Økonomiudvalget - 24-01-2023

Referat
Dato:
Tirsdag, 24 januar, 2023 - 16:00
Hent som fil:
1. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V).

2. Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo december

Resume

I denne sag præsenteres den likviditetsmæssige udvikling for Faxe Kommune. Der præsenteres ikke forbrugstal, da arbejdet med regnskabet for 2022 endnu ikke er afsluttet.

Sagsfremstilling

Nøgletalssager er på grund af regnskabsafslutningen normalt ikke på dagsordenen i januar og februar. På grund af den likviditetsudvikling der har været i 2. halvår af 2022, er sagen alligevel på, med en opdatering af likviditeten frem til 31/12 2022. Forbrug på drift og anlæg er ikke analyseret i denne sag, da regnskabet for 2022 endnu ikke er lukket, og tallene derfor vil kunne ændre sig.


Likviditet

Den gennemsnitlige likviditet pr. 31/12 er opgjort og udviklingen præsenteres nedenfor:


Tabel 1 - Opgørelse af kommunens gennemsnitslikviditet pr. ultimo måneden (i mio. kr.)


Figur 1: Udvikling i 12 måneders likviditeten


Gennemsnitslikviditeten har været faldende i hele 2. halvår af 2022, og er også i løbet af december faldet med omtrent 6 mio. kr. I alt er gennemsnitslikviditeten siden juni måned faldet 31 mio. kr.

Nedenfor ses 3 måneders likviditeten i 2020-2021. Hver måned af året bidrager ikke ens til gennemsnitslikviditeten. Der er måneder med store betalinger (f.eks. i juli hvor betalinger for elever i privatskoler falder), og måneder med store indtægter (f.eks. måneder hvor ejendomsskatterne indbetales). Så længe mønstret er ensartet med mønstret for året før, vil det ikke påvirke gennemsnittet for 365 dage i store ryk. Nedenfor ses det dog, at den genopretning af 3 måneders likviditeten der er sket i september - november i 2020 og 2021 ikke er sket i 2022. Der er således et afvigende forbrug af likviditet i år, som skal belyses nærmere. Ved en tidligere analyse af de store udgiftsarter på tværs af kommunen, sås et generelt højere, men ikke afvigende mønster i kommunens udgifter. Det er derfor antagelsen, at det er den historisk høje inflation, der er årsag til det højere forbrug.


Figur 2: Udvikling i 3 måneders likviditeten


Det er derudover vigtigt at bemærke, at der er væsentlig forskel på resultatet i henholdsvis det oprindeligt vedtagne budget, hvor forudsætningerne var, at der ville ske en kasseopbygning på 20 mio. kr. i 2022, og det korrigerede budget, hvor resultatet er et kassetræk på 67,1 mio. kr. Når der følges op på budgetoverholdelse sammenlignes forbruget med det budget der er bevilget, og derfor kan der sagtens være budgetoverholdelse, samtidig med at der sker et større kassetræk.


Målsætning for gennemsnitslikviditeten i den økonomiske politik

Faxe Kommunes økonomiske politik har fastsat en målsætning om en gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen på minimum 100 mio. kr., set over en 4-årig periode (budgetåret og 3 budgetoverslagsår), hertil skal tillægges likviditetsvirkningen af opsparing fra budgetaftaler. Ultimo 2022 skal likviditeten inklusive opsparing udgøre 137,8 mio. kr.


Opgørelsen pr. ultimo december viser, at likviditeten nu er under målsætningen. Gennemsnitslikviditeten er 2,6 mio. kr. lavere end den burde, hvis der blev sparet op i det tempo, der er forudsat i kommunens budgetter.


Figur 3: Opfølgning på likviditetsmålsætning i den økonomiske politik


Administrationen følger likviditetsudviklingen nøje, og vil i løbet af januar have særligt fokus på, at analysere udviklingen for at se om den faldende tendens på likviditeten fortsætter ind i 2023. Såfremt den faldende tendens fortsætter, udarbejder administrationen forslag til en økonomisk opbremsning, som kan imødegå den faldende tendens, disse forslag præsenteres på økonomiudvalgets møde i februar.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V).


3. Orientering om udvikling i beholdning af værdipapirer og låneportefølje - 4. kvartal 2022

Resume

Denne sag orienterer om udviklingen i kommunens beholdning af værdipapirer samt låneporteføljen i 4. kvartal 2022.

Sagsfremstilling

Indenfor rammerne af byrådets finansielle politik, har administrationen udlagt forvaltningen af kommunens beholdning af værdipapirer til Nordea Markeds. Nordea Marked fremsender kvartalsvis en afkastrapport og har nu fremsendt afkastrapport for 4. kvartal 2022.


Oversigten over låneporteføljen pr. 31. december 2022 er udarbejdet af administrationen.


Beholdning af værdipapirer:

Markedsværdien udgør ultimo december 2022 i alt 160,4 mio. kr. Forrentningen i de enkelte kvartaler har været således:Nordea´s afkastrapport viser, at fordelingen af det vægtede afkast på 1,41 % i 2022 kommer fra:


 • Obligationsandel (87 % af porteføljen). Afkastet på obligationsbeholdningen udgjorde 1,34 %
 • Aktieandel (13 % af porteføljen). Afkastet på aktieandelen udgjorde 2,09 %


Fordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik på handelstidspunktet.


Låneportefølje:

Den samlede restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør ultimo december måned 2022 i alt 193,8 mio. kr. Fordelingen mellem fast og variabel rente har været uændret i de seneste 4 kvartaler jfr. tabellen herunder.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V).


4. Drøftelse af budgetvejledning for udarbejdelsen af budget 2024 - 2027

Resume

Budgetvejledningen for budget 2024-2027 er under udarbejdelse, og vedtages efter planen i februar/marts måned. På mødet drøfter Økonomiudvalget, hvilke ønsker der er til processen. Den seneste budgetvejledning er vedhæftet til inspiration.

Sagsfremstilling

Budgetvejledningen udstikker tids- og arbejdsplanen for udarbejdelsen af kommunens kommende budget. Vejledningen forventes at blive vedtaget som vanligt i februar i Økonomiudvalget og primo marts i Byrådet.


Processen med at udarbejde budget 2024-2027 er allerede skudt i gang med vedtagelsen af det seneste budget. Budgetaftalen indeholdt nemlig et politisk ønske om, at der med det samme blev igangsat en gennemgribende analyse af hele kommunens service- og udgiftsniveau. Med denne analyse som grundlag, er det ambitionen, at der i denne budgetproces skal arbejdes med løsninger der kan tilvejebringe et større økonomisk råderum til de kommende budgetter. Herunder også større ændringer i kommunens organisering og struktur.


Økonomiudvalget besluttede i november måned, at analysen faciliteres af eksterne konsulenter, således at der ses på kommunens udgiftsniveauer uden forudindtagenhed. Den foreløbige analyse af kommunens udgifts- og serviceniveau præsenteres for Byrådet på et temamøde den 31. januar.

Herefter vil der ske en udvælgelse af, hvilke hypoteser og budgettemaer, der skal arbejdes videre med, og analyseres i dybden. Dette arbejde vil foregå i februar og marts, hvor resultaterne igen forelægges Byrådet.


Herefter opstartes budgetprocessen i de politiske udvalg, der drøfter budget 2024-2027 på alle udvalgsmøder fra april til juni. Ved mødet i juni skal alle budgetforslag (opprioriteringer, budgetreduktioner og anlægsønsker) være klar i udvalgene.


Økonomiudvalget drøfter på mødet, hvilke ønsker der er til den videre proces derfra.

Budgetvejledningen til udarbejdelsen af budget 2023-2026 er vedhæftet sagen som bilag.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at Økonomiudvalget drøfter ønsker til den kommende budgetvejledning for udarbejdelsen af budget 2024-2027.

Beslutning

Økonomiudvalget drøftede budgetprocessen, og der er enighed om at der ønskes en anden form i den kommende budgetproces, end den proces der har været de senere år.


Herunder er der ønske om at der inddrages en hel temadag i april for byrådet som forberedelse til budgetarbejdet samt et egentligt budgetseminar for byrådet i efteråret iht. styrelseslovens § 9a.


På næste økonomiudvalgsmøde den 22. februar 2023 præsenteres et udkast til budgetvejledningen for budget 2024-2027, som tager højde for økonomiudvalgets bemærkninger.


Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V).5. Godkendelse af forlængelse af funktionsperiode for §17.4 udvalget Forum for Erhvervsudvikling

Resume

Sagen omhandler en forlængelse af funktionsperioden for §17.4 udvalget "Forum for Erhvervsudvikling" til og med september 2023.

Sagsfremstilling

§17.4 udvalget Forum for Erhvervsudvikling blev nedsat på byrådsmøde den 24. februar 2022 med start 1. marts 2022.


Siden nedsættelsen har udvalget afholdt 10 møder, herunder deltaget i et temamøde om fremtidens erhvervsservice med Byrådet.

Den 14. september 2022 behandlede Økonomiudvalget en statussag med afrapportering af udvalgets midtvejsstatus for opgaveløsningen. Her deltog 2 medlemmer af Forum for Erhvervsudvikling.


På et møde i Forum for Erhvervsudvikling den 12. december 2022 erfarede udvalgets medlemmer, at man næppe vil kunne nå at afslutte arbejdet tilfredsstillende til udløbet af udvalgets funktionsperiode med udgangen af februar måned 2023.

Årsagen hertil skal blandt andet findes i udvalgets kommissorium, der har vist sig at favne udvalgets opgave mere bredt end oprindelig forventet. Og så har byrådet anbefalet, at der tænkes grøn omstilling ind i Forum for Erhvervsudviklings anbefalinger.


I forbindelse med nedsættelsen af udvalget Forum for Erhvervsudvikling protokollerede byrådet følgende tilføjelse til kommissoriet:


Byrådet godkendte kommissorium som beskrevet i sagsfremstillingen, idet det henstilles, at §17.4 udvalget forholder sig til følgende i det videre arbejde:

 1. At der ved fremlæggelse af forslag fra udvalget, fremgår både vurdering af de økonomiske konsekvenser og de klima- og miljømæssige konsekvenser, og
 2. At udvalget anbefales at mødes med et evt. kommende §17.4 udvalg med fokus på klima/grøn omstilling for koordinering af indsatser, der berører begge udvalgs ressort områder.


Forum for Erhvervsudvikling har formuleret sine første anbefalinger og arbejder frem mod at skrive et forslag til en ny erhvervsstrategi for Faxe Kommune.

Dette arbejde ønskes fremlagt til kommentering for det kommende §17.4 udvalg til fremme af den grønne omstilling, og dette nye udvalgs funktionsperiode forventes at starte april 2023.


Efter en drøftelse den 12. december besluttede Forum for Erhvervsudvikling, at søge Byrådets godkendelse af en forlængelse af funktionsperioden frem til og med september måned 2023. Ønsket om en forlængelse begrundes således:

 • At Forum for Erhvervsudvikling er tiltænkt en aktiv involvering i en erhvervsanalyse, som konsulenthuset COWI gennemfører for Faxe Kommune i 2023.
 • At Forum for Erhvervsudvikling i henhold til sit kommissorium forventes at indgå i en dialog med et kommende §17.4 udvalg, der skal arbejde med grøn omstilling.


Der er i Budget 2023 afsat midler til afholdelse af vederlag til formænd for §17.4 udvalg, ligesom der er budget til diæter til eksterne medlemmer af sådanne udvalg og kørselsgodtgørelse.


Udvalgets kommissorium er vedhæftet sagen.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

En forlængelse af funktionsperioden vil beløbe sig til 60.000 kr., som kan afholdes inden for det vedtagne budget.

Udgiften dækker det vedtagne formandshonorar og diæter til et eksternt medlem.

Hertil kommer en mindre udgift til kørselsgodtgørelse.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at funktionsperioden for § 17,4 udvalget Forum for Erhvervsudvikling forlænges frem til og med udgangen af september måned 2023.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V).6. Godkendelse af et §17.4 udvalg til arbejde med grøn omstilling

Resume

Under punktet skal Økonomiudvalget tage stilling til indholdet i et forslag til kommissorium for et nyt §17.4 udvalg, der skal arbejde med grøn omstilling.

Sagsfremstilling

Et § 17, stk. 4 udvalg er et midlertidigt udvalg, som et byråd, i henhold til Styrelseslovens §17. stk.4, kan nedsætte til at varetage særlige opgaver, eller til at fungere som rådgivende udvalg for et byråd, økonomiudvalg eller et af de stående udvalg.


Ved konstitueringsaftalen for det nye byråd tilkendegav flertalsgruppen bestående af Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Lokallisten, Liberal Alliance og Nye Borgerlige, at der ønskes nedsat et særligt § 17, stk. 4-udvalg til at arbejde med grøn omstilling i Faxe Kommune.

Flertalsgruppen besluttede samtidig, at formandsposten tildeles mindretallet i byrådet.


På byrådsmødet den 13. oktober 2022 godkendte et flertal i byrådet, at byrådsmedlem Thomas Spange Olsen (Ø) skal være formand for det nye §17.4 udvalg.


Formanden for det nye 17.4 udvalg har siden sin udpegning udarbejdet et forslag til et kommissorium for udvalget.


Formål og opgave

Det fremgår blandt andet af forslaget til kommissorium:

 • At formålet med at nedsætte udvalget er, at der skal et stærkere fokus på den grønne omstilling i Faxe Kommune.
 • At den grønne omstilling på alle måder er vigtig.
 • At målet er at engagere borgerne i den grønne dagsorden, så også borgerne bliver aktive i den grønne omstilling, kan komme til orde og blive hørt.


Grøn Omstilling skal inden for et år efter sin nedsættelse nå følgende resultater:

 • Grøn Omstilling skal komme med konkrete forslag og anbefalinger til bæredygtighedsindsatser i Faxe Kommune.
 • Grøn Omstilling skal formulere visioner og komme med input til Faxe Kommunes grønne omstilling.
 • Grøn Omstilling skal formulere målsætninger og stille forslag til indsatser om bæredygtighed og miljø for arealer, der har en særlig naturværdi.
 • Grøn Omstilling skal mødes med borgere og erhvervsvirksomheder i en dialog om grøn omstilling og bæredygtighed.


Forslaget til kommissorium indeholder udover formålet beskrivelser af

 • Betegnelsen for udvalget
 • En sammensætning af udvalget
 • Opgaverne der skal løses af udvalget
 • Resultater der skal nås i udvalgets funktionsperiode
 • Udvalgets forankring politisk
 • Udvalgets økonomiske grundlag
 • Udvalgets funktionsperiode, og
 • Betjeningen af udvalget


Kommissoriet er lagt på sagen som bilag.


Udpegningen af medlemmer til udvalget sker på byrådsmødet den 2. marts 2023.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Der udbetales efter gældende regler et honorar til formanden. Byrådet har afsat 10 % af borgmestervederlaget til formanden.


Udpeges der permanente medlemmer til udvalget, som ikke er byrådsmedlemmer udbetales der mødediæter og kørselsgodtgørelse.


Der er ikke særskilt afsat økonomi til udvalget.


Udgiften til formandshonorar, kørselsgodtgørelse og eventuelle mødediæter afholdes over konto til byrådets vederlag.

Kontoen kan afholde udgiften såfremt funktionsperioden først påbegyndes den 1. april 2023.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at:


 1. Der nedsættes det i kommissoriet beskrevne § 17, stk. 4-udvalg til at arbejde med den grønne omstilling.
 2. Udvalgets betegnelse er Grøn Omstilling.
 3. Udvalget sammensættes som beskrevet i kommissoriet og med en funktionsperiode fra 1. april 2023 til 31. marts 2024.
 4. Formanden for udvalget i funktionsperioden oppebærer et vederlag på 10 % af borgmestervederlaget.
 5. Der ydes mødediæter, for så vidt et udvalgsmedlem ikke er byrådsmedlem.
 6. Eksterne ikke-permanente mødedeltagere ikke ydes diæter for deres deltagelse.
 7. Der ydes dækning af kørselsudgifter efter gældende regler.
 8. Stab for Organisation & HR varetager sekretariatsbetjeningen af udvalget.
 9. Udpegningen af medlemmer til udvalget finder sted på byrådets møde den 2. marts 2023.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V).


7. Godkendelse af ændring i administrationsgrundlag vedr. vederlag, tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse af udgifter til byrådsmedlemmer

Resume

Byrådet skal med denne sag godkende ændring af administrationsgrundlaget vedrørende vederlag, tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse af udgifter til byrådsmedlemmer. Ændringerne omhandler primært proceduren for godkendelse af fagudvalgenes studieture, dækning af transport til fælles arrangementer og har derudover nogle redaktionelle opdateringer.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte administrationsgrundlaget i møde den 25. november 2021, pkt. 198.


Studieture
For at kunne få godtgørelse for at deltage i studieture, hvor der enten ikke indgår egentlig mødeaktivitet, eller hvor mødeaktiviteten alene indgår som en uvæsentlig del, skal studieturen foretages efter anmodning fra byrådet for at ske som led i varetagelsen af det kommunale hverv.


At studieturen skal ske som led i varetagelsen af det kommunale hverv indebærer, at der skal være et kommunalfagligt formål med den pågældende tur for dens deltagelse. Det er i vid udstrækning overladt til byrådet at tage stilling til, om en studietur har en sådan karakter og relevans, at den kan anses for et kommunalt hverv.


En studietur kan arrangeres således, at studieturen ud over aktiviteter, der har betydning for varetagelsen af de kommunale hverv, tillige i et vist begrænset omfang omfatter underholdning. Dette kan bl.a. have baggrund i interessen i at skabe og forstærke de sociale og samarbejdsmæssige relationer i de kommunale organer m.v. Omfanget af disse aktiviteter beror normalt inden for en vis grænse på et skøn, som tilkommer byrådet.


Ved at indskærpe i administrationsgrundlaget, at fagudvalgene har ret til at holde én studietur inden- eller udenlands i byrådsperioden, men at der skal være et kommunalfagligt formål med turen, og at det kun i et vist begrænset omfang omfatter underholdning, godkender byrådet, at der gives godtgørelse til byrådsmedlemmer, som deltager i fagudvalgenes studieture, uden at der skal træffes særskilt beslutning her om i byrådet.


Det er dog fortsat afgørende, at der er truffet en reel individuel protokolleret beslutning i det stående udvalg om, at der holdes en studietur for udvalgets medlemmer med angivelse af det kommunalfaglige formål med turen.


Dækning af transport

Principper for dækning af transportudgifter ved byrådsmedlemmers deltagelse i forskellige arrangementer, som eksterne møder, kurser, konferencer, studieture o.l. præciseres, så det fremstår tydeligt i administrationsgrundlaget hvilke transportudgifter, der kan dækkes. Der redegøres for arrangementer hvor administrationen arrangerer fælleskørsel og for arrangementer, hvor der kun er få eller en enkelt deltager og ikke fælleskørsel.


Reglerne om vederlag, godtgørelse m.m. findes i lov om kommunernes styrelse § 16.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at administrationsgrundlaget godkendes og træder i kraft ved byrådets godkendelse.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V).8. Godkendelse af ændring i administrationsgrundlag vedr. diæter og godtgørelser til medlemmer i råd og nævn

Resume

Byrådet skal med denne sag godkende en ændring i administrationsgrundlaget vedrørende diæter og godtgørelse til medlemmer i råd og nævn, som ikke er medlemmer af byrådet. Ændringerne vedrører rammer for Seniorrådet, Handicaprådet, Udsatterådet og Frivilligt Samråd.


Sagsfremstilling

Byrådet har senest den 22. marts 2022, pkt. 41, godkendt en ændring af administrationsgrundlaget.


Ifølge det gældende administrationsgrundlag skal de forskellige råd og nævn have godkendt af byrådet, hvis medlemmerne ønsker at deltage i konferencer eller møder inden for eget faglige område og have dækket udgifter til fx befordring og deltagergebyr. Det kan være vanskeligt at nå, da indkaldelse til nogle konferencer og møder kan komme med under en måneds varsel.


Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet ønsker derfor at få fastsat en ramme, de skal holde sig inden for, som kan anvendes til at dække udgifter til diæter/tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser og afholdelse af egne konferencer/workshops, således at de får råderet over egne budgetter. Det samme er relevant for Frivilligt Samråd.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at administrationsgrundlaget godkendes og træder i kraft ved byrådets godkendelse.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V).9. Godkendelse af bevilling til Erhvervsfyrtårn Femern

Resume

Erhvervshus Sjælland har den 17. oktober 2022 bevilget Faxe Kommune 340.000 kr. i tilskud fra projekt Femern Fyrtårn. Der skal derfor gives en indtægts- og udgiftsbevilling til gennemførelse af projektet, Faxe Kommunes erhvervsområde i Femern korridoren.

Sagsfremstilling

Om aktiviteten Femern Fyrtårn
Erhvervshus Sjælland har under projekt Femern Fyrtårn udbudt aktiviteten: En attraktiv erhvervsregion. Skal Region Sjælland forandres som beskrevet i den decentrale erhvervsfremmestrategi for Region Sjælland, kræver det, at der kommer en række større virksomheder til, som dels kan skabe varige arbejdspladser i regionen og dels kan være med til at øge eksporten betragteligt. Her spiller bl.a. transport og logistik en væsentlig rolle både i forhold til at tiltrække virksomheder fra branchen og at tiltrække andre virksomheder, som kan have gavn af den tilgængelighed og placering Femern-forbindelsen giver Sjællandsregionen i forhold til varetransport. 

Aktivitetens formål er at understøtte udviklingen af erhvervsområdet langs motorvejskorridorerne fra Femern-forbindelsen og til resten af regionen. I fremtiden ligger netop disse erhvervsområder som en gateway mellem Kontinentaleuropa og Skandinavien. Femern-forbindelsen øger dermed attraktiviteten for alle typer virksomheder, der enten eksporterer eller sælger varer internationalt samt for virksomheder, der opererer i værdikæderne relateret til transport og logistik. Dette potentiale skal udnyttes, så området bliver et centrum for et voksende erhvervsliv, der skaber vækst og nye arbejdspladser og kan forløse potentialet for et forandret erhvervsliv i Region Sjælland. Dette vil med tiden medføre et betydeligt løft i eksporten fra regionens erhvervsliv. 

Faxe Kommunes erhvervsområde i Femern korridoren
Faxe Kommune har siden 2009 satset på at udvikle et nyt stort og attraktivt erhvervsområde ved Rønnede, som er placeret tæt på motorvejen og rute 54 mod Næstved.

Faxe Kommune har ansøgt aktiviteten på følgende baggrund: Her i 2023 er der, frem mod Femerntunnelens åbning i 2029, behov for at gennemgå og gentænke udviklingen. Faxe Kommunes formål med en aktuel erhvervs- og planlægningsanalyse og et investorprojekt ved Rønnede er:

At klargøre Faxe Kommune til at deltage i udvikling af den samlede Femern Erhvervsregion.
At indkredse og kvalificere Faxe Kommunes styrker og potentialer i det samlede brand for Erhvervsregion Femern.
At bidrage til at fjerne barrierer for at udvikle et stort, moderne og bæredygtigt erhvervsområde.
At kvalificere grundlaget for de politiske beslutninger om investeringer i og yderligere udvikling af erhvervsområdet ved Rønnede endnu mere.

Til udarbejdelse af erhvervs- og planlægningsanalyse samt investorprospekt er der brug for rådgiverbistand. Det samlede budget for opgaven er 500.000 kr. Opgaven er efter udbud tildelt Cowi og vil løbe i perioden 1. januar 2023 til 31. maj 2023.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen budgetmæssige konsekvenser, da sagen rummer en indtægtsbevilling på 340.000 kr. og en udgiftsbevilling på 340.000 kr.

Restbeløbet på 160.000 kr. afholdes indenfor Center for Plan & Miljøs driftsbudget.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at der i 2023 på driftsbudgettet gives en indtægtsbevilling på 340.000 kr. og en udgiftsbevilling på 340.000 kr. med en egenbetaling på 160.000 kr. fra driftsbudgettet til Erhvervsfyrtårn Femern.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V).10. Godkendelse af bevilling til Grøn pulje

Resume

Byrådet godkendte den 20. december 2022 retningslinjerne for Grøn pulje. Opstillere af vedvarende energianlæg skal indbetale midler til Grøn pulje som et engangsbeløb i forbindelse med ibrugtagning af energianlægget.


Kommunen forventer at få indbetalt i alt 13 mio. kr. i 2023 fra de allerede planlagte og besluttede vedvarende energianlæg. Byrådet skal godkende tillægsbevillingen på de forventede 13 mio. kr.

Sagsfremstilling

Opstillere af vedvarende energianlæg skal senest 14 hverdage efter første produceret kWh indbetale midler til Grøn pulje, som et engangsbeløb i forbindelse med at energianlægget bliver taget i brug.

Beløbet til Grøn pulje svarer til 30.000 kr. pr. MW ved solcelleanlæg. Midlerne i Grøn pulje uddeles løbende, når et nyt vedvarende energianlæg er klar til at blive taget i brug og opstiller har indbetalt et engangsbeløb til puljen.


Solcellepark Tryggevælde har indbetalt første puljebeløb på 1.640.000 kr.


Byrådet ansøges nu om en tillægsbevilling på i alt 13 mio. kr., som svarer til det forventede beløb i 2023 fra de allerede planlagte og besluttede vedvarende energianlæg. Tillægsbevillingen er udgiftsneutral for Faxe Kommune, da sagen rummer både en indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling på samme beløb.


Ifølge retningslinjerne for Grøn pulje stilles 10% af de indbetalte midler til rådighed for løbende ansøgninger til mindre projekter op til et beløb på maksimalt 50.000 kr., der administreres af Center for Plan & Miljø. 8 % af de indbetalte midler til Grøn pulje afsættes til administration af puljen. Økonomiudvalget vil blive fremlagt sager om tilskud fra Grøn pulje til projekter over 50.000 kr. for de resterende 82%. De godkendte retningslinjer for Grøn pulje er vedlagt som bilag.

Grøn pulje er beskrevet i Lov om fremme af vedvarende energi og Bekendtgørelsen om Grøn pulje.


Hvis det indbetalte beløb i 2023 overstiger både indtægts- og udgiftsbevillingen på 13 mio. kr., skal byrådet godkende dette. De indbetalte beløb vil løbende blive opgjort. I forbindelse med forelæggelsen af årsregnskabet for 2023 vil de indbetalte og udbetalte beløb blive opgjort endeligt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 13 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 13 mio. kr. til Grøn pulje.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V).11. Beslutning om afvikling af et fællesmøde med de almene boligselskaber

Resume

Som en del af kommunens tilsyn med de almene boligorganisationer foreslås det, at der som noget nyt afvikles et fællesmøde med kommunens 10 almene boligorganisationer med formål at drøfte rammer, målsætninger, udviklingsplaner og forventninger til drift og udvikling af de almene boligområder.

Sagsfremstilling

I november og december måned 2022 er der afholdt de lovpligtige styringsdialogmøder med kommunes boligselskaber.


Møderne har været indkaldt i henhold til Almenboligloven § 164, hvor følgende kan fremhæves:


Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med de almene boligorganisationer.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen og boligorganisationen skal føre en styringsdialog i form af regelmæssige møder om boligorganisationens virksomhed, herunder om udviklingen i de enkelte boligområder. Kommunalbestyrelsen sørger for, at der holdes et årligt dialogmøde. Kommunalbestyrelsen offentliggør en redegørelse for den gennemførte dialog på kommunens hjemmeside.

Stk. 3. Boligorganisationen udarbejder og indsender årligt en rapport om sin virksomhed til kommunalbestyrelsen. De årlige rapporter lægges til grund for dialogmøderne.


Der er gennemført 10 styringsdialogmøder. Alle kommunens boligselskaber har deltaget sammen med deres boligadministratorer.

Møderne er afviklet af Stab for Organisation & HR.

Styringsdialogmøderne er et positivt tiltag. De styrker samarbejdsrelationerne mellem kommune og boligselskaberne som følge af mødernes gensidig erfaringsudveksling og rettidig vidensdeling.


Styringsdialogmøderne har været omdrejningspunktet for det administrative tilsyn og indgåelse af aftaler.

Møderne har samtidig været et redskab til at sikre et fortsat tæt og tillidsfuldt samarbejde.

Emnerne på møderne har i stikord været:

 • Økonomi herunder regnskaber
 • Vedligeholdelsesplaner
 • Fremtidssikring af udlejning og drøftelse af tomgangsleje
 • Boligsociale tiltag
 • Råderetsregler
 • Udfordringer med afdelinger, og
 • Sideaktiviteter som opsætning af EL-ladestandere til biler og administrative samarbejder


Referater fra møderne er - som Almenboligloven foreskriver - offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Desuden er referaterne lagt ind i First Agenda.


På styringsdialogmøderne er boligselskaberne stillet i udsigt, at de i foråret 2023 inviteres til et fællesmøde med henblik på en dialog med kommunens øverste ledelse. Dette blev positivt modtaget på møderne. Det er i en sådan dialog, at kommunen og boligselskaberne mere overordnet kan drøfte rammer, målsætninger, udviklingsplaner og forventninger til drift og udvikling af de almene boligområder.


I en vejledning om Styringsdialog fra KL anbefales fællesmøder afholdt i eksempelvis maj måned. Vejledningen er vedhæftet sagen.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at der afholdes et fællesmøde med boligorganisationerne i foråret 2023 og økonomiudvalgets medlemmer inviteres til at deltage.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V).12. Godkendelse af redigeret Alkohol & Rusmiddelpolitik 2023-2027 efter høring

Resume

Forslag til kommunens Alkohol & Rusmiddelpolitik 2023-2027 har været i 10 ugers høring til og med den 9. december 2022. Med denne sag kommer politikken til udvalgets godkendelse med efterfølgende godkendelse i Byrådet den 31. januar 2023. I vedlagte forslag til endelig udgave er politikkens mål justeret i overensstemmelse med Sundhedspolitikkens reviderede mål, ligesom de 22 indkomne høringssvar er indarbejdet.

 

Sagsfremstilling

Processen med udarbejdelse af den nye alkohol og rusmiddelpolitik følger den reviderede procesplanen (bilag 1), som udvalget godkendte sammen med høringsmaterialet til den nye politik den 29. september 2022. Høringsforslaget har derefter været i 10 ugers høring til og med den 9. december. Der er indkommet 22 høringssvar, som er samlet og vedlagt i deres fulde, uredigerede ordlyd som bilag 2.


Høringssvar

Generelt bakker høringsvarerne op om indholdet i høringsforslaget til den nye alkohol og rusmiddelpolitik.


To høringssvar har forslag til konkrete ændringsforslag i selve politikken:

Forslag 1: Grafen, øverst side 5 i politikken, ændres så den svarer til læseretningen og starter med årstallet 2010. (Høringssvar nr. 13).

Dette er imødekommet.

Forslag 2: Punkterne vedrørende Skole, Social og Politisamabrejdet (SSP) i politikkens mål udgår. (Høringssvar nr. 10).

Dette er ligeledes imødekommet, idet målene i alkohol og rusmiddelpolitikken, efter opdrag, følger Sundhedspolitikkens mål, kapitel 3 om alkohol og stoffer.

Sundhedspolitikkens mål er blevet redigeret og godkendt politisk i Senior & Sundhedsudvalget den 7. december 2022, hvor formuleringer om SSP er taget ud.


Fire høringssvar stiller spørgsmål om, hvorvidt der er indtænkt ressourcetræk for medarbejdere i handleplansarbejdet. (Høringssvar nr. 11, 13, 15, 19).


Herudover går fire handleplansrettede kommentarer igen i flere høringssvar. Disse er opstillet i punkt 1 til 5 nedenfor og vil blive medtaget i det kommende handleplansarbejde.


1. Otte høringssvar ønsker undervisning, sparring og redskaber til medarbejdere om samtalen om alkohol og rusmidler med borgere.

(Høringssvar nr. 4, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20).


2. Fire høringssvar ønsker inddragelse/dialog om alkohol og stoffrie fællesskaber samt støtte til udarbejdelse af politikker.

(Høringssvar nr. 6, 13, 16, 18).


3. To høringssvar ønsker fokus på unges selvmedicinering og efterbehandling samt samarbejde med psykiatrien.

(Høringssvar nr. 3, 5).


4. To høringssvar ønsker, øget fokus på unges brug af rusmidler.

Det videre arbejde med Alkohol & Rusmiddelpolitik 2023-2027
Efter politikkens godkendelse vil der, over de kommende år, blive udarbejdet og implementeret konkrete indsatser fordelt over de 15 indsatsområder.

Socialudvalget vil efter politikkens endelige godkendelse få forelagt en sag med forslag til handleplan med de indsatser, der prioriteres i første omgang. På RUS-temamødet, der afholdes én gang årligt, vil RUS-koordinationsgruppen få forelagt en status på arbejdet, som også vil kunne koordineres og justeres yderligere.

Såfremt der er indsatser, der kræver ressourcetræk udover, hvad der kan rummes indenfor de nuværende medarbejderressourcer, vil det blive fremlagt som et budgetønske.


Louise Nordgaard, chefkonsulent deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at Alkohol & Rusmiddelpolitik 2023-2027 godkendes.


Beslutning fra Socialudvalget, 9. januar 2023, pkt. 6:

Anbefalet med følgende ændringer:

 • Pkt. 10 ændres, så der står, at "der sker en løbende dialog med udskænkningssteder om en ansvarlig servering med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger".
 • Afsnittet "Myter og fakta om unge og rusmidler" s. 10 flyttes op efter "Indledning".


Fraværende: Ingen.


Supplerende sagsfremstilling 24. januar 2023:

Alkohol & Rusmiddelpolitik 2023-2027 er revideret i henhold til Socialudvalgets anbefaling og vedhæftet sagen til økonomiudvalgets og byrådets behandling.

Beslutning

Socialudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V).

13. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplan 1100-57 for en dagligvarebutik ved Karisevej i Dalby og igangsættelse af høring

Resume

Denne sag understøtter kommunens strategi om bosætning og erhvervsudvikling. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 og forslag til Lokalplan 1100-57 er udarbejdet på baggrund af ansøgning fra "SallingGroup", som ønsker at få mulighed for at opføre en dagligvarebutik ved krydset Karisevej/Lindhardsvej i Dalby. Plan & Kulturudvalget besluttede den 7. december 2021 at igangsætte planlægning for butikken.

Byrådet skal i denne sag tage stilling til, om planforslagene kan godkendes og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Lokalplan 1100-57

Formålet med lokalplan 1100-57 er at åbne mulighed for, at opføre en dagligvarebutik på 1.200 m² nord for krydset Karisevej/Lindhardsvej i Dalby. Planområdet er på knap 4.000 m² og omfatter ejendommene Karisevej 65, 67 og 67, samt knap 600 m² af kommunens areal nord for. Adgang til den nye butik skal ske via en ny vejadgang fra krydset Karisevej/Lindhardsvej (se bilag om udbygningsaftale).


Den valgte lokalitet forudsætter, at de eksisterende ejendomme på Karisevej 65, 67 og 69 nedrives og at SallingGroup får mulighed for, at købe et areal på knap 600 m² af Faxe Kommune. Det ønskede areal afgrænses mod nord af trådhegnet langs stien mellem Heeringvej og Bavnestræde, og mod syd af skel mod Karisevej 65-67.


Terrænet i lokalplanområdet skråner fra vest mod øst fra kote 40 i det nordøstlige hjørne til kote 35 i det sydøstlige hjørne (En kote er højden for et bestemt terrænpunkt). Da butikken skal have en vandret gulvkote og det omkringliggende terræn skal være tilnærmelsesvist fladt, af hensyn til færdsel med kundevogne mv. Terrænændringer vil primært ske tæt på skel mod de tilstødende ejendomme. Det ventes at den nye butik skal opføres i kote 36,85.


Planområdet ligger inden for det udpegede kulturmiljø i Dalby. Her gælder det at "Nybyggeri (...) skal indpasses i kulturmiljøets helhedspræg, arkitektur og kulturhistorie." I lokalplanen er der derfor fastsat krav om, at facader skal udføres i traditionelle røde/brune tegl, som den øvrige bebyggelse langs Karisevej, at der etableres hæk og minimum tre opstammede træer i plantebæltet langs Karisevej og at pylon/skilt mod Karisevej ikke må overstige 2x1 m (højde x bredde).


Der er tinglyst en vejbyggelinje på ejendommene langs Karisevej. Inden for denne må der ikke etableres anlæg, der kan hindre en fremtidig udvidelse af vejen for eksempel med cykelsti. Med planens realisering vil der blive etableret støttemure mv. på p-pladsen ca. 1 m fra det eksisterende fortov. Det bliver derfor fremover svært at etablere cykelsti på strækningen forbi den kommende butik. Grundet de eksisterende forhold i området er det dog allerede i dag svært at realisere en cykelsti langs Karisevej.


I Trafikanalyse fra maj 2022 har ViaTrafik anvist, hvordan stiforbindelserne mellem skole/fritidsanlæg, dagligvarebutikker og byens boligområder kan udbygges og forbedres ved at udvide den eksisterende sti mellem Heeringvej og Bavnestræde nord for planområdet, samt ved at anlægge en sti mellem nævnte sti og krydset Karisevej/Lindhardsvej. Lokalplanplan 1100-57 stiller krav om etablering af sidst nævnte sti.


Støjforhold
Boligen på Karisevej 71 kommer til at ligge tæt på den kommende varegård og adgangsvejen til butikken. Der er derfor udarbejdet en støjredegørelse, der dokumentere de forventede fremtidige støjforhold ved de nærmeste naboer. I redegørelsen er det forudsat at der etableres en 2 m høj støjskærm langs skel mod Karisevej 71. Med denne forudsætning konkluderes det, at Miljøstyrelsen vejledende støjgrænser kan overholdes.


Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021

Størstedelen (85%) af lokalplanensområde ligger inden for kommuneplanens detailhandelsområde, samt rammeområde D-C1 ”Dalby Bymidte" som blandt andet er udlagt til butiksformål. Den resterende del ligger inden for kommuneplanens rammeområde D-R2 ”Ved Dalby Kirke” og rammeområde D-O3 ”Nordstjernen”.


Kommuneplantillægget justerer afgrænsningen af detailhandelsområdet, og nævnte rammer, så lokalplanområdet i sin helhed ligger inden for den fremtidige afgrænsning af detailhandelsområdet i Dalby og rammeområde D-C1 ”Dalby Bymidte”. Herudover justeres arealrammen for detailhandel i Dalby bymidte, hvorved 500 m² overføres fra arealrammen for udvalgsvarebutikker til arealrammen for dagligvarebutikker.


Aftale om infrastruktur

Der er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 1100-57 indgået en frivillig udbygningsaftale om infrastruktur mellem bygherre og Faxe Kommune. Udbygningsaftaler kan indgås jf. Planlovens kap. 5a og omhandler i dette tilfælde ændring af krydset Karisevej/Lindshardsvej til et firbenet signalreguleret kryds, med fodgængerovergange i alle fire ben i krydset. Teknik & Miljøudvalget har på mødet den 8. november 2022 godkendt, at der kan indgås aftale om nævnte forhold.


Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget, er der i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" gennemført en screening, der vurderer planens indvirkning på miljøet. Screeningen har vist, at planforslaget ikke vil medføre en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø.


Offentlig høring

Administrationen indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 og forslag til lokalplan 1100-55 sendes i offentlig høring i 8 uger. I høringsperioden vil der blive afholdt et offentligt borgermøde torsdag den 23. februar i Aulaen på Bavneskolen i Dalby. Borgermødet annonceres i lokalavisen og på kommunens hjemmeside i forbindelse med offentliggørelse af planforslagene.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Seniorrådets kommentarer:

Seniorrådet håber der tages hensyn til høringsperioden i forhold til tidspunktet for afholdelse af borgermødet.


Center for Plan & Miljø indstiller,

 1. at forslag til kommuneplantillæg nr. 9 og forslag til lokalplan 1100-57 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger, og
 2. at der afholdes borgermøde om planernes indhold torsdag den 23. februar 2023 i lokale B30 (Aulaen) på Bavneskolen.


Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 10. januar 2023, pkt. 2:

Anbefalet.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V).

14. Godkendelse af plejeplan for Natura 2000-området ved Gammellung

Resume

Med denne sag skal byrådet godkende den fremlagte plejeplan for Gammellung.


Faxe Kommune har siden 2015 deltaget i EU LIFE-projektet RigKilde, som har til formål at bevare og skabe bedre vilkår for nogle af de mest værdifulde, sjældne og truede arter og naturtyper inden for kommunernes Natura 2000-områder. Faxe Kommune indgår i samarbejdet med moseområdet Gammellung, hvor projektet har været med til at skabe bedre rammer for udvikling af ny natur og naturpleje på de privatejede arealer. Plejeplanen er udarbejdet for at sikre en positiv udvikling af naturen i Gammellung.

Sagsfremstilling

Kommunerne i Danmark har, jf. statens Natura 2000-planer, en bunden opgave med at bevare og forbedre forholdene for naturtyper og arter, som er sjældne, truede eller karakteristiske i de såkaldte Natura 2000-områder. For hvert Natura 2000-område er der udarbejdet en Natura 2000-plan med målsætninger og indsatsretningslinjer for området. Kommunerne skal herefter arbejde på at få planerne gennemført på ikke statslige arealer.


Vi har derfor i perioden 2015-2022 deltaget i det EU-finansierede projekt LIFE RigKilde sammen med 8 andre kommuner samt Miljø - og Naturstyrelsen. Projektet har haft fokus på at forbedre kvaliteten af naturen i rigkær, kildevæld, og avneknippemoser samt skabe forudsætninger for, at naturtyperne kan brede sig i Natura 2000-områderne. Faxe Kommune har deltaget med et projektområde ude i mosen ved Gammellung, og det omfatter primært private arealer. En del af den projektaftale, som Faxe Kommune har indgået med EU er, at vi skal politisk godkende en plejeplan, som beskriver den efterfølgende pleje i projektområdet.


I projektet er der foretaget flere naturplejeprojekter herunder rydning af opvækst samt etablering af to græsningsfolde. Offentlighedens adgang til arealerne er blevet forbedret ved slåning af stier og opsætning af informationstavler. Og derudover er der blevet udført forundersøgelser, som skulle afdække mulighederne for at forbedre de hydrologiske forhold i og omkring Gammellung.


Plan for den fremtidige drift


Alle initiativerne i Faxe Kommune er gennemført, og nu mangler vi kun at sikre naturplejen i områderne efter, at LIFE-projektet er afsluttet. En fortsat positiv udvikling af naturen i Gammellung sikres ved, at der er blevet udarbejdet en plan for naturplejen for en 10-årig periode. Planen skal vedlægges som bilag til den senest godkendte, kommunale handleplan for Natura 2000-område nr. 163 "Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose".


Planen beskriver følgende:

 • Hvilke tiltag der er gennemført som del af LIFE RigKilde-projektet.
 • Målsætninger og retningslinjer for den fremtidige naturpleje i Gammellung.
 • Plan for vedligeholdelsen af deaf forundersøgelser for at afdække muligheden for forbedring af de hydrologiske forhold i og omkring Gammellung. tekniske anlæg.
 • Oversigt over indgåede aftaler med private lodsejere og dyreholder.


Planen resulterer ikke i yderligere forpligtelser for lodsejerne ud over de aftaler, der er indgået som led i EU-projektet. Planen har derfor heller ikke været sendt i offentlig høring, da plejeplanen ikke medfører en væsentlig ændring af den gældende Natura 2000-handleplan, idet den understøtter handleplanens formål og de planlagte indsatser.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller, at plejeplanen godkendes.


Beslutning Teknik & Miljøudvalget den 8. november 2022, pkt. 177:

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


Supplerende sagsfremstilling 14. december 2022

Plejeplanen for Gammellung Mose er blevet fremlagt for og godkendt af Teknik & Miljøudvalget d. 8. december 2022. Ifølge Delegations- og kompetenceplanen skal planen endeligt godkendes af Byrådet, samt fremlægges for Økonomiudvalget. Til plejeplanen er der blevet udarbejdet en mindre rettelse om, at kommunen kan godkende, at dyrene udsættes tidligere eller hjemtages senere fra arealerne. Dette kun, hvis det bidrager til en positiv naturudvikling af området, og under hensyntagen til dyrenes trivsel. Tilføjelsen fremgår under punkt 5.4 om retningslinjer for driften af arealet, som starter på side 10. Her er der sket en tilføjelse til den øverste retningslinje. Denne tilføjelse vil ikke føre til økonomiske ændringer i forbindelse med vedtagelse af planen.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. december 2022, pkt. 225:

Økonomiudvalget tilbagesendte sagen til Teknik & Miljøudvalget.


Fraværende: Ingen.


Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 16. januar 2023, pkt. 8:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Økonomiudvalget udsatte sagen til næste møde 22. februar 2023.


Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V).

15. Godkendelse af mål for særlige indsatser vedrørende Faxe Spildevand

Resume

Faxe Forsyning har anmodet om, at Faxe Kommune som myndighed fastsætter mål for nogle særlige indsatser, som spildevandsselskabet varetager i forhold til bl.a. Gillesbækken og Faxe Å. Det vil give selskabet mulighed for at ansøge Forsyningssekretariatet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om tillæg til selskabets økonomiske ramme. Et tillæg vil give ekstra opkrævningsret hos forbrugerne. Det vil forbedre selskabets økonomiske muligheder for at udføre indsatserne.


Med denne sag skal der træffes beslutning om fastsættelse af mål for særlige indsatser, som efterfølgende vil blive indarbejdet i kommunens spildevandsplan, og som vil danne baggrund for konkrete krav til Faxe Forsyning om handlinger. Der kan i den forbindelse fastsættes yderligere mål end de ansøgte.


På Teknik & Miljøudvalgets møde deltager direktør for Faxe Forsyning, Marianne Almindsø Andersen og medarbejdere fra kommunens administration.

Sagsfremstilling

Teknik & Miljøudvalget behandlede sagen på et møde den 10. maj 2022 og besluttede, at administrationen skulle udarbejde konkrete forslag til mål med henblik på at løfte vandkvaliteten i vandløb og kystvande.


Med denne sag præsenterer administrationen forslag til konkrete mål.


Vedlagt som bilag er Faxe Forsynings notat af 28. april 2022 om baggrunden for ønsket om fastsættelse af mål.


Spildevandsselskabets økonomiske ramme fastsættes efter vandsektorloven (lov nr. 1693 af 16. august 2021) og bekendtgørelsen om økonomiske rammer for vandselskaber (nr. 2291 af 30. december 2020). Den økonomiske ramme er specificeret nærmere i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Indberetningsvejledning til økonomiske rammer (2022).


Efter lovens § 8 og bekendtgørelsens § 11 kan selskabets økonomiske ramme øges med et tillæg for omkostninger til kommunalt fastsatte, pålagte eller godkendte mål.


Forsyningsselskabet kan søge om tillæg for indsatser, der fx fremgår af spildevandsplanen eller i øvrigt er fastsat, pålagt eller godkendt af kommunen.


Tillæg kan gives til dækning af udgifter til konkrete aktiviteter, som er egnet til og direkte forbundet med opfyldelse af disse mål.


Der er blandt andet følgende betingelser for, at der kan gives tillæg:

 • Målene skal være besluttet af kommunen som myndighed, og de skal være dokumenteret.
 • Målene skal være konkret formuleret. Beslutningen skal beskrive målet og eventuelt de konkrete tiltag, der skal iværksættes for, at målet nås.
  Det er ikke nok, at målet er generelt og overordnet formuleret, fx et mål om høj forsyningssikkerhed. Målet skal være mere konkret, fx et mål om etablering af nødforsyning for at forbedre forsyningssikkerheden.
 • Målene skal ligge ud over ordinær drift. Der skal være tale om omkostninger til nye aktiviteter, som de økonomiske rammer ikke allerede tager højde for.


Faxe Kommune har et ønske om, at Faxe Spildevand gør en særlig indsats for at sikre et bedre miljø i bl.a. Gillesbækken, som leder til Suså-systemet, og i Faxe Å-systemet. Begge er udfordret med hensyn til vandkvaliteten som følge af spildevandspåvirkning. Derudover har Faxe Kommune et ønske om at begrænse forureningen med PFAS.


Indsatserne kan være:

 • monitorering af spildevandsudledning og påvirkningen i vandløbene - fx ved måling af Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI),
 • opssporing af fejlkoblinger af spildevand til regnvand,
 • nedbringe/nedlægge regnbetingede overløb,
 • forbedre rensningen i eksisterende renseanlæg, og
 • måling af PFAS i spildevandsslam osv.


Baggrund

Faxe Kommune ønsker at gøre en særlig indsats i de to vandløbssystemer, fordi det er vandsystemer, som er tydeligt spildevandspåvirkede, og fordi Faxe Spildevand i forvejen gør en indsats her for at forbedre tilstanden i vandløbene. Desuden udleder begge vandsystemer til vandområder, som ikke lever op til deres målsætning om god økologisk tilstand, og hvor vi derfor er forpligtede til at gøre en særlig indsats. Faxe Kommune indgår i forvejen i et stort EU-projekt for at forbedre livsbetingelserne for den truede tykskallet malermusling i Suså-systemet. Faxe Kommune har lavet adskillige vandløbsgenopretningsprojekter i Faxe Å-systemet, og det udleder i Faxe Ladeplads, hvor der er store badevandsinteresser.


PFAS er en samlet betegnelse for en stor gruppe syntetisk fremstillede flourstoffer. Stofferne er stabile, svært nedbrydelige og er vand- og fedtskyende. I Danmark har der siden 2021 været stor fokus på problemerne med forurening med PFAS-stoffer. I bl.a. Faxe Å og i spildevandsslammet på Faxe Renseanlæg er der konstateret forurening med PFAS.


Konsekvenser

Fælles for mange miljømål er, at der kan være økonomiske konsekvenser for Faxe Forsynings gæld og takster og/eller kommunens økonomiske bindinger, f.eks. ved garantistillelse.


Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser, men hvis kommunen opstiller mål for Faxe Forsyning, der udvider deres låneramme, vil det have betydning for den kommunale økonomi, da kommunen er garant for forsyningens låneoptag. I sidste ende vil det have økonomiske konsekvenser for forbrugerne i form af takststigninger.


De mål, som bliver fastsat i denne sag, vil blive indarbejdet næste gang spildevandsplanen skal revideres.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at det godkendes, at Faxe Kommune fastsætter følgende mål for Faxe Spildevand:

 1. at spildevandspåvirkningen i Suså-systemet (Gillesbæk) skal mindskes selvom byen Haslev vokser
 2. at spildevandspåvirkningen i Faxe Å skal mindskes
 3. at slam fra Faxe Spildevands renseanlæg med PFAS over vejledende grænseværdier ikke må bidrage til jordforurening.


Seniorrådets kommentar:

Seniorrådet bakker op om målene for Faxe spildevand.


Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 16. januar 2023, pkt. 2:

1.-2. Anbefalet med den tilføjelse, at Gillesbæk og Faxe Å opnår god økologisk tilstand og biodiversitet.

3. Anbefalet.

4. Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at hvis Forsyningssekretariatet godkender miljømålene, følges der op med en drøftelse mellem Teknik & Miljøudvalget og Faxe Forsyning i forhold til en nærmere konkretisering af mål for PFAS samt en drøftelse om en implementeringsplan for punkt 1-3.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet:

1.-2. Anbefalet med den tilføjelse, at Gillesbæk og Faxe Å opnår god økologisk tilstand og biodiversitet.

3. Anbefalet.

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at hvis Forsyningssekretariatet godkender miljømålene, følges der op med en drøftelse mellem Teknik & Miljøudvalget og Faxe Forsyning i forhold til en nærmere konkretisering af mål for PFAS samt en drøftelse om en implementeringsplan for punkt 1-3.


Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V).

16. Meddelelser

Resume

Punktet er til meddelelser i økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Sager løftet til byrådet fra fagudvalg
Ingen.


Status for affaldsordningerne

Vedhæftet er en status for pris- og serviceudvikling i affaldsordningerne fra Faxe Forsyning.


Referater fra møder med Business Faxe

Referat af koordineringsmøde den 19. december 2022 mellem Business Faxe og Faxe Kommune er vedhæftet til orientering.

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

René Tuekær (L) ønsker opfølgning på tidligere dialog om 4-dages arbejdsuge.


Orientering om Planklagenævnets underkendelse af vejreservationen i Kommuneplanen til Østlig Omfartsvej i Haslev.

Planklagenævnets underkendelse af vejreservationen betyder, at byrådets beslutning af 24. november 2022 til pkt. 167 om "Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 5 og forslag til lokalplan 500-94 for en Østlig omfartsvej og boligområde i Haslev og igangsættelse af høring" bortfalder.


Afrapportering af den kommunale overnatningsstatistik

Overnatningsstatistik for november 2022 er sendt til økonomiudvalgets medlemmer og vedhæftet referatet.


Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V).

17. Orientering om mulighederne for en forlængelse af kontrakt med Business Faxe (Lukket)
18. (Lukket)
19. Lukkede meddelelser (Lukket)
20. Digital godkendelse af økonomiudvalgets referat 24. januar 2023

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark af økonomiudvalgets møde 24. januar 2023.


Økonomiudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet i slutningen af mødet.

Beslutning

Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V).