Økonomiudvalget - 24-08-2022

Referat
Dato:
Onsdag, 24 august, 2022 - 15:30
Hent som fil:
137. Dialogmøde med Hovedudvalget om budget 2023-2026

Resume

Økonomiudvalget holder dialogmøde om budget 2023-2026 med Hovedudvalget samt næstformænd i Centerudvalgene.


Tidspunkt: 15.30 - 16.30

Sted: Byrådssalen, Søndergade 12, Haslev

Sagsfremstilling

Formålet med mødet er at drøfte det administrativt fremlagte budget til politisk 1. behandling.


Dagsorden:

 1. Velkomst ved formand Ole Vive (V).
 2. Drøftelse om budgettet.
 3. Fri drøftelse.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at dialogen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

138. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Lars Folmann (O) foreslog, at punkt 142 med 1. behandling af budget 2023-2026 tages af dagsordenen, og gennemgås en fornyet behandling, idet budgettet ikke ligger på linje med budgetvejledningen.


For forslaget stemte: Lars Folmann (O).

Imod forslaget stemte: Ole Vive (V), Dorthe Adelsbech (V), Michael Christensen (C), René Tuekær (L), Camilla Meyer (A), Per Thomsen (A), Michelle Frese (F) og Thomas Spange Olsen (Ø)


Forslaget ikke godkendt.


Fraværende: Ingen.

139. Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 2022

Resume

I denne sag præsenteres de overordnede forbrugstal og den likviditetsmæssige udvikling for Faxe Kommune. Forbruget er opgjort pr. udvalg og samlet for hele kommunen.

Sagsfremstilling

Likviditet

I følgende afsnit vises opgørelsen af Faxe Kommunes gennemsnitslikviditet.


Tabel 1 - Opgørelse af kommunens gennemsnitslikviditet pr. ulitmo måneden (i mio. kr.)


12 måneders likviditeten er faldet 4,7 mio. kr. siden sidste opfølgning pr. ultimo maj måned.


Ifølge Faxe Kommunes økonomiske politik, er der en målsætning om en gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen på minimum 100 mio. kr., hertil skal tillægges likviditetsvirkningen af opsparing fra budgetaftaler.

Ultimo 2022 skal likviditeten inklusive opsparing udgøre 137,8 mio. kr. Som det fremgår af ovenstående er målsætningen dermed overholdt pr. 31. juli, idet likviditeten efter kassekreditreglen udgør 162 mio. kr.


Drift – Kommunens budget, forbrug og forbrugsprocent

Følgende afsnit giver et overblik over kommunens forbrugsmønster og sammenligner de enkelte udvalgs forbrugsprocent med den vejledende forbrugsprocent. Den vejledende forbrugsprocent er pr. 31. juli baseret på 7/12 (7. måned af ialt 12 måneder) og svarer derfor til 58,33 %.


Tabel 2 - Opgørelse af budget, forbrug og forbrugsprocenter ved sidste månedsskift (i 1.000 kr.)

*): Forbrugsprocenten for Faxe Kommune i alt er inkl. kommunal medfinansiering af sundhedsområdet (KMF).


Ved udgangen af juli ligger Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent på 59,43 % af det korrigerede budget, svarende til 1,09 % over den vejlende forbrugsprocent. Et naturligt forbrugsmønster følger ikke altid en lineær udvikling. Dette betyder at den vejledende forbrugsprocent er fast, mens den løbende forbrugsprocent næsten aldrig vil følge samme lineære tendens.


Hos Teknik & Miljøudvalget ligger forbrugsprocenten markant højere end for samme periode sidste år. Denne udvikling skyldes de stigende priser på el, gas og brændstof.


Socialudvalgets forbrugsprocent er ved udgangen af juli fortsat høj i forhold til den vejledende.

For det første er der under særligt tilrettelagt uddannelse (STU) en høj forbrugsprocent, hvilket administrationen er opmærksom på. En del af forbruget skal flyttes til Beskæftigelses & Integrationsudvalget, da det vedrører uddannelseshjælp til udsatte unge, visiteret på baggrund af 'lov om aktiv beskæftigelse'. For det andet så skyldes det periodisering i hjemtagelse af statsrefusioner.


For børn & Læringsudvalget ses et normalt udsving i forbrugsprocenten på denne side af sommeren. Det skyldes at kommunens årlige bidrag til staten for elever på privat- og efterskoler betales i juli måned. I år udgør beløbet næsten 33 mio. kr., hvorfor der ses udsving i forbrugsprocenten.


I bilaget, Afsnit 2 – Drift, er der i alle udvalgsgrafer sat en prognosekurve ind ved siden af kurven for den vejledende forbrugsprocent.


Prognoserne for forbrugsprocenterne, som ses i bilaget, må ikke sammenlignes med skønnet i sagerne om forventet regnskab. Prognoserne er udelukket baseret på historisk udvikling i data og der medregnes ikke evt. forventninger til årets mer- eller mindreforbrug. Prognosen skal således alene tages som en indikation på forbruget. Dog indikerer prognosen en bekræftelse af det vi ser i forventet regnskab for 2022 baseret på første halvår, det vil sige et fortsat pres på de specialiserede områder samt et generelt pres, som følge af de stigende priser som helhed, og i særdeleshed på energiområdet.


Den kommunale medfinansiering, under Senior & Sundhedsudvalget er opgjort særskilt i tabel 2. Det skal derfor præciseres, at der er forskel på udvalgets forbrugsprocent, når der sammenlignes mellem tabellen her i sagsfremstillingen, og udvalgets tal i bilaget.


Anlæg

Ved udgangen af juli ligger det samlede rådighedsbeløb på 100,4 mio. kr. Forbruget på anlæg udgør 29,8 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 29,3 %.


Kommunens anlægsramme bliver målt på det vedtaget bruttoanlægsbudget (altså kun udgiftssiden) og udgør 101,4 mio. kr. i 2022.

Bruttoudgifterne for kommunens anlæg er ved udgangen af juli måned 30,5 mio. kr.

Indtægterne udgør 0,7 mio. kr., og kommer fra kommunens salg af småarealer og Industriparken 22 og 25.


Bilag

Det tilknyttede bilag indeholder følgende afsnit:

 • Afsnit 1: Likviditet
 • Afsnit 2: Drift
 • Afsnit 3: Anlæg

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

140. Orientering om forventet regnskab 1. halvår 2022

Resume

Denne sag præsenterer årets anden opfølgning på økonomien, forventet regnskab på baggrund af første halvår 2022.


Administrationens vurdering viser, at kommunen ser ind i et merforbrug i omegnen af 20 mio. kr. i forhold til budgettet, hvoraf udgifterne vedr. Covid-19 og ukrainske flygtninge udgør i omegnen af 10 mio. kr. Samtidig så er de høje energipriser en stor del af forklaringen på det øvrige merforbrug.


Administrationen vurderer at der i 2. halvår skal være fokus på tilbageholdenhed, således at overførslerne til 2023 tilnærmelsesvis svarer til det samlede beløb, der blev overført fra 2021 til budget 2022. Dette for at overholde servicerammen og den økonomiske strategi.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en opfølgning på Faxe Kommunes økonomi henover sommeren med henblik på forventet regnskab for 2022 samt eventuelle konsekvenser for kommende budget 2023.


Fagudvalgene er på deres seneste møder, blevet orienteret om den overordnede vurdering af kommunens økonomi, og efterfølgende en status på udvalgets egen økonomi, særligt om noget har ændret sig siden opfølgningen i foråret. I denne sag er hovedbudskabet omkring fagudvalgenes økonomi samlet i en fælles sag, som økonomiudvalget og byrådet dermed også orienteres om.


Opfølgningen tager udgangspunkt i:

 • Det korrigerede budget pr. 30. juni 2022, det vil sige inklusive driftsoverførsler fra 2021.
 • Aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata, det vil sige den allernyeste viden og eventuelle udfordringer, som er spottet frem mod publicering af dagsordenen.
 • Forventninger til forbrugsudviklingen resten af året, herunder om udviklingen forventes at påvirke kommende budgetår samt overslagsår.


I opfølgningen er der fokus på områder, hvor der forventes væsentlige afvigelser i forhold til budgettet, herunder skønnet ved sidste opfølgning, og som derfor kræver særlig handling eller forklaring. I fortsættelse af forårets opfølgninger er der fortsat behov for fokus på allerede kendte udefrakommende udfordringer, som Ruslands fortsatte angreb på Ukraine og de afledte konsekvenser blandt andet i forhold til den historisk høje inflation til dels afledt af de meget høje energipriser. Der er dog også et fortsat behov for fokus på egne udfordringer, det vil sige de store velfærdsområder.
Der er således et stadigt pres på aktiviteten på det specialiserede børne- og ungeområde, stadigt stigende priser på eksterne tilbud til voksne med særlige behov samt et stadigt pres i hjemmeplejen, der ligger udover demografitilskrivningen og det vedtagne budget. Samlet forhold som både presser servicerammen og kommunens likviditet. Forhold som bør give anledning til et særligt fokus.


Ses der på den samlede økonomi, så er der ingen tvivl om, at situationen i Ukraine fortsat påvirker og fortsat vil gøre det i den kommende periode - både integrationsområdet, indlogering af ukrainere, skole og dagtilbudsområdet er påvirket direkte. Samtidig udgør de høje energi- og brændstofpriser fortsat et økonomisk pres på blandt andet vores ejendomsområde. Der er der for så vidt intet nyt.


Kommunen ser på nuværende tidspunkt ind i et merforbrug i omegnen af 20 mio. kr. i forhold til budgettet, hvoraf udgifterne vedr. Covid-19 og ukrainske flygtninge udgør i omegnen af 10 mio. kr. Da både udgifterne til Covid-19 og de ukrainske flygtninge forventes delvist kompenseret jf. udmelding fra staten, anbefales det at begge områder bliver regnskabsforklaret med henblik på endelig opgørelse af udgifter og kompensationer til de to områder.


Administrationen vurderer at den senest udmeldte serviceramme overskrides med i omegnen af 10-15 mio. kr., idet at det forudsættes at størstedelen af de overførte budgetter fra 2021 også overføres til 2023 set for kommunen under ét.


Forventet regnskab - drift:

Nedenfor ses administrations skøn for året, fordelt på udvalg. Yderligere bemærkninger til afvigelser kan ses i sagerne fra de respektive fagudvalg - disse er vedhæftet som bilag. (kommer efter fagudvalgsbehandlingerne)


Fælles for alle fagudvalg er, at de skønnede udgifter vedr. Ukraine og Covid-19 er holdt for sig selv og opgjort nederst i ovenstående tabel. Dette skyldes statens udmelding om, at udgifterne hertil ikke må belaste det øvrige serviceniveau. KL har i juni måned fremsendt den seneste tekniske serviceramme, og her bemærkes det samtidig at servicerammen ikke forlods er korrigeret svarende til kompensationen vedr. udgifter til håndtering af hverken Covid-19 eller fordrevne fra Ukraine. Merudgifterne til ukrainere på integrationsområdet (ej service) er også isoleret fra det øvrige skøn. På denne måde er det muligt at følge udgiftsniveauet.

Kommunen har på nuværende tidspunkt modtaget foreløbig kompensation med midtvejsreguleringen, men da det er uvist om der kommer flere penge fra staten, evt. med økonomiaftalen for 2024, er det administrationens anbefaling, at isolere både udgifterne og kompensationerne med henblik på at opgøre og forklare det samlet set i regnskabet for 2022.


Siden opfølgningen som blev behandlet på møderne i juni, ses der forbedring i skønnet hos Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Særligt ser det på nuværende tidspunkt ikke ud til, at niveauet af antallet af ukrainere i Faxe er så højt, som Rigspolitiets kommunefordelte udmelding, og derfor skønnes det at koste i omegnen af 2 mio. kr. mindre i 2022 på integrationsområdet.


Hos Børn & Læringsudvalget ser det ud til at 2022 ender med et merforbrug i omegnen af 7 mio. kr. Dette skøn er under forudsætning af, at handleplanen vedr. det specialiserede børne- og ungeområde får fuld effekt i 2022, da der her fortsat er tale om en usikkerhed i spændet mellem 5 -10 mio. kr. i merforbrug.


Hos Senior & Sundhedsudvalget er der sket en stigning i skønnet af merforbrug fra seneste skøn på ca. 4 mio. kr. Denne vækst skyldes hjemmeplejen, hvor der ses en fortsat større aktivitet (visiterede timer) end der var forudsat for 2022, hvilket har medført store udgifter til vikarer i hjemmeplejen, dette til trods for at der løbende rekrutteres til distrikterne.


Som nævnt ovenfor, modtog kommunerne på baggrund af økonomiaftalen for 2023, et nyt teknisk beregnet sigtepunkt for serviceudgifterne (serviceramme). Dette sigtepunkt består af den oprindelige serviceramme tillagt blandt andet ny PL, lov- og cirkulæreprogrammet, samt andre små reguleringer. Tilsammen betyder det, at kommunen må afholde serviceudgifter for ca. 1.775 mio. kr. og derudover kommer udgifterne til de ukrainske flygtninge og Covid-19.


Serviceramme og betydning af budgetoverførsler.

Kommunens skøn fordeler sig således i forhold til service/ej service:

Her er også Covid-19 og Ukraine udgifter isoleret og opgjort for sig. Ovenstående skøn på serviceudgifter på ca. 1.804 mio. kr. betyder, at den nye serviceramme overskrides med i omegnen af 30 mio. kr. Årsagen til at skønnet for serviceudgifterne udgør så stor en overskridelse, skal ses i sammenhæng med at der fra 2021 til 2022 blev overført budgetter i omegnen af 29 mio. kr., som påvirker serviceudgifterne.

Administrationen vurderer dog, at der ikke er behov for tilpasning på nuværende tidspunkt. Princippet for overførsler mellem budgetår tilsiger, at for at de samlede årlige overførselssager kan rummes indenfor den udmeldte serviceramme sigtes der efter, at det beløb, der føres ind i budgetåret, også tilnærmelsesvis svarer til de samlede beløb, der føres ud af budgetåret. På den måde minimeres påvirkningen af årets økonomi.


Byrådet har i foråret 2022 arbejdet med og besluttet en ny økonomisk strategi, som siger, at kommunen skal efterleve aftaler mellem KL og regeringen, hvorfor det er altafgørende for overholdelse af servicerammen, at der fortsat udvises tilbageholdenhed på alle fagområder, således at der ved regnskabets afslutning kan føres i omegnen af de 29 mio. kr. ud af året og ind i 2023.


Center for Økonomi vurderer dog, at der på baggrund af den historisk høje inflation kan være usikkerhed om, hvorvidt det er muligt at udvise så stor tilbageholdenhed, som det kræves for at overholde servicerammen. Særligt belaster energipriserne kommunens serviceudgifter, hvilket betyder at servicerammen med al sandsynlighed vil blive overskredet med i omegnen af 10 mio. kr. svarende til merudgifter på el, gas og brændstof.


Forventet regnskab - Anlæg:

Det samlede anlægsbudget udgør fortsat i omegnen af 100 mio. kr. og der skønnes, i lighed med sidste opfølgning, et lille mindreforbrug som henføres til anlægget vedr. renovering af broer og bygværker. Dette skyldes at der skal opnåes myndighedstilladelse til igangsættelse af projekterne.


Skønnene på de enkelte anlæg er vedhæftet som bilag.


Når administrationen skønner at bruge størstedelen af anlægsbudgettet er det på baggrund af forventningen om at igangsatte anlægsprojekter udføres indenfor budgetåret. Det vil sige at der som udgangspunkt ikke bør overføres uforbrugte anlægsbevillinger til 2023. Virkeligheden er dog en anden - ses der tilbage på bare de seneste 3 år, har byrådet besluttet at overføre anlægsbevillinger i spændet mellem 31-51 mio. kr. Årsagen hertil kan selvfølgelig skyldes flere ting, fx. at entreprenørerne er forsinkede, Covid-19 nedlukningen og at det udførte anlæg ikke er faktureret til kommunen inden lukning af regnskabet.


Center for Økonomi vurderer på baggrund af ovenstående, at det reelle anlægsskøn for 2022 udgør i omegnen af 66 mio. kr., under forudsætning af at der overføres ca. 30 mio. kr. til 2023.


Økonomisk strategi - opfølgning på styringsmålene:

Nedenfor ses resultatet af administrations samlede skøn på indtægter, driftsudgifter, anlægsudgifter, samt finansielle poster:


Skønnet for tilskud og udligning afviger med ca. 15,9 mio. kr. siden skønnet i foråret. Dette skyldes at adminstrationen denne gang har indarbejdet midtvejsreguleringen og kompensationer for Covid-19 og Ukraine(driftsudgifter). Dertil er en forventning om merudgift på de finansielle konti vedr. regulering af KMF.

Ved sidste opfølgning var administration usikre på størrelsen af den varslede negative midtvejsregulering af overførselsområdet - vurderingen lød på mellem 20-30 mio. kr. Det udmeldte beløb til afregning kom medio sommeren, og ligger lige under 20 mio. kr.


Alt i alt ser ændringerne for tilskud og udligning således ud, og finansieres af kassebeholdningen;


Dermed har ovenstående ikke budgetmæssig virkning, men påvirker udelukkende kommunens likviditet.


I ovenstående resultatoversigt ses det at administrationens skøn udgør et træk på kassebeholdningen på ca. 90 mio. kr. Når Center for Økonomi skal vurdere hvorvidt at styringsmålene i den økonomiske strategi overholdes, så indarbejdes forventningen til overførsler på ca. 29 mio. kr. på driften, samt ca. 30 mio. kr. på anlægssiden.


Dermed udgør et reelt kassetræk i 2022 i omregnen af 30 mio. kr., hvilket påvirker likviditeten nedadgående, da budgettet blev vedtaget med en forventning om at lægge mere end 20 mio. kr. i kassen. Hertil skal nævnes at opsparingen til svømmehal ikke er en del af ovenstående opgørelse i og med at opsparingen ikke har virkning på kassetrækket, men udelukkende likviditetsmæssig virkning.


Det forventede øgede kassetræk i 2022 ændrer tillige udgangspunktet for Budget 2023 i negativ retning og udfordrer dermed i negativ retning den overholdelsen af økonomiske strategi i budgetudarbejdelsen for 2023.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser, idet midtvejsregulering mv. finansieres af kassenbeholdningen og ikke har budgetmæssig karakter.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning, samt
 2. Fagområder har fokus på tilbageholdenhed, således at budgetoverførsler til 2023 er i størrelsesorden af overførslerne fra 2021.


Beslutning i Beskæftigelses & Integrationsudvalget den 15. august 2022, pkt. 78:

Godkendt.


Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I).


Beslutning i Socialudvalget den 15. august 2022, pkt. 81:

Godkendt.


Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 16. august 2022, pkt. 101:

Godkendt.


Fraværende: Henrik Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).


Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 16. august 2022, pkt. 136:

Godkendt.


Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i stedet for Erik Rasmussen (V).


Beslutning i Senior & Sundhedsudvalget den 17. august 2022, pkt. 93:

Godkendt.


Fraværende: Jørgen Richardt Nielsen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Enshelm Andersen (A).


Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 18. august 2022, pkt. 93:

Godkendt.


Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

141. Orientering om udvikling i beholdning af værdipapirer og låneportefølje - 2. kvartal 2022

Resume

Denne sag orienterer om udviklingen i kommunens beholdning af værdipapirer samt låneporteføljen i 2. kvartal 2022. Seneste orientering vedrørende 1. kvartal 2022 var på økonomiudvalgets møde den 18. maj 2022.

Sagsfremstilling

Nordea Markeds, som hjælper kommunen med sparring vedrørende vores beholdning af værdipapirer, har fremsendt afkastrapport for 2. kvartal 2022.

Oversigten over låneporteføljen pr. 31. december 2022 er udarbejdet af administrationen.


Beholdning af værdipapirer:

Markedsværdien udgør ultimo juni 2022 i alt 163,3 mio. kr. Forrentningen i de enkelte kvartaler har været således:Nordea´s afkastrapport viser, at fordelingen af det vægtede afkast på -3,20 % i 2. kvartal 2022 kommer fra:

 • Obligationsandel (87 % af porteføljen). Afkastet på obligationsbeholdningen udgjorde -2,55 %
 • Aktieandel (13 % af porteføljen). Afkastet på aktieandelen udgjorde -7,82 %

Fordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik på handelstidspunktet.


Låneportefølje:

Den samlede restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør ultimo juni måned 2022 i alt 202,2 mio. kr. Fordelingen mellem fast rente og variabel rente har været uændret i de senest 4 kvartaler jfr. tabellen herunder.Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


142. 1. behandling af budget 2023-2026

Resume

Budgetforslaget til budget 2023 - 2026 fremlægges til videre behandling. Budgetforslaget er administrationens bud på et budget i balance der lever op til den gældende økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Vejen til et budget i balance for 2023-2026 er blevet vanskeliggjort af forskelligartede udfordringer, der er dukket op undervejs i løbet af budgetprocessen. Det drejer sig i hovedlinjer om følgende:


 • Øget usikkerhed om udviklingen i samfundsøkonomien
 • En voldsomt stigende inflation
 • En forventning om et overordnet kassetræk i regnskabet for 2022 i forhold til det vedtagne budget for 2022, og dermed en lavere forventning til likviditeten ultimo året
 • Forventning om stigende udgifter til kommunens velfærdsområder som følge af demografi- og aktivitetsberegninger
 • En positiv udvikling i kommunens indtægtsgrundlag, der dog desværre ikke tilvejebringer et øget økonomisk råderum, som følge af at nye forudsætninger for udviklingen af priser og lønninger markant har opskrevet driftsbudgetterne


Usikkerhed om udviklingen i samfundsøkonomien, inflation og forudsætninger for økonomien i 2022

Ulig tidligere år, er de væsentligste stød til kommunens økonomi kommet eksternt fra. Der er stor usikkerhed om, hvordan samfundsøkonomien vil udvikle sig fremadrettet som følge af, at inflationen er på et niveau, der ikke er set højere siden 1983, og forventningerne til den fremtidige økonomiske vækst, er skruet kraftigt ned.


Som følge af de voldsomme prisstigninger, er forudsætningerne for overholdelse af budget 2022 også kommet under et væsentlig pres. Siden budgettets vedtagelse er der overført midler ind i 2022 fra 2021, der er udmeldt en negativ midtvejsregulering, og det forventede regnskab viser, at der er pres på flere af kommunens områder. Samlet set forventes nu et kassetræk i indeværende år. Det betyder også, at skønnet for gennemsnitslikviditeten pr. 31. december 2022 er sænket, og det forværrer væsentligt udgangspunktet for det kommende budget, fra en forventning om en gennemsnitslikviditet ultimo 2022 på 173 mio. kr. til en forventning på 144,4 mio. kr. i gennemsnitslikviditet.


Ændringer på driftsudgifterne

I løbet af foråret beregnes det også, hvad det vil koste næste år, at drive kommunen med samme serviceniveau. På børne- og ungeområdet samt på ældreområdet beregnes dette som demografiregulering. Der beregnes aktivitetsregulering på beskæftigelsesområdet, på det specialiserede børne- og ungeområde samt voksenspecialområdet.


Samlet set har der været et løft på 14,1 mio. kr. i 2023, for at kunne drive kommunen i samme serviceniveau til næste år.

I dette samlede tal, er det dog væsentligt at skille service- og ej-serviceudgifter ad, da der er en række reguleringer i nedadgående retning, mens reguleringen på serviceudgifterne er tilsvarende større.


Nedenfor ses demografi- og aktivitetsreguleringerne på serviceudgifterne:

(mio. kr.)

2023

2024

2025

2026

Demografi

10,3

12,4

13,9

16,5

Aktivitetsregulering på socialområdet

18,1

20,7

21,7

21,7

Aktivitetsregulering på beskæftigelsesområdet

0,5

0,5

0,5

0,5

Samlet demografi- og aktivitetsreguleringer

29,0

33,6

36,2

38,8


Og nedenfor ses demografi- og aktivitetsreguleringerne på ej-serviceudgifter:

(mio. kr.)

2023

2024

2025

2026

Aktivitetsregulering på socialområdet

-8,7

-5,6

-5,6

-5,6

Aktivitetsregulering på beskæftigelsesområdet

-6,1

-6,1

-6,1

-6,1

Samlet demografi- og aktivitetsreguleringer

-14,9

-11,8

-11,8

-11,8


Samlet set betyder det altså en likviditetsvirkning på 14,1 mio. kr., men også et løft af serviceudgifterne på 29 mio. kr. Heraf er 18,1 mio. kr. ufinansieret og uden et tilsvarende løft af servicerammen, da Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for budget 2023 ikke indeholdt et løft til udgiftsstigningerne på socialområdet.


Indtægter og nye forudsætninger for pris og lønfremskrivning

Henover sommeren er indtægtsgrundlaget for budgettet blevet udarbejdet. Der ses en positiv udvikling i kommunens indtægtsgrundlag, der alle år betyder flere indtægter end der var skønnet i den oprindelige budgetramme. Samtidig er også de nye skøn for udviklingen af priser- og lønninger blevet rullet ud på driftdbudgetterne, der markant har opskrevet udgifterne. Netto er det økonomiske råderum derfor ikke forbedret, på trods af en positiv nyhed på indtægtssiden.


Nedenfor ses de to store reguleringer der er foretaget hen over sommeren, og nettovirkningen deraf.

(mio. kr.)

2023

2024

2025

2026

Nyt indtægtsgrundlag (marginalændring)

16,733

30,669

58,976

142,678

Ny pris og lønfremskrivning (marginalændring)

19.987

40.352

60.428

139.657

Nettovirkning (- = mindre råderum)

-3.254

-9.683

-1.452

3.021


På den baggrund har administrationen udarbejdet et budgetforslag i balance, som lever op til de målsætninger der er fastsat i kommunens økonomiske politik. Det administrative budgetforslag der sendes til 1. behandling, beskrives i hovedtræk nedenfor.


Det administrative budgetforslag i hovedtræk

I budgetforslaget er der indarbejdet budgetreduktioner på i alt 27,9 mio. kr. i 2023 stigende til 40,7 mio. kr. i 2026.


Der er ikke indlagt større ikke-udmøntede besparelser ind i budgettet, men der er heller ikke blevet fravalgt nogle af de besparende forslag, der er blevet udarbejdet i forårets proces. Dette er af hensyn til overholdelse af den udmeldte vejledende serviceramme fra KL, samt af hensyn til en likviditetsmæssig udvikling, der skal være i overensstemmelse med den økonomiske politik. Alle besparelsesforslag kan ses i materialet til 1. behandling af budgettet.


I det administrative budgetforslag er der indarbejdet opprioriteringer på 9,2 mio. kr., ud af de 25,1 mio. kr. der var i samlede forslag til opprioriteringer.

De indarbejdede opprioriteringer i administrationens budgetforslag omfatter budgetposter, der skal understøtte sikker drift og uundgåelige merudgifter, mens nye forslag og forslag med karakter af serviceudvidelser er blevet fravalgt. Dette er igen ud fra et hensyn til den vejlende serviceramme, samt for at tilvejebringe likviditet, for at kunne leve op til kravet i den økonomiske politik.


I lighed med tidligere år, skal der træffes politisk beslutning om at annullere konkrete budgetreduktionsforslag eller tage nogle af de fravalgte opprioriteringsforslag ind igen.


Opfølgning på de politiske målsætninger

Nedenfor følges der op på de 4 målsætninger er gældende for Faxe Kommunes økonomiske politik:


 1. Et gennemsnitligt overskud på ordinær drift på minimum 60 mio. kr. set over en 4-årig periode (budgetåret og 3 budgetoverslagsår).


2023

2024

2024

2025

Resultat ordinær drift i budget til 1. behandling

101,2

88,1

98,5

102,0


 1. En gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen på minimum 100 mio. kr., set over en 4-årig periode (budgetåret og 3 budgetoverslagsår), hertil skal tillægges likviditetsvirkningen af en eventuel opsparing.


2023

2024

2024

2025

Krav til likviditeten medregnet opsparing fra tidligere budgetaftaler

147,8

157,8

167,8

177,8

Kommunens 12-måneders likviditet i budget til 1. behandling

134,1

150,2

159,5

177,2


 1. Efterlevelse af økonomiaftaler mellem KL og regeringen

Det administrative budgetforslag overholder de teknisk beregnede service- og anlægsrammer udmeldt af KL.


 1. Muligheder for låneoptagelse kan udnyttes til investeringer i kommunen

Der er indarbejdet låneoptag til de poster, der er automatisk låneoptagelse til.


Samlet set lever budgetforslaget dermed op til de økonomiske målsætninger i Faxe Kommunes økonomiske politik


Budgetforslaget er som følgende:


Budgetforslaget er baseret på følgende forudsætninger og hensyn:


Indtægter

Det er forudsat i budgetforslaget, at Byrådet vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, samt uændret skatteprocent og grundskyldspromille:

Indkomstskat

Udskrivningsprocent på 25,8 %

Grundskyld

Grundskyldspromille vedr. produktionsjord 7,2‰

Grundskyldspromille vedr. øvrige ejendomme 25 ‰


I de generelle budgetbemærkninger beskrives ændringerne på indtægtssiden, samt de foreløbige forudsætninger for beregning af en eventuel gevinst ved en selvbudgettering i 2023. Frem imod 2. behandlingen af budget 2023-2026 vil administrationen foretage en nærmere analyse af fordele og ulemper ved at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i forhold til at vælge at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget.


Driftsudgifter

I økonomiaftalen for 2023 er de kommunale udgifter til service fastsat til 287,4 mia. kr. I administrationens budgetforslag er de samlede serviceudgifter på 1.823,0 mio. kr., og således 0,2 mio. kr. under den vejledende ramme.

Derudover er der afsat 735 mio. kr., som ikke er serviceudgifter. Det er udgifter til blandt andet overførselsudgifter og kommunens medfinansiering af driften af regionens sygehuse. Ændringerne på driften beskrives overordnet i de generelle budgetbemærkninger, og på udvalgsniveau i udvalgenes budgetbemærkninger.


Anlægsudgifter

Det administrative budgetforslag indeholder forslag til ny investeringsoversigt (anlægsbudget) for budget 2023-2026. I forhold til investeringsoversigten fra budgetrammen er der indarbejdet en række ændringer ud fra følgende hensyn:

 1. Der er foretaget en re-periodisering af anlæg til de år, de forventes opført.
 2. Der er indarbejdet en række reduktioner af allerede vedtagne anlægspuljer. Anlægspuljer omfattet af kontraktlige forpligtelser er undtaget.
 3. Det har været nødvendigt at reducere i det generelle anlægsniveau, og derfor er anlægget af omfartsvejen ikke med i det administrative budgetforslag. Der vil skulle findes finansiering til anlægget i løbet af budgetprocessen, hvis anlægget skal være en del af det endelige budget, på anlæg og/eller på andre poster.
 4. Der er indarbejdet en række forslag til nye anlægsprojekter, som har karakter af ”nødvendige anlæg” til tilstrækkelig opretholdelse af kommunens infrastruktur – både fysisk og digitalt.

Finansielle poster

I budgetforslaget er der forudsat et låneoptag på 9 mio. kr. i 2023 og 2024, samt 5 mio. kr. i 2025 og 2026. Det er til poster der har automatisk låneadgang, anlægsprojekter med sigte på energioptimering og lån til indefrosne ejendomsskatter.

Under finansforskydninger ligger fortsat en opsparing til en ny svømmehal på 10 mio. kr. årligt. Opsparingen forudsættes ikke anvendt i budgetperioden, og forudsættes derfor som uforbrugt i prognosen for likviditetsudviklingen.

Likviditet

Den gennemsnitlige likviditet er udtryk for et løbende gennemsnit af de sidste 365 dages likviditet. Den gennemsnitlige likviditet vil med det foreliggende budgetforslag 2023-2026 ramme et niveau på 134,1 mio. kr. ved udgangen af 2023 og 177,2 mio. kr. ved udgangen af 2026.

Hensynet til likviditetsudviklingen skal ses som det bærende i det forelagte budgetforslag. Kravet til likviditeten er stigende, eftersom der skal ske opsparing til svømmehal i Haslev jf. den økonomiske politik, og det afføder et behov for tilbageholdenhed generelt. Det nye udgangspunkt for gennemsnitslikviditeten ved ultimo 2022 har gjort udfordringerne med at overholde den økonomiske politik væsentligt større.

Det har nødvendiggjort et budget, hvor der ikke er fravalgt nogen budgetreduktioner, hvor de opprioriteringer der er prioriteret udelukkende understøtter sikker drift og uundgåelige merudgifter, mens de forslag der udvider servicen ikke er med, og det er årsagen til, at det har været nødvendigt at skære markant ned i anlægsplanen.

Den videre proces

Budgettet behandles første gang i Byrådet den 1. september 2022.

Der er frist for politiske ændringsforslag den 3. oktober 2022 kl. 12.

Bilagsliste

 • Generelle budgetbemærkninger - Bind 1 (Er ikke færdigt ved dagsordenens udsendelse, og vedhæftes dagsorden ved en genpublicering den 21/8)
 • Budgetbemærkninger på udvalgsområderne - Bind 2
 • De budgetreduktionsforslag og opprioriteringer der er indeholdt i budgetforslaget, og dermed sendes i høring, er samlet i bilag udvalgsvist med titlerne "Oversigt og forslagskatalog". (Er ikke færdigt ved dagsordenens udsendelse, og vedhæftes dagsorden ved en genpublicering den 21/8)

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

De bevillingsmæssige konsekvenser er beskrevet i både sagsfremstillingen, og i budgetbemærkningerne. Budgetforslaget sendes til 1. behandling i Økonomiudvalg og Byråd, og de politiske ændringsforslag vil være ændringer til dette budgetforslag. Når budgettet vedtages ved 2. behandlingen fastsætter det bevillingerne for næste år.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at Økonomiudvalget

 1. Sender budgetforslag 2023-2026 til Byrådets 1. behandling.
 2. Sender budgetforslaget med tilhørende katalog over budgetreduktioner og opprioriteringsforslag i høring i perioden 25. august - 9. september.
 3. Beslutter, at budgetforslag 2023-2026 overgår til 2. behandling.


Seniorrådets kommentarer:

SR har tidligere bidraget med bemærkninger vedr.
socialudvalget og senior og sundhedsudvalget.s dagsordener vedr. budget 2023og frem. Bl.a har vi udtalt stor bekymring vedr. §82

Social Udvalget:

SOU-CSSR-RO3:

SR. er meget bekymret for, hvad det reelt betyder for de mennesker, der frekventerer de væresteder, der aktuelt og igennem mange år har været et fint og godt tilbud til mange mennesker, med forskellige vanskeligheder og behov. Og det gælder både de Kommunale samt de private.

Senior og sundhedsudvalget:

SSU-CSSP-OPO2:

SR ser med stor alvor på det fakta, at det politisk ikke
prioriteres, at højne de rekrutterings - og arbejdsmæssige udfordringer, vi står overfor i årene frem.

SSU-CSSP-RO5:

SR har tidligere til udvalget udtalt stor bekymring for denne model. Det drejer sig om tre plejehjem og nærliggende ældreboligerne i Faxe Kommune. Der er aktuelt reelt ikke et kendskab til hinanden- hverken som borger eller medarbejdere. Og arbejdsindsats og arbejdstilgange er meget forskellige i en hverdag på plejehjemmet contra en hjemmehjælpers besøg hos en borger i en ældrebolig.

Plan og kulturudvalget:

PKU-CKFB-RO1:

SR
kan bestemt ikke bifalde, at lukke mikrobibliotekerne i Rønnede og Karise. Det betyder alverden
for ældre borgere, at havde lånemulighed tæt ved.

PKU-CKFB-RO2:

PKU-CKFB-RO3:

SR kan ikke anbefale en reduktion af disse to særlige områder, som jo primært arbejder med støtte
til frivilligt social arbejde
OG
aktiverende og forebyggende
tilbud for ældre borgere. Det er en mangfoldighed af frivillige og andre, der igangsætter og sikre et bredt tilbud for borgere i Faxe Kommune på mange områder. Konsekvens kan blive, at det bliver endog meget dyrt for Kommunen
på sigt, såfremt nogle af disse tilbud forsvinder.

Sluttelig skal der lyde en forundren over, at det budgetforslag, Rukllende Borgerservice, som SR fremsendte til Byrådet i Juni mdr. på ingen måde optræder i et eneste budgetkatalog eller på de forskellige udvalgs møder med bemærkninger eller konkrete udsagn . Dette forslag er efter vores mening forbigået samtlige politikere samt direktionen med larmende tavshed. Dette er ikke tilfredstillende og opleves aldeles ubehageligt.
Såfremt det handler om, at der indtil sidste udkald i oktober arbejdes med adm. Budget, og dermed med en forventning om, at vi skal fremsende vores budget forslag - Rullende Borgerservice - sammen med vores høringssvar i september, så havde det klædt alle at sige dette til os. Det kan vi godt klare at få besked på.


Beslutning

Lars Folmann (O) stillede følgende ændringsforslag til 1. behandling af budget 2023-2026:


Administrationen pålægges at udarbejde budgetforslag, der sikrer et politisk råderum på 25 mio. kr. i de kommende budgetforhandlinger.

Herudover pålægges administrationen at finde økonomi til, at gennemføre de af udvalgene vedtagne opprioriteringsforslag, der ikke indeholder tilgang/ansættelse af konsulenter. Alle opprioriteringer fra udvalgene andrager 25,1 mio. kr.


De cirka 50 mio. kr. foreslås realiseret, dels gennem en reorganisering af centrene med reduktion af ”dobbeltfunktioner” og konsulenter og dels gennem rammebesparelser hvor stillinger på manuelt niveau og direkte borgerkontakt friholdes fra reduktion.

Det foreslås således konkret, at Center for Plan & Miljø og Center for Ejendomme, samles i et nyt fælles center med politisk fokus på følgende områder:

 1. Administration af kommunal busdrift, bilpark og kørsel samles i et nyt ”transportkontor” i det nye center. Opgaven bliver at optimere klimaindsats, økonomi og service på hele transportområdet, herunder ved anvendelse af SKI aftaler og teknologi til ”flådestyring” af transport kapaciteten internt.
 2. Konkurrenceudsættelse af miljøopgaver, herunder tilsyn.
 3. Konkurrenceudsættelse af lokalvejs reparation.


Det foreslås endvidere at Center for Social, Sundhed & Pleje og Center for Beskæftigelse samles i et nyt fælles center med politisk fokus på følgende områder:

 1. Konsolidering af ”lovopgaver” i forhold til borgeren, således at borgeren samarbejder med så få sagsbehandlere i ”systemet” som muligt.
 2. Oprettelse af offentlig-private partnerskaber eller konkurrenceudsættelse af kommunale tilbud på anbringelsesområdet, med henblik på at etablere disse i Faxe kommune og nedbringe driftsudgiften på området.


De nye centre etableres med et ledelseskollektiv for hvert center, bestående af en chef og en souschef.


Herudover foreslås oprettelse af et centralt ”trivselskontor” under HR, hvis opgave udelukkende bliver at håndtere medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø, samt fra dette ”trivselskontor” centralt, at håndtere sygemeldinger og gennemføre omsorgssamtaler og opfølgning til støtte for sygemeldte medarbejdere. Med dette tiltag vil vi styrke indsatsen mod mistrivsel og hjælpe vores sygdomsramte medarbejdere tilbage i hverdagen, så hurtigt og smidigt som muligt og dermed medvirke til at nedbringe det uacceptabelt høje sygefravær.


For ændringsforslaget stemte: Lars Folmann (O).

Imod forslaget stemte: Ole Vive (V), Dorthe Adelsbech (V), Michael Christensen (C), René Tuekær (L), Camilla Meyer (A), Per Thomsen (A), Michelle Frese (F) og Thomas Spange Olsen (Ø).


Lars Folmanns ændringsforslag ikke godkendt.

Ole Vive (V), Dorthe Adelsbech (V), Lars Folmann (O), Michael Christensen (C) og René Tuekær (L) stillede følgende tilføjelse til et yderligere indstillingspunkt nr. 4:

At administrationen senest den 26/8 2022 fremlægger alternativt investeringsoversigt/anlægsplan, som omfatter omfartsvejen i reperiodisering for overslagsårene med start i 2024.

For indstillingspunkt nr. 4 stemte: Ole Vive (V), Dorthe Adelsbech (V), Lars Folmann (O), Michael Christensen (C) og René Tuekær (L).

Imod forslaget stemte: Camilla Meyer (A), Per Thomsen (A), Michelle Frese (F) og Thomas Spange Olsen (Ø).


For indstillingspunkterne nr. 1-3 stemte: Ole Vive (V), Dorthe Adelsbech (V), Michael Christensen (C), René Tuekær (L), Camilla Meyer (A), Per Thomsen (A), Michelle Frese (F) og Thomas Spange Olsen (Ø).

Imod stemte: Lars Folmann (O).


Lars Folmann (O) stemte imod indstillingspunkt nr. 1-3, idet budgettet ikke ligger på linje med budgetvejledningen. Lars Folmann fremsender en begrundelse for sit standpunkt i bilagsform, senest fredag den 26/8 kl. 12, der skal vedlægges til byrådets behandling.


Indstillingspunkterne nr. 1-3 + nyt nr. 4 anbefalet.


Fraværende: Ingen.

143. Beslutning om budget til Office2016

Resume

I denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til budget på anlægsrammen til indkøb af nye licenser til Office-pakken som en midlertidig løsning, inden et forprojekt kan vurdere en eventuel implementering af Microsoft365 (herefter MS365). Punktet har tidligere været drøftet på Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2022 (punkt 115).

Sagsfremstilling

Baggrund

På Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2022 (punkt 115) drøftede økonomiudvalget en eventuel implementering af MS365 samt økonomien forbundet hermed.

Microsoft yder fra april 2023 ikke længere support på Office2013, hvilket også betyder, at der ikke længere udvikles sikkerhedsopdateringer til programmet, hvilket er en risikofaktor i et landskab med et skærpet trusselsbillede og større krav om beskyttelse af egne og borgernes data.


Det betyder, at den nuværende løsning med Office2013 ikke længere er holdbar, og vi bør primo 2023 enten udskifte eller opgradere vores nuværende set-up. Faxe Kommune har derfor overvejet implementering af Microsoft365 og eventuelt ny telefoni i kommunen i den forbindelse.


Beslutningen den 15. juni var, at punktet skulle drøftes yderligere på økonomiudvalgsmødet den 24. august. I mellemtiden har Datatilsynets kritik af Helsingør Kommunes anvendelse af Chromebooks og Google Workspace gjort, at vi vurderer, at vi ikke på nuværende tidspunkt skal gå i gang med et forprojekt vedr. en eventuel implementering af MS365. I stedet foreslår vi en midlertidig løsning, indtil forudsætningerne for et forprojekt med MS365 er tilstede.


Midlertidig løsning

Vi anbefaler, at vi opgraderer vores nuværende Office2013 til Office2016 i 2023. Det kræver ikke den store implementering i organisationen, da det i så fald vil være en ren opgradering. Office2016 er kun en midlertidig løsning, da Microsoft stopper supporten på Office2016 i oktober 2025. Vi vil derfor i 2025 stå i samme situation som nu. Office2016 kan dog mindske vores risiko, indtil et forprojekt kan afgøre om MS365 er den varige løsning, som vi ønsker. Vi har allerede adgang til 200 licenser af Office2016, og skal derfor indkøbe yderligere ca. 2.200 licenser for, at alle brugere i Faxe Kommune opgraderes.


Forprojektet, som skal afgøre om MS365 er den varige løsning, vil løbe i 2024. Der er således tid til, at KL, Datatilsynet, myndigheder, markedet og øvrige parter inden da kan få aftaler på plads, der sikrer overholdelse af databeskyttelseslovgivning mv., således at der ikke længere er tvivl om, hvorvidt kommunerne kan anvende MS365 eller lignende cloudløsninger.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Det betyder, at nedenstående økonomi anbefales indarbejdet i administrationens budgetforslag for 2023 og 2024 på anlægsrammen:

År

2023


2024

Anlægsudgifter

- Køb af Office2016 ejelicenser

- Udgifter til et forprojekt (eksterne og interne ressourcer)1,5 mio. kr.

-


-

0,9 mio. kr.

I alt

1,5 mio. kr.


0,9 mio. kr.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Teknologi indstiller, at

 1. Udgifter til indkøb af Office2016 licenser bevilges på anlægsrammen med 1,5 mio. kr. i 2023.
 2. Udgifter til forprojekt vedr. en eventuel implementering af MS365 og telefonløsning bevilges på anlægsrammen med 0,9 mio. kr. i 2024.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

144. Orientering om sygefraværsstatistik 2. kvartal 2022

Resume

Nedenstående sag beskriver udviklingen i sygefraværet i 2. kvartal 2022. Derudover beskrives de igangværende indsatser med at reducere sygefraværet (Øget Nærvær - Bedre Trivsel).


Efter den markante stigning i sygefraværet i 1. kvartal 2022, pga. Covid-19, har udviklingen i sygefraværet for 2. kvartal stabiliseret sig på et niveau, der svarer til samme periode i 2021.

Sagsfremstilling

Status på sygefraværet

Det samlede sygefravær for hele kommunen er for 1. kvartal på 7,7 %, mens det i 2. kvartal er på 7,3 %. Det samlede sygefravær for 1. og 2. kvartal 2022 er på 7,3 % hvilket er væsentligt højere end samme periode i 2021, hvor sygefraværet lå på 5,4 %. Årsagen til dette er de høje smittetal med Covid-19 i januar, februar og marts 2022 (bilag 1).


Nedenstående tabel viser udviklingen i sygefraværet for 2. kvartal 2022 sammenholdt med samme periode i 2021.


Udvikling i sygefraværet

April

Maj

Juni

2022

4,8 %

4,8 %

5 %

2021

4,7 %

5,0 %

5,3 %


Det samlede sygefravær for hele kommunen i 2. kvartal svarer i store træk til niveauet for sygefraværet i 2021. Gennemsnittet for de tre måneder i 2. kvartal viser et fald på 0,1%. Resultatet er naturligvis utilfredsstillende, når man tager indsatsen med at nedbringe sygefraværet i betragtning. Det er fortsat Center for Børn, Unge & Familier (CBUF) og Center for Social, Sundhed & Pleje (CSSP), der er de primære drivere af sygefraværet.


Da Covid-19 ikke længere kategoriseres som samfundskritisk sygdom, er der ikke særlige regler for sygedagpengerefusioner og dermed er det heller ikke længere muligt at skille Covid-19 fraværet fra anden fravær.


Igangværende indsatser

Som beskrevet i forrige kvartalsvise status på sygefraværet er der gang i følgende indsatser:


• Fokus på kvaliteten og systematikken i afholdelse af nærværssamtalen

• Understøttelse af TRIO’er1 på arbejdspladser (tema på arbejdsmiljødagen d. 19. maj 2022)

• Forpligtende opfølgning i ledelseskæden

• Test af nyt trivselskoncept (Howdy) og ledelsessamtalen

• Onboarding af nye ledere

• Målrettet indsats for nedbringelse af sygefraværet (STAR) i CBUF og CSSP (I efteråret afholdes der kurser i jura og den gode nærværssamtale)


1 TRIO er samarbejdet mellem leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant.


Som en konsekvens af den manglende udvikling i at reducere sygefraværet, supppleres ovenstående indsatser med et opfølgende møde med centercheferne i CBUF og CSSP. Her tages der, 3 måneder i træk, udgangspunkt i en liste over de konkrete arbejdspladser, der har et sygefravær over landsgennemsnittet for deres område. Efterfølgende vurderer centercheferne, sammen med lederne på de pågældende arbejdspladser, hvilke ekstra indsatser der skal iværksættes for at nedbringe sygefraværet og om HR skal involveres.


Sygefraværsdata

På grund af skiftet af lønsystem har ledernes adgang til sygefraværsdata være begrænset. HR Udvikling har nu fået genetableret opsætningen i det system (Targit), som viser den enkelte arbejdsplads´ sygefravær. Alle ledere får derfor i starten af september måned adgang til at se og følge sygefraværet på deres arbejdsplads i Targit helt ned på individ niveau.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

145. Beslutning om udpegning af valgstyrere og tilforordnede for valgperioden 2022-2025

Resume

Med denne sag indstilles byrådet til at godkende udpegning af valgstyrere og tilforordnede til valghandlinger i resten af valgperioden 2022-2025.

Sagsfremstilling

Valgstyrere og tilforordnede deltager på kommunens valgsteder på valgdagen, samt ved brevstemmemodtagelse på plejehjem mv. og i borgernes egne hjem.

Hidtil har byrådet til hver enkelt valghandling taget stilling til udpegelser. Med denne sag indstilles byrådet at godkende principperne for udpegelser i resten af valgperioden, således at administrationen kan igangsætte udpegelserne, så snart der er udskrevet valg/i passende tid inden et valg.


Bemanding på valgdagen

Ved de sidste to valghandlinger var det en succes med deltagelse af kommunens borgere som tilforordnede. Valg er en demokratisk begivenhed for alle og for at markere dette, har byrådet givet kommunens borgere, som ikke har tilknytning til en politisk forening, mulighed for at deltage i valgdagen. Borgerne blev tilbudt halvdelen af pladserne som tilforordnede. Reelt blev et større antal pladser bemandet af borgere, da partierne ikke kunne finde tilstrækkeligt antal til både at kunne bemande alle valgstyrer-pladserne og den anden halvdel af pladserne som tilforordnede.


Det indstilles, at lave en fordeling af det samlede antal valgstyrere og tilforordnede med halvdelen som politisk udpegede og halvdelen som administrativt udpegede borgere. Det foreslås, at de politisk udpegede enten kan bestride en valgstyrer- eller tilforordnet plads, mens borgerne bliver tildelt en tilforordnet plads.


Fordeling af pladser blandt partierne

Fordelingen af de politisk udpegede valgstyrere og tilforordnede sker efter den d'Hondtske metode (forholdstalsvalg). Først deles antallet mellem valggrupperne, og derefter mellem de enkelte partier/lister/løsgængere. I fordelingen bliver der dog også taget hensyn til de små partier/lister i byrådet, idet nogle af de to største partiers pladser fordeles til de små partier, således at alle byrådets partier er repræsenteret ved valghandlingen. De enkelte partier kan individuelt aftale en anden fordeling.

Ministeriet henstiller til, at byrådet tager særligt hensyn til de partier/lister, der ikke er repræsenteret i byrådet, når de tilforordnede vælgere udpeges. Derfor tages der ligeledes højde for dette i fordelingen.


Hvis et parti/liste melder tilbage, at de ikke kan rekruttere det antal tilforordnede de er tilbudt, tilbyder administrationen pladsen til et andet parti/liste. Hvis ingen partier/lister kan besætte pladsen, foreslås det, at administrationen bemyndiges til at besætte sådanne pladser med tilforordnede borgere.


Der skal vælges en formand for valgstyrerne for hvert afstemningsted. Formanden vælges blandt valgstyrerne ved forholdstalsvalg.

Ved gennemgang af brevstemmer dagen før valget skal medvirke 2 valgstyrere fra hvert valgsted.


Administrativt udpegede borgere

Administrationen indstiller i overensstemmelse med byrådets tidligere beslutninger, at administrativt udpegede findes efter følgende prioritering: 1) blandt de unge vælgere under 29 år, via en indsats på Haslev Gymnasium og VUC i Faxe, og 2) blandt øvrige vælgere via annoncering.

Interesserede borgere vil kunne blive skrevet på venteliste til kommende valg.


Antal valgstyrere og tilforordnede

Ved alle valg er der 39 valgstyrere; 7 på Nordskov og Sofiendalskolen og 5 på øvrige valgsteder.

Antallet af tilforordnede varierer ved de forskellige valg. Vurderingen af antallet sker ud fra en betragtning af behovet, blandt andet i forhold til de nødvendige ressourcer ved optællingen af stemmer efter at valghandlingen er sluttet, og i forhold til om der er flere samtidige valg.

Ved tidligere valg er der udpeget stedfortrædere, som kan træde til ved afbud op til og på valgdagen. Erfaringen er dog, at det er svært at fastholde stedfortrædere helt frem til valgdagen. Det er også ressourcekrævende at kontakte og indsætte stedfortrædere. Det foreslås i stedet at indregne en overbemanding på valgstederne, således at der er ressourcemæssig plads til afbud. Overbemandingen vurderes p.t. at skulle være på 2-3 personer pr. valgsted, men vil blive justeret efter behov.


Det indstilles for byrådet, at administrationen bemyndiges til ved alle valg at fastsætte det nødvendige antal tilforordnede, og at igangsætte udpegning blandt partier og borgere.


Dele valgdagen

Det foreslås, at det til kommunalvalg bliver muligt at deltage en halv dag som tilforordnet; Enten fra morgen til eftermiddag, eller fra eftermiddag til aften. Ved kommunalvalg gives der således mulighed for at kunne deltage i valgcaféen om aftenen og stadig være med på valgdagen. Ligeledes tages der hensyn til at kunne opdele en meget lang valgdag fra kl. 7 til ca. 24, hvor der tælles kommunalvalg op på parti- og kandidatniveau samt regionsvalg på partiniveau.


Ved folketingsvalg, folkeafstemninger og europaparlamentsvalg er dagen ikke lige så lang, og optællingen plejer at være færdig ca. kl. 21/22. Det er omstændeligt i rekrutteringsprocessen både for partierne og for administrationen at opdele valgdagen i to, og det har på valgstederne betydet udskiftning af tilforordnede om eftermiddagen, hvor der er mest travlt, samt ekstra instruktion og ekstra udbetaling af diæter. Det foreslås derfor, at der ikke bliver mulighed for at dele dagen til disse valghandlinger, dog således at administrationen kan åbne op for muligheden, hvis det viser sig vanskeligt at rekruttere det nødvendige antal grundet behov for halve dage.


Bemanding til brevstemmemodtagelse

Der skal bruges tilforordnede i forbindelse med to-tre dages brevstemmemodtagelse ved hvert valg. Det indstilles i overensstemmelse med hidtidig praksis, at halvdelen udpeges politisk efter den d'Hondske metode, og halvdelen udpeges administrativt blandt ansatte i kommunen.


Diæter

Der ydes diæter for deltagelse på selve valgdagen, ved brevstemmegennemgang dagen før valget, ved deltagelse i orienteringsmøde for valgstyrerformænd samt ved brevstemmemodtagelse. Byrådet har tidligere besluttet at yde diæter med satsen under/over 4 timer til valgstyrere og tilforordnede i forbindelse med valg. Dette indebærer, at man modtager 2x diætsats for deltagelse over 4 timer, uanset om man er til stede på valgdagen hele dagen eller halvdelen af dagen (over 4 timer). Det foreslås at forhøje diæterne til 3 x diætsatsen til deltagere, der er tilstede på hele valgdagen. Og at fortsætte med 2x diæt satsen til deltagere, der er tilstede noget af valgdagen (over 4 timer). På denne måde betænkes de, som deltager en fuld valgdag, med en højere godtgørelse.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Den foreslåede forhøjelse af diæter til 3x diætsatsen for deltagelse hele valgdagen vil betyde en merudgift på ca. 44.000 kr. I beregningen er der taget udgangspunkt i en diætsats på 440 kr. (2022 sats) og 100 deltagere en fuld valgdag. Merudgiften afholdes af budgettet til valg.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller følgende for alle valg i 2022-2025:

 1. Administrationen bemyndiges til at fastsætte det nødvendige antal valgstyrere og tilforordnede, herunder både til valgdagen og ved brevstemmemodtagelse, og at igangsætte udpegningen i passende tid inden valgdagen.
 2. I stedet for stedfortrædere indregnes en overbemanding i antal tilforordnede.
 3. Fordelingen af det samlede antal valgstyrere og tilforordnede til valgdagen sker med halvdelen til henholdsvis partierne og borgerne.
 4. Partierne/listerne udpeger valgstyrere, herunder formænd, samt et antal tilforordnede efter ovenstående principper.
 5. Administrationen bemyndiges til at udpege det nødvendige antal tilforordnede borgere efter ovenstående prioritering.
 6. Administrationen bemyndiges til at rekruttere flere tilforordnede blandt borgerne, såfremt partier/lister ikke kan besætte det nødvendige antal pladser.
 7. Halvdelen af de tilforordnede til brevstemme-modtagelse udpeges af partier/lister efter den d'Hondske metode, og den anden halvdel udpegeds af administrationen blandt kommunens ansatte.
 8. Kun ved kommunalvalg kan afstemningsdagen deles mellem to tilforordnede, dog således at administrationen kan åbne for muligheden ved andre valg hvis nødvendigt.
 9. Deltagere der er tilstede på hele valgdagen ydes 3x diætsatsen, og deltagere der deltager noget af dagen (over 4 timer) ydes 2x diætsatsen.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

146. Beslutning om velfærdsaftale på folkeskole-, dagtilbuds- og/eller ældreområdet

Resume

Det fremgår af kommuneaftalen for 2023 at alle 98 kommuner skal have mulighed for at indgå en velfærdsaftale med regeringen og dermed blive frisat fra lovgivningen på et velfærdsområde.


KL har nu skrevet til alle kommuner om udvælgelsesprocessen, og KL forestår dialogen med regeringen om fordelingen af velfærdsaftaler. KL opfordrer alle kommuner til at søge om velfærdsaftale på ét område. De tilkendegiver, at det er en god mulighed for at arbejde med udvikling af velfærden, nye løsninger og med ledelse og styring, der understøtter god kvalitet tæt på borgeren.


Med denne sag skal Byrådet beslutte om der ønskes velfærdsaftale på folkeskole-, dagtilbudsområdet og/eller ældreområdet.

Sagsfremstilling

Hver kommune kan kun blive udvalgt til at indgå en velfærdsaftale på ét velfærdsområde, men kommunerne kan tilkendegive en prioriteret frisættelse af velfærdsområder overfor KL.


Udvælgelsesprocessen om velfærdsaftaler kører i to spor, således at der til beskæftigelsesområdet var en tilkendegivelsesfrist den 8. august 2022, og til de tre andre velfærdsområder er fristen den 30. september 2022. Vedhæftet sagen er brevene fra KL om udvælgelsesprocesserne.


Velfærdsområde (første spor):

 • Beskæftigelse


Velfærdsområder (andet spor):

 • Folkeskole
 • Dagtilbud
 • Ældre


Byrådet blev informeret om velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet på byrådsmødet den 22. juni 2022. Der er politisk flertal i Byrådet for at tilkendegive ønske om velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet, og derfor har administrationen indgivet tilkendegivelse til KL herom indenfor fristen.


Beskæftigelsesområdet var ikke omfattet af den første runde, hvor et antal kommuner blev frisat, og derfor kører det nu i et selvstændigt spor. Udpegningen af velfærdskommuner på beskæftigelsesområdet skal ske inden udpegning på de øvrige velfærdsområder, og KL oplyser at målet er at udpegning sker umiddelbart efter sommerferien. Der foreligger ikke en egentlig politisk aftale om velfærdsaftalen på beskæftigelsesområdet, hvorfor detaljer omkring velfærdsaftalen ikke er kendte på nuværende tidspunkt. De kommuner, der ikke bliver valgt som velfærdskommune på beskæftigelsesområdet har mulighed for at melde ind med deres ønsker på de tre andre områder. Såfremt Faxe Kommune udpeges, så kræver det en politisk godkendelse. På sagen er vedhæftet et notat om velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet samt en pixi-publikation om en mere fleksibel beskæftigelsesindsats.


Der pågår forhandlinger på Christiansborg om en politisk aftale på skole- og dagtilbudsområdet, hvor det forventes, at der snarest vil blive indgået en aftale. Såfremt der inden mødet i udvalget foreligger en politisk aftale, vil denne blive tilsendt til orientering og vedhæftet med referatet. Der udarbejdes et notat om folkeskoleområdet, som vedhæftes dagsordenen inden økonomiudvalgsmødet.

Der er indgået en bred politisk aftale på Christiansborg om velfærdsaftaler på ældreområdet, vedhæftet som bilag.


KL har igangsat et fælleskommunalt program for velfærdsforsøg, hvor formålet er at understøtte kommunernes arbejde og sikre opsamling, erfaringsudveksling og koordination på tværs af kommuner. I første omgang inviterer KL til et inspirationswebinar om muligheder og potentialer på de tre områder, folkeskole-, dagtilbuds- og ældreområdet, hvor formålet er at understøtte processen med kommunens beslutning om, hvilket af de 3 områder kommunen ønsker frisat. Webinaret vil blive afholdt primo september.


Den politiske proces er således, at henholdsvis Senior & Sundhedsudvalget for ældreområdet, og Børn & Læringsudvalget for folkeskole- og dagtilbudsområdet på møder i august har drøftet, hvorvidt der ønskes indgåelse af en velfærdsaftale. Økonomiudvalget drøfter indstillingerne fra udvalgene, og tilkendegiver en anbefaling overfor byrådet, som træffer beslutning på møde den 1. september.


Senior & Sundhedsudvalget har i møde den 17. august tilkendegivet at de ikke anbefaler indgåelse af velfærdsaftale på ældreområdet.

Børn & Læringsudvalget har i møde den 18. august tilkendegivet, at de anbefaler indgåelse af velfærdsaftale på folkeskoleområdet.


Idet KL's inspirationswebinar først ligger efter byrådets beslutning, og fristen for kommunens tilkendegivelse er den 30. september, foreslås det, at der tages forbehold for prioriteringen af velfærdsområde, således at det delegeres til Økonomiudvalget at kunne ændre på byrådets prioritering.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at:

 1. Hvis beskæftigelsesområdet udpeges til velfærdskommune, så indgås denne aftale, og der søges ikke om frisættelse fra øvrige områder.
 2. Såfremt beskæftigelsesområdet ikke udpeges, så udvælges folkeskoleområdet til at indgå velfærdsaftale.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

147. Godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse vedr. etablering af altaner i Faxe og Hylleholt Boligforenings afd. 7, Lærkevej 7 - 9

Resume

Faxe og Hylleholt Boligforenings organisationsbestyrelse og beboerne i afd. 7, Lærkevej 7 – 9, Faxe har vedtaget anlægsbudget for etablering af 22 åbne altaner og 5 terrasser. Renoveringen skal finansieres af et realkreditlån på 6.206.589 kr. Der er ikke krav om kommunal garanti for lånet. Tilbagebetaling af lånet skal finansieres af en huslejestigning på 23,33 % svarende til 70 kr. pr. m2 pr. år. Faxe Kommune skal godkende huslejestigninger på over 5 %, låneoptagelse og tinglysning af pantebrevet. 

Sagsfremstilling

På beboermøde den 30. september 2021 blev anlægsbudgettet og huslejestigningen på 23,33 % vedtaget med 19 stemmer for og 17 stemmer imod.

På mødet deltog 21 personer fra 19 husstande. Hver husstand har 2 stemmer.


Organisationsbestyrelsen godkendte anlægsbudgettet og lejeforhøjelsen den 14. oktober 2021.


Renoveringen finansieres ved optagelse af et 30-årigt realkreditlån på 6.206.589 kr.

Tilbagebetaling af realkreditlånet skal finansieres ved en lejeforhøjelse på gennemsnitligt 170,00 kr. pr. m2 pr. år svarende til 23,33 %.


Den gennemsnitlige huslejestigning er på 1.054 kr. pr. måned og fordeler sig således på afdelingens boliger:


Boligtype

Antal i afdelingen

Størrelse

Nuværende leje

Huslejestigning pr. måned

2 – værelses

15

65 m2

3.905 kr.

950 kr.

3 – værelses

9

80 m2

4.586 kr.*

1.150 kr.

4 – værelses

3

101 m2

5.586 kr.

1.450 kr.

* Gennemsnit af to forskellige lejeniveauer.


Efter huslejestigningen er den gennemsnitlige leje pr. måned på 5.876 kr.

Afdelingens lejligheder er ikke de nemmeste at udleje, og der sendes tilbud ud til flere ad gangen, end i nogle af de andre afdelinger i boligorganisationen.

Boligorganisationen har oplyst at beboerne på beboermøde i september, vil blive præsenteret for et forslag til en generel huslejestigning på 5,04 %, grundet pris- og lønfremskrivning og nyere henlæggelseskrav til vedligehold. Denne huslejestigning skal tillægges stigningen til anlæg af altaner.


Center for Ejendomme vurderer, at anlægsbudgettet for altanerne er realistisk og rimeligt i forhold til de nuværende markedspriser.


Der er fremsendt vedligeholdelsesplan, som ikke er godkendt af beboerne endnu. De store ting, som køkken, bad og tag er der ikke afsat midler til i vedligeholdelsesplanen, da de afventer en granskning, som blev iværksat for et par år siden.

Taget vurderes til at have en meget lang restlevetid. Badeværelser og kloak er de oprindelige.
Køkkenerne er ca. 20 år gamle, men i generelt god stand. Vinduer og yderdøre er ca. 20 år gamle i træ/alu. Gavlene blev efterisoleret for ca. 10 år siden.

Forretningsføreren oplyser, at der forventes en del renoveringer i den nærmeste fremtid. Det vurderes, at der kommer yderligere huslejestigninger fordi der skal bruges ca. 15. mio kr. til vedligehold de kommende år. Med nuværende henlæggelser vil afdelingen i år 2052 have henlagt 4,5 mio. kr. Forretningsføreren har anbefalet afdelingen at hæve henlæggelser til renovering.


Da lejeforhøjelsen er over 5 % af lejen inden for et regnskabsår, skal lejeforhøjelsen godkendes af Faxe Kommune.


Afdelingen er opført i 1967 som etagebyggeri og består af 27 boliger fordelt på 2-, 3- og 4 værelsesboliger.


Låneoptagelsen og tinglysning af pantebrevet skal godkendes af Faxe Kommune.


Sagen afgøres af Økonomiudvalget, såfremt administrationens indstilling om at tilbagesende sagen til boligorganisationen godkendes.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at sagen sendes tilbage til boligorganisationen for at få den nærmere oplyst, inden endelig beslutning i Faxe Kommune. Faxe kommune ønsker, at den fremsendte vedligeholdelsesplan færdiggøres inden låneoptagelsen, så der er et samlet overblik i forhold til omfang, tidsplan og konsekvenser for økonomien i afdelingen samt for beboernes husleje, herunder med en godkendelse af vedligeholdelsesplanen fra beboernes side.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

148. Orientering om danmarkskort over omgørelsesprocenter på Socialområdet 2021

Resume

Social- og Ældreministeren skal hvert år offentliggøre et kommuneopdelt danmarkskort over omgørelsesprocenterne på socialområdet for det foregående år. Byrådet skal inden årets udgang behandle det offentliggjorte danmarkskort. Med denne sag fremlægges danmarkskortet for 2021.

Sagsfremstilling

Det følger direkte af retssikkerhedsloven, at Social- og Ældreministeren hvert år skal offentliggøre et kommuneopdelt danmarkskort over omgørelsesprocenterne på socialområdet for det foregående år. Det vil sige det forudgående års statistik over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service (jf. retssikkerhedslovens § 84 a). Videre følger det af samme lov, at kommunalbestyrelsen (i Faxe Kommune byrådet) på et møde inden årets udgang skal behandle det offentliggjorte danmarkskort for pågældende kommune (jf. retssikkerhedslovens § 79 b).


Byrådet har den 12. december 2019 vedtaget, at danmarkskortene skal behandles i fagudvalgene inden behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Med denne sag fremlægges Social- og Ældreministerens danmarkskort for 2021 for Socialudvalget, Børn & Læringsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.


Selvom det ikke er lovbestemt, har det gennem en årrække være fast praksis i Faxe Kommune at fremlægge Ankestyrelsens statistikker én gang årligt i de relevante fagudvalg sammen med en gennemgang af årsagerne til Ankestyrelsens afgørelser. I maj 2022 er Ankestyrelsens afgørelser i klagesager for 2021 derfor fremlagt for hhv. Socialudvalget, Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Senior & Sundhedsudvalget samt Børn & Læringsudvalget med fokus på afgørelser inden for de enkelte fagudvalgs ansvarsområder. Både Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget er derfor allerede blevet præsenteret for omgørelsesprocenterne på deres områder.Omgørelsesprocenter

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen.


Når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter, anvendes tre begreber:

 • Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer i afgørelsen.
 • Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.
 • Ændring/Ophævelse: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den.


Når en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort. Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret. Omgørelsesprocenten viser andelen af realitetsbehandlede klagesager i Ankestyrelsen, som omgøres det vil sige, som enten ændres, ophæves eller hjemvises (dvs. evt. klager som Ankestyrelsen afviser at behandle tæller ikke med).


Socialområdet dækker over alle bestemmelser i serviceloven, hvor der kan klages til Ankestyrelsen over kommunens afgørelse. Omgørelsesprocenten fortæller derfor noget om rigtigheden af den del af kommunens afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen, men fortæller ikke noget om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling. For en uddybning henvises til læsevejledning til danmarkskort over omgørelsesprocenter, der er vedlagt som bilag nr. 1.Social- og Ældreministerens kommuneopdelte danmarkskort

Social- og Ældreministerens kommuneopdelte danmarkskort består af tre kort:

 • kort over omgørelsesprocenter på socialområdet
 • kort over omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet
 • kort over omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet


På kort over omgørelsesprocenter på socialområdet generelt indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Kortet indeholder både de bestemmelser, der indgår i de specifikke danmarkskort for henholdsvis voksenhandicapområdet og børnehandicapområdet, og en række andre bestemmelser på tværs af børne- og voksenområdet herunder ældreområdet.


På kort over omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet indgår afgørelser vedrørende pasningstilbud, hjemmetræning m.m. (§§ 32, 32a, 36, 39-401), merudgiftsydelse (§ 41), tabt arbejdsfortjeneste (§§ 42- 43) og personlig hjælp og ledsagelse (§§ 44 – 45).


På kort over omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet indgår afgørelser vedrørende kontante tilskud (§ 95), borgerstyret personlig assistance (§ 96), ledsageordning (§ 97) og merudgifter (§ 100).


De tre kort findes på Social- og Ældreministeriets hjemmeside under følgende link:

https://sm.dk/danmarkskort/2022/jun (åbnes ved at kopiere linket til en browser samt acceptere cookies). Herudover fremgår de tre kort af bilag 2.Kort over omgørelsesprocenter på socialområdet generelt

Ankestyrelsen har truffet 57 afgørelser på socialområdet generelt i 2021. I 15 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocenten på 26 %, heraf er 7 % ændret eller ophævet og 19 % er hvemvist. Det betyder samtidig, at 74 % af kommunens afgørelser er stadfæstet.


Til sammenligning ligger omgørelsesprocenten på landsplan på socialområdet generelt for 2021 på 31,8 %, hvoraf 7,7 % er ændret eller ophævet og 24,1 % er hjemvist, mens 68,2 % er stadfæstet.


Kort over omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet

Ankestyrelsen har truffet ni afgørelser på børnehandicapområdet i 2021. I én af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocenten på 11 %, den omgjorte sag er enten ændret eller ophævet. Ingen sager er hvemvist. Det betyder samtidig, at 89 % af kommunens afgørelser på børnehandicapområdet er stadfæstet.


Til sammenligning ligger omgørelsesprocenten på landsplan på på børnehandicapområdet for 2021 på 35,9 %, hvoraf 11,2 % er ændret eller ophævet og 24,7 % er hjemvist, mens 64,1 % er stadfæstet.


Kort over omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet

Ankestyrelsen har truffet tre afgørelser på voksenhandicapområdet i 2021. I én af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocenten på 33 %, den omgjorte sag er hvemvist, ingen sager er ændret eller ophævet. Det betyder samtidig, at 67 % af kommunens afgørelser på voksenhandicapområdet er stadfæstet.


Til sammenligning ligger omgørelsesprocenten på landsplan på på voksenhandicapområdet for 2021 på 34,3 %, hvoraf 4,9 % er ændret eller ophævet og 29,4 % er hjemvist, mens 65,7 % er stadfæstet.Udvikling i omgørelsesprocenter fra 2019 til 2021

Oversigten viser udviklingen i omgørelsesprocenter for Faxe Kommune fra 2019 til 2021. Til sammenligning fremgår også omgørelsesprocenten på landsplan.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje samt Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning fra Socialudvalget, 15. august 2022, pkt. 83:

Anbefales.


Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 18. august 2022, pkt. 91:

Anbefalet.

Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

149. Godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af Faxe Syd

Resume

Med denne sag skal byrådet endeligt godkende Faxe Fjernvarmeselskabs projektforslag om fjernvarmeforsyning af området, Faxe Syd. Godkendelsen sker i henhold til varmeforsyningsloven. Faxe Kommune har vurderet, at projektet med fordel kan gennemføres, da det er samfundsøkonomisk fordelagtigt. Forslaget har været i høring, og der er ikke indkommet indsigelser.

Sagsfremstilling

Faxe Fjernvarmeselskab har søgt om en endelig godkendelse af projektforslaget om fjernvarmeforsyning af området, Faxe Syd. Byrådet meddelte den 22. marts 2022 en foreløbig godkendelse af projektforslaget betinget af, at der opnås tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens fjernvarmepulje. Energistyrelsen har meddelt tilsagn om tilskud på 3,7 mio. kr, som ansøgt af Faxe Fjernvarmeselskab. Faxe Kommune kan derfor nu endeligt godkende projektforslaget.


Projektet omfatter fjernvarmeforsyning af ejendomme i området Faxe Syd. Området er i dag primært udlagt som gasområde. Der er knap 350 bygninger, som bliver varmeforsynet med naturgas, olie, fastbrændsel, elradiatorer eller varmepumper.


Forslaget har været i 4 ugers offentlig høring. Gasselskab, elselskab og væsentligt berørte grundejere (grundejere, der planlægges pålagt servitut) er blevet skriftligt underrettet om forslaget.


Der er indkommet tre høringssvar - fra Evida, andelsboligforeningen Guldvænget og en grundejer. Gasselskabet Evida har ingen indsigelser mod projektet. Andelsboligforeningen Guldvænget oplyser, at de ikke har bemærkninger til, at en forsyningsledning krydser deres ejendom for eventuelt at fjernvarmeforsyne ejendommen Lindegårdsvej 4. Grundejer Kornagervej 76 vil gerne vide, om der er en "plan B", når den nuværende aftale om affaldstræ slutter. Faxe Fjernvarmeselskab oplyser hertil, at selskabet løbende arbejder på at producere miljørigtigt og bruge vedvarende energi. Der er ikke fundet og valgt en "plan B", men der er flere interessante scenarier, bl.a. spildvarme fra lokal industri, spildvarme fra lokalt spildevandsrensningsanlæg, solvarme og store eldrevne varmepumper.


Kommunen skal godkende projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven, og skal i den forbindelse blandt andet foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Vurderingen skal ske på baggrund af varmeplanlægningen, projektbekendtgørelsens bestemmelser, de samfundsøkonomiske analyser og indkomne høringsbemærkninger. Kommunen skal påse, at projektet er det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt. Kommunen kan bestemme, at alternativer, hvor der bliver anvendt fossile brændsler som hovedbrændsel, herunder mineralsk olie og naturgas, ikke er relevante alternativer i de samfundsøkonomiske analyser.


Projektforslaget viser overordnet, på baggrund af de anlagte forudsætninger, at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at konvertere til fjernvarme - ca. 5,3 mio. kr. i forhold til det beregnede alternativ, som er individuelle luft-vand varmepumper. Desuden er der miljømæssige fordele ved fjernvarmen i modsætning til de individuelle løsninger med hensyn til støj og pladskrav, ligesom fjernvarmen er vigtig for at kunne udfase de fossile brændsler. Der er ikke regnet på alternativer, hvor der bliver anvendt fossile brændsler.


Center for Plan & Miljø vurderer, at der kan meddeles en godkendelse af projektet bl.a. begrundet i, at fjernvarmeforsyning er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt sammenlignet med luft-vand varmepumper, og at fossile brændsler ikke bliver anset som relevante alternativer.


En ændring af et område fra gas- til fjernvarmeforsyning medfører ikke, at grundejerne skal skifte varmeforsyning, og ved skift af varmeforsyning må grundejerne gerne skifte til f.eks. luft-vand varmepumpe, hvis de ikke ønsker fjernvarme.


På baggrund af blandt andet de økonomiske vurderinger, og at der ikke er indkommet indsigelser, vurderer Center for Plan & Miljø samlet set, at det vil være fordelagtigt at ændre varmeplanlægningen af området til fjernvarmeforsyning og fjernvarmeforsyne Faxe Syd.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at projektforslaget om fjernvarmeforsyning af Faxe Syd godkendes endeligt.


Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 16. august 2022, pkt. 122:

Anbefalet.


Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i stedet for Erik Rasmussen (V).

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

150. Godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af område ved Egedevej

Resume

Med denne sag skal byrådet endeligt godkende Faxe Fjernvarmeselskabs projektforslag om fjernvarmeforsyning af området, Egedevej. Godkendelsen sker i henhold til varmeforsyningsloven. Faxe Kommune har vurderet, at projektet med fordel kan gennemføres, da det er samfundsøkonomisk fordelagtigt. Forslaget har været i høring, og der er indkommet en indsigelse, som er imødekommet af Faxe Fjernvarmeselskab.


Sagsfremstilling

Faxe Fjernvarmeselskab har søgt om en endelig godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af området, Egedevej. Byrådet meddelte den 22. marts 2022 en foreløbig godkendelse af projektforslaget betinget af, at der opnås tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens fjernvarmepulje. Energistyrelsen har meddelt tilsagn om tilskud på 1,22 mio. kr., som ansøgt af Faxe Fjervarmeselskab. Faxe Kommune kan derfor nu meddele en endelig godkendelse af projektforslaget.


Projektet omfatter fjernvarmeforsyning af ejendomme i et område ved Egedevej. Det meste af området er i dag udlagt som gasområde. I området er der godt 130 bygninger, som bliver varmeforsynet med naturgas, olie, fastbrændsel, elradiatorer eller varmepumper.


Forslaget har været i 4 ugers offentlig høring. Gasselskab, elselskab og væsentligt berørte grundejere (grundejere, der planlægges pålagt servitut) er blevet skriftligt underrettet om forslaget.


Der er indkommet to høringssvar - fra Evida og en grundejer. Gasselskabet Evida har ingen indsigelser mod projektet. Grundejer Danavej 8 ønsker ikke, at en forsyningsledning krydser ejendommen, som anført i projektforslaget. Faxe Fjernvarmeselskab har oplyst, at selskabet derfor vil finde andre løsninger, f.eks. at etablere forsyningsledninger i både Fønixvej og Danavej - eller krydse en anden ejendom med forsyningsledningen under forudsætning af, at der kan indgås en aftale på frivillig basis med de pågældende grundejere.


Kommunen skal godkende projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven og i den forbindelse blandt andet foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Vurderingen skal ske på baggrund af varmeplanlægningen, projektbekendtgørelsens bestemmelser, de samfundsøkonomiske analyser og indkomne høringsbemærkninger. Kommunen skal påse, at projektet er det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt. Kommunen kan bestemme, at alternativer, hvor der bliver anvendt fossile brændsler som hovedbrændsel, herunder mineralsk olie og naturgas, ikke er relevante alternativer i de samfundsøkonomiske analyser.


Projektforslaget viser overordnet, på baggrund af de anlagte forudsætninger, at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at konvertere til fjernvarme - ca. 1,7 mio. kr. i forhold til det beregnede alternativ, som er

individuelle luft-vand varmepumper. Desuden er der miljømæssige fordele ved fjernvarmen i modsætning til de individuelle løsninger med hensyn til støj og pladskrav, ligesom fjernvarmen er vigtig for at kunne udfase de fossile brændsler. Der er ikke regnet på alternativer, hvor der bliver anvendt fossile brændsler.


Center for Plan & Miljø vurderer, at der kan meddeles en godkendelse af projektet bl.a. begrundet i, at fjernvarmeforsyning er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt sammenlignet med luft-vand varmepumper, og at fossile brændsler ikke bliver anset som relevante alternativer.


En ændring af et område fra gas- til fjernvarmeforsyning medfører ikke, at grundejerne skal skifte varmeforsyning, og ved skift af varmeforsyning må grundejerne gerne skifte til f.eks. luft-vand varmepumpe, hvis de ikke ønsker

fjernvarme.


På baggrund af blandt andet de økonomiske vurderinger, og at den indkomne indsigelse er imødekommet, vurderer Center for Plan & Miljø samlet set, at det vil være fordelagtigt at ændre varmeplanlægningen af området til fjernvarmeforsyning og fjernvarmeforsyne området ved Egedevej.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at projektforslaget om fjernvarmeforsyning af område ved Egedevej godkendes endeligt med den ændring, at ejendommen Danavej 8 ikke krydses af forsyningsledninger.


Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 16. august 2022, pkt. 123:

Anbefalet.


Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i stedet for Erik Rasmussen (V).

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

151. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan 200-30 for et boligområde ved Karise Gårde

Resume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplanforslag 200-30, boligområde øst for Karise Gårde, blev godkendt af Byrådet den 30. maj 2022 og har været i offentlig høring i perioden den 7. juni til den 2. august 2022. Der skal nu tages stilling til om planerne skal vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Planforslagene er udarbejdet på baggrund af ejers ønske om, at få mulighed for at kunne etablere boliger i området mellem Karl af Rises Vej og Karise Gårde i Karise.


Offentlig høring

Forslagene har været i offentlig høring i 8 uger i perioden den 7. juni til den 2. august 2022 og mandag den 20. juni 2022 blev der afholdt borgermøde i Karise, hvor forslagene blev præsenteret. Faxe Kommune har modtaget 8 høringssvar, som omhandler emnerne:


 • Ønske om at boldbanen ved Karl af Rises Vej forbliver boldbane
 • Ønske om at bebyggelsen skal være fremtidssikret i forhold til miljø og energiforsyning
 • Ønske om at bebyggelsen både er attraktiv for børnefamilier og seniorer
 • Ønske om at der gives mulighed for mere fleksible boligtyper og individuelle byggerier
 • Ønske om en fortsat udvikling af et sammenhængende stisystem med tilstrækkeligt plads til alle brugere
 • Ønske om at der ikke kan bygges i 2 etager mod de eksisterende boliger på Nørrebro


De samlede høringssvar og administrationens besvarelse af dem, samt forslag til ændringer af lokalplanen som følge af høringssvarene, kan ses som bilag 1. til denne sag.


Kommuneplantillæg nr. 3

Formålet med kommuneplantillægget er, at ændre på afgrænsningen af de eksisterende kommuneplanrammer K-B4 og K-R3, som er udlagt til henholdsvis boligformål og rekreative formål. Ved at ændre på den indbyrdes afgrænsning sikres det, at der fremadrettet kan etableres en rekreativ forbindelse mellem Karise Bæk og Karise Gårde. Herudover vil det samlede areal kunne udnyttes mere hensigtsmæssigt med udgangspunkt i de fysiske forhold og de fredninger som gælder for området. Der ændres ikke på kommuneplanrammernes indhold eller på størrelsen af dem - det er udelukkende afgrænsningen mellem de to rammeområder som ændres. Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 er vedlagt som bilag 2.


Lokalplan 200-30

Formålet med at udarbejde en lokalplan for dette område, er at udlægge arealet til boliger, samt til rekreative arealer. I den sydlige del af området mod Karise Bæk udlægges der areal til regnvandshåndtering. Der er adgang til boligområdet via Karl af Rises Vej, og de interne stiforbindelser i området er placeret, så der er en logisk forbindelse til bydelens øvrige stisystemer.

Lokalplanforslaget er udformet som en rammelokalplan, der fastlægger den overordnede struktur for det samlede område, men kun fastlægger byggeretsgivende bestemmelser (som definerer hvordan der må bygges) for den del af området, som udgør etape 1. Det betyder, at etape 1. vil kunne etableres efter endelig vedtagelse af lokalplanen, mens etape 2. vil kræve en ny lokalplan, der er byggeretsgivende for etape 2.

Inden for lokalplanens område er det muligt at etablere op til 90 nye boliger fordelt på de 2 etaper, heraf indeholder 1. etape 47 nye boliger. Der kan bygges boliger i form af parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse.

Forslag til lokalplan 200-30 er vedlagt som bilag 3.


Rettelsesblad

På baggrund af de indkomne høringssvar med forslag og ønsker til ændringer, er der i rettelsesbladet indarbejdet forslag til rettelser, som der skal tages politisk stilling til, se bilag 4.

Administrationen er desuden blevet opmærksom på enkelte mindre tekniske rettelser i teksten til lokalplan 200-30. Det kan være stavefejl der rettes, eller tilføjelse eller ændring af tekst, som gør indholdet mere præcist. De tekniske rettelser er indarbejdet i vedlagte rettelsesblad, bilag 4.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Seniorrådets kommentarer:


Seniorrådet finder, at der er lavet et godt stykke arbejde fra administrationen.


Center for Plan & miljø indstiller,


 1. at forslag til kommuneplantillæg nr. 3 vedtages endeligt, og
 2. at der træffes beslutning om hvorvidt boldbanen / matrikel 5cl fortsat skal indgå i lokalplanen, eller om arealet skal tages ud af lokalplanen. Hvis det besluttes, at arealet udgår konsekvensrettes lokalplanen, som vist i rettelsesblad.

a) matrikel 5cl, Karise Gdr., Karise indgår i lokalplanen, eller

b) matrikel 5cl, Karise Gdr., Karise udtages af lokalplanen, og arealet ændres ved næste kommuneplan fra at være udlagt til boligformål til at blive udlagt til rekreative formål.


 1. at forslag lokalplan 200-30 vedtages endeligt med indarbejdelse af beslutning om matrikel 5cl ovenfor, de tekniske rettelser som fremgår af rettelsesblad og med de rettelser som følge af høringssvar som fremgår nedenfor, og som fremgår af rettelsesblad:


c) at der ikke stilles krav om opsamling af regnvand til toiletskyl

d) at der ikke stilles yderligere krav til boligernes individuelle størrelser

e) at der ikke ændres på lokalplanens fordeling mellem omfanget af parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse

f) at tekst vedr. lysgener i § 8.4 og § 8.5 tilrettes som vist i rettelsesblad

g) at tekst vedr. højde på boliger mod Nørrebro i §7.4 tilrettes som vist i rettelsesbladBeslutning fra Plan & Kulturudvalget, 16. august 2022, pkt. 96:

Anbefalet, med den bemærkning, at udvalget valgte indstilling 2 b) " matrikel 5cl, Karise Gdr., Karise udtages af lokalplanen, og arealet ændres ved næste kommuneplan fra at være udlagt til boligformål til at blive udlagt til rekreative formål."


Fraværende: Henrik Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).

Beslutning

Plan & Kulturudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende: René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

152. Godkendelse af Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2022-2026, Karisegårde

Resume

Med denne sag skal der træffes beslutning om at godkende "Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2022 - 2026 - Karisegaarde, Karise".


Sagsfremstilling

En privat bygherre ønsker at byggemodne et areal på ca. 8,6 ha nordvest for Karise. Der er i den forbindelse udarbejdet en lokalplan, "Lokalplan 200-30 Boligområde øst for Karise Gårde", som behandles sideløbende med dette tillæg til spildevandsplanen.


Arealet er ikke omfattet af den gældende spildevandsplan. Derfor skal der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen, inden området kan blive kloakeret.


Projekt

Jævnfør lokalplanen skal området separatkloakeres (regnvand og husspildevand skal adskilles i et regnvandsrør og et spildevandsrør). Spildevandet bliver tilsluttet den eksisterende spildevandsledning, der løber langs Karise Bæk, hvor det bliver ført til Karise renseanlæg. Efterfølgende bliver det rensede spildevand udledt i Karise Bæk, umiddelbart inden dens udløb i Stevns Å. Regnvandet bliver ledt til et regnvandsbassin, der bliver etableret i området ned mod Karise Bæk. Her bundfælder sedimenter (aflejringer), og regnvandet bliver forsinket og neddroslet inden udledningen til Karise Bæk. Karise Bæk løber ud i Stevns Å, der løber ud i Tryggevælde Å, der har udløb i Køge Bugt.


Politisk behandling

Forslaget til dette tillæg er udarbejdet i april 2022, hvorefter det har været til kommentering hos bygherre og Faxe Forsyning. Den 10. maj 2022 besluttede Teknik & Miljøudvalget at sende forslaget i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden udløb den 28. juli 2022. Der indkom ikke nogle høringssvar.


I det vedhæftede tillæg er der foretaget enkelte redaktionelle præciseringer af datoer. Ellers er det uforandret i forhold til det forslag, der blev forelagt Teknik & Miljøudvalget i maj 2022.


Lovgrundlag

Lov om Miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021.

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1775 af 2. september 2021.

Lov om afgift af spildevand, jf. lovbekendtgørelse nr. 478 af 14. april 2020.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2022 - 2026 godkendes.


Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 16. august 2022, pkt. 127:

Anbefalet.


Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i stedet for Erik Rasmussen (V).

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

153. Godkendelse af en tillægsbevilling til Landsbypuljen 2022

Resume

Byrådet har i Budget 2022 afsat en anlægspulje på 100.000 kr. til Landsbypulje 2022. Landsbypuljen medfinansieres af staten, som tilbagebetaler 60 % af den udbetalte støtte. Inden refusionen fra staten kan trækkes hjem, skal pengene i første omgang udbetales fra kommunens egen kassebeholdning. Byrådet skal derfor godkende, at der sker et midlertidigt overtræk, indtil refusionen fra staten er trukket hjem.


Sagsfremstilling

Faxe Kommune har siden 2014 fået andel i den statslige pulje til istandsættelse af bygninger og nedrivning og fjernelse af skrot og affald (Landsbypuljen).


Bolig- og Planstyrelsen har i 2022 tildelt Faxe Kommune 1.858.832 kr.

Landsbypuljen forudsætter, at kommunerne medfinansierer svarende til 40 %.


Det er kommunen, der udbetaler støtte til godkendte projekter. Når projekterne er afsluttet, og støtten er udbetalt, kan kommunen trække refusionen hjem fra staten. Der er derfor behov for et midlertidigt træk på kassebeholdningen.


Center for Plan & Miljø foreslår derfor, at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 1.858.832 kr. til statens medfinansiering af Landsbypuljen 2022. Bevillingen har ingen konsekvenser for kassebeholdningen, da sagen både rummer en indtægtsbevilling på 1.858.832 kr. og en udgiftsbevilling på 1.858.832 kr.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Bevillingen har ingen konsekvenser for kassebeholdningen, da sagen både rummer en indtægtsbevilling på 1.858.832 kr. og en udgiftsbevilling på 1.858.832 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

1. at der i 2022 gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling til Landsbypuljen 2022 med en indtægtsbevilling på 1.858.832 kr. og en udgiftsbevilling på 1.858.832 kr.

2. at rådighedsbeløbet frigives.


Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 16. august 2022, pkt. 129:

Anbefalet.


Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i stedet for Erik Rasmussen (V).

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

154. Godkendelse af opdateret vedtægt for Faxe Kommunes Arkiver

Resume

Sagen drejer sig om godkendelse af opdateret vedtægt for Faxe Kommunes Arkiver, som oprindeligt er fra 2011.

Med opdateringen bliver der overensstemmelse mellem vedtægt og lovgrundlag for arkivets virksomhed, da der i den forløbne periode er sket lovændringer om både persondatabeskyttelse og aktindsigt. Der er desuden tale om sproglige præciseringer og opdateringer på basis af erfaringer, der er gjort siden Faxe Kommunes Arkiver blev etableret for 11 år siden.

Sagsfremstilling

Nuværende vedtægt er fra 2011, hvor Faxe Kommunes Arkiver blev etableret som offentligt arkiv for Faxe Kommune jf. Arkivlovens § 7. Efter 11 år er der behov for opdatering, der både bringer vedtægtens ordlyd ajour med gældende love og præciserer arkivvirksomheden på baggrund af høstede erfaringer:


Præciseringer

 • Faxe Kommunes Arkiver er et enhedsarkiv med lokalarkiv og kommunearkiv som offentligt arkiv for Faxe Kommune. I opdateret vedtægt er opgavefordeling mellem lokalarkiv og kommunearkiv præciseret
 • Ansvarsfordeling mellem Plan & Kulturudvalget og Økonomiudvalget fremstår tydeligt
 • Enhedsarkivet er som samlet enhed en del af Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice
 • Faxe Kommunes Arkiver udgør en selvstændig, dataansvarlig enhed i forhold til de myndigheder, hvorfra personoplysninger overføres
 • Faxe Kommunes Arkiver udarbejder arkivinstruks som generelle retningslinjer for kommunens varetagelse af arkivmæssige hensyn
 • Kommunalbestyrelsen er i Arkivloven bemyndiget til i konkrete tilfælde at give adgang til kommunale arkivalier inden tilgængelighedsfristens udløb. I praksis er dispensationsmyndighed og sagshåndtering uddelegeret til arkivlederen


Opdateret vedtægt for Faxe Kommunes Arkiver er vedlagt som bilag.


Lovændringer

Databeskyttelsesforordning og tilføjelser til databeskyttelsesloven har fra 2018 givet anledning til ændringer i arkivets praksis for persondatabeskyttelse, og fra 2020 har ændringer i arkivloven medført ændret procedure for håndtering af aktindsigter generelt og mere specifikt borgeres adgang til egne sager.


Ved fornyet lovændring kan det blive nødvendigt at tilpasse vedtægten igen, og sagen vil i givet fald vende tilbage.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller at opdateret vedtægt for Faxe Kommunes Arkiver godkendes.


Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 8. juni 2022, pkt. 84:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

155. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan 700-80 for boliger ved Førslev Mølle

Resume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplanforslag 700-80, boliger ved Førslev Mølle, blev godkendt af Byrådet den 28. april 2022 og har være i offentlig høring i perioden den 4. maj til den 3. juli 2022. Der skal nu tages stilling til om planerne skal vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Planforslagene er udarbejdet på baggrund af ejers ønske om at få mulighed for at kunne etablere et bofællesskab på ejendommen. Bofællesskabet skal bestå af op til 12 mindre boliger og et stort fællesareal med fælles faciliteter.


Offentlig høring

Forslagene har været i offentlig høring i 8 uger i perioden den 4. maj til den 3. juli 2022 og mandag den 23. maj 2022 blev der afholdt borgermøde i Førslev Mølle, hvor forslagene blev præsenteret. Faxe Kommune har ikke modtaget høringssvar.


Kommuneplantillæg nr. 2

Formålet med kommuneplantillægget er at udvide landsbyafgrænsningen omkring Førslev, således at Førslev Mølle inddrages i landsbyafgrænsningen. Det betyder, at det med lokalplanlægning vil være muligt at bygge boliger omkring Førslev Mølle. Førslev er i Kommuneplanen udlagt som en afgrænset landsby i landzone, hvor der er mulighed for blandet bolig og erhverv. Forslag til kommuneplantillæg er vedlagt som bilag 1.


Lokalplan 700-80
Formålet med at udarbejde en lokalplan for boliger ved Førslev Mølle er, at udlægge et areal til nye boliger. Ansøger ønsker, at bebyggelsen kan anvendes som et bofællesskab. Lokalplanen giver mulighed for at anvende nogle af de eksisterende bygninger til boliger, og der er mulighed for at bygge op til 9 nye små boliger i området. Boligerne er helårsboliger og kan udstykkes som private matrikler. Det er tanken, at beboerne har sin egen bolig og at de samtidig indgår i et fællesskab, hvor man deles om fælles faciliteter, som fx. fælleshus, køkkenhave, kontor og mødelokaler, delebiler osv.

Planområdet ligger i udkanten af Førslev og omfatter et areal på ca. 7.500 m2 og består af matrikel nr. 5f og 5g, begge Førslev By, Øde Førslev. Førslev Mølle er en karakteristisk bygning i kanten af landsbyen, som er en del af byens kulturmiljø og som samtidig anvendes som et kulturelt mødested. Dette er der fortsat mulighed for, og ny bebyggelse skal tilpasses, så det passer til områdets karakter. Lokalplanen regulerer, hvor der må bygges, hvor meget der må bygges og hvordan bebyggelsen må se ud. Der vil være mulighed for liberalt erhverv, som fx atelier, rådgivningsvirksomhed eller lignende typer af erhverv, som beboerne kan udføre fra eget hjem.

Forslag til lokalplan 700-80 er vedlagt som bilag 2.

Rettelsesblad

Administrationen er blevet opmærksom på enkelte mindre ændringer i teksten i planforslagene, som er indarbejdet i vedlagte rettelsesblade, se vedlagte bilag nr. 3. I lokalplanens rettelsesblad er der ændringer på side 20.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & miljø indstiller,


 1. at forslag til kommuneplantillæg nr. 2 vedtages endeligt, og
 2. at forsalg til lokalplan 700-80 vedtages endeligt, med de ændringer til teksten, som fremgår af rettelsesbladet.Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 16. august 2022, pkt. 95:

Anbefalet.


Fraværende: Henrik Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

156. Orientering om ny svømmehal i Haslev pr. august 2022

Resume

Denne sag indeholder en orientering om finansiering af ny svømmehal i Haslev til Plan & Kulturudvalg samt Økonomiudvalg. Orienteringen følger op på Økonomiudvalgets beslutninger om finansiering af ny svømmehal i Haslev fra den 6. oktober 2021, samt spørgsmål vedr. svømmehalsprojektet på Byrådets budgetseminar den 16. juni 2022.

Der lægges op til at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Udgangspunkt

Haslev skal have en ny svømmehal indenfor en overskuelig tidsramme. Den nuværende svømmehal har været i drift i godt 45 år til gavn og glæde for foreninger, skoleelever og borgere i almindelighed.

Rambøll foretog i eftersommeren 2021 en byggeteknisk gennemgang. Vurderingen var, at en større renovering ikke giver mening og at hallen i bedste fald vil kunne fungere i op til 10 år. Rambøll anslog dengang, at en ny hal vil koste ca. 150 millioner kr. Udviklingen på byggeområdet de seneste år og andre nyere svømmehalsprojekter kan pege i retning af en højere pris.


Byrådet har tidligere anerkendt, at der skal skaffes midler til en ny svømmehal og har i flere år sparet op til en ny svømmehal. De seneste år med 10 millioner kr. pr år. Ved udgangen af 2022 vil der være opsparet 42,8 millioner kr. Beløbet indgår som en del af kommunens kassebeholdning.


Finansieringsmodeller

Økonomiudvalget besluttede i efteråret 2021, at der skulle arbejdes videre med tre, af dengang fire mulige modeller for finansiering af en ny svømmehal. Det drejer sig om:

 • klassisk kommunal entreprisemodel med intern/kommunal drift
 • klassisk kommunal entreprisemodel med ekstern drift (fx. Haslev Hallerne)
 • OPS-model (Offentlig-privat samarbejde) med offentlig fremmedfinansiering (fx. kommunekredit) - drift kan varetages af entreprenøren eller overlades til en ekstern partner


Materialet til Økonomiudvalgets drøftelse den 6. oktober 2021 giver en detaljeret beskrivelse af modellerne. Uagtet model, så kræver de, at der er midler i kommunekassen enten til byggesummen (de to første modeller) eller til deponering (sidste model), idet kommunen garanterer byggesummen.


Dialog Haslev Hallerne

Haslev hallerne har tidligt vist interesse i projektet om en ny svømmehal i Haslev, både i forhold til at stå for driften fremadrettet og i forhold til byggeriet af en ny svømmehal. Hallerne har arbejdet med et byggeprojekt der kan fungere i sammenhæng med de eksisterende haller. Et projekt hvor anlægsomkostningerne i februar 2022 blev estimeret til 121 millioner kr.


Siden efteråret 2021 har der været flere møder mellem repræsentanter for Haslev Hallerne og administrationen. Det synes at stå klart, at begge parter forventer, at det vil være muligt at skabe enighed og forståelse omkring en driftsaftale, inkl. en virksomhedsoverdragelse af den kommunale svømmehals medarbejdere. Med fokus på at skabe det bedst mulige projekt og optimal økonomi har dialogen først og fremmest handlet om anlægsopgaverne og finansiering af byggeriet af en ny svømmehal. I disse drøftelser er der også fremkommet andre modeller end de som Økonomiudvalgets besluttede, fx:


1. Haslev Hallerne bygger og skaffer finansiering, eventuelt via en langsigtet driftsaftale med Faxe Kommune.
Status er, at en langvarig driftsaftale på fx 30 år ikke synes tilstrækkelig, men at der skal en eller anden form for kommunal garanti til. En situationen der for kommunen svarer til deponeringen ved OPS-modellen. Om der findes mellemformer er ikke endeligt afklaret i skrivende stund.


2. Kommunal låneadgang fx. via byfornyelsesmidler (og tilknyttet lovgivning).
En mulighed som Haslev Hallerne videregav fra en af de finansielle parter, som de har haft kontakt til. Kommunale planmedarbejdere med kendskab til byfornyelseslovgivning og puljer har lavet en foreløbig kortlægning af denne mulighed, hvor en kommune på særlige vilkår kan låne til byfornyelse. Svaret er imidlertid, at en svømmehal i sig selv ikke rummer den byfornyelse og opgradering af vilkårene for bosætning i et byområde, som sætte gang i byfornyelse. Hertil kommer, at Staten skal godkende et byfornyelsesprojekt inden eventuel lånefinansiering kan hjemtages. Der er ikke aktuelle planer om byfornyelse i Haslev og som beskrevet ville eventuelle planer næppe kunne inkludere en svømmehal. Herudover er de kommunale lånemuligheder primært til energiforbedring og ellers meget begrænsede.


3. Kombinationsmuligheder?

Denne mulighed dækker over muligheder for at kombinere den kommunale opsparing med eksterne midler, fx. langsigtede lån.

Dialogen om denne mulighed er ikke afsluttet. Spørgsmål om, hvem der er eller kan fungere som bygherre i en sådan "blandet" model er en del af dialogen. Det foreløbige billede er, at det for Faxe Kommune vil have samme økonomiske betydning som de tre førstnævnte modeller, besluttet af Økonomiudvalget. For Kommunen vil det økonomisk omfatte hele byggesummen, dækket via de på det tidspunkt opsparede midler og deponering/garanti for lån af restbeløbet.


Parterne noterer i fællesskab flere spørgsmål til yderligere afklaring. Det overvejes pt. hvorledes dette bedst kan gribes an. Herudover har parterne aftalt en fælles screening af det byggeprojekt som Haslev Hallerne har fået skitseret og prissat. Denne proces går i gang i løbet af august/september måned.


Status/ det videre arbejde

Status nu pr. august 2022:

 • at en ny svømmehal i Haslev vil have økonomiske konsekvenser for Faxe Kommune og
 • at det derfor anbefales at fortsætte den nuværende opsparingsordning indtil videre
 • at der fortsat udestår en række spørgsmål om finansiering af en ny svømmehal i Haslev. Disse spørgsmål, inkl. opfølgning på Økonomiudvalgets beslutning arbejder administrationen videre med. Det sker dels på tværs af flere centre, Ejendomme, Økonomi og Kultur, Frivillighed & Borgerservice, dels i en fortsat dialog Haslev Hallerne.
 • at administrationen forventer en ny orientering til Byrådet via Plan & Kulturudvalg & Økonomiudvalg sidst på året, med mindre der er væsentligt nyt at berette inden da.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Orienteringen har i sig selv ikke økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller at orienteringen om finansiering af ny svømmehal i Haslev tages til efterretning.


Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 16. august 2022, pkt. 102:

Anbefalet, med den bemærkning at udvalget ønsker et dialogmøde med repræsentanter fra Haslev Hallernes bestyrelse.


Fraværende: Henrik Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte sagen, og der skal afholdes et fællesmøde for Økonomiudvalget, Plan & Kulturudvalget og repræsentanter fra Haslev Hallerne.


Fraværende: René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


157. Beslutning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Klubfaciliteter i ny Dalby hal

Resume

I tilknytning til opførelsen af ny hal i Dalby, har frivillige kræfter i Dalby arbejdet på at skaffe forskellige former for støttemidler til etablering af klubfaciliteter, da dette ikke er indeholdt i anlægsbevillingen for opførelsen af hallen.

På nuværende tidspunkt er der indsamlet 1.001.805 kr. i støttemidler. Der er mulighed for, at der indsamles yderligere støttemidler - forventeligt op til 1.500.000 kr.

I denne sag skal Byrådet tage stilling til om, der skal gives en udgiftsbevilling på 1.500.000 kr. til etablering af klubfaciliteter og en indtægtsbevilling på 1.500.000 kr. vedrørende indtægter fra støttemidler.

Sagsfremstilling

Til budget 2020 og 2021 blev der afsat 12 millioner kr. til bygning af en ny hal i Dalby, derudover blev der i 2021 givet en tillægsbevilling på 1 mio. kr. fra byggemodning ECO Valley til Ny hal. Budgettet er benyttet til projektering, byggemodning af grunden, opførelse af ny hal og retablering af friarealer efter byggeriet

Da der i den oprindelige anlægsbevilling ikke har været midler til etablering af klubfaciliteter, har Dalby G&IF (Dalby Gymnastik & Idrætsforening) arbejdet på at indsamle midler til dette.

Der er på nuværende tidspunkt indsamlet knapt 1 mio. kr. som er kommet fra fondsmidler, salg af ”folkeaktier”, samt egne midler.

Disse støttemidler skal benyttes til: Indretning af køkken og café, indretning af mødelokaler samt til lydanlæg, måltavle, samt publikum-bænke og lignende. Foreningen arbejder fortsat på at skaffe flere midler til halindretningen.

Støttemidlerne bliver indbetalt til Faxe Kommune, og bliver herefter benyttet til betaling for etablering af klubfaciliteterne.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Der er ingen økonomiske konsekvenser, da udgifterne vil matche de indtægter der kommer.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 1. at der gives en udgiftsanlægsbevilling i 2022 på 1.500.000 kr. og at det tilsvarende rådighedsbeløb frigives, og
 2. at der gives en indtægtsanlægsbevilling i 2022 på 1.500.000 kr. og at det tilsvarende rådighedsbeløb frigives.Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 16. august 2022, pkt. 103:

Anbefalet.


Fraværende: Henrik Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

158. Meddelelser

Resume

Punktet er til meddelelser i økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Sager løftet til byrådet fra fagudvalg


Afrapportering af den kommunale overnatningsstatistik

Den senest modtagne overnatningsstatistik er for maj 2022, og er vedhæftet til orientering.

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Overnatningsstatistik for juni 2022 vedhæftes referatet til orientering.


Fraværende: René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

159. Lukkede meddelelser (Lukket)
160. Digital godkendelse af økonomiudvalgets referat 24. august 2022

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark af økonomiudvalgets møde 24. august 2022.


Økonomiudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet i slutningen af mødet.

Beslutning

-