 2022 blev der afholdt borgermøde på Bavneskolen, hvor forslaget blev præsenteret.


Kommune har modtaget to høringssvar, som omhandler:

 1. opfordring til blandet beboersammensætning på tværs af alder og ejerformer, flere rekreative muligheder i planområdet, fælles varmeløsninger, el-ladestandere, bedre trafiksikkerhed ved krydsning af Karisevej, fokus på offentlig transport samt ros til stiforbindelse til skole mv.
 2. bekymring vedrørende afledning af overfladevand fra området.


De fremsendte høringssvar giver ikke anledning til at ændre planen.


Herudover har kommunen modtaget en ny bebyggelsesplan fra bygherre, som ønsker at erstatte 4 rækkehuse, syd for den nordlige boligvej, med 4 dobbelthuse. Til gengæld forlænges 4 rækkehuse syd for den sydlige boligvej med hver en ekstra bolig (se vedlagte). På bebyggelsesplanen i lokalplanforslaget er der vist 80 boliger og i den reviderede plan er der vist 79 boliger.


Det vurderes, at den nye bebyggelsesplan ikke medføre væsentlige ændringer i de grønne fællesarealerne eller bebyggelsens overordnede disponering. Det vurderes at ændringen ikke vil have betydning for naboerne og at der derfor ikke er grundlag for en fornyet offentlig høring. I forhold til lokalplanforslaget vil det kræve en ændring af delområdegrænsen.


Center for Plan & Miljø indstiller, at den ønskede ændring imødekommes og at lokalplanen tilrettes i overensstemmelse hermed (se vedlagte rettelsesblad).


Lokalplan 1100-55

Formålet med lokalplan 1100-55 er at udlægge området til byzone og til boligformål. Lokalplanområdet opdeles i 3 delområder. Delområde I udlægges til tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse, delområde II udlægges til dobbelthuse endelig udlægges delområde III til grønt fællesareal.


Det fastlægges, at rækkehusene i delområde I som udgangspunkt ikke må placeres parallelt med hinanden. De ikke-parallelle facader og varierede bygningslængder skal sikre varierede uderum mellem husene, ligesom det vil medvirke til, at boligområdet ikke vil fremstå ensformigt.


Bebyggelsen må opføres i en etage med en bygningshøjde på max 6,5 m og en facade-højde på max 3 meter. Mindst halvdelen af facaden på de enkelte ejendomme skal udføres i tegl eller puds.


Tage skal udføres som sadeltage med en taghældning på mellem 15 og 35 grader eller med ensidig taghældning mellem 10 og 35 grader. Tage må etableres med valm (tag hvor tagfladerne har fald til alle fire sider). Tage skal udføres i tagpap, skifer, aluminium, stål, i røde, gule, brune eller sorte teglsten eller sorte betontagsten.


Til hver bolig skal der etableres et skur eller depotrum. Skur eller depotrum kan integreres i boligen med adgang udefra.


Kommuneplan 2021

Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplan 2021.


Aftale om infrastruktur og om vedligeholdelse af sti
Der er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 1100-55 indgået en frivillig udbygningsaftale om infrastruktur mellem bygherre og Faxe Kommune. Udbygningsaftaler kan indgås jf. Planlovens kap. 5a og omhandler i dette tilfælde etablering af et nyt vejbump på Karisevej, samt ændringer af det eksisterende vejbump.

Udbygningsaftalen har været offentliggjort sammen med lokalplanforslaget, og der har ikke været indsigelser til selve udbygningsaftalen.


Herudover er der indgået aftale mellem GF Nygård, bygherre og Faxe Kommune om etablering af en offentlig sti over GF Nygårds fællesareal matr.nr. 1cd Jenstrup By, Sdr. Dalby. Det er aftalt at GF Nygård stiller det nødvendige areal til rådighed, at bygherre anlægger stien og at Faxe Kommune påtager sig fremtidig drift og vedligehold af stien. Krav om anlæg af stien er indarbejdet i lokalplan 1100-55. Når stien er anlagt vil Faxe Kommune tinglyse en servitut der forpligter kommunen til at varetage fremtidig drift og vedligehold af stien.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 1. at forslag til lokalplan 1100-55 vedtages endeligt, med de ændringer der fremgår af rettelsesbladet.
 2. at udbygningsaftalen vedtages endeligt.


Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 7. februar 2023, pkt. 12:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

32. Godkendelse af plejeplan for Natura 2000-området ved Gammellung

Resume

Med denne sag skal byrådet godkende den fremlagte plejeplan for Gammellung.


Faxe Kommune har siden 2015 deltaget i EU LIFE-projektet RigKilde, som har til formål at bevare og skabe bedre vilkår for nogle af de mest værdifulde, sjældne og truede arter og naturtyper inden for kommunernes Natura 2000-områder. Faxe Kommune indgår i samarbejdet med moseområdet Gammellung, hvor projektet har været med til at skabe bedre rammer for udvikling af ny natur og naturpleje på de privatejede arealer. Plejeplanen er udarbejdet for at sikre en positiv udvikling af naturen i Gammellung.

Sagsfremstilling

Kommunerne i Danmark har, jf. statens Natura 2000-planer, en bunden opgave med at bevare og forbedre forholdene for naturtyper og arter, som er sjældne, truede eller karakteristiske i de såkaldte Natura 2000-områder. For hvert Natura 2000-område er der udarbejdet en Natura 2000-plan med målsætninger og indsatsretningslinjer for området. Kommunerne skal herefter arbejde på at få planerne gennemført på ikke statslige arealer.


Vi har derfor i perioden 2015-2022 deltaget i det EU-finansierede projekt LIFE RigKilde sammen med 8 andre kommuner samt Miljø - og Naturstyrelsen. Projektet har haft fokus på at forbedre kvaliteten af naturen i rigkær, kildevæld, og avneknippemoser samt skabe forudsætninger for, at naturtyperne kan brede sig i Natura 2000-områderne. Faxe Kommune har deltaget med et projektområde ude i mosen ved Gammellung, og det omfatter primært private arealer. En del af den projektaftale, som Faxe Kommune har indgået med EU er, at vi skal politisk godkende en plejeplan, som beskriver den efterfølgende pleje i projektområdet.


I projektet er der foretaget flere naturplejeprojekter herunder rydning af opvækst samt etablering af to græsningsfolde. Offentlighedens adgang til arealerne er blevet forbedret ved slåning af stier og opsætning af informationstavler. Og derudover er der blevet udført forundersøgelser, som skulle afdække mulighederne for at forbedre de hydrologiske forhold i og omkring Gammellung.


Plan for den fremtidige drift


Alle initiativerne i Faxe Kommune er gennemført, og nu mangler vi kun at sikre naturplejen i områderne efter, at LIFE-projektet er afsluttet. En fortsat positiv udvikling af naturen i Gammellung sikres ved, at der er blevet udarbejdet en plan for naturplejen for en 10-årig periode. Planen skal vedlægges som bilag til den senest godkendte, kommunale handleplan for Natura 2000-område nr. 163 "Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose".


Planen beskriver følgende:

 • Hvilke tiltag der er gennemført som del af LIFE RigKilde-projektet.
 • Målsætninger og retningslinjer for den fremtidige naturpleje i Gammellung.
 • Plan for vedligeholdelsen af deaf forundersøgelser for at afdække muligheden for forbedring af de hydrologiske forhold i og omkring Gammellung. tekniske anlæg.
 • Oversigt over indgåede aftaler med private lodsejere og dyreholder.


Planen resulterer ikke i yderligere forpligtelser for lodsejerne ud over de aftaler, der er indgået som led i EU-projektet. Planen har derfor heller ikke været sendt i offentlig høring, da plejeplanen ikke medfører en væsentlig ændring af den gældende Natura 2000-handleplan, idet den understøtter handleplanens formål og de planlagte indsatser.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller, at plejeplanen godkendes.


Beslutning Teknik & Miljøudvalget den 8. november 2022, pkt. 177:

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


Supplerende sagsfremstilling 14. december 2022

Plejeplanen for Gammellung Mose er blevet fremlagt for og godkendt af Teknik & Miljøudvalget d. 8. december 2022. Ifølge Delegations- og kompetenceplanen skal planen endeligt godkendes af Byrådet, samt fremlægges for Økonomiudvalget. Til plejeplanen er der blevet udarbejdet en mindre rettelse om, at kommunen kan godkende, at dyrene udsættes tidligere eller hjemtages senere fra arealerne. Dette kun, hvis det bidrager til en positiv naturudvikling af området, og under hensyntagen til dyrenes trivsel. Tilføjelsen fremgår under punkt 5.4 om retningslinjer for driften af arealet, som starter på side 10. Her er der sket en tilføjelse til den øverste retningslinje. Denne tilføjelse vil ikke føre til økonomiske ændringer i forbindelse med vedtagelse af planen.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. december 2022, pkt. 225:

Økonomiudvalget tilbagesendte sagen til Teknik & Miljøudvalget.


Fraværende: Ingen.


Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 16. januar 2023, pkt. 8:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. januar 2023, pkt. 14:

Økonomiudvalget udsatte sagen til næste møde 22. februar 2023.


Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V).

Beslutning

Sagen blev taget af dagsordenen og behandles på et senere møde.


Fraværende: Ingen.

33. Beslutning om igangsætning af energiforbedringsprojekter og bevillinger hertil

Resume

I denne sag skal byrådet tage stilling til de energiforbedringsprojekter, som Energistyrelsen har givet tilsagn til.


Der er givet tilskudstilsagn på 5,36 mio. kr. til projekter på syv ejendomme, som er beregnet til i alt 17,865 mio. kr.


Hvis alle syv projekter besluttes, medfører det, at der udover 6,05 mio. kr., der er budget til, skal gives en yderligere udgiftsbevilling på 11,815 mio. kr. og en ny indtægstbevilling på 5,36 mio. kr. til energiforbedringsprojekter. Udgifter til energiforbedringerne kan lånefinansieres.

Sagsfremstilling

Teknik & Miljøudvalget besluttede på et møde den 6. september 2022 pkt. 144, at Energistyrelsen ansøges om tilskud til energiforbedringer, som er målrettet bygninger med energimærke i intervallet D-G. Det er også muligt at søge tilskud til fredede bygninger, som er undtaget krav om energimærkning. Projekterne kan bestå af ét eller flere energiforbedrende tiltag. Det kan for eksempel være:

 • Konvertering af olie- eller gasfyr til varmepumpe eller fjernvarme.
 • Udskiftning af facadevinduer.
 • Udvendig isolering af ydervæg.


Oversigt over ansøgninger og tilsagn om tilskud. Gennemførelsesfrist er pt. 10. oktober 2023.


Institution

Adresse

Opvarmningsform

Energi-mærke

Handling

Investering

Besparelse

Simpel tilbagebe-talingstid

Tilskudsbeløb


Karise Børnehus

Møllevej 2-4, 4653 Karise

Gas

D

Konverter til varmepumpe

925.000

55.000

16,82

277.500

Tandhjulet

Skolegade 42, 4653 Karise

Gas

D

Konverter til varmepumpe

875.000

60.000

14,58

262.500

Karise Skole. Byg 1,2,3,5

Skolegade 39, 4653 Karise

Gas

D

Konverter til varmepumpe

6.265.000

580.000

10,80

1.879.500

Hylleholt Skole. Ikke hal

Dannebrogsvej 1, 4654 Faxe Ladeplads

Gas

D

Konverter til varmepumpe

6.325.000

402.000

15,73

1.897.500

Bygning 6, sundhedscenter

Præstøvej 78,
4640 Faxe

Fjernvarme

D

Efterisolering ved tag-udskiftning

2.050.000

80.000

25,63

615.000

Solhøjen

Gl. Strandvej 2, 4640 Faxe

Olie

E

Konverter til varmepumpe

820.000

55.000

14,91

246.000

Valmuen

Valmuevej 2,
4690 Haslev

Gas

D

Konverter til varmepumpe

605.000

30.000

20,17

181.500


Sum

17.865.000

1.262.000


5.359.500


De konkrete besparelser afhænger af fremtidige energipriser.

Allerede afsatte budgetter til energiforbedringer.

Emne

Budget 2023

Energioptimeringer kommunale bygninger

2.000.000

Udskiftning af installationer/lyskilder (bygninger)

2.000.000

Tagudskiftning bygning 6 (driftsbudget)

2.050.000

Sum

6.050.000


Solhøjen i Faxe og Valmuen i Haslev ligger meget tæt på eksisterende fjernvarmeområde. For disse ejendomme indledes dialog med fjernvarmeselskaberne med tilkendegivelse af interesse for fjernvarme med henblik på afklaring om tidsperspektiv for fjernvarme på ejendommene. Såfremt der er udsigt til fjernvarme vil administrationen ansøge Energistyrelsen om at ændre tilskuddet til etablering af fjernvarme i stedet for varmepumpe.


For ejendommene i Karise og Faxe Ladeplads gælder, at de ligger i byer, hvor der ikke er fjernvarme. De ligger dog i byer, der er udpeget til at have potentiale til fjernvarme. Hvis der etableres varmepumper, vil ejendommene givetvis ikke kunne medregnes i porteføljen til fjernvarme i byområdet, før varmepumperne er afskrevet.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen har bevillingsmæssig konsekvenser.

Der er behov for yderligere udgiftsbevilling til energiforbedringer på 11.815.000 kr. udover de 6.050.000 kr., der er finansiering til i budgettet.

Der er behov for ny indtægtsbevilling på 5.359.500 kr., som der er givet tilskudstilsagn på fra Energistyrelsen.

Udgifter til energiforbedringer kan lånefinansieres. Udgifterne vil således ikke påvirke kommunens likviditet negativt, idet afdragene på lån forventeligt vil være lavere end den opnåede energibesparelse.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

 1. at der igangsættes energiprojekter på følgende ejendomme, som energistyrelsen har givet tilskudstilsagn til:
  1. Karise Børnehus, Møllevej 2-4, Karise.
  2. Tandhjulet (SFO), Skolegade 42, Karise.
  3. Karise Skole bygning 1, 2, 3 og 5, Skolegade 39, Karise
  4. Hylleholt Skole, Dannebrogsvej 1, Faxe Ladeplads.
  5. Bygning 6 Faxe Sundhedscenter, Præstøvej 78, Faxe.
  6. Solhøjen (SFO) Gl. Strandvej 2, Faxe. Inden igangsætning afklares mulighed for konvertering til fjernvarme.
  7. Valmuen (daginstitution), Valmuevej 2, Haslev. Inden igangsætning afklares mulighed for konvertering til fjernvarme.
 2. at der gives yderligere bevilling til energiforbedringer med tilhørende rådighedsbeløb på 11.815.000 kr. til gennemførelse af de energiprojekter, der er opnået tilskud til, og
 3. at der gives ny indtægtsbevilling til modtagelse af tilskud til energiforbedringer fra Energistyrelsen med tilhørende rådighedsbeløb på 5.359.500 kr.


Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 8. februar 2023, pkt. 22:

1.-3. Anbefalet med bemærkning om, at hvis der udrulles fjernvarme eller anden alternativ varmekilde i Karise og Faxe Ladeplads, tilsluttes de i pkt. 1.1-4 nævnte bygninger til denne.


Frem mod Økonomiudvalgets behandling af sagen vedhæftes bilag med energipriser i beregningsgrundlaget.


Fraværende: Ingen.


Beslutning

Økonomiudvalget tilbagesendte sagen til Teknik & Miljøudvalget.


Fraværende: Ingen.

34. Beslutning om godkendelse af regulativ for Faxe Vandforsyning 2023

Resume

Byrådet skal med denne sag træffe beslutning om at legalitetsgodkende Faxe Vandforsyning A/S's regulativ for vandforsyning.

Sagsfremstilling

Faxe Vandforsyning A/S har fremsendt et nyt vandforsyningsregulativ til erstatning for det gamle, der er udarbejdet i 2007.


Regulativet er en samling af lovbaserede forpligtelser, normer og praksis, herunder lokal praksis og politik.

Regulativet indeholder regler om retten til forsyning af vand fra Faxe Vandforsyning og de forpligtelser, der påhviler vandværkets forbrugere.


En legalitetsgodkendelse omfatter, at Faxe Kommune skal sikre, at regulativet, som udarbejdes af Faxe Vandforsynings bestyrelse, overholder gældende lovgivning.Administrationens vurdering

På baggrund af det materiale, som Faxe Forsyning har fremsendt, er det administrationens vurdering, at det af selskabet udarbejdede regulativ er i overensstemmelse med vandfosyningsloven og andre gældende lovgivninger.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at det af Faxe Vandforsyning A/S indsendte regulativ for 2023 legalitetsgodkendes.


Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 8. februar 2023, pkt. 20:

Anbefalet.


Fraværende: IngenBeslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

35. Godkendelse af bevilling fra Socialstyrelsen vedrørende ekstra hjælp til kommuner med mange børnesager

Resume

Faxe Kommune har fået bevilget puljemidler fra Socialstyrelsen. Denne sag forelægges for Børn & Læringsudvalget, hvorefter Byrådet, i henhold til kommunens økonomiske principper, skal give indtægts- og udgiftsbevilling svarende til bevilling af puljemidler fra Socialstyrelsen.


Sagsfremstilling

Afdelingen for det specialiserede børn, unge og familieområde i Center for Børn, Unge & Familier har på baggrund af en ansøgning modtaget tilskud fra Socialstyrelsen vedrørende pulje til ekstra hjælp til kommuner med mange børnesager.
Der er søgt om midler via denne pulje, fordi formålet med puljen også harmonerer med Center for Børn, Unge & Familiers øvrige aktiviteter på området. Puljen giver dels mulighed for at anlægge et særligt fokus i en begrænset periode, men danner også grundlag for videre udvikling til gavn for børn, unge og familier. Tilskuddet til Faxe Kommune udgør i projektperioden 01-01-2023 til 31-12-2024 i alt 1.130.222 kr. Tilskudsbrevet er vedlagt som bilag 1. Af kommunens principper for økonomistyring, fremgår det, at projekter der registreres på driftsrammen, og hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 kr. eller mere, skal Byrådet give bevilling til såvel udgifter som indtægter.


Som led i aftalen om Børnene Først er der afsat i alt 14,3 mio. kr. til ansøgningspuljen til ekstra hjælp til kommuner med mange børnesager. Ansøgningspuljens formål er at støtte kommuner med mange udsatte børn og unge i indfasning og implementering af Børnene Først, herunder at understøtte god sagsbehandling og faglig ledelse. Vejledning til puljen er vedlagt som bilag 2.


Barnets perspektiv er centralt i barnets lov, og loven lægger op til en mere gennemgående og afgørende inddragelse af barnet i egen sag, samtidig med at barnets rettigheder skrives tydeligere frem.

Faxe Kommune har derfor valgt at søge midler til at arbejde med barnets inddragelse og perspektiv med overgang til Barnets Lov i form af:

 • Genopfriskning af tidligere forløb med Børns Vilkår om Bedre Børneinddragelse over to temadage for myndighedsafdelingen.
 • Kompetenceudvikling hos Komponent om skriftlighed til børn og børnebevidning for den samlede afdeling for det specialiserede børn, unge og familieområde.
 • En fuldtids socialrådgiver-vikar i to år til midlertidig styrkelse af bemandingen.
 • Udgifter til transport, udstyr og forplejning til arrangementerne.


Ansøgningsskemaet vedlagt som bilag 3.

Som en del af puljen indgår et skræddersyet rådgivningsforløb med Socialstyrelsen. Rådgivningen vil have fokus på ledelsens understøttelse af implementering af barnets lov, samt på fastholdelse af ny viden og praksis hos myndighedsrådgiverne og eventuelt relevante samarbejdspartnere.

I tilrettelæggelsen af de enkelte rådgivningsforløb vil der blive taget højde for, hvilke aktiviteter kommunen har ansøgt midler til i ansøgningspuljen samt hvilke allerede igangsatte eller planlagte rådgivningsaktiviteter kommunen i øvrigt deltager i.

Det vurderes, at både puljens formål og rådgivningsforløbets sigte harmonerer med de øvrige udviklingsaktiviteter i Afdelingen for det specialiserede børn, unge og familieområde, herunder også det partnerskab med Komponent, som Faxe Kommune har indgået. Via partnerskabet med Komponent er der tæt vidensdeling samt opdatering i forhold til de nationale beslutningsprocesser i forbindelse med Barnets Lov, og der sættes fokus på arbejdet med de ændringer inden for styring, ledelse og organisering, som reformen Børnene Først kalder på.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 1.130.222 kr. og en indtægtsbevilling på 1.130.222 kr.


Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 18. januar 2023, pkt. 4:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

36. Godkendelse af bevilling fra Socialstyrelsen vedrørende udbredelse af familiehuse

Resume

Faxe Kommune har fået bevilget puljemidler fra Socialstyrelsen. Denne sag forelægges for udvalget, hvorefter Byrådet, i henhold til kommunens økonomiske principper, skal give indtægts- og udgiftsbevilling svarende til bevilling af puljemidler fra Socialstyrelsen.

Sagsfremstilling

Center for Børn, Unge & Familier har på baggrund af en ansøgning modtaget tilskud fra Socialstyrelsen vedørende pulje til udbredelse af familiehuse. Tilskuddet udgør i projektperioden 01-01-2023 til 31-12-2026 i alt 3.800.000,00 kr. Der ydes tilskud til 25 projekter med et samlet tilsagnsbeløb på 126 mio. kr. Tilskudsbrevet er vedlagt som bilag 1. Der er søgt om midler via denne pulje, fordi formålet med puljen harmonerer med Center for Børn, Unge & Familiers øvrige aktiviteter på området. Puljen giver dels mulighed for at anlægge et særligt fokus i en begrænset periode, men danner også grundlag for videre udvikling til gavn for børn, unge og familier. Af kommunens principper for økonomistyring, fremgår det, at projekter der registreres på driftsrammen, og hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 kr. eller mere, skal Byrådet give bevilling til såvel udgifter som indtægter.


Socialstyrelsen har skønsmæssigt reduceret Faxe Kommunes ansøgte beløb med 817.351 kr., på grund af ansøgningspuljens samlede størrelse og ønske om at udbrede familiehuse i hele landet. P.t. afventes Socialstyrelsens godkendelse af det indsendte reviderede budget pålydende kr. 3.794.546.


Som led i Aftale om Børnene Først fra maj 2021 blev der afsat i alt 281,9 mio. kr. til kommuner til udbredelse af familiehuse i hele landet. Midlerne forventes at blive udmøntet i fire ansøgningspuljer. Dette er første ansøgningspulje. Kommuner kan kun opnå tilskud én gang fra de fire ansøgningsrunder.


Ansøgningspuljens formål er at støtte og vejlede sårbare småbørnsfamilier og kommende forældre gennem udbredelse af familiehuse som en samlet indgang til kommunens tilbud til småbørnsfamilier.

Den overordnede målgruppe for familiehusene er alle kommende forældre og familier med børn i alderen 0-6 år. Der skal være et særligt fokus på forældre, som har brug for individuel og håndholdt hjælp til at være en familie, herunder forældre og kommende forældre, der selv har været anbragt som barn/ung. Målgruppen inkluderer familier til børn med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.

Vejledning til ansøgningspuljen er vedlagt som bilag 2.


Faxe Kommune har søgt midler til tidlig opsporing og tværfaglig indsats i "Familiens Hus". Faxe Kommune ønsker at styrke opsporing af udsatte børn og familier og sætte tidligere ind med en forebyggende tværfaglig og koordineret indsats i Familiens hus. Målsætningen er, at der skabes én indgang for familier såvel som fagpersoner i kommunen, så det bliver let at navigere i tilbud og indsatser. Det starter som en organisatorisk konstruktion (på sigt fysisk) med en tværfaglig gruppe af medarbejdere. Familiens hus skal være anker for tidlig opsporing og indsats samt tværfaglige tilbud og samarbejde foruden drivkraft for metodeudvikling på området både i projektperioden og bagefter. Familiens hus skal bidrage til at samle, udvikle og udbrede opsporings- og forebyggelsesarbejdet for målgruppen som i dag findes på tværs af forskellige enheder i kommunen.

For nuværende er dagtilbudsområdet, sundhedsplejen, familie og ungeindsatsen samt børn og ungemyndigheden involveret, hvor relevante medarbejdere frikøbes til at indgå i projktet.

Projektledelsen varetages i projektperioden af et eksternt konsulentfirma grundet omfanget af afdækning, tilrettelæggelse, evalueringsdesign og effektmåling. Dette indgår som en del af projektansøgningen.

Ansøgningsskema er vedlagt som bilag 3.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 3.794.546 kr. og en indtægtsbevilling på 3.794.546 kr., jf. dog Socialstyrelsens endelige godkendelse af revideret budget.


Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 18. januar 2023, pkt. 5:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

37. Godkendelse af bevilling fra Socialstyrelsen til arbejde med udadreagerende adfærd

Resume

Faxe Kommune har fået bevilget puljemidler fra Socialstyrelsen. Denne sag forelægges for Børn & Læringsudvalget, hvorefter Byrådet, i henhold til kommunens økonomiske principper, skal give indtægts- og udgiftsbevilling svarende til bevilling af puljemidler fra Socialstyrelsen.

Sagsfremstilling

Center for Børn, Unge og Familier har søgt om puljemidler fra Socialstyrelsen til at arbejde med en modning af skoleindsats for inklusion af børn med udadreagerende adfærd i perioden fra 2023 – 2025. Projektmidlerne er ansøgt, da det vurderes, at indsatsen for at undgå udadreagerende adfærd blandt elever er en væsentlig udfordring i arbejdet med Børn i Fællesskaber på skolerne. Der er derfor behov for at styrke vores fælles indsats for dette arbejde, dels i forhold til forebyggelse og dels i forhold til den tværfaglige håndtering af aktuelle udfordringer. Af kommunens principper for økonomistyring, fremgår det, at projekter der registreres på driftsrammen, og hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 kr. eller mere, skal Byrådet give bevilling til såvel udgifter som indtægter.

Projektet er målrettet udvikling af et styrket tværfagligt samarbejde på tværs af skole og hjem og omfatter derfor både rådgivning af klasseteams og forældreforløb.

Der er blevet bevilget 1.830.323 kr. til arbejdet i projektperioden.

Udviklingen af indsatsen forankres på Midtskolen med henblik på senere udbredelse i hele skolevæsenet.

Ansøgning og tilskudsbrev er vedlagt til orientering.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af


Byrådet.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 1.830.323 kr. og en indtægtsbevilling på 1.830.323 kr.


Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 18. januar 2023, pkt. 6:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

38. Meddelelser

Resume

Punktet er til meddelelser i økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Sager løftet til byrådet fra fagudvalg
Ingen.


Udviklingspuljen - regnskab 2022 og disponering 2023

Hvert år redegøres der særskilt overfor økonomiudvalget vedr. regnskabet på Udviklingspuljen. Puljen administreres af kommunaldirektøren og kan anvendes til blandt andet løn og rådgivningsydelser. Beløb over 200.000 kr. skal frigives af Økonomiudvalget.

På sagen er vedhæftet regnskabet for 2022 samt den aktuelle disponering i puljen for 2023.


Kontrolgruppens årsrapport 2022

Orientering om kontrolgruppens årsberetning 2022 er vedhæftet til økonomiudvalgets orientering.


Status på nærhospital og sundhedsklyngesamarbejdet


Afrapportering af den kommunale overnatningsstatistik

Visit Sydsjælland-Møn udarbejder hver måned en rapport over den kommunale overnatningsstatistik med data fra Danmarks Statistik. Afrapportering for december 2022 er vedhæftet til orientering.

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Der blev orienteret om status på Østbanen.


Camilla Meyer (A) og Per Thomsen (A) spurgte til grundlaget for varsel af opsigelse af administrative medarbejdere i hjemmeplejen.


Fraværende: Ingen.

39. Beslutning om direktøransættelse (Lukket)
40. Beslutning om salg af areal bag Karisevej 65-69 (Lukket)
41. Lukkede meddelelser (Lukket)
42. Digital godkendelse af økonomiudvalgets referat 22. februar 2023

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark af økonomiudvalgets møde 22. februar 2023.


Økonomiudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet i slutningen af mødet.

Beslutning

Fraværende: Ingen.