Økonomiudvalget - 24-10-2019

Referat
Dato:
Torsdag, 24 oktober, 2019 - 17:00
Hent som fil:
208. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

209. 2. behandling af budget 2020 - 2023

Sagsfremstilling

Budgetprocessen for Faxe Kommune følger regeringens aftale med KL om kommunernes økonomi for 2020. Grundet folketingsvalget i juni er aftaleindgåelsen i år væsentlig forsinket. Aftalen er indgået den 6. september 2019. Fristerne for vedtagelse af budgettet og budgetprocessen er derfor tilrettet.


KL har efter økonomiudvalgsmødet den 18. september 2019 udsendt opdaterede kommunefordelte tal for skatter og tilskud. Disse er mere præcise end ved økonomiudvalgets 1. behandling, men fortsat ikke endelige. Den endelige udmelding af skatter og tilskud fra Social og Indenrigsministeriet forventer vi den 25. september.


Usikkerhedspunkter

Som følge af den sene aftaleindgåelse er der ved 1. behandlingen en række usikkerhedsfaktorer, som der bør være opmærksomhed på:

 • Lov og cirkulæreprogram: Disse er nu indarbejdet med samlet 4,7 mio. kr. fordelt med 4,3 mio. kr. i serviceudgifter og 0,4 mio. kr. i ej serviceudgifter.
 • Finansieringstilskud: Der er nu medtaget 33,8 mio. kr. i 2020 og intet beløb i overslagsårene, da tilskuddet er 1 årigt og forhandles fra år til år.
 • Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår. Der er medtaget 10 mio. kr. i 2020 og intet beløb i overslagsårene. Dette er uændret fra økonomiudvalgets behandling. Der er fortsat usikkerhed om vi modtager de 10 mio. kr. fordi til delingskriterierne kan ændres.
 • Tilskud og udligning: Den estimerede andel af forhøjet bloktilskudsfinansiering på 20 mio. kr. i 2020 og overslagsårene er nu fordelt på tilskud og udligning, idet KL's tilskudsmodel er opdateret. Der kan fortsat komme små tilretninger til tallene.

 

Forudsætningerne i budgetforslaget er;

 • At alle skattesatser fortsætter uændret fra 2019 til 2020.
 • At der er taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
 • At der indarbejdes de effektiviseringsforslag, reduktionsforslag, budgettilpasninger og tekniske korrektioner, som er nævnt i de generelle bemærkninger og som fremgår af bilag til sagsfremstillingen.
 • At der ikke optages lån i 2020.
 • At der indarbejdes de i investeringsoversigten nævnte anlægsprojekter.
 • At der indarbejdes de forudsætninger i øvrigt, som er anført i de generelle bemærkninger.

Af bilagene til sagsfremstillingen kan ses, hvilke forslag der indgår i budgetforslaget.


Tabel 1, Budgetbalance 2020-2023 - Statsgaranteret udskrivningsgrundlag


De konkrete budgetforslag fra forslagskataloget og effektiviseringer kan findes på hjemmesiden under "Kommende års budget" og opdateres løbende.


Lov og Cirkulære er indarbejdet i balancen, men er ikke fordelt på fagområder.


Serviceudgifter

Den udmeldte kommunefordelt serviceramme udgør for Faxe Kommune 1.589,3 mio. kr. Hertil kommer løftet i servicerammen på 1,7 mia. kr., som ikke er fordelt fra central side. Det forudsættes, at vi får vores andel af løftet og dermed yderligere 10,4 mio. kr. i serviceramme. Den samlede serviceramme estimeres således til 1.599,7 mio. kr.

Serviceudgifterne udgør i budgetforslaget ca. 1.593,1 mio. kr. og således ca. 6,6 mio. kr. under den estimerede serviceramme.


Opfølgning på økonomiske mål

Med udgangspunkt i det fremlagte budgetforslag er status på de økonomiske mål vist i tabel 2 nedenfor.


Tabel 2: Opfølgning på de økonomiske mål:


Budgetbind 1 og 2 er vedhæftet sagen til byrådets 1. behandling. Udgifter er som til økonomiudvalgets 1. behandling. Lov og Cirkulære programmet indgår i budgetbind 1 som en oversigt, men er ikke fordelt på centre og indgår heller ikke i budgetbalancen i bind 1. Beskrivelsen af indtægter i budgetbemærkningerne er tilrettet så det beskriver udmeldingen fra KL.


Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet

Politiske ændringsforslag anføres på skemamaterialet, som er vedlagt sagsfremstillingen og skal fremsendes til Center for HR, Økonomi & IT senest 11. oktober kl. 12.00.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Bek. 788 af 9. august 2019 om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v.

Økonomi

Med det fremlagte budgetforslag forventes en forøgelse af kassebeholdningen på ca. 14,0 mio. kr. i 2020 og en forøgelse på 29,5 mio. kr. i 2021.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller

 1. At der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
 2. At alle skattesatser holdes uændret fra 2019 til 2020.
 3. At balancetotalerne for 2020 på 14,0 mio. kr. og overslagsårene 2021-2023 finansieres ved regulering af kassebeholdningen.
 4. At budgetforslaget for 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023 oversendes til 2. behandling.


Byrådet, 26. september 2019, pkt. 145:

Godkendt.


Fraværende: Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Knud Erik Hansen (A).


Supplerende sagsfremstilling til 2. behandlingen af budget

Den 9. oktober 2019 blev indgået budgetforlig mellem: Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Borgerlisten, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti i Faxe Kommune. Det underskrevne budgetforlig og tilhørende budgetbalance med oversigter kan findes som bilag til sagsfremstillingen.


Ændringsforslag som følge af budgetforlig

Der er på baggrund af budgetforliget fremsendt nedenstående ændringsforslag til forslaget til 1. behandlingen:

Hvert enkelt forslagsnr. viser beløbsmæssige ændringer i forhold til budgettet, som blev 1. behandlet 26. september. Der er for hvert enkelt budgetforslag anført, om det er et nyt forslag; et ændret forslag; eller et forslag, som er bortfaldet og dermed ikke indgår i budgetforliget.

Alle beløb i oversigterne er angivet i tusinde kr.


 

Samlet balance

Ovenfor nævnte ændringsforslag medfører følgende budgetbalance for årene 2020-2023:

Note: Budgetbalancen er vist med 1 decimal. Der anvendes i de enkelte beløb flere decimaler, hvilket bevirker, at der kan forekomme afrundingsdifferencer.

Budgettet er baseret på statsgaranteret udskrivningsgrundlag.


De fremsatte ændringsforslag medfører samlet set en forøgelse af kassebeholdningen på 0,7 mio. kr. i 2020.


Opfølgning på de økonomiske mål

Budgetforliget og de ovennævnte ændringsforslag giver følgende status på de økonomiske mål:

 


Ændringsforslag

Der er ved udløb af fristen for ændringsforslag ikke modtaget yderligere fra partierne bag budgetaftalen.


Service- og anlægsrammer

Den udmeldte kommunefordelte serviceramme for 2020 udgør for Faxe Kommune 1.589,3 mio. kr. Hertil kommer løftet i servicerammen på 1,7 mia. kr., som ikke er kommunefordelt fra central side. Det forudsættes, at vi får vores andel af løftet og dermed yderligere 10,4 mio. kr. i serviceramme. Den samlede serviceramme estimeres således til 1.599,7 mio. kr.

Serviceudgifterne udgør i budgetforliget ca. 1.599,7 mio. kr. og svarer således til den estimerede serviceramme.


Det foreliggende budgetforslag indeholder bruttoanlægsudgifter for 85,8 mio. kr.


På baggrund af de foreløbige meldinger omkring den faseopdelte budgetlægning vurderes det p.t., at det foreliggende budgetforslag respekterer aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020.


Økonomi

De fremsatte ændringsforslag 1-74 medfører samlet set en forøgelse af kassebeholdningen på 0,7 mio. kr. i 2020.


Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

 1. At der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
 2. At ændringsforslag 1-74 i budgetforliget godkendes.
 3. At alle rådighedsbeløb på anlægsplanen for 2020 frigives.
 4. At mer- eller mindreudgiften i forhold til ændringsforslag 1-73 finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales med følgende tilpasning efter anmodning fra KL den 24. oktober 2019,

at der sker flytning mellem anlæg og drift på 10,0 mio. kr. i 2020, som anført nedenstående :


Anlæg

"TMU Asfalt - Drift til Anlæg" - annulleres, medfører mindreforbrug på 10,0 mio. kr. på anlægsbudgettet.


Drift

"TMU Asfalt - Drift til Anlæg" - annulleres, medfører merforbrug på 10,0 mio. kr. på driftsbudgettet.


Fraværende: Ingen.

210. Godkendelse af takster og brugerbetaling for 2020

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelsen af budgettet for 2020-2023 skal der fremlægges takster og brugerbetaling for de områder, hvor takstfinansiering er en del af budgettet.


Taksterne er fastsat ud fra lovgivningen eller med afsæt i det vedtagne budget. Taksterne skal godkendes inden 1. december 2019 for at have virkning fra 1. januar 2020.


Taksterne fremlægges til behandling i fagudvalgene/Økonomiudvalget/Byrådet, og indgår i det samlede takstblad for 2020.


Takstbladet er udarbejdet med udgangspunkt i budgettet, der er sendt til 2. behandling og dermed budgetforliget.


Indtægter fra taksterne er indregnet i budget 2020-2023.


Ændringerne i taksterne fra 2019 til 2020 er anført med rødt i takstbladet.


Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven §41a.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at taksterne for 2020 godkendes. 


Teknik & Miljøudvalget, 21. oktober 2019, pkt. 134:

Anbefales.


Bilaget "Takster 2020 TMU - Forsyning" udskiftes med det tilrettede takstblad.


Fraværende: Ingen.


Senior & Sundhedsudvalget, 21. oktober 2019, pkt. 94:

Anbefalet.


Fraværende: Henrik Sørbye Friis (SF) og Marianne Ørgaard (I) deltog ikke i mødet.


Plan & Kulturudvalget, 21. oktober 2019, pkt. 128:

Anbefales.


Fraværende: Nellie Bradsted (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Børn & Læringsudvalget, 21. oktober 2019, pkt. 95:

Anbefales i det det tllføjes kombinationstilbuddets timepris i bilag er til administration af tilbuddet.


Fraværende: Henrik Friis (F) og Marianne Ørgaard (L) deltog ikke i mødet.


Beslutning

Anbefales med følgende tilpasninger :

Der er udarbejdet nye takstberegninger for Børn & Læringsudvalget efter behandlingen i fagudvalget.

De ændrede takster er anført i et nyt takstblad, der er bilagt sagen og medtages til behandlingen i byrådet.


Fraværende: Ingen.

211. Meddelelser

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.


Beslutning

Ingen meddelelser.


Fraværende: Ingen.

212. Meddelelser (Lukket)